jaarverslag Annual Repor t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Annual Repor t"

Transcriptie

1 jaarverslag Annual Repor t 2005

2

3 annual report 2005 jaarverslag 2005

4 profile profielschets Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance, as well as a reinsurer of these risks and of credit insurance. As a specialist in the above mentioned products we have earned a special position among banks and insurance companies. Nationale Borg consists of a group of 64 people, who work together in three commercial and four support departments in our Amsterdam head office. We have a branch office in Belgium (Antwerp) and a subsidiary in the Netherlands Antilles (Willemstad, Curaçao). Nationale Borg is a full subsidiary of ING Group and forms part of the Wholesale division within ING Netherlands. The company is supervised by the Dutch Central Bank (DNB) and the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). At the same time we are a member of the International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) and the Panamerican Surety Association (PASA). ICISA and PASA unite guarantee and credit insurers from around the world, providing us with access to an international network of correspondents to serve our clients better internationally. Standard and Poor s has assigned its A long-term counterparty credit and financial strength ratings to Nationale Borg. Guarantees We issue bonds and guarantees on behalf of our clients to beneficiaries anywhere in the world. These documents guarantee that our clients will meet their legal and/or contractual obligations. In the Netherlands, Nationale Borg is one of the best known issuers of bonds and guarantees. We are a well-known brand, particularly in the transportation, construction and logistics sectors. We also hold a prominent position in the world of capital goods manufacturers, as well as in the import/export and food & beverage sectors. Our most common guarantees are bid, advance payment, performance and maintenance bonds, together with customs bonds and EU guarantees. Profielschets Al meer dan 110 jaar is de Nationale Borg als verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in het afgeven van (bank-)garanties, het sluiten van fraudeen geldverzekeringen, alsmede het herverzekeren van deze producten en van kredietverzekeringen. Als specialist in bovengenoemde producten nemen wij een bijzondere plaats in tussen verzekeraars en banken. Bij de Nationale Borg werken 64 mensen, verdeeld over drie commerciële en vier ondersteunende afdelingen. In het buitenland hebben wij vestigingen in België (Antwerpen) en op Curaçao (Willemstad). De Nationale Borg is onderdeel van de ING Groep en maakt binnen ING Nederland organisatorisch deel uit van de divisie Wholesale. Het bedrijf staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens zijn wij lid van de International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) en de Panamerican Surety Association (PASA), waarin borgtocht- en kredietver zekeringsmaatschappijen wereldwijd zijn verenigd. Daardoor hebben wij toegang tot een internationaal netwerk van correspondenten die onze cliënten van dienst kunnen zijn. De Nationale Borg heeft een A rating voor long-term counterparty credit en financial strength van Standard and Poor s. Bankgaranties Op verzoek van onze cliënten worden bankgaranties afgegeven voor opdrachtgevers/afnemers en overheden in binnen- en buitenland. De bankgaranties garanderen dat onze cliënten hun wettelijke en/of contractuele verplichtingen nakomen. In Nederland geldt de Nationale Borg als één van de belangrijkste garantieverstrekkers. Met name in het transport, de bouw en de logistiek zijn wij een gevestigde naam, maar ook in de wereld van kapitaalgoederen, import/export en food & beverage gelden wij als toonaangevend. De meest voorkomende garanties zijn bouw- en leveringsgaranties, douanegaranties en EU-garanties. Ook geven wij garanties af

5 We also provide guarantees on behalf of members of guarantee funds and guarantees for buyers of private houses. voor deelnemers van garantiefondsen en voor eigenaren bij aankoop van woningen (aankoop garanties). Theft and fraud insurance Our second specialty product is theft and fraud insurance. At a time when society is changing and crime continues to rise, our theft insurance offers businesses the opportunity to obtain tailor-made coverage against loss of money and valuables. Fraud insurance provides coverage against theft, forgery and fraud by a company s employees. Within theft insurance we distinguish six coverage types for the different risks: money during transport, money present during business hours, money in vaults, money in a bank s overnight deposit box, money at home overnight and coverage against counterfeit money. We can combine these covers to create a policy based on a client s individual needs. Our Uni Geld policy is a standard combination of covers for the most common situations. It is highly successful in the small business market. Fraude- en geldverzekeringen Ons tweede specialisme betreft fraude- en geldverzekeringen. In een tijd dat de samenleving verhardt en de criminaliteit stijgt, bieden onze geldverzekeringen bedrijven de zekerheid dat zij zich op maat kunnen indekken tegen verlies van geld en geldswaarden. Een fraudeverzekering biedt dekking tegen o.a. verduistering, valsheid in geschrifte en bedrog door eigen personeel. Bij de geldverzekeringen onderscheiden we zes dekkingsvormen voor de meest voorkomende risico s: geldtransport, verblijfsdekking, brandkastdekking, nachtkluisdekking, woonhuis(nacht)dekking en vals geld dekking. Met deze vormen kunnen cliënten een geldverzekering op maat samenstellen. Speciaal voor het MKB werd de Uni Geldpolis ontwikkeld, die de meest voorkomende risico s afdekt. Reinsurance A substantial part of the risks we assume is reinsured in the international reinsurance market. This allows us to take on relatively large exposures without jeopardizing our financial position. Our international panel of the world s most respected reinsurers provides excellent security to the beneficiaries of our policies and guarantees. Nationale Borg itself is also active as a reinsurer of both treaty and facultative business of insurers worldwide. We only underwrite the type of business that we are familiar with from our own direct operation: guarantees and theft and fraud insurance, as well as credit insurance. Herverzekering Een groot deel van de risico s die wij aangaan, wordt herverzekerd op de internationale herverzekeringsmarkt. Dat stelt ons in staat om relatief grote engagementen aan te gaan, zonder onze eigen financiële positie in gevaar te brengen. Ons internationale panel van s werelds sterkste herverzekeraars betekent extra zekerheid voor de begunstigden. De Nationale Borg accepteert zelf ook herverzekeringscontracten en facultatieve risico s van verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland. We tekenen echter uitsluitend het soort risico s dat ons goed bekend is uit ons direct bedrijf, te weten bankgaranties en fraude- en geld- verzekeringen, alsmede kredietverzekeringen. 5

6 Directie Executive Board Jhr. Ing. F.A. Elias (CEO) K.S. Visser R.A. (CFO) Amsterdam Raad van Commissarissen Supervisory Board Procuratiehouders Proxy holders mr. D.C. baron van Wassenaer, voorzitter chairman D.P. Boot RA drs. H.C. Dijkman drs. R. Koopmans P.M. Daas mr. R.P.J. Langhorst mr. A.J. Nauta L.J. van Riebec C.P. Reusch R. Schotborg W.N. Vranken Accountants Auditors Ernst & Young Accountants

7 management report verslag van de directie Another excellent year 2005 has been an excellent year for Nationale Borg in all aspects. Our organization continued to evolve into an efficient group of professionals well attuned to the market. A new product, the purchase guarantee, was further developed and the perspective is promising. Our premium income showed a moderate growth and, more important, our result was excellent. Antwerpen Een uitstekend jaar 2005 was in alle opzichten een meer dan uitstekend jaar voor de Nationale Borg. Ons bedrijf groeide verder uit tot een efficiënte, professionele organisatie die in nauw contact staat met de markt. Een nieuw product, de aankoopgarantie, werd ontwikkeld en de eerste vooruitzichten zijn prima. Ons premie-inkomen liet een gematigde groei zien en belangrijker dan dat het resultaat was uitstekend. Premium growth Overall gross premium income increased according to plan but the growth of our Guarantee business exceeded expectations. Especially the purchase guarantee, which is offered through intermediaries to private house buyers, is a big success. The net premium income from this activity has more than doubled to r 1,5 million. The Borg has started her Belgium office 5 years ago. Since then the business has grown according to plan and they have reached the ambitious target. Now the Belgium office is well established and is responsible for 20% of our guarantee business. In incoming reinsurance our premium income increased modestly. Our policy to maintain a Omzetgroei De bruto premiegroei is dit jaar conform onze verwachtingen geweest en voor Borgtochten zelfs boven de verwachting. Vooral het door de Borg ontwikkelde product aankoopgarantie, dat via intermediairs aan particuliere huizen kopers wordt aangeboden, is een groot succes. De premiebijdrage is meer dan verdubbeld tot r 1.5 miljoen, waarbij geldt dat dit type garantie niet is herverzekerd. Vijf jaar geleden heeft de Borg haar Belgische kantoor geopend. De activiteiten zijn volgens plan gegroeid en het Belgische kantoor is verantwoordelijk voor 20% van het garantie-inkomen. Bij de herverzekeringsactiviteiten groeide ons premieinkomen verder in het door ons gewenste tempo.

8 management report verslag van de directie well-balanced spread between our direct and reinsurance activities could again be realized during the year under review. The balance within our reinsurance portfolio, both for product types credit and surety, as well as geographically, was kept intact. In Money and Fraud insurance we continued our prudent underwriting, without being tempted to lower our prices. Despite growing competition in the market, we managed to show a healthy premium growth. Growth of Result Next to the increase in premium income, the solid result is mainly caused by low risk costs. On the one hand this is the result of our standard prudent underwriting approach, on the other hand it is also caused by the current economic situation, in which the entire financial market benefits from low debtor losses. As a consequence of the development of the results, our reinsurers have paid a profit commission. The increase of our own costs was limited. On balance, our result showed an extra-ordinary growth. Antillean Guarantee Company Direct premium income of the Antillean Guarantee Company increased again, as construction activity on Curaçao continues to increase. The company showed a fair increase in result. We thank the management and staff for the dedication shown once again during the past year. Changes in management and board In the middle of the year our General Management changed. Mr. A.P.J.C. Kroon left the Company and Mr. H.C. Dijkman stepped down, but has been appointed a member of the Board of Directors. We thank them both a lot for their contribution. They have been succeeded by Mr. F.A. Elias and Mr. K.S. Visser, both with a long history and management experience within the ING Group. In addition we had to say good-bye to the Chairman of the Board, Mr. J.H.J. Zegering Hadders. We thank him as well for his Het beleid om een evenwichtige verdeling tussen primaire en herverzekeringsactiviteiten te handhaven kon ook dit jaar gerealiseerd worden. De balans in onze herverzekeringsportefeuille zowel tussen kredietverzekering en garanties, als geografisch bleef daarbij in stand. In Geld en Fraude verzekeringen blijven wij vasthouden aan ons prudente acceptatiebeleid en laten wij ons niet tot prijsconcurrentie verleiden. Ondanks de prijsconcurrentie die in de markt merkbaar is, zijn wij er toch in geslaagd een gezonde premiegroei te realiseren. Groei van het resultaat Naast de groei van het premie inkomen is het goede resultaat vooral ook een gevolg van de lage risico kosten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het acceptatiebeleid dat de Borg altijd gevoerd heeft. Anderzijds wordt dit ook grotendeels veroorzaakt door de economische situatie, waarbij de gehele financiële sector minder last van debiteurenverliezen heeft. Als gevolg van deze resultaatontwikkeling keren ook herverzekeraars winstaandelen uit. Bij de kosten bleven de stijgingen beperkt, waardoor het resultaat per saldo een meer dan normale groei vertoonde. Antilliaanse Borg-Maatschappij Het directe premie-inkomen van de Antilliaanse Borg- Maatschappij nam opnieuw toe, omdat de activiteit in de bouwsector op Curaçao blijft toenemen. De Antilliaanse Borg realiseerde een mooie groei van haar resultaat. Wij danken bestuur en medewerkers van de Antilliaanse Borg-Maatschappij voor de inzet die zij ook het afgelopen jaar weer geleverd hebben. Bestuurswisseling In de loop van het jaar hebben wij afscheid genomen van onze directeuren, de heer A.P.J.C. Kroon en de heer H.C. Dijkman, deze laatste heeft nu zitting genomen in de Raad van Commissarissen. De heer Kroon heeft zijn werkzaamheden extern voortgezet. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inbreng. Als opvolgers zijn de heren F.A. Elias en K.S. Visser aangesteld, beiden met een langdurig dienstverband en dienovereenkomstige managementervaring bij ING. Voorts hebben wij afscheid moeten nemen van de voor-

9 contribution. He has been succeeded by Mr. D.C. van Wassenaer. Service and know-how With 64 employees and specialized products, Nationale Borg is a niche player in the business-tobusiness segment of the financial services market. Fast service and know-how make Nationale Borg an attractive business partner. During the past year we have continued to expand our services to our clients. This is most visible in the continued growth of business through BorgOnline, our internet application. In addition we have successfully launched our new product, the purchase guarantee, and the first results are very promising. We position ourselves as an independent insurance and reinsurance company when offering our products, but we also offer our guarantee products as part of the total product range available from ING Wholesale to business clients. The flexibility within our organization enables our employees to focus entirely on the client. We thank our employees for the way they have worked together to achieve excellent results over the past year. Outlook 2006 Although it is always difficult to give a forecast we do expect a satisfactory technical result for 2006, in view of the improving economy, the growth within our portfolio (with the focus on quality rather than on quantity). Amsterdam, 6 March 2006 Executive Board F.A. Elias K.S. Visser zitter van onze Raad van Commissarissen, de heer J.H.J. Zegering Hadders. Ook naar hem gaat onze dank uit voor de manier waarop hij zich heeft ingezet voor het bedrijf. Hij is opgevolgd door de heer D.C. van Wassenaer. Dienstverlening en knowhow Met haar 64 medewerkers en specialistische productaanbod is de Nationale Borg-Maatschappij een nichespeler in de zakelijke markt voor financiële diensten. Snelle service en knowhow maken de Nationale Borg tot een aantrekkelijke partner om zaken mee te doen. Het afgelopen jaar hebben wij onze dienstverlening aan onze relaties verder uitgebreid. Het meest zichtbaar komt dit naar voren in de uitbreiding van de dienstverlening via BorgOnline, onze internet applicatie. Ook ons nieuwe product, de aankoopgarantie, is in de markt goed neergezet en de eerste resultaten zijn bevredigend. Wij stellen ons op als een onafhankelijke verzekeringsen herverzekeringsmaatschappij, maar wij bieden onze garantieproducten ook aan als onderdeel van het totale productenpakket dat ING Wholesale Bank aan haar zakelijke relaties biedt. De flexibiliteit van onze organisatie stelt onze medewerkers in staat om zich volledig op de klant te richten. Wij danken onze medewerkers voor de wijze waarop zij het afgelopen jaar in goede onderlinge samenwerking een heel mooi resultaat hebben geleverd. Vooruitzichten 2006 Het is altijd moeilijk uitspraken te doen voor de toekomst, echter wij verwachten gezien de aantrekkende economie, de groei in onze portefeuille, waarbij wij blijvend kwaliteit boven kwantiteit stellen, tot een bevredigend verzekeringstechnisch resultaat te kunnen komen. Amsterdam, 6 maart 2006 Directie, Jhr. Ing. F.A. Elias K.S. Visser R.A.

10 consolidated balance sheet as at 31 december 2005 before profit appropriation (x r 1,000) Assets Investments Real estate for own use Investments in group companies and participations: participations in group companies debentures of group companies other participations debentures of other participations Other investments: shares debentures private loans Deposits with insurance companies Amounts receivable Amounts receivable from direct insurance operations: policyholders intermediaries Reinsurance receivables Other receivables Other assets Tangible fixed assets Liquid resources Accrued assets Accrued interest Deferred acquisition costs Other accrued assets Activa Beleggingen Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: deelnemingen in groepsmaatschappijen obligaties en vorderingen op groepsmaatschappijen andere deelnemingen 0 0 obligaties en vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige financiële beleggingen: aandelen obligaties vorderingen uit andere leningen Depots bij verzekeraars Vorderingen Vorderingen uit directe verzekering op: verzekeringnemers tussenpersonen Vorderingen uit herverzekering Overige vorderingen Overige activa Materiële vaste activa Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Overlopende acquisitiekosten Overige overlopende activa Total Totaal

11 geconsolideerde balans per 31 december 2005 voor winstbestemming (x r 1.000) Liabilities Passiva Shareholders equity Share capital issued and paid up Share premium Revaluation reserve Other reserves Undivided profit Technical reserves Unearned premiums: a) gross b) for account reinsurers Claims: a) gross b) for account reinsurers General provisions Pensions and early retirement Deposits of reinsurance companies Liabilities Direct insurance operations liabilities Reinsurance liabilities Other liabilities Accrued liabilities Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Technische voorzieningen Voor niet verdiende premies: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voor te betalen schaden: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voorzieningen Voor pensioenen en vervroegde uittreding Depots van herverzekeraars Schulden Schulden uit directe verzekeringen Schulden uit herverzekering Overige schulden Overlopende passiva Total Totaal

12 consolidated profit and loss account for 2005 x r 1,000 Insurance revenue account Net premiums earned Gross premiums Reinsurance premiums Net premiums Change in gross unearned premium reserve For account reinsurers Net premiums earned Allocated investment income Net claims Gross claims paid For account reinsurers Net claims paid Change in gross claims reserve For account reinsurers Net claims incurred Profit commission paid Expenses Acquisition costs Change in deferred acquisition costs Management expenses and depreciation Reinsurance commission and profit commission Other insurance expenses Result insurance and guarantee operations Technische rekening schadeverzekering Verdiende premies en provisie eigen rekening Bruto premies en provisie Herverzekeringspremies Netto premies en provisie Wijziging voorziening niet-verdiende premies en lopende risico s, bruto Aandeel herverzekeraars Verdiende premies en provisie eigen rekening Toegerekende opbrengst uit beleggingen Schaden eigen rekening Bruto schaden Aandeel herverzekeraars Netto betaalde schaden Wijziging voorziening voor te betalen schaden, bruto Aandeel herverzekeraars Netto gevallen schaden Winstdeling Bedrijfskosten Acquisitiekosten Mutatie overlopende acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Overige technische lasten Resultaat technische rekening schadeverzekering

13 geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005 (x r 1.000) Profit and loss account Result insurance and guarantee operations Investment income Income from participations Other investment income: real restate other investments Realised profit on investments Investment expenses Investment expenses and interest paid Unrealised revaluations of investment portfolio Unrealised loss on investments Allocated investment income transferred to insurance revenue account Other revenue/expenditure Currency exchange differences Ordinary profit before tax Tax on ordinary profit Profit after tax Niet technische rekening Resultaat technische rekening schadeverzekering Opbrengsten uit beleggingen Opbrengsten uit deelnemingen Opbrengsten uit andere beleggingen: terreinen en gebouwen overige beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen Beleggingslasten Beheerskosten en rentelasten Waardeverandering van beleggingen 0 0 Niet gerealiseerd verlies op beleggingen Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening schadeverzekering Andere baten/lasten Valutakoersverschillen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen Supervisory Board, D.C. van Wassenaer D.P. Boot H.C. Dijkman R. Koopmans Executive Board, F.A. Elias K.S. Visser Raad van Commissarissen, D.C. van Wassenaer D.P. Boot H.C. Dijkman R. Koopmans Directie, F.A. Elias K.S. Visser 13

14 other information overige informatie Profit appropriation The profit is appropriated in accordance with section 20 and 21 of the articles of association. The profit appropriation is decided upon by the Annual General Meeting of Shareholders in consultation with the General Management and the Board of Directors. Proposed profit appropriation For 2005 a dividend of r 5.92 per share is proposed. If this proposal is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders the profit will be appropriated as follows: (x r 1,000) Profit after tax 11,076 Dividend 4,761 To be added to Other reserves 6,315 Statutaire regeling winstbestemming De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 en 21 van de statuten van N.V. Nationale Borg-Maatschappij. De bestemming van de winst wordt, het Bestuur en de Raad van Commissarissen gehoord hebbende, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaald. Voorgestelde winstbestemming Over 2005 wordt een dividend van r 5,92 per aandeel voorgesteld. Bij aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: (x r 1.000) Netto winst Dividend Toe te voegen aan de overige reserves

15 other information overige informatie Auditors report We have audited the consolidated balance sheet as at 31 December 2005 and the consolidated profit and loss account for the year 2005 of N.V. Nationale Borg- Maatschappij, Amsterdam as included in this Annual Report. The consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account have been derived from the 2005 financial statements of N.V. Nationale Borg-Maatschappij. In our auditors report dated 28 April 2006 we expressed an unqualified opinion on these financial statements. The consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account are the responsibility of the company s management. Our responsibility is to express an opinion on the consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account. In our opinion, the consolidated balance sheet as at 31 December 2005 and consolidated profit and loss account for the year 2005 are consistent, in all material respects, with the financial statements from which they have been derived. For an understanding of the company s financial position and results and for an adequate understanding of the scope of our audit, the consolidated balance sheet as at 31 December 2005 and consolidated profit and loss account for the year 2005 should be read in conjunction with the unabbreviated financial statements from which the consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account have been derived and our unqualified auditors report thereon issued on 28 April Amsterdam, 28 April 2006 Ernst & Young Accountants Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgestelde geconsolideerde balans per 31 december 2005 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005 van N.V. Nationale Borg-Maatschappij te Amsterdam gecontroleerd. De geconsolideerde balans en geconsolideerde winsten verliesrekening zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2005 van N.V. Nationale Borg- Maatschappij. Bij die jaarrekening hebben wij op 28 april 2006 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening te verstrekken. Wij zijn van oordeel dat de geconsolideerde balans per 31 december 2005 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005 op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dient de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 28 april 2006 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Amsterdam, 28 april 2006 Ernst & Young Accountants 15

16 De nationale borg De nationale borg x r 1,000 x r

17 x r 1,000 x r * Na winstverdeling After appropriation of profit 17

18 The information in this report is an abridged version of the complete annual report in Dutch as filed with the Chamber of Commerce, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam, where it is available for inspection. The annual report of ING Groep N.V. can be obtained from ING Groep, P.O. Box 810, 1000 AV Amsterdam. De in dit verslag opgenomen gegevens vormen een beknopte weergave van het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag en jaarrekening. Het complete verslag ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam. Het jaarverslag van ING Groep N.V. is verkrijgbaar bij ING Groep, Postbus 810, 1000 AV Amsterdam. N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam P.O.Box 955, 1000 AZ Amsterdam Telephone Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telephone , Telefax , Internet Member of ING Group N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam Telefoon Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telefoon , Telefax , Internet Onderdeel van ING Groep Tulips 1985 Mixed technique Marijke Verhoef As a well-known Dutch folk song says, When springtime comes, I ll send you... Tulips, the song goes on, and Tulips is the title of this work of art, by Marijke Verhoef, which was acquired by De Nationale Borg. Tulips herald spring, and therefore are a fitting symbol of the growth of our client portfolio. But tulips also represent Amsterdam, the city from which (in the song) the flowers come, and where our main offices were set up 113 years ago. Tulips 1985 Gemengde techniek Marijke Verhoef Als de lente komt, dan stuur ik jou.... Tulips heet dit kunstwerk van Marijke Verhoef dat door De Nationale Borg werd aangekocht. Tulpen kondigen de lente aan en symboliseren daarmee treffend de groei van onze klantenportefeuille. Maar tulpen staan ook voor Amsterdam, de stad waar (in het liedje) de bloemen vandaan komen en waar ons hoofdkantoor 113 jaar geleden werd opgericht. 18

19

20

JAARVERSLAG Annual Report 2001

JAARVERSLAG Annual Report 2001 JAARVERSLAG Annual Report 2001 ANNUAL REPORT 2001 JAARVERSLAG 2001 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43

jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43 jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43 Nationale Borg jaarverslag 2006_2 2 23-05-2007 15:39:51 annual report 2006 jaarverslag 2006 Nationale Borg jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004

ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004 ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 1999

JAARVERSLAG Annual Report 1999 JAARVERSLAG Annual Report 1999 ANNUAL REPORT 1999 JAARVERSLAG 1999 1 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2000

JAARVERSLAG Annual Report 2000 JAARVERSLAG Annual Report 2000 ANNUAL REPORT 2000 JAARVERSLAG 2000 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 17-serie:

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 19-serie:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen)

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Zürich, 19 november 2007 Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Swiss Life Holding en SNS REAAL N.V. hebben overeenstemming

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel -nummer 83103 Pagina 1 (van 3) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 1 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 PERSBERICHT Antwerpen, 10 april 2008 Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 Financiële samenvatting 2007 2006 verschil (in duizenden EUR) Opbrengsten 20.810 3.738 x

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie