LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF"

Transcriptie

1 LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven

2 Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een voorwaarde voor een gezonde, welvarende en duurzame samenleving. Dit zijn vaardigheden die iemand nodig heeft om in een informatiemaatschappij te kunnen functioneren: lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, financiële vaardigheden, sociale en juridische vaardigheden. Velen beschikken niet over de noodzakelijke basiscompetenties, die nodig zijn voor het gewone maatschappelijke verkeer. In Limburg beschikken mensen niet over een zogeheten startkwalificatie. De groep met achterstanden in basisvaardigheden -vaak aangeduid als laaggeletterden in brede zin- betreft een groep van naar schatting van mensen. Dikwijls worstelt dezelfde groep burgers met een stapeling van achterstanden en zijn er complexe relaties en afhankelijkheden tussen de verschillende basisvaardigheden. Vooral een combinatie van achterstanden beperkt in hoge mate carrièremogelijkheden, maatschappelijke participatie en weerbaarheid. Financieel zijn de kosten van achterstand enorm, waarbij onder andere gewezen kan worden op productiviteitverlies op het werk en hogere kosten in de zorg. In de periode november 2012 tot februari 2013 heeft een klein team van specialisten uit de Cubiss organisatie zich bezighouden met de vraag of er in de provincie Limburg behoefte is aan een expertisecentrum basisvaardigheden, en zo ja, deze organisatie en haar opbouw te schetsen. Dit rapport beschrijft op basis van een uitvoerige analyse de contouren van een strategisch beleidsplan. De legitimatie van Cubiss als penvoerder ligt naast een aantal internationale manifesten en verdragen, vooral in het feit dat de organisatie al jarenlang actief is in de bestrijding en voorkoming van achterstanden in basisvaardigheden. Met de realisatie van een expertisenetwerk kan Cubiss deze succesvolle initiatieven optillen naar een volgend niveau; en daarbij minder afhankelijk zijn van projectsubsidies. 2 Beleidsplan Expertisenetwerk

3 Samenvatting Het rapport schetst een aantal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die op elkaar inwerken en de problematiek rondom basisvaardigheden de komende jaren vergroten. Bovendien dendert onze snel veranderende informatie- en digitale samenleving gewoon door. Indien wordt gekeken naar de beleidsvoornemens op allerlei niveaus, wordt het probleem van achterstand herkend en ervaren als een onacceptabel maatschappelijk probleem. De diverse Europese landelijke en provinciale beleidsagenda s vergroten de ambitie en noodzaak om concreet aan de slag te gaan met basisvaardigheden. Door een sterk ingezette decentralisatie ligt deze uitdaging sinds kort op het bord van gemeentelijke overheden. De gemeenten -ook in Limburg- zijn hierop nog niet ingericht en moeten bovendien dezelfde taken met substantieel minder middelen uitvoeren. De basiscontouren van het expertisenetwerk io zijn getoetst aan de hand van een twintigtal diepte-interviews met experts uit Limburg. Uit deze externe toetsing bleek zonder meer dat de huidige werkwijze niet volstaat. Ondanks het feit dat er veel wordt ondernomen ter bestrijding en voorkoming van achterstanden, wordt de huidige situatie getypeerd als versnipperd en verkokerd. Er is geen behoefte aan weer een expertisecentrum maar er is wel erg veel behoefte aan een expertisenetwerk. De toegevoegde waarde ligt dan vooral in het verbinden van kennis, het bieden van overzicht, evenals de lokale vertaalslag en verankering van landelijke initiatieven. Op grond van deze bevindingen komt het projectteam tot aanbeveling om te investeren in een Limburgs expertisenetwerk basisvaardigheden. Verder strekt tot aanbeveling om binnen Cubiss een kernteam te formeren, dat enkele jaren de tijd krijgt om het netwerk te initiëren en te mobiliseren. Deel twee van dit rapport biedt een eerste doorkijk naar het Expertisenetwerk Limburg. Onder het motto iedereen telt mee en doet mee is de volgende missie geformuleerd: alle Limburgse burgers ontwikkelen en onderhouden basisvaardigheden om bewust en actief mee te doen aan onze informatiemaatschappij. De visie van het expertisenetwerk is gericht op verbinden, versterken en vernieuwen. De collectieve kracht komt uit het netwerk en dit moet leiden tot een effectieve en efficiënte en vooral pragmatische aanpak van achterstand. Het netwerk wil de komende jaren het verschil maken en omarmt daarom stevig ambities. In de eerste fase willen we de achterstand van de provincie Limburg wegwerken en de provincie op landelijk niveau brengen. Zodra deze achterstand is ingelopen, streven wij naar een positie in de Europese top. Qua strategie richten we ons in eerste instantie op de 33 Limburgse Gemeenten en sluiten aan op actuele thema s en uitdagingen op basis van hun (nieuwe) wettelijke taken, zoals Wmo, jeugdzorg, participatie, kinderopvang, armoede en dergelijke. Vanuit een tweedelijns benadering willen we investeren in meerjarige programma s. Vooral de samenwerking met uitvoeringspartners, loketorganisaties en werkgevers is hierbij van cruciaal belang. De aanpak van de enorme maatschappelijke uitdaging rond basisvaardigheden vraagt dat er in Limburg een beweging op gang wordt gebracht met stakeholders uit de publieke en private sfeer. Het kernteam vervult in dit proces een belangrijke rol als 3 Beleidsplan Expertisenetwerk

4 Samenvatting initiator, regisseur en facilitator. Bij de ontwikkeling van draagvlak wordt onder meer gedacht aan een comité van aanbeveling, met daarin een Limburgs boegbeeld. Tevens is geadviseerd om een kleine groep wetenschappers uit te nodigen in wetenschappelijke raad. Dit team fungeert als een onafhankelijke denktank met autoriteit. Met betrekking tot de strategische werkwijze wordt ingestoken op vraagsturing, preventief werken en levenslang leren als positieve/vanzelfsprekende marktbenadering. Verder is nagedacht hoe met minder middelen meer mensen kunnen worden bereikt. Door de inzet van train the trainer, digitaal leren en het betrekken van de doelgroep kan een hefboom worden bereikt. Juist ook de integrale benadering van de problematiek rondom basisvaardigheden leidt tot efficiency en doelmatigheidwinst. Met betrekking tot het portfolio is gedacht aan deskundigheidsbevordering, voorlichting, advies, programmering, onderzoek en vraagbaak. Ook hier geldt dat het kernteam niet al deze disciplines beheerst en kan uitvoeren, maar wel dat deze producten vanuit het netwerk worden aangeboden. Als formatie wordt voorgesteld om te starten met een reguliere bezetting van het kernteam van 3,2 FTE. Deze capaciteit is vrij te maken door een herallocatie van menskracht uit de Cubiss organisatie en leidt dus niet tot een structurele kostenhoging voor de Provincie Limburg. In 2013 staat de verdere opbouw van het expertisenetwerk centraal. In het activiteitenplan is hiertoe een viertal programmalijnen geschetst. Deze zijn 1) het creëren van draagvlak en verzoek tot besluitvorming, 2) uitbouw van expertise 3) opbouw van de netwerkorganisatie en 4) opstarten/uitvoeren van de eerste uitvoeringsactiviteiten. Met betrekking tot de meerjarenplanning en het bijbehorende middelenkader wordt geadviseerd om vanaf hier te kiezen voor een procesbenadering. Om te komen tot een soepele samenwerking met de diverse partners moet er voldoende ruimte blijven om mee te denken en mede richting te geven aan dit initiatief. Op deze manier haalt Limburg het beste uit zichzelf! 4 Beleidsplan Expertisenetwerk

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 2 Deel 1 Analyse 7 1. Inleiding Achtergrond Aanleiding Legitimatie Basisvaardigheden en laaggeletterdheid Basisvaardigheden De waarde van basisvaardigheden Laaggeletterdheid Een greep uit de kengetallen Infrastructuur Limburg Probleemstelling Aanpak verkenningen Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen Beleidsresearch 21 Europees beleid 21 Nationaal beleid Interviews Integrale analyse Conclusies en aanbevelingen 32 5 Beleidsplan Expertisenetwerk

6 Inhoudsopgave Deel 2 Beleidsplan Doorkijk naar het Expertisenetwerk Limburg Introductie Missie en visie Ambities Strategie Netwerkbenadering Strategische werkwijze Producten en diensten Organisatie en financiering Organisatorische inbedding bij Cubiss Formatie Kosten/financiering Ontwikkeling draagvlak Doorkijk naar operationele niveau Werkplan Expertise Netwerk Limburg Vervolg stappen Periode Bijlage 1: Interviewlijst Bijlage 2: Geraadpleegde literatuur 49 6 Beleidsplan Expertisenetwerk

7 Deel 1 Analyse

8 Analyse - Inleiding 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Onze samenleving wordt steeds sneller, kennisintensiever en complexer. Om mee te kunnen in die ingewikkelde kennissamenleving heeft iedereen kennis nodig. Geen feitenkennis, maar een weten en kunnen, zodat mensen zich thuis kunnen voelen in de samenleving en een plek houden op de arbeidsmarkt. Velen beschikken vaak niet over alle basiscompetenties die nodig zijn voor het gewone maatschappelijk verkeer. Dat zijn zaken die door hoger opgeleide beleidsmakers en bestuurders als zó vanzelfsprekend worden beschouwd, dat ze er niet eens bij stil staan: lezen en schrijven, formulieren invullen, informatie opzoeken op internet en reflecteren. Mensen in deze achterstandsituatie hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen waardoor zij niet goed mee kunnen komen in de maatschappij, zowel thuis als op het werk. Het beheersen van basisvaardigheden is een voorwaarde voor een gezonde, welvarende en duurzame samenleving waaraan iedereen actief deelneemt. Elke burger, zo blijkt uit Europese en landelijke beleidsnotities, dient te beschikken over voldoende basisvaardigheden om adequaat te kunnen functioneren in het onderwijs, op het werk, in het gezin en in het maatschappelijk leven. Dit was ook de conclusie van het IVO (tijdelijk Interdepartementaal Vaardigheden Overleg) dat tot stand kwam tussen de Ministeries van Economische Zaken, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Financiën. Op achterstand in basisvaardigheden rust helaas nog steeds een taboe. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat laaggeletterdheid ook in Nederland voorkomt. Iedereen die hier geboren en getogen is heeft toch leerplicht? Iedereen leert op school toch lezen en schrijven? Ondertussen dendert de samenleving voort: wat laaggeschoolde mensen nu niet kunnen, kunnen ze over tien jaar misschien wel, maar dan zullen zij weer nieuwe dingen moeten beheersen. De ontwikkeling van laaggeschoolde mensen krijgt onvoldoende prioriteit (van werkgevers, uitkeringsinstanties en de betrokkenen zelf), waardoor zij steeds verder achterop raken. De vraag is hoe een leven lang leren en (door)ontwikkelen voor laaggeschoolde mensen moet worden ingericht. Dit mede omdat Nederland zich wil onderscheiden als kennisland en de Provincie Limburg zich wil profileren zich als kennisregio. 8 Beleidsplan Expertisenetwerk

9 Analyse - Inleiding Laaggeletterdheid, leesachterstanden en problemen met nieuwe media beperken in hoge mate carrièremogelijkheden, maatschappelijke participatie en weerbaarheid van burgers. Uit onderzoek blijkt dat Nederland 1,1 miljoen laaggeletterden telt en dat laaggeletterdheid jaarlijks meer dan een half miljard euro kost 1. Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking is bovendien niet of onvoldoende digivaardig. De kosten van het productiviteitsverlies voor de gehele beroepsbevolking bedragen zo n 19,3 miljard euro 2. Omdat laaggeletterden en digibeten zich moeilijker zelf kunnen redden, bijvoorbeeld met schriftelijke informatie of via internet, zullen zij vaker een beroep doen op (dure) loketorganisaties. Elektronische dienstverlening staat bovenaan de agenda van organisaties met direct klantcontact. Het is efficiënt en altijd beschikbaar voor de klant. Maar Nederland kent 1,6 miljoen mensen die niet of beperkt kunnen omgaan met computer en internet 3. 1 Onderzoek Stichting Lezen en Schrijven (http://nl.wikipedia.org/wiki/analfabetisme) 2 Productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk. Universiteit Twente Centre for ecovernment Studies. Jan Vaardige burgers aan het loket. Tips voor loketorganisaties Digivaardig Digi Bewust De OECD (Organisation for Econimic Co-operation and development) omschrijft geletterdheid als de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, om persoonlijke doelstellingen te bereiken en de persoonlijke kennis en kunde te ontwikkelen (OECD 2002). Deze OECD definitie omschrijft geletterdheid als een brede waaier van informatieverwerkingsvaardigheden in relatie tot geschreven taal, waarop volwassenen een beroep kunnen doen om uiteenlopende taken te vervullen, op het werk, thuis, in het openbare leven. In dit rapport wordt hoofdzakelijk gesproken over laaggeletterdheid in deze brede zin van het woord: We beschouwen verder lezen, schrijven en rekenen als zogenaamde kernvaardigheden. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat deze vaardigheden als fundament dienen voor de vier andere, meer toegepaste basisvaardigheden. 1.2 Aanleiding In het reorganisatieplan 2012 van het Bibliotheekhuis Limburg is geopteerd voor de opbouw van een Expertisecentrum Basisvaardigheden. Dit vanuit de gedachte dat er behoefte is aan een centrum dat werkt aan de bevordering van vaardigheden die bijdragen aan een actieve deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het richt zich hierbij op zogenaamde basisvaardigheden, met als doelgroep de burgers in Limburg die hierin achterstanden hebben opgelopen en daardoor belemmerd worden in hun maatschappelijke participatie. Een team van specialisten heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de opdracht om na te gaan of er in de provincie Limburg behoefte is aan een Expertisecentrum basisvaardigheden en te beschrijven hoe dit kan worden opgebouwd. Dit rapport beschrijft de basisanalyse (deel 1) en het strategische beleidsplan (deel 2). 9 Beleidsplan Expertisenetwerk

10 Analyse - Inleiding Het Bibliotheekhuis Limburg is vanaf gefuseerd met Cubiss. In dit rapport wordt verder gebruik gemaakt van Cubiss als nieuwe organisatienaam. In de werkplannen is aanvankelijk gesproken over een Expertisecentrum. Het team is gaandeweg tot de conclusie gekomen dat Expertisenetwerk beter past bij een open en verbindende opzet. In dit rapport wordt verder gebruik gemaakt van de term Expertisenetwerk. 1.3 Legitimatie De legitimatie voor Cubiss om een Expertisenetwerk vorm en inhoud te geven wordt gestaafd door een aantal manifesten cq verdragen: het Unescomanifest; de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind; het rapport van de EU High Level Group of Experts on Literacy (2012) en het Lissabonakkoord. Unesco-manifest Het Unesco-manifest geeft een verwijzing naar enkele mensenrechten in artikel 2: het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht om informatie te vergaren, te ontvangen en door te geven en het recht op privacy. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het beginsel van vrijheid en informatie neergelegd in artikel 19. VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind Ook het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) geeft in artikel 17 een uitwerking: het kind heeft recht op toegang tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van bronnen. vrijheid, welvaart en ontplooiing van samenleving en individu kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Voorwaarde daartoe is onder andere een vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. EU High Level Group of Experts on Literacy, Final Report Dit rapport is bedoeld om Europese landen wakker te schudden over de alfabetiseringscrisis waarmee alle landen kampen. Daarbij dienen we ons te realiseren dat lezen en schrijven veel meer is dan een techniek of een vaardigheid. Geletterdheid draait om zelfvertrouwen en het vermogen om in de samenleving te functioneren als individu, als actieve burger, als werknemer of als ouder. 10 Beleidsplan Expertisenetwerk

11 Analyse - Inleiding / Basisvaardigheden en laaggeletterdheid De (aangepaste) Lissabonstrategie: integratie van Lissabon- en Göteborgdoelen In maart 2000 stelden de Europese leiders zich tot doel van de Europese Unie tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. Deze strategie moet zorgen voor een duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang en zal daarbij het leefmilieu respecteren. Deze doelstellingen samen worden de Lissabon- en Göteborg-doelen genoemd, gericht op het gebied van kenniseconomie als ook op het gebied van duurzaamheid en sociale samenhang. De Lissabonstrategie wordt vaak verengd tot kenniseconomie en toptechnologie, maar is dus een veel breder concept. Zuid-Nederland hanteert deze brede benadering. Na tussentijdse evaluatie (de Commissie Kok, 2004) heeft de Europese Commissie besloten om de uitvoering van de Lissabonstrategie te richten op groei en werkgelegenheid, als middelen om de brede strategie te verwezenlijken. De Europese Commissie omschrijft een leven lang leren als alle leeractiviteiten die gedurende het leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. Naast deze manifesten cq verdragen ligt een praktische legitimatie in het feit dat Cubiss al jarenlang werkzaam is om achterstanden in basisvaardigheden te bestrijden en voorkomen. Leesbevordering raakt bijvoorbeeld aan de kern van het bibliotheekwerk. Cubiss vormt met haar kennis van taal, lezen en informatieverwerking, alsmede de toegang tot een uitgebreid netwerk en kennis een natuurlijke partner. Verder is in 2011 en 2012 met subsidie van provincie Limburg door bibliotheken gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid. Met de opbouw van het Expertisenetwerk wil Cubiss deze succesvolle activiteiten naar een volgend niveau tillen: meer doorlopende programma s in plaats van bescheiden en tijdelijke projecten en daarbij minder afhankelijk zijn van projectsubsidies. Cubiss ontleent kortom haar legitimiteit aan: - Aantoonbare ervaring over meerdere basisvaardigheden - Praktische ervaring in de opzet en uitvoering van relevante projecten (oa laaggeletterdheid) - Het feit dat hier het initiatief genomen is om tot een expertisenetwerk te komen - De aanwezige resources zowel binnen de Cubiss organisatie zelf, als binnen het Bibliotheeknetwerk(vestigingen, getrainde front end medewerkers, leerpunten, ed) 2. Basisvaardigheden en laaggeletterdheid 2.1 Basisvaardigheden Basisvaardigheden zijn die vaardigheden die men nodig heeft om in de (informatie)maatschappij te kunnen functioneren: lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, financiële vaardigheden, sociale vaardigheden en juridische vaardigheden. Achterblijven in het hebben 11 Beleidsplan Expertisenetwerk

12 Analyse - Basisvaardigheden en laaggeletterdheid en hanteren van basisvaardigheden leidt tot sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting. Er bestaan bovendien diverse dwarsverbanden tussen de vijf basisvaardigheden. Vaak is het dezelfde groep burgers die worstelt met een stapeling van achterstanden. Tevens zijn er allerlei afhankelijkheden. Zonder aanleren van de taal, leer je niet leren, leer je niet begrijpend te lezen, kun je media niet gebruiken en lezen en ben je niet in staat tot het verwerken van informatie. In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke basisvaardigheden nader gedefinieerd. We volgen hiermee het Interdepartementaal Vaardigheden Overleg (IVO) die deze vaardigheden heeft samengevat in de schijf van vijf van basisvaardigheden. In het IVO hebben zeven ministeries en tal van uitvoerende partijen samengewerkt aan een hoger niveau van basisvaardigheden in Nederland. Doel van het IVO is de uitwisseling van informatie en het behalen van synergie. Als de diverse initiatieven op het gebied van basisvaardigheden beter met elkaar worden verbonden, leidt dit tot efficiëntie- en doelmatigheidswinst. We beschouwen in dit rapport lezen, schrijven en rekenen als zogenaamde kernvaardigheden. Hiermee willen we tot uitdrukking brengen dat deze vaardigheden als fundament dienen voor de vier andere, meer toegepaste basisvaardigheden. Lezen, schrijven, rekenen Goede lees- schrijf- en rekenvaardigheden zijn essentieel om mensen een beter leven te bieden en om kennis, innovatie en groei te bevorderen. Door de veranderingen in de aard van het werk, de economie en de samenleving zijn lees-, schrijf- en rekenvaardigheden tegenwoordig belangrijker dan ooit. De volgende redenen liggen aan deze noodzaak ten gronde: de arbeidsmarkt heeft behoefte aan steeds betere lees- en schrijfvaardigheden (naar schatting zullen in 2020 voor 35% van alle banen kwalificaties van hoog niveau vereist zijn (vandaag is dat 29%); in de digitale wereld zijn participatie in de samenleving en actief burgerschap afhankelijker van lees- en schrijfvaardigheden; de bevolking vergrijst en de lees- en schrijfvaardigheden, ook de digitale, moeten worden geactualiseerd; armoede en slechte lees- en schrijfvaardigheden vormen een vicieuze cirkel en versterken elkaar; door de grotere mobiliteit en de toename van de migratie worden lees- en schrijfvaardigheden steeds meertaliger en worden tal van culturele en taalachtergronden gecombineerd. Onderzoek toont aan dat verschillen in de leesvaardigheid van volwassenen meer dan de helft (55%) in de lange termijngroei van het Bruto Nationaal Product verklaren en dat een groeiende economie het niet kan stellen zonder hooggeletterde werknemers (zie onder andere Coulombe, Tremblay & Marchand, 2004). In onze moderne kennissamenleving is immers 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven. Vaardige lezers worden sneller aangenomen, verdienen meer geld, en maken makkelijker promotie (National Endowment for the Arts, 2007). Lezen ook in de vrije tijd vergroot de kansen op een succesvolle loopbaan. Omgekeerd bestaat er ook een sterk verband tussen aan de ene kant een lage leesvaardigheid en aan de andere kant hoge werkloosheid, lage lonen en geringe carrièrekansen. 12 Beleidsplan Expertisenetwerk

13 Analyse - Basisvaardigheden en laaggeletterdheid Digitale vaardigheden Digitale vaardigheden (ook wel computer- en internetvaardigheden genoemd) zijn vaardigheden die nodig zijn om met ICT en digitale toepassingen om te kunnen gaan. Computervaardigheden omvat dus meer dan alleen knoppenkennis : weten hoe je de computer aan en uit moet zetten, hoe je omgaat met de programma s die erop staan en weten hoe je kunt internetten, iets kan opslaan vanaf internet en weten hoe een zoekopdracht in te vullen op Google. Dit zijn zg. instrumentele of operationele vaardigheden. Daarnaast worden ook formele vaardigheden onderscheiden. Hierbij gaat het om kunnen navigeren, de links op internet kunnen begrijpen en gebruiken en de oriëntatie kunnen behouden: het gaat hierbij dus om vaardigheden die met de structuur van internet te maken hebben. De derde soort vaardigheden worden informatievaardigheden genoemd: het kunnen vinden van bruikbare informatie op internet en deze kunnen beoordelen op kwaliteit. Weten of de informatie goed en betrouwbaar is, door de bron te achterhalen en te checken. De vierde soort vaardigheden heeft te maken met de toepassing in het leven om bepaalde doelen te bereiken. Dit zijn de strategische vaardigheden. Mensen kunnen met slim internetgebruik allerlei voordelen halen: winst in termen van tijd of geld, betere keuzes maken dankzij gevonden informatie. Internet kan mensen helpen nieuwe sociale contacten op te doen of bestaande contacten te onderhouden of versterken. Een digibeet (iemand die onvoldoende digivaardig is) heeft óf geen toegang tot internet, óf heeft wel toegang, maar beschikt over weinig (instrumentele) vaardigheden, wat beperkt internetgebruik tot gevolg heeft. Onderzoek wijst uit dat 1,6 miljoen mensen in Nederland digibeet is. Van de beroepsbevolking is 6% digibeet. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang dat iedere burger voldoende digitale vaardigheden bezit om volwaardig mee te kunnen komen in de informatiesamenleving, dit wordt ook wel e-inclusion genoemd. Geringe digitale vaardigheden zetten mensen op achterstand. De kenniseconomie kan niet zonder een beroepsbevolking die voldoende e-skills heeft. Daar komt bij dat in tijden van economische recessie juist diegenen die weinig digitale vaardigheden bezitten het hoogste risico lopen buiten de arbeidsmarkt te raken. Uit de studie Ctrl Alt Delete van de universiteit Twente blijkt dat 7,6% van de werktijd verloren gaat door slecht functionerende ICT en door gebrek aan digitale vaardigheden. Dit zou betekenen dat de kosten van het productiviteitsverlies over de gehele beroepsbevolking ongeveer 19,3 miljard euro bedragen. In het economisch beleid van de Europese Commissie is de Digital Agenda van eurocommissaris Neelie Kroes een van de speerpunten. Deze agenda onderstreept evenzeer het belang van e-inclusion als van het benutten van ICT voor economische groei. 13 Beleidsplan Expertisenetwerk

14 Analyse - Basisvaardigheden en laaggeletterdheid Financiële vaardigheden Financiële vaardigheden gaan over kunnen omgaan met geld. Het gaat er hierbij om dat mensen zowel op korte als op lange termijn hun financieel beheer op orde hebben. Dus dat zij zowel grip hebben op hun huishoudportemonnee, als weerbaar zijn tegen financiële tegenvallers. Als mensen geen grip hebben op hun huishoudportemonnee, liggen problematische schulden op de loer. Als mensen niet zijn voorbereid op financiële tegenvallers, kunnen zij door (on)verwachte gebeurtenissen zoals echtscheiding, het krijgen van kinderen, verlies van een baan, ziekte of ongevallen in de financiële problemen raken. Het Nibud heeft vijf competenties voor financiële zelfredzaamheid geformuleerd. Het Nibud omschrijft het begrip financiële zelfredzaamheid als volgt: Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt zodanig dat zijn financiën in balans zijn, zowel op de korte als op de lange termijn. De vijf competenties zijn: 1. In kaart brengen: De consument beschikt over een overzicht dat inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te houden. 2. Verantwoord besteden: De consument besteedt zijn inkomsten zodanig dat zijn huishoudfinanciën op de korte termijn balans zijn. 3. Vooruit kijken: De consument realiseert zich dat wensen en gebeurtenissen op de middellange en de lange termijn financiële gevolgen hebben en stemt zijn huidige bestedingen hierop af. 4. Bewust financiële producten kiezen: De consument kiest financiële producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn persoon en persoonlijke huishoudsituatie. 5. Over voldoende kennis beschikken: De consument beschikt over alle relevante kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en de lange termijn in balans te brengen en te houden. Gezondheidsvaardigheden Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om een gezond leven te kunnen leiden. Mensen die gezondheidsvaardig zijn, begrijpen welke factoren invloed hebben op zowel hun lichamelijk als geestelijk welzijn. Ze zijn in staat hierover informatie te verzamelen en deze juist te interpreteren. Om dit te kunnen, zijn basisvaardigheden nodig als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook sociale vaardigheden zijn hierbij belangrijk; je moet in staat zijn om de juiste vragen te stellen aan de juiste zorgverleners. In wetenschappelijke literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen functionele, interactieve en kritische gezondheidsvaardigheden. Deze indeling laat zien dat gezondheidsvaardigheden enerzijds samenhangen met lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, maar tegelijkertijd veel meer inhouden. Functionele gezondheidsvaardigheden hebben te maken met geletterdheid: heeft een patiënt zodanige basisvaardigheden in lezen en schrijven dat hij of zij adequaat kan omgaan met informatie over ziekte, 14 Beleidsplan Expertisenetwerk

15 Analyse - Basisvaardigheden en laaggeletterdheid gezondheid en zorg? Interactieve gezondheidsvaardigheden hebben betrekking op het vermogen om schriftelijke of mondelinge informatie te verkrijgen over ziekte en gezondheidszorg en om deze informatie toe te passen op de eigen situatie. Kritische gezondheidsvaardigheden gaan nog een stap verder: dit zijn de vaardigheden om gezondheidsinformatie kritisch te analyseren en deze te gebruiken om meer controle uit te oefenen over het eigen leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen die de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen onvoldoende beheersen minder gezond zijn. Uit Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat van alle factoren die iemands gezondheid kunnen voorspellen (leeftijd, inkomen, arbeidsstatus, opleidingsniveau en etnische achtergrond), de beheersing van lees- en schrijfvaardigheden de beste voorspeller is. Laaggeletterden zijn minder goed in staat om de juiste keuzes te maken voor een gezonde levensstijl en maken daarnaast vaker onnodig (lang) gebruik van de zorg. Dit kost de maatschappij veel geld. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat bepaalde aandoeningen als astma, kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en migraine meer voorkomen onder laaggeletterden dan onder mensen met goede lees- en schrijfvaardigheden. Ook blijkt geletterdheid van invloed op de frequentie van zorggebruik, de duur van het ziekenhuisverblijf, de mate van correct medicijngebruik en psychische problemen. Het uitbannen van laaggeletterdheid levert een jaarlijkse kostenbesparing op van naar schatting 20 miljoen euro op huisartsenzorg en 41 miljoen euro op ziekenhuiszorg. Sociale vaardigheden Dit zijn de vaardigheden die iemand nodig heeft om met andere mensen samen te werken en samen te leven. Hierbij kan gedacht worden aan omgaan met verschillen van mening, communiceren of het nakomen van afspraken. Sociale basisvaardigheden zijn afhankelijk van de situatie en er zijn daarom ook minder duidelijke regels voor dan bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Het worden daarom wel de zachte vaardigheden of de soft-skills genoemd. Juridische basisvaardigheden Deze vaardigheden gaan over de basiskennis van rechten en plichten in de samenleving. Dat geldt voor conflicten met andere burgers of met de overheid, maar ook wat wel en niet mag als werknemer van een bedrijf. Zonder een basiskennis van rechtspositie kan men moeilijk deelnemen aan de moderne samenleving. Competenties, niveaus en ladders Bij de diverse vaardigheden zijn competenties geformuleerd die noodzakelijk zijn om de kwalificatie basisvaardig te ontvangen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de competenties, naar de verschillende vaardigheden. Voorts wordt in de praktijk gewerkt met zogenaamde ladders (participatieladder, zelfredzaamheidsladder, verantwoordelijkheidsladder) die een maatstaf kunnen zijn voor het competentie niveau en de gewenste groei. 15 Beleidsplan Expertisenetwerk

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Kim Putters

Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Kim Putters Rijk geschakeerd Op weg naar de participatiesamenleving Kim Putters Rijk geschakeerd Rijk geschakeerd Op weg naar de participatiesamenleving Kim Putters Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2014

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie