A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,"

Transcriptie

1 Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD: A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 bus B, alhier vertegenwoordigd door: 1) De Heer RÖTTGER Rik, wonende te 2850 Boom, Tuyaertsstraat 47, handelend als gedeputeerde van de Provincie Antwerpen; 2)De Heer STESSENS Tom, wonende te 2100 Deurne, Matheus Corvensstraat 49, handelend als adviseur bij het provinciebestuur. Hanelend in uitvoering van een besluit van de provincieraad van 26 maart 2015 en gevolmachtigd door de deputatie in zitting van 5 maart Een eensluidend verklaarde kopie van het provincieraadsbesluit en de volmacht worden ten administratieve titel aan deze akte toegevoegd om ermee geregistreerd te worden en overgeschreven te worden op het Hypotheekkantoor. Hierna genoemd de verpachter of de erfpachtgever B. HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, afgekort OCMW, van en te 2870 Puurs, voor wie hier optreden: 1) De Heer BRYS Erwin, wonende te 2870 Puurs, Beemdstraat 18, handelende als voorzitter van het OCMW te Puurs; 2) de Heer PARIDAENS Raoul, wonende te 2880 Bornem, Ploegstraat 12, handelende als secretaris van het OCMW te Puurs. Handelend in uitvoering van het besluit van de Raad van het OCMW, in zitting van 29 januari 2015, welke beslissing daarna ter kennisgeving werd overgemaakt aan het college van Burgemeester en Schepenen op 9 februari 2015 en het Provinciebestuur van Antwerpen op 3 februari daarna, waartegen geen schorsingsbesluit werd uitgevaardigd. Een afschrift van deze beslissing van 29 januari 2015 blijft aan onderhavige akte gehecht om ermede te worden geregistreerd en te worden overgeschreven op het bevoegde Hypotheekkantoor. Hierna genoemd "de erfpachter". Partijen verklaren met wederzijdse instemming evenwel overeengekomen te zijn om deze rechten van erfpacht, die tussen hen bestaan, onderling vervroegd te beëindigen onder de lasten en voorwaarden hierna bepaald. Partijen verzoeken bijgevolg ondergetekende notaris om in deze akte authenticiteit te willen verlenen 1

2 aan de tussen hen onderlinge afgesloten overeenkomst tot beëindiging van deze rechten van erfpacht. I. Voorafgaandelijke uiteenzetting De verpachter verklaart heden eigenaar te zijn van navolgende onroerende goederen: Beschrijving goederen 1) GEMEENTE PUURS Eerste afdeling Voorheen eveneens PUURS Een woonhuis op en met grond en alle verder aanhorigheden, staande en gelegen aan de Hoogstraat nummer 103, kadastraal gekend of het geweest, sectie B volgens titel nummer 348/H en volgens huidig kadaster nummer 348/HP0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van vijfennegentig centiare (95ca). 2) GEMEENTE PUURS Tweede afdeling Voorheen eveneens RUISBROEK Een woonhuis op en met grond en alle verder aanhorigheden, staande en gelegen aan de Kerkstraat nummer 123 volgens titel nummer 87, kadastraal gekend of het geweest, sectie B volgens titel nummer 9/G en volgens huidig kadaster nummer 9/WP0000, met een oppervlakte volgens titel van één are vijftig centiare (1a 50ca) en volgens huidig kadaster van één are vijfenveertig centiaren (1a 45ca). OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goederen horen de Provincie Antwerpen, de verpachter of erfpachtgever voornoemd, toe, om het verkregen te hebben zoals volgt: Voor wat betreft goed sub 2) met perceelnummer 9/W om het aangekocht te hebben van de Heer VAN TROYEN Denis Adelinus en zijn echtgenote Mevrouw VERSCHUEREN Suzanna Karel, samen te Bornem, ingevolge akte verleden voor de Heer Camilius Paulus, Gouverneur-Voorzitter van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Antwerpen, op 17 juli 1995, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen op 1 augustus daarna, onder boek nummer 7. De erfpacht werd verleend door de Provincie Antwerpen aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Puurs bij akte verleden voor notaris Olivia Wellekens te Antwerpen, op 23 november 1995, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen op 19 december daarna, onder boek nummer 9. Voor wat betreft goed sub 1) met perceelnummer 348/P om het aangekocht te hebben ingevolge akte verleden voor Mevrouw Odette Vanderkerken, Commissaris bij het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Mechelen, op 15 december 1993, overgeschreven op het 2

3 tweede blad Hypotheekkantoor te Mechelen op 30 december daarna, onder boek nummer 10. De erfpacht werd verleend door de Provincie Antwerpen aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van en te Puurs bij akte verleden voor notaris Hélène Casman te Antwerpen, op 8 juli 1994, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen op 17 augustus daarna, onder boek nummer 4. Ingevolge akte verleden voor notaris Anne-Marie Larose te Antwerpen, op 19 november 2001, overgeschreven op het Hypotheekkantoor te Mechelen op 6 februari 2002, onder formaliteitsnummer 56-T-06/02/ werd bij beslissing van de Provincieraad van 23 november 2000 het reglement van erfpachtwoningen aangepast met betrekking tot het aangaan van een brandverzekering. (Erfpachter dient zelf in te staan voor een globale brandverzekering) II. Erfpacht Voormelde goederen zijn onderworpen aan alle lasten, bedingen en voorwaarden opgenomen in voormelde erfpachtovereenkomsten verleden voor respectievelijk notaris Hélène Casman te Antwerpen op 8 juli 1994 voor wat betreft goed sub 1) en notaris Olivia Wellekens te Antwerpen op 23 november 1995 voor wat betreft goed sub 2), gewijzigd bij akte verleden voor notaris Anne-Marie Larose te Antwerpen op 19 november 2001, zoals aangehaald in de oorsprong van eigendom. Deze erfpachtrechten zijn ingegaan op respectievelijk 8 juli 1994 voor wat betreft goed sub 1) en 23 november 1995 voor wat betreft goed sub 2) voor een termijn van 27 opeenvolgende jaren en zou volgens gemelde overeenkomsten een einde nemen op respectievelijk 8 juli 2021 en 23 november Deze erfpachtrechten hebben betrekking op hogervermelde goederen. Vroegtijdige beëindiging 1. De comparanten verklaren met ingang van heden dit recht van erfpacht met wederzijdse instemming vervroegd te beëindigen zodat dit vanaf heden ophoudt te bestaan. De eigenaar treedt dus vanaf heden uit kracht van wet in de eigendom van alle gebouwen, werken en beplantingen die door de erfpachter tijdens de duur van het erfpacht werden opgericht of uitgevoerd. 2. De gebouwen, werken en beplantingen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden. Beide comparanten verklaren deze staat te kennen en te aanvaarden en erkennen dat de ene tegenover de andere uit dien hoofde geen enkele vordering heeft. In de voormelde akte verleden voor notaris Hélène Casman te Antwerpen op 8 juli 1994 en in voormelde akte 3

4 verleden voor notaris Olivia Wellekens te Antwerpen op 23 november 1995, beiden aangehaald in de oorsprong van eigendom staat het volgende alhier letterlijk aangehaald: Het is de erfpachter bij het einde van de erfpacht niet toegestaan de door hem uitgevoerde sanerings-, verbouwings- en of aanpassingswerken weg te nemen. Alle constructies en beplantingen die de erfpachter krachtens de overeenkomst niet moet oprichten, kunnen slechts worden weggenomen na machtiging of op aanmaning van de erfpachtgever. Bij het einde van de erfpacht komen alle saneringswerken en alle vrijwillig aangebrachte constructies en beplantingen zonder vergoeding toe aan de erfpachtgever(s). De erfpachter verklaart dat de goederen thans leeg zijn, maar dat niets werd weggenomen van de goederen en dat hij enkel goed sub 2) bezemschoon gemaakt heeft. De erfpachter verbindt er zich toe de tuin van goed sub 1) toegankelijk te maken door het vrijmaken van een pad tot achteraan de tuin. Verder verklaart de erfpachter dat hij geen vergoeding voor sanerings-, verbouwings- en/of aanpassingswerken ontvangen heeft. De erfpachter verklaart dat de goederen niet verhuurd zijn en vrij zijn van alle gebruiksrechten. De verpachter/eigenaar verklaart reeds voor heden in het bezit gesteld te zijn van de sleutels van de eigendommen ingevolge door partijen onderling geregelde sleutelovereenkomst. 3. In de voormelde akte verleden voor notaris Olivia Wellekens te Antwerpen op 23 november 1995, aangehaald in de oorsprong van eigendom staat het volgende alhier letterlijk aangehaald: Indien de erfpachtergever in de loop van de erfpachtovereenkomst of op het einde ervan het in erfpacht gegeven goed wil verkopen, zal de erfpachter een recht van voorkoop hebben aan de schattingsprijs vast te stellen door het Comité tot Aankoop. De erfpachter verklaart voor zover toepasselijk haar voorkooprecht niet uit te oefenen. 4. Partijen zijn overeengekomen dat de erfpachter aan de verpachter een vergoeding zal voldoen tot slot van alle rekeningen. Deze vergoeding werd met wederzijdse instemming bepaald op VIJFDUIZEND HONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO ( 5.193,00). De verpachter verklaart deze som te hebben ontvangen van de erfpachter voor heden, waarover kwijting 4

5 derde blad en ontlasting, dubbel uitmakende met elk ander kwijtschrift reeds gegeven voor zelfde som of deel ervan. Ingevolge de wet van 10 augustus 1998, verklaart de minuuthoudende notaris dat de betaling van de verrichting opgenomen in onderhavige akte geschied is als volgt: door middel van overschrijving van rekeningnummer BE naar rekeningnummer BE Partijen verklaren volledig voldaan te zijn in al hun rechten en verplichtingen voortspruitende uit de voormelde akten van 8 juli 1994 en 23 november STEDENBOUW 1) Met betrekking tot het onbebouwde gedeelte van voorschreven goederen, verklaart ondergetekende notaris dat geen verzekering kan worden gegeven wat betreft de mogelijkheid om op de goederen te bouwen of er enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. In geen geval mag een gebouw of dergelijke inrichting worden opgericht zonder voorafgaandelijke vergunning. 2) In antwoord op de door de minuuthoudende notaris bij zijn brieven de dato 17 juli 2015 gestelde vragen, heeft de Gemeente Puurs bij haar brieven de dato 3 augustus 2015 geantwoord. De comparanten ontslaan ondergetekende notaris van de inhoud van deze brieven in deze letterlijk aan te halen. Zij verklaren kopij van deze brieven ontvangen te hebben en de inhoud ervan wel te kennen. 3) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verklaart, vermeldt en informeert de minuuthoudende notaris dat zoals blijkt uit 1 de brieven van de Gemeente Puurs de dato 3 augustus 2015, houdende de stedenbouwkundige inlichtingen, 2 de verklaringen van de verpachter en 3 het hypothecair getuigschrift: 1)Dat voor deze eigendommen stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd zoals weergegeven in het hiernavermelde stedenbouwkundige uittreksels, afgeleverd door de Gemeente Puurs op 27 juli 2015; 2)Dat in het Belgisch Staatsblad is verschenen dat de Gemeente Puurs beschikt over een goedgekeurd plannen en vergunningenregister. Bijgevolg werden de stedenbouwkundige uittreksels afgeleverd door de Gemeente Puurs op 27 februari 2015, waarvan de comparanten verklaren voor heden een kopij ontvangen te hebben; 3)Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voormelde onroerende goederen is: woongebieden enerzijds en woongebieden met cultureel- 5

6 historische en/of esthetische waarde anderzijds (Gewestplan Mechelen 05/08/1976); 4)Dat voor voormelde onroerende goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en iedere in de zaak gewezen beslissing; 5)Dat op voormelde onroerende goederen geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten; 6)Dat voormelde goederen niet begrepen zijn in een gebied van een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling. 7)Dat het krachtens artikel , 2, 2, van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voor overdracht verplichte as-builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd, wegens nog niet in voege. 8)Dat de onroerende goederen geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. De minuuthoudende notaris verwijst naar artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. De erfpachter verklaart hiervan kopij ontvangen te hebben. Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de informatieverplichtingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in de onderhandse overeenkomst die deze akte voorafgaat, verklaren de comparanten uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning hiervan alsmede aan iedere vordering tot nietigverklaring. BODEMDECREET 1. Algemeen Het opheffen van een erfpacht maakt een overdracht van grond uit volgens artikel 2, 18, b van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering ( het Decreet ). In overeenstemming met artikel 101 verklaart het bestuur hierbij dat OVAM bodemattesten afleverde betreffende de betrokken kadastrale percelen en dat ze vóór het sluiten van deze overeenkomst op de hoogte werden gebracht van de inhoud van deze bodemattesten. Bij deze bevestigt de erfpachter als gebruiker van de grond dat hij geen weet heeft van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verpachter of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, gebruiksbeperking of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. De erfpachter zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele milieuschade die hij zelf aan het goed zou hebben toegebracht tijdens de duur van de erfpachten. 6

7 vierde blad Mocht een bodemonderzoek, bodemsaneringsproject en/of bodemsanering zich om welke reden ook opdringen, dan verbindt de erfpachter zich ertoe de last hiervan op zich te nemen en de verpachter in dit verband volledig te vrijwaren, voor zover veroorzaakt door de erfpachter. 2. Overdracht niet-risicogrond 2.1 Verklaring niet-risicogrond Volledigheidshalve verklaart de erfpachter dat bij haar weten op beschreven goederen geen risicoinrichtingen gevestigd zijn of waren, zoals gedefinieerd in artikel 2, 14 van het Decreet Inhoud bodemattest perceel nummer 348/H en 9/W op datum van 17 juli 2015: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 3. Overeenkomstig artikel 117 van het Bodemdecreet vermeldt de minuuthoudende notaris dat de bepalingen van hoofdstuk VIII van titel III van zelfde decreet, in de mate zoals hierboven vermeld, werden toegepast. Partijen verklaren dat de minuuthoudende notaris hen voldoende ingelicht heeft aangaande de reglementering en de plichten inzake grondverzet. ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING De Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen tijdens de overschrijving dezer enige ambtshalve inschrijving te nemen. KEUZE VAN WOONST Voor de uitvoering dezer kiezen de partijen woonst in hun zetel. WETGEVING Voor alles wat niet uitdrukkelijk beschreven is in deze erfpachtovereenkomst verklaren de verpachter en de erfpachter zich te schikken naar de bepalingen van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht van erfpacht. VERKLARING PRO FISCO Vrijstelling registratierechten Teneinde te kunnen genieten van: *enerzijds de vrijstelling van registratiebelasting, dit in toepassing van artikel tot en met 4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; *en anderzijds de vrijstelling van registratierechten, dit in toepassing van artikel van het wetboek registratierechten; -dat deze overeenkomst aangegaan wordt en noodzakelijk is tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en dus ten algemene nutte; 7

8 De vrijstelling van registratierechten en het recht op geschriften geldt eveneens voor de bijlagen welke aan de authentieke akte gehecht zijn (Ministeriële Beslissing van 22 november 1957, nummer EE/74.413). Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt nihil euro. B.T.W.-verklaring De minuuthoudende notaris heeft lezing gegeven van artikels 62 2 en 73 van het Wetboek Belasting over de Toegevoegde Waarde. De verpachter verklaart onderworpen te zijn aan deze belasting onder nummer SLOTVERKLARINGEN Verwijzing naar vroeger verleden akten Voor het geval er in onderhavige akte verwezen wordt in de zin van artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet Notariaat naar een vroeger verleden akte, verklaren de partijen dat zij bevestigen dat beide akten één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden. Verklaring partijen Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten. Bekwaamheid -De comparanten verklaren ieder voor zich bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort. Bevestiging identiteit a. De minuuthoudende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen. b. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de minuuthoudende notaris, op zicht van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, dat overeenkomen met onderhavige vermeldingen: -voor de natuurlijke personen: de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte en rijksregisternummer van de partijen ; -voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting en het BTW nummer of rijksidentificatienummer. Organieke Wet Notariaat 8

9 vijfde en laatste blad De comparanten erkennen dat de minuuthoudende notaris hen heeft meegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Partijen bevestigen dat hij hen op passende wijze heeft ingelicht over de rechten en plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier advies heeft gegeven. Zij verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze te aanvaarden. Ontwerp a. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer; het ontwerp werd hen verstuurd per mail op 23 oktober b. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte. c. De gehele akte werd door mij, minuuthoudende notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. WAARVAN AKTE. Opgemaakt en verleden te Puurs, ten kantore, datum als voormeld. En na vervulling van wat hierboven staat, hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met ons, geassocieerd notaris. (Volgen de handtekeningen) VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 9

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): #

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # In het jaar tweeduizend zeventien, Op #. Voor Mij, Meester #, geassocieerd Notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Hierna conventioneel genoemd: "DE ERFPACHTGEVER"

Hierna conventioneel genoemd: DE ERFPACHTGEVER D... VESTIGING ERFPACHT IN HET JAAR TWEEDUIZEND De Voor mij,.., Notaris met standplaats te... ZIJN VERSCHENEN: Enerzijds: De Naamloze Vennootschap "WATERWEGEN EN ZEEKANAAL", met zetel te 2830 Willebroek,

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE STATUTENWIJZIGING

GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE STATUTENWIJZIGING GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg 10 8900 Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE 0431.572.596 STATUTENWIJZIGING In het jaar TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN. Op DRIEÊNTWINTIG JUNI om acht uur dertig.

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 INDIEN NATUURLIJK

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

ERFPACHTOVEREENKOMST

ERFPACHTOVEREENKOMST ERFPACHTOVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door het College, met kantoren te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 135, waarvoor hier optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : 03105 EIGENAAR :

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kopers".

Hierna genoemd de kopers. HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel),

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB "Vastned Retail Belgium" Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NOTARISSEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING "TiGenix" naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2 BTW (8E)847l.340.l23

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/ /001/SDN

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/ /001/SDN Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/00013787/001/SDN MINUUT Verkaveling Bijlage J HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN Op ** Voor mij, Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele. ZIJN VERSCHENEN:

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0248.N M. D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

ANNEXE B GM0529- versie 1

ANNEXE B GM0529- versie 1 OBJECTIEVE VERKOOP & PROFILING Overheidsgoederen en verplicht te verkopen Private Goederen www.cibnet.org > GM0529 > BE 9000 GENT, Lavendelstraat 15 ANNEXE B GM0529- versie 1 Het jaar tweeduizend en negen,

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) verkoopt, in opdracht van het OCMW-Leuven, een mooi perceel bouwgrond met aangrenzend

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 26 MEI 1998. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering,

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Hierna genoemd "de kredietverstrekker", voor wie zich sterk maakt:

Hierna genoemd de kredietverstrekker, voor wie zich sterk maakt: Rep. nr. /2010 T2 Dossier nr. 10-SH-3050 KREDIETOPENING Op veertien april tweeduizend en tien. Voor mij, Meester Yamine FAGARIX geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm

Nadere informatie