Inhoudsopgave Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring..."

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring Pedagogisch project Wat kan je verwachten? Caritas Zorg dragen voor het geloof Waarde en roeping van elke mens Inzet voor de ander Wat willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? De kwaliteit van het leven verbeteren Meewerken aan een meer humane samenleving Wie willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? Jonge mensen Jonge mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden Collega s Door wie willen we ons opvoedend onderwijs realiseren? Schoolbestuur Personeel Hoe willen we dit realiseren? Door deskundige dienstverlening in het onderwijs Door te onderwijzen en op te voeden in teamverband Door te onderwijzen en op te voeden vanuit de pedagogie van de caritas De voorwaarden om daarin te slagen Het profiel van een broederschool Het opvoedingsplan van de Broeders van Liefde Engagementsverklaring tussen school en ouders Wederzijdse afspraken in verband met de oudercontacten Wederzijdse afspraken over regelmatige leerling en het spijbelbeleid Wederzijdse afspraken over de vormen van individuele leerlingenbegeleiding Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal, het Nederlands Deel II Reglement Inschrijvingen Eerste inschrijving Duur van de inschrijving Herbevestiging van inschrijving Inschrijving geweigerd? Vrije leerling Regelmatige leerling... 24

4 2 Onze school Studieaanbod Lesspreiding Dagindeling Mogelijke afwijkingen van deze dagindeling Vakantie- en verlofregeling Beleid betreffende buitenschoolse activiteiten Schoolkosten Bijdrage van de ouders in de kosten van het onderwijs De betaling Als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? Wat als je ouders weigeren te betalen? Studiereglement Afwezigheid Je bent ziek Je moet naar een begrafenis of een huwelijk Je bent (top)sporter Je bent afwezig om één van de volgende redenen Je hebt de toestemming nodig van de school om afwezig te zijn Wat als je afwezig bent tijdens examens, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Stages inhalen Spijbelen kan niet Van school veranderen tijdens het schooljaar Persoonlijke documenten Schoolagenda Je notities Persoonlijk werk: taken en toetsen Rapport(en) Begeleiding bij je studies De klasleraar leerlingenbegeleider De begeleidende klassenraad Een aangepast lesprogramma De evaluatie De deliberatie op het einde van het schooljaar Mogelijke beslissingen Het advies van de delibererende klassenraad Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad Leefregels, afspraken, orde en tucht Praktische afspraken en leefregels op school Kledij Gsm en andere multimedia toestellen Een open, respectvol en herstelgericht schoolklimaat Pesten en geweld Intimiteit op school Privacy Te laat komen Toegang tot de school, verplaatsingen op school, school verlaten Veiligheid Gezondheid... 45

5 Orde en netheid Orde- en tuchtreglement Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Deel III Informatie Wie is wie? Het schoolbestuur De Raad van Beheer Leden Administratieve zetel De scholengemeenschap Het directieteam De leerlingenbegeleiding De interne cel leerlingenbegeleiding Het onderwijzend personeel Het ondersteunend personeel Het onderhoudspersoneel Preventieadviseur De klassenraad Interne beroepscommissie Centrum voor Leerlingenbegeleiding Wie heeft inspraak? Communicatie met onze ouders De schoolagenda Gedrukte brieven Mailing Onze schoolwebsite (www.visitatie.be) elov (Elektronische leeromgeving) Schoolkalender Telefonisch contact Oudercontacten Leerlingenraad Ouderraad Schoolraad Jaarkalender Inschrijvingsbeleid Het administratief dossier van de leerling Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? Het gaat over jou... 65

6 6.2 Geen geheimen Een dossier De cel leerlingenbegeleiding Je leraren Samenwerking met de politie Waarvoor ben je verzekerd? Verzekering tegen ongevallen - praktische richtlijnen bij ongeval Zet je in voor de school als vrijwilliger Organisatie Verzekeringen Vergoedingen Geheimhoudingsplicht Aansprakelijkheid Deel IV Bijlagen Bijlage 1 Geraamde kosten schooljaar Voor alle leerlingen Eerste graad bso Eerste graad tso Tweede graad bso kantoor Tweede graad bso verkoop Tweede graad tso handel Tweede graad tso handel-talen Derde graad bso kantoor Derde graad bso verkoop Derde graad tso boekhouden-informatica (accountancy en IT) Derde graad tso handel (marketing en ondernemen) Derde graad tso informaticabeheer (IT en netwerken) Derde graad tso secretariaat-talen (office management en communicatie) Specialisatiejaar logistiek Specialisatiejaar winkelbeheer en etalage Bijlage 2 Aanvaardbaar gebruik van de ICT-infrastructuur Algemeen Definities Gevarenlabels Verantwoordelijkheden van de leerling Schadelijke informatie Ongeoorloofd gebruik Vandalisme Inbreuken betreffende informaticacriminaliteit... 89

7 Bijlage 3 Reglement voor het Open Leer Centrum Praktische informatie Regels Bijlage 4 Reglement voor de lessen lichamelijke opvoeding Verplaatsing naar de sportlocatie Agenda Sportkledij: uniform, hygiënisch en veilig Kleedkamers Ongeschiktheid Sportdagen Bijlage 5 Overzicht vakantieperioden en vrije dagen schooljaar Bijlage 6 Ondertekening schoolreglement en engagementsverklaring

8

9 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Het directieteam, de leraren, de leerlingenbegeleiders en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat dit reglement u helpt om een vertrouwensband met de school op te bouwen. Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in Visitatie Mariakerke zet! Voortaan ben je leerling van onze school. Dit schoolreglement is voor jou een handleiding om je de regels van onze school eigen te maken. Je leerkrachten zullen je hierbij begeleiden. Ook jou, goede bekende leerling van onze school We heten je opnieuw van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je voor de nieuwe leerlingen een voorbeeld kan zijn om dit schoolreglement zo goed mogelijk toe te passen. Ook tot jou, meerderjarige leerling, richten wij een graag een woordje. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, kan jij dan zelf beslissen en tekenen als dat gevraagd wordt. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Ons schoolreglement bestaat uit vier delen. In het eerste deel vind je het pedagogisch project van ons schoolbestuur en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Heel wat nuttige informatie bevatten deel drie en deel vier. Dit schoolreglement werd overlegd met het schoolbestuur en de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord vereist. We wensen jou een boeiend en succesvol schooljaar op onze school! Het directieteam

10

11 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDER(S)

12

13 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 1.1 Wat kan je verwachten? Het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde is gebaseerd op het leven en de geestelijke waarden of rijkdom van de Stichter van de Broeders van Liefde Kanunnik P.-J. Triest ( ) Caritas De grondwaarde is de spiritualiteit van de caritas, het geloof in een God die liefde is. Jezus Christus' boodschap van die liefhebbende God, nodigt ons uit om die goddelijke liefde in ons eigen leven en werk concreet gestalte te geven. De liefde van God voor ieder van ons dwingt ons tot wederliefde! Zorg dragen voor het geloof Een tweede waarde is het zorg dragen voor het geloof zowel van onszelf als van de ons toevertrouwden. We hebben slechts recht van spreken, als we zelf de geloofswaarden voorleven! Waarde en roeping van elke mens Een derde waarde is het geloof in de waarde en de roeping van elke mens, hoe berooid een mens ook kan zijn, aan het einde van het leven van élke mens staat immers een wachtende, liefhebbende en barmhartige God! Tekenen van hoop en verrijzenisvreugde zijn Inzet voor de ander Een vierde waarde is de waarde van de onvermoeibare inzet voor de ander. De waarde van een leven van toewijding, een nooit aflatende aandacht en edelmoedigheid, veel geduld, een nooit falende liefde! Wààrmaken dat God "liefde" is, daarmee is eigenlijk àlles gezegd! De leuze van de Congregatie van de Broeders van Liefde "DEUS CARITAS EST" (GOD IS LIEFDE) is dan ook zeer betekenisvol voor haar spiritualiteit! 1.2 Wat willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? De kwaliteit van het leven verbeteren We willen de kwaliteit van het leven verbeteren door te zorgen voor een stevige vorming van de jonge mensen die aan onze zorgen worden toevertrouwd. We dienen vooreerst zorg te dragen voor kwaliteitsonderwijs. We dienen daarnaast ook te werken aan de persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen Meewerken aan een meer humane samenleving We willen met ons opvoedend onderwijs ook een bijdrage leveren aan een meer humane samenleving geënt op een gelovig wereldbeeld. We willen jonge mensen opvoeden tot geestdriftige volwassenen die voor zichzelf en anderen durven opkomen. Schoolreglement 13 Schooljaar

14 We willen in onze school ook werk maken van een goede, eigentijdse, christelijke opvoeding in een aangepaste sfeer, met de nodige religieuze inspiratie. Dit proberen we met een permanente pastorale aandacht en dit alles binnen de katholieke kerk. 1.3 Wie willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? Jonge mensen Jonge mensen die in hun volle ontplooiing zijn, bieden we een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding aan, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht Begeleiding van leerlingen Op onderwijsvlak zowel de intellectueel begaafde leerlingen als de verstandelijk minder begaafde leerlingen individueel begeleiden. Een leerling vriendelijk schoolklimaat creëren. Meewerken aan het rijke en verrijkende spectrum van buitenschoolse activiteiten. Op sociaal vlak de leerlingen sterk individueel volgen en begeleiden. Op pastoraal, spiritueel en religieus vlak héél wat realiseren Begeleiding van de ouders De opvoedingsplicht komt op de eerste plaats toe aan het gezin. School en gezin moeten elkaar aanvullen. Ouders hebben een zeker recht op inspraak in het schoolgebeuren. Een bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen uit bedreigde gezinnen Aandacht voor oud-leerlingen Aandacht besteden aan de uitbouw en ondersteuning van een actieve oud-leerlingenbond. Onze oud-leerlingen blijven welkom in de school. Dikwijls vormt de oud-leerlingenbond ook een sterke recruteringskern voor de school. De plaatselijke of lokale oud-leerlingenwerking staat of valt met de medewerking vanwege de directie en de personeelsleden van de school Jonge mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen of op zoek zijn naar zin in hun leven, verdienen onze bijzondere aandacht. We staan ook open voor nieuwe noden. Als gemeenschap zoeken we welke antwoorden we hierop kunnen geven. De school is er voor onze leerlingen. Het is belangrijker aandacht te geven aan de diversiteit dan te vertoeven bij de gemeenschappelijke kenmerken. De hoofdbekommernis van de personeelsleden moet uitgaan naar de leerlingen die moeilijkheden hebben. Een netwerk ontwikkelen om jongeren met noden waarvoor wij (nog) geen oplossing hebben. toch op te vangen en te begeleiden. Schoolreglement 14 Schooljaar

15 1.3.3 Collega s We dragen ook zorg voor elkaar, opdat ons leven kwaliteitsvol en zinvol blijft en heilvol voor velen. We moeten goede contacten met collega s onderhouden. Elk personeelslid moet ruimte krijgen om in de eigen werksituatie zijn of haar verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. We proberen een hecht christelijk team te vormen. 1.4 Door wie willen we ons opvoedend onderwijs realiseren? Schoolbestuur Het Schoolbestuur (Inrichtende Macht) is initiatiefnemer en werkgever. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft de school werkingstoelagen. Het schoolbestuur (een vzw.) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de school. Het schoolbestuur delegeert zijn verantwoordelijkheid naar de directie van de school voor het dagelijks beleid. De broedergemeenschappen aan onze scholen verbonden willen gastenvriendelijke kloosters zijn Personeel Met de inzet van toegewijd en gekwalificeerd personeel. Werk blijven maken van een goed personeelsbeleid. Instaan voor de bezieling van de medewerkers en medewerksters. Beginnende personeelsleden worden op een intensieve manier begeleid. 1.5 Hoe willen we dit realiseren? Door deskundige dienstverlening in het onderwijs Vooraan in onze dienstverlening staat de religieuze motivatie én de deskundigheid. Onderwijs of onderricht is het systematisch en planmatig overdragen van kennis, vaardigheden en attitudes. Langs de schoolvakken om wordt algemene spirituele vorming beoogd Door te onderwijzen en op te voeden in teamverband De spiritualiteit van de Broeders van Liefde is gebonden aan het 'samenzijn', aan de gemeenschap Door te onderwijzen en op te voeden vanuit de pedagogie van de caritas In ons onderwijs en onze opvoeding omringen wij de zwakken bij voorkeur met onze bijzondere zorg De voorwaarden om daarin te slagen De eerste voorwaarde bestaat erin goede relaties tot stand te brengen met directie, collega's, leerlingen en ouders. Schoolreglement 15 Schooljaar

16 De voorbeeldfunctie is naast de relatie de sleutel naar een succesvol onderwijs en een goede opvoeding. het doel van de opvoeding is de zelfbepaling (de persoonlijke beroeps- en levenskeuze). De totale opvoeding beoogt de zorg voor de ontwikkeling van àlle facetten van het menselijk zijn Het profiel van een broederschool De eerbied voor de zwakkere, de mindere, de getroffen medemens moet worden bijgebracht, dit als een specifiek aspect van de christelijke opvoeding. In een broederschool wordt uitgesproken leerlinggericht gewerkt, gekaderd in een goed sociaal klimaat. We hechten in onze scholen ook veel belang aan een houding van beschikbaarheid, van openheid voor en het inspelen op elke uitnodiging of uitdaging die op ons afkomt in om het even welke noodsituatie. In een broederschool wordt vertrokken vanuit een christelijk perspectief. we willen werken aan een goede arbeidsethiek. Daarbij mist een broederschool iets essentieel als ze de christelijke vreugde mist. We willen geen elitair onderwijs noch opvoeding geven. In een broederschool wordt een degelijke vorming van de jeugd verzekerd. Het eigen van onze scholen ligt vooral in hun 'menselijkheid' Het opvoedingsplan van de Broeders van Liefde De grondlegger ervan is Broeder Frederik die het project startte in Merksem in Om aan de christelijke menswording op een gecoördineerde en systematische wijze te werken, steunen we op een georganiseerde actie van de hele school rond een jaarplan van pedagogische belangstellingspunten. In september staat de vriendschap centraal met mogelijke werking rond vriendelijkheid, openheid, relatiebekwaamheid, samenhorigheid, teamgeest, verbondenheid, identiteit,.... In oktober is het de beurt aan de orde met mogelijke aanknopingspunten zoals efficiëntie, doelmatigheid, functionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid, rechtvaardigheid.... In november wordt rond de godsdienstigheid gewerkt met referentiemogelijkheden naar geloven, zingeving, innerlijkheid, liturgie, gebed.... In december komt de werkzaamheid aan bod met als mogelijke accenten: taakinzet, engagement, ambitie, verantwoordelijkheid, arbeidsethiek.... In januari schenken we aandacht aan de zelfbeheersing met als mogelijke benaderingswijzen: geduld, wilskracht, zelfkennis, wijsheid, soberheid.... In februari werken we aan de opvoeding tot wellevendheid met aandacht voor de levensstijl, de beleefdheid, de hoffelijkheid, de cultuur.... In maart staat de eerbied in de kijker met als mogelijke toegangspoorten: respect, tact, waardering, verwondering, verdraagzaamheid of tolerantie, aanvaarding.... In april richten we onze aandacht naar de communicatie, naar het taalgebruik en specifiek naar het gebruik van het Nederlands, onze moedertaal, met als mogelijke aandachtspunten de mondigheid, de taalvaardigheid, de contactvaardigheid, de dialoog, de expressie, de communicatie.... In mei wordt de eerlijkheid benadrukt met als mogelijke accenten: fair-play, oprechtheid, gerechtigheid, waarachtigheid, vertrouwen, trouw.... In juni accentueren we het belang van de zelfstandigheid of de autonomie gekoppeld weliswaar aan verantwoordelijkheid.? de bedoeling is dat élke maand in élke klas een affiche wordt uitgehangen. Vanaf het schooljaar gebruiken we dezelfde afbeeldingen in de eigen schoolagenda van de Broeders van Liefde. Elk schooljaar wordt ook een jaarbladwijzer bezorgd aan àlle leerlingen en personeelsleden met een creatieve verwerking van het jaarthema uitgevoerd door één van onze leerkrachten plastische opvoeding. In de loop van 1998 werd ook getracht te komen tot een geïntegreerde Schoolreglement 16 Schooljaar

17 visie en aanpak van het opvoedingsplan, het schoolpastoraal plan en het jongerenpastoraal plan met daarin ook de roepingenpastoraal verwerkt. Voor meer informatie over de Broeders van Liefde kunt u terecht op de website: Schoolreglement 17 Schooljaar

18 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: binnen de scholengemeenschap Stroming, waartoe onze school behoort, met de schoolraad van onze school op 17 november 2009, m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. In de geest van het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde engageren wij ons om uw kind optimale kansen te bieden doorheen zijn of haar hele schoolloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met de oudercontacten De persoonlijke gesprekken die de leerkrachten met u voeren tijdens een oudercontact zijn voor ons van groot belang voor de begeleiding van uw kind. Ook voor u kan een goed gesprek met een leerkracht inzicht geven in de vorderingen en de eventuele moeilijkheden van uw kind. Wij organiseren daarom vier keer per schooljaar een gelegenheid tot oudercontact. U krijgt hiervoor een uitnodiging per brief of per mail, soms word je ook telefonisch uitgenodigd. De data van de oudercontacten staan opgenomen in de schoolkalender die u tweemaandelijks ontvangt. Wij verwachten dat u het antwoordstrookje van de uitnodiging altijd ingevuld meegeeft met uw kind, ook als u niet kan komen op de voorgestelde datum. Indien u niet kan komen, waarderen we het zeer als u ons zelf contacteert om een nieuwe afspraak te maken. 2.2 Wederzijdse afspraken over regelmatige leerling en het spijbelbeleid Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, ook de meerdaagse, worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven uw kind de kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dat uw kind hieraan moet deelnemen. Om leerlingen de lessen optimaal te laten volgen en zo hun kansen op slagen te vergroten, is het noodzakelijk dat zij steeds tijdig aanwezig zijn op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Op onze school zijn altijd twee medewerkers op de hoogte van de aan- en afwezigheden van de leerlingen. Zij verwachten uw telefoontje vanaf 8.00 uur s morgens, als uw kind er niet kan zijn. Zij zullen problemen signaleren aan de klasleraren, de leerlingenbegeleiders, de directie en het CLB. Als uw kind zonder verwittiging afwezig is op school, nemen onze medewerkers met u telefonisch contact om te horen wat het probleem is. Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs en naar de maatschappelijke cel van de Gentse politie. Schoolreglement 18 Schooljaar

19 Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directie beslissen om een tuchtprocedure op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. In de dagen voor een vakantie gebeuren dikwijls les vervangende activiteiten. Die activiteiten kaderen in ons opvoedingsproject of in de vakoverschrijdende eindtermen. In geen geval kunnen we aanvaarden dat leerlingen hieraan niet deelnemen. De directie geeft nooit de toestemming om niet aanwezig te zijn op school om vervroegd op reis te kunnen gaan. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of dat hij/zij niet op tijd op school kan zijn. U kunt hiervoor op voorhand de toestemming vragen aan een lid van het directieteam. We vragen hiervoor altijd een reden en, indien mogelijk, een bewijsstuk. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. 2.3 Wederzijdse afspraken over de vormen van individuele leerlingenbegeleiding De school werkt als team aan leerlingenbegeleiding. De leraren, klasleraren, leerlingenbegeleiders, de leden van de interne cel leerlingenbegeleiding en het CLB vinden elkaar binnen verschillende vormen van teamoverleg. Dit team zal op zoek gaan naar de beste vorm van begeleiding, zowel studiebegeleiding als begeleiding op socio-emotioneel vlak voor uw kind. Daarom stimuleert de school u als ouders om bij problemen niet te aarzelen langs te komen, op te bellen, te mailen. De positieve medewerking van de ouders komt elke vorm van overleg en begeleiding ten goede. Dit is de eerste en belangrijkste stap opdat de begeleiding van een leerling kans maakt om te slagen. 2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal, het Nederlands. Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren en te spreken, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Schoolreglement 19 Schooljaar

20

21 DEEL II REGLEMENT

22

23 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen 1.1 Eerste inschrijving Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in Deel III, 4 Inschrijvingsbeleid, p.64. Vooraleer je definitief ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je bent pas ingeschreven als je ouders schriftelijk akkoord zijn. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, of je voogd, aanwezig is op het intakegesprek. Het reglement van het lopende schooljaar is vanaf 1 september digitaal te raadplegen op onze website onder het tabblad downloads. Je kunt ervoor kiezen om een papieren versie van het reglement van het schooljaar waarvoor je je inschrijft, te ontvangen. Hiervoor rekenen we kosten. Bij inschrijving ondertekenen je ouder(s) tevens een engagementsverklaring. Zowel de school als je ouders engageren zich in dit document om afspraken na te komen zodat leerlingen optimale kansen kunnen krijgen doorheen de hele schoolloopbaan. 1.2 Duur van de inschrijving Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: wanneer je zelf onze school verlaat, wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting als dat gebeurt voor 15 januari. Daarna kan je normaal gezien niet meer veranderen. Je kunt ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 1.3 Herbevestiging van inschrijving Om praktische redenen vragen we je om op het einde van het schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons op school blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in Deel III 4 Inschrijvingsbeleid (p.64). 1.4 Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je in onze school, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. Schoolreglement 23 Schooljaar

24 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijven we je voorwaardelijk in. Indien de toelatingsklassenraad vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het Lokaal Overlegplatform zal bemiddelen als je ouders dat wensen. 1.5 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. Je kan dan wel ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook tot gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 1.6 Regelmatige leerling Wil je op het einde van het schooljaar het officieel studiebewijs behalen van het leerjaar dat je volgt, dan moet je een "regelmatige leerling" zijn. D.w.z.: Je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven. Je moet, uitgezonderd in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen. Schoolreglement 24 Schooljaar

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie