ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003"

Transcriptie

1 ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

2 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance, as well as a reinsurer of these risks and of credit insurance. As a specialist in the above mentioned products we have earned a special position among banks and insurance companies. Nationale Borg consists of a group of 60 people, who work together in three commercial and four support departments in our Amsterdam head office. We have a branch office in Belgium (Antwerp) and a subsidiary in the Netherlands Antilles (Willemstad, Curaçao). Nationale Borg is a full subsidiary of ING Group and forms part of the Wholesale division within ING Netherlands. The company is supervised by the Pensioen- en Verzekeringskamer, the Dutch insurance supervisory authority. At the same time we are a member of the International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) and the Panamerican Surety Association (PASA). ICISA and PASA unite guarantee and credit insurers from around the world, providing us with access to an international network of correspondents to serve our clients better internationally. Standard and Poor s has assigned its A long-term counterparty credit and financial strength ratings to Nationale Borg. Guarantees We issue bonds and guarantees on behalf of our clients to beneficiaries anywhere in the world. These documents guarantee that our clients will meet their legal and/or contractual obligations. In the Netherlands, Nationale Borg is one of the best known issuers of bonds and guarantees. We are a well-known brand, particularly in the transportation, construction and logistics sectors. We also hold a prominent position in the world of capital goods manufacturers, as well as in the import/export and food & beverage sectors. Our most common guarantees are bid, advance payment, performance and maintenance bonds, together with customs bonds and EU guarantees. We also provide guarantees on behalf of members of guarantee funds and guarantees employers need to provide when they elect to leave the Dutch public system of disability benefits in favour of a private market alternative. Profielschets Al meer dan 110 jaar is de Nationale Borg als verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in het afgeven van (bank-) garanties, het sluiten van fraude- en geldverzekeringen, alsmede het herverzekeren van deze producten en van kredietverzekeringen. Als specialist in bovengenoemde producten nemen wij een bijzondere plaats in tussen verzekeraars en banken. Bij de Nationale Borg werken zestig mensen, verdeeld over drie commerciële en vier ondersteunende afdelingen. In het buitenland hebben wij vestigingen in België (Antwerpen) en op Curaçao (Willemstad). De Nationale Borg is onderdeel van de ING Groep en maakt binnen ING Nederland organisatorisch deel uit van de divisie Wholesale. Het bedrijf staat onder toezicht van de Pensioen- en Verzekeringskamer. Tevens zijn wij lid van de International Credit Insurance and Surety Association (ICISA) en de Panamerican Surety Association (PASA), waarin borgtocht- en kredietverzekeringsmaatschappijen wereldwijd zijn verenigd. Daardoor hebben wij toegang tot een internationaal netwerk van correspondenten die onze cliënten van dienst kunnen zijn. De Nationale Borg heeft een A rating voor long-term counterparty credit en financial strength van Standard and Poor s. Bankgaranties Op verzoek van onze cliënten worden bankgaranties afgegeven voor opdrachtgevers/afnemers en overheden in binnen- en buitenland. De bankgaranties garanderen dat onze cliënten hun wettelijke en/of contractuele verplichtingen nakomen. In Nederland geldt de Nationale Borg als één van de belangrijkste garantieverstrekkers. Met name in het transport, de bouw en de logistiek zijn wij een gevestigde naam, maar ook in de wereld van kapitaalgoederen, import/export en food & beverage gelden wij als toonaangevend. De meest voorkomende garanties zijn bouw- en leveringsgaranties, douanegaranties en EUgaranties. Ook geven wij garanties af voor deelnemers van garantiefondsen en Pemba-garanties met betrekking tot de privatisering van arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. 2

3 Theft and fraud insurance Our second specialty product is theft and fraud insurance. At a time when society is changing and crime continues to rise, our theft insurance offers businesses the opportunity to obtain tailor-made coverage against loss of money and valuables. Fraud insurance provides coverage against theft, forgery and fraud by a company s employees. Within theft insurance we distinguish six coverage types for the different risks: money during transport, money present during business hours, money in vaults, money in a bank s overnight deposit box, money at home overnight and coverage against counterfeit money. We can combine these covers to create a policy based on a client s individual needs. Our Uni Geld policy is a standard combination of covers for the most common situations. It is highly successful in the small business market. Reinsurance A substantial part of the risks we assume is reinsured in the international reinsurance market. This allows us to take on relatively large exposures without jeopardizing our financial position. Our international panel of the world s most respected reinsurers provides excellent security to the beneficiaries of our policies and guarantees. Nationale Borg itself is also active as a reinsurer of both treaty and facultative business of insurers worldwide. We only underwrite the type of business that we are familiar with from our own direct operation: guarantees and theft and fraud insurance, as well as credit insurance. Fraude- en geldverzekeringen Ons tweede specialisme betreft fraude- en geldverzekeringen. In een tijd dat de samenleving verhardt en de criminaliteit stijgt, bieden onze geldverzekeringen bedrijven de zekerheid dat zij zich op maat kunnen indekken tegen verlies van geld en geldswaarden. Een fraudeverzekering biedt dekking tegen o.a. verduistering, valsheid in geschrifte en bedrog door eigen personeel. Bij de geldverzekeringen onderscheiden we zes dekkingsvormen voor de meest voorkomende risico s: geldtransport, verblijfsdekking, brandkastdekking, nachtkluisdekking, woonhuis(nacht)dekking en vals geld dekking. Met deze vormen kunnen cliënten een geldverzekering op maat samenstellen. Speciaal voor het MKB werd de populaire Uni Geldpolis ontwikkeld, die de meest voorkomende risico s afdekt. Herverzekering Een groot deel van de risico s die wij aangaan, wordt herverzekerd op de internationale herverzekeringsmarkt. Dat stelt ons in staat om relatief grote engagementen aan te gaan, zonder onze eigen financiële positie in gevaar te brengen. Ons internationale panel van s werelds sterkste herverzekeraars betekent extra zekerheid voor de begunstigden. De Nationale Borg accepteert zelf ook herverzekeringscontracten en facultatieve risico s van verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland. We tekenen uitsluitend het soort risico s dat ons goed bekend is uit ons direct bedrijf, te weten bankgaranties en fraude- en geldverzekeringen, alsmede kredietverzekeringen. 3

4 Directie General Management drs. A.P.J.C. Kroon ir. H.M.T. den Brave-de Groot Raad van Commissarissen Board of directors Bijzondere Procuratiehouders Special proxy holders mr. H.R.C.J. Richaers, voorzitter chairman D.P. Boot RA F. Wansink A. Bodt-Hondius L.J. van Riebec C.P. Reusch W.N. Vranken Algemene Procuratiehouders General proxy holders Accountants Auditors P.M. Daas mr. R.P.J. Langhorst mr. W.E. Wesseling R. Schotborg Ernst & Young Accountants 4

5 MANAGEMENT REPORT VERSLAG VAN DE DIRECTIE A year of growth For Nationale Borg 2003 was a year of further growth. Growth in many aspects. First of all, growth of result and turnover in all our product lines and in all our locations. There was also growth in terms of organization and cooperation with other entities within ING Wholesale, the division of which Nationale Borg is now part. Een jaar van groei Voor de Nationale Borg is 2003 een jaar geweest van verdere groei. Groei in velerlei opzichten. Allereerst in resultaat en omzet binnen al onze productgroepen en in al onze vestigingen. Er was ook sprake van groei in termen van organisatie en samenwerking met andere onderdelen binnen ING Wholesale, waarvan ons bedrijf deel uitmaakt. Premium growth Over 2003 the turnover of Nationale Borg increased 32% to more than r 51 million. The strongest growth occurred in the reinsurance activity. Demand for reinsurance capacity for credit insurance and surety has exceeded supply for several years. This has resulted in stricter conditions and upward pressure on rates. This trend, which continued in 2003, offered our company, as a supplier of reliable capacity, an opportunity to grow, while at the same time it allowed us to achieve a better balance in our portfolio in terms of balance between credit insurance and surety as well as geographical spread. In fidelity insurance, market conditions allowed us to realize strong growth as well. These conditions allow Omzetgroei De omzet van de Nationale Borg steeg in 2003 met 32% tot boven de r 51 miljoen. De sterkste groei kwam uit het herverzekeringsbedrijf. Al enige jaren is de behoefte aan herverzekeringscapaciteit voor kredietverzekeringen en garanties groter dan in de markt wordt aangeboden. De schaarste heeft geleid tot een aanscherping van condities en een opwaartse druk op de tarifering. Deze tendens heeft zich voortgezet in 2003 en heeft ons bedrijf als leverancier van betrouwbare capaciteit de kans geboden om te groeien, terwijl tegelijkertijd een betere spreiding naar soort zaken en geografische herkomst ervan kon worden bereikt. Ook in geld- en fraudeverzekeringen konden wij een sterke groei realiseren, gesteund door de marktomstandigheden. 5

6 MANAGEMENT REPORT VERSLAG VAN DE DIRECTIE us to do business at sensible terms and realistic rates, both in the Netherlands and Belgium. Our premium volume in this product group is now equally divided between the two countries. As in the other two product lines, premium income from guarantees increased as well. For the first time in many years our total exposure on direct guarantees declined. The relationship between premium and exposure is shifting. This is a consequence of an increased risk perception in the current economic climate. The increase in the number of our clients who require special attention confirms that this is not only a matter of perception. Our Belgian guarantee activity, which is still relatively new, continued to show healthy growth. Growth of result Our guarantee and fidelity activities have generated higher profits. The past year was characterized by the application of strict underwriting standards, partly because of the continuing economic uncertainty. The result on our reinsurance activity was higher because our cedents imposed increased rates and stricter conditions on their clients as well. Profits in this line are very cyclical and an ominous change in mindset is beginning to occur now that cedents see that their reinsurers find themselves in the upward part of the cycle. Our expenses increased at a substantially lower pace than our premium income. The considerable decline of stock prices, which last year had a negative impact on our result, did not reoccur this year. The solid result on insurance activities of r 5,5 million is enhanced by a result on investments of r 2,4 million. Antillean Guarantee Company Direct premium income of the Antillean Guarantee Company was higher due to increasing construction activity in the Netherlands Antilles. The result exceeded expectations. We thank management and staff of the Antillean Guarantee Company for the dedication shown once again during the past year. Hierdoor konden wij zaken doen op verantwoorde voorwaarden en tegen reële tarieven, zowel in Nederland als in België. Onze omzet in deze productgroep is nu voor gelijke delen afkomstig uit de beide landen. Evenals in de andere twee productgroepen steeg ook het premie-inkomen in garanties. Voor het eerst in jaren is het totale obligo aan garanties in het directe bedrijf gedaald. De verhouding tussen premie en obligo is opgeschoven als gevolg van de hogere risico-perceptie in het huidige economische klimaat. Dat het niet alleen om een perceptie gaat, kunnen wij staven aan de hand van het toegenomen aantal zaken dat speciale aandacht vergt. Onze Belgische garantie-activiteit, die nog relatief jong is, groeide zeer voorspoedig verder. Resultaatgroei Het resultaat op onze garantie- en geld- en fraudeverzekeringsactiviteiten is verder toegenomen. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door een strikt risicobeleid, mede ingegeven door het aanhouden van de economische onzekerheid. Ook in ons herverzekeringsbedrijf verbeterde het resultaat als gevolg van de stijgende tarieven en striktere voorwaarden die onze cedenten aan hun klanten oplegden. Het resultaat in deze activiteit is onderhevig aan een cyclische beweging en hier dreigt reeds een omslag in het denken nu de cedenten zien dat herverzekeraars zich in het opgaande deel van de cyclus bevinden. De bedrijfskosten stegen aanmerkelijk minder snel dan de omzet. De aanzienlijke daling van de aandelenkoersen die vorig jaar een negatieve invloed uitoefende op ons resultaat, bleef dit jaar achterwege. Aan het mooie resultaat uit verzekeringsactiviteiten van r 5,5 miljoen wordt ditmaal een resultaat op beleggingen toegevoegd van r 2,4 miljoen. Antilliaanse Borg-Maatschappij Het directe premie-inkomen van de Antilliaanse Borg- Maatschappij nam toe door toenemende activiteit in de bouwsector op de Antillen. Het resultaat overtrof de verwachtingen. Wij danken bestuur en medewerkers van de Antilliaanse Borg-Maatschappij voor de inzet die zij ook het afgelopen jaar weer geleverd hebben. 6

7 Growth within ING Wholesale With its 60 employees and specialized products, Nationale Borg is a niche player in the business-tobusiness segment of the financial services market. Fast service and know-how make Nationale Borg an attractive business partner. During the past year, the total range of products available to larger enterprises from ING in the Netherlands, has been bundled within ING Wholesale. Our employees feel part of the larger ING family without losing sight of the advantages that the small scale of Nationale Borg brings to our clients. We thank our employees for the way they have worked together to achieve very good results over the past year. Outlook 2004 Due to the continued economic uncertainty it is difficult to provide a forecast for Once again, we will primarily focus on the quality of our portfolios and to a lesser extent on growth. Barring unforeseen circumstances, we expect a satisfactory technical insurance result for Amsterdam, 8 March 2004 General Management, A.P.J.C. Kroon H.M.T. den Brave-de Groot Groei binnen ING Wholesale Met haar 60 medewerkers en specialistische productaanbod is de Nationale Borg-Maatschappij een nichespeler in de zakelijke markt voor financiële diensten. Snelle service en know-how maken de Nationale Borg tot een aantrekkelijke partner om zaken mee te doen. Het afgelopen jaar is het aanbod van diensten die binnen ING in Nederland beschikbaar zijn voor de groot-zakelijke markt, bijeen gebracht binnen de divisie Wholesale. Onze medewerkers voelen zich betrokken bij het grotere geheel van ING, zonder daarbij de voordelen die de kleinschaligheid van de Nationale Borg voor onze klanten heeft, verloren te laten gaan. Wij zijn onze medewerkers veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij het afgelopen jaar in goede onderlinge samenwerking een heel mooie prestatie hebben geleverd. Vooruitzichten 2004 Het aanhoudend onzekere economische klimaat maakt het moeilijk een uitspraak te doen over Opnieuw zullen wij onze aandacht primair richten op de kwaliteit van portefeuilles en pas in de tweede plaats op groei. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwachten wij voor 2004 echter een bevredigend verzekeringstechnisch resultaat. Amsterdam, 8 maart 2004 Directie, drs. A.P.J.C. Kroon ir. H.M.T. den Brave-de Groot 7

8 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2003 before profit appropriation (x r 1,000) Assets Investments Real estate for own use Investments in group companies and participations: participations in group companies debentures of group companies other participations debentures of other participations Other investments: shares debentures private loans Deposits with insurance companies Amounts receivable Amounts receivable from direct insurance operations: policyholders intermediaries Reinsurance receivables Other receivables Other assets Tangible fixed assets Liquid resources Accrued assets Accrued interest Deferred acquisition costs Other accrued assets Activa Beleggingen Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: deelnemingen in groepsmaatschappijen obligaties en vorderingen op groepsmaatschappijen andere deelnemingen 0 66 obligaties en vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen Overige financiële beleggingen: aandelen obligaties vorderingen uit andere leningen Depots bij verzekeraars Vorderingen Vorderingen uit directe verzekering op: verzekeringnemers tussenpersonen Vorderingen uit herverzekering Overige vorderingen Overige activa Materiële vaste activa Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Overlopende acquisitiekosten Overige overlopende activa Total Totaal

9 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2003 voor winstbestemming (x r 1.000) Liabilities Shareholders equity Share capital issued and paid up Share premium Revaluation reserve Other reserves Undivided profit Technical reserves Unearned premiums: a) gross b) for account reinsurers Claims: a) gross b) for account reinsurers General provisions Pensions Deposits of reinsurance companies Liabilities Direct insurance operations liabilities Reinsurance liabilities Other liabilities Accrued liabilities Passiva Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Technische voorzieningen Voor niet verdiende premies: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voor te betalen schaden: a) bruto b) herverzekeringsdeel Voorzieningen Voor pensioenen Depots van herverzekeraars Schulden Schulden uit directe verzekeringen Schulden uit herverzekering Overige schulden Overlopende passiva Total Totaal

10 CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR 2003 x r 1,000 Insurance revenue account Net premiums earned Gross premiums Reinsurance premiums Net premiums Change in gross unearned premium reserve For account reinsurers Net premiums earned Allocated investment income Net claims Gross claims paid For account reinsurers Net claims paid Change in gross claims reserve For account reinsurers Net claims incurred Profit commission paid Expenses Acquisition costs Change in deferred acquisition costs Management expenses and depreciation Reinsurance commission and profit commission Other insurance expenses Result insurance and guarantee operations Technische rekening schadeverzekering Verdiende premies en provisie eigen rekening Bruto premies en provisie Herverzekeringspremies Netto premies en provisie Wijziging voorziening niet-verdiende premies en lopende risico s, bruto Aandeel herverzekeraars Verdiende premies en provisie eigen rekening Toegerekende opbrengst uit beleggingen Schaden eigen rekening Bruto schaden Aandeel herverzekeraars Netto betaalde schaden Wijziging voorziening voor te betalen schaden, bruto Aandeel herverzekeraars Netto gevallen schaden Winstdeling Bedrijfskosten Acquisitiekosten Mutatie overlopende acquisitiekosten Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars Overige technische lasten Resultaat technische rekening schadeverzekering

11 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2003 (x r 1.000) Profit and loss account Result insurance and guarantee operations Investment income Income from participations Other investment income: real restate other investments Realised profit on investments Investment expenses Investment expenses and interest paid Unrealised revaluations of investment portfolio Niet technische rekening Resultaat technische rekening schadeverzekering Opbrengsten uit beleggingen Opbrengsten uit deelnemingen Opbrengsten uit andere beleggingen: terreinen en gebouwen overige beleggingen Gerealiseerde winst op beleggingen Beleggingslasten Beheerskosten en rentelasten Waardeverandering van beleggingen Allocated investment income transferred to insurance revenue account Other revenue/expenditure Currency exchange differences Ordinary profit before tax Tax on ordinary profit Profit after tax Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening schadeverzekering Andere baten/lasten Valutakoersverschillen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat na belastingen Amsterdam, 8 March 2004 Board of Directors, H.R.C.J. Richaers D.P. Boot F. Wansink General Managers, A.P.J.C. Kroon H.M.T. den Brave - de Groot Amsterdam, 8 maart 2004 Raad van Commissarissen, H.R.C.J. Richaers D.P. Boot RA F. Wansink Directie, drs. A.P.J.C. Kroon ir. H.M.T. den Brave - de Groot 11

12 OTHER INFORMATION OVERIGE INFORMATIE Profit appropriation The profit is appropriated in accordance with section 20 and 21 of the articles of association. The profit appropriation is decided upon by the Annual General Meeting of Shareholders in consultation with the General Management and the Board of Directors. Proposed profit appropriation For 2003 it is proposed to retain the entire profit. As a consequence no dividend will be paid. If this proposal is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders the profit will be appropriated as follows: (x r 1,000) Net Profit 5,865 To be added to Other reserves 5,865 Statutaire regeling winstbestemming De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 en 21 van de statuten van N.V. Nationale Borg-Maatschappij. De bestemming van de winst wordt, het Bestuur en de Raad van Commissarissen gehoord, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaald. Voorgestelde winstbestemming Over 2003 wordt voorgesteld om de volledige winst in te houden en derhalve geen dividend uit te keren. Bij aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld: (x r 1.000) Netto winst Toe te voegen aan de overige reserves

13 OTHER INFORMATION OVERIGE INFORMATIE Auditors report We have audited the consolidated balance sheet as at 31 December 2003 and the consolidated profit and loss account for 2003 of N.V. Nationale Borg-Maatschappij in Amsterdam as included in this report. This balance sheet and profit and loss account were derived from the 2003 financial statements of N.V. Nationale Borg-Maatschappij. In our report dated 8 March 2004 we expressed an unqualified opinion on these financial statements. This balance sheet and profit and loss account are the responsibility of the company s management. Our responsibility is to express an opinion on this balance sheet and profit and loss account. In our opinion, this consolidated balance sheet as at 31 December 2003 and consolidated profit and loss account for 2003 are consistent, in all material respects, with the financial statements from which they were derived. For a better understanding of the company s financial position and the results of its operations for the period and of the scope of our audit, the consolidated balance sheet as at 31 December 2003 and consolidated profit and loss account for the year 2003 should be read in conjunction with the financial statements from which the balance sheet and profit and loss account were derived and our audit report thereon. Amsterdam, 8 March 2004 Ernst & Young Accountants Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgestelde geconsolideerde balans per 31 december 2003 en geconsolideerde winsten verliesrekening over 2003 van N.V. Nationale Borg- Maatschappij te Amsterdam gecontroleerd. Deze balans en winst- en verliesrekening zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2003 van N.V. Nationale Borg-Maatschappij. Bij die jaarrekening hebben wij op 8 maart 2004 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Deze balans en winst- en verliesrekening zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze balans en winst- en verliesrekening te verstrekken. Wij zijn van oordeel dat deze geconsolideerde balans per 31 december 2003 en geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2003 op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor een beter inzicht in de financiële positie en de resultaten van de vennootschap alsmede in de reikwijdte van onze controle dient de geconsolideerde balans per 31 december 2003 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2003 te worden gelezen in samenhang met de opgestelde volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring. Amsterdam, 8 maart 2004 Ernst & Young Accountants 13

14 DE NATIONALE BORG DE NATIONALE BORG x r 1,000 x r Bruto premie en provisie Gross premium Technische voorzieningen Technical reserves

15 x r 1,000 x r Eigen vermogen Shareholders equity* Netto winst Profit after tax * Na winstverdeling After appropriation of profit 15

16 The information in this report is an abridged version of the complete annual report in Dutch as filed with the Chamber of Commerce, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam, where it is available for inspection. The annual report of ING Groep N.V. can be obtained from ING Groep, P.O. Box 810, 1000 AV Amsterdam. De in dit verslag opgenomen gegevens vormen een beknopte weergave van het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag en jaarrekening. Het complete verslag ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam. Het jaarverslag van ING Groep N.V. is verkrijgbaar bij ING Groep, Postbus 810, 1000 AV Amsterdam. N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam P.O.Box 955, 1000 AZ Amsterdam Telephone Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telephone: , Telefax: , Internet Member of ING Group N.V. Nationale Borg-Maatschappij Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam Telefoon Telefax Internet Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen. Telefoon: , Telefax: , Internet Onderdeel van ING Groep No title Silk-screen print Sjoerd Buisman Zonder titel Zeefdruk Sjoerd Buisman This study for a sculpture executed by Sjoerd Buisman in 1985 is taken from the portfolio Sculptor s work. For De Nationale Borg, which purchased the work, the print symbolises both balance and teamwork. Likewise in the play on angles, which together form a round and powerful unity, one can easily identify the strength of the group. Uit de map Beeldhouwerswerk komt deze voorstudie voor een sculptuur die Sjoerd Buisman in 1985 vervaardigde. Voor De Nationale Borg, die het kunstwerk aankocht, staat de zeefdruk voor balans en samenwerking. Ook kan in het spel van hoeken, die samen een rond en krachtig geheel vormen, gemakkelijk de kracht van de groep worden gezien. Sjoerd Buisman (1948, Gorinchem) attended the Academie van Beeldende Kunsten (Academy for the Visual Arts) in Rotterdam, to which he would later return as a teacher. He was a member of Ateliers '63 in Haarlem, and held national and international exhibitions featuring graphics, drawings and sculpture. Sjoerd Buisman (1948, Gorinchem) volgde de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam, waar hij later als docent zou terugkeren. Hij was aangesloten bij Ateliers 63 in Haarlem en exposeerde - nationaal en internationaal - grafiek, tekeningen en plastiek. 16

JAARVERSLAG Annual Report 2001

JAARVERSLAG Annual Report 2001 JAARVERSLAG Annual Report 2001 ANNUAL REPORT 2001 JAARVERSLAG 2001 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

jaarverslag Annual Repor t

jaarverslag Annual Repor t jaarverslag Annual Repor t 2005 annual report 2005 jaarverslag 2005 profile profielschets Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 1999

JAARVERSLAG Annual Report 1999 JAARVERSLAG Annual Report 1999 ANNUAL REPORT 1999 JAARVERSLAG 1999 1 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004

ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004 ANNUAL REPORT 2004 JAARVERSLAG 2004 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2000

JAARVERSLAG Annual Report 2000 JAARVERSLAG Annual Report 2000 ANNUAL REPORT 2000 JAARVERSLAG 2000 PROFILE PROFIELSCHETS For over a century, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and

Nadere informatie

jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43

jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43 jaarverslag Annual Report 2006 Nationale Borg jaarverslag 2006_1 1 24-05-2007 10:23:43 Nationale Borg jaarverslag 2006_2 2 23-05-2007 15:39:51 annual report 2006 jaarverslag 2006 Nationale Borg jaarverslag

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel -nummer 83103 Pagina 1 (van 3) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 1 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 17-serie:

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen)

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Zürich, 19 november 2007 Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Swiss Life Holding en SNS REAAL N.V. hebben overeenstemming

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken. De Nederlandsche Bank

Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken. De Nederlandsche Bank Consultatie vervanging rapportagekader financiële informatie voor non-ifrs-banken De Nederlandsche Bank Consultatie September 2013 Reactie aan CRD@dnb.nl Contactpersonen: Nic van der Ende (n.a.van.der.ende@dnb.nl),

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie