Voorwoord. Ook dit jaar verloten we weer drie flessen wijn onder de aanwezigen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Ook dit jaar verloten we weer drie flessen wijn onder de aanwezigen."

Transcriptie

1 Voorwoord Na jaren hard werken aan de accommodatie was 2014 het eerste jaar zonder grote renovaties. Zowel de banen als de kantine zijn een visitekaartje voor de club. Natuurlijk blijft het dagelijks onderhoud noodzakelijk en daar zullen we de nodige middelen voor inzetten. Het belangrijkste is dat we het met zijn allen netjes houden en ervan genieten. De komende jaren komen nu vanzelfsprekend meer in het kader van tennissen zelf te staan. Natuurlijk worden de nu al populaire activiteiten geprolongeerd, maar we zullen ook steeds zoeken naar vernieuwing. Daarbinnen staan sportiviteit, het samen presteren en gezelligheid hoog in het vaandel. We vinden dat meedoen en iedereen daarin de gelegenheid bieden nog altijd belangrijker dan winnen, al is dat laatste natuurlijk altijd fijn. Hoe dan ook, na tennissen heb je altijd gesprekstof voor de "derde helft". Er waren het afgelopen jaar natuurlijk ook minder leuke dingen. Soms op persoonlijk vlak, soms op sportief vlak, soms te maken met gezondheid of blessures. Ook daar staan we even bij stil. De gemeente heeft naar alle sportverenigingen toe te kennen gegeven dat er bezuinigd moet worden. Ze hebben een poging gedaan om de in rekening te brengen huren op elkaar uit te lijnen. Wat dat voor ons betekent wordt in deze vergadering uitgelegd. De opkomst van de ledenvergadering vorig jaar was prima. Dat geeft het bestuur een goed gevoel. Wij sturen uit naam van de leden en zo veel mogelijk volgens het beleid wat we samen vaststellen. Ook deze vergadering is weer super belangrijk. In dit boekje staan een aantal opmerkelijke dingen, zowel financieel als wat activiteiten betreft. Financieel zien we gevolgen van de recessie. Dat vraagt om maatregelen. Laat zien dat jij onze vereniging mee in de juiste richting wilt helpen sturen. Kom dus massaal naar deze vergadering en laat je mening horen. Samen bepalen we de stappen die moeten worden gezet om RTC gezond te houden, zowel financieel als mentaal. We moeten alles doen om trots te kunnen zijn op onze vereniging. Het gevaar na een aantal jaren van hard werken is dat je tevreden achterover gaat leunen. Als we dat doen gaan we bergaf. We moeten de energie die we hebben nu omzetten naar een groei van de bezetting op de banen. Heb jij ideeën hoe dat kan, laat het ons dan weten, dan kunnen we het samen realiseren. Als je na het lezen van deze uitnodiging tot de conclusie komt dat er iets belangrijks ontbreekt op de agenda, waarover toch besluitvorming nodig is, dan kun je een voorstel doen, wat dan in de algemene ledenvergadering behandeld wordt. Dit moet wel schriftelijk ingediend worden bij de secretaris vóór 10 februari 2015 en ondertekend zijn door ten minste 5 leden. In dit boekwerkje vind je naast het verslag van vorig jaar, de jaarverslagen van de commissies met daarin vaak een boodschap voor Verder de financiële verantwoording over 2014 en een vooruitblik naar 2015 en verdere jaren. Als extra agendapunt staat dus de Toelichting veranderingen 2015 en verder op de agenda. De bestuursverkiezing is een jaarlijks terugkerend belangrijk agendapunt. Zie verderop in het boekje voor de bestuurswisselingen. Verder jaar zijn er commissieleden waarvan we gepast afscheid nemen en gelukkig zijn er ook weer vervangers die we welkom heten. Ook dit jaar verloten we weer drie flessen wijn onder de aanwezigen. Rest mij om iedereen uit te nodigen, een prettige vergadering te wensen en een sportief en gezond tennisseizoen Kees Daamen. Voorzitter RTC.

2 Agenda Algemene Ledenvergadering van RTC Datum : 25 februari 2015 Plaats : t Schoofplak Aanvang : uur Pagina 1. Opening en mededelingen 2. Presentielijst Vaststellen agenda 4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 19 februari Financieel verslag Controle kas 2014 a. Verslag kascommissie.. b. Controle barcommissie. 7. Verkiezing kascommissie Vaststellen rekening Goedkeuring jaarverslagen 2014 van: a. Technische Commissie.. b. Summerbeef Commissie.. c. Open Toernooi Commissie.. d. Jeugdcommissie e. Barcommissie. f. Bouwcommissie g. Sponsorcommissie.. h. Dropshotcommissie i. Website. j. Banenonderhoud/ Groenonderhoud/ Toezichthouder Begroting a. Algemeen. b. Begroting 2015 c. Toelichting begroting d. Investeringsprogramma 2015 t/m e. Vaststellen contributie PAUZE 11. Toelichting veranderingen Bestuursverkiezing a. Aftredend en niet herkiesbaar Raymond Haring b. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden (vóór 16 februari 2015, schriftelijk en ondertekend indienen bij de secretaris) 14. Afscheid van 15. Verloting 3 flessen wijn onder de aanwezige leden + bekendmaking prijsvraag. 16. Rondvraag 17. Sluiting

3 Agendapunt 4. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering van 19 februari 2014 Notulen Algemene ledenvergadering van 19 februari 2014 Onderwerp : Verslag van de Algemene Ledenvergadering RTC Datum : 19 februari 2014 Tijd : uur uur Plaats : Schoofplak 1. Opening en mededelingen Kees Daamen, de voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. De voorzitter wenst iedereen een goede gezondheid toe, dat is helaas niet iedereen gegeven.. We kijken terug naar de plaats waar we nu zitten; de Schoofplak, waar we heel trots op mogen zijn stond in het teken van het 40 jarig bestaan, een mooi feest met 200 feestgangers was niet allemaal koek en ei, er waren vele blessures, ons oudste lid 87 tennist na een blessure ook weer. We denken terug aan Hennie Roks en Anja Martens. 2. Presentielijst Bij de vergadering zijn 45 leden aanwezig. We hebben van 25 leden een bericht van verhindering ontvangen. De secretaris beschikt over de presentielijst en de namen van de personen die zich afgemeld hebben. 3. Vaststellen agenda Er zijn geen voorstellen ingediend en derhalve vervalt punt 13. De agenda wordt vastgesteld. 4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2013 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Financieel verslag 2013 Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester, Raymond Haring. Het jaar 2013 sluit met een beperkt verlies van Dit resultaat is eigenlijk best aardig, want we zijn een vereniging zonder winstoogmerk en 2013 was een enerverend jaar, dit i.v.m. renovatie schoofplak. Bij punt vier, de inkomsten kant is de baromzet achtergebleven, t.o.v. voorgaande jaren. Reden is, dat we door de renovatie van de schoofplak de inkomsten van de eerste 2 competitie weekenden misten omdat de Schoofplak nog niet geheel in gebruik kon worden genomen. Bij punt 5 de subsidies worden niet meer verleend. Daarnaast hebben we meerdere jaren aan ecotaks ontvangen. De punten Sponsoring en Training zijn helder.

4 Bij punt 8 is er een daling bij voorzieningen, hierop wordt later op terug gekomen. De punten kosten gebouwen, contributie en KNLTB zijn helder. Bij punt 12 alle commissie zitten onder het budget, initieel wat hoger is verklaarbaar. Bij punt 13 zijn de trainingkosten meer dan begroot, dit is in verhouding met de meerinkomsten. Bij punt 17 jubileumfeest; commissiedag hebben we laten vervallen, daardoor is er extra budget vrijgekomen voor het 40 jarig jubileumfeest. Punt 18 voor renovatie begroot ,- in totaal zijn we uitgekomen op ,-. We hebben dit heel goed gedaan. Balans; eindresultaat aan eigen vermogen over. De 11:000,- die nog betaald moeten worden aan de gemeente zitten al in de ,- bij punt Controle kas 2013 a. Verslag kascommissie De kascommissie, bestaande uit Gerard Sand en Frenk Ziekemeijjer, heeft de financiële stukken van 2013 gecontroleerd. Deze zagen er goed uit. De kascommissie gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers en complimenteert de penningmeester voor de goede administratie. De voorzitter dankt de penningmeester, alsmede de leden van de kascommissie. b. Controle barcommissie Er wordt ook steeds goed naar barcommissie gekeken. De financiële stukken van de bar zijn gecontroleerd door de penningmeester en Frenk Ziekenmeijjer. Zag er perfect uit zoals gebruikelijk, complimenten. 7. Vaststellen kascommissie 2014 Gerard Sand stelt zich weer beschikbaar voor de kascontrole. Hij zal worden bijgestaan door Edwin Dijkstra. Jacques de Nennie wordt reserve lid voor de kascommissie. Frenk Ziekenmeijjer wordt bedankt voor zijn inspanningen van de afgelopen 2 jaar. 8. Vaststellen rekening 2013 De kascommissie en de leden van de Algemene Ledenvergadering gaan akkoord met de gepresenteerde cijfers. De voorliggende rekening 2013 wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. De penningmeester en leden van de barcommissie zijn gedechargeerd van het gevoerde beleid over het verenigingsjaar Goedkeuring jaarverslagen 2013 De jaarverslagen van de Technische Commissie, Summerbeef Commissie, Open Toernooi Commissie, Jeugdcommissie, Barcommissie, Bouwcommissie, Sponsorcommissie, Dropshotcommissie, Parkcommissie en de website worden goedgekeurd. Voorzitter bedankt alle commissieleden voor de inzet van het afgelopen jaar. Bij de Summerbeef kunnen we vermelden dat zij een moeilijkere start doormaken, er zijn 4 leden die stoppen, de bezetting is nu minimaal maar zij worden nog begeleid door oude commissieleden.

5 Bij de Barcommissie wordt gezocht naar een aantal jongeren om bardiensten over te nemen, tegen betaling. De Bouwcommissie heeft extra inspanningen moeten leveren om op tijd alles in orde te krijgen voor de opening van het seizoen. Bij de Sponsorcommissie heeft Whirlpool aangegeven dat zij helaas stoppen met sponsoren. Vanuit de Dropshotcommissie is er de vraag gekomen om vanuit je eigen competitieteam verslag te schrijven. Er komt een vraag of een papieren versie van de dropshot nog van deze tijd is. De voorzitter geeft aan dat een aantal jaren geleden in een enquête is gevraagd om dit digitaal te doen, daar kwam uit dat leden het nog prettig vinden om dit op papier te krijgen. Vanuit de Website; Er wordt aangegeven dat het moeilijk is om in te loggen naar site van KNLTB, tip wordt meegenomen. Verder wordt de vraag gesteld hoe kom je van reclamebenner af; hier kom je niet van af, wanneer je dit niet op de site zet kost dit RTC 3.000,-. Hier zijn verplichtingen aan verbonden. Jeroen Stamkot gaat de website overnemen van Wilbert Vergouwen. De commissie groenonderhoud is nog steeds op zoek naar een commissie lid om de coördinatie op zich te nemen. Bestuurleden worden door Jacques de Nennie bedankt. 10. Begroting 2014 A. Algemeen, B. Begroting 2014, C. Toelichting begroting wordt een moeilijker jaar. Er zijn een aantal ontwikkelingen van belang: De contributie; er zijn meer dan gebruikelijk aantal opzeggingen; twijfel of dit nog bijtrekt. Contributie blijft zo begroot. De rente loopt terug Schoofplak; baromzet minder ingeschat, dit heeft te maken met de omzet van afgelopen jaar. Sponsoring; Whirlpool weg, daarom 2000 euro minder, is gebaseerd op de sponsoren die we op dit moment hebben. Deze 4 voorgaande ontwikkelingen zorgen er wel voor dat we waarschijnlijk minder inkomsten zullen hebben. Baanhuur 2012: brutohuur was hoger, daarom een compensatie gekregen, nu betalen we euro huur. Commissies geen bijzonderheden Bestuurskosten meer dan begroot vanwege geen commissiedag van vorig jaar deze wordt dit jaar wat uitgebreider als het resultaat dat toelaat. Clubhuis; kosten staan gespecificeerd, 2 parasols i.p.v. tent en zitplek tussen baan 3/4 en 5/6 Training inkomsten; voor het eerst is er een post opgenomen die er nog nooit heeft gestaan, dit heeft te maken met de training van de jeugd. Groepjes van 3 betalen hetzelfde als groepjes van 4. De extra lasten die dit met zich meebrengt draagt de vereniging zelf.

6 Rekening houdende met de eerder genoemde ontwikkelingen, sluit de begroting voor 2014 met een verlies van De vereniging zal dus naar verwachting interen op het eigen vermogen en heeft daar ook de ruimte voor. Begroting voor 2014 wordt door de algemene vergadering vastgesteld. D. Investeringsprogramma Er wordt een bedrag van gereserveerd, conform de statuten, om tegenslagen op te vangen. De tapinstallatie bij de bar moet worden vervangen. De ambitie is er om op termijn een touchscreen kassa aan te schaffen. Dit wordt eerder 2017 dan Op termijn zal de keuken vervangen moeten worden. Wat wordt bedoeld met vervanging keuken? Dit bedrag wordt gereserveerd om allerlei zaken in keuken te kunnen vervangen, zowel kastjes als apparatuur. Uitgaande van het vermogen wat we nu hebben, houden we ,- over. Dit is op basis van onze statuten ook vereist. E. Vaststellen contributie 2015 Voor 2015 is er vooralsnog geen aanleiding om de contributie te verhogen, het is de vraag wat dit jaar de baromzet doet, en het leden aantal. Mocht deze ontwikkeling doorzetten, dan zal de contributie in 2016 mogelijk verhoogd moeten worden. 11. Toelichting veranderingen 2014 en verder De laatste jaren is er veel tijd en aandacht besteed aan de accommodatie. Vanuit bestuur en commissies is nu de aandacht gericht op het spelletje zelf. Wat we moeten voorkomen is dat het spelletje een sleur wordt. In activiteiten neemt deelname af, waar ligt dat dan aan???? Kunnen we daar iets mee, we zitten vol met activiteiten, maar we zijn op zoek naar wat leden weer bindt, en aantrekt. Wat we zelf gezien hebben is ons jubileum feest, daar zat een element in waar men op af kwam, daar zijn we naar op zoek. Ipv de Nieuwjaarswandeling is er gekozen voor een openingsfeest op 22 maart. Verder zal er een laddercompetitie worden opgezet om elkaar uit te dagen, dit wordt nog verder uitgewerkt (de enkel clubkampioenschap komt hierdoor te vervallen). Aan het einde zal er een winnaar uit voort komen. Een ander idee is om dit ook voor de dubbel te doen, dit is nog een idee. Uitwerking moet nog plaatsvinden. Dit om leven te brengen op het park, je leert elkaar beter kennen. Ook een idee is er om het thema terug te laten komen zoals het Summerbeeftoernooi elk jaar doet. Voorbeeld thema van dit jaar van de Summerbeef is Brazilië om dit door te trekken naar andere activiteiten; ATV, Ladiesday, opentoernooi etc. Bij aanmelding van nieuwe leden wordt er een buddy toegewezen, dit wordt gedaan om de introductie te doen en nieuwe leden kennis te laten maken met de club. Jeugdstimulering; tenniskids wat plezier in het spel verhoogd. Uitdaging aan alle leden om ideeën aan te dragen.

7 Punt: toernooi om introducé mee te nemen om leden te werven Wordt er aan de leden die opzeggen gevraagd waarom ze het lidmaatschap opzeggen, daar hebben we geen inzicht in. Algemene reden zijn toch de centen, de financiën, verhuizing, vaderschap, er is in het afgelopen jaar veel jeugd gestopt na aantal jaren vanwege andere sport. Een idee wat wordt aangedragen is om een onderlinge jeugdcompetitie op te zetten, dit wordt meegenomen Een initiatief vanuit Jeugdcommissie is dat alle kinderen van de St. Bavoschool zijn aangeschreven voor een tennismiddag. Er wordt aangegeven dat er volgende week proeflessen zijn, maar dat er nog niet bekend is hoe laat, dit is jammer. Een optie is om proeflessen door leden te laten geven als alternatief, idee wordt meegenomen. Aan wordt gegeven of het een idee is om nieuwe jeugdleden minder lessen te laten volgen. B.v. voor 10 lessen + tennisracket voor een bepaald bedrag aan te bieden. Idee wordt meegenomen. Om jeugd te stimuleren wordt er nu korting gegeven. Jacques de Nennie vraagt waar de ideeën naar toe gezonden kunnen worden, hiervoor kun je terecht bij alle bestuursleden, door een mail te sturen of aan te spreken Een idee is om voor nieuwe leden te starten met een openingstoernooi. Hier is in de TC naar gekeken al naar gekeken, maar was geen animo voor. Ook wordt er geopperd om 2x per jaar een nieuwe leden toernooi te organiseren, hiervoor is hussel een goed alternatief. 12. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: Wilbert Vergouwen Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden: Er is nog niemand voor aangetrokken tot die tijd neemt Kees waar. 13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden Het bestuur heeft geen voorstellen ontvangen. 14. Afscheid van.. Bestuur: Jeugdcommissie Ledenadministratie Summerbeef Wilbert Vergouwen 17 jaar Jellie Bosma 4 jaar Jack Baselier 10jaar Frederik Hessels 4 jaar Carolien Ziekemeijjer 6 jaar Jeroen Block 6 jaar Ilja Haazen 8 jaar Aan de aftredende bestuurs-, commissie- en werkgroepleden zijn flessen wijn en verenigingsspeldjes uitgereikt. Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar inzet! Aan de personen die niet aanwezig zijn, zullen de attenties later worden overhandigd 15. Verloting 3 flessen wijn onder de aanwezige leden Danielle Vermeeren, Patty Nelemans, Gijs de Heer zijn de gelukkige winnaars van een fles wijn.

8 16. Rondvraag Gijs de Heer vraagt of het klopt dat de telling gaat veranderen. dit jaar blijft het zoals het is. Ad Rutten geeft aan dat er met regelmaat op woensdagavond jongens die tegen de muur van RTC een spel aan het doen zijn, dit hoort zo niet, er wordt wat van gezegd. Dit wordt door het bestuur meegenomen om te kijken naar een oplossing. Hangjeugd wel met een tennisbal en niet met een voetbal. Een alternatief is om tussen VVR en tennis de poort dicht te houden en met pasje naar binnen te gaan. Overlast moeten we proberen te minderen, zo veel mogelijk proberen toch aan te spreken. Evt. bordje ophangen verboden te voetballen. Jan van Hooydonk; competitie hap van afgelopen jaar, complimenten aan diegenen die dit verzorgen. Riet Rutten; jammer dat de verwarming op het terras heel slecht is, weinig warmte als je eronder zit. De klacht is bekend, bij de bouwcommissie ligt op dit moment de vraag of de verwarming wat omlaag gebracht kan worden. Dit is langere termijnwerk. De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit om uur de vergadering.

9 Agendapunt 5. Financieel verslag + toelichting Het jaar 2014 was een moeilijker jaar door verminderde baromzet en lagere sponsoropbrengsten. Over het hele jaar viel de opkomst in de Schoofplak wat tegen waardoor het consumptiegebruik wat achterbleef. Al deze factoren leiden tot een verlies over Gelukkig hebben we "vet op de botten", maar als deze lijn structureel wordt, dan moet er actie worden ondernomen. Financieel overzicht R.T.C begroot werkelijk begroot werkelijk begroot werkelijk Inkomsten senior jeugd totaal 01 Contributie en entree Competitie Rente Schoofplak Subsidie ecotaks Sponsoring Training Totaal (A) Uitgaven 08 Huur gebouw en banen Contributie KNLTB Competitie Commissies T.C J.C Dropshot Beef Bouw O.T.C Sponsor Bestuur Training en materiaal Clubblad Dropshot Gas/water/licht & TV/tel/int Clubhuis Park en banenonderhoud Resultaat Totaal (B) Resultaat 2014 (A-B) Rabo Betaalrekening Resultaat Rabo Spaarrekening Voorziening Rabo Sponsorrekening Rabo Barrekening 0

10 Kas 20 Vooruitontvangen Nog te Nog te ontvangen betalen Toelichting financieel overzicht 2014 Ontvangsten 01 Contributies senioren junioren Competitie senioren voorjaar 174 leden 15, senioren najaar 104 leden 15, junioren voorjaar 51 leden 15, junioren najaar 34 leden 15,00 / 7, Rente bruto rente 960 -/- bankkosten Schoofplak 05 Subsidie inkomsten uitgaven ecotaks 2014 schatting (via KNLTB voor energieverbruik) Sponsoring reguliere jaarsponsoring Training Uitgaven senioren junioren Baanhuur clubgebouw en 6 tennisroodbanen senioren junioren Contributie KNLTB 10 Competitie senioren 340 leden 15, junioren 122 leden 15, boete, beroepsgeld en noodpassen - verenigingsbijdrage

11 11 Commissies senioren inschrijfkosten voorjaar en najaar, tennisballen inschrijfkosten, mentortraining, consumptie, junioren afsluiting 916 junioren investering tennisnetten en competitieballen TC opening- sluiting, club: organisatie en tennisballen 899 JC zaalhuur jeugdkamp, tennisballen en overige kosten Dropshot 33 Beef Bouw 227 OTC folders, posters, tennisballen, KNLTB, prijzen, organisatiekosten 880 Sponsor attenties sponsors, 2 reclameborden 661 Bestuur administratiekosten, verzekeringen, vaste lasten, porti vergaderkosten, informatieboekje, Buma, sena, boekjes ALV Training senioren junioren trainingsballen 786 splashvision: TV-screen voor opname training Clubblad 8 keer drukkosten Dropshot Energie (voorschot) gas, water, electra, zuiveringsheffing, waterschap TV/telefoon/internet/spotify Clubhuis onderhoud gebouw gemeentelijke belastingen 247 container legen schoonmaken inventaris (terrasstoelen en tafels, waterstofzuiger) Park en banenonderhoud onderhoudskosten, nieuwe sleepnetten, smashcourt infill, materialen, benzine, totaal minus bijdrage gemeente Toelichting balansposten Vorderingen: Voorzieningen: sponsoring 700 bijdrage gemeente parkonderhoud ecotaks 2013 inschatting 400 ecotaks 2014 inschatting 600 voorziening per 1 januari bij: resultaat

12 voorziening per 31 december Vooruitontvangen: Nog te betalen: wintertraining sponsor 2015/ definitieve afrekening energie 2014 schatting 250 zaalhuur nov-dec sportevents december bestuurskosten december 50 ziggo december 56 gemeente ozb december 24 bouwcommissie december 75 sponsorcommissie december 50 bankkosten vierde kwartaal dropshot december 453 interpolis 64 jeugdcommissie oliebollentoernooi Agendapunt 6: Controle kas en bar 2014 A. Controle kascommissie Op 6 januari 2015 heeft de kascommissie van de Rijsbergse Tennis Club, bestaande uit Gerard Sand en Edwin Dijkstra, de financiële stukken over het verenigingsjaar 2014 gecontroleerd op het woonadres van de penningmeester Raymond Haring. De financiële stukken bestaan uit: 1. Het financiële overzicht: - een staat van inkomsten; - een staat van uitgaven; - het resultaat 2014; - overzicht van de balansposten; - de toelichting op bovenstaande. 2. De volgende boekhoudoverzichten: - de balans voor afsluiting; - de resultatenrekening voor afsluiting; - het grootboek. 3. De saldi van de bankrekeningen en kas. De kascommissie gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers en stelt daarbij de Algemene Ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2014.

13 B. Controle barcommissie Op 22 november 2014 heeft de penningmeester samen met Gerard Sand ten huize van Melchie en Ria Aerts-Roelands de administratie van de barcommissie over het jaar 2014 gecontroleerd. De financiële stukken bestaan uit: - een staat van inkomsten; - een staat van uitgaven; - de dagstaten; - bankafschriften; - commissiebonnen. De penningmeester en Gerard Sand zijn akkoord gegaan met de administratie van de barcommissie en hebben hun waardering daarvoor uitgesproken. Agendapunt 7. Vaststellen kascommissie 2014 Agendapunt 8. Vaststellen rekening 2014 De kascommissie is akkoord gegaan met de gepresenteerde cijfers en stelt daarbij de Algemene Ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren van het gevoerde beleid over het verenigingsjaar De penningmeester stelt op zijn beurt de Algemene Ledenvergadering voor om ook de leden van de barcommissie te dechargeren voor de gevoerde administratie over het verenigingsjaar Agendapunt 9. Goedkeuring jaarverslagen 2014 van: a. Technische commissie Commissieleden Leden: Wilbert Vergouwen (opgevolgd door Ad van Tilburg), Jack Geerlings, Leo Heijmans, Marjon Bock, Cees Jochems, Jack van Hoof, Sylvia van Peppen en Margriet Snijders. Portefeuillehouder bestuur: Ad van Tilburg Evenementen In 2014 zijn de onderstaande activiteiten georganiseerd. De clubkampioenschappen De clubkampioenschappen zijn in 2 onderdelen gespeeld, de Dubbel en de Mix. Dit jaar zijn er geen Enkel kampioenschappen gehouden, dit gezien de geringe deelname. - de Dubbel. Periode: donderdag 20 t/m vrijdag 28 maart. Organisatie: Sylvia van Peppen en Margriet Snijders. Aantal deelnemers: (bijna) 100 in de categorieën HD5, HD6, HD7, DD 5/6 en DD7. De wedstrijden werden gespeeld onder zonnige omstandigheden. - de Mix. Periode: woensdag 20 t/m vrijdag 29 augustus Aantal deelnemers: 57 in de categorieën 6 en 7. Voor categorie 5 was er maar 1 koppel en is samengevoegd met de 6. Voor categorie 8 was er ook maar 1 koppel en is samengevoegd met de 7.

14 Alhoewel we een ruime periode hadden voor dit toernooi kwam de planning toch stevig onder druk te staan door de vele verhinderingen (90). Tevens was de regen een spelbreker. Hierdoor viel de gehele maandagavond in het water en konden we op dinsdag ook maar een afgeslankt programma spelen. De Enkel laddercompetitie Vanwege geringe deelname in de gebruikelijke Enkel-Clubkampioenschappen is dit jaar gekozen voor een nieuw concept zijnde de Ladder Competitie. De werkwijze hier is dat, na opgave en de hieruit voortvloeiende initiële opzet van de ranking door de TC, men deelnemers kan uitnodigen (uitdagen) voor een onderlinge wedstrijd. Bij winst van de uitdager wisselt men van plaats op de Ladder. Bij verlies van de uitdager blijft de situatie als voorheen. Inschrijvingen, uitnodigingen, het vastleggen van het tijdstip van spelen en het nazien van de uitslagen en standen loopt via de RTC Site en verkeer met de TC. Organisatie: Wilbert Vergouwen (overname door Cees Jochems). Periode: 15 april t/m 11 oktober. Prijsuitreiking op 11 oktober. De eerste reacties zijn zeer positief. De TC zal voor 2015 het reglement wat verder verfijnen. RTC Ladies Day Het toernooi is gehouden op vrijdag 20 juni Organisatie: Aniek van Beijsterveldt, Heleen van Aert, Ingrid Gies, Joke Vriends en Marianne Verdaasdonk RTC heren ATV-toernooi Het toernooi is gehouden op vrijdag 13 juni Organisatie: John Bas en Heico Overbeek Deelnemers: 30 koppels (bij voorkeur met een speler van buiten de vereniging). Team Tennis toernooi Organisatie: Cees Jochems Speeldagen: 18 en 25 juli, 8 en 15 augustus. Allen vrijdagavonden. 20 en 27 september en de afsluitdag op 11 oktober. Allen zaterdagavonden. De speelwijze middels 3 mini sets in 50 minuten met automatische promotie/degradatie wordt nog steeds goed ontvangen. Wel werd aangegeven dat het spelen tegelijk met de Najaarscompetitie niet de voorkeur had. De Hussels De maandagavond hussels zijn ook dit jaar weer georganiseerd door Stan Tan, Cees Jochems met hulp van Jan van Hooydonk. Deze avond blijft goed bezocht. De hussel loopt door in het winterseizoen. De organisatie van de hussels op woensdag en vrijdagmorgen is wederom verzorgd door Jos Bastiaansen en Stan Tan. De competities - de Voorjaarscompetitie Periode: 3 april t/m 1 juni + de inhaalweek van 2 juni t/m 9 juni. Deelname door 30 teams. Dit jaar waren er 4 kampioensteams. Dit zijn het vrijdag middag H1 team o.l.v. Harry Janssen, het vrijdagavond team D1 o.l.v. Manja Remie, het vrijdagavondteam D2 o.l.v. Joyce Oomen en het zaterdag D3 team o.l.v. Sandy van Rijckevorsel. - de Najaarscompetitie Periode: 11 september t/m 26 oktober + inhaalweken 30 oktober t/m 2 november, 6 november t/m 9 november en 13 november t/m 16 november. Deelname door 18 teams. Ook hier 4 kampioensteams. Dit zijn het vrijdagavond DD team o.l.v. Patty Nelemans, het zaterdag DD team o.l.v. Sonja van Leijsen, het zaterdag D team o.l.v. Sandy van Rijckevorsel en het zaterdag D team o.l.v. Karen Bastiaansen.

15 - de 50+ wintercompetitie (buiten de Bond) Organisatie: Kees Vogels, Nol Keller, Jacques de Nennie en Jos Bastiaansen. Periode: vanaf 29 september Deze competitie gaat alweer het derde jaar in en wordt gespeeld op maandagmiddag. De publicatie van alle informatie betreffende alle activiteiten is terug te vinden onder de diverse nieuwsgroepen op onze RTC site. Hiernaast is de KNLTB site een uitstekend medium om allerlei zaken op te zoeken. b. Summerbeef Commissie Summerbeef 2014 stond in het teken van een nieuwe organisatie (Bibi, Karlijn en Jorien). Vanwege het WK was het thema al snel duidelijk: Braziliaans carnaval. Op donderdagavond 26 juni ging het toernooi van start. Het weer werkte dit jaar erg goed mee en er was een mooie opkomst met 18 herenkoppels, 14 dameskoppels en 14 gemengde koppels. Op zaterdagavond werd het toernooi afgesloten met een gezellige feestavond. De band (Piano&co) zorgde voor een geweldige sfeer en bij de bar werd er die avond gestreden om de hoofdprijs uit de loterij; vip-kaartjes voor Nac-Willem2 (gesponsord door het Smidshuis). Voor summerbeef 2015 gaat de organisatie versterkt worden door Karen Bastiaansen en Lenneke Bruijns. Karlijn gaat aankomend jaar een periode naar het buitenland voor haar stage, dus in 2015 zullen we het zonder haar moeten doen, maar in 2016 is ze weer terug. c. Open Toernooi Commissie Leden: Jozef van Opstal (wedstrijdleiding), Frans Snijders, Frieda Janssens, Frederik Hessels, Marlie Bas, Marcia Douenburg Dit jaar werd alweer het 23ste open toernooi georganiseerd door de open toernooi commissie. Over het aantal inschrijvingen hadden we dit jaar niet te klagen. Naast de vertrouwde inschrijvingen van eigen leden, dit jaar ook verrassend veel nieuwe deelnemers van anderen verenigingen. Dit alles leidde tot een volledig bezet toernooi, waar we zelfs een aantal mensen teleur hebben moeten stellen. Maar om dat zoveel mogelijk te beperken, werd ervoor gekozen om in 2 categorieën, heren en dames 7-35+, in een schema te spelen in plaats van in poules. Voor de overige categorieën werd wel vast gehouden aan het vertrouwde concept van poules. Om de gezelligheid nog wat te verhogen, werd de Schoofplak in Braziliaanse sferen aangekleed. Ook de hapjes en drankjes waren aangepast aan dit thema, zorgvuldig uitgekozen door een speciaal daarvoor gevormde groep vrijwilligers. Wel jammer dat het weer alleen niet echt subtropisch aanvoelde deze week. Maar ondanks de regen en volle planning, is het toch wederom gelukt om er een geslaagd toernooi van te maken. d. Jeugdcommissie Leden: Ad van Tilburg, voorzitter, in 2014 vervangen door Elma van den Bemd, Andre Verdaasdonk, Mariëtte Franken, Patty Nelemans, Marieke Jochems, in 2014 vervangen door Sandy den Ouden, Mary van Oostveen, Carien Rombouts (tot eind 2014) reeds vervangen door Edwin Dijkstra, Monique Roelands en Margo Jansen Het afgelopen jaar hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden binnen de JC. Van Marieke, Ad en Carien is afscheid genomen tijdens een etentje bij onze eigen Mariette Jet Kookt. Gelukkig is de JC aangevuld met de komst van Sandy den Ouden, Edwin Dijkstra en ondergetekende. Voorlopig is de JC dus op formatie, maar voor 2015 hebben Andre en Patty aangegeven te gaan stoppen. Tot eind 2015 kunnen we gelukkig nog van hun diensten gebruik maken. In de tussentijd gaat de JC op zoek naar 2 vervangers. Het jaar 2014 startte voor de JC al op 2 januari met het oliebollentoernooi. In totaal hebben 31 jeugdleden meegedaan met het oliebollentoernooi. In 3 poultjes hebben ze 4 of 5 wedstrijdjes gedubbeld met steeds wisselende partners en wisselende tegenstanders. Alle jeugdleden waren

16 uitgenodigd maar op een enkeling na hadden alleen kinderen t/m 12 jaar zich opgegeven, wat we erg jammer vinden omdat het ook zeker een leuk en gezellig toernooi voor de oudere jeugd is. In februari hebben ook wederom diverse proeftrainingen plaatsgevonden om kinderen te laten ervaren of tennis iets is wat zij leuk vinden. In totaal hebben bijna 25 kinderen een proeftraining gevolgd. De kinderen die zich hadden aangemeld voor de tennismiddag konden ook vooraf een proeftraining volgen. Veel kinderen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Met materiaal van Jules kunnen de kinderen kosteloos enkele trainingen volgen alvorens zij besluiten om eventueel lid te worden. Omdat het aantal jeugdleden dit jaar onder de 100 leden kwam heeft de jeugdcommissie besloten om een extra activiteit te organiseren die niet op de activiteitenkalender stond. Op 12 maart is een tennismiddag georganiseerd voor de Rijsbergse basisschooljeugd om hen te laten zien hoe leuk tennis kan zijn. In totaal hebben 66 kinderen deelgenomen. Hiervan waren er 48 niet-leden en 18 leden. De kinderen kregen een rondleiding over het park van RTC en mochten alle ruimtes van het schoofplak bekijken. Op baan 1 konden ze een balletje slaan met een ballenkanon, op baan 2 werd hun samenwerking getest met een blindemanspelletje. Op baan 5 en 6 gaf Jules een trainingsles en op baan 3 en 4 hebben de kinderen een mini-toernooitje gespeeld zoals het er in de Rood competitie van tenniskids aan toe gaat. Na afloop kregen de kinderen een boekje met uitleg voor de ouders over het lidmaatschap, de tennislessen en activiteiten vanuit de jeugdcommissie. Dit bleek een succes te zijn want uiteindelijk leverde deze middag 25 nieuwe jeugdleden op. Op zondag 30 maart is het eendagstoernooi georganiseerd. Helaas viel deze datum samen met diverse openingstoernooien in de omgeving waardoor de deelnemers op een enkeling na van RTC waren. Door de beperkte deelname is helaas maar in 5 categorieën getennist. Maar ondanks dat toch een leuk en gezellig toernooi. Vervolgens is de voorjaarscompetitie gespeeld in de maanden april en mei. Voorafgaand aan de competitie is voor de basisschooljeugd en de eerstejaars van de middelbare school als mentortraining een husselmiddag georganiseerd, waarbij de kinderen tijdens een gezellige middag de competitieregels en puntentelling weer even konden opfrissen. In totaal deden 4 jeugdteams mee in de groene (woensdagmiddag) en 3 teams in de gele (zondag) competitie. Uiteindelijk is 1 team in groen en 1 team in geel kampioen geworden. Beide teams zijn verrast met een lekker frietje. In de tenniskidscompetitie is in het voorjaar alleen in de categorie Oranje gespeeld. De mentortraining voor deze 2 oranjeteams zijn verzorgd door een drietal ouders. Op de eerste zondagochtend van elke maand konden deze jongste kinderen zich uitleven op de tennisbaan. Zij spelen op deze ochtend tegen diverse andere verenigingen, met aangepaste ballen en op kleine veldjes. Zo is voor hen competitie spelen mogelijk en afgestemd op hun kwaliteiten en mogelijkheden. Hier wordt niet met kampioenen gewerkt om het winnen niet de boventoon te laten voeren, maar juist het plezier in tennis en het leren tennissen te stimuleren. Woensdag 2 juli heeft de Jeugdcommissie een oefentoernooitje georganiseerd voor de nieuwe leden. De kinderen konden in een stralend zonnetje ervaren wat het is om een wedstrijdje te tennissen en hoe het er bij de competitie aan toe gaat. Tussendoor kregen de kinderen een hapje en een sapje en konden ze het competitieteam oranje2 aan het werk zien tijdens hun Tenniskids competitie. Helaas lag de datum van het oefentoernooi na de inschrijvingsdatum van de najaarscompetitie. De kinderen moesten dus al opgegeven zijn voor ze het oefentoernooitje konden spelen. Doordat Jules de ouders heeft geïnformeerd over de competitie en de ouders hierover een informatieve mail hebben ontvangen, waren er 20 aanmeldingen voor de competitie, ondanks dat het oefentoernooi nog niet had plaatsgevonden. Bij het oefentoernooi waren uiteindelijk 26 kinderen aanwezig. Doordat we de ouders op deze dag ook nog eens konden informeren over de gang van zaken bij de competitie waren de reacties van de ouders erg positief. Van 4 t/m 6 juli is Westelbeers weer onveilig gemaakt door 50 RTC-kids die mee op kamp gingen. Een geweldig weekend waarbij de enthousiastelingen van de kampstaf zich niet uit het veld lieten slaan

17 door regenbuien en te vroeg invallende duisternis. Het kamp stond in het teken van de olympische spelen, maar natuurlijk is er voldoende aandacht besteed aan het WK voetbal. Hoewel het voor sommige kinderen niet meeviel om de wedstrijd van het nederlands elftal af te kijken, was de stemming natuurlijk opperbest toen Nederland doorging na het nemen van strafschoppen. Het is een topweekend geweest waarin iedereen heerlijk actief bezig is geweest en de sfeer reuze gezellig was. Ieder jaar weer bijzonder om te zien hoe alle kids: jongens, meiden, heel jong en al iets ouder, zo geweldig met elkaar samengaan gedurende het hele weekend. Zowel voor de kampstaf als voor de kinderen een geweldig weekend. In augustus volgden de clubkampioenschappen. Dit jaar voor het eerst in één weekend en met een BBQ voor de oudere jeugd en frietjes voor de jongste leden. Vanwege de nog redelijk nieuwe categorieën rood, oranje en groen, was het niet mogelijk om het kampioenschap te plannen via internet (toernooiklapper.nl). Dat betekende dat alles handmatig ingevoerd, gepland en verwerkt moest worden. Daar is menig bloed, zweet en tranen bij komen kijken, maar de kinderen hebben daar gelukkig niets van gemerkt. Ook het plannen van een toernooi in de vakantieperiode werkte niet echt in het voordeel van de jeugdcommissie. Gelukkig is het met wat flexibiliteit her en der toch een mooi toernooi geworden met verwachte, maar ook zeker onverwachte winnaars. En dat maakt het spelletje nou juist zo leuk. De loterij werd door de jeugd erg gewaardeerd. Ook in het najaar hebben jeugdteams deelgenomen aan de competitie. In totaal namen 2 groene teams en 4 gele teams deel. De jeugdcommissie is erg flexibel gebleken omdat diverse wedstrijden verzet moesten worden in verband met vakantie en regendagen. Een van de groene team is daarbij najaarskampioen geworden en zijn beloond met een lekker frietje. Ook de rood/oranje competitie is wederom gespeeld in het najaar met maar liefst 26 kinderen. Twee teams in oranje en twee teams in rood. Onze vereniging is voor deze competitie drie keer host geweest. De kinderen werden op zondagochtend door de jeugdcommissie ontvangen, begeleidt en voorzien van een gezond tussendoortje. Uit reacties van ouders blijkt dat onze vereniging dit erg leuk doet en de inspanningen worden zeer gewaardeerd. Op 3 oktober vond de sportstimulering plaats. Een initiatief vanuit de gemeente om schoolkinderen aan het sporten te krijgen. In samenwerking met de gemeente en St. Bavo heeft de JC een leuke middag georganiseerd voor de kinderen uit groep 6. Zij kregen les van Jules, konden een wedstrijdje spelen tegen klasgenoten en werden rondgeleid over het park. Ook wethouder Marion de Hoon was hierbij vertegenwoordigd. De kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast. De kinderen hebben na afloop een flyer ontvangen met informatie over lidmaatschap en tennislessen. Op vrijdagmiddag 20 november vond de jaarlijkse zwarte Pieten middag plaats. Kinderen t/m 9 jaar konden smullen van lekkers en spelletjes spelen in het Schoofplak. Natuurlijk werd er getennist en gesport op de banen met de Pieten. Aan het eind van de middag kreeg iedereen een kadootje mee naar huis. Behalve de activiteiten, is er dit seizoen voor het eerst gestart met een cursus 'balvaardigheid' voor heel jonge spelertjes. 4 Jongens van 3 en 4 jaar leren spelenderwijs van Jules de eerste basisprincipes van het tennisspel. Jules heeft hiervoor speciale rackets, ballen en een net bij zich. En natuurlijk een extra potje geduld, want wat is er veel te beleven op en rondom zo'n tennisbaan voor die kleintjes. Na 2x een pilot van 9 lessen, is ervoor gekozen om vanaf het najaar 2014 deze lessen in structurele vorm aan te bieden binnen RTC voor kinderen tot 6 jaar. In 2014 is de JC gestart met het werken aan een jeugdbeleidsplan. Hierin wordt per jaar vastgelegd wat de doelstelling/ het aandachtspunt voor het komende jaar wordt en welke activiteiten daarvoor georganiseerd worden. Zo kan het ene jaar aandacht zijn voor het aantrekken van extra jeugdleden (doel 2014) en het andere jaar de aandacht meer gericht zijn op het behouden van middelbare schooljeugd (doel 2015). Op die manier hopen we tegemoet te komen aan de wensen van de jeugdleden en RTC een gezellige, boeiende vereniging voor de jeugd te laten zijn.

18 e. Barcommissie Een volledig seizoen in de nieuwe accommodatie, met een zomer- en winterperiode, is positief afgesloten. Financieel alleszins redelijk, bardiensten die naar tevredenheid werden ingevuld en een dikke voldoende voor de zelfwerkzaamheid van tennissende leden. Met de invoering van het winterseizoen en de daarbij horende najaarscompetitie die grote belangstelling kende, kregen we wel te kampen met een tekort aan bardiensten. Die problemen zijn wel opgelost maar blijven terugkeren als we voor komend seizoen niet een en ander wijzigen. Dat houdt onder meer in dat in vakantieperiodes en weekenden waarin geen geplande activiteiten zijn, geen bardiensten gepland worden. We werken dan op de manier zoals we dat in de winterperiode doen: sleutel en portemonnee afhalen bij de weekverantwoordelijke. Die weekverantwoordelijken zijn: Melchie Aerts, John Bas, Hans van Dijk, Jan van Hooijdonk en Jacques de Nennie. Zij stoppen veel vrijwillige uren in het beheer van de kantine terwijl Ria Roelands, Philomien Voermans (namens het bestuur) en Ineke Vogels hun handen vol hebben aan het plannen en realiseren van de bardiensten. Deze dames zouden het zeer waarderen als in het komend seizoen alle bar, keuken- en poetsdiensten correct vervuld worden. Wisseling van bardiensten, zonder dat weekverantwoordelijke op de hoogte is gesteld geeft misverstanden. Graag tijdig doorgegeven als je ruilt van bardienst. In 2014 zijn slechts een paar mensen niet komen opdagen voor zijn/haar bardienst zonder zich af te melden. Maar dat veroorzaakt wel vervelende situaties, met name voor de mensen die het dan maar moeten zien op te lossen. Het bestuur heeft hiervoor boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Leden die met dit gedrag in herhaling vallen, wordt hun pasje ontnomen. De weekverantwoordelijken geven aan dat ze niet bij SITA werken. RTC verwacht dat iedereen zijn eigen rotzooi opruimt en van de bardiensten wordt verwacht dat ze de handen uit de mouwen steken d.w.z. dat leden met een bardienst geen boek gaan zitten lezen of de baan op gaan, maar de club ook echt een dienst bewijzen; wie zijn ogen de kost geeft, heeft altijd wat te doen. Er mag ongevraagd geveegd of gezeemd worden, lege flessen in de juiste krat te plaatsen, glazen poetsen, koelkast schoonmaken etc. Dat verlicht de taak van anderen en we zijn al best veel geld kwijt voor de wekelijkse professionele schoonmaak van t Schoofplak. Wanneer zaken niet duidelijk of goed geregeld zijn, mogen weekverantwoordelijken daar op aangesproken worden. In de kantine komen wederom lijstjes met werkzaamheden die bij de dienst horen. De barcommissie hoopt op dat we het met zijn allen leuk houden. Overigens: het is goedbedoeld en leuk om te zien, maar jongeren onder de achttien mogen niet achter de bar, ook niet om glazen te spoelen. Ook in 2015 werken we met Schoofplakpoolers die tegen betaling (25 euro) een dienst kunnen overnemen. We zijn dringend op zoek naar meerderjarigen die lid zijn van RTC en op deze manier wat willen bijverdienen. Zij kunnen zich melden bij John Bas. Als Barcommissie van RTC willen we iedereen bedanken die op zijn of haar manier in 2014 een steentje heeft bijgedragen aan het positief functioneren van onze Schoofplak. En dat zijn er gelukkig velen. f. Bouwcommissie Leden: Bas van Gils, Gerrit Weijgers, Gijs de Heer, John Bas, Kees Vogels, Melchie Aerts, Hans van Dijk en Johan Snoek. Portefeuillehouder bestuur: Hennie Hoendervangers We hebben een vrij rustige winter en voorjaar gehad, we hebben de noodzakelijke klussen gedaan en hier en daar reparaties en aanpassingen gedaan. Denk aan belettering van RTC op de boeiboorden, bord voor de vriendensponsoren. De tent hebben we niet meer geplaatst, deze is vervangen door twee kleurige parasols, dit naar ieders tevredenheid. Het is een stuk gezelliger geworden. De douches hebben onze aandacht gehad met namen de temperatuur instellingen en ontkalkingen en anti schimmel. De instelling van de douches kan alleen ingesteld worden de weekverantwoordelijke en leden van de bouwploeg.

19 In het najaar zijn we later moeten starten ivm de najaarscompetitie, de tent hebben we toch terug moeten plaatsen vanwege het groot aantal thuisspelende teams. Aangezien er geen groenvoorzieningsploeg meer is, heeft de bouwploeg tijdelijk een aantal taken op zich genomen, zo hebben we al het afval van de coniferen verwijderd en zijn al de struiken rondom de banen teruggesnoeid en gehakseld en hebben het park zoveel mogelijk onkruid vrij gemaakt. Mochten er toch nog leden zijn die groene vingers hebben en zich willen inzetten voor de vereniging kan kunnen zich altijd aanmelden bij het bestuur. Dan hebben we als bouwploeg het verzoek aan de leden om de borstels meer te gebruiken aangezien en nog veel tennisrood korrels op het terras en kantine liggen. g. Sponsorcommissie Ook in 2014 bestond de sponsorcommissie uit Ad van de Wouw, Heico Overbeek, Chris Daamen en John Bas. Zoals leden in het financieel overzicht kunnen zien, zijn de sponsoropbrengsten teruggelopen. Het afhaken van hoofdsponsor Whirlpool hebben we niet kunnen compenseren. En we verloren nog enkele weldoeners meer, met name vanwege de economische dip die zich nog steeds laat gelden, Wat dat aangaat zijn we voor 2015 niet optimistisch en verzoeken we al onze RTC-leden mee te denken over nieuwe bronnen. Laat onverlet dat wij als commissie hartstikke trots zijn op die tientallen sponsoren die onze vereniging nog steeds een warm hart toedragen. Er zijn maar weinig tennisverenigingen van onze omvang die zo n goed netwerkwerk hebben. Zij steunden ons niet alleen contant, maar ook met vele goederen en diensten. Daarmee houden we de boel wel draaiend en blijft RTC voor alle leden betaalbaar. Daar mogen we best eens bij stilstaan en wij zijn onze sponsoren dan ook zeer erkentelijk. Voor dit jaar gaan we dus op zoek naar nieuwe sponsoren en hopen wij dat leden ons daarbij helpen. Iedereen is welkom met ideeen, mensen die daadwerkelijk een handje willen helpen, ontvangen wij met open armen. Join the club! h. Dropshotcommissie Leden: Richard Hendrickx, Nicole van den Broek, Marieke Hanegraaf, Jan van Hooijdonk. (Philomien Voermans vertegenwoordigt ons in het bestuur.) Jeugdredactie o.l.v. Nicole: De jeugdredactie bestond in 2014 uit: Tijn Verdaasdonk, Toldo Remie, Jochem Jochems en Lisa van Dijkhorst. Jochem heeft in maart afscheid genomen en in juli kwam Maaike Boon erbij. Toldo heeft in december zijn laatste bijdrage geleverd. De Dropshotwerkgroep heeft in maal bij elkaar gezeten om de inhoud van de Dropshot samen door te nemen. Steeds net na de inleverdag voor de copy op de 10 e van de maand hebben we bekeken wat er geplaatst gaat worden. De meeste stukken komen binnen bij Richard. Er zijn personen/commissies die mooi op tijd zijn met het aanleveren, maar er zijn er ook bij die altijd net wat later inleveren of waar je nog achteraan kunt. De jeugdredactie zorgt er iedere keer weer voor dat er een bijdrage geleverd wordt. Nicole weet de jeugdredactie steeds weer te motiveren. Hierdoor is de Dropshot ook voor de jeugdleden een blad wat je wilt lezen. Na deze bijeenkomst kruipt Richard in het weekend achter de computer en zet het boekje in elkaar. Tekst, plaatjes, sponsorberichten en zo nodig zoekt hij zelf nog mooie aanvullingen. Na het drukken gaat een deel van de boekjes op de post en de rest komt bij Marieke die de jeugd benadert om de boekjes te bezorgen. De ca. 430 leden van RTC en ca. 50 sponsoren bereiken we op ca. 330 adressen. Hiervan gaan er ca. 120 per post. Goede informatievoorziening voor onze leden is van groot belang. Dat kan op verschillende manieren en het gebeurt ook op meerdere manieren. Dropshot, digitale RTC-site, Facebook, op de tennisbaan, tamtam. Afgelopen jaren heeft RTC zich gebogen over digitale mogelijkheden, maar de papieren

20 Dropshot wordt door heel veel leden zeer gewaardeerd. We blijven ons best doen om ieder zo goed mogelijk te informeren. Voor 2015 gaan we er weer een mooi Dropshot- jaar van maken. Als alle commissies, werkgroepen, jeugd, tennisteams en leden informatie aan blijven dragen blijft het een clubblad dat je gelezen moet hebben. Naast tekst zijn het zeker ook de plaatjes die een Dropshot de moeite waard maken. i. Website: Meer en meer communiceren we via mail, apps en website s. Niet voor niets dat de website van RTC een belangrijk commutatiemiddel is voor onze vereniging. Alhoewel het up to date houden een heel karwei is en niet altijd lukt. Maar ook dit jaar hebben we weer veel bezoekers gehad op ons digitale honk, In 2014 hebben we voor het eerst gezien dat enkele commissieleden, zelf, hun artikelen op de site hebben geplaatst. Enkele leden van de TC en JC hebben daarvoor toegang tot de backsite, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de webmasters voor het plaatsen van een berichtje. Ook de laddercompetitie enkel, is zo opgezet dat veranderingen direct worden doorgevoerd op de site en de TC dit niet meer hoeft te melden via de webmasters. Dit betekent sneller en actueler nieuws voor de leden. Helaas moeten we melden dat de koppelingen met de KNLTB, na de verbetering van de KNLTB site niet meer of zeer moeilijk werkten. De koppelingen naar de competitiestanden en wedstrijden zijn hierdoor dan ook compleet verloren gegaan. We hopen deze service in 2015 wel weer te kunnen bieden. Zoals altijd is de belangstelling het grootst tijdens competitie, clubkampioenschappen en het open toernooi, waarbij meer dan 120 unieke bezoekers per dag zich melden voor informatie. Het afhangbord en de bardiensten site werken geheel naar wens, alhoewel we hopen dat de functionaliteit gaat verbeteren wanneer de KNLTB zijn aanpassen heeft doorgevoerd. Via onze facebook site worden de activiteiten nogmaals gemeld en kunnen leden direct reageren. https://www.facebook.com/rtc.rijsbergen Verbeteringen, opmerkingen graag mailen aan nl. Summerbeef.nl De site van Summerbeef.nl is vervangen door facebook. Meer info via de Summerbeef commissie en op https://www.facebook.com/summerbeef. Onderstaande grafiek geeft het aantal bezoeken in 2014 versus 2012 weer: = gelijk gebleven ca pagina weegave s

Algemene leden vergadering t schoofplak

Algemene leden vergadering t schoofplak 24-02-2016 20.00 uur Algemene leden vergadering t schoofplak 1 Voorwoord Afgelopen jaar mogen we best geslaagd noemen. Zoals we vorig jaar hebben afgesproken hebben we dit jaar de nadruk gelegd op het

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Belangrijke vaststellingen

Belangrijke vaststellingen Visie Philten 2020 Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental Verdwijnen financiele steun Teruglopende inzet door leden Negatieve exploitatie Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

FINANCIËLE BEGROTING 2017

FINANCIËLE BEGROTING 2017 Algemeen In dit document wordt de begroting van TC De Rhijenhof (TCR) over het verslaggevingsjaar 2017 nader toegelicht. Het verslaggevingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De begroting is gebaseerd

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief TV De Gouw nr. 10 2 november 2015

Nieuwsbrief TV De Gouw nr. 10 2 november 2015 Nieuwsbrief TV De Gouw nr. 10 2 november 2015 In deze nieuwsbrief je speciale aandacht voor de LEDENRAADPLEGING op WOENSDAG 18 NOVEMBER (n.b. niet op de traditionele donderdag i.v.m. de beschikbaarheid

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Evenementen kalender 2014

Evenementen kalender 2014 Winter Training Husselen Competitie Activiteiten Bijzonderheden Trainingen volgens schema - Carperion Evenementen kalender 2014 Wil van Zorge Competitie volgens schema zie (afhankelijk van competitie tot

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV ATV ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: - 410 Er is rekening gehouden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

1 Tevero enquête Algemeen. Ben je 0 vrouw 0 man. Ben je 0 junior 0 senior

1 Tevero enquête Algemeen. Ben je 0 vrouw 0 man. Ben je 0 junior 0 senior 1 Tevero enquête 2018 Algemeen Ben je 0 vrouw 0 man Ben je 0 junior 0 senior Hoeveel jaar ben je lid? 0 korter dan 5 jaar 0 tussen 5 en 1ar 0 langer dan 1ar Nieuwe leden Ben je recent lid geworden van

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen.

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen. Algemeen Dit document bevat de uitgangspunten van de begroting voor 2016. Zoals in het Financieel Verslag 2015 is aanbevolen, is in deze begroting een aanzienlijk deel van het positieve resultaat van 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Competitie info Jeugd. Welkom!

Competitie info Jeugd. Welkom! Competitie info Jeugd 2016 Welkom! Programma Organisatie VLTC Jeugdcommissie Trainingen Competities en Toernooien KNLTB Tenniskids Rood Oranje Groen Geel Algemeen Vragen Organisatie VLTC Totaal aantal

Nadere informatie

CLUBBLAD T.C. T ZAND Jaargang 34, april 2016

CLUBBLAD T.C. T ZAND Jaargang 34, april 2016 CLUBBLAD T.C. T ZAND Jaargang 34, april 2016 Paviljoen Secretariaat Beneluxlaan 78 Sleenerf 1 5042 WS Tilburg 5035 GV Tilburg 013-4684895 013-4683338 INHOUD Inhoud... 1 Van het bestuur, wintertennismiddag

Nadere informatie

Telefoon: 0161-224148. ABN bank: 521331668

Telefoon: 0161-224148. ABN bank: 521331668 Informatie 2014 TCR Paviljoen: TC Rijen Sportparkweg 15 5121 MP Rijen Website: www.tcrijen.nl Telefoon: 0161-224148 ABN bank: 521331668 Secretariaat: Annie Mulder 0161-227410 E-mail: tcrsecretariaat@hotmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 De Tennis Technische Commissie bestond in 2014 uit: Anita en Tom Slootman en Heidi Castricum. De commissie kwam eens per 3 maanden bijeen. Januari December

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo?

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? Algemene informatie De Almelose Tennisvereniging Luctor et Emergo is opgericht in 1898 en is één van de oudste tennisverenigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0 SPONSORMAP Tennis & Squash club Haren www.tsharen.nl ref. 1202.6.0 Informatie TS Haren De vereniging Tennis- en Squashclub Haren (TSH) bestaat sinds 15 januari 1936. Momenteel heeft de vereniging dertien

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr juni 2013

NIEUWSBRIEF nr juni 2013 NIEUWSBRIEF nr.33. 1 juni 2013 Bestuurlijke zaken Afgelopen dagen heeft u een persoonlijke pas met begeleidend schrijven mogen ontvangen van Focuskapper Alex Eding, waarbij u tegen inlevering van uw pas

Nadere informatie