Hierna genoemd "de kopers".

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierna genoemd "de kopers"."

Transcriptie

1 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen (Beersel), Torleylaan, 13. Hier vertegenwoordigd door : 1) Mevrouw VAN WANSEELE Sonia, voorzitter, wonende te 1654 Beersel (Huizingen), Sint-Jansweg, nummer 8. (identiteitskaartnummer nationaal nummer: ). 2) De Heer LEEMANS Marc, secretaris, wonende te 1500 Halle, Plattesteen, nummer 11. (identiteitskaartnummer nationaal nummer ). Handelend krachtens een besluit genomen door de raad in zitting van waarvan een eensluidend afschrift aan onderhavige akte gehecht blijft. Dit alles overeenkomstig artikel 28 van de organieke wet van 5 augustus 1992 en overeenkomstig de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de dato 26 januari 1994, waarvan een eensluidend afschrift aan onderhavige akte gehecht blijft. Hierna genoemd "de verkoper". Anderzijds : Hierna genoemd "de kopers". Welke verschijners Ons, ondergetekende notaris, hebben verzocht hun akte te verlijden van de hierna vermelde overeenkomst welke zij rechtstreeks onder elkaar hebben afgesloten. De verschijner enerzijds verklaart hierbij te VERKO- PEN onder de gewone vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen en welkdanige voorrechten hoegenaamd, aan de verschijners anderzijds, die verklaren te aanvaarden, het hierna beschreven onroerend goed : GEMEENTE BEERSEL - DERDE AFDELING - DWORP. Een perceel grond gelegen aan de Alverdries, links van nummer 18, zijnde LOT 2 van de verkaveling "'t Geer", met een oppervlakte volgens hierna vermeld proces-verbaal van opmeting van zes aren veertien centiaren (6a 14ca), kadas-

2 traal gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie E, nummer 287/D. Palende behalve aan de Alverdries, aan Plan - Opmeting. Zo en gelijk voormeld goed nader is beschreven en afgebeeld op het proces-verbaal van opmeting met plan, opgesteld door de Heer André VANDERELST, landmeter-expert, beedigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters-Experten, met bureau te 1652 Alsemberg, Pastoor Bolsstraat, nummer 60, op 4 februari 2009; hetwelk plan aan onderhavige akte gehecht blijft. OORSPRONG VAN EIGENDOM. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Beersel, is eigenaar van voorschreven goed, om dit sedert meer dan dertig jaar voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig, in haar bezit te hebben als eigenaar. De kopers dienen zich te vergenoegen met bovenvermelde oorsprong van eigendom en zullen geen andere titel mogen eisen dan een uitgifte dezer. VOORWAARDEN. Tegenwoordige verkoop is toegestaan en aangenomen onder de volgende lasten en voorwaarden : Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt, goed gekend door de kopers, zonder enige waarborg aangaande zichtbare of verborgen gebreken, met al zijn voor- en nadelige, zicht -en onzichtbare, bekende of onbekende erfdienstbaarheden en rechten en gemeenschappelijkheden waarmede dit zou kunnen bezwaard of bevoorrecht zijn, op last voor de kopers de ene in hun voordeel te doen gelden en van de nadelige af te weren, doch alles op hun kosten, last en gevaar en zonder enige tussenkomst van de verkopers noch verhaal tegen hen, zonder dat deze clausule nochtans aan gelijk wie meer rechten kan verlenen dan deze verkregen krachtens de wet, of regelmatige en niet-vervallen titels. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat, naar zijn weten, het goed geen enkel verborgen gebrek vertoont. Het goed wordt tevens verkocht met alle lasten, erfdienstbaarheden en gemeenschappen die bestaan in het voordeel of ten laste van het goed. De hiervoor vermelde oppervlakte en beschrijving van het goed is zonder waarborg; het verschil in min of meer dat er zou kunnen voorkomen, zelfs al overtreft dit één/twintigste, zal ten bate of schade van de kopers zijn zonder verhaal tegen de verkoper. De kadastrale gegevens worden enkel vermeld ten titel

3 van aanduiding. Het verkochte goed is vrij van gebruik. De kopers zullen de eigendom van het verkochte goed hebben, vanaf heden, als hierna gezegd, mits vanaf zelfde datum alle taksen en belastingen die het goed bezwaren of zullen bezwaren te dragen; hierin zijn ook begrepen de verhaalbelastingen, waarvoor de belasting over meerdere jaren is gespreid. De verkoper verklaart hierbij dat hij met betrekking tot het hierbij verkochte goed geen enkele achterstallige verhaalbelastingen schuldig is, noch in éénmaal opeisbare, noch periodieke. De kopers worden in de plaats van de verkoper gesteld aangaande bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden welke zouden voorkomen in alle regelmatige en voorgaande titels, voor zover deze nog van toepassing zijn. Dienaangaande heeft de verkoper verklaard dat hijzelf geen erfdienstbaarheden heeft gesticht op het hierbij verkochte goed, en dat er bij zijn weten geen andere bestaan dan deze die nog zouden kunnen voortkomen uit de bepalingen van vorige titels van eigendom en uit de hierna gemelde verkavelingsakten. BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN. Selectievoorwaarden 1. De kandidaat-koper is steeds een natuurlijke persoon. 2. Ten minste één van de kopers moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden: a) gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente Beersel of in de gemeente Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of Drogenbos; b) op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen; c) op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd. 3. De kandidaat-koper die eigenaar kan zijn van één woning - is geen eigenaar van een bouwrijp perceel en kan slechts één perceel kopen, tenzij de koop bestemd wordt voor onmiddellijke schenking aan één of meerdere (klein)kinderen. In laatste geval mag per begunstigde descendent maar één perceel worden aangekocht. De begunstigde(n) word(t)en in de notariële akte tot aankoop van de bouwgrond aangeduid. Verbintenissen van de koper 4. De koper verbindt er zich toe op het perceel grond, voorwerp van onderhavige akte, een woning op te richten, die winddicht moet zijn binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf datum van verlijden van de authentieke

4 akte. Kinderen of kleinkinderen die door schenking eigenaar geworden zijn van een grond, hebben dezelfde verplichting voor hun 30ste levensjaar. 5. De koper of zijn descendenten verbinden er zich toe deze woning zelf te bewonen. Verhuring aan derden van de woning is niet toegestaan. Deze voorwaarde vervalt 20 jaar na het verlijden van de authentieke akte. Mits het indienen van een gemotiveerd verzoekschrift ter attentie van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan hiervan afgeweken worden De koper verbindt er zich toe het perceel of de daarop gebouwde woning niet verder te verkopen binnen de 5 jaar te rekenen vanaf datum van authentieke akte tot aankoop van de bouwgrond. Hiervan kan afgeweken worden door: - Inkoop van één van de twee samenwonenden; - Inkoop van één van de kinderen; - het indienen van een gemotiveerd verzoekschrift ter attentie van de raad voor maatschappelijk welzijn. 2. Met in acht name van wat bepaald is in 1 kan de koper het gekochte goed verkopen aan een nieuwe koper op voorwaarde dat deze laatste eveneens voldoet aan de hoger bepaalde selectievoorwaarden. Een dergelijke koop en elke eventueel andere overdracht wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze voorwaarde vervalt 20 jaar na het verlijden van de authentieke akte. Sanctioneringen 7. Wederinkoop Wanneer de koper, om welke reden dan ook, één van de verbintenissen niet volledig naleeft of heeft nageleefd, hebben de in de akte vermelde verkopende partij(en) tot 5 jaar na het verlijden van onderhavige akte, overeenkomstig artikel 1659 Burgerlijk Wetboek, het recht om de bouwgrond weder in te kopen tegen de oorspronkelijke aankoopprijs en de vergoeding overeenkomstig art 1673 Burgerlijk Wetboek. De koper erkent dat dit recht van wederinkoop enkel kan ontstaan door een tekortkoming van zijn kant. 8. Anti-speculatie beding Indien de koper in strijd met artikel 6 de woning vervreemdt binnen de 5 jaar, dan verbindt deze zich ertoe om speculatie te vermijden Bij verkoop van de grond, al dan niet bebouwd, aan derden, wordt het antispeculatie beding toegepast. Indien bij verkoop een meerwaarde wordt gerealiseerd, door toepassing van de ABEX-index, zal vijftig ten honderd (50%) van deze meerwaarde als boete door het OCMW gevorderd worden. Deze ABEX-index wordt tevens toegepast indien binnen de 20 jaar na verlijden van de authentieke akte, de geldende voorwaarden worden geschonden. STEDENBOUW - RUIMTELIJKE ORDENING. Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van partijen erop dat het besluit van de Vlaamse Regering van 15

5 mei 2009, houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en aangehaald als de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2009, van toepassing is op de huidige verkoping. De gemeente Beersel beschikt niet over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister. In toepassing van artikel 5.2.1, 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vermeldt de instrumenterende notaris : 1) dat, volgens de inlichtingen hen verstrekt door de Gemeente Beersel en door de verkopers, voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt; 2) dat, volgens de inlichtingen verstrekt door de Gemeente Beersel de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed is : "woonuitbreidingsgebied/woonpark" volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse de dato 7 maart 1977); 3) dat, zoals blijkt uit een recent hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopers, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel of tot en met van gezegde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4) dat geen enkele zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op de onbebouwde delen van het bij deze verkochte goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. De notaris verwijst partijen verder naar artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 5) De instrumenterende notaris heeft, met toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de partijen op de hoogte gebracht van de verkavelingsakte verleden voor ondergetekende notaris Yves Willekens, op heden en van het bestek van de verkaveling en van de bepalingen van de verkavelingvergunning afgeleverd door het Bestuur van Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening van de Provincie Brabant, op datum van 15 september 1976 met referentienummer 68FL135, van de beslissing tot wijziging van 17 mei 1979, met zelfde referentienummer, van de beslissing tot wijziging van 25 maart 1980 met zelfde referentienummer en van de verkavelingsvergunning afgeleverd door het Bestuur van Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening van de Provincie Brabant, van 16 juni 1980, met zelfde referentienummer. De kopers erkennen van deze documenten een kopij te hebben ontvangen. 6) Volgens de inlichtingen verstrekt door de Gemeente Beersel en blijkens de verklaringen van de verkopers, is het goed niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met

6 voorkooprecht. Ondergetekende notaris verklaart verder dat bij aangetekend schrijven, de stedenbouwkundige inlichtingen aangevraagd werden bij de Gemeente Beersel. Bij schrijven van 24 februari 2010 heeft de Gemeente Beersel, ondermeer ten titel van inlichting geantwoord wat volgt : "... " Het gemeentelijk plannenregister werd conform verklaard " door de Gewestelijke Stedenbouwkundig ambtenaar op 16 ja- " nuari " Als bijlage zenden wij u voor het betreffende perceel een " uittreksel uit het plannenregister. " Het decreet Grond-& Pandenbeleid van 27 maart 2009 is " sinds 1 september 2009 van kracht. Het uitvoeringsbesluit " "Wonen in eigen streek" voorziet dat gronden en panden in " welbepaalde gebieden, waaronder de woonuitbreidingsgebie- " den, slechts kunnen worden overgedragen aan personen die " volgens het oordeel van een provinciale beoordelingscom- " missie beschikken over een voldoende band met de gemeente. " Bijgevolg dient u het verkoopsvoorstel voor te leggen aan " de Provinciale Beoordelingscommissie - Provincieplein 3 te " 3010 Leuven. "...". Tevens heeft het Gemeentebestuur van de Gemeente Beersel nog meegedeeld dat het goed volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse de dato 07 maart 1977 gelegen is in het woonuitbreidingsgebied/woonpark, verder wat volgt (uittreksel) : " 1. RUIMTELIJKE ORDENING : zie uittreksel plannenregister " als bijlage. " 1.2. Het onroerend goed is begrepen in een : " niet-vervallen verkaveling : JA " zo ja, datum : 15/9/1976 " zoja, referte : 68FL135 "... " 3. HUISVESTING EN ECONOMIE. " 3.1. Het onroerend goed is gelegen in : " een woningbouwgebied : JA " 3.4. Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op " dit goed in het kader van de Vlaamse Wooncode : JA, om- " dat : het onroerend goed is gelegen in een door de mini- " ster erkend woningbouwgebied, dat voor woningbouw is " bestemd". Op alle andere punten werd niet of negatief geantwoord. Partijen verklaren een kopij te hebben ontvangen van gezegd schrijven mét bijlagen, voorafgaandelijk dezer, evenals integrale voorlezing en toelichting door ondergetekende notaris te hebben gekregen.

7 BODEMDECREET. 1) De instrumenterende notaris licht de partijen in omtrent de draagwijdte van het Decreet van de Vlaamse Raad van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, hierna genoemd bodemdecreet, die de verkoper/eigendomsoverdrager er onder meer toe verplicht de kopers in te lichten omtrent een eventuele bodemverontreiniging, die een saneringsverplichting of een gebruiksbeperking van de grond met zich zouden kunnen meebrengen. De koper bevestigt dat de verkoper hem voorafgaandelijk het bereiken van een overeenkomst omtrent onderhavige aankoop in kennis heeft gesteld van de inhoud van het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed. Op vraag van de instrumenterende notaris verklaart de verkoper : - dat er op het goed, het voorwerp uitmakend van onderhavige akte bij hun weten geen inrichting gevestigd werd of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd waardoor het goed overeenkomstig de bepalingen van het bodemdecreet als een risicogrond dient te worden beschouwd; - tot op heden vanwege OVAM geen registratie-attest te hebben ontvangen noch de betekening om over te gaan tot een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek. De verkoper legt het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op 8 maart 2010, onder referte A R Dit bodemattest bepaalt wat volgt, hierna letterlijk weergegeven : " 1 Kadastrale gegevens "... " Verder deze grond genoemd. " 2 Inhoud van het bodemattest " De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante " gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. " Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. " Opmerkingen : " 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als " er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is " bezorgd met melding van de overdracht. " 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : " " 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvan- " gen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie : " De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot ge-

8 bruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dat verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper ter goeder trouw werd afgelegd nemen de kopers de risico s van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaren zij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn. Ondergetekende notaris bevestigt dat alle bepalingen van Hoofdstuk VIII overdrachten van het bodemdecreet werden toegepast. De notaris wijst de kopers er echter op dat : - dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem; - dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van hetzelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven. VOORKOOPRECHT - VLAAMSE WOONCODE. De verkoper verklaart dat bij zijn weten : - het goed niet is opgenomen op de inventaris inzake de leegstand, ongeschikte en/of onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen en/of woningen zoals bepaald in artikel 28 paragraaf 1 van het decreet van 22 december 1995 en niet ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard dat het moet gesloopt worden. - het goed geen eigendom betreft zoals bedoeld in artikel 19 van het decreet van 15 juli 1997, die niet werd gesloopt binnen de wettelijke termijn. - het verkochte goed geen eigendom betreft waaraan door één van de instellingen bedoeld in artikel 85 paragraaf 1 van het decreet van 15 juli 1997, renovatie-, verbeteringswerken of aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van artikel 18 paragraaf 2 en 90 van hetzelfde decreet. - het goed niet het voorwerp is geweest van een Koninklijk Besluit tot onteigening, noch van een beschermingsmaatregel genomen krachtens de wetgeving op monumenten en landschappen. - er geen zakelijk recht noch een negenjarig huurrecht, noch een sociaal beheersrecht werd verleend aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, of een sociale huisvestingsmaatschappij, of aan het OCMW of de Stad. - het verkochte goed een perceel betreft bestemd voor woningbouw dat gelegen is in een door de Vlaamse regering bepaald bijzonder gebied, zodat derhalve het voorkooprecht inzake de Vlaamse Wooncode van toepassing is. Desalniettemin is deze verkoop uitgesloten van het voorkooprecht omdat : - deze een afzonderlijk lot van een goedgekeurde verkaveling betreft (artikel 85, 1, vierde lid 3 Vlaamse Wooncode).

9 BESCHERMDE MONUMENTEN - STADS-EN DORPSGEZICHTEN - LANDSCHAPPEN. Het bij deze verkochte goed valt niet onder toepassing van het decreet tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, zoals blijkt uit de verklaring van de verkoper. De verkoper verklaart dat hem geen onteigeningsbesluit werd betekend met betrekking tot het verkochte goed. DECREET NATUURBEHOUD - BOSDECREET. De verkoper verklaart : - dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het Decreet Natuurbehoud van toepassing is. - dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het bosdecreet van toepassing is. VLAAMS DECREET : WONEN IN EIGEN STREEK. De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest over het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en in het bijzonder wat betreft Boek 5 "Wonen in eigen streek". De gemeente Beersel werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2009 op de lijst van de doelgemeenten. Huidige verkoop is bijgevolg onderworpen aan bijzondere voorwaarden die tot gevolg hebben dat gronden en de erop opgerichte constructies slechts kunnen worden overgedragen aan personen die blijkens het oordeel van een provinciale beoordelingscommissie beschikken over een voldoende band met de gemeente, wanneer : 1) OFWEL het goed gelegen is in een woonuitbreidingsgebied ; 2) OFWEL het goed gelegen is in een gebied dat het voorwerp uitmaakt van een planologische afwijking, hervorming of vervanging van artikel 8, 2, van het gewestplan Halle- Vilvoorde-Asse, toegekend of ingevoerd bij een vanaf de datum van inwerkingtreding van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid voorlopig vastgesteld of aangenomen bestemmingsplan, met dien verstande dat het bestemmingsplan méér woonlagen dient toe te laten dan voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat bestemmingsplan het geval was en op voorwaarde dat de planologische overheid niet op gemotiveerde wijze heeft afgeweken van dit beginsel; 3) OFWEL het goed gelegen is in een door het bestemmingsplan afgebakend woongebied of in een verkaveling (of gedeelten daarvan) waarvoor het bestemmingsplan of de verkavelingsvergunning op grond van een gemeentelijk reglement de bijzondere overdrachtsvoorwaarde van toepassing verklaarde. Vermits het goed gelegen is in een verkaveling waarvan de goedkeuring werd vergund voor 22 september 2009, is de bijzondere overdrachtsvoorwaarde niet van toepassing op onderhavige verkoop. OVERSTROMINGSGEBIED.

10 De ondergetekende notaris verklaart, op basis van de raadpleging van het geoloket, dat het betrokken eigendom niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen. KOSTEN. Al de kosten, rechten en erelonen dezer alsook de kosten van de opmeting, ten bedrage van vijfhonderd tachtig euro tachtig cent (580,80 ), de kosten van het schattingsverslag, ten bedrage van tweehonderd zevenenvijftig euro zevenentwintig cent (257,27 ) en een aandeel in de kosten van de verkavelingsakte, hetzij tweehonderd vijfentwintig euro (225,00 ), zijn ten laste van de kopers. PRIJS - KWIJTING. Vervolgens hebben de partijen Ons verklaard dat tegenwoordige verkoop toegestaan en aangenomen is voor en mits de prijs van welke som de verkoper erkent ontvangen te hebben van de kopers op heden bij middel van Is hier terstond tussengekomen : Mevrouw Viviane AUCREMANNE, wonende te 1500 Halle, Rodenemplein 38 (identiteitskaartnummer: , nationaal nummer: ), handelend in hoedanigheid van Ontvanger van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, die verklaart en erkent voormelde som van ontvangen te hebben van de kopers. WAAROVER KWIJTING EN ONTLASTING, onder voorbehoud van inning. ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING. De Heer hypotheekbewaarder wordt door de partijen ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de onderhavige akte voor om het even welke reden. De ondergetekende notaris bevestigt dat de betaling door hem persoonlijk is vastgesteld en gebeurd is via FISCALE VERKLARINGEN. I- VERKLARING INZAKE DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. De instrumenterende notaris Yves WILLEKENS, heeft lezing gegeven aan de partijen van artikel 62 paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek der Belasting op de Toegevoegde Waarde.

11 Dienaangaande heeft de verkoper verklaard : - dat hij niet onderworpen is aan de toepassing van gezegde belasting; - dat hij evenmin binnen de vijf jaren voor heden een gebouw heeft vervreemd onder voormeld fiscaal regime; - dat hij geen deel uitmaakt van een feitelijke of tijdelijke vereniging die zulke belastingsplichtigen zijn. II- REGISTRATIERECHTEN. PRIJSBEWIMPELING. De instrumenterende notaris geeft lezing aan de partijen van artikel 203, eerste lid van het wetboek der registratierechten, dat luidt als volgt : " Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd." Anders dan bij prijsbewimpeling is bij tekortschatting enkel de koper gehouden tot bijbetaling. III- VERKLARINGEN PRO FISCO : TERUGGAVE. De verkoper verklaart geen aanspraak te kunnen maken op teruggave van registratierechten, zoals bepaald in artikel 212 van het wetboek der registratie-,hypotheek-en griffierechten. MEERWAARDEBELASTING. Ondergetekende notaris hebben ondermeer de partijen ingelicht omtrent de wetgeving van de directe belastingen op de meerwaarde. De verkoper verklaart voor de eventuele meerwaardebelasting rijksinwoner te zijn. De kopers verbinden zich de verkopers mede in zake te roepen bij een eventuele vaststelling bij een tekortschatting, op straffe van een boete, gelijk aan de meerwaardebelasting op het verhoogde bedrag, aan de verkopers te betalen. ORGANIEKE WET NOTARIAAT - NOTARIELE ZORGPLICHT. De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden van de akte. KEUZE VAN WOONST. Ten uitvoer dezer doen de partijen keuze van woonst in hun respektievelijke maatschappelijke zetel en/of woonplaats. BEVESTIGING VAN IDENTITEIT. a) Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigen de notarissen de juistheid van de namen, voornamen, plaats en

12 datum van geboorte van de partijen op zicht van één der door de wet vereiste stukken. b) Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris betreffende de bij deze akte betrokken partijen. - voor de natuurlijke personen: de namen, voornamen, geboorteplaatsen-en data op basis van de registers van de burgerlijke stand en/of hun trouwboekje en/of opzoekingen in het rijksregister. De rijksregisters werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen. - voor de rechtspersonen : de benaming, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting, het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer of rijksidentificatienummer. Rechten op geschriften. Het recht bedraagt vijftig EURO (50,00 ). WAARVAN AKTE. Gedaan en verleden te Lot (Beersel), datum als hierboven. Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte gegeven door de instrumenterende notaris Yves WILLEKENS, hebben de partijen, samen met Ons, notaris, getekend.

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te

(nationaal nummer: nummer identiteitskaart: Voorzitter van de kerkraad; b) De Heer OCTAVE Benoit, geboren te HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op Voor Ons, Meester Yves WILLEKENS, notaris te Beersel (Lot). ZIJN VERSCHENEN : Enerzijds : 1) Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BEERSEL, te Huizingen

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): #

AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # AKTE VAN VERKOOP Bijlage(n): # In het jaar tweeduizend zeventien, Op #. Voor Mij, Meester #, geassocieerd Notaris te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart,

Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Nr. Schenking Heden, het jaar tweeduizend dertien, Op 9 maart, Zijn voor mij,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN,

A. DE PROVINCIE ANTWERPEN, Afschrift eerste blad ERFPACHT HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN BEËIND.ERFD. Op dertig oktober 15/1215 Voor ons, Meester Jan Eekhaut, geassocieerd notaris te Puurs ZIJN VERSCHENEN EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring

BOEK 5. - WONEN IN EIGEN STREEK. TITEL 1. - Monitoring 2. De Vlaamse Regering bepaalt de minimale specificaties waaraan de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen moet voldoen. Zij kan de wijze bepalen waarop de kruispuntdatabank Betaalbaar Wonen technisch en inhoudelijk

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

2 34

2 34 1 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 34 14.386,00 10 34 11 34 12 34 13 34 14 34 16.389,78 15 34 16 34 17 34 18 34 19 34 13.375,13 20 34 21 34 22 34 23 34 Heden, * TWEEDUIZEND VIJFTIEN, voor mij, meester

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006)

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) Op...... (dag, maand en jaar), voor mij,...,. bij

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 03059 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend zestien zijn voor mij, Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de

Nadere informatie

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN:

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN: OVEREENKOMST INHOUDENDE EEN VERKOOP/AANKOOP-BELOFTE. ONDERGETEKENDEN: 1/ 2/ Hierna genoemd kandidaat-verkoper Hierna genoemd kandidaat-koper IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: De kandidaat-verkoper

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01253 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst en overeenkomst voor het geven van een recht van doorgang

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE DOSSIERNUMMER: VG04294 GEMEENTE: Meeuwen-Gruitrode, dienst ruimtelijke ordening en milieu, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen- Gruitrode DATUM opmaak document: 18/08/2017

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Van den Moortel, De Cock & Goret Datum aanvraag: 11/03/2013

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Van den Moortel, De Cock & Goret Datum aanvraag: 11/03/2013 1 Naam: Bedrijf: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Van den Moortel, De Cock & Goret Datum aanvraag: 11/03/2013 Geassocieerde notarissen Straat + huisnummer: Graven Egmont en Hoornlaan 18/A Postcode + gemeente:

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00141 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

ANNEXE B GM0529- versie 1

ANNEXE B GM0529- versie 1 OBJECTIEVE VERKOOP & PROFILING Overheidsgoederen en verplicht te verkopen Private Goederen www.cibnet.org > GM0529 > BE 9000 GENT, Lavendelstraat 15 ANNEXE B GM0529- versie 1 Het jaar tweeduizend en negen,

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

VERKOOP. Comparanten verzoeken ons authentieke akte te verlenen van de volgende tussen hen onderhandelde en afgesloten overeenkomst.

VERKOOP. Comparanten verzoeken ons authentieke akte te verlenen van de volgende tussen hen onderhandelde en afgesloten overeenkomst. BIJLAGE Enige bijlage Ontwerp van authentieke akte VERKOOP Dossier : BP/2122021 Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf, op verschijnen voor ons, Alexis Lemmerling en Carl Ockerman, geassocieerd notarissen,

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop gebouw Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop gebouw...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

GEMEENTE HOEGAARDEN,,

GEMEENTE HOEGAARDEN,, Referte: 2016-154 bd Repertorium: Datum: ERFPACHT Het jaar tweeduizend zeventien. Op Voor mij, Benjamin DEPUYDT, notaris te Hoegaarden, ZIJN GEKOMEN. A. De GEMEENTE HOEGAARDEN, Gemeenteplein 1 te 3320

Nadere informatie

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen Gemeente Bornem dienst ruimtelijke ontwikkeling Hingenesteenweg 13 2880 Bornem 03 890 69 21 bouwen@bornem.be 24 april 2017 LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lebbeke

Gemeentebestuur Lebbeke Gemeentebestuur Lebbeke Stedenbouwkundig uittreksel / Vastgoedinformatie Uw kenmerk Ons kenmerk Immo Tinis - ID48 17-016 054700003042 A. Identificatie A.1. Identificatie van de aanvrager Naam Tinis Adres

Nadere informatie

RECHT VAN VOORKOOP. Het moet wel gaan om een verkoop van volle eigendom of naakte eigendom (niet van het vruchtgebruik) van een onroerend goed.

RECHT VAN VOORKOOP. Het moet wel gaan om een verkoop van volle eigendom of naakte eigendom (niet van het vruchtgebruik) van een onroerend goed. Regelgeving/relevante links RECHT VAN VOORKOOP - BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

Ambtmanstraat Antwerpen

Ambtmanstraat Antwerpen Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Herzeele Marnix Ambtmanstraat 7 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

Tel. : 050/ Fax: 050/ Tel.: 0475/ Fax: 03/ VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/ Fax: 050/ Tel.: 0475/ Fax: 03/ VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND NV IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax: 050/47.10.11 www.danneels.be tine@danneels.be NV IPON BTW BE 0425.474.563

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 21/12/2016 12:42:09 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 01/02/2017 JBO/ /03/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 01/02/2017 JBO/ /03/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verbist Nicolas Durletstraat 37 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De naamloze

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop......

Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop...... Optie tot aankoop - Verplichting tot verkoop De ondergetekende hierna genoemd de "optiegever" of de "verkoper" belooft hierbij dat hij zal verkopen onder de gewone vrijwaring van daad en recht en voor

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK

HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK HET OCMW-LEUVEN VERKOOPT (GROOT) LANGEVELD Z/N TE 3220 HOLSBEEK Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) verkoopt, in opdracht van het OCMW-Leuven, een mooi perceel bouwgrond met aangrenzend

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Mijn Gebouw Jacob Jordaensstraat 4 8670 Koksijde IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Mijn Gebouw Vastgoedkantoor Adres Jacob

Nadere informatie

Hierna conventioneel genoemd: "DE ERFPACHTGEVER"

Hierna conventioneel genoemd: DE ERFPACHTGEVER D... VESTIGING ERFPACHT IN HET JAAR TWEEDUIZEND De Voor mij,.., Notaris met standplaats te... ZIJN VERSCHENEN: Enerzijds: De Naamloze Vennootschap "WATERWEGEN EN ZEEKANAAL", met zetel te 2830 Willebroek,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie