Inhoudsopgave Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring..."

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring Pedagogisch project Wat kan je verwachten? Caritas Zorg dragen voor het geloof Waarde en roeping van elke mens Inzet voor de ander Wat willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? De kwaliteit van het leven verbeteren Meewerken aan een meer humane samenleving Wie willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? Jonge mensen Jonge mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden Collega s Door wie willen we ons opvoedend onderwijs realiseren? Schoolbestuur Personeel Hoe willen we dit realiseren? Door deskundige dienstverlening in het onderwijs Door te onderwijzen en op te voeden in teamverband Door te onderwijzen en op te voeden vanuit de pedagogie van de caritas De voorwaarden om daarin te slagen Het profiel van een broederschool Het opvoedingsplan van de Broeders van Liefde Engagementsverklaring tussen school en ouders Wederzijdse afspraken in verband met de oudercontacten Wederzijdse afspraken over regelmatige leerling en het spijbelbeleid Wederzijdse afspraken over de vormen van individuele leerlingenbegeleiding Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal, het Nederlands Deel II Reglement Inschrijvingen Eerste inschrijving Duur van de inschrijving Herbevestiging van inschrijving Inschrijving geweigerd? Vrije leerling Regelmatige leerling... 24

4 2 Onze school Studieaanbod Lesspreiding Dagindeling Mogelijke afwijkingen van deze dagindeling Vakantie- en verlofregeling Beleid betreffende buitenschoolse activiteiten Schoolkosten Bijdrage van de ouders in de kosten van het onderwijs De betaling Als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? Wat als je ouders weigeren te betalen? Studiereglement Afwezigheid Je bent ziek Je moet naar een begrafenis of een huwelijk Je bent (top)sporter Je bent afwezig om één van de volgende redenen Je hebt de toestemming nodig van de school om afwezig te zijn Wat als je afwezig bent tijdens examens, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Stages inhalen Spijbelen kan niet Van school veranderen tijdens het schooljaar Persoonlijke documenten Schoolagenda Je notities Persoonlijk werk: taken en toetsen Rapport(en) Begeleiding bij je studies De klasleraar leerlingenbegeleider De begeleidende klassenraad Een aangepast lesprogramma De evaluatie De deliberatie op het einde van het schooljaar Mogelijke beslissingen Het advies van de delibererende klassenraad Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad Leefregels, afspraken, orde en tucht Praktische afspraken en leefregels op school Kledij Gsm en andere multimedia toestellen Een open, respectvol en herstelgericht schoolklimaat Pesten en geweld Intimiteit op school Privacy Te laat komen Toegang tot de school, verplaatsingen op school, school verlaten Veiligheid Gezondheid... 45

5 Orde en netheid Orde- en tuchtreglement Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen Deel III Informatie Wie is wie? Het schoolbestuur De Raad van Beheer Leden Administratieve zetel De scholengemeenschap Het directieteam De leerlingenbegeleiding De interne cel leerlingenbegeleiding Het onderwijzend personeel Het ondersteunend personeel Het onderhoudspersoneel Preventieadviseur De klassenraad Interne beroepscommissie Centrum voor Leerlingenbegeleiding Wie heeft inspraak? Communicatie met onze ouders De schoolagenda Gedrukte brieven Mailing Onze schoolwebsite ( elov (Elektronische leeromgeving) Schoolkalender Telefonisch contact Oudercontacten Leerlingenraad Ouderraad Schoolraad Jaarkalender Inschrijvingsbeleid Het administratief dossier van de leerling Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? Het gaat over jou... 65

6 6.2 Geen geheimen Een dossier De cel leerlingenbegeleiding Je leraren Samenwerking met de politie Waarvoor ben je verzekerd? Verzekering tegen ongevallen - praktische richtlijnen bij ongeval Zet je in voor de school als vrijwilliger Organisatie Verzekeringen Vergoedingen Geheimhoudingsplicht Aansprakelijkheid Deel IV Bijlagen Bijlage 1 Geraamde kosten schooljaar Voor alle leerlingen Eerste graad bso Eerste graad tso Tweede graad bso kantoor Tweede graad bso verkoop Tweede graad tso handel Tweede graad tso handel-talen Derde graad bso kantoor Derde graad bso verkoop Derde graad tso boekhouden-informatica (accountancy en IT) Derde graad tso handel (marketing en ondernemen) Derde graad tso informaticabeheer (IT en netwerken) Derde graad tso secretariaat-talen (office management en communicatie) Specialisatiejaar logistiek Specialisatiejaar winkelbeheer en etalage Bijlage 2 Aanvaardbaar gebruik van de ICT-infrastructuur Algemeen Definities Gevarenlabels Verantwoordelijkheden van de leerling Schadelijke informatie Ongeoorloofd gebruik Vandalisme Inbreuken betreffende informaticacriminaliteit... 89

7 Bijlage 3 Reglement voor het Open Leer Centrum Praktische informatie Regels Bijlage 4 Reglement voor de lessen lichamelijke opvoeding Verplaatsing naar de sportlocatie Agenda Sportkledij: uniform, hygiënisch en veilig Kleedkamers Ongeschiktheid Sportdagen Bijlage 5 Overzicht vakantieperioden en vrije dagen schooljaar Bijlage 6 Ondertekening schoolreglement en engagementsverklaring

8

9 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Het directieteam, de leraren, de leerlingenbegeleiders en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat dit reglement u helpt om een vertrouwensband met de school op te bouwen. Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in Visitatie Mariakerke zet! Voortaan ben je leerling van onze school. Dit schoolreglement is voor jou een handleiding om je de regels van onze school eigen te maken. Je leerkrachten zullen je hierbij begeleiden. Ook jou, goede bekende leerling van onze school We heten je opnieuw van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je voor de nieuwe leerlingen een voorbeeld kan zijn om dit schoolreglement zo goed mogelijk toe te passen. Ook tot jou, meerderjarige leerling, richten wij een graag een woordje. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, kan jij dan zelf beslissen en tekenen als dat gevraagd wordt. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Ons schoolreglement bestaat uit vier delen. In het eerste deel vind je het pedagogisch project van ons schoolbestuur en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Heel wat nuttige informatie bevatten deel drie en deel vier. Dit schoolreglement werd overlegd met het schoolbestuur en de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord vereist. We wensen jou een boeiend en succesvol schooljaar op onze school! Het directieteam

10

11 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDER(S)

12

13 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 1.1 Wat kan je verwachten? Het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde is gebaseerd op het leven en de geestelijke waarden of rijkdom van de Stichter van de Broeders van Liefde Kanunnik P.-J. Triest ( ) Caritas De grondwaarde is de spiritualiteit van de caritas, het geloof in een God die liefde is. Jezus Christus' boodschap van die liefhebbende God, nodigt ons uit om die goddelijke liefde in ons eigen leven en werk concreet gestalte te geven. De liefde van God voor ieder van ons dwingt ons tot wederliefde! Zorg dragen voor het geloof Een tweede waarde is het zorg dragen voor het geloof zowel van onszelf als van de ons toevertrouwden. We hebben slechts recht van spreken, als we zelf de geloofswaarden voorleven! Waarde en roeping van elke mens Een derde waarde is het geloof in de waarde en de roeping van elke mens, hoe berooid een mens ook kan zijn, aan het einde van het leven van élke mens staat immers een wachtende, liefhebbende en barmhartige God! Tekenen van hoop en verrijzenisvreugde zijn Inzet voor de ander Een vierde waarde is de waarde van de onvermoeibare inzet voor de ander. De waarde van een leven van toewijding, een nooit aflatende aandacht en edelmoedigheid, veel geduld, een nooit falende liefde! Wààrmaken dat God "liefde" is, daarmee is eigenlijk àlles gezegd! De leuze van de Congregatie van de Broeders van Liefde "DEUS CARITAS EST" (GOD IS LIEFDE) is dan ook zeer betekenisvol voor haar spiritualiteit! 1.2 Wat willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? De kwaliteit van het leven verbeteren We willen de kwaliteit van het leven verbeteren door te zorgen voor een stevige vorming van de jonge mensen die aan onze zorgen worden toevertrouwd. We dienen vooreerst zorg te dragen voor kwaliteitsonderwijs. We dienen daarnaast ook te werken aan de persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen Meewerken aan een meer humane samenleving We willen met ons opvoedend onderwijs ook een bijdrage leveren aan een meer humane samenleving geënt op een gelovig wereldbeeld. We willen jonge mensen opvoeden tot geestdriftige volwassenen die voor zichzelf en anderen durven opkomen. Schoolreglement 13 Schooljaar

14 We willen in onze school ook werk maken van een goede, eigentijdse, christelijke opvoeding in een aangepaste sfeer, met de nodige religieuze inspiratie. Dit proberen we met een permanente pastorale aandacht en dit alles binnen de katholieke kerk. 1.3 Wie willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken? Jonge mensen Jonge mensen die in hun volle ontplooiing zijn, bieden we een optimale opleiding, opvoeding en begeleiding aan, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht Begeleiding van leerlingen Op onderwijsvlak zowel de intellectueel begaafde leerlingen als de verstandelijk minder begaafde leerlingen individueel begeleiden. Een leerling vriendelijk schoolklimaat creëren. Meewerken aan het rijke en verrijkende spectrum van buitenschoolse activiteiten. Op sociaal vlak de leerlingen sterk individueel volgen en begeleiden. Op pastoraal, spiritueel en religieus vlak héél wat realiseren Begeleiding van de ouders De opvoedingsplicht komt op de eerste plaats toe aan het gezin. School en gezin moeten elkaar aanvullen. Ouders hebben een zeker recht op inspraak in het schoolgebeuren. Een bijzondere aandacht wordt besteed aan kinderen uit bedreigde gezinnen Aandacht voor oud-leerlingen Aandacht besteden aan de uitbouw en ondersteuning van een actieve oud-leerlingenbond. Onze oud-leerlingen blijven welkom in de school. Dikwijls vormt de oud-leerlingenbond ook een sterke recruteringskern voor de school. De plaatselijke of lokale oud-leerlingenwerking staat of valt met de medewerking vanwege de directie en de personeelsleden van de school Jonge mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen of op zoek zijn naar zin in hun leven, verdienen onze bijzondere aandacht. We staan ook open voor nieuwe noden. Als gemeenschap zoeken we welke antwoorden we hierop kunnen geven. De school is er voor onze leerlingen. Het is belangrijker aandacht te geven aan de diversiteit dan te vertoeven bij de gemeenschappelijke kenmerken. De hoofdbekommernis van de personeelsleden moet uitgaan naar de leerlingen die moeilijkheden hebben. Een netwerk ontwikkelen om jongeren met noden waarvoor wij (nog) geen oplossing hebben. toch op te vangen en te begeleiden. Schoolreglement 14 Schooljaar

15 1.3.3 Collega s We dragen ook zorg voor elkaar, opdat ons leven kwaliteitsvol en zinvol blijft en heilvol voor velen. We moeten goede contacten met collega s onderhouden. Elk personeelslid moet ruimte krijgen om in de eigen werksituatie zijn of haar verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. We proberen een hecht christelijk team te vormen. 1.4 Door wie willen we ons opvoedend onderwijs realiseren? Schoolbestuur Het Schoolbestuur (Inrichtende Macht) is initiatiefnemer en werkgever. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft de school werkingstoelagen. Het schoolbestuur (een vzw.) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de school. Het schoolbestuur delegeert zijn verantwoordelijkheid naar de directie van de school voor het dagelijks beleid. De broedergemeenschappen aan onze scholen verbonden willen gastenvriendelijke kloosters zijn Personeel Met de inzet van toegewijd en gekwalificeerd personeel. Werk blijven maken van een goed personeelsbeleid. Instaan voor de bezieling van de medewerkers en medewerksters. Beginnende personeelsleden worden op een intensieve manier begeleid. 1.5 Hoe willen we dit realiseren? Door deskundige dienstverlening in het onderwijs Vooraan in onze dienstverlening staat de religieuze motivatie én de deskundigheid. Onderwijs of onderricht is het systematisch en planmatig overdragen van kennis, vaardigheden en attitudes. Langs de schoolvakken om wordt algemene spirituele vorming beoogd Door te onderwijzen en op te voeden in teamverband De spiritualiteit van de Broeders van Liefde is gebonden aan het 'samenzijn', aan de gemeenschap Door te onderwijzen en op te voeden vanuit de pedagogie van de caritas In ons onderwijs en onze opvoeding omringen wij de zwakken bij voorkeur met onze bijzondere zorg De voorwaarden om daarin te slagen De eerste voorwaarde bestaat erin goede relaties tot stand te brengen met directie, collega's, leerlingen en ouders. Schoolreglement 15 Schooljaar

16 De voorbeeldfunctie is naast de relatie de sleutel naar een succesvol onderwijs en een goede opvoeding. het doel van de opvoeding is de zelfbepaling (de persoonlijke beroeps- en levenskeuze). De totale opvoeding beoogt de zorg voor de ontwikkeling van àlle facetten van het menselijk zijn Het profiel van een broederschool De eerbied voor de zwakkere, de mindere, de getroffen medemens moet worden bijgebracht, dit als een specifiek aspect van de christelijke opvoeding. In een broederschool wordt uitgesproken leerlinggericht gewerkt, gekaderd in een goed sociaal klimaat. We hechten in onze scholen ook veel belang aan een houding van beschikbaarheid, van openheid voor en het inspelen op elke uitnodiging of uitdaging die op ons afkomt in om het even welke noodsituatie. In een broederschool wordt vertrokken vanuit een christelijk perspectief. we willen werken aan een goede arbeidsethiek. Daarbij mist een broederschool iets essentieel als ze de christelijke vreugde mist. We willen geen elitair onderwijs noch opvoeding geven. In een broederschool wordt een degelijke vorming van de jeugd verzekerd. Het eigen van onze scholen ligt vooral in hun 'menselijkheid' Het opvoedingsplan van de Broeders van Liefde De grondlegger ervan is Broeder Frederik die het project startte in Merksem in Om aan de christelijke menswording op een gecoördineerde en systematische wijze te werken, steunen we op een georganiseerde actie van de hele school rond een jaarplan van pedagogische belangstellingspunten. In september staat de vriendschap centraal met mogelijke werking rond vriendelijkheid, openheid, relatiebekwaamheid, samenhorigheid, teamgeest, verbondenheid, identiteit,.... In oktober is het de beurt aan de orde met mogelijke aanknopingspunten zoals efficiëntie, doelmatigheid, functionaliteit, kwaliteit, nauwkeurigheid, rechtvaardigheid.... In november wordt rond de godsdienstigheid gewerkt met referentiemogelijkheden naar geloven, zingeving, innerlijkheid, liturgie, gebed.... In december komt de werkzaamheid aan bod met als mogelijke accenten: taakinzet, engagement, ambitie, verantwoordelijkheid, arbeidsethiek.... In januari schenken we aandacht aan de zelfbeheersing met als mogelijke benaderingswijzen: geduld, wilskracht, zelfkennis, wijsheid, soberheid.... In februari werken we aan de opvoeding tot wellevendheid met aandacht voor de levensstijl, de beleefdheid, de hoffelijkheid, de cultuur.... In maart staat de eerbied in de kijker met als mogelijke toegangspoorten: respect, tact, waardering, verwondering, verdraagzaamheid of tolerantie, aanvaarding.... In april richten we onze aandacht naar de communicatie, naar het taalgebruik en specifiek naar het gebruik van het Nederlands, onze moedertaal, met als mogelijke aandachtspunten de mondigheid, de taalvaardigheid, de contactvaardigheid, de dialoog, de expressie, de communicatie.... In mei wordt de eerlijkheid benadrukt met als mogelijke accenten: fair-play, oprechtheid, gerechtigheid, waarachtigheid, vertrouwen, trouw.... In juni accentueren we het belang van de zelfstandigheid of de autonomie gekoppeld weliswaar aan verantwoordelijkheid.? de bedoeling is dat élke maand in élke klas een affiche wordt uitgehangen. Vanaf het schooljaar gebruiken we dezelfde afbeeldingen in de eigen schoolagenda van de Broeders van Liefde. Elk schooljaar wordt ook een jaarbladwijzer bezorgd aan àlle leerlingen en personeelsleden met een creatieve verwerking van het jaarthema uitgevoerd door één van onze leerkrachten plastische opvoeding. In de loop van 1998 werd ook getracht te komen tot een geïntegreerde Schoolreglement 16 Schooljaar

17 visie en aanpak van het opvoedingsplan, het schoolpastoraal plan en het jongerenpastoraal plan met daarin ook de roepingenpastoraal verwerkt. Voor meer informatie over de Broeders van Liefde kunt u terecht op de website: Schoolreglement 17 Schooljaar

18 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: binnen de scholengemeenschap Stroming, waartoe onze school behoort, met de schoolraad van onze school op 17 november 2009, m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. In de geest van het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde engageren wij ons om uw kind optimale kansen te bieden doorheen zijn of haar hele schoolloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met de oudercontacten De persoonlijke gesprekken die de leerkrachten met u voeren tijdens een oudercontact zijn voor ons van groot belang voor de begeleiding van uw kind. Ook voor u kan een goed gesprek met een leerkracht inzicht geven in de vorderingen en de eventuele moeilijkheden van uw kind. Wij organiseren daarom vier keer per schooljaar een gelegenheid tot oudercontact. U krijgt hiervoor een uitnodiging per brief of per mail, soms word je ook telefonisch uitgenodigd. De data van de oudercontacten staan opgenomen in de schoolkalender die u tweemaandelijks ontvangt. Wij verwachten dat u het antwoordstrookje van de uitnodiging altijd ingevuld meegeeft met uw kind, ook als u niet kan komen op de voorgestelde datum. Indien u niet kan komen, waarderen we het zeer als u ons zelf contacteert om een nieuwe afspraak te maken. 2.2 Wederzijdse afspraken over regelmatige leerling en het spijbelbeleid Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar die hij of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, ook de meerdaagse, worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven uw kind de kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dat uw kind hieraan moet deelnemen. Om leerlingen de lessen optimaal te laten volgen en zo hun kansen op slagen te vergroten, is het noodzakelijk dat zij steeds tijdig aanwezig zijn op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Op onze school zijn altijd twee medewerkers op de hoogte van de aan- en afwezigheden van de leerlingen. Zij verwachten uw telefoontje vanaf 8.00 uur s morgens, als uw kind er niet kan zijn. Zij zullen problemen signaleren aan de klasleraren, de leerlingenbegeleiders, de directie en het CLB. Als uw kind zonder verwittiging afwezig is op school, nemen onze medewerkers met u telefonisch contact om te horen wat het probleem is. Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs en naar de maatschappelijke cel van de Gentse politie. Schoolreglement 18 Schooljaar

19 Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directie beslissen om een tuchtprocedure op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. In de dagen voor een vakantie gebeuren dikwijls les vervangende activiteiten. Die activiteiten kaderen in ons opvoedingsproject of in de vakoverschrijdende eindtermen. In geen geval kunnen we aanvaarden dat leerlingen hieraan niet deelnemen. De directie geeft nooit de toestemming om niet aanwezig te zijn op school om vervroegd op reis te kunnen gaan. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of dat hij/zij niet op tijd op school kan zijn. U kunt hiervoor op voorhand de toestemming vragen aan een lid van het directieteam. We vragen hiervoor altijd een reden en, indien mogelijk, een bewijsstuk. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is. 2.3 Wederzijdse afspraken over de vormen van individuele leerlingenbegeleiding De school werkt als team aan leerlingenbegeleiding. De leraren, klasleraren, leerlingenbegeleiders, de leden van de interne cel leerlingenbegeleiding en het CLB vinden elkaar binnen verschillende vormen van teamoverleg. Dit team zal op zoek gaan naar de beste vorm van begeleiding, zowel studiebegeleiding als begeleiding op socio-emotioneel vlak voor uw kind. Daarom stimuleert de school u als ouders om bij problemen niet te aarzelen langs te komen, op te bellen, te mailen. De positieve medewerking van de ouders komt elke vorm van overleg en begeleiding ten goede. Dit is de eerste en belangrijkste stap opdat de begeleiding van een leerling kans maakt om te slagen. 2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal, het Nederlands. Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren en te spreken, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Schoolreglement 19 Schooljaar

20

21 DEEL II REGLEMENT

22

23 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen 1.1 Eerste inschrijving Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in Deel III, 4 Inschrijvingsbeleid, p.64. Vooraleer je definitief ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je bent pas ingeschreven als je ouders schriftelijk akkoord zijn. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, of je voogd, aanwezig is op het intakegesprek. Het reglement van het lopende schooljaar is vanaf 1 september digitaal te raadplegen op onze website onder het tabblad downloads. Je kunt ervoor kiezen om een papieren versie van het reglement van het schooljaar waarvoor je je inschrijft, te ontvangen. Hiervoor rekenen we kosten. Bij inschrijving ondertekenen je ouder(s) tevens een engagementsverklaring. Zowel de school als je ouders engageren zich in dit document om afspraken na te komen zodat leerlingen optimale kansen kunnen krijgen doorheen de hele schoolloopbaan. 1.2 Duur van de inschrijving Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: wanneer je zelf onze school verlaat, wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting als dat gebeurt voor 15 januari. Daarna kan je normaal gezien niet meer veranderen. Je kunt ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 1.3 Herbevestiging van inschrijving Om praktische redenen vragen we je om op het einde van het schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons op school blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in Deel III 4 Inschrijvingsbeleid (p.64). 1.4 Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je in onze school, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. Schoolreglement 23 Schooljaar

24 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijven we je voorwaardelijk in. Indien de toelatingsklassenraad vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het Lokaal Overlegplatform zal bemiddelen als je ouders dat wensen. 1.5 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. Je kan dan wel ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook tot gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 1.6 Regelmatige leerling Wil je op het einde van het schooljaar het officieel studiebewijs behalen van het leerjaar dat je volgt, dan moet je een "regelmatige leerling" zijn. D.w.z.: Je moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven. Je moet, uitgezonderd in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen. Schoolreglement 24 Schooljaar

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 13

Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 13 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 13 1 Wederzijdse afspraken in verband met de

Nadere informatie

Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders Pedagogisch project Broeders van Liefde... 11

Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders Pedagogisch project Broeders van Liefde... 11 SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Inhoudsopgave Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 11 1 Pedagogisch project Broeders van Liefde... 11 2 Engagementsverklaring... 11 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 1 2 Inhoud Het schoolreglement... 3 Welkom in onze school: een school voor jou... 5 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 7 1. Pedagogisch project... 7 LEREN

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 vzw Petrus & Paulus campus Centrum Alfons Pieterslaan 21 8400 OOSTENDE tel.: 059 80 24 23 fax: 059 51 05 92 www.sjo.be sjo.oostende@scarlet.be Schoolreglement 2014-2015 WELKOM IN PETRUS EN PAULUS CAMPUS

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL.

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL. SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2014 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave (07 november 2015)

Inhoudsopgave (07 november 2015) Inhoudsopgave (07 november 2015) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!!

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!! SCHOOLREGLEMENT Deel I Pedagogisch project... 6 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 6 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 8 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met het oudercontact... 8 2.2 Wederzijdse

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Roeselare Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut Zuidstraat 27, 8800 Roeselare Tel. 051 26 47 26 Fax 051 26 47 27 Webadres: www.vabi.be e-mail: vabi@sint-michiel.be Inhoudstabel

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Maria Assumptalyceum Schooljaar 2015-2016 Beste ouders Langs deze weg danken wij u nogmaals van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Terecht stelt u hoge verwachtingen

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be

2015-2016. Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be 2015-2016 Vzw KASOG Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 3600 Genk Tel. 089 / 35 69 51 info@tisl.be www.tisl.be Welkom in onze school, een school voor jou! Beste ouder(s) Wij zijn blij dat

Nadere informatie

Schoolreglement. deel 1. deel 2

Schoolreglement. deel 1. deel 2 1 STE GRAAD 2 DE EN 3 DE GRAAD ASO 2 DE EN 3 DE GRAAD School voor Wetenschap en technologie 2 DE EN 3 DE GRAAD Dienstensector Schoolreglement deel 1 deel 2 Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING... 5 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-SCHOLEN...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS DE BRUG. Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 SCHOOLGIDS

EDUGO CAMPUS DE BRUG. Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 SCHOOLGIDS EDUGO CAMPUS DE BRUG Eksaardserijweg 24 09 255 91 13 9041 OOSTAKKER 09 255 91 23 www.edugo.be info.brug@edugo.be SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 INHOUDSTAFEL DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT 7 1 Pedagogisch

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

INSTITUUT MARIABURCHT STEVOORT

INSTITUUT MARIABURCHT STEVOORT INSTITUUT MARIABURCHT STEVOORT Schoolreglement en opvoedingsproject Schooljaar 2014-2015 Instituut Mariaburcht S.O. Hasseltsedreef 115 3512 HASSELT (STEVOORT) Tel. 011 31 15 17 Fax 011 31 21 75 Email:

Nadere informatie

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT 15 9100 SINT-NIKLAAS 03 776 68 38 - DIRECTIE@HFAMILIE.COM WWW.HFAMILIE.COM - FACEBOOK.COM/H.FAMILIE.SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT H. FAMILIE SECUNDAIR 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is

schooljaar 2015-2016 Opvoeden is Opvoeden is Liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede, antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden; bewonderen, geestdriftig zijn, veel zien en nog meer zwijgen, zien groeien, zien ontluiken,

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Schoolreglement. Katholiek Scholencentrum JOMA. KOR Merksem vzw Maantjessteenweg 130-2170 Merksem

Schoolreglement. Katholiek Scholencentrum JOMA. KOR Merksem vzw Maantjessteenweg 130-2170 Merksem Schoolreglement Katholiek Scholencentrum JOMA KOR Merksem vzw Maantjessteenweg 130-2170 Merksem tel: 03 645 59 60 e-mail:info@ksjoma.be fax: 03 645 65 45 www.ksjoma.be ksjoma schoolreglement editie 2014-2015

Nadere informatie

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 5 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 7

WELKOM IN DE VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS... 5 DEEL 1 - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 VRIJE HANDELSSCHOOL SINT-JORIS Steendam 27 Gildestraat 17 9000 GENT Tel. 09 225 89 07 09 225 77 50 Fax 09 233 49 07 09 225 91 96 e-mail: info@vhsj.be www.vhsj.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2012-2013 WELKOM

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014-2015 Welkom op onze school, een school voor jou Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor onze school gekozen hebt. We zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10

INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 DEEL II HET STUDIEREGLEMENT... 10 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen de school en de ouders...

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016: de gefluoresceerde passages in dit schoolreglement zijn wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar. Inhoudsopgave Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring..5

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING...10 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4

INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE. Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 INSTITUUT STELLA MATUTINA MICHELBEKE SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Welkom in onze school 3 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT 4 1. Pedagogisch project 4 2. Engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar.

Samen met al onze medewerkers wensen wij jullie veel succes in dit nieuwe schooljaar. Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2015. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2015. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2015 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement 2015 2016

Schoolreglement 2015 2016 Schoolreglement 2015 2016 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Welkom op onze school

Welkom op onze school Welkom op onze school Izegem, 1 september 2014 Beste leerling(e) Je hebt in afspraak met je ouders voor onze school gekozen. We danken je voor het vertrouwen en willen ons best doen dit niet te beschamen.

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL Sint-Ludgardisschool Antwerpen schoolreglement secundair 2015-2016 Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2013 1 2 PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

TSO-BSO Sint-Martinusscholen

TSO-BSO Sint-Martinusscholen TSO-BSO Sint-Martinusscholen Samen WELKOM aandacht Beste ouders geven Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. De directeur, de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel VZW KOR- EKM Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar

Nadere informatie

Schoolreglement kosh SecO schooljaar 2015-2016

Schoolreglement kosh SecO schooljaar 2015-2016 1 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Rozenberg 2 2400 MOL tel.: 014 31 33 43 fax: 014 31 99 52 e-mail: info@rozenbergmol.be website: www.rozenbergmol.be

Nadere informatie