Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving"

Transcriptie

1 Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en de negatieve financiële gevolgen van de economische crisis ook niet eenvoudiger op. In de toekomst zal geldwerving via verschillende bronnen echter een steeds belangrijker rol gaan spelen, omdat de afhankelijkheid van eventueel aanwezige overheidsgelden of gelden van een beperkt aantal particuliere fondsen geen garanties biedt. Hoe meer inkomsten uit verschillende bronnen van geldwerving er te realiseren vallen, hoe meer een organisatie in staat zal zijn om middels projecten haar doelstellingen te verwezenlijken. In deze manual wordt beschreven waar aan moet worden gedacht in geval van geldwerving, welke informatie noodzakelijk is, welke mogelijkheden er zijn, hoe de verschillende processen van geldwerving eruit zien, wat zelffinanciering inhoudt en hoe duurzaamheid en inbedding kunnen worden opgenomen in het beleid. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Op het gebied van geldwerving is een aantal wetenswaardigheden van belang voordat kan worden begonnen aan het wervingstraject. Hieronder een beknopte uitweiding ter verduidelijking. Financiële steun voor projecten Financiële steun wordt vooral gegeven aan projecten met een kop en een staart. Doorlopende programma s maken vaak minder kans, in ieder geval op de (middel)langere termijn. Hiervoor hebben partijen minder geld beschikbaar en sommige partijen ondersteunen dergelijke projecten uit principe niet. Het is dan ook sterk aan te raden om zoveel mogelijk projectmatige informatie samen te stellen, waaruit blijkt dat de financiële afhankelijkheid te zijner tijd afneemt, dan wel op een andere manier ingevuld kan worden. Denk in het laatste geval aan het in enkele jaren omvormen van de steun vanuit fondsen en subsidiënten naar een substantieel aantal vaste donateurs, structurele ondersteuning van bedrijven of inbedding in de lokaal actieve instellingen. Financiële administratie De algemene exploitatie (zoals vaste salarissen, overheadkosten e.d.) van een organisatie is moeilijk financierbaar vanuit subsidies, fondsen en sponsoren. Deze zijn veel moeilijker vanuit voornamelijk fondsen of subsidies te financieren dan duurzame investeringen, lesmateriaal, directe projectkosten etc. Daarom is het, zoals hiervoor aangegeven, beter om financiering te vinden voor activiteiten op projectbasis. Een project heeft een begindatum en een einddatum, projectdoelen, een projectbegroting, en wordt afzonderlijk van andere activiteiten geëvalueerd en verantwoord. Veel projecten bestaan echter vaak voor een groot deel uit salariskosten. De truc is om de arbeid te specificeren en toe te wijzen aan andere projectonderdelen. Zo houd je het onderdeel exploitatiekosten laag en verhoog je bijvoorbeeld het onderdeel specifieke publiciteitskosten van het betreffende project omdat je de uren die aan publiciteit worden besteed onder die noemer zet. Let erop als je een projectbegroting maakt dat je aan alle kosten denkt. Ook aan de uren voor acquisitie, administratie, publiciteit, verantwoording, boekhoudkundige controle e.d.

2 Een voorwaarde bij financiering door externe partijen is altijd dat een gedegen financiële administratie wordt gevoerd. Dit houdt onder andere in dat de projectbegroting achteraf met facturen en kasbonnen moet kunnen worden verantwoord. Ook wordt in sommige gevallen verlangd dat het financiële jaarverslag van de aanvragende organisatie voorzien is van een accountantsverklaring. Dit is vaak het geval wanneer een partij meer dan bijdraagt. Goede documentatie Geldwerven is een omvangrijk proces, zowel in tijd als in papierwerk. Zorg dus voor een goede en overzichtelijke documentatie, zowel schriftelijk als digitaal. Het is raadzaam om per project en projectjaar te documenteren. Berg belangrijke correspondentie van medefinanciers in een duidelijke map en stel hiervoor iemand binnen de organisatie verantwoordelijk, zodat er altijd een persoon aanwezig is die van de hoed en de rand weet. Stel een aanvraagschema samen in excel waarmee je kunt bijhouden wat de status is van een aanvraag bij een subsidient, danwel fonds of sponsor. Tijd Er gaat veel tijd zitten in geldwerving, zowel in het werk als in het wachten. Je kunt veel aanvragen op zijn laatst 3 of 4 maanden voor het project begint indienen. Sommige partijen hebben nog langere procedures, oplopend tot wel 9 maanden. Uitzonderingen daar gelaten kun je als stelregel een half jaar nemen. Wanneer de financiering niet rond is na de eerste geldwervingronde (wat vaak het geval is) zul je ook nog tijd voor een tweede geldwervingronde moeten incalculeren. Tijdens de eerste geldwervingronde is het bij projecten groter dan raadzaam om alternatieve inzameling (middels gerichte donatiewerving, sponsorwerving, inzamelingsacties en charity events) te verrichten om zo de geldwerving optimaal te kunnen uitvoeren (mede in het kader van eventuele verdubbelingprogramma s bij bepaalde medefinanciers). Mogelijke bijdragen van de diverse medefinanciers Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen medefinancieringsorganisaties en fondsen die vanuit de Nederlandse overheid worden gefinancierd aan de ene kant en particuliere fondsen aan de andere kant. Gesteld kan worden dat de overheidsfondsen in de meeste gevallen gezamenlijk niet meer dan 30 tot 50% van het totaalproject zullen financieren. De andere 50 tot 70% dient aldus via andere geldbronnen te worden gedekt. Deze bronnen zijn particuliere (en vaak ook kleinere) vermogensfondsen, sponsoren, donateurs, de eigen bijdrage en inzameling middels acties en charity events. Het komt voor dat bepaalde medefinancieringsorganisaties elkaar uitsluiten. Wanneer bijvoorbeeld een medefinancier als SBOS reeds een bijdrage levert aan een project is de kans groot dat een organisatie als Cordaid dit niet meer doet. In dit geval is het dus van groot belang dat de medefinancier met de grootst mogelijke bijdrage als eerste wordt benaderd. Uitproberen Stappen en beslissingen in het geldwervingsproces variëren per beleidsterrein, per netwerk en per medewerker. Wat voor jou en jouw beleidsterrein de beste strategie is leer je door ervaring. Bijvoorbeeld op welk moment je een fonds bij je project betrekt en of je dat meteen formeel doet of eerst informeel. Waak voor te hoge verwachtingen Voorkom misverstanden, irreële uitgangspunten en een mogelijk te rooskleurig beeld op het gebied van financiering van je project in de toekomst. Uit onze ervaring met verschillende projecten is gebleken dat gemiddeld per jaar grofweg tussen de en kan worden gerealiseerd uit geldwerving voor

3 een project. Natuurlijk is de hoogte van het bedrag sterk afhankelijk van de kwaliteit en het type, de grootte en impact van het project. Dit betekent dat wanneer een project meer geld nodig heeft, er gewerkt dient te worden met een fasering of dat de eigen organisatie op andere wijzen aanvullende gelden inzamelt. De tijd die hierin gestoken moeten worden zal ook aanzienlijk zijn, aangezien er op vele terreinen moet worden ingezet (fondsen, subsidies, sponsors, donateurs en inzamelingsacties) en die vergen allemaal een eigen aanpak. Daarnaast zijn er nooit garanties op dit gemiddelde, aangezien toezeggingen vooral afhankelijk zijn van de kwaliteit en noodzaak van het project, in de ogen van de partijen die je aanschrijft. De huidige economische situatie De mondiale crisis heeft ook in de geldwervingwereld geleid tot meer voorzichtigheid en vooral minder geld. Zo wordt drastisch gesneden in programma s van subsidies en fondsen en hebben ook bedrijven hun sponsor- en mvo-beleid aangescherpt. Om maar te zwijgen over de heersende opvattingen in donateurland, waar bijvoorbeeld goede doelen in het laatste jaar regelmatig negatief in het nieuws zijn geweest. Een groot aantal van de particuliere fondsen is getroffen door vermogensvermindering wat ook resulteert in mindere of kleinere bijdragen. Het redelijke gemak waarmee in het verleden projecten zijn afgefinancierd, zolang deze maar aan de criteria voldeden, is dan ook niet meer het geval. Daarnaast is de concurrentie van projecten onderling enorm toegenomen. Het verdient dan ook zeer de aanbeveling om het project zo compleet mogelijk in te dienen, voorzien van een gedetailleerd uitgewerkt en overtuigend plan en een zeer gedegen begroting. Eigen bijdrage via achterban De aanvragende organisatie dient in het geval van de geldwerving zelf via de eigen achterban zorg te dragen voor tenminste 25% van het te behalen resultaat. Hoe groter de begroting is, hoe meer eigen inzameling van de organisatie bij haar eigen achterban gewenst is. Vaak zijn dit donaties van personen die de organisatie goed gezind zijn, zoals familie, vrienden en bekenden van de medewerkers van de organisatie. 3. Wat is er nodig om geld te kunnen werven? Voordat met geldwerving aan de slag kan worden gegaan, is veel informatie over het project nodig. Deze informatie bestaat uit: Gedetailleerde projectinformatie - Achtergrondinformatie van het project en de organisatie, - de begin- en de einddatum van het project, - de projectdoelstellingen, - de beoogde (evalueerbare) projectresultaten, - de concrete activiteiten, - beschrijving van de groepen die belang hebben bij het project, - (sociale/economische/emotionele/ecologische) effecten van het project, - samenwerkingspartners, - hoe en wanneer de projectresultaten geëvalueerd worden, - of en zo ja hoe het project een vervolg krijgt, - een overzicht van eerdere fondsen- en subsidieaanvragen voor het project, - de contactgegevens van de contactpersoon voor het project en

4 - contactgegevens van referenties (onafhankelijke personen die door fonds of subsidieverstrekker kunnen worden benaderd om navraag te doen over uw organisatie en het project). Een gedetailleerde projectbegroting met financieringsplan Voor geldwerving is een overzichtelijke en goed gespecificeerde projectbegroting nodig, waarin duidelijk wordt gemaakt welke bedragen aan welke zaken besteed worden. Vaak vragen financiers ook naar offertes (prijsopgaven) van bedrijven. Naast een projectbegroting en offertes, is ook een financieringsplan nodig. In een financieringsplan maak je inzichtelijk hoe je de projectbegroting wilt financieren. Een deel van de begroting zal bijvoorbeeld gefinancierd worden met een eigen bijdrage van de organisatie, een deel met donateurgelden, een deel met ingezamelde gelden van acties, een deel met sponsorgeld en een deel met fondsen en subsidies. Het totaalbedrag van het financieringsplan moet gelijk zijn aan het totaalbedrag van de projectbegroting. Overige informatie van de organisatie beschrijving van de organisatiedoelstellingen, de activiteiten en de doelgroepen van de organisatie, hoe het bestuur en het personeel zijn samengesteld, wat de ontstaansgeschiedenis is, waarom de organisatie zich inzet voor het project, welke fondsen, subsidies en sponsors de organisatie in de laatste drie jaar heeft benaderd en wat de resultaten daarvan waren, de stichtings- of verenigingsstatuten van de organisatie, een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud), het inhoudelijk en financieel jaarverslag van de afgelopen twee boekjaren (indien beschikbaar), het inhoudelijk en financieel beleid voor het huidige en eventueel volgende boekjaar (d.w.z. in ieder geval een jaarbegroting en een activiteitenplan) en relevante media-artikelen en publiciteitsmateriaal over het project en/of de organisatie Met de boven verzamelde informatie stel je een standaard projectplan, de begroting en bijlagen samen. Fondsen en overheden verlenen financiële bijdragen aan projecten die helpen een maatschappelijk probleem op te lossen. Bijvoorbeeld omdat de doelgroep bestaat uit mensen voor wie het relatief moeilijk blijkt om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij of het hoofd boven water te houden: gehandicapten, allochtonen, vrouwen, kinderen of daklozen bijvoorbeeld. Belangrijk is dat de doelgroep het financieel en sociaal niet breed heeft en dat het project voor hen concrete resultaten oplevert. Schrijf het projectplan vanuit de kerngedachte dat uitvoering van het project een probleem helpt oplossen. Bewijs het bestaan van het probleem zo goed mogelijk. Zorg dat het document prettig leesbaar is voor iemand zonder voorkennis. Zorg ook dat de lezer ook niet het hele document hoeft door te lezen om te weten waar het over gaat. Begin bijvoorbeeld met een korte samenvatting van het project en de doelgroep. Niet alleen het project is interessant voor een fonds of overheid, maar ook de (samenwerkende) uitvoerende organisaties. Beschrijf deze organisaties in het projectplan. Leg uit waarom de uitvoerende organisaties de deskundigheid in huis hebben om het project te realiseren en leg uit wat de motivatie van de organisaties zijn om het project uit te voeren.

5 4. Welke mogelijke geldbronnen zijn er en hoe worden zij benaderd? Er zijn een 5-tal gangbare bronnen voor medefinanciering voor projecten. Deze zijn: Subsidies (gemeentelijk, provinciaal, landelijk) Particuliere fondsen die voor een belangrijk deel gefinancierd zijn met geld van het Rijk Particuliere vermogensfondsen van bedrijven en individuen Sponsoren/MVO-programma s Donateurs Nadat je bovengenoemde informatie op de juiste wijze gestructureerd is en daarmee het projectplan, de begroting en het dekkingsplan klaar zijn, kan er worden gestart met de geldwerving. Het benaderen van subsidiënten en grote particuliere fondsen Je verricht een inventarisatie en een selectie van subsidies en fondsen die het project mogelijk zullen financieren. Bronnen zijn verscheidene fondsenboeken, subsidiedatabases, internet (websites van bijvoorbeeld gemeenten en fondsen) en je eigen netwerk. Vaak weten collega s, samenwerkingspartners en ervaren fondsenwervers in je netwerk je al te vertellen welke fondsen kansrijk zijn voor het project. Besteed bij de selectie van een fonds aandacht aan de doelstellingen, aanvraagprocedures, financieringsdoeleinden, prioriteiten, voorwaarden en aanvullende beperkingen van het fonds en bepaal of je project daarbinnen past. Een andere mogelijke bron is die van de zogenaamde anonieme particuliere fondsen. Naast de vele bekende, naar buitentredende fondsen, zoals die bijvoorbeeld in het fondsenboek te vinden zijn, bestaan er namelijk ook nog enkele honderden particuliere fondsen die niet vermeld staan in dergelijke uitgaven. Informatie over dergelijke fondsen is niet eenvoudig te vinden, maar veelal te achterhalen bij vermogensbeheerders en door te verschijnen op belangrijke (netwerk)bijeenkomsten waar vermogende personen aanwezig zullen zijn. Een handig startpunt is om bijvoorbeeld de quote 500 te raadplegen en van daaruit te zoeken naar personen die een eigen vermogensfonds zijn gestart. Een andere ingang kan zijn via hooggeplaatste figuren in het bedrijfsleven of de politiek. Vaak hebben deze mensen grote netwerken waar je zou kunnen worden geïntroduceerd. Contact Je hebt al dan niet informeel contact met de mogelijke financiers over de wijze waarop je de aanvraag indient en de kansrijkheid van toekenning. Aanvraagformulieren Je vraagt bij de diverse financiers de aanvraagformulieren en/of de handleiding voor het aanvragen op. Vaak kan je deze al op internet vinden. Niet alle subsidies en fondsen hebben een aanvraagformulier of een specifieke handleiding. Aanvragen per subsidieprogramma of fonds Per subsidiënt of fonds zoek je de juiste invalshoek en schrijf je de aanvraag zodanig dat hij perfect aansluit op het beleid, de doelstelling, voorwaarden en beleidsprioriteiten van de subsidiënt of het fonds. Verwerk de trends en beleidspijlers duidelijk in de aanvraag. Je doet de aanvragen met een begeleidende brief en de benodigde bijlagen op de post. Na enkele weken ontvang je een ontvangstbevestiging. Als je die binnen vier weken niet ontvangt, dan neem je (telefonisch of schriftelijk) contact op met het fonds om te vragen of je aanvraag ontvangen is.

6 Aanvullende vragen Je beantwoordt eventueel aanvullende vragen van een subsidiënt of fonds. Als er tussentijds belangrijke wijzingen zijn in de gegevens die je aan de instellingen verstrekt, neem je zelf tijdig contact op om de wijzigingen door te geven. Als een subsidiënt of fonds al toegezegd heeft bij te dragen aan je project, moet je zelfs toestemming vragen voor de wijzigingen. Uitslag Je ontvangt een toekenning of afwijzing. Wanneer je deze niet binnen een redelijke termijn (3 maanden) ontvangt, bel je het fonds om te vragen wanneer de beslissing genomen wordt. Wanneer de toegekende bedragen niet voldoende zijn voor financiering van je project, doe je nog een aanvraagronde of stel je de begroting naar beneden bij. Wanneer je het niet eens bent met de beslissing kun je vaak in bezwaar gaan. Informeer wat de reden van de afwijzing is en schrijf een brief om uit te leggen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Verplichtingen Bij een toekenning ga je verplichtingen aan over berichtgeving over het project en de financiering ervan (inhoudelijke en financiële tussen- en eindrapportages). Sommige partijen hanteren hiervoor een overeenkomst die rechtsgeldig ondertekend moet worden, andere partijen volstaan met de opname van deze verplichtingen in hun toekenningsbrief. Het is raadzaam om alle partijen die steun verlenen aan je project, tenminste iedere 6 maanden te informeren over de voortgang van het project en hen na afloop te voorzien van een inhoudelijke en financiële eindrapportage (sommige hiervan moeten dus worden voorzien van een controleverklaring van een accountant). Overige tips bij de aanvraag bij een subsidient of fonds: - Houd het niet alleen bij een schriftelijke aanvraag, maar onderhoud het contact ook regelmatig door afspraken te maken of je contactpersonen telefonisch op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en hen uit te nodigen bij presentaties; - Houd goed bij welke aanvullende voorwaarden de partij stelt binnen een toekenning en wanneer en hoe er inhoudelijk en financieel verantwoording moet worden afgelegd; - Neem tijdig met de partij contact op als de realisatie van het project afwijkt van het originele voorstel; - Vergeet niet het logo van de partij te vermelden op alle uitingen; - Vraag de partij om ingangen bij mogelijk interessante partnerorganisaties of financiers. Het benaderen van sponsors, bedrijven, organisaties en individuen in het kader van MVO Denk ook aan bedrijven en invloedrijke of vermogende personen bij het zoeken naar geld. Of zoek naar materiële sponsoring. Zoek bijvoorbeeld een spreker die vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tegen onkostenvergoeding wil spreken, of een bedrijf dat ruimte ter beschikking wil stellen. Bedrijfsleven Bedrijven bij je project te betrekken kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld d.m.v. inzet van kennis en/of personeel, door sponsoring in diensten/producten of door de inzet van financiële middelen. Veel bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen; jouw project kan hier voor verschillende bedrijven goed invulling aan geven.

7 Bij het betrekken van vrijwilligers bij de activiteiten, kan aansluiting worden gevonden bij bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) medewerkers een deel van hun werktijd laten besteden aan een maatschappelijk initiatief. De activiteiten van de organisatie lenen zich hier vaak uitstekend voor, omdat het aanbod vaak attractief en van groot algemeen nut wordt gevonden en ook wat betreft de tijden meestal goed aansluit op de wensen van veel werknemers. Wanneer bedrijven hun kennis, diensten of producten willen inzetten t.b.v. de projecten, kan dit ook waardevol zijn. Een voorbeeld hiervan is een accountantskantoor, die gratis of tegen flink gereduceerd tarief de jaarcijfers controleert of een drukker die veel korting biedt bij het drukken van de verschillende materialen, zoals o.a. publiciteitsmateriaal. Om een langere termijn relatie met het bedrijfsleven op te bouwen en daarmee ook een financiële bijdrage van bedrijven te kunnen realiseren, kunnen speciale pakketten worden ontwikkeld. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een deelproject gedurende een jaar adopteren. Daarbij is het ook van belang om onderscheid te maken tussen lokale bedrijven en landelijke bedrijven. Lokale bedrijven kunnen vaak worden gestrikt voor wat kleinschaliger activiteiten, terwijl landelijke bedrijven juist vaak grotere (lees: landelijk bekender) activiteiten wenst te financieren. Tips bij het aangaan van relaties met het bedrijfsleven: - Denk goed na voordat je bedrijven benadert. Maak per gebied / stad een lijst met mogelijke bedrijven die je wilt benaderen, wat je van hen wilt vragen en wat je hen te bieden hebt. Overleg van tevoren intern, zodat je de juiste informatie hebt over de sponsorpakketten die je kunt aanbieden; - Verwerk de specifieke sponsorcriteria van de bedrijven duidelijk in de sponsoraanvraag; - Houd goed bij welke voorwaarden een bedrijf stelt in geval van een toezegging en wanneer en wat voor tegenprestaties er worden verwacht; - Vraag bedrijven met wie je een goede relatie hebt opgebouwd of je gebruik kunt maken van hun netwerk en hun contacten mag benaderen; - Neem tijdig schriftelijk contact met het bedrijf op als de realisatie van het project afwijkt van het originele voorstel; - Vergeet niet het logo van het bedrijf te vermelden op alle afgesproken uitingen. Woningcorporaties Belangrijke partners zijn in het bijzonder de verschillende woningcorporaties die als sociaal ondernemers actief zijn in de plaatsen en wijken waar je project wordt uitgevoerd. Woningcorporaties hebben belang bij het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijnsniveau in de wijk. Vaak leveren woningcorporaties dan ook een belangrijke financiële bijdrage voor activiteiten die binnen hun wijken plaatsvinden. Met woningcorporaties kan ook op een andere manier nauw worden samengewerkt, namelijk doordat de activiteiten van je organisatie kunnen worden betrokken bij de directe ontwikkeling van een wijk. Onderzoek de mogelijkheden hiervan. Voor de woningcorporaties kan dit een leuke manier zijn om hun werk zichtbaar te maken, ook naar doelgroepen toe die zij niet altijd makkelijk bereiken. Tips bij de benadering van en aanvraag bij een woningcorporatie: - Leg in je aanvraag de nadruk op hoe je project positieve invloed uitoefent op de plaats of wijk, hoe kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van de plaats en wijk, beschermingsfactoren in de wijk, sociale cohesie en het betrekken van hun achterban. Geef hierbij praktische voorbeelden die bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een positief imago van de woningcorporatie;

8 - Houd het niet alleen bij een schriftelijke aanvraag, maar onderhoudt het contact ook regelmatig door afspraken te maken of je contactpersoon telefonisch op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en hem of haar uit te nodigen bij presentaties; - Houd goed bij hoe en wanneer het project verantwoord moet worden; - Neem tijdig met de woningcorporatie contact op als de realisatie van het project afwijkt van het originele voorstel; - Vergeet niet het logo van de woningcorporatie te vermelden op alle uitingen die binnen de desbetreffende plaatsen of wijken zijn geproduceerd. Mediapartners Werk aan de naamsbekendheid, de uitstraling en structurele aandacht voor je projecten en doelen. Dit kan i.s.m. mediapartners. Zoek de pers op wanneer je iets te melden hebt, leg contacten met journalisten, vakbladen, websites e.d. Geef je organisatie een duidelijk eigen gezicht. Dit is belangrijk in de presentatie naar nieuwe partijen en samenwerkingspartners. Ook voor bestaande contacten kan dit geen kwaad en kan extra aandacht voor de presentatie resulteren in meer vertrouwen in de organisatie. Het werven van donateurs Een laatste mogelijkheid om externe gelden te werven voor je project is het ontwikkelen van beleid op het gebied van donateurwerving. Vele al langer bestaande organisaties ontvangen van particuliere donateurs aanzienlijke bedragen in de vorm van giften om hun projecten te kunnen uitvoeren. Een gericht en wel doordacht beleid is hierbij van groot belang, want het hebben van een groot aantal donateurs brengt ook belangrijke verplichtingen met zich mee. Hiervoor is het mogelijk contact op te nemen met het bedrijf Frivista, een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in donateurwerving. Zie 5. Zelffinanciering van sociale ondernemingen (bron: Scholten en Franssen Consultancy BV) Naast de genoemde vormen van geldwerving is zelffinanciering door sociale ondernemingen sterk in opmars. Organisaties bedenken in dit geval aanvullende activiteiten waarmee ze geld kunnen verdienen dat weer in de projecten kan worden gestoken. Dit wordt ook wel earned income genoemd. Zelffinanciering is niets nieuws. Meer en meer stichtingen en verenigingen vullen hun subsidies en donaties aan met eigen inkomsten. Sommige organisaties runnen een webwinkel met bepaalde merchandise, of verbinden hun naam aan bepaalde producten van commerciële bedrijven, anderen genereren eigen geld met het leveren van diensten of de verhuur van faciliteiten. Nederlandse voorbeelden van earned income strategies zijn het kledingmerk van het Leger des Heils 7, Buna Bet van stichting DIR (een koffiewinkel en koffiecorner in Amsterdam) en restaurant Millers8 van pension Maaszicht (restaurant op Rotterdamse toplocatie). Verder is het Panda Broodje van het Wereld Natuur Fonds een voorbeeld van een succesvolle earned income strategy. Andere bekende voorbeelden zijn de universiteitsboekwinkel, de cadeauwinkel in het museum, de toegangsprijs in het theater, of door nonprofits opgezette kringloopwinkels waarmee eigen inkomsten worden gegenereerd. In de VS zijn de best practices nog talrijker. De voorbeelden variëren van door non-profits opgezette fitnesscentra, hotels, restaurants, bakkerijen, ijswinkels, reisbureaus tot aanbieders van zaden en mest. Wat deze zelffinancieringsstrategieën gemeen hebben is dat ze zowel de financiële positie van de moederorganisatie versterken als de missie.

9 Voordelen van zelffinanciering Het is voor stichtingen en verenigingen om diverse redenen nuttig om zelffinanciering te overwegen. Organisaties, consultants en wetenschappers die ervaring hebben met zelffinanciering noemen de volgende voordelen: - Minder afhankelijkheid van subsidies en donaties; - Meer financiële armslag door extra inkomsten; - Earned income kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus nog meer maatschappelijke impact te realiseren; - Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen; - Het verkopen van diensten en producten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf kan de naamsbekendheid van een non-profit aanzienlijk vergroten; - Klanten die producten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe donateurs, en kunnen op deze wijze het draagvlak voor de organisatie vergroten; - De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van producten en diensten of samenwerking met bedrijven. - Door de marktplaats te betreden, ontwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden; - Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden vrij besteedbaar geld. Vormen van earned income Er bestaan diverse vormen van zelffinanciering. Deze zijn de volgende: Diensten Een welzijnsorganisatie: o vraagt een deelnemersvergoeding voor haar trainingen en workshops. o start een gemaksbalie voor buurtbewoners. Een zelforganisatie van migranten levert consultancydiensten aan overheden en bedrijven. Producten Een arbeidstoeleidingsorganisatie voor werkloze jongeren: o bouwt en verkoopt sauna s. o verkoopt tweedehands computers aan particulieren. Benutten van softe activa (naam, imago, logo, netwerk) Een patiëntenorganisatie gaat een strategische alliantie aan met een verzekeringsbedrijf. Een natuur- en milieuorganisatie geeft een bedrijf toestemming haar logo en naam te gebruiken voor een bepaald product. Benutten van harde activa (faciliteiten, marterialen) Een zorginstelling verhuurt vergaderfaciliteiten aan bedrijven en instellingen. Een theaterinstelling verhuurt kostuums aan bedrijven en particulieren. Investeren (bijvoorbeeld in aandelen of onroerend goed). Een jeugdzorgorganisatie koopt een pand of recreatiefaciliteit aan. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op internet, onder de volgende link:

10 6. Hoe kun je financiële duurzaamheid en inbedding realiseren? Vele organisaties / projecten streven naar duurzaamheid en/of meerjarige inbedding van een initiatief. In feite is dit vaak een logische vervolgvraag wanneer is gebleken dat een project aanslaat en zijn bestaansrecht heeft bewezen. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk en het feit dat dit met vele organisatiefacetten te maken heeft, wordt hier binnen deze manual niet zeer uitgebreid op ingegaan. Lange termijn financiering is voor veel (kleinere) projecten/organisaties vaak lastig om te realiseren en vergt een lange adem en veel overtuigingskracht. Leg hiervoor contact met overheden, fondsen en bedrijfsleven en vraag naar de mogelijkheden op langere termijn. Bedenk voor je meerjaren aanvragen gaat doen of je hier ook aan toe bent als organisatie. Vaak vergen lange termijn relaties ook meer organisatie en planning. Een andere manier van het creëren van meer financiële duurzaamheid kan gerealiseerd worden door het aangaan van allianties met andere partijen. Het kan interessant zijn om een project in te bedden in een grotere (welzijns)organisatie waarmee er meer draagkracht is voor het project. Ook hier dient men zich af te vragen of dit echt is wat men wil. Bij inbedding verlies je soms een deel van de zeggenschap over het project, dus is het heel belangrijk heel duidelijk te hebben hoe het project ontwikkeld zou moeten worden en hier hele duidelijke afspraken over te maken. Voor meer informatie hieromtrent, wordt verwezen naar de bijgevoegde powerpoint van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Alle deelnemers hebben bovendien een publicatie ontvangen die hen hier verder mee kan helpen. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop projecten mogelijkerwijs duurzaam kunnen worden gemaakt, waaraan dat kan worden getoetst en hoe dit verder te ontwikkelen om uit de zogenaamde projectencaroussel te komen.

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Workshop Succesvol Fondsenwerven. Welkom!

Workshop Succesvol Fondsenwerven. Welkom! Workshop Succesvol Fondsenwerven Welkom! Even voorstellen Inhoud Financieringsbronnen Centrale vragen bij fondsenwerving Stappenplan Voorwaarden voor succes Afhandeling en verslaglegging Financieringsbronnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij Introductie FONDSENWERVING door Carla van de Brake werkzaam bij Inleiding Waarom fondsen werven? 1. Fondsen willen hun geld graag kwijt aan maatschappelijke projecten/ontwikkelingen. 2. Georganiseerde

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

WERKWIJZE DONATIECOMMISSIE

WERKWIJZE DONATIECOMMISSIE WERKWIJZE DONATIECOMMISSIE KRINGLOOPWINKEL DE RECYCLING VERSIE 3.5 DEFINITIEF 19 FEBRUARI 2011 Elk jaar kent stichting De Recycling donaties toe aan goede doelen. Omdat het om behoorlijk wat geld en spullen

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan:

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan: Programma Internationaal Cultuurbeleid (ICB) Uit het programma internationaal cultuurbeleid (afgekort ICB) ondersteunt de ambassade de presentatie van Nederlandse cultuuruitingen in Suriname die een impuls

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT SPONSORBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT INLEIDING Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation

Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation Algemeen U wilt graag in aanmerking komen voor een bijdrage van Ciske de Rat Foundation voor uw project. Leest u voordat u het aanvraagformulier

Nadere informatie

Uitgebreide uitleg Stap 1: Verzamel relevante fondsen Stap 2: Benader de fondsen Doelstelling Tip 1: Tip 2: Tip 3: Tip 4: Doelgroep

Uitgebreide uitleg Stap 1: Verzamel relevante fondsen Stap 2: Benader de fondsen Doelstelling Tip 1: Tip 2: Tip 3: Tip 4: Doelgroep Uitgebreide uitleg Stap 1: Verzamel relevante fondsen In de bibliotheek de tweede verdieping staat het Fondsenboek (http://www.detweedeverdieping.nu/wisecat#/search?qs=fondsenboek) dit boek geeft een overzicht

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving Sponsoring en fondsenwerving Weet wat je aan wie vraagt Bronnen van geldgevers: Particulieren (eenmalige gift of donateurs) Bedrijven (eenmalige gift of sponsoring) Vermogensfondsen (financiering initiatief)

Nadere informatie

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden)

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) De criteria die door waaraan uw aanvraag moet voldoen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november.

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november. Aanvraagformulier Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier. Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstelling en richtlijnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 4. Fondsen werven

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 4. Fondsen werven Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 4 Fondsen werven Samenvatting 2 4.1 Wat is fondsen werven? 3 4.2 Op zoek naar jezelf 3 4.3 Van idee naar projectvoorstel 4 4.4 Begroten 5 4.5 Donoren 5 4.6 De aanvraag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde U wilt voor uw vereniging/stichting/organisatie graag in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds van

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

Stappenplan X-ZJON! activiteit

Stappenplan X-ZJON! activiteit Stappenplan X-ZJON! activiteit Je wilt een X-ZJON! activiteit organiseren met behulp van subsidie van de gemeente. In dit plan vind je zes stappen die jou helpen bij de voorbereidingen. Deze stappen zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Nonprofit financiering: werken naar een overzichtelijke en inzichtelijk financieringsmatrix

Nonprofit financiering: werken naar een overzichtelijke en inzichtelijk financieringsmatrix Nonprofit financiering: werken naar een overzichtelijke en inzichtelijk financieringsmatrix Lucas Meijs & Lonneke Roza RSM Erasmus University 2014 1 Achtergrond Nonprofit organisaties (NPO s) hebben eigenlijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C.

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Samengesteld door de sponsorcommissie van D.O.S.C. versie 18 januari 2017 Inleiding Algemeen Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds Aanvraagformulier (uiterste inleverdatum 30 september 2015) 1 De indeling van het formulier is als volgt: 1. Algemene gegevens over uw organisatie

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Het betrekken van vermogens fondsen

Het betrekken van vermogens fondsen Het betrekken van vermogens fondsen Het 10 stappenplan Selecteer één of meerdere fondsen. Ieder fonds heeft zijn eigen geschiedenis, wijze van financiering en specifieke doelstellingen. Selecteer dat fonds

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014

Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014 c In te vullen door Huis van de Wijk De Aker: Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014 Kenmerk aanvraag: Datum binnenkomst: Uw gegevens Naam organisatie (indien van toepassing) Naam *Dhr./mevr.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

Handleiding projectplan

Handleiding projectplan Handleiding projectplan Een hulpmiddel bij het uitwerken van het meest Duurzame Plan van Twenterand Opgesteld door (NAAM) d.d. (DATUM) 0. Voorwoord...3 1. Aanleiding...3 2. Huidige situatie dorp, wijk,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015 Subsidies, fondsen & sponsoring Bart de Wolf Programma Subsidies & fondsen Hoe ziet deze wereld eruit? Do s en don t s Belangrijkste voorbeelden Handige (overzichtelijke) sites Sponsoring Trends & stappenplan

Nadere informatie

Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten. Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen

Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten. Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen Inleiding en voorstellen De fondsenwereld Kiezen van het juiste fonds Stappenplan, begroting en

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER www.cedearuba.org

AANVRAAGFORMULIER www.cedearuba.org www.cedearuba.org CEDE Aruba is een fonds voor de cofinanciering van projecten van ngo s (niet- gouvernementele-organisaties). CEDE Aruba opereert op de terreinen Welzijn, Publieke Educatie en Publieke

Nadere informatie

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Toelichting aanvraagformulier Voor wie? Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Versie V2NL Titel project Aanvrager Status aanvraag Concept Definitief Versie Datum Aanvraag voucher BASIS

Nadere informatie

Welkom. Bij de workshop Projectplan Schrijven. 3 november 2015 Dorpshuis de Weidehoek, Wijster

Welkom. Bij de workshop Projectplan Schrijven. 3 november 2015 Dorpshuis de Weidehoek, Wijster Welkom Bij de workshop Projectplan Schrijven 3 november 2015 Dorpshuis de Weidehoek, Wijster Programma 20.00 uur Introductie en kennismaken 20.10 uur Verwachtingen en plannen 20.30 uur Het belang van een

Nadere informatie

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd: Inleiding 1. Plaats in de organisatie 2. Randvoorwaarden 3. Doelstelling 4. Boodschap 5. Doelgroep

Nadere informatie

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden:

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden: Projectplan POP3: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie