Gronduitgifteprijzen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gronduitgifteprijzen 2015"

Transcriptie

1 Gronduitgifteprijzen 2015 Oosterhout, januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I GRONDUITGIFTEPRIJZEN KOOPSECTOR KOOPSECTOR COMPLEXBO UW grondgebonden woningen KOOPSECTOR COMPLEXBO UW gestapelde woningen PARTICULIERE BOUW KAV ELS BEDRIJVENTERREINEN KANTORENLOCATIES, DE TAILHANDEL EN HORECA MAATSCHAPPELIJKE DOE LEINDEN ** STROKEN GROND NUTSVOORZIENINGEN PARKEERPLAATSEN OP MAAIVELD... 5 HOOFDSTUK II GRONDUITGIFTEPRIJZEN HUURSECTOR HUURSECTOR COMPLEXBO UW grondgebonden woningen HUURSECTOR COMPLEXBOUW gestapelde woningen HUURPRIJZEN VOOR PERCELEN GROND... 8 HOOFDSTUK III BIJZONDERE BEPALINGE N HOOFDSTUK IV TOELICHTING, DEFINIT IES Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 2 van 11

3 HOOFDSTUK I GRONDUITGIFTEPRIJZEN KOOPSECTOR 1. KOOPSECTOR COMPLEXBOUW grondgebonden w oningen Prijsklasse vrij op naam Grondquote over de totale v.o.n. -prijs * 0,-- tot ,-- 20,5 % ,-- tot ,-- 25,5 % ,-- tot ,-- 28,0 % ,-- tot ,-- 28,0 % ,-- tot ,-- 28,0 % ,-- tot ,-- Boven , -- 29,5 % 30,5 % 2. KOOPSECTOR COMPLEXBOUW gestapelde w oningen Prijsklasse vrij op naam Grondquote over de totale v.o.n. -prijs * 0,-- tot ,-- 19,0 % ,-- tot ,-- 24,0 % ,-- tot ,-- 26,5 % ,-- tot ,-- 26,5 % ,-- tot ,-- 26,5 % ,-- tot ,-- 28,0 % Boven , -- 29,0 % 3. PARTICULIERE BOUWKAV ELS Exclusief de ter zake verschuldigde om zetbelasting. Differentiatie naar ligging, zicht en bereikbaarheid getaxeerde grondwaarde Taxatie 4. BEDRIJVENT ERREINEN Exclusief de ter zake verschuldigde om zetbelasting. Differentiatie naar ligging, zicht en bereikbaarheid Taxatie Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 3 van 11

4 openbare weg getaxeerde grondwaarde 5. KANTORENLOCATIES, DE TAILHANDEL EN HORECA Exclusief de ter zak e verschuldigde om zetbelasting. Differentiatie naar ligging, zicht en bereikbaarheid getaxeerde grondwaarde Taxatie (per m 2 BVO) 6. MAATSCHAPPELIJKE DOE LEINDEN ** Exclusief de ter zake verschuldigde om zetbelasting. getaxeerde grondwaarde Taxatie 7. STROKEN GROND a. Maximaal 100 m 2 (bij w oningen) Exclusief de ter zake verschuldigde om zet - en/of overdrachtsbelasting per m 2 Achtertuin Zijtuin (v anaf 1 m 1 achter de voo rg e vel - roo ilijn ) W oning Voortuin (tot 1 m 1 achter de voo rg e vel roo ilijn) openbare weg Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 4 van 11

5 m 2 -prijs basis Percentage Grondprijs grondstrook per m 2 Voortuin 320,-- 25 % 80,-- Zijtuin 320,-- 37,5 % 120,-- Achtertuin 320,-- 50 % 160,-- b. Maximaal 100 m 2 (bij bedrijven) Exclusief de ter zake verschuldigde om zet - 120,-- per m 2 en/of overdrachtsbelasting per m 2 c. Groter dan 100 m 2 (zow el bij w oningen als bedrijven) Exclusief de ter zake verschuldigde om zet - en/of overdrachtsbelasting per m 2 Differentiatie naar ligging, zicht en bereikbaarheid Taxatie 8. NUTSVOORZIENINGEN Voor transformatorstations, gasregulateurstations, glasveze lstations en overige (bebouwde) nuts voorzieningen geldt, ongeacht de locatie, een grondprijs van 120,-- per m 2 exclusief omzetbelasting. Hierbij wordt aangehaakt bij de grondprijzen voor grondstroken tot 100 m 2 bij bedrijven (zie 5.b.). Alle kosten verband houdende met de verkoop k omen ook voor rekening van het betreffende nutsbedrijf. 9. PARKEERPLAATSEN OP M AAIVELD Exclusief de ter zake verschuldigde om zetbelasting. Differentiatie naar ligging en bestemming van de bebouwing waarv oor de parkeerplaats wordt aangelegd getaxeerde grondwaarde Taxatie Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 5 van 11

6 HOOFDSTUK II GRONDUITGIFTEPRIJZEN HUURSECTOR 11. HUURSECTOR COMPLEXBOUW grondgebonden w oningen a.1. Goedkope huursector sociale woningbouw Grondquote over de stic htingskosten *** W oningen in de huursector met een maximale huur voor de woonruimte van 618,24 per maand 15,5 % a.2 Goedkope huursector geen sociale woningbouw W oningen in de huursector met een maximale huur voor de woonruimte van 618,24 per maand Residuele grondprijsmethodiek **** b.1 Middeldure huurwoningen sociale woningbouw Grondquote over de stic htingskosten *** W oningen met een huurondergrens van 618,24 en een bovengrens van 710,68 (aftoppingsgrens huurtoeslag) per maand 20,5 % b.2 Middeldure huurwoningen geen sociale woningbouw W oningen met een huurondergrens van 618,24 en een bovengrens van 710,68 (aftoppingsgrens huurtoeslag) per maand Residuele grondprijsmethodiek**** Exclusief 1% groenfonds toeslag ove r de Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 6 van 11

7 c. Dure huurwoningen Residuele grondprijsmethodiek**** W oningen met een huur boven de 710,68 (aftoppingsgrens huurtoeslag) per maand 12. HUURSECTOR COMPLEXBOUW gestapelde w oningen a.1 Goedkope huursector sociale woningbouw Grondquote over de stic htingskosten *** Excl. gebouwde pa rkeervoorziening W oningen in de huursector met een maximale huur voor de woonruimte van 618,24 per maand 14,0 % a.2 Goedkope huursector geen sociale woningbouw W oningen in de huursector met een maximale huur voor de woonruimte van 618,24 per maand Residuele grondprijsmethodiek**** Excl. gebouwde parkeervoo rziening b.1 Middeldure huurwoningen sociale woningbouw Grondquote over de Stichtingskosten*** Excl. gebouwde parkeervoorziening W oningen met een huurondergrens van 618,24 en een bovengrens van 710,68 (aftoppingsgrens huurtoeslag) per maand 19,0 % b.2 Middeldure huurwoningen geen sociale woningbouw W oningen met een huurondergrens van Residuele grondprijsmethodiek**** Excl. gebouwde parkeervoorziening Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 7 van 11

8 618,24 en een bovengrens van 710,68 (aftoppingsgrens huurtoeslag) per maa nd c. Dure huurwoningen Residuele grondprijsmethodiek**** Excl. gebouwde parkeervoo rziening W oningen met een huur boven de 710,68 (aftoppingsgrens huurtoeslag) per maand 13. HUURPRIJZEN VOOR PERCELEN GROND Voor alle nieuw af te sluiten huurovereenkomsten wordt de volgende sys tematiek gehanteerd voor het bepalen van de huurprijs ( in ieder geval minimaal 75,-- per jaar per huurovereenkomst ): a. Grondstroken bij woningen Voortuin 4% van 80,-- per m 2 3,20 per m 2 Zijtuin 4% van 120,-- per m 2 4,80 per m 2 Achtertuin 4% van 160,-- per m 2 6,40 per m 2 b. Grondstroken bij bedrijven Ter vergroting van perceel (entree) Ten behoeve van parkeerplaats 4% van 120,-- per m 2 2,40 per m 2 (met afslag van 50%) 4% van 120,-- per m 2 4,80 per m 2 c. Landbouwgrond (pacht bedrijfsmatige landbouw) Geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar Grasland, bouwland, etc. Minimaal de vastgestelde regionorm van het pachtnormenbesluit Geliberaliseerde pacht voor zes jaar of langer Pachtnormenbesluit Reguliere pacht Pachtnormenbesluit d. Landbouwgrond (overige hobbymatig gebruik) W eiland, paardenweide, hondenoefenterreinen, bos, etc. 0,075 per m 2 (aansluiting bij de pac htnorm en) e. Volkstuinen 0,35 per m 2 netto uitgeefbaar oppervlak Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 8 van 11

9 f. Zendmasten Zie bestaand beleid (BI ) Basisretributie: 6.500,-- (excl. omzetbelasting) voor de eerste 64 m 2 g. Overige Indien het niet onder de categorieën a. t/m f. geplaatst kan w orden, dient per geval een huurprijs bepaald te w orden Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 9 van 11

10 HOOFDSTUK III BIJZONDERE BEPALINGEN a. Vermindering van de vrij op naam prijs van gestapelde complexbouw (koop), genoemd onder 2, bij aanleg park eervoorziening onder gebouwen (met daarin meerdere woningen) met een perc entage van: Prijsklasse vrij op naam: Percentage: Half verdiept *** ** 0,-- tot ,-- 2,50 % Half verdiept *** ** ,-- tot ,-- 1,25 % Verdiept ***** 0,-- tot ,-- 5,00 % Verdiept ***** ,-- tot ,-- 2,50 % Er vindt geen vermindering van de v.o.n. prijs plaats bij complexbouw (k oop), met een prijsklasse v.o.n. boven , --. b. Vermindering van de stichtingskosten van gestapelde complexbouw (huur), genoemd onder 12, bij aanleg parkeervoorziening onder gebouwen (met daarin meerdere woningen) met een perc entage van: Maximale huur woonruim te: Percentage: Half verdiept *** ** tot 710,68 2,50 % Half verdiept *** ** tot 1.000, -- 1,25 % Verdiept ***** tot 710,68 5,00 % Verdiept ***** tot 1.000, -- 2,50 % Er vindt geen vermindering van de stichtingskosten plaats bij gestapelde complexbouw (huur), met een maximale huur van de woonruimte tot 1.000,--. c. Overige: Indien projecten om financieel technische, ruimtelijke of andere redenen daartoe aanleiding geven Het college stelt een afzonderlijke grondprijs vast Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 10 van 11

11 HOOFDSTUK IV TOELICHTING, DEFINITIES * Vrij op naam prijs = verk oopprijs van de woning in het betreffende complex (folderprijs ) inclusief eventuele garage, bebouwde en / of onbebouwde parkeervoorziening. Uitgangspunt bij verkoopprijs is een volledi g afgebouwde woning (met bas is-inrichting). In de overeenkomst van koop en verkoop wordt een verrekeningsclausule opgenomen voor de verschillen tussen de basisuitgangspunten en de werkelijke (gemiddelde) verkoopprijs van de woning. ** Maatschappelijke Doeleinden= gronden bestemd voo r religieuze, educatieve, medische, sport, culturele of sociale doeleinden. *** Stichtingskosten= de som van alle kosten voor het oprichten of stichten van een bouwproject. Onder de s tichtingskosten vallen: aankoop van de bouwkavel, bouwkosten, advieskosten, leges, rentekosten, onvoorziene posten. **** Residuele grondprijsmethodiek= de grondprijs wordt bepaald door de kosten voor bouw en ontwikkeling af te trekken van de commerciële waarde van het te realiseren vastgoed. ***** Half verdiept = een maximaal 1,50 meter onder maaiveld gebouwde park eervoorziening, waarin gebruik gemaakt wordt van natuurlijke ventilatie. Verdiept = een minimaal 1,50 onder maaiveld gebouwde parkeervoorziening, waarin gebruik gemaakt wordt van mechanische ventilatie. Gemeente Oosterhout Gronduitgifteprijzen 2015 Pagina 11 van 11

llllllllllllllllllllll II

llllllllllllllllllllll II gemeente QoSterllOUt llllllllllllllllllllll II Aan de gemeenteraad Datum U kenmerk Ons kenmerk IO. 1409456 t 9 HAART 2014 Ondererp Grondprijzen 2014 In behandeling bij E.Putman@oosterhout.nl (0162)48 94

Nadere informatie

Gronduitgifteprijzen 2013 Pagina 1 van 6

Gronduitgifteprijzen 2013 Pagina 1 van 6 BIJLAGE 1 GRONDUITGIFTEPRIJZEN VOOR HET JAAR 2013 woningbouw, maatschappelijke doeleinden, stroken grond, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en detailhandel en horeca. De grondquotes voor woningbouw

Nadere informatie

GRONDUITGIFTEPRIJZEN VOOR HET JAAR woningbouw, maatschappelijke doeleinden en de daarbij behorende stroken grond

GRONDUITGIFTEPRIJZEN VOOR HET JAAR woningbouw, maatschappelijke doeleinden en de daarbij behorende stroken grond BIJLAGE 1 GRONDUITGIFTEPRIJZEN VOOR HET JAAR 2009 woningbouw, maatschappelijke doeleinden en de daarbij behorende stroken grond De prijzen zijn vastgesteld inclusief 19% omzetbelasting, met uitzondering

Nadere informatie

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2015 Ontwerp en samenstelling: Gemeente Gilze en Rijen Ons kenmerk 14int03410 Afdeling Financiºn, Planning & Control/Planeconomie Eric van Mierlo 16 december 2014 Met

Nadere informatie

Raadsvoorstel 78N. Gemeenteraad. Vergadering 3 november Onderwerp : Grondprijzen voor Woningen en Bedrijventerreinen Helmond 2017

Raadsvoorstel 78N. Gemeenteraad. Vergadering 3 november Onderwerp : Grondprijzen voor Woningen en Bedrijventerreinen Helmond 2017 Raadsvoorstel 78N Vergadering 3 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen voor Woningen en Bedrijventerreinen Helmond 2017 B&W vergadering : 11 oktober 2016 Dienst / afdeling : FIN.BEL Aan de

Nadere informatie

GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016

GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 170839 6 december 2016 GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2016 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2016

NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2016 NOTITIE GRONDPRIJZEN GILZE EN RIJEN 2016 Ontwerp en samenstelling: Gemeente Gilze en Rijen Afdeling Financiën, Planning & Control/Planeconomie Eric van Mierlo 15 december 2015 Met medewerking van: Medewerkers

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Lingewaard 15INT00561

Gemeente Lingewaard. Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Lingewaard 15INT00561 15INT00561 Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Lingewaard gehanteerde methodiek weer voor grondwaardebepaling voor bouwrijpe

Nadere informatie

GRONDPRIJZEN WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014

GRONDPRIJZEN WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 GEMEENTEBLAD Nr. 67977 25 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. 2014 GRONDPRIJZEN WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86L Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nota Grondprijzen Prijzenlijst Gemeente Zoetermeer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Team Grondzaken

Nota Grondprijzen Prijzenlijst Gemeente Zoetermeer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Team Grondzaken Nota Grondprijzen 2016 Prijzenlijst 2016 Gemeente Zoetermeer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Team Grondzaken Datum: 4 december 2015 Status: definitief Prijzenlijst 2016 Geldigheidsduur grondprijzen De

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010 Jaar: 2009 Nummer: 106 Besluit: Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Een nadere toelichting terug te vinden in de paragraaf grondbeleid van de begroting 2014.

Een nadere toelichting terug te vinden in de paragraaf grondbeleid van de begroting 2014. Raadsvoorstel 101K Vergadering 7 november 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen voor Woningen en Bedrijventerreinen Helmond 2014 B&W vergadering : 3 september 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de

Nadere informatie

Gemeenteraad 7 november 2013 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2014

Gemeenteraad 7 november 2013 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2014 Jaar: 2013 Nummer: 100 Besluit: Gemeenteraad 7 november 2013 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2014 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht 28 mei 2015 Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2013 waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Gemeente Rijswijk. Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 20 maart 2012

Gemeente Rijswijk. Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 20 maart 2012 Gemeente Rijswijk Afdeling Stad en Samenleving, Vastgesteld door de gemeenteraad op: Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 20 maart 2012 Grondprijzenbrief, gemeente Rijswijk 2012-2013 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Nota Grondprijzen 2015 Opgesteld door: Team Grondzaken & Planeconomie 1. Inleiding 1.1 Kader De Nota Grondprijzen is een beleidsnota die we jaarlijks door het college van B&W laten vaststellen. Deze beleidsnota

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl Grondprijzenbrief 2014 Gemeente Deventer januari 2014 1 Uitgave : Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Naam : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 Mail : ks.van.der.velden@deventer.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

* A14.03658* Grondprijsbrief 2015. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2015 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

Voorbeeld grondquote: Waarde woning vrij op naam (v.o.n.) 250.000 Waarde woning excl. 21% btw. 206.612 Grondwaarde bij grondquote 33,26% 68.

Voorbeeld grondquote: Waarde woning vrij op naam (v.o.n.) 250.000 Waarde woning excl. 21% btw. 206.612 Grondwaarde bij grondquote 33,26% 68. Grondprijzenbrief 2014 Marktconforme grondprijzen Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft de prijzen en rekenmethodieken weer van de gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende

Nadere informatie

Grondprijzentabel 2013 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Grondprijzentabel 2013 Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg 2013 Afdeling Ruimtelijk Juridisch Beleid In de Nota Grondprijsbeleid 2011 is het beleid vastgelegd over de te hanteren grondprijzen voor verschillende functies zoals woningbouw,

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016

Nota Grondprijzen 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2016 Datum 5 januari 2016 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 12

Nadere informatie

GRONDUITGIFTEPRIJZENBRIEF GEMEENTE BUREN 2016

GRONDUITGIFTEPRIJZENBRIEF GEMEENTE BUREN 2016 GRONDUITGIFTEPRIJZENBRIEF GEMEENTE BUREN 2016 Vastgesteld college van burgemeester en wethouders: 16 februari 2016. 1 Inleiding De raad is bevoegd het gronduitgifteprijsbeleid vast te stellen. Het gronduitgifteprijsbeleid

Nadere informatie

Programma Stedelijke Ontwikkeling Enschede, 5 maart Grondprijsbrief 2013

Programma Stedelijke Ontwikkeling Enschede, 5 maart Grondprijsbrief 2013 Programma Stedelijke Ontwikkeling Enschede, 5 maart 2013 Grondprijsbrief 2013 Inleiding Momenteel is de nieuwe Nota Grondprijsbeleid in voorbereiding, waarin de verschillende taxatie methodieken en verdere

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Nota Grondprijsbeleid 2015-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 192238

Nadere informatie

Kader Grondprijzen 2016

Kader Grondprijzen 2016 Kader Grondprijzen 2016 Meer informatie: www.tilburg.nl De raad heeft het kader voor de grondprijzen gemeente Tilburg 2016 vastgesteld op november 2015. Voor het actuele aanbod van gemeentegronden zie

Nadere informatie

Grondprijzentabel 2014 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Grondprijzentabel 2014 Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg 2014 Afdeling Ruimtelijk Juridisch Beleid In de Nota Grondprijsbeleid 2011 is het beleid vastgelegd over de te hanteren grondprijzen voor verschillende functies zoals woningbouw,

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2016

Grondprijzenbrief 2016 Grondprijzenbrief 2016 vooraf De economie heeft zich hersteld van de economische crisisjaren 2008 tot en met 2014. Er is weer sprake van groei, hoewel het niveau van voor de crisisjaren voorlopig niet

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2015 Datum 5 januari 2015 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 13

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

*A13.03018* Grondprijsbrief 2014. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden

*A13.03018* Grondprijsbrief 2014. 1. Inleiding. 2. Voorwaarden Grondprijsbrief 2014 1. Inleiding Bij de begroting 2013 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Kadernota Grondprijzen 2013-2016 en Grondprijsbrief 2013 vastgesteld In de Kadernota is het beleidskader

Nadere informatie

GRONDPRIJSBRIEF 2015 Vastgesteld in de gemeenteraad van 22 december 2014

GRONDPRIJSBRIEF 2015 Vastgesteld in de gemeenteraad van 22 december 2014 GRONDPRIJSBRIEF 2015 Vastgesteld in de gemeenteraad van 22 december 2014 GRONDPRIJSBRIEF 2015 1 INHOUD pagina 1 INLEIDING.... 3 1.1 Algemene uitgangspunten. 3 1.2 Beslispunten. 3 2 GRONDPRIJZEN WONINGBOUW....

Nadere informatie

Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016

Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 52253 26 april 2016 Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee; overwegende

Nadere informatie

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : Bert Landeweerd Telefoonnummer : +31570693129 :

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : Bert Landeweerd Telefoonnummer : +31570693129 : Grondprijzenbrief 2016 Gemeente Deventer april 2016 1 Uitgave : Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Naam : Bert Landeweerd Telefoonnummer : +31570693129 Mail : b.landeweerd@deventer.nl 2 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015 vastgesteld door burgemeester en wethouders gemeente Emmen op 20 januari 2015

Nota Grondprijzen 2015 vastgesteld door burgemeester en wethouders gemeente Emmen op 20 januari 2015 RIS.6930 Nota Grondprijzen 2015 vastgesteld door burgemeester en wethouders gemeente Emmen op 20 januari 2015 Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur Vastgoed & Grondzaken januari 2015 houdsopgave leiding...

Nadere informatie

2015 KADER GRONDPRIJZEN

2015 KADER GRONDPRIJZEN 2015 KADER GRONDPRIJZEN Kader Grondprijzen 2015 Meer informatie: www.tilburg.nl De raad heeft het kader voor de grondprijzen gemeente Tilburg 2015 vastgesteld op xx november 2014. Voor het actuele aanbod

Nadere informatie

Ook worden met dit voorstel huurprijzen voor paardenweiden en voor groenstroken aan particulieren vastgelegd.

Ook worden met dit voorstel huurprijzen voor paardenweiden en voor groenstroken aan particulieren vastgelegd. Raadsvoorstel Inleiding Conform de kadernota Grondbeleid stelt u bij de begroting een overzicht vast met de tarieven en voorwaarden voor de uitgifte van (bouwrijpe) grond. Met dit besluit stelt u de tarieven

Nadere informatie

Notitie grondprijzen 2012

Notitie grondprijzen 2012 Notitie grondprijzen 2012 1 Samenvatting grondprijzen In onderstaande tabel zijn de prijzen voor het jaar 2012 samengevat. Ter vergelijking zijn de prijzen van 2011 opgenomen. De grondprijzen worden toegelicht

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2016

Grondprijzenbrief 2016 Grondprijzenbrief 2016 Inhoudsopgave A Algemeen 1. Inleiding 2. Methoden en uitgangspunten van grondprijsbepaling 2.1. Methoden van grondprijsbepaling 2.2. Uitgangspunten van grondprijsbepaling 2.3. Staatssteun

Nadere informatie

Kaderbrief Grondprijzen Gemeente Lansingerland 2016

Kaderbrief Grondprijzen Gemeente Lansingerland 2016 Kaderbrief Grondprijzen Gemeente Lansingerland 2016 Auteur: Team Grondzaken Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Versienummer: 1.1 Datum: Maart 2016 Corsanummer: T16.04441 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Kadernota Grondprijzen

Kadernota Grondprijzen GRONDBELEID Kadernota Grondprijzen Gemeente Velsen Beheer & Ontwikkeling Afdeling Gebiedsontwikkeling Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel kadernota...

Nadere informatie

Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2011

Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2011 Jaar: 2010 Nummer: 89 Besluit: Gemeenteraad 11 november 2010 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteraad 3 november 2011 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2012

Gemeenteraad 3 november 2011 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2012 Jaar: 2011 Nummer: 95 Besluit: Gemeenteraad 3 november 2011 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2012 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 op orde Ontwikkeling Vastgoed Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 16 Fax (038) 498 23 16 p.ten.dam@zwolle.nl a.v.d.meulen@zwolle.nl www.zwolle.nl Grondprijzennota

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Grondprijzen Breda 2014-2015

Grondprijzen Breda 2014-2015 Grondprijzen Breda 2014-2015 Grondprijzen Breda 2014-2015 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda heeft eind 2010 voor de eerste keer een kaderbrief grondprijzen vastgesteld

Nadere informatie

2014 KADER GRONDPRIJZEN

2014 KADER GRONDPRIJZEN 2014 KADER GRONDPRIJZEN Kader Grondprijzen 2014 Meer informatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader voor de grondprijzen gemeente Tilburg 2014 vastgesteld op 2 december 2013 Inhoudsopgave kader Grondprijzen

Nadere informatie

Overzicht voor projectmatige uitgifte woningbouw Categorie Bandbreedte Grondprijs Toewijzing Opmerkingen

Overzicht voor projectmatige uitgifte woningbouw Categorie Bandbreedte Grondprijs Toewijzing Opmerkingen Grondprijsbrief 2014 Inleiding Als onderdeel van het grondbeleid zoals geformuleerd in de nota Vaste Grond voor beleid hanteert de gemeente Woerden bij uitgifte van grond marktconforme uitgifteprijzen.

Nadere informatie

GRONDPRIJZENBRIEF GEMEENTE RIJSWIJK 2015. Gemeente Rijswijk. Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 24 maart 2015

GRONDPRIJZENBRIEF GEMEENTE RIJSWIJK 2015. Gemeente Rijswijk. Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 24 maart 2015 GRONDPRIJZENBRIEF Gemeente Rijswijk Afdeling Stad en Samenleving Vastgesteld door het College van B&W op: Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 24 maart 2015 Grondprijzenbrief gemeente Rijswijk

Nadere informatie

Grondprijsbrief Inleiding. 2. Algemeen. 3. Btw verhoging. 4. Voorwaarden

Grondprijsbrief Inleiding. 2. Algemeen. 3. Btw verhoging. 4. Voorwaarden Grondprijsbrief 2013 1. Inleiding Bij de begroting 2012 heeft de raad van de gemeente Noordenveld de Oplegnotitie Grondprijzen 2012 vastgesteld. In deze Oplegnotitie is bepaald dat ervoor wordt gekozen

Nadere informatie

Grondprijzennota 2011

Grondprijzennota 2011 Grondprijzennota 2011 1 Grondprijzennota 2011 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

NOTA GRONDPRIJZEN 2016 GEMEENTE HATTEM

NOTA GRONDPRIJZEN 2016 GEMEENTE HATTEM NOTA GRONDPRIJZEN 2016 GEMEENTE HATTEM JUNI 2010 Gemeente Hattem 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opbouw Nota... 3 2 Grondprijsbeleid 2016... 4 2.1 Kaders gemeenteraad: Nota

Nadere informatie

GRONDPRIJZEN NOTITIE GEMEENTE HENGELO 2012

GRONDPRIJZEN NOTITIE GEMEENTE HENGELO 2012 GRONDPRIJZEN NOTITIE GEMEENTE HENGELO 2012 d.d. 6 januari 2012 Sector Personeel & Financiën Afdeling Grondzaken GRONDPRIJZENNOTITIE GEMEENTE HENGELO 2012 1 Hoofdstuk INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Grondprijsmethodieken

Nadere informatie

Notitie grondprijzen 2014

Notitie grondprijzen 2014 Notitie grondprijzen 2014 1 Samenvatting grondprijzen 2014 In onderstaande tabel zijn de prijzen voor het jaar 2014 samengevat. Ter vergelijking zijn de prijzen van 2012 opgenomen. De grondprijzen worden

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015 ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Grondzaken januari 2015 Pagina 1 van 5 Actualisatie van de grondprijzen en grondqoutes 1. Nota Grondprijsbeleid In

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 AANLEIDING MEMO GRONDPRIJZEN 2014... 2 3 INHOUD VAN DE MEMO GRONDPRIJZEN 2014... 2 4 GRONDPRIJZEN SOCIALE WONINGBOUW...

1 INLEIDING... 2 2 AANLEIDING MEMO GRONDPRIJZEN 2014... 2 3 INHOUD VAN DE MEMO GRONDPRIJZEN 2014... 2 4 GRONDPRIJZEN SOCIALE WONINGBOUW... Memo Onderwerp : Memo grondprijzen 2014 Datum : 16 oktober 2013 1 INLEIDING... 2 2 AANLEIDING MEMO GRONDPRIJZEN 2014... 2 3 INHOUD VAN DE MEMO GRONDPRIJZEN 2014... 2 4 GRONDPRIJZEN SOCIALE WONINGBOUW...

Nadere informatie

Nota Richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2014

Nota Richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2014 Nota Richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2014 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Kaderstelling 5 1.4 Beschrijving van de inhoud 5 1.5 Aanpassingen / aanvullingen ten

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014)

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) NOTA GRONDPRIJZEN 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4 Grondprijzen 2014 1. Algemeen 5 2. Woningbouw 5 3. Bedrijfsterreinen 5 4. Kantoren

Nadere informatie

Woningbouw (projectmatig) vrije sector Methode: residuele grondwaarde in de vorm van een genormeerde grondquote over de v.o.n.-prijs.

Woningbouw (projectmatig) vrije sector Methode: residuele grondwaarde in de vorm van een genormeerde grondquote over de v.o.n.-prijs. Raadsvoorstel Inleiding In de kadernota Grondbeleid is aangekondigd dat er een overzicht met tarieven zal worden opgesteld die jaarlijks bij de begroting door de raad zal worden vastgesteld. Gezien de

Nadere informatie

Gemeente Tilburg. Kader Grondprijzen

Gemeente Tilburg. Kader Grondprijzen Kader Grondprijzen Gemeente Tilburg 09 Meer informatie. Voor meer informatie over de grondprijzen in de gemeente Tilburg kunt u terecht bij het Bouwaccount van de afdeling Vastgoed van de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Raadsvoorstel PZ/2008/8361. Inleiding

Raadsvoorstel PZ/2008/8361. Inleiding Raadsvergadering 16 december 2008 Voorstel bij agendapunt 12 Documentnummer PZ/2008/8361 Maasbree, 11 november 2008 Onderwerp Vaststelling grondprijzen per 1 januari 2009 Inleiding Ook voor 2009 dienen,

Nadere informatie

GEM~E.NJ.,E?eR~~aLD 20~;::O I RAAD T.K./ 22 JAN FEB Raad 3 0 HAART 2010 Nr. B- 5. Overgeboekt naar r()~ e:;d...u{lo AFD.

GEM~E.NJ.,E?eR~~aLD 20~;::O I RAAD T.K./ 22 JAN FEB Raad 3 0 HAART 2010 Nr. B- 5. Overgeboekt naar r()~ e:;d...u{lo AFD. ~~ Aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Barneveld Raad 3 0 HAART 2010 Nr. B- 5 GEM~E.NJ.,E?eR~~aLD S AFD.!lderwer~: Verkoopprijzen bouwgrond voor het jaar 2010 I RAAD T.K./ 22 JAN. 2010

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2017

Grondprijzenbrief 2017 Status: vastgesteld door B&W d.d. 29 november 2016 Datum: 29 november 2016 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen; de methode van grondprijsberekening... 4 1.2 De praktijk... 4 1.3 Informatieplicht...

Nadere informatie

*Z038480D6A4* Documentnummer: INT Grondprijzennota 2017

*Z038480D6A4* Documentnummer: INT Grondprijzennota 2017 *Z038480D6A4* Documentnummer: INT-17-32665 Grondprijzennota 2017 INLEIDING Voor u ligt de Grondprijzennota 2017. De gemeenteraad heeft in 2010 de Grondprijzennota 2010 vastgesteld. Sindsdien is de markt

Nadere informatie

Gemeente Maasdriel. Grondprijzennota. afdeling Beheer en Toezicht. Onderdeel Grondzaken

Gemeente Maasdriel. Grondprijzennota. afdeling Beheer en Toezicht. Onderdeel Grondzaken Gemeente Maasdriel Grondprijzennota afdeling Beheer en Toezicht Onderdeel Grondzaken 21 februari 2012 INHOUD 1. Inleiding... 3 1.1 Status van de nota... 3 1.2 Inwerkingtreding/ herziening... 3 1.3 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Grondprijzennota 2016

Grondprijzennota 2016 Grondprijzennota 2016 Gemeente Stein Afdeling Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid december 2015 1. INLEIDING De grondprijzennota wordt opgesteld binnen de door de Raad in mei 2015 vastgestelde kaders

Nadere informatie

Gemeente Tilburg. Kader Grondprijzen

Gemeente Tilburg. Kader Grondprijzen Kader Grondprijzen Gemeente Tilburg 08 Kader Grondprijzen Gemeente Tilburg 08 Kader Grondprijzen gemeente Tilburg 2008 Meer informatie Voor meer informatie over de grondprijzen in de gemeente Tilburg,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Stout, W.B. Tel.nr. (0318) 68 08 51 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/105 727504 GZ 13 november 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding PZ/2007/7619

Raadsvoorstel. Inleiding PZ/2007/7619 Raadsvergadering 11 december 2007 Voorstel bij agendapunt 9 Documentnummer PZ/2007/7619 Maasbree, 6 november 2007 Onderwerp Vaststelling grondprijzen 2008 Inleiding Jaarlijks worden de grondprijzen door

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013 ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Grondzaken juni 2013 Pagina 1 van 5 Actualisatie van de grondprijzen en grondqoutes 1. Nota Grondprijsbeleid In november

Nadere informatie

Nota Richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2012

Nota Richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2012 Nota Richtlijnen Grondprijzen Ridderkerk 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Kaderstelling 5 1.4 Beschrijving van de inhoud 5 2 Gronduitgiftebeleid 7 2.1 Algemeen

Nadere informatie

1 INLEIDING. 2 2 AANLEIDING MEMO GRONDPRIJZEN INHOUD VAN DE MEMO GRONDPRIJZEN GRONDPRIJZEN SOCIALE WONINGBOUW 3

1 INLEIDING. 2 2 AANLEIDING MEMO GRONDPRIJZEN INHOUD VAN DE MEMO GRONDPRIJZEN GRONDPRIJZEN SOCIALE WONINGBOUW 3 Memo Onderwerp : Memo grondprijzen 2012 Datum : 18 oktober 2011 1 INLEIDING. 2 2 AANLEIDING MEMO GRONDPRIJZEN 2012 2 3 INHOUD VAN DE MEMO GRONDPRIJZEN 2012 2 4 GRONDPRIJZEN SOCIALE WONINGBOUW 3 5 GRONDPRIJZEN

Nadere informatie

Grondprijzennota 2015

Grondprijzennota 2015 op orde Ontwikkeling Vastgoed Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 99/5126 p.ten.dam@zwolle.nl a.v.d.meulen@zwolle.nl www.zwolle.nl Grondprijzennota 2015 Afdeling

Nadere informatie

O15.001250 O15.001250*

O15.001250 O15.001250* O15.001250 O15.001250* Nota grondprijzen 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Nota grondprijzen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Openbaarheid... 3 1.3 Wie mag de grondprijzen vaststellen?... 3 1.4 Geldigheidsduur, prijspeil

Nadere informatie

Nota Grondprijsbeleid 2012

Nota Grondprijsbeleid 2012 Nota Grondprijsbeleid 2012 Versie: 27 juni 2012 Datum vaststelling: 20 juni 2012 I. Inleiding II. Woningbouw 1. Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd 2. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de

Nadere informatie

Nota gronduitgifte en grondprijzen. Inleiding

Nota gronduitgifte en grondprijzen. Inleiding Inleiding Deze nota is bedoeld om het beleid rondom de uitgifte van grond en opstallen en de prijsbepaling daarvan vast te leggen. Dit is een uitwerking van de nota Grondbeleid die in 2006 door uw raad

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Nota Grondprijzen 2014/2015 Reg.nummer: 2014/347136

Raadsstuk. Onderwerp: Nota Grondprijzen 2014/2015 Reg.nummer: 2014/347136 Raadsstuk Onderwerp: Nota Grondprijzen 2014/2015 Reg.nummer: 2014/347136 1. Inleiding In 2013 zijn de kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen tot stand kunnen komen, vastgesteld in de Nota Grondbeleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nota Grondprijzen Gemeenteblad nr. 19 1 Inhoudsopgave Nota Grondprijzen 1. Inleiding 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Marktontwikkelingen 2 1.3 Geldigheidsduur prijzen 2 2. Grondprijzen 2.1 Sociale huurwoningen 3

Nadere informatie

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik Collegevoorstel Inleiding Elk jaar worden de grondprijzen in de gemeente Heusden vastgesteld in de nota grondprijzen. De verhuurprijzen voor groenstroken zijn daarin niet meegenomen en bovendien wordt

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juni 2016)

Nota Grondprijzen 2016 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juni 2016) NOTA GRONDPRIJZEN 2016 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juni 2016) 23 juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 4 Grondprijzen 2016 1. Algemeen 5 2. Woningbouw 5 3. Bedrijfsterreinen 5 4. Kantoren

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W Onderwerp: bodemprijzen behorend bij de concept nota Grondprijsbeleid 2013-2014 bespreken akkoord p.f.-houder C. van Dijk overleg p.f.-h. afdeling add.

Nadere informatie

Prijzen te verkopen en te verhuren gemeentegronden 2015

Prijzen te verkopen en te verhuren gemeentegronden 2015 Prijzen te verkopen en te verhuren gemeentegronden 2015 VERKOOP Verkoopprijzen voor bouwkavels De gemeenteraad heeft in haar vergadering (begrotingsbehandeling) van 11 november 2014 de verkoopprijzen voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 1 juni 2011 onderwerp: Memo grondprijzen datum: 23 mei 2011 gemeenteblad I nr.: 41 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 1 juni 2011 onderwerp: Memo grondprijzen datum: 23 mei 2011 gemeenteblad I nr.: 41 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juni 2011 onderwerp: Memo grondprijzen 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 mei 2011 gemeenteblad I nr.: 41 agenda nr.: 6 Aan de gemeenteraad, Op 3 februari 2010 heeft

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Gemeente Hattem - Nota Grondprijzen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Gemeente Hattem - Nota Grondprijzen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hattem. Nr. 15060 10 februari 2016 Gemeente Hattem - Nota Grondprijzen 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Voor u ligt de Nota Grondprijzen, waarin het college van

Nadere informatie

Grondprijzennota 2014

Grondprijzennota 2014 op orde Ontwikkeling Vastgoed Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 99 p.ten.dam@zwolle.nl www.zwolle.nl Grondprijzennota 2014 Afdeling Vastgoed 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Nota Prijsbeleid 2013

Nota Prijsbeleid 2013 Nota Prijsbeleid 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad van Reimerswaal bij besluit van 28 mei 2013 13.009450 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 STATUS NOTA PRIJSBELEID 2013...3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN...4

Nadere informatie

GRONDPRIJZENBRIEF GEMEENTE RIJSWIJK 2016

GRONDPRIJZENBRIEF GEMEENTE RIJSWIJK 2016 GRONDPRIJZENBRIEF GEMEENTE RIJSWIJK 2016 Gemeente Rijswijk Vastgesteld door het College van B&W op: Opgave Omgevingswet, Bestemmingsplannen en Wabo 21 juni 2016 16.031185 - Grondprijzenbrief gemeente Rijswijk

Nadere informatie

Onderzoek grondprijzen Er is op een aantal manieren onderzoek gedaan naar de marktconformiteit van de grondprijzen.

Onderzoek grondprijzen Er is op een aantal manieren onderzoek gedaan naar de marktconformiteit van de grondprijzen. Raadsvoorstel Inleiding Conform de kadernota Grondbeleid stelt u een overzicht vast met de tarieven en voorwaarden voor de uitgifte van (bouwrijpe) grond. In het rekenkameronderzoek Toekomstbestendigheid

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2014

Nota Grondprijzen 2014 Nota Grondprijzen 2014 Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Wijk bij Duurstede Auteur: G.A.J. de Poorter Gemeente Wijk bij Duurstede Nota Grondprijzen 2014 Inhoudsopgave Nota Grondprijzen 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid 2017 woningbouw

Nota grondprijsbeleid 2017 woningbouw Nota grondprijsbeleid 2017 woningbouw Versie: 25 april 2017 Datum vaststelling: 8 december 2016 + 20 april 2017 I. Inleiding II. Woningbouw 1. Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd 2. Algemene

Nadere informatie

Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten

Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten Gemeente Oss TaxatieCie Oss 25 april 2016 Grondwaarde advies maatschappelijke voorzieningen en zendmasten 2 Opdrachtgever : Gemeente Oss

Nadere informatie

SBP Planeconomie Januari 2015. Nota Grondprijzen 2015 Gemeente Hoogeveen

SBP Planeconomie Januari 2015. Nota Grondprijzen 2015 Gemeente Hoogeveen SBP Planeconomie Januari 2015 Nota Grondprijzen 2015 Gemeente Hoogeveen Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Samenvatting en kanttekening... 3 1.3 Opbouw Nota... 4 2 Huidig Grondprijsbeleid...

Nadere informatie

GRONDBELEID Nota Grondprijzen Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2012 (versie 1.5)

GRONDBELEID Nota Grondprijzen Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2012 (versie 1.5) GRONDBELEID Nota Grondprijzen Gemeente Velsen Beheer & Ontwikkeling Afdeling Gebiedsontwikkeling Vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2012 (versie 1.5) 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Grondprijzenbeleid 2011-2013

Grondprijzenbeleid 2011-2013 Grondprijzenbeleid 2011-2013 Documentnaam Grondprijzenbeleid 2011-2013 2 van 22 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING...3 2 INLEIDING...4 2.1 INLEIDING...4 2.2 DOELSTELLING...4 2.3 DOELSTELLING...4 2.4 LEESWIJZER...4

Nadere informatie

Categorie bedrijventerreinen Toegevoegd is bedrijventerreinen op nog niet benoemde locaties met een bandbreedte van 125 tot 140/m 2.

Categorie bedrijventerreinen Toegevoegd is bedrijventerreinen op nog niet benoemde locaties met een bandbreedte van 125 tot 140/m 2. De Raad van de gemeente Buren uw brief van: Maurik, 18 februari 016 uw kenmerk: ons kenmerk: behandeld door: bijlage(n): RI/16/0393/Z15-39685 H. Achterberg onderwerp: Gronduitgifteprijzenbrief 016 Geachte

Nadere informatie

Nota van B&W. De jaarlijkse Nota Grondprijzen is vooral technisch van aard. Wel worden een aantal beleidsmatige discussies aangekondigd.

Nota van B&W. De jaarlijkse Nota Grondprijzen is vooral technisch van aard. Wel worden een aantal beleidsmatige discussies aangekondigd. Onderwerp Vaststellen Nota Grondprijzen 2006 Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur dhr drs RHT Geskes MRE Telefoon 5113969 E-mail: rht.geskes@haarlem.nl SO/VG Reg.nr. SO/VG/2006/1422 bijlagen

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2010

Nota Grondprijzen 2010 Nota Grondprijzen 2010 Gemeente Den Helder Afdeling RWO Team Grondzaken Datum: 18 augustus 2010 Status: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Relatie met andere beleidsvelden... 3 1.1 Relatie met

Nadere informatie

SBP Planeconomie Januari 2013. Nota Grondprijzen 2013 Gemeente Hoogeveen

SBP Planeconomie Januari 2013. Nota Grondprijzen 2013 Gemeente Hoogeveen SBP Planeconomie Januari 2013 Nota Grondprijzen 2013 Gemeente Hoogeveen Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opbouw Nota... 3 2 Huidig Grondprijsbeleid... 4 2.1 Nota grondbeleid...

Nadere informatie