WERKWIJZE DONATIECOMMISSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKWIJZE DONATIECOMMISSIE"

Transcriptie

1 WERKWIJZE DONATIECOMMISSIE KRINGLOOPWINKEL DE RECYCLING VERSIE 3.5 DEFINITIEF 19 FEBRUARI 2011 Elk jaar kent stichting De Recycling donaties toe aan goede doelen. Omdat het om behoorlijk wat geld en spullen gaat, willen we dit gestructureerd en transparant doen. In dit document beschrijven we daarom de werkwijze van de donatiecommissie en de verdeling van verantwoordelijkheden. Het doel van onze donaties is kansarme mensen te steunen bij het verbeteren van hun zelfstandigheid en leefomstandigheden, zowel in Nederland als internationaal. Ook goede doelen gericht op verbetering van het milieu komen in aanmerking voor donaties. De financiële donaties geven we vanuit de netto-opbrengsten van de kringloopwinkel. We nemen alleen besluiten over donaties via de procedures die in dit document beschreven worden. Dit zijn de vier procedures die kringloopwinkel De Recycling hanteert: 1. Aanvragen via de website voor donaties in natura; 2. Aanvragen via de website voor financiële donaties; 3. Stemming door vrijwilligers over financiële donaties; 4. Speciale donaties op initiatief van de donatiecommissie. In het vervolg van dit document beschrijven we deze procedures uitgebreider. Tot slot gaan we in op de samenstelling en het functioneren van de donatiecommissie. Voor de donatiecommissie is binnen het bestuur de penningmeester het eerste aanspreekpunt. Waar in deze werkwijze sprake is van de penningmeester gaat het om de penningmeester binnen het bestuur van De Recycling. Bezoek: Post: De Recycling De Recycling Franklinstraat 6 T.a.v. de donatiecommissie s-gravenzande Postbus AH s-gravenzande Website: Aanvragen voor donaties in natura 1.1 Stappen en verantwoordelijkheden Bij aanvragen voor donaties in natura is sprake van een lichte procedure. Om de procedure snel en efficiënt te doorlopen zonder al teveel overleg en papierwerk nemen de voorzitter en secretaris van de donatiecommissie het voortouw. We nemen alleen aanvragen in behandeling die via het formulier op de website zijn gedaan (dus geen mondelinge en papieren aanvragen). A. Een aanvrager vult namens het goede doel op de website het formulier in voor het aanvragen van donaties in natura (zie bijlage 1). B. De aanvrager ontvangt automatisch een bevestiging. Het ingevulde formulier wordt ook automatisch verzonden aan de secretaris van de donatiecommissie en aan het bestuur. C. De secretaris van de donatiecommissie controleert of alle benodigde informatie is ingevuld. Waar nodig vraagt hij/zij om aanvullingen of verheldering bij de aanvrager. D. De secretaris van de donatiecommissie zorgt dat de voorzitter van de donatiecommissie de aanvraag ook ontvangt. E. De secretaris van de donatiecommissie overlegt waar nodig vooraf met afdelingshoofden van De Recycling die gevolgen van de donatie kunnen ondervinden. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 1/11

2 F. De voorzitter en secretaris van de donatiecommissie formuleren samen een voorgenomen besluit. Ze sturen dit naar de leden van de donatiecommissie en de penningmeester. G. Binnen tien dagen maken leden van de donatiecommissie en de penningmeester eventuele bezwaren tegen het voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de voorzitter en secretaris van de donatiecommissie. a. Als er binnen tien dagen geen zwaarwegende bezwaren naar voren zijn gebracht, is het besluit een feit. b. Als een lid van de donatiecommissie tijdig een bezwaar tegen het voorgenomen besluit naar voren brengt, vindt overleg binnen de donatiecommissie plaats en waar nodig een stemming. c. Als de penningmeester tijdig een bezwaar tegen het voorgenomen besluit naar voren brengt, wordt na overleg met de voorzitter van de donatiecommissie het voorstel ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. De penningmeester informeert de voorzitter en secretaris van de donatiecommissie over de uitkomst. H. De secretaris van de donatiecommissie informeert de aanvrager schriftelijk over het besluit, evenals de penningmeester en eventueel betrokken hoofden binnen De Recycling. 1 I. De secretaris van de donatiecommissie archiveert na behandeling de volgende documenten in het pand van De Recycling: a. Het ingevulde, uitgeprinte aanvraagformulier; b. Eventuele bezwaren; c. Het besluit zoals verstuurd aan de aanvrager; d. Eventuele aanvullende informatie. 1.2 Voorwaarden voor toekenning Primair gaan de voorzitter en secretaris van de donatiecommissie na of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Niet alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden hoeven gehonoreerd te worden. De Recycling steunt bij voorkeur goede doelen die kleinschalig zijn (minder dan 5 miljoen inkomsten per jaar), waarbij sprake is van Westlandse betrokkenheid en waarbij het goede doel een geldige ANBI-status van de Belastingdienst heeft. Dit zijn echter geen harde voorwaarden. Wél gelden in alle gevallen de volgende harde voorwaarden: Op het aanvraagformulier zijn alle verplichte velden goed en duidelijk ingevuld, zodat alle informatie voor een besluit en voor eventuele bezwaren beschikbaar is. Het project waarvoor de donatie in natura wordt ingezet, draagt bij aan een verbetering van leefomstandigheden van kansarmen of aan hun maatschappelijke verzelfstandiging. Ook goede doelen gericht op de verbetering van het milieu komen in aanmerking voor donaties. Het project heeft in hoofdzaak geen religieuze of politieke doelstelling. Het project is geen onderdeel van overheden of nauw verbonden met overheden. 1.3 Doorlooptijd Tijdens het hele jaar kunnen aanvragen voor donaties in natura worden ingediend. De donatiecommissie geeft normaal gesproken binnen twee maanden uitsluitsel over een aanvraag, zo mogelijk eerder. Om voldoende tijd voor overleg te waarborgen, informeren we de aanvrager op z n vroegst twee weken na ontvangst van de aanvraag over de uitkomst. 1 Onder schriftelijk wordt ook correspondentie verstaan. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 2/11

3 2. Financiële donaties via een aanvraag 2.1 Stappen en verantwoordelijkheden Voor aanvragen van financiële donaties is sprake van een stevige procedure, omdat bij financiële donaties misbruik eerder op de loer ligt dan bij donaties in natura. Bij grotere bedragen stellen we aanvullende eisen (zie paragraaf 2.3). Leden van de donatiecommissie kunnen geen toezeggingen doen aan goede doelen voordat de penningmeester namens het bestuur hiermee akkoord is gegaan. A. Een aanvrager vult namens het goede doel op de website het formulier in voor het aanvragen van financiële donaties (zie bijlage 2). B. De aanvrager ontvangt automatisch een bevestiging. Het ingevulde formulier wordt ook automatisch verzonden aan de secretaris van de donatiecommissie en aan het bestuur. C. De secretaris van de donatiecommissie controleert of alle benodigde informatie is ingevuld en of het goede doel over een geldige ANBI-status beschikt (te controleren via internet). D. De voorzitter en secretaris bereiden gezamenlijk een vergadering van de donatiecommissie voor. Ze bepalen ondermeer de plaats, tijd, locatie en agenda van de vergadering. Daarnaast verdiepen ze zich vooraf in de aanvragen en de goede doelen. E. De voorzitter van de donatiecommissie vraagt bij de penningmeester na hoeveel geld er beschikbaar is voor de eerstvolgende serie donaties. Normaal is dit totaal circa 50% van de totale netto-opbrengsten van de kringloopwinkel, eventueel in delen beschikbaar gesteld. F. De secretaris van de donatiecommissie stuurt minimaal 1 week voor de vergadering aan alle leden van de donatiecommissie de agenda en de ingevulde aanvraagformulieren. G. Tijdens de vergadering van de donatiecommissie komt in overleg een voorstel voor afwijzingen en toekenningen van donaties tot stand. H. De voorzitter van de donatiecommissie bespreekt het voorstel van de donatiecommissie met de penningmeester. Hiertoe levert hij/zij aan de penningmeester een overzicht met: a. De namen van alle aanvragende goede doelen; b. Per goed doel hoe hoog de voorgestelde toekenning is of een afwijzing; c. Per goed doel in welk land het voorgestelde project wordt uitgevoerd; d. Per goed doel het bankrekeningnummer; e. Per goed doel een korte omschrijving van het project. I. De penningmeester informeert binnen 2 weken na ontvangst van het overzicht de voorzitter van de donatiecommissie over eventuele bezwaren. a. Als de penningmeester bezwaren heeft bij het voorstel van de donatiecommissie, dan wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De voorzitter van de donatiecommissie krijgt daarbij de gelegenheid het voorstel mondeling toe te lichten. J. De secretaris van de donatiecommissie informeert de aanvragers schriftelijk over de toegekende donaties en afwijzingen, zoals geaccordeerd door de penningmeester. Hij/zij stuurt een kopie van deze kennisgevingen aan de penningmeester. K. De penningmeester maakt naar aanleiding van de kennisgevingen de donaties over. L. De voorzitter van de donatiecommissie zorgt dat de donatiecommissie in overleg met het bestuurslid communicatie publiciteit genereert rond de toegekende donaties, in ieder geval via de interne nieuwsbrief van De Recycling en waar passend bijvoorbeeld met een persbericht of een presentatie voor vrijwilligers en klanten. M. De secretaris van de donatiecommissie archiveert na behandeling de volgende documenten: a. De ingevulde, uitgeprinte aanvraagformulieren; b. De besluiten zoals verstuurd aan de aanvragers; c. Eventuele relevante overige informatie en correspondentie. Bij een substantiële wijziging van een aanvraag, vervalt de oude aanvraag en vult het goede doel opnieuw het aanvraagformulier voor financiële donaties in. Op die manier kan geen verwarring ontstaan over welke informatie van toepassing is. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 3/11

4 2.2 Voorwaarden voor toekenning Primair gaan de voorzitter en secretaris van de donatiecommissie na of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Niet alle aanvragen hoeven gehonoreerd te worden. Een verantwoording achteraf stellen we op prijs, maar is niet verplicht bij donaties tot De Recycling steunt bij voorkeur goede doelen die kleinschalig zijn (minder dan 5 miljoen inkomsten per jaar), waarbij sprake is van Westlandse betrokkenheid en waarbij de doelgroep bij het project betrokken is. Dit zijn echter geen harde voorwaarden. Er wordt rekening gehouden met een mondiale spreiding van de toe te kennen donaties. Daarnaast gelden de volgende harde voorwaarden: Op het aanvraagformulier zijn alle verplichte velden goed en duidelijk ingevuld, zodat alle informatie voor een besluit en voor eventuele bezwaren beschikbaar is. Het project waarvoor de financiële donatie wordt ingezet, draagt bij aan een verbetering van leefomstandigheden van kansarmen of aan hun maatschappelijke verzelfstandiging. Ook goede doelen gericht op de verbetering van het milieu komen in aanmerking voor donaties. Het project heeft in hoofdzaak geen religieuze of politieke doelstelling. Het goede doel heeft een geldige ANBI-status van de Belastingdienst. Het project is geen onderdeel van of nauw verbonden met overheden. Een toekenning is niet kleiner dan 250 en niet groter dan per aanvraag, uitgezonderd één project per jaar (zie paragraaf 2.3 over grote donaties). Bij financiële donaties vanaf is een recent jaarverslag nodig voor tot een donatie besloten wordt. Dat jaarverslag omvat in ieder geval een balans, een exploitatierekening, een inhoudelijk verslag, de samenstelling van het bestuur en van een eventuele directie. Afgezien van donaties die door individuele vrijwilligers van De Recycling zijn toegekend (zie hoofdstuk 3), mag een goed doel maximaal één financiële donatie per jaar ontvangen. 2.3 Aanvullende voorwaarden voor grote donaties Bij toekenning van een grote donatie zijn alle voorwaarden voor reguliere financiële donaties van toepassing. Daar bovenop zijn er vanwege de grootte van de donatie aanvullende voorwaarden: Het goede doel dient extra informatie toe te sturen aan De Recycling: o Een gedegen projectplan, met in ieder geval een inhoudelijke beschrijving, een planning met een einddatum en een uitgewerkte projectbegroting; o Een organisatiebrede begroting voor het komende jaar, voor zover nog niet opgenomen in het ontvangen jaarverslag; o De statuten van het goede doel. De toekenning bedraagt minimaal en maximaal Elk goede doel kan maximaal eens per 5 jaar een grote donatie ontvangen. Bij grote donaties mag de donatie niet meer zijn dan 15% van de totale inkomsten van een stichting in het voorgaande jaar. Dit om te zorgen dat een goed doel niet al te afhankelijk wordt van De Recycling. Door het goede doel wordt vóór besluitvorming een mondelinge presentatie gegeven over het project en het goede doel. Bij deze bijeenkomst zijn minimaal twee afgevaardigden van de donatiecommissie aanwezig en minimaal één bestuurslid van De Recycling. Daarnaast is er minimaal één bestuurs- of directielid aanwezig van het goede doel. De volgende zaken kunnen aan de orde komen bij het overleg: o De aanpak, planning en begroting van het project; o De ervaring en historie van het goede doel, eerder afgeronde projecten; o Wie het goede doel verder steunen (aantallen en omvang); o De doelstelling, werkwijze en omvang van het goede doel; o De expertise, breedte en draagkracht van het bestuur; o De mate waarin opbrengsten gespendeerd worden aan overheadkosten; o De wijze waarop in de toekomst gerapporteerd zal worden; o De mate waarin mensen uit het Westland bij het project betrokken zijn. Het goede doel stuurt na een eventuele toekenning minimaal jaarlijks een beknopte rapportage toe (financieel en inhoudelijk), tot de afronding van het project. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 4/11

5 Het goede doel stuurt binnen drie maanden na de afronding van het project een financiële en inhoudelijke eindrapportage toe. 2.4 Doorlooptijd Aanvragen voor financiële donaties kunnen het hele jaar ingestuurd worden. Veelal vindt er een ronde toekenningen plaats voor 1 maart, voor 1 juli en voor 1 november. De termijn voor behandeling van aanvragen ligt daardoor op maximaal zo n 4 maanden, afhankelijk van het moment dat een goed doel de aanvraag indient. De beschikbaar gestelde netto-opbrengsten van het voorgaande jaar moeten voor 1 juni in het daaropvolgende jaar worden uitgekeerd. 3. Financiële donaties via stemming 3.1 Stappen en verantwoordelijkheden Het bestuur van De Recycling wil vrijwilligers betrekken bij donaties. Daarom kunnen vrijwilligers aangeven aan welk zelf gekozen goed doel zij namens De Recycling een donatie geven. Voor deze donaties is een bedrag beschikbaar uit de opbrengsten van de kringloopwinkel, de hoogte te bepalen door het bestuur. Het beschikbare bedrag wordt gedeeld door het aantal correct uitgebrachte stemmen om te bepalen hoe hoog het bedrag per stem is dat naar de goede doelen gaat. A. De voorzitter van de donatiecommissie informeert bij de penningmeester hoeveel geld beschikbaar is om via een stem van vrijwilligers aan goede doelen te doneren. Normaal gaat het om circa 50% van de netto-opbrengsten van de kringloopwinkel in het voorgaande jaar. B. De voorzitter van de donatiecommissie bepaalt in overleg met het bestuur welke vrijwilligers stemrecht hebben (op basis van de voorwaarden bij paragraaf 3.2). C. De voorzitter zorgt dat alle stemgerechtigde vrijwilligers van De Recycling een stemformulier (zie bijlage 3 voor een voorbeeld) ontvangen en geïnformeerd zijn over het totaal beschikbare bedrag, de procedure en de voorwaarden. De donatiecommissie kan desgewenst suggesties doen voor goede doelen, al moet er altijd ruimte zijn voor een eigen keuze door vrijwilligers. D. Na ontvangst van het stemformulier kunnen vrijwilligers minimaal tien dagen hun stem uitbrengen door het stemformulier in te vullen en in te leveren. E. De voorzitter en secretaris van de donatiecommissie controleren of alle stemmen aan de voorwaarden voldoen (zie paragraaf 3.2). F. De voorzitter van de donatiecommissie zorgt dat de penningmeester een lijst ontvangt met: a. De goede doelen waarop door vrijwilligers een geldige stem is uitgebracht; b. Het bankrekeningnummer van de betreffende goede doelen; c. Het voorgestelde bedrag per goed doel; d. Welke goede doelen of stemmen niet aan de voorwaarden voldoen. G. De penningmeester informeert binnen 2 weken na ontvangst van het overzicht de voorzitter van de donatiecommissie over eventuele bezwaren. a. Als de penningmeester bezwaren heeft bij het voorstel van de donatiecommissie, dan wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De voorzitter van de donatiecommissie krijgt daarbij de gelegenheid het voorstel mondeling toe te lichten. H. De secretaris van de donatiecommissie informeert de goede doelen schriftelijk over de toegekende donatie en stuurt een afschrift naar de penningmeester van het bestuur. I. De penningmeester van het bestuur maakt de donaties over naar de goede doelen. J. De secretaris van de donatiecommissie archiveert in het pand van De Recycling na behandeling het volgende: a. Alle ingevulde stemformulieren; b. De lijst met voorgestelde donaties, zoals aan het bestuur voorgelegd; c. Alle besluiten zoals verstuurd aan de goede doelen. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 5/11

6 3.2 Voorwaarden voor toekenning De voorzitter en secretaris van de donatiecommissie gaan na of een stem aan de voorwaarden voldoet. Daarbij gelden de volgende harde voorwaarden: Alleen vrijwilligers die langer dan een half jaar actief hebben meegewerkt bij De Recycling en nog steeds actief zijn mogen stemmen; Per jaar mag elke vrijwilliger maximaal één stem uitbrengen; Goede doelen die een donatie ontvangen, hebben niet op ongepaste wijze vrijwilligers van De Recycling beïnvloedt bij hun keuze; Het goede doel waarnaar de donatie gaat, dient een geldige ANBI-status van de Belastingdienst te hebben. Als dit niet het geval is, wordt er geen donatie overgemaakt en vindt overleg plaats met de betreffende vrijwilliger over een ander doel; Op het stemformulier zijn in ieder geval de naam van de stemmer, een datum, een handtekening en de naam van het goede doel leesbaar aanwezig. 3.3 Doorlooptijd De stemming door vrijwilligers vindt plaats nadat het bestuur duidelijk heeft gemaakt hoeveel geld beschikbaar is voor donaties (veelal na 1 maart) en is afgerond voor 1 juni. Vrijwilligers krijgen minimaal tien dagen de tijd om hun keuze via het stemformulier kenbaar te maken. 4. Speciale donaties op initiatief van de donatiecommissie In uitzonderlijke gevallen kan de donatiecommissie naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of bijzonder grote rampen aan het bestuur voorstellen een speciale gift te doen of een speciale actie op te zetten voor een goed doel. De commissie doet een uitgewerkt voorstel aan het bestuur, waarna het bestuur een besluit neemt en eventuele randvoorwaarden aangeeft. 5. Samenstelling en functioneren donatiecommissie De donatiecommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 actieve vrijwilligers van De Recycling. De donatiecommissie kiest zelf een voorzitter uit de leden van de commissie en legt deze keuze voor aan het bestuur. Het bestuur neemt een besluit over deze benoeming voordat deze officieel ingaat. De voorzitter van de commissie initieert vergaderingen van de donatiecommissie. Minimaal driemaal per jaar is er een vergadering, ondermeer om besluiten te nemen rond aanvragen, om de stemming door vrijwilligers voor te bereiden en om het proces en de afwegingen rond grote giften goed te laten verlopen. Als het nodig is om te stemmen om tot een advies te komen, volstaat een reguliere meerderheid van stemmen in de commissie. Op het moment dat de stemmen staken heeft de voorzitter van de commissie de beslissende stem. Het bestuur van De Recycling (al dan niet vertegenwoordigt door de penningmeester) neemt in alle gevallen het definitieve besluit over (voorstellen tot) financiële donaties. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 6/11

7 Bijlage 1: aanvraagformulier donaties in natura Overgenomen van Velden met een sterretje zijn verplicht. Uw gegevens als aanvrager Voor- en achternaam:* * Telefoon:* Adres:* Postcode en plaats:* Functie in organisatie: Gegevens aanvragende organisatie Naam organisatie:* Website: Adres:* Postcode en plaats:* Telefoon:* ANBI-status:* --- Geef een beknopte omschrijving van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de doelstelling, de omvang en de werkwijze. Omschrijving van uw aanvraag Naam van het project:* Spullen nodig vanaf:* Verwachte afronding: (noem een datum) (indien van toepassing) Locatie van gebruik:* Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 7/11

8 Omschrijf zo precies mogelijk welke spullen u nodig heeft: Omschrijf beknopt hoe u de spullen naar de locatie gaat vervoeren: Beknopte omschrijving van waarvoor de spullen gebruikt gaan worden, denk b.v. aan de aanpak, de doelgroep en doelstelling: Licht kort toe in hoeverre er sprake is van Westlandse betrokkenheid: Is er sprake van samenwerking met andere organisaties of de overheid voor dit project (zowel in Nederland als internationaal)? Zo ja, licht dit toe. Overige opmerkingen: Verzenden Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 8/11

9 Bijlage 2: aanvraagformulier financiële donaties Overgenomen van Velden met een sterretje zijn verplicht. Uw gegevens als aanvrager Voor- en achternaam:* * Telefoon:* Adres:* Postcode en plaats:* Functie in organisatie: Gegevens aanvragende organisatie Naam organisatie:* Website: Adres:* Postcode en plaats:* Telefoon:* Rekeningnummer:* ANBI-status:* --- Jaaromzet vorig jaar: Jaaromzet dit jaar: (bedrag in euro's) (bedrag in euro's) Geef een beknopte omschrijving van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de doelstelling, de omvang en de werkwijze. Omschrijving van het project Naam van het project:* Totale projectkosten:* Aangevraagde donatie:* (bedrag in euro's) (bedrag in euro's) Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie 3.5 9/11

10 Startdatum: Verwachte afronding: Land/locatie:* Beknopte omschrijving van het project, de aanpak en de doelstelling: Beknopte omschrijving van de doelgroep (leeftijd, leefsituatie, andere achtergronden): Licht toe in hoeverre de doelgroep bij het project betrokken is, nu en in de toekomst: Licht kort toe in hoeverre er sprake is van Westlandse betrokkenheid: Is dit project bekend bij de lokale overheid? Is er sprake van samenwerking of financiering? Beschrijf kort in hoeverre overheden bij dit project betrokken zijn: Is er sprake van samenwerking met andere organisaties voor dit project (zowel in Nederland als internationaal)? Zo ja, licht dit toe. Overige opmerkingen: Verzenden Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie /11

11 Bijlage 3: voorbeeld stemformulier voor vrijwilligers Beste vrijwilligers van De Recycling, Het bestuur wil vrijwilligers betrekken bij de donaties aan goede doelen. U kunt daarom aangeven aan welk goed doel u namens De Recycling een gift wilt geven. Per vrijwilliger is minimaal [bedrag] beschikbaar om weg te geven, mits u per 1 juni een half jaar hebt meegewerkt bij De Recycling. U kunt zelf een goed doel kiezen. Enige vereiste is dat het doel een ANBI-status van de Belastingdienst heeft gekregen (dat is te bekijken via Bij alle normale goede doelen is dit het geval. Hieronder vindt u ook doelen die een aanvraag bij De Recycling hebben gedaan (op willekeurige volgorde). Aan deze doelen kunt u uw bijdrage namens De Recycling ook toekennen. Op het keuzeformulier kunt u aangeven waarvoor u kiest. U kunt uw keuzeformulier aan [lid donatiecommissie] geven of opsturen via het adres: [adres]. [overzicht goede doelen vanuit donatiecommissie] STEMFORMULIER VOOR HET GOEDE DOEL APRIL 2010 Ondergetekende verklaart op 1 juni 2010 minimaal een half jaar bij De Recycling als vrijwilliger actief te zijn. Daarnaast verklaart ondergetekende in deze donatieronde slechts één stemformulier te hebben ingevuld. Kruis aan wat van toepassing is: Namens De Recycling geef ik mijn bijdrage aan een goed doel naar eigen keuze: Naam van het goede doel: Kort noemen wat ze doen: Bankrekeningnummer: Ik kies voor een goed doel uit de lijst van de donatiecommissie, namelijk: Naam van het goede doel: Voornaam: Achternaam: Datum: Handtekening: Deze bon vóór [datum] inleveren bij [lid commissie]. Dit kan tijdens de vrijwilligersavond. Werkwijze donatiecommissie De Recycling, versie /11

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier sportsubsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem

Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem Datum././. Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem Vul dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in en bezorg het samen met de nodige documenten aan de cultuurantenne

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie 1 Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen. Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. 1 Subsidie aanvragen Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation

Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation Aanvraagformulier straatkinderprojecten Ciske de Rat Foundation Algemeen U wilt graag in aanmerking komen voor een bijdrage van Ciske de Rat Foundation voor uw project. Leest u voordat u het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016.

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Dit formulier gebruikt u als u voor de 1 e keer subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Woensdrecht.

Nadere informatie

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT SPONSORBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT INLEIDING Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG. Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg

AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG. Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSFONDS BRUISENDE BINNENSTAD CULEMBORG Behorende bij de nadere regels stimuleringsfonds bruisende binnenstad Culemborg U wilt een subsidieaanvraag doen.wat verwachten we van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 VAN ,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 VAN ,- OF MEER VAN 10.000,- OF MEER Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting-

Nadere informatie

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 58 68 Contactpersoon : Carine Vermeulen E-mail: impulsbeleid@welzijn.provant.be Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns-

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rvb. Ex-asielzoekers. Versie 3.0. In te vullen door het COA. Dossiernummer. Ontvangstdatum

Aanvraagformulier Rvb. Ex-asielzoekers. Versie 3.0. In te vullen door het COA. Dossiernummer. Ontvangstdatum Aanvraagformulier Rvb Ex-asielzoekers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Buurtpreventie

Subsidieaanvraag Buurtpreventie Subsidieaanvraag Buurtpreventie Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteitplan Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 265

Nadere informatie

V.V. DEVO 58 KON. GOEDGEKEURD 5 JULI 1961

V.V. DEVO 58 KON. GOEDGEKEURD 5 JULI 1961 DEVO 58 Herman Bonpad 4 1067 SN Amsterdam Amsterdam, 2012 Betreft: Club van 58 Geachte voetballiefhebber, Hartelijk dank voor uw interesse in de Club van 58, het gezamenlijke donateurcollectief van DEVO

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Inleiding Voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven

Aanvraagformulier subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven Aanvraagformulier subsidie Nieuwe Culturele Initiatieven A. Uw gegevens Naam Instelling Postadres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website IBAN Nummer Kamer van Koophandel B. Initiatief 1. Algemeen Naam

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersraad

Reglement Vrijwilligersraad H1 1 Definities / Begripsbepaling 1.1 Vrijwilligers zijn mensen, die zich onbetaald inzetten voor en actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014

Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014 c In te vullen door Huis van de Wijk De Aker: Aanvraagformulier Wijkaanpak Amsterdam Nieuw-West 2014 Kenmerk aanvraag: Datum binnenkomst: Uw gegevens Naam organisatie (indien van toepassing) Naam *Dhr./mevr.

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker

Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Aanvraagformulier bewonersinitiatieven 2014 Osdorp West en De Aker Toelichting aanvraagformulier Voor wie? Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FaceAid (beknopte versie)

Beleidsplan Stichting FaceAid (beknopte versie) Beleidsplan Stichting FaceAid (beknopte versie) Algemeen Op 3 november 2011 is de Stichting bij notariële akte vastgelegd en zijn er statuten opgesteld. Dit beleidsplan is een nadere invulling van de statuten.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie