Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van"

Transcriptie

1 Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van

2 Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/ /10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG Algemeen Beleidskader Probleemstelling Van missie naar strategie Missie Visie Core business Waarden Strategie Communicatiestrategie Doelgroep Communicatie-acties Het vierde werkingsjaar volgens de 4 activiteiten Documentatie- en kenniscentrum Documentatiecentrum Kenniscentrum Helpdesk /145

3 3.2.1 Website Modulas Bijkomende mail - CRM Telefonisch Nieuwsbrief Specifieke moeilijkheden bij sportclubs Actieve diepteondersteuning via vormingen Infosessies De sportclub anno Erkenning. Belonen werkt Fondsenwerving en sponsoring Praktisch boekhouden Respect in je sportclub Verzekeringen Vzw- en vrijwilligerswetgeving Vrijwilligersbeleid Btw en fiscaliteit opleidingen Dag van de Sportclubbestuurder Individuele maatbegeleiding (IMB) IMB vzw IMB btw IMB CMS website Andere IMB Slot BIJLAGEN: aantallen per federatie Info- en documentatiecentrum Helpdesk Opleidingen Individuele maatbegeleiding /145

4 DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG Noot: Het activiteitenverslag werd opgesteld volgens de vier activiteiten zoals vastgelegd in de overeenkomst proeftuin verenigingsondersteuning. 4/145

5 1 Algemeen 1.1 Beleidskader Het verenigingsondersteuningsproject Dynamo Project is één van de proeftuinen die deel uitmaken van het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport dat door de Vlaamse regering bekrachtigd werd op 18 januari Proeftuinen worden in het participatiedecreet omschreven als initiatieven die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de cultuur-, jeugd- of sportsector en die een methodische of inhoudelijke vernieuwing nastreven. Het Dynamo Project is toegekend aan de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF). 1.2 Probleemstelling Het vrijwilligerswerk vormt de drijvende kracht achter het verenigingsleven in Vlaanderen in het algemeen en achter sportclubs in het bijzonder. Dit vrijwilligerswerk komt echter steeds meer onder druk te staan, waardoor de toekomst van de georganiseerde sport in gevaar dreigt te komen. Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en beheersmatig vlak. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven, zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning. Ook de Vlaamse Sportraad heeft in haar advies rond planlastvermindering voor sportclubs dit probleem naar voor geschoven en houdt een pleidooi voor de bijkomende ondersteuning en begeleiding van het bestuurskader in sportclubs. De vrijwilliger - sportclubbestuurder is de hoeksteen van de sportsector 1.3 Van missie naar strategie Missie Een missie geeft het antwoord op een aantal vragen. Wat is het doel van de organisatie? Wat is de bestaansreden van de organisatie? Wat tracht de organisatie te bereiken? (Desmidt, Heene, 2005). De missie van het Dynamo Project is managementondersteuning voor sportclubs aan te bieden aan de hand van een kennis- en documentatiecentrum, een helpdesk, bijscholingsmomenten en individuele maatbegeleiding. Missie: Het Dynamo Project biedt managementondersteuning aan voor sportclubs via een kennis- en documentatiecentrum, een helpdesk, bijscholingsmomenten en individuele maatbegeleiding 5/145

6 1.3.2 Visie Voor het bepalen van een strategisch doel moet er een visie zijn (Westerbeek ea, 2006). Voor het formuleren van een visie wordt gekeken naar de uitdagingen waarmee de sportsector, en meer specifiek haar vrijwilligers, geconfronteerd wordt. Het overgrote deel van de sportclubs wordt geleid door vrijwilligers die geen vergoeding krijgen voor het geleverde werk. Daardoor bestaat het bestuurskader in sportclubs voornamelijk uit vrijwilligers die ofwel pensioengerechtigd zijn, ofwel een voltijdse job bekleden. De klanten van sportclubs, de sporters of deelnemers, verwachten echter een professionele dienstverlening, vaak aan een lage prijs. Die dualiteit en de toegenomen administratieve papierwinkel waar ook sportclubs mee geconfronteerd worden, leidt ertoe dat een bestuursfunctie in sportclubs niet echt gegeerd is. Het Dynamo Project heeft als doel een duurzame ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportclubs te verzorgen zodat hun expertise, zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen verhoogt. Daardoor kunnen de vrijwilligers zich beter focussen op de vele maatschappelijke uitdagingen waar sportclubs voor staan. Onrechtstreeks verhoogt daardoor ook de kwaliteit van het sportaanbod en de werking van de clubs. Managementondersteuning voor sportclubs aanbieden, draagt bij tot een langetermijnvisie met als doelstelling een verdere en continue professionalisering van de sportsector te bekomen. Anderzijds is het een middel om de functie van bestuurder in sportclubs aantrekkelijker te maken aangezien bestuurders erkend worden in hun dagdagelijkse vrijwillige inspanningen die ze leveren voor de sportsector. Visie: duurzame ondersteuning waarborgt het engagement van de vrijwilliger - sportclubbestuurder Core business De core business van het Dynamo Project is ondersteuning geven aan sportclubbestuurders in het kader van: administratieve verplichtingen en regelgeving management van een sportclub Core business: ondersteuning voor vrijwilligers - sportclubbestuurders Waarden De waarden van een organisatie vormen de organisatiecultuur, de persoonlijkheid van een organisatie (Westerbeek ea, 2006). Het Dynamo Project wil zijn missie verwezenlijken door een kwaliteitsvolle en flexibele dienstverlening te verstrekken. De klantgerichte ondersteuning van het Dynamo Project is professioneel en persoonlijk en wil de sportclubbestuurder zo efficiënt en effectief mogelijk helpen. Waarden: persoonlijk, klantgericht, flexibel en professioneel 6/145

7 1.3.5 Strategie Strategie is succesvol anders zijn. Voor elke strategie geldt dat men een evenwicht moet zoeken tussen het wenselijke, het noodzakelijke en het haalbare, met andere woorden tussen wat we willen, moeten en kunnen (Heene, 1995). Ook voor het Dynamo Project is het belangrijk om een strategie voor ogen te houden. De drie strategische vragen kunnen daarbij helpen: 1) Voor welke doelgroep zal het Dynamo Project actief zijn? Het Dynamo Project richt zich in eerste instantie op Vlaamse sportclubs. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 1) sportclubs aangesloten bij een VSF federatie (categorie 1) 2) sportclubs niet aangesloten bij een VSF-federatie (categorie 2) Daarnaast kan de dienstverlening ook andere geïnteresseerde actoren bereiken (bv. universiteit, hogeschool, ) (categorie 3). Aangezien het Dynamo Project een project is onder de vleugels van de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF), moet het project in overeenstemming zijn met de beleidslijnen van de VSF. De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie die 84 erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties in Vlaanderen bundelt. De VSF ondersteunt en vertegenwoordigt die federaties, goed voor zo n clubs. De sportfederaties zijn vrij om zich lid te maken van de VSF. Met het oog op de verankering van de proeftuin, kan de dienstverlening van het Dynamo Project niet langer gratis blijven. De dienstverlening is het goedkoopst voor categorie 1: sportclubs aangesloten bij een VSF-federatie. Categorie 2 kan ook van de diensten van het Dynamo Project gebruik maken, maar aan een hoger tarief. Voor categorie 3 zal per geval bekeken worden in welke mate het Dynamo Project een rol kan spelen. Dynamo Project focust in eerste instantie op sportclubs aangesloten bij een VSF federatie 2) Hoe zal het Dynamo Project actief zijn? Hoe het Dynamo Project succesvol anders zal zijn, is vooral een kwestie van positionering. Die positionering is belangrijk aangezien een deel van de kerntaken van het Dynamo Project soms ook door sportfederaties en sportdiensten ingevuld worden. Een duidelijke positionering geeft aan waar het Dynamo Project anders is dan de sportfederaties en sportdiensten. Het Dynamo Project werkt aanvullend op de dienstverlening van sportfederaties en sportdiensten op het vlak van managementondersteuning voor sportclubs. Dynamo Project: specialiseert zich in managementgerelateerde aspecten waarmee sportclubbestuurders geconfronteerd worden. specialiseert zich in het individueel begeleiden van sportclubs. 7/145

8 identificeert en speelt in op de huidige lacunes. Het Dynamo Project werkt dus complementair met de huidige werking van andere actoren door zich te focussen en te verdiepen in die aspecten waar zij niet de tijd en/of middelen voor hebben. Bovendien betreft de dienstverlening van het Dynamo Project thema s die in alle sporttakken terugkomen, waardoor een gecentraliseerde aanpak het efficiëntst is. Door die sporttak overschrijdende expertise is het Dynamo Project een dienstverlener waarop sportfederaties en sportdiensten een beroep kunnen doen om hun sportclubs te ondersteunen. Het Dynamo Project werkt aanvullend op de werking van sportfederaties en sportdiensten 3) Met welke partners zal het Dynamo Project actief zijn? Het Dynamo Project is een project dat pas ten volle tot zijn recht zal komen als verschillende relevante sportactoren actief betrokken worden. De belangrijkste zijn: - de leden van de VSF, de sportfederaties. Hun ervaring en inzicht in de problematiek waarmee sportclubbestuurders geconfronteerd worden, is essentieel om de juiste thema s te behandelen. Daarnaast wil het Dynamo Project aanvullend werken op hun werking en hun verenigingsondersteuning. Aangezien de sportfederaties een belangrijk kanaal zijn om de sportclubs te informeren en te sensibiliseren, is het essentieel dat zij actief betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het Dynamo Project. - de gemeentelijke sportdiensten en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB). Gemeentelijke sportdiensten hebben een goed zicht op de sportclubs in hun gemeente en kunnen die dan ook informeren en sensibiliseren over de werking en dienstverlening van het Dynamo Project. - de provinciale sportdiensten en Sportac. Provinciale sportdiensten hebben vaak een goed overzicht van de opleidingen die aangeboden worden in hun provincie. Samen met Sportac blijft het Dynamo Project haar opleidingsaanbod verder afstemmen om tot één coherent en volledig aanbod te komen. - het Bloso en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Die partners zijn belangrijk omdat zij bijdragen tot de verdere ontwikkeling en afstemming van het project ten opzichte van het huidige bestaande aanbod aan administratieve en bestuurlijke ondersteuning van sportclubs. De klankbordgroep is één van de instrumenten om de afstemming met relevante sportactoren te bewerkstelligen. Dat adviesorgaan komt jaarlijks samen om te reflecteren over het project en over de aansluiting bij de werking van andere deelsectoren binnen de sportwereld. Dynamo Project onderhoudt een nauwe samenwerking met de verschillende sportactoren 8/145

9 2 Communicatiestrategie 2.1 Doelgroep De directe doelgroep van het Dynamo Project zijn de bestuurders van de Vlaamse (non-profit) sportclubs. Om de sportclubs zo goed mogelijk te bereiken, beperkt de communicatiestrategie van het Dynamo Project zich niet enkel tot het rechtstreeks naar sportclubs communiceren. In tegendeel, het Dynamo Project werkt zo veel als mogelijk samen met de vernoemde partners (zie hierboven met welke partners zal het Dynamo Project actief zijn? ). De communicatie is gericht naar drie doelgroepen. Tot de eerste doelgroep van het Dynamo Project behoren: alle aangesloten sportclubs (zo n ) van de bij de VSF aangesloten sportfederaties de sportclubs die niet aangesloten zijn bij een VSF-federatie. Er zijn op dit moment geen concrete gegevens beschikbaar die aangeven hoeveel sportclubs niet aangesloten zijn bij een erkende federatie of VSFfederatie, maar het gaat waarschijnlijk om enkele duizenden sportclubs.. In het bijzonder richt het Dynamo Project zich op de bestuursleden van die sportclubs. Als we ervan uitgaan dat een sportclub bestaat uit gemiddeld 5 bestuursleden, dan beslaat de primaire doelgroep bestuurders (ruwe schatting) van de sportclubs die aangesloten zijn bij een VSF-federatie. Tot de tweede doelgroep van het Dynamo Project behoren: de VSF-sportfederaties. De federaties staan dicht bij hun sportclubs en vormen een ideaal communicatiekanaal om de sportclubs te bereiken. de gemeentelijke sportdiensten en sportraden. Ook zij vormen ideale communicatiekanalen naar de sportclubs. De 84 VSF-sportfederaties en meer dan 300 gemeentelijke en provinciale sportdiensten zijn belangrijke partners voor het Dynamo Project in de communicatie naar sportclubs. Tot de derde doelgroep behoren: de andere betrokkenen bij de aangesloten sportclubs bij een VSF federatie (sportende leden, ouders van leden, ). Er zijn ongeveer 1,5 miljoen sportende leden aangesloten bij een VSF-federatie. de andere betrokkenen bij de niet-aangesloten sportclubs bij een VSF federatie. De leden van sportclubs vormen een belangrijke, weliswaar indirecte, doelgroep aangezien die leden potentiële bestuursleden zijn op korte en lange termijn. Het is dan ook relevant dat die doelgroep zich bewust is van het bestaan en de dienstverlening van Dynamo Project. 9/145

10 2.2 Communicatie-acties Het Dynamo Project heeft al heel wat producten en diensten ontwikkeld. Het succes van het Dynamo Project wordt echter grotendeels bepaald door de wijze waarop het doelpubliek wordt bereikt. De visie van de VSF is dat het Dynamo Project een sterk merk moet worden. De VSF wil het Dynamo Project positioneren als de 1207 voor bestuurders van sportclubs. Een blijvende aandacht voor communicatie is onontbeerlijk om dat te verwezenlijken. De VSF meent dat de eigen communicatiekanalen van het Dynamo Project (nieuwsbrief, website, directe mailing) en de communicatie via sportfederaties en sportdiensten erg belangrijk zijn om de doelgroep te bereiken. Om het Dynamo Project te vormen tot een sterk merk en een voldoende grote bewustwording omtrent het Dynamo Project te creëren, is het echter nodig om bijkomende communicatiekanalen aan te spreken. In het vierde werkingsjaar van het Dynamo Project is verbreding een belangrijke doelstelling en dan is een goede communicatie zeker nodig. Aangezien de derde communicatiedoelgroep van het Dynamo Project de sportleden betreft, is een grootschalige en continue communicatiecampagne dan ook verantwoord. Volgende bijkomende communicatiecampagnes werden gerealiseerd in het vierde werkingsjaar: Verzending vernieuwde informatiebrochure Dynamo Project managementondersteuning voor sportclubs Het Dynamo Project vernieuwde de informatiebrochure Dynamo Project managementondersteuning voor sportclubs en verstuurde die naar alle sportclubs aangesloten bij een VSF-federatie. Er werden informatiebrochures naar correcte adressen verstuurd. USB-sticks VSF-sportfederaties konden USB-sticks voor hun clubs bestellen (één stick per club). De memorysticks met het logo en de website van het Dynamo Project vormen mooie promotie voor het Dynamo Project en meteen ook een praktisch hulpmiddel voor de sportclubbestuurder. De stick bevat ook de informatiebrochure over het Dynamo Project. In totaal ontvingen sportclubs een USB-stick. 10/145

11 Folder en poster Dag van de Sportclubbestuurder Elk jaar maakt het Dynamo Project een folder met het programma van de Dag van de Sportclubbestuurder. De folder werd deze keer niet via een directe mailing bezorgd, maar wel uitgedeeld op bijscholingsmomenten, infosessies op sportraden, Het Dynamo Project ontwikkelde een poster ter promotie van de Dag van de Sportclubbestuurder. De poster werd in vijfvoud naar alle VSF-federaties en gemeentelijke sportdiensten verstuurd met de vraag ze op te hangen op plaatsen waar de sportclubbestuurders vaak komen. Zo waren de posters terug te vinden in kantoren van VSF-federaties, gemeentelijke sporthallen, cafetaria s, Busreclame Dag van de Sportclubbestuurder Naar aanleiding van de 5 edities van de Dag van de Sportclubbestuurder reden in elke provincie enkele lijnbussen met promotie voor het Dynamo Project en de Dag van de Sportclubbestuurder. Met deze communicatiecampagne bereikte het Dynamo Project ook de derde communicatiedoelgroep, namelijk de betrokkenen (sporters, ouders van leden, ) bij een sportclub. 11/145

12 Bierviltjescampagne In het vierde werkingsjaar werd de bierviltjescampagne opnieuw gevoerd. Op een humoristische manier kunnen sportclubbestuurders kennis maken met de dienstverlening van het Dynamo Project. Er zijn vier verschillende bierviltjes die de vier kernactiviteiten van het Dynamo Project voorstellen: individuele maatbegeleiding, opleiding, brochures & tools en helpdesk. Via de gemeentelijke sportdiensten werden bierviltjes van het Dynamo Project aan 275 cafetaria s van gemeentelijke sportinfrastructuur bezorgd. Enkele medewerkers van sportdiensten reageerden spontaan: Hartelijk dank voor dit mooie initiatief. We hebben de bierviltjes gisteren ontvangen en zullen deze aan de cafetaria uitbaters bezorgen. Ik vind ze alvast zeer geslaagd en heb de vier verschillende aan mijn kast gehangen omdat ik de humor ervan wel kan smaken. s naar sportdiensten en sportfederaties Het Dynamo Project brengt sportfederaties en sportdiensten via op de hoogte van eigen bijscholingsdagen zoals de Dag van de Sportclubbestuurder. Die kan rechtstreeks ter promotie doorgestuurd worden naar de sportclubbestuurders. 12/145

13 3 Het vierde werkingsjaar volgens de 4 activiteiten Het Dynamo Project werkt volgens vier kernactiviteiten. Hieronder worden de realisaties per activiteiten besproken. Uit vergaderingen van de klankbordgroep en feedback van federaties blijkt dat heel wat veel sportfederaties geïnteresseerd zijn in rapportering over de soorten onderwerpen waarvoor hun clubs het Dynamo Project raadplegen. Om dit jaarverslag vlot leesbaar te houden, werden die tabellen in de bijlage van het jaarverslag opgenomen. 3.1 Documentatie- en kenniscentrum Het documentatie- en kenniscentrum valt uiteen in twee delen. Enerzijds biedt het documentatiecentrum brochures, achtergrondinformatie, wetgeving, praktische documenten, handleidingen, checklists en modellen aan met betrekking tot de zeven centrale thema s waarrond het Dynamo Project werkt. Het documentatiecentrum bundelt dus voornamelijk reeds bestaande informatie, die op een georganiseerde en overzichtelijke manier aangeboden wordt. Anderzijds omvat het kenniscentrum zaken die vanuit het Dynamo Project zelf ontstaan zijn, zoals het onderzoek en het opmaken van een tool met betrekking tot de typologie van de sportclub en het EUproject. Volgens de overeenkomst werden zeven thema s centraal geplaatst: 1. vzw-wetgeving in de sportsector 2. voeren van een vzw-boekhouding 3. fiscaliteit binnen vzw s 4. fusies en splitsingen van vzw s 5. verzekeringsproblematiek binnen sport-vzw s 6. goed bestuur binnen sport-vzw s 7. vrijwilligerswetgeving en beleid in sport-vzw s Documentatiecentrum Sportclubbestuurders en andere geïnteresseerden kunnen brochures en documenten van het Dynamo Project bestellen via de bestelmodule op de website. Tijdens het vierde werkingsjaar werd de werkwijze voor de bestellingen geoptimaliseerd door de bestellingen te centraliseren bij een administratief medewerker en de verzending van de documenten te automatiseren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de wachttijd voor een bestelling ingekort werd van gemiddeld 9 naar 5 werkdagen. Enkele sportclubbestuurders reageerden spontaan: Wij hebben vandaag een mooie BTW-map ontvangen. Hartelijk dank hiervoor, het zal zeker nuttig zijn voor onze vereniging. Bedankt voor de snelle service! 13/145

14 Mag ik bij deze toch even jullie werk in de bloemetjes zetten? Ik ben dit weekend gestart met het verkregen Online Boekhoudprogramma en dit steekt waarlijk zeer goed ineen. Het is handig en uiterst bedrijfsvriendelijk. Behoudens het boekhoudkundige, waar ik nu per ongeluk ingerold ben merk ik op dat het hele Dynamo Project zeer concrete en to-the-point oplossingen en informatie meegeeft die nuttig en belangrijk zijn voor de sportclubs. Tenslotte zijn de bestuurders vaak leken op dit gebied en deze ondersteuning is dan ook van onschatbare waarde. Vanuit mijn professionele ervaring merk ik dagdagelijks op dat de burger toch vaak op zoek moet naar zijn info, en dit helemaal niet altijd zo eenvoudig kan verkrijgen. Jullie site en info zijn echter zo duidelijk en bereikbaar dat dit waarlijk een toonbeeld mag zijn. Ik zal nog vaak van jullie gebruik maken om kennis, rond de verschillende domeinen van de sportclub en vzw, te vergaren en bij te schaven. Dank u en proficiat Het aantal unieke bestellingen van brochures, tools en documenten in het vierde werkingsjaar wordt in onderstaande figuur per maand weergegeven. Figuur: Unieke bestellingen Hierbij valt een piekmoment op in de wintermaanden. Het aantal bestellingen stijgt elk werkingsjaar. 14/145

15 Brochures Het aanvragen van brochures is een toegankelijke en eerste stap in het verder ontwikkelen van de sportclub. De brochures laten toe dat sportclubbestuurders zich informeren en kennis verwerven over een bepaald onderwerp. Tabel: Overzicht brochures Brochure Code Beschikbaar sinds Datum update Brochure "Dynamo Project: managementondersteuning voor sportclubs" ABC 1 jun 2009 (W1) 16 jan 2012 Brochure "Jouw sportclub, vzw of feitelijke vereniging?" FLYER 1 jun 2009 (W1) 19 dec 2011 Brochure "Mijn sportclub, een vzw? Hoe, wat en vooral waarom" VZW 1 jun 2009 (W1) 16 mei 2012 Brochure "De sportclub en de vrijwilligerswet" VRIJW 1 jul 2009 (W1) 20 jan 2012 Brochure "Subsidies voor je sportclub. Bij wie klop je aan?" SUBS 1 aug 2009 (W1) Brochure "Wanneer is je sportclub btw-plichtig?" BTW 1 aug 2009 (W1) 11 jan 2012 Brochure "Je sportclub goed verzekerd" VERZ 30 okt 2009 (W1) 27 jun2012 Brochure "Sponsoring voor je sportclub" SPON 3 dec 2009 (W2) 17 apr 2012 Brochure "Boekhouding op maat van je sportclub" BOEK 1 mrt 2010 (W2) 20 jan 2012 Brochure "Dienstverlening en ondersteuningsmogelijkheden voor je sportclub" DIENST 14 jul 2010 (W2) 19 dec 2011 Brochure "Fusies en splitsingen in je sportclub" F&S 27 aug 2010 (W2) 17 feb 2012 Brochure "Je sportclub en tewerkstelling" TEWERK 23 dec 2010 (W3) 29 mei 2012 Brochure "Onthaalbrochure voor je sportclub" (online brochure) ONTH 9 jun 2011 (W3) Brochure "Je sportclub, daar zit muziek in" MUZ 24 jun 2011 (W3) 27 jun 2012 Brochure "Structuur in je sportclub" (online brochure) STRUCT 28 sep 2011 (W3) Brochure "De groene sportclub -aandacht voor het milieu" GROEN 25 nov 2011 (W4) Brochure Brochure "Cmmncrn in je sportclub?!" COMM 25 jul 2012 (W4) W1: werkingsjaar 1 ; W2: werkingsjaar 2 ; W3: werkingsjaar 3 ; W4: werkingsjaar 4 ; W5: werkingsjaar 5 In bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle gerealiseerde brochures per werkingsjaar. Er waren drie nieuwe realisaties en bovendien werden in het vierde werkingsjaar bepaalde brochures geüpdatet en opnieuw gedrukt. 15/145

16 Het aantal brochures aangevraagd via de bestelmodule en de losse uitgaven verspreid tijdens opleidingen en infosessies e.d. gedurende het vierde werkingsjaar vind je in onderstaande tabel. Tabel: Verspreide brochures via bestelmodule, bijscholingen, infosessies, Brochure Bestelmodule Losse uitgaven Totaal ABC FLYER VZW VRIJW SUBS BTW VERZ SPON BOEK DIENST F&S TEWERK ONTH MUZ STRUCT GROEN COMM Totaal De centrale thema s waarrond Dynamo Project vooral werkt, blijven zeer populair: De brochures "Dynamo Project: managementondersteuning voor sportclubs" die tijdens de gerichte mailing in het vierde werkingsjaar verstuurd werden, zijn ook in de tabel opgenomen. In vergelijking met het vorige werkingsjaar werden in het vierde werkingsjaar werden meer brochures besteld via de online bestelmodule (8.008 brochures tegenover brochures in het derde werkingsjaar). Figuur: Bestellingen brochures overheen de vier werkingsjaren W1: werkingsjaar 1 ; W2: werkingsjaar 2 ; W3: werkingsjaar 3 ; W4: werkingsjaar 4 16/145

17 Aan de hand van gerichte mailings zijn de informatiebrochure (twee keer) en de flyer rond feitelijke verenigingen en vzw s (één keer) massaal verspreid geweest naar sportclubbestuurders tijdens de eerste vier werkingsjaren. Omwille van de grote aantallen zijn ze weggelaten uit bovenstaande grafiek. Bijna alle brochures werden in het vierde werkingsjaar meer aangevraagd en verspreid dan in het derde werkingsjaar. De brochure "Subsidies voor je sportclub. Bij wie klop je aan?" was gedurende het grootste deel van het vierde werkingsjaar niet beschikbaar omdat de brochure herwerkt wordt. Dat verklaart het lage aantal bestellingen. Ook de brochure "Fusies en splitsingen in je sportclub" was enkele maanden niet beschikbaar tijdens het vierde werkingsjaar. In het vierde werkingsjaar werden volgende brochures ontwikkeld: Dynamo Project managementondersteuning voor sportclubs (beschikbaar sinds 16 januari 2012). Deze informatiebrochure waarin de dienstverlening van het Dynamo Project wordt toegelicht, werd volledig vernieuwd. De groene sportclub Aandacht voor het milieu (beschikbaar sinds 25 november 2011, oorspronkelijke timing: derde werkingsjaar) Deze brochure geeft tips om ecologisch te werk te gaan als sportclub. De onderwerpen mobiliteit, afvalbeheer, energie, water, papier en eten/drinken maken de sportclub attent op het belang van een milieubewuste aanpak. 17/145

18 Cmmncrn in je sportclub?! Tips voor een goed communicatiebeleid (beschikbaar sinds 25 juli 2012, oorspronkelijke timing: derde werkingsjaar) Deze brochure bevat allerhande tips voor het uitwerken van een goed communicatiebeleid. Naast de basisprincipes met betrekking tot communicatie, komen ook onder meer online communicatie, sociale media, omgaan met de pers aan bod Effectmeting brochures Om het effect van de brochures in de sportclubs te meten, nam het Dynamo Project een steekproef van 95 sportclubs die tijdens het vierde werkingsjaar brochures bestelden. De effectmeting toont in welke mate - de bestelde brochures gelezen werden - de informatie nuttig was - het bestuur van de club na het lezen van de brochure meer kennis heeft over het onderwerp - er op basis van de info uit de brochure actie ondernomen werd door de club Figuur: Effect brochures Bijna alle bestelde brochures bij het Dynamo Project worden gelezen door de besteller (96%). De meeste sportclubbestuurders zijn positief over de inhoud, ervaren de brochure als nuttig (85%) en zeggen dat het bestuur van de sportclub door de brochure meer kennis heeft over het onderwerp (67%). Ongeveer de helft (45%) van de sportclubs die een brochure bij het Dynamo Project bestellen, ondernemen ook effectief actie na het lezen van de brochure. 18/145

19 De meeste sportclubbestuurders bestellen de brochures voornamelijk om na te gaan of de huidige werking van de sportclub correct verloopt. Als dat het geval is, onderneemt men geen actie. De brochures worden als naslagwerk bijgehouden. In de woordenwolk hieronder worden de volgens de sportclubbestuurders voornaamste kenmerken van de brochures van het Dynamo Project weergegeven. hoe groter het woord afgebeeld staat, hoe meer het vermeld werd. Figuur: kenmerken brochures Tools en documenten Het Dynamo Project ontwikkelde naast haar brochures ook een aantal handige en praktisch bruikbare tools en documenten. Deze tools en documenten kunnen via de website en de bestelmodule besteld worden. Nieuw sinds dit werkingsjaar is een optimalisatie van het verzendingsproces. Iedereen die een bestelling van de digitaal beschikbare tools/documenten heeft gedaan, ontvangt een unieke link waarop de tools/documenten rechtstreeks te downloaden zijn. Deze link blijft slechts enkele dagen toegankelijk en wijzigt bij iedere bestelling. Dit nieuwe systeem zorgde voor een efficiëntere verzending en een kleinere belasting voor de medewerkers van het Dynamo Project. 19/145

20 In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle aangeboden tools en documenten per werkingsjaar. Tabel: Overzicht tools en documenten Tool/Document Code Beschikbaar sinds Datum update Model sponsorformules SF 20 okt 2009 (W1) Model sponsorovereenkomst SO 20 okt 2009 (W1) Model van een vrijwilligersovereenkomst VRIJWOV 20 okt 2009 (W1) Modelstatuten voor een vzw STAT 20 okt 2009 (W1) Model huishoudelijk reglement HHR 20 okt 2009 (W1) Model sociale balans SB 20 okt 2009 (W1) Formulier 1 vzw F1 20 okt 2009 (W1) Formulier 2 vzw F2 20 okt 2009 (W1) Model boekhouding voor kleine vzw's MODELBOEK 20 okt 2009 (W1) Model factuur btw-plichtige vzw FACTBTW 20 okt 2009 (W1) Model factuur vrijgestelde vzw FACTVRIJG 20 okt 2009 (W1) Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten FACTNIETBTW 20 okt 2009 (W1) Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer 604A 20 okt 2009 (W1) Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften okt 2009 (W1) Opgave 723: intracommunautaire leveringen okt 2009 (W1) Opgave 725: model van een btw-listing okt 2009 (W1) Fiscaal attest voor sportkampen FISCATT 1 nov 2009 (W2) Dynamo Project boekhoudprogramma Small SMALL 22 mrt 2010 (W2) 1 jan 2012 Model oproeping Algemene Vergadering OPROEP 1 mei 2010 (W2) Model register van werkende leden WLREG 1 mei 2010 (W2) Model vrijwilligersregister VRIJWREG 28 mei 2010 (W2) 1 jun 2012 Fiscaliteit: btw tool BTWTOOL 27 aug 2010 (W2) 1 jan 2012 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden INSCHR/VOLM 20 okt 2010 (W2) Memo kleine ondernemer MEMO 20 okt 2010 (W2) Handleiding Btw-formaliteiten BTWFORM 18 mrt 2011 (W3) Handleiding Btw-principes BTWPRINC 18 mrt 2011 (W3) Handleiding Btw-tool BTWTOOLHAND 18 mrt 2011 (W3) Dynamo Project Online Boekhoudprogramma ONLINE 20 jan 2012 (W4) Model van een document houdende de informatieplicht 20 okt 2009 (W1) Op aanvraag (1) Model van een verklaring op eer van de vrijwilliger betreffende zijn forfaitaire onkostenvergoeding 20 okt 2009 (W1) Op aanvraag (1) ImsEuro boekhoudprogramma IMS 7 jun 2010 (W2) Kaartlezers KAART 3 feb 2011 (W3) W1: werkingsjaar 1 ; W2: werkingsjaar 2 ; W3: werkingsjaar 3 ; W4: werkingsjaar 4 ; W5: werkingsjaar 5 (1) Zit vanaf nu vervat in de vrijwilligersovereenkomst, op aanvraag wordt dit nog afzonderlijk aangeleverd. 20/145

21 Het aantal tools en documenten aangevraagd via de bestelmodule gedurende het vierde werkingsjaar vind je in onderstaande tabel. Tabel: Aantal bestelde tools en documenten in het vierde werkingsjaar Tool/Document Aantal Model sponsorformules 591 Model sponsorovereenkomst 650 Model van een vrijwilligersovereenkomst 726 Modelstatuten voor een vzw 400 Model huishoudelijk reglement 516 Model sociale balans 156 Formulier 1 vzw 226 Formulier 2 vzw 218 Model boekhouding voor kleine vzw's 514 Model factuur btw-plichtige vzw 296 Model factuur vrijgestelde vzw 306 Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten 236 Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer 154 Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften 208 Opgave 723: intracommunautaire leveringen 90 Opgave 725: model van een btw-listing 214 Fiscaal attest voor sportkampen 398 Dynamo Project boekhoudprogramma Small 529 Model oproeping Algemene Vergadering 351 Model register van werkende leden 293 Model vrijwilligersregister 693 Fiscaliteit: btw tool 262 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden 241 Memo kleine ondernemer 111 Handleiding Btw-formaliteiten 307 Handleiding Btw-principes 312 Handleiding Btw-tool 279 Dynamo Project Online Boekhoudprogramma 156 Model van een document houdende de informatieplicht NVT (1) Model van een verklaring op eer van de vrijwilliger betreffende zijn forfaitaire onkostenvergoeding NVT (1) ImsEuro boekhoudprogramma 13 Kaartlezers 80 Totaal (1) Zit vanaf nu vervat in de vrijwilligersovereenkomst, op aanvraag wordt dit nog afzonderlijk aangeleverd. 21/145

22 De centrale thema s waarrond het Dynamo Project vooral werkt, blijven zeer populair: Figuur: Bestellingen tools en documenten overheen de vier werkingsjaren W2: werkingsjaar 2 ; W3: werkingsjaar 3 ; W4: werkingsjaar 4 Werkingsjaar 1 was een sterk verkort werkingsjaar waarin Dynamo Project o.a. de ontwikkeling en verspreiding van documenten en tools voorbereidde. De bestellingen kwamen vervolgens op gang vanaf werkingsjaar 2. In het vierde werkingsjaar werden meer tools en documenten gedownload dan in het vorige werkingsjaar (9.526 tools en documenten tegenover tools en documenten in het derde werkingsjaar) Vzw tools en documenten De tools en documenten rond vzw-wetgeving omvatten: Modelstatuten voor een vzw Model huishoudelijk reglement Formulier 1 vzw Formulier 2 vzw Model oproeping Algemene Vergadering Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden De sportclubbestuurders die een vzw-maatbegeleiding volgden, kregen een vzw-map om hun administratie ordelijk te voeren. De map bevat volgende tabbladen: o oprichten van een vzw o huishoudelijk regelement o ledenbeheer o algemene vergadering o raad van bestuur o boelhouding o rechtspersonenbelasting o patrimoniumtaks o jaarlijkse verplichtingen 22/145

23 Figuur: inhoudstafel vzw-map Boekhoudkundige tools en documenten Tijdens het vierde werkingsjaar werd het Dynamo Project Online Boekhoudprogramma gelanceerd. De voorheen reeds beschikbare programma s Dynamo Project Boekhoudprogramma Small (met een eerder beperkt aantal functionaliteiten) en WinImsEuro (vooral gericht op grote, professionele sportclubs) worden ook nog steeds aangeboden. Hieronder volgt een korte uitleg over het nieuwe Dynamo Project Online Boekhoudprogramma. Dynamo Project Online Boekhoudprogramma De boekhoud Excel tool wordt als gebruiksvriendelijk en eenvoudig geëvalueerd. Het gebruik van Excel brengt wel een aantal nadelen met zich mee, zoals o.a. het feit dat: o o bepaalde functionaliteiten moeilijker te ontwerpen zijn. Zoals het vergelijken van boekjaren bijvoorbeeld of het combineren van een vereenvoudigde boekhouding met een btwadministratie. het voeren van de boekhouding met meerdere personen of controle voorzien voor andere bestuursleden niet vanzelfsprekend is. 23/145

24 o het risico op dataverlies groter is. Onder meer bovenstaande problemen werden opgelost met het Dynamo Project Online Boekhoudprogramma, een online tool. Bovendien werden extra functionaliteiten toegevoegd die uit de feedback van gebruikers van de Excel tool naar boven waren gekomen. De functionaliteiten van het Dynamo Project Online Boekhoudprogramma: o o o o o o o o o o Online tool met schrijf- en leesrechten logins Vereenvoudigde boekhouding Btw-administratie Contactenbeheer Vrijwilligersregister Analyse van inkomsten/uitgaven Saldo activiteiten berekenen Boekjaren vergelijken Begroting opmaken De officiële lancering van het boekhoudprogramma vond plaats in januari 2012 en ondertussen werd het programma 156 keer besteld. In tegenstelling tot de Excel tool kan de online tool niet gratis aangeboden worden, maar wordt er een democratische prijsstructuur gehanteerd. Aanvullend op het programma werden heel wat bijscholingen ingepland waarbij sportclubbestuurders de theorie van de vereenvoudigde boekhouding uitgelegd kregen en wegwijs gemaakt werden in het gebruik van het programma. Uiteraard is er geen aankoopverplichting gekoppeld aan de bijscholing. Deelnemers kunnen tot na twee weken na de bijscholing het programma nog testen in een demoversie. Op die manier kunnen ze nagaan of het programma een meerwaarde voor de club kan betekenen. Fiscaliteit tools en documenten Een btw-boekhouding voeren en bijgevolg een btw-administratie opvolgen, is niet vanzelfsprekend voor sportclubbestuurders die niet thuis zijn in die materie. Daarom biedt het Dynamo Project aan sportclubbestuurders allerlei tools en nuttige documenten aan om hen hierbij te helpen. Voor het voeren van die btw-administratie hebben sportclubbestuurders een kaartlezer nodig om de btw-aangifte online in te kunnen dienen. Sinds februari 2012 is ook een elektronische oprichting van een vzw mogelijk via de website Om zich te identificeren is ook, net zoals bij het invullen van de btw-aangifte, een elektronische kaartlezer vereist. Het Dynamo Project stelt deze kaartlezers nog steeds ter beschikking via de website. Enkel sportclubs met een btw-nummer of sportclubs die hun vzw elektronisch wensen op te richten via de nieuwe e-griffie-applicatie mogen een kaartlezer aanvragen. De sportclubbestuurders die een btw-maatbegeleiding volgden, kregen een btw-map om hun administratie ordelijk te voeren. De map bevat volgende tabbladen: o btw-nummer aanvragen o btw-handelingen o modelfacturen o btw-aangifteformulier en klantenlisting o intracommunautaire handelingen o btw-boekhouding 24/145

25 o ingediende btw-aangiftes en klantenlisting Figuur: inhoudstafel btw-map Vrijwilliger tools en documenten Enkel het vrijwilligersregister werd aangepast in het vierde werkingsjaar. De vrijwilligerswet maakt het mogelijk dat vrijwilligers een beperkte onkostenvergoeding ontvangen voor hun inzet voor de sportclub. Die bedragen zijn fiscaal vrijgesteld, maar uiteraard moeten ze nauwkeurig bijgehouden worden. Deze tool, beschikbaar sinds 28 mei 2010, laat toe dit op een eenvoudige en geautomatiseerde wijze bij te houden. Het vrijwilligersregister werd in het vierde werkingsjaar aangepast aan de nieuwe wettelijke grensbedragen. Daarnaast werden ook enkele andere wijzigingen doorgevoerd: o o o Er is een knop alfabetisch rangschikken toegevoegd, waardoor automatisch gesorteerd kan worden. Er is een kolom datum activiteit en datum betaling toegevoegd. Er is een filter toegevoegd waarmee je kan zoeken naar een bepaalde vrijwilliger en daarnaast krijg je per vrijwilliger dan ook de totalen te zien in de hoofding Effectmeting tools en documenten Om het effect van de tools en documenten in de sportclubs te meten, nam het Dynamo Project een steekproef van 95 sportclubs die tijdens het vierde werkingsjaar tools en documenten bestelden. De effectmeting toont - in welke mate de bestelde tools en documenten geopend/gelezen werden - in welke mate de tool / het document nuttig was - in welke mate de club met de tool / het document aan de slag is gegaan - of de tool / het document een effect had in het bestuur en welk effect dat juist was 25/145

26 Figuur: Effect tools en documenten Bijna alle bestelde tools en documenten bij het Dynamo Project worden gelezen door de besteller (99%). Zo goed als alle sportclubbestuurders zijn positief over de inhoud en ervaren de brochure als nuttig (93%). De meeste sportclubbestuurders gaan ook met de tool of het document aan de slag in de sportclub (69%). Het grootste deel van de sportclubbestuurders rapporteren dat de tools en documenten van het Dynamo Project een effect hebben in de club (87%). De figuur hieronder toont welke effecten dat juist zijn. Figuur: Effect tools en documenten Meestal zorgen de tools en documenten ervoor dat sportclubbestuurders beter op de hoogte zijn van praktische en administratieve verplichtingen bij verschillende wetgevingen (62%), besparen de hulpmiddelen het sportclubbestuur tijd door minder te moeten rondzoeken waardoor zij hun administratie sneller kunnen voeren (54%) en werkt het sportclubbestuur efficiënter rond wettelijke en administratieve onderwerpen (20%). 26/145

27 In de woordenwolk hieronder worden de volgens de sportclubbestuurders voornaamste kenmerken van de tools en documenten van het Dynamo Project weergegeven. Figuur: kenmerken tools en documenten 27/145

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Sinds 2009 Vier kerntaken: Sportclubondersteuning Dynamo Project 1. Info- & documentatiecentrum 2. Helpdesk

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012 Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 12 1. Aanbod Sportdiensten en sportfederaties kunnen volgende opleidingen aanvragen: +/- 3 uur durende opleidingen (met attest): 2.1 Mijn sportclub, een vzw?...

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C150 CUL20 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 14 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C150 CUL20 (2012-2013) 14 maart

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Elektronische dienstencheques in Vlaanderen. Juni 2017

Elektronische dienstencheques in Vlaanderen. Juni 2017 Elektronische dienstencheques in Vlaanderen Juni 2017 Wat is een webinar. Werkwijze? Duurtijd? Wat is een webinar??? Stel je vragen via de chat! Interactief? 2 Agenda 1. Waar staan we vandaag? 2. Erkende

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven erkenningsvoorwaarden en een aanvraag indient kan zij als Antwerpse sportvereniging erkend worden

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid

nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Paardensport - Veiligheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 306 van PETER WOUTERS datum: 11 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Paardensport - Veiligheid Hoewel paardensport vaak als

Nadere informatie

www.laagdrempeligesportclub.be

www.laagdrempeligesportclub.be Uitdaging X een laagdrempelig sportbeleid in actie www.laagdrempeligesportclub.be Trefdag Sportparticipatie 6/12/2012 1 Intro Wie is Tim Lamon? Nu: Medewerker Sport voor Allen bij Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan 2008-2013 Impulssubsidies BORGLOON sportbeleidsplan 2008-2013 1 Hoofdstuk V sportbeleidsplan Borgloon 2008-2013 : Gegevensanalyse IMPULSSUBSIDIES Bij de opmaak van

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

De Grote Sportclubenquête

De Grote Sportclubenquête De Grote Sportclubenquête Rapport Vlaamse Liga Paardensport vzw 1/41 Inhoud Inhoud Inleiding 1. Algemene gegevens 2. Antwoorden op afzonderlijke vragen 3. Resultaten typologieën 3.1 Scores voor willen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Mei 2017 Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques 7.500.646 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.385.717 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE (dit is een uittreksel van het reglement erkenning als Antwerpse sportvereniging. Het volledige reglement kan u via raadplegen en downloaden)

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Nadere informatie

SID SPORTVERENIGINGEN

SID SPORTVERENIGINGEN lijke sportdienst Hoeselt sid blz. 1/22 SID SPORTVERENIGINGEN SPORT-INFO-DOSSIER 201.-201. Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de gegevens van het voorbije sportseizoen van 2010-2011 naam vereniging

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Januari 2017 Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques 7.786.053 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.259.376 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE (Dit is een uittreksel van het reglement erkenning als Antwerpse sportvereniging. Het volledige reglement kan u via raadplegen en downloaden)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

Vervolgonderzoek naar typologieën van Vlaamse sportclubs

Vervolgonderzoek naar typologieën van Vlaamse sportclubs Vervolgonderzoek naar typologieën van Vlaamse sportclubs In opdracht van: Augustus/september 20 Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

Dag van de Sportclubbestuurder

Dag van de Sportclubbestuurder Dag van de Sportclubbestuurder exclusief voor sportclubbestuurders en medewerkers van sportfederaties Dag van de Sportclubbestuurder in Vlaams-Brabant Leuven - 6 november 2010 Vlaams-Brabant - Leuven

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Projectenfonds duurzame stad

Projectenfonds duurzame stad Projectenfonds duurzame stad Gegevens aanvrager Gegevens van de aanvrager optredend als vertegenwoordiger (feitelijke vereniging) of gemandateerd bestuurder (rechtspersoon) en ondertekenaar van het ingediende

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan

Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan Geraldine Mattens, Vlaamse Sportfederatie vzw Sylvia Thienpont, SBB Accountants & Adviseurs 1 Aandachtspunten en praktische

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Augustus 2017 Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques 6.072.549 tijdens de maand Aan de ondernemingen 5.575.733 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs Clubondersteuningssysteem Recreas clubs 2012 Van toepassing voor alle Recreas clubs INLEIDING Recreas vzw wenst in zijn beleidsplan, voor de periode van 2009 tot 2012, extra aandacht te geven aan de ondersteuning

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

1. De campagnefiches zijn een instrument om de campagnes te meten en evalueren.

1. De campagnefiches zijn een instrument om de campagnes te meten en evalueren. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 128 van PAUL VAN MIERT datum: 8 januari 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Overheidscommunicatie

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Februari 2017 Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques 6.870.408 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.717.399 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Juni 2017 Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques 7.317.424 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.371.359 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015

vergadering 21 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 vergadering 21 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 14 januari 2015 ACTUELE VRAAG van de heer Rob Beenders tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Maart 2017 Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques 7.590.035 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.978.306 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIE

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIE Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIE De stad Antwerpen wil sportverenigingen die op een kwaliteitsvolle manier bezig zijn erkennen als Antwerpse sportvereniging en verder ondersteunen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 2/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. Recreatieve volleyontmoetingen

Nadere informatie

Leidraad beleidsplan 2015-2016. Koepelorganisatie

Leidraad beleidsplan 2015-2016. Koepelorganisatie Leidraad beleidsplan 2015-2016 Koepelorganisatie Inleiding Leidraad beleidsplan 2015-2016 / Koepelorganisatie 2 LUIK I Punt 1. Informatie van de koepelorganisatie 1.1. Structuur van de koepelorganisatie

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie