jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :23:43

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43"

Transcriptie

1 jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :23:43

2 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :39:51

3 annual report 2006 jaarverslag 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:09

4 profile profielschets Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance, as well as a reinsurer of these risks and of credit insurance. As a specialist in the above mentioned products we have earned a special position among banks and insurance companies. Nationale Borg consists of a group of 70 people, who work together in three commercial and four support departments in our Amsterdam head office. We have a branch office in Belgium (Antwerp) and a subsidiary in the Netherlands Antilles (Willemstad, Curaçao). Nationale Borg is to a high degree independent subsidiary of ING Group. ING Group hast the intention to sell its shares in Nationale Borg to two investment companies (HAL and Egeria). This transaction is awaiting regulatory approval. The company is supervised by the Dutch Central Bank (DNB) and the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). At the same time we are a member of the International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) and the Panamerican Surety Association (PASA). ICISA and PASA unite guarantee and credit insurers from around the world, providing us with access to an international network of correspondents to serve our clients better internationally. Standard and Poor s has assigned its A- long-term counterparty credit and financial strength ratings to Nationale Borg with stable outlook. Guarantees We issue bonds and guarantees on behalf of our clients to beneficiaries anywhere in the world. These documents guarantee that our clients will meet their legal and/or contractual obligations. In the Netherlands, Nationale Borg is one of the best known issuers of bonds and guarantees. We are a well-known brand, particularly in the transportation, construction and logistics sectors. We also hold a prominent position in the world of capital goods manufacturers, as well as in the import/export and food & beverage sectors. Our most common guarantees are bid, advance payment, performance and maintenance bonds, together with customs bonds and EU guarantees. Profielschets Al meer dan 110 jaar is de Nationale Borg als verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in het afgeven van (bank-)garanties, het sluiten van fraude- en geldverzekeringen, alsmede het herverzekeren van deze producten en van kredietverzekeringen. Als specialist in bovengenoemde producten nemen wij een bijzondere plaats in tussen verzekeraars en banken. Bij de Nationale Borg werken zeventig mensen, verdeeld over drie commerciële en vier ondersteunende afdelingen. In het buitenland hebben wij vestigingen in België (Antwerpen) en op Curaçao (Willemstad). De Nationale Borg is een in hoge mate zelfstandig onderdeel binnen de ING Groep. De ING Groep heeft het voornemen de aandelen van de Nationale Borg te verkopen aan twee investeringsmaatschappijen (HAL en Egeria). Deze transactie wacht op goedkeuring van de toezichthouders. Het bedrijf staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens zijn wij lid van de International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) en de Panamerican Surety Association (PASA), waarin borgtocht- en kredietverzekeringsmaatschappijen wereldwijd zijn verenigd. Daardoor hebben wij toegang tot een internationaal netwerk van correspondenten die onze cliënten van dienst kunnen zijn. De Nationale Borg heeft een A- rating voor long-term counterparty credit en financial strength van Standard and Poor s met stable outlook. Bankgaranties Op verzoek van onze cliënten worden bankgaranties afgegeven voor opdrachtgevers/afnemers en overheden in binnen- en buitenland. De bankgaranties garanderen dat onze cliënten hun wettelijke en/of contractuele verplichtingen nakomen. In Nederland geldt de Nationale Borg als één van de belangrijkste garantieverstrekkers. Met name in het transport, de bouw en de logistiek zijn wij een gevestigde naam, maar ook in de wereld van kapitaalgoederen, import/export en food & beverage gelden wij als toonaangevend. De meest voorkomende garanties zijn bouw- en leveringsgaranties, douanegaranties en EU-garanties. Ook geven wij garanties af Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:09

5 We also provide guarantees on behalf of members of guarantee funds and guarantees for buyers of private houses. voor deelnemers van garantiefondsen en voor eigenaren bij aankoop van woningen (aankoopgaranties). Theft and fraud insurance Our second specialty product is theft and fraud insurance. At a time when society is changing and crime continues to rise, our theft insurance offers businesses the opportunity to obtain tailor-made coverage against loss of money and valuables. Fraud insurance provides coverage against theft, forgery and fraud by a company s employees. Within theft insurance we distinguish six coverage types for the different risks: money during transport, money present during business hours, money in vaults, money in a bank s overnight deposit box, money at home overnight and coverage against counterfeit money. We can combine these covers to create a policy based on a client s individual needs. Our Uni Geld policy is a standard combination of covers for the most common situations. It is highly successful in the small business market. Fraude- en geldverzekeringen Ons tweede specialisme betreft fraude- en geldverzekeringen. In een tijd dat de samenleving verhardt en de criminaliteit stijgt, bieden onze geldverzekeringen bedrijven de zekerheid dat zij zich op maat kunnen indekken tegen verlies van geld en geldswaarden. Een fraudeverzekering biedt dekking tegen o.a. verduistering, valsheid in geschrifte en bedrog door eigen personeel. Bij de geldverzekeringen onderscheiden we zes dekkingsvormen voor de meest voorkomende risico s: geldtransport, verblijfsdekking, brandkastdekking, nachtkluisdekking, woonhuis(nacht)dekking en vals geld dekking. Met deze vormen kunnen cliënten een geldverzekering op maat samenstellen. Speciaal voor het MKB werd de Uni Geldpolis ontwikkeld, die de meest voorkomende risico s afdekt. Reinsurance A substantial part of the risks we assume is reinsured in the international reinsurance market. This allows us to take on relatively large exposures without jeopardizing our financial position. Our international panel of the world s most respected reinsurers provides excellent security to the beneficiaries of our policies and guarantees. Nationale Borg itself is also active as a reinsurer of both treaty and facultative business of insurers worldwide. We only underwrite the type of business that we are familiar with from our own direct operation: guarantees and theft and fraud insurance, as well as credit insurance. Herverzekering Een groot deel van de risico s die wij aangaan, wordt herverzekerd op de internationale herverzekeringsmarkt. Dat stelt ons in staat om relatief grote engagementen aan te gaan, zonder onze eigen financiële positie in gevaar te brengen. Ons internationale panel van s werelds sterkste herverzekeraars betekent extra zekerheid voor de begunstigden. De Nationale Borg accepteert zelf ook herverzekeringscontracten en facultatieve risico s van verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland. We tekenen echter uitsluitend het soort risico s dat ons goed bekend is uit ons direct bedrijf, te weten bankgaranties en fraude- en geld- verzekeringen, alsmede kredietverzekeringen. Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:11

6 Directie Executive Board Procuratiehouders Proxy holders Jhr. Ing. F.A. Elias (CEO) K.S. Visser R.A. (CFO) Raad van Commissarissen Supervisory Board mr. D.C. baron van Wassenaer, voorzitter chairman D.P. Boot RA drs. H.C. Dijkman drs. R. Koopmans P.M. Daas mr. R.P.J. Langhorst mr. A.J. Nauta L.J. van Riebec C.P. Reusch R. Schotborg W.N. Vranken Accountants Auditors Ernst & Young Accountants Amsterdam Antwerpen An excellent year 2006 has been an excellent year for Nationale Borg in many aspects. We strengthened our market position, as a result of an optimized spread of the various products and retention of staff, whereas additional employees were recruited for future growth. Our internal systems were reinforced with a new Disaster Recovery site, a new financial system, additional functionalities in our online systems and improved management information tools. Premium income showed the expected growth and the net result was the best ever in our 113 year history. Een uitstekend jaar 2006 was in vele opzichten wederom een uitstekend jaar voor de Nationale Borg. Ons bedrijf heeft zich qua positie verder verstevigd, door een verbeterde spreiding van de inkomsten over de verschillende producten en behoud van het zittende personeel door een minimaal verloop, terwijl tevens nieuwe specialisten voor toekomstige groei werden gerekruteerd. Op het gebied van systemen werd de basis versterkt door een vernieuwde Disaster Recovery site, een vernieuwd grootboek, verdere functionaliteit in onze on-line systemen en verbeterde management informatie tools. Ons premie-inkomen liet de geprognotiseerde groei zien en het bedrijfsresultaat was het beste ooit in de 113 jarige historie van de Nationale Borg. 6 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:28

7 management report verslag van de directie Premium growth Overall gross premium income increased according to plan. Especially the purchase guarantee, which is offered through intermediaries to private home buyers, showed a strong growth and as such compensated for a large reduction in the Pemba Guarantee business. These risks will largely disappear because of a change in the social security system. Our guarantee business in Belgium showed a healthy growth, resulting in a 25% increase in gross premium income. The growth has also lead to the employment and training of additional staff, enabling us to continue the way up. In assumed reinsurance our premium income stabilized as expected. The balance within our reinsurance portfolio, both for product type, as well as geographically, was kept intact. In Money and Fraud insurance we continued our prudent underwriting, without being tempted to lower our prices. Despite growing competition in the market, we managed to stabilize our premium income. Our policy to maintain a well-balanced spread between our direct and reinsurance activities could again be realized during the year under review. Growth of Result The solid, increased net result is mainly caused by a low loss ratio. In addition overhead costs increased only marginally, resulting in an overall healthy growth of the result. The low loss ratio is a result of the prudent underwriting approach, the general economic climate, the high specialization in the markets, in which we are active and the short lines between our clients, the beneficiaries and Nationale Borg. Furthermore our active claim recovery actions have lead to lower loss ratio s. The limited increase of our other costs is being explained by increased automation, which enables us to produce larger volumes of business without a meaningful increase of staff. Due to the development of these results, our reinsurers will again pay a profit commission. We thank our employees for the way they have worked together to achieve the excellent results over the past year. Omzetgroei De bruto premiegroei is dit jaar conform onze verwachtingen geweest. Het product aankoopgarantie, dat via intermediairs aan particuliere huizenkopers wordt aangeboden heeft wederom een sterke groei laten zien en daarmee het verlies aan omzet door het grotendeels wegvallen van de zgn. Pemba garanties gecompenseerd. De Pemba garanties lopen ten einde door de veranderingen in het zorgstelsel. In België is de groei in het borgtochtenbedrijf wederom prima en is het bruto premie inkomen met 25% gestegen. De groei heeft ook geleid tot het aannemen en verder trainen van personeel, zodat deze ingeslagen weg omhoog voortgezet kan worden. Bij de herverzekeringsactiviteiten is ons premieinkomen, zoals verwacht, gestabiliseerd. De balans in onze herverzekeringsportefeuille, zowel tussen kredietverzekering en garanties als geografisch, bleef daarbij in stand. In Geld- en Fraudeverzekeringen blijven wij vasthouden aan ons prudente acceptatiebeleid en laten wij ons niet tot prijsconcurrentie verleiden. Ondanks de prijsconcurrentie die in de markt merkbaar is, zijn wij er toch in geslaagd ons premie-inkomen op peil te houden. Het beleid om een evenwichtige verdeling tussen primaire en herverzekeringsactiviteiten te handhaven kon ook dit jaar gerealiseerd worden. Groei van het resultaat Het bijzonder mooie en sterk gestegen resultaat van de Nationale Borg wordt vooral veroorzaakt door een lage schadelast. Daarnaast stijgen de overige bedrijfskosten slechts gematigd, waardoor er een prachtige groei van het resultaat is gerealiseerd. De lage risicokosten worden naast het prudente acceptatie beleid en de algemene economische situatie ook veroorzaakt door het hoge specialisme in de markten waar de Borg direct aanwezig is en de korte lijnen die er zijn tussen onze klanten, de begunstigden en de Borg. Verder heeft een actief beleid op de eerder uitbetaalde garanties geleid tot hoge recuperaties, die de schadelast verder verminderen. De beperkte stijging van de overige kosten wordt verklaard door de steeds verdergaande automatisering, die er voor zorgt dat de groeiende volumes door slechts een gering stijgend personeelsbestand kan worden uitgevoerd. Nationale Borg jaarverslag 2006_ :55:11

8 management report verslag van de directie Risks The insurance industry primarily covers risks from others. Risk control by the insurer is a core competence and the results from the past prove that Nationale Borg s handling is adequate. Yet we strive to implement further improvements. As such we have enhanced the Risk Management procedures and we started to implement Operational Risk Management. In view of the continued growth of our purchase guarantee product, the spread of risks with Nationale Borg has improved further. We shall again try to launch a new product in the year ahead. Antillean Guarantee Company Direct premium income of the Antillean Guarantee Company reduced somewhat, whereas the turnover from assumed reinsurance increased. The company showed a fair increase in result. We thank the management and staff of Antillean Guarantee for the dedication shown once again during the past year. Sale by ING In October 2006 it was made known that ING intended to sell the shares in Nationale Borg to HAL Investments B.V. and Egeria Capital B.V. These Dutch investment companies will purchase the shares in the course of the 1st semester of It is the intention of both shareholders to focus on long term perspective and growth of companies, in which they invest. The impact of this sale to Nationale Borg is limited. We have always maintained our own independent systems, organization and service, so an independent status outside ING can be accomplished relatively easy. As far as services are rendered through ING, these can be obtained externally on similar terms and conditions. From a commercial point of view parties have agreed that Nationale Borg will continue to act as the preferred supplier for ING bank guarantees. Additionally we shall be able to set up service agreements with other banks. Als gevolg van deze resultaatontwikkeling keren onze herverzekeraars wederom winstaandelen uit. Wij danken onze medewerkers voor de wijze waarop zij het afgelopen jaar in goede onderlinge samenwerking het mooie resultaat hebben bewerkstelligd. Risico s Het verzekeringsbedrijf bestaat uit de aard der zaak uit het afdekken van andermans risico s. Risico beheersing aan de zijde van de verzekeraar is dan ook een kern competentie, waarbij de resultaten uit het verleden bewijzen dat de Borg hier adequaat mee om weet te gaan. Toch wordt door de Borg ook getracht hier nog verdere verbeteringen aan te brengen. Zo zijn o.a. met betrekking tot Risk Management de procedures verder aangescherpt en is gestart met de invoering van Operational Risk Management. Door de voortgaande groei van ons aankoopgarantie produkt is de spreiding van risico s bij de Borg verder verbeterd. Ook het komend jaar zal worden getracht een nieuw product in de markt te zetten. Antilliaanse Borg-Maatschappij Het directe premie-inkomen van de Antilliaanse Borg- Maatschappij nam licht af, terwijl de omzet uit indirecte zaken verder toenam. De Antilliaanse Borg realiseerde een mooie groei van haar operationele resultaat. Wij danken bestuur en medewerkers van de Antilliaanse Borg-Maatschappij voor de inzet die zij ook het afgelopen jaar weer geleverd hebben. Verkoop door ING In oktober 2006 werd bekend dat ING het voornemen had om de aandelen Nationale Borg te verkopen aan HAL Investments B.V. en Egeria Capital B.V. Deze beide Nederlandse beleggingsmaatschappijen zullen in de eerste helft van 2007 de aandelen verwerven. De intentie van beide maatschappijen is gericht op de lange termijn en groei van de bedrijven waarin zij investeren. De invloed van deze verkoop op de Nationale Borg is beperkt. Met systemen, werkwijze en dienstverlening was de Borg altijd zelfstandig gebleven, waardoor de ontvlechting betrekkelijk eenvoudig kan plaatsvinden. Voor zover diensten werden afgenomen van ING kunnen Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:30

9 On balance the General Management is of the opinion that, after a short period of stabilization, the prospects for future growth are larger in the new setting than within the ING Group. Outlook 2007 The basis for insurance and entrepreneurship is dealing with risks and insecurity. As such we do not wish to provide a prognosis for the 2007 result. The development of the stock exchange, and consequently the investment result, is always insecure. We do, however, expect a satisfying technical result based on the current general economic outlook. We have changed the structure of our popular outwards reinsurance treaty from a variable surplus to a commonly used fixed retention quota share treaty. On balance we retain a larger part of our gross premiums for own account. In combination with a new excess of loss cover for our net retention this leads to an improved return/risk balance. In addition it has become clear that there is a great interest for our in-house developed administrative systems. These systems can offer the solution for administrative challenges, encountered by many other companies with respect to guarantees. We expect to be able to offer additional service in this respect. We do not need large investments. We do need, however, permanent investment in our staff. Quality of service and thus permanent training and education is the way to continue to excel. Amsterdam, April 27, 2007 Executive Board F.A. Elias K.S. Visser deze in het algemeen op gelijkwaardige voorwaarden en condities extern worden betrokken. Commercieel zijn partijen overeengekomen dat Nationale Borg preferred supplier wordt voor bankgaranties binnen het bedieningsconcept van de ING. Daarnaast heeft de Borg nu makkelijker de mogelijkheid om haar diensten ook gezamenlijk met andere banken aan te bieden. Per saldo is de Directie van mening dat na een korte periode van stabilisatie in de groei er hierdoor meer kansen voor de toekomst zijn dan binnen de ING Groep mogelijk waren. Vooruitzichten 2007 De basis van verzekeren en ondernemen is dat men omgaat met risico s en onzekerheid. De ontwikkeling van beurskoersen en daarmee het beleggingsresultaat is altijd onzeker. Wel is het, op basis van de huidige algemene economische vooruitzichten, onze verwachting dat 2007 tot een bevredigend verzekeringstechnisch resultaat zal leiden. In het herverzekeringscontract 2007, waar ook dit jaar weer grote belangstelling voor was, is de Nationale Borg overgestapt van een variabele retentie naar het meer gangbare model met een vaste retentie. Hierdoor wordt per saldo een groter deel van de bruto premie voor eigen rekening gehouden. Gezamenlijk met de daarbij afgesloten excess of loss dekking leidt dit per saldo tot een betere opbrengst/risico verhouding. Verder is gebleken dat er grote belangstelling is voor de administratieve systemen die de Borg voor haar eigen bedrijf heeft ontwikkeld. Deze systemen kunnen de oplossing zijn voor de administratieve uitdagingen die vele andere bedrijven met betrekking tot garanties hebben. Wij denken hiermee aanvullende dienstverlening te kunnen gaan aanbieden. Grote investeringen zijn niet noodzakelijk. Wel dient permanent geïnvesteerd te worden in personeel van de Borg. Kwaliteit van onze dienstverlening en de daartoe noodzakelijke permanente opleiding is de manier om ons te blijven onderscheiden. Amsterdam, 27 april 2007 Directie, Jhr. Ing. F.A. Elias K.S. Visser R.A. Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:31

10 consolidated balance sheet as at 31 december 2006 before profit appropriation (x r 1,000) Assets Investments Real estate for own use Investments in group companies and participations: participations in group companies debentures of group companies other participations debentures of other participations Other investments: shares debentures private loans Deposits with insurance companies Amounts receivable Amounts receivable from direct insurance operations: policyholders intermediaries Reinsurance receivables Other receivables Other assets Tangible fixed assets Liquid resources Accrued assets Accrued interest Deferred acquisition costs Other accrued assets Activa Beleggingen Terreinen en gebouwen in eigen gebruik Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: deelnemingen in groepsmaatschappijen obligaties en vorderingen op groepsmaatschappijen andere deelnemingen 0 0 obligaties en vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige financiële beleggingen: aandelen obligaties vorderingen uit andere leningen Depots bij verzekeraars Vorderingen Vorderingen uit directe verzekering op: verzekeringnemers tussenpersonen Vorderingen uit herverzekering Overige vorderingen Overige activa Materiële vaste activa Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Overlopende acquisitiekosten Overige overlopende activa Total Totaal Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:32

11 geconsolideerde balans per 31 december 2006 voor winstbestemming (x r 1.000) Liabilities Passiva Shareholders equity Share capital issued and paid up Share premium Revaluation reserve Other reserves Undivided profit Technical reserves Unearned premiums: a) gross b) for account reinsurers Claims: a) gross b) for account reinsurers General provisions Pensions and early retirement Deposits of reinsurance companies Liabilities Direct insurance operations liabilities Reinsurance liabilities Other liabilities Accrued liabilities Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Technische voorzieningen Voor niet verdiende premies: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voor te betalen schaden: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voorzieningen Voor pensioenen en vervroegde uittreding Depots van herverzekeraars Schulden Schulden uit directe verzekeringen Schulden uit herverzekering Overige schulden Overlopende passiva Total Totaal Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:33

12 consolidated profit and loss account for 2006 x r 1,000 Insurance revenue account Net premiums earned Gross premiums Reinsurance premiums Net premiums Change in gross unearned premium reserve For account reinsurers Net premium earned Allocated investment income Net claims Gross claims paid For account reinsurers Net claims paid Change in gross claims reserve For account reinsurers Net claims incurred Profit commission paid Expenses 1. Acquisition costs 2. Change in deferred acquisition costs 3. Management expenses and depreciation 4. Reinsurance commission and profit commission Other insurance expenses Result insurance and guarantee operations Technische rekening schadeverzekering Verdiende premies en provisie eigen rekening Bruto premies en provisie Herverzekeringspremies Netto premies en provisie Wijziging voorziening niet-verdiende premies en lopende risico s, bruto Aandeel herverzekeraars Verdiende premies en provisie eigen rekening Toegerekende opbrengst uit beleggingen Schaden eigen rekening Bruto schaden Aandeel herverzekeraars Netto betaalde schaden Wijziging voorziening voor te betalen schaden, bruto Aandeel herverzekeraars Netto gevallen schaden Winstdeling Bedrijfskosten 1. Acquisitiekosten Mutatie overlopende acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Overige technische lasten Resultaat technische rekening schadeverzekering Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:33

13 geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 (x r 1.000) Profit and loss account Result insurance and guarantee operations Investment income 1. Income from participations 2. Other investment income: real restate other investments Realised profit on investments Investment expenses Investment expenses and interest paid Unrealised revaluations of investment portfolio Unrealised loss on investments Allocated investment income transferred to insurance revenue account Other revenue/expenditure Currency exchange differences Ordinary profit before tax Tax on ordinary profit Profit after tax Amsterdam, May 4, Board of Directors, D.C. van Wassenaer D.P. Boot R.A. H.C. Dijkman R. Koopmans General Management, F.A. Elias K.S. Visser Niet technische rekening Resultaat technische rekening schadeverzekering Opbrengsten uit beleggingen 1. Opbrengsten uit deelnemingen Opbrengsten uit andere beleggingen: terreinen en gebouwen overige beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen Beleggingslasten Beheerskosten en rentelasten Waardeverandering van beleggingen 0 0 Niet gerealiseerd verlies op beleggingen Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening schadeverzekering Andere baten/lasten Valutakoersverschillen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen Amsterdam, 4 mei De Raad van Commissarissen, D.C. van Wassenaer D.P. Boot R.A. H.C. Dijkman R. Koopmans De Directie, Jhr. Ing. F.A. Elias K.S. Visser 13 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:34

14 other information overige informatie Profit appropriation Statutaire regeling winstbestemming The profit is appropriated in accordance with the section 20 and 21 of the articles of association. The profit appropriation is decided upon by the Annual General Meeting of Shareholders in consultation with the General Management and the Board of Directors. De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 en 21 van de statuten van N.V. Nationale-Borg Maatschappij. De bestemming van de winst wordt, het Bestuur en de Raad van Commissarissen gehoord hebbende, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaald. Proposed profit appropriation Voorgestelde winstbestemming For 2006 no dividend per share is proposed. If this proposal is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders the profit will be appropriated as follows: Over 2006 wordt geen dividend per aandeel voorgesteld. Bij aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: (x r 1,000) (x r 1.000) Profit after tax 15,219 Dividend 0 Netto winst Dividend 0 To be added to Other reserves 15,219 Toe te voegen aan de overige reserves Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:35

15 other information overige informatie Auditors report We have audited the consolidated balance sheet as at 31 December 2006 and the consolidated profit and loss account for the year 2006 of N.V. Nationale Borg-Maatschappij, Amsterdam as included in this Annual Report. The consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account have been derived from the 2006 financial statements of N.V. Nationale Borg-Maatschappij. In our auditors report dated 4 May 2007 we expressed an unqualified opinion on these financial statements. The consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account are the responsibility of the company s management. Our responsibility is to express an opinion on the consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account. In our opinion, the consolidated balance sheet as at 31 December 2006 and consolidated profit and loss account for the year 2006 are consistent, in all material respects, with the financial statements from which they have been derived. For an understanding of the company s financial position and results and for an adequate understanding of the scope of our audit, the consolidated balance sheet as at 31 December 2006 and consolidated profit and loss account for the year 2006 should be read in conjunction with the unabbreviated financial statements from which the consolidated balance sheet and consolidated profit and loss account have been derived and our unqualified auditors report thereon issued on May 4, Amsterdam, May 4, 2007 Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgestelde geconsolideerde balans per 31 december 2006 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 van N.V. Nationale Borg-Maatschappij te Amsterdam gecontroleerd. De geconsolideerde balans en geconsolideerde winsten verliesrekening zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2006 van N.V. Nationale Borg-Maatschappij. Bij die jaarrekening hebben wij op 4 mei 2007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening te verstrekken. Wij zijn van oordeel dat de geconsolideerde balans per 31 december 2006 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dient de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 4 mei 2007 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Amsterdam, 4 mei 2007 Ernst & Young Accountants Ernst & Young Accountants 15 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:35

16 De nationale borg De nationale borg x r 1,000 x r Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:38

17 x r 1,000 x r * Na winstverdeling After appropriation of profit 17 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:41

18 The information in this report is an abridged version of the complete annual report in Dutch as filed with the Chamber of Commerce, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam, where it is available for inspection. The annual report of ING Groep N.V. can be obtained from ING Groep, P.O. Box 810, 1000 AV Amsterdam. De in dit verslag opgenomen gegevens vormen een beknopte weergave van het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag en jaarrekening. Het complete verslag ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam. Het jaarverslag van ING Groep N.V. is verkrijgbaar bij ING Groep, Postbus 810, 1000 AV Amsterdam. N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam P.O.Box 955, 1000 AZ Amsterdam Telephone Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telephone , Telefax , Internet Member of ING Group N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam Telefoon Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telefoon , Telefax , Internet Onderdeel van ING Groep Landscape Acryl on paper Erik Oldenhof The illustration featured in this annual account entitled Landscape 2000 was painted by Erik Oldenhof (Nijmegen, 1951) after a stroll over the dyke on the IJmeer near Muiden. Apart from the painting s visualisation of how our imagination balances freely between the abstract and the figurative, the colour and choice of subject matter also convey a feeling of optimism and the promise of a new future; concepts we at Nationale Borg fully embrace. Landschap Acryl op papier Erik Oldenhof Landschap 2000 is de titel van het in dit jaarverslag afgebeelde kunstwerk dat Erik Oldenhof (1951, Nijmegen) schilderde na een wandeling over de dijk van het IJmeer bij Muiden. Niet alleen maakt het schilderij mooi zichtbaar hoe onze fantasie vrij balanceert tussen abstractie en figuratie, de kleur- en onderwerpkeuze toont ook een warme sfeer van optimisme en een nieuwe toekomst; begrippen waarin de Nationale Borg zich uitstekend kan vinden. 18 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:49

19 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :40:49

20 Nationale Borg jaarverslag 2006_ :23:44

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg. Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004

jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 2 0 0 4 J a a r v e r s l a g A N N U A L R E P O R T 2 0 0 4 jaarverslag annual report 2004 Jaarverslag 2004 Annual report 2004 1 Contents Ctac in figures 6 Profile of Ctac 8 The share of Ctac 10 Management

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013 Te verspreiden op donderdag 18 juli 2013 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar 2004 2003 2003 2002 Resultaten ( x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 64,7 128,9 64,3 123,6 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012 Table of Contents 4 7 8 9 11 13 15 18 21 24 27 Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2 0 1 2

JAAR VERSLAG 2 0 1 2 JAAR VERSLAG 2012 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht Kengetallen Prae-advies van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten Jaarrekening 2012

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie