INTEGRAAL ASBESTPROTOCOL GEMEENTE GILZE EN RIJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRAAL ASBESTPROTOCOL GEMEENTE GILZE EN RIJEN"

Transcriptie

1 INTEGRAALASBESTPROTOCOL GEMEENTEGILZEENRIJEN IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina1

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina3 HoofdstukAAsbestendeWabo+sloopmeldingen Pagina5 HoofdstukBAsbestbijCalamiteiten Pagina13 HoofdstukCAsbestinzamelingvanparticulieren Pagina18 HoofdstukDAsbestopofindebodem Pagina19 HoofdstukEAsbestingemeentelijkepanden Pagina21 Stroomschema1Asbestbinnendegemeentelijkeorganisatie Pagina22 Stroomschema2Vergunningverlening/behandelingmeldingen Pagina23 Stroomschema3Bouwensloopcontroles Pagina24 Stroomschema4Handhaving Pagina25 Bijlage1Controlelijstbeoordelingsloopmelding/Omgevingsvergunningslopen Pagina26 Bijlage2Algemeneuitvoeringsvoorschriftensloopmeldingparticulieren Pagina29 Bijlage3Algemeneuitvoeringsvoorschriftensloop(algemeen) bedrijven Pagina30 Bijlage4Algemeneuitvoeringsvoorschriftenasbestsloopbedrijven Pagina32 Bijlage5Stortingsbewijsmilieustraatsloopmeldingparticulieren Pagina34 Bijlage6Stortingsbewijsmilieustraatblancoparticulieren Pagina35 Bijlage7Controlelijstasbestcalamiteit Pagina36 Bijlage8Controlelijsttoezichtomgevingsvergunningsloop/meldingbedrijven Pagina37 Bijlage9Controlelijsttoezichtsloopmeldingparticulieren Pagina39 Bijlage10Controlelijsthandhavingillegalesloop Pagina40 Bijlage11Beschrijvingasbestbrand(PlanvanaanpakophoofdlijnenvolgensVrom) Pagina41 Bijlage12Communicatiebijasbestbranden Pagina44 Bijlage13Q&Alijstasbestcalamiteiten Pagina45 Bijlage14Afzetlinten Pagina49 Bijlage15Procedurebrandweerbij(asbest)calamiteiten Pagina51 Bijlage16Procedureaannemenvanasbestaandemilieustraat Pagina56 Bijlage17Procedureaantreffenvanasbestindeopenbareruimte Pagina57 Bijlage18asbestonderzoekmeteenregulierbodemonderzoek Pagina58 Bijlage19Procedurebeschrijvingaankooponroerendgoed Pagina60 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina2

3 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina3 Inleiding/Watisasbest? Asbestiseenverzamelnaamvooreenaantalmineralendatisopgebouwduitmicroscopischekleine, naaldachtigevezels.asbestisinhetverledenvaakgebruiktomzijngoedeeigenschappen:hetis sterk,slijtvast,bestandtegenlogen,zurenenhogetemperaturen,isolerendenbovendiengoedkoop. Hetmateriaalwerdvaakgebruikt,zoalsinwoningenenbedrijfsgebouwen.Voorbeeldenvanveel voorkomendeasbesthoudendematerialenzijn:golfplatenopdakenvanschuurtjes,inenrondom schoorstenen,cvinstallatiesenasbesthoudendevloerbedekking.sinds1januari1994ishetniet meertoegestaanomasbesttoetepasseninbouwwerken. Lossevezelsindeluchtvormenbijinademingeenserieusgezondheidsrisico.Asbestkomt,ondanks dathetnietmeerwordtverwerktinmaterialen,inonsleefmilieuvoorenkandanookbij werkzaamhedenofhetverwerenvanasbesthoudendematerialenvrijkomen.totopdedagvan vandaagzijnerveelasbesthoudendematerialenverwerktingebouwen.ookisdeaanwezigheidvan asbestopofindebodemnietongewoon,bijvoorbeeldalsgevolgvaneendumpingofonzorgvuldige sanering.bijbewerkingenvanasbesthoudendematerialenbestaatereenkansdatasbestvezels vrijkomen,zoalsbijdesloopofrenovatievaneengebouw.hierdoorkunnengezondheidsrisico s ontstaan. Omdatasbestinhetverledeninallerleimaterialenisverwerktendaarbijookinallerleivormenkan voorkomenishetnietaltijdeenvoudigteherkennen.inveelgevallenismonsternameenanalyse noodzakelijkom100%zekerheidtehebbenofhetookdaadwerkelijkomasbesthoudende materialengaat.hierbijishetineersteinstantieaandeslopendepartijomaantetonendathet materiaalvrijisvanasbest.slechtsinuitzonderlijkegevallenzoudoordehandhavendepartij,de gemeente,moetenwordenaangetoonddathetbetreffendemateriaalasbesthoudendis. OmdaterbinnendegemeenteGilzeenRijenonvoldoendekenniswasoverhetonderwerpasbest heeftdetoenmaligeafdelingvergunningenhandhavingin2009eenasbestprotocolopgesteld.dit protocolwaseropgerichtomdeprocessenmetbetrekkingtotasbestbinnendeafdelingte stroomlijnenentestandaardiseren.ookwerderindatprotocolverwezennaardeandereafdelingen binnendegemeenteenexternehandhavingpartners. Deafgelopenjareniservaringopgedaanmethetprotocolenerzijnkleineaanpassingenaanhet protocolverricht.omdatermeerafdelingenbinnendegemeentemetasbesttemakenkrijgenwas erbehoefteaaneenintegraalasbestprotocol.doelvanditprotocolisomerzorgvoortedragendat degemeentegilzeenrijenzowelalsvergunningverlener,toezichthouder,beheerderopenbare ruimte,coördinatorbijcalamiteitenenalseigenaardejuisteactiebepaaltenuitvoert. Hoeishetprotocoltotstandgekomen? Aandehandvanpersoonlijkegesprekkenmetdeeigentoezichthoudersenvergunningverlenersop hetgebiedvanbouwenzijneerstdewerkwijzenvanhetprocesvansloopmeldingen omgevingsvergunningsloopgeïnventariseerd.ookisnagegaanhoedewerkwijzeisbijandere afdelingen,zijhebbenstukkenaangeleverddieopzijngenomeninhetprotocol.daarnaasthebben ergesprekkenplaatsgevondenmetdeinspectievanhetministerievanvolkshuisvesting,ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer(VROM,tegenwoordigInspectieLeefomgevingentransport),metde arbeidsinspectie(tegenwoordiginspectiesocialezakenenwerkgelegenheid)enmethetregionaal MilieuTeamvandepolitieeniseenbezoekgebrachtaaneenomliggendegrotegemeente(Breda). Deresultatenhiervanzijneveneensverwerktinditprotocol.

4 Opzetenaanpak Instroomschema1isschematischweergegevenhoedegemeentetemakenkankrijgenmetasbest enisvooronderdelenaangegevenhoehiermeewordtopgegaan.devoornaamstegemeentelijke takenwaarbijasbesteenrolkanspelenvooronsalsgemeentezijn: AAsbestendeWetalgemenebepalingenomgevingsrecht(Wabo)+sloopmeldingen(VVH) BAsbestbijCalamiteiten(VVH,BOenbrandweer) CAsbestinzamelingvanparticulieren(BORenVVH) DAsbestopofindebodem(IB/VVHevt.BOR) EAsbestingemeentelijkepanden(FaZaenRO) DitprotocolbeschrijftdebovenstaandeonderdelenAt/mE. Degenoemdeonderwerpenzijnuitgewerktinhoofdstukken.Tussendehoofdstukkenendaarmee ooktussenafdelingenliggenverschillendeverbanden.hetdoelvanhetprotocolisonderandereom dezesamenwerkingteverduidelijkenenteverbeteren. Handhavingsamenwerking Vooreeneffectievesamenwerkingtussenhandhavingspartnersiseengoedeverslagleggingen informatieuitwisselingnodig.indepraktijkvraagtditsomsveeltijdeninzetvandetoezichthouder. Desamenwerkingophetgebiedvan(asbest)handhavingvindtplaatsopgemeentelijkniveauenmet anderehandhavingpartners. Vooreengoedeuitvoeringvandeasbesttaakissamenwerkingtussengemeentelijkeafdelingenen handhavingspartnersnodig.ditkanwordengestimuleerddoorhettoezichtenhandhavenvande asbestregelgevingprioriteittegeveninhet(integrale)handhavingsbeleidvandegemeente. Daarnaastzijnookvoldoendetoezichtcapaciteitenmiddelenomditterealiserenonmisbaar. Geraadpleegdestukken: Beschrijvingvanhetadequaatniveaugemeentelijkeasbesttaken,VROM,oktober2007; LandelijkeUitvoeringsmethodiekAsbestverwijderingsbesluit2005,Infomil,juni2007; Wetalgemenebepalingenomgevingsrecht; Wetmilieubeheer; Asbestverwijderingsbesluit2005; HetBouwbesluit2012 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina4

5 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina5 AAsbestendeWabo+sloopmeldingen(VVH) Inleiding Asbestisinhethandhavingsjaarprogrammaopgenomenalseenaspectwaaraltijdprioriteitaan wordttoegekendi.v.m.degezondheidsrisico s.vanwegedegezondheidsrisico sheeftdewetgever bepaalddatervoorhetverwijderenvanasbestaltijdeenmeldingmoetwordengedaan.insommige gevalleniszelfeenomgevingsvergunningnoodzakelijk.hetdoelhiervanishetwaarborgenvaneen zorgvuldigesaneringenafvoervanasbestmetzominmogelijkrisicoopverspreidingvan asbestvezels. Ermoeteensloopmeldingwordeningediendalserbijsloopnaarredelijkeinschattingmeerdan10 m2sloopafvalofasbestvrijkomt.demeldingmoettenminste4wekenvooraanvangvande werkzaamhedenwordeningediend.ondervoorwaardeniseenmelding5dagenvooraanvangvan dewerkzaamhedenvoldoende.ditishetgevalalsdesloopwerkzaamhedeninhetkadervan reparatieofmutatieonderhoudswerkzaamhedenwordenuitgevoerdofalseenparticuliernietmeer dan35m2geschroefdeasbestplaten(waarindeasbestvezelshechtgebondenzijn)en/of35m2niet verlijmdevloertegelsofvloerbedekkinggaatverwijderen.eensloopmeldingkantegelijkmeteen aanvraagomeenomgevingvergunningwordeningediend. Ineenaantalgevallenhoefteenbedrijfgeenmeldingintedienen.Ditishetgevalalsmengeklemde vloerplatenonderverwarmingstoestellen,beglazingskitdatisverwerktindeconstructievankassen, remenfrictiematerialen,pakkingenuitverbrandingsmotoren,ofpakkingenuitprocesinstallaties onderscheidenlijkverwarmingstoestellenmeteennominaalvermogenvantenhoogste2.250kw gaatverwijderen.ookhoeftgeenmeldingwordengedaanalseenseizoensgebondenbouwwerk wordtgeslooptofalseenlastonderbestuursdwangofdwangsomisopgelegd. Alsergeslooptwordtaaneenmonumentofbeschermdstadsofdorpsgezichtmoeteen omgevingsvergunningvoordeactiviteitslopenwordenaangevraagd.voorbehandelinggeldende termijnendieindewabozijngesteld.ookmoetmennaverleningvandeomgevingsvergunningde wettelijkebezwaartermijnafwachtenvoordatmendeactiviteituitmagvoeren. Uitdeopzetzoalsweergegeveninstroomschema2volgtofeenvergunningofeenmelding noodzakelijkis.voorhetverwijderenvanasbestmoetnagenoegaltijdeenmeldingwordengedaan ofeenomgevingsvergunningvoordeactiviteitslopenwordenaangevraagd.inhetbouwbesluit2012 staandeuitzonderingenhieropomschreven. Ineenaantalstroomschema sisschematischdeontvankelijkheidtoets,hettoezichtende handhavingbijomgevingsvergunningensloopensloopmeldingenweergegeven: Stroomschema2beschrijftdeontvankelijkheidtoetsvaneenmeldingofaanvraag,waaruitvolgtof eenmeldingofvergunningnoodzakelijkis. Stroomschema3beschrijfthettoezichtopde(asbest)sloop. Stroomschema4beschrijftdehandhaving. DeWettelijkebasis Verschillendewettenenbesluitenregelenzakenmetbetrekkingtotdevergunningverleningen handhavingvanasbestgerelateerdezaken.indewabowordtdevergunningverleninggeregeld.de WaboverwijstooknaaranderewettenenregelszoalshetBouwbesluit2012enWoningwet.Vanaf1 april2012zijndemeestzakenrondomslopen,inclusiefasbestverwijdering,geregeldinhet Bouwbesluit2012.DeWetmilieubeheerenhetAsbestverwijderingsbesluitregelenhoedatinde praktijkgehandeldmoetwordenbijbijvoorbeeldhetverwijderenenafvoerenvanasbest.

6 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina6 Voorhettoezichtendehandhavingvandegenoemderegelgevingheeftdegemeente toezichthoudersaangesteld.dealgemenewetbestuursrecht(awb)regelt: wiealstoezichthouderisaangewezen; welkebevoegdhedendetoezichthouderheeft. Hetgemeentebestuurkanconformartikel125juncto5.21vandeGemeentewetlast onderbestuursdwangtoepassenalseenvoorschriftuitdewetenregelgevingvoor asbestverwijderinguitbouwwerkenwordtovertreden. Opbasisvanartikel5.32vandeAwbkanhetbestuurerookvoorkiezenomindeplaatsvaneenlast onderbestuursdwangeenlastonderdwangsomtoetepassen. Eentoezichthouderwerktonderverantwoordelijkheidvanhetgemeentebestuurenheeftpas bevoegdhedenwanneerhijisaangewezendoorhetgemeentebestuur. Hetgemeentebestuurisverantwoordelijkvoorhettoezichtendehandhavingvan: devoorschriftenuithetasbestverwijderingsbesluit2005; devoorschrifteninhetbouwbesluit2012; devoorschriftendiedeeluitmakenvandeomgevingsvergunningsloopenaanvullende voorwaardenbijdemelding. Devolgendepartijenzijnbevoegdomovertredingenenmisdrijvenvandeasbestwetenregelgeving strafrechtelijkaantepakken: algemeneopsporingsambtenarenvanpolitie; boa svangemeenten(mitszijhiervoorzijnopgeleid,deboa svandegemeentegilzeen Rijenzijnhiervoornietopgeleid); boa svandeinspectieleefomgevingentransport(ilt); boa svandeinspectiesocialezakenenwerkgelegenheid(iszw). Aanleidingenomeenlocatietebezoekeninhetkadervantoezicht Erkunnenverschillendeaanleidingenzijvooreenbezoekaaneen(sloop)locatie: eenvoortgangcontrolevaneenverleendeomgevingsvergunning/eenmededeling; eenmeldingdatwordtgestartmetdeasbestverwijdering(groenekaartofmeldingin mailbox); eenmeldingdatdeasbestverwijdering/sloopgereedis(blauwekaart); een(kleine)sloop/verbouwing/eensloopdienormaalisvrijgesteldvanvergunningof melding; eerdereovertredingen; eenverzoektothandhavingofklacht(watkanduidenopillegaleasbestverwijdering) een(onvoorziene)vondstvanasbesttijdenseen(illegale)sloopofcalamiteit. Afhankelijkvandegevaarzettingwordterbepaaldofcontrolesopdenalevingvandevoorschriften vanasbestverwijderingmoetenwordenuitgevoerd.ookalsbijdegemeentesignalenbinnenkomen datsprakeisvaneen(kleine)verbouwingenofsloop,kanmendelocatiebezoekenomtekijkenof geenasbestwordtverwijderd.alsinhetverledenovertredingenzijngeconstateerd,eenverzoektot handhavingwordtingediend,erklachtenbinnenkomenofeenmeldingbinnenkomtdatasbestis gevonden,moetdesituatiealtijdwordenbeoordeelddoordetoezichthouder. Debevoegdhedenvandetoezichthouder Deaangewezentoezichthouderbeschiktoverdevolgendebevoegdheden: eentoezichthouderisbevoegd(ondervoorwaarden)woningenbinnentetreden.voorhet betredenvandewoningwaaruitasbestwordtverwijderd,moeteentoezichthouderzich houdenaanbepaalderegels.hijmoetzichbijvoorbeeldkunnenlegitimeren(artikel5.12 AWB),meedelenwathetdoelisvanzijnbezoekentoestemmingvragenaandebewoner.Als

7 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina7 hijgeentoestemmingkrijgt,magdetoezichthoudermetmachtigingtotbinnentredingde woningtochbetreden.hiervoorgeldendanaanvullenderegels(artikel2algemenewetop binnentreden); eentoezichthouderisbevoegd,metmedenemingvandebenodigdeapparatuur,elkeplaats tebetredenmetuitzonderingvaneenwoningzondertoestemmingvandebewoner.zonodig verschafthijzichtoegangmetbehulpvandesterkearmenhijisbevoegdzichtedoen vergezellendoorpersonendiedaartoedoorhemzijnaangewezen. (artikel5.15awb); eentoezichthouderisbevoegdinlichtingenhetvorderen(artikel5.16awb). eentoezichthouderisbevoegdvanpersoneninzagetevoorderenvaneenidentiteitsbewijs (artikel5.16aawb); eentoezichthouderisbevoegdinzagetevoorderenvanzakelijkegegevensenbescheiden.hij isbevoegdvandegegevensenbescheidenkopieëntemaken.indienhetmakenvankopieën nietterplaatsekangeschieden,ishijbevoegddegegevensenbescheidenvoordatdoelvoor kortetijdmeetenementegeneendoorhemaftegevenschriftelijkbewijs(artikel5.17awb); eentoezichthouderisbevoegdzakenteonderzoeken,aanopnemingteonderwerpenen daarvanmonsterstenemen.hijisbevoegddaartoeverpakkingenteopenen.indienhet onderzoek,deopnemingofdemonsternemingnietterplaatsekangeschieden,ishijbevoegd dezakenvoordatdoelvoorkortetijdmeetenementegeneendoorhemaftegeven schriftelijkbewijs(artikel5.18awb); eentoezichthouderisbevoegdvervoermiddelenteonderzoekenmetbetrekkingwaartoehij eentoezichthoudendetaakheeft(artikel5.19awb).hierbijmogenbescheidengevraagd worden,hetvoertuigwordenstilgehoudenenlatenoverbrengennaareenaangewezen plaats,enladingwordendoorzocht. Detoezichthouderbetreedtdeasbestslooplocatienormaalnietwanneerhetasbestwordt verwijderd.volgensdearboregelgevingisdetoegangdanafgeslotenenisdedeskundig toezichthouderasbestverwijdering(dta)verantwoordelijkvooreengoedeuitvoering.omdatde gemeentegeentoezichthoudtopdearboregelgeving,ishetinhetalgemeennietzinvoldateen toezichthouderdeafgeslotenwerkplekbetreedt.inbepaaldegevallenkanhettochnoodzakelijkzijn hetwerkgebiedtebetreden.opdatmomentmoetendejuisteveiligheidsmaatregeleninacht wordengenomen.alsdewerkzaamhedenzijnafgerondeneenpositieveeindbeoordeling(vrijgave) isverkregen,kandetoezichthouderdelocatiealtijdbetreden.ergeldendangeenspecifieke veiligheidsmaatregelenvoorasbestmeer. OpzetvanhettoezichtopIllegalesloop Nietallesloopwerkzaamhedenwordenbijdegemeentegemeldenhetkandanookvoorkomendat asbestbijeensloopwordtverwijderdzonderdathiervooreensloopmeldingisingediendofeen vergunningisafgegeven.hetstrevenisomdergelijkegevallen,illegalesloopwerkzaamhedenwaarbij mogelijkookasbestvrijkomt,zoveelmogelijkoptesporen.detoezichthoudersbouwwerken hiervoornauwsamenmetanderetoezichthoudersvandegemeenteenallerelevanteinformatie wordtdoorgegeven.detoezichthouderskomentijdenshunwerkzaamhedendoordegehele gemeentegilzeenrijenengevenconstateringendiebetrekkinghebbenopsloopdooraande toezichthoudersbouw.bijdebeoordelingvandeillegalesituatiemaaktdetoezichthoudergebruik makenvandecontrolelijstillegalesloop(bijlage10). Sloopmeldingenenvergunningverlening Hettoezichtopsloopmeldingenenomgevingsvergunningenslooprichtzichenerzijdsopde procedurevanhetbeoordelenvandemelding/deverleningvandeomgevingsvergunningsloopen anderzijdsoptoezichtoplocatie,tijdensdeuitvoeringvandewerkzaamhedenenadministratieve controle.

8 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina8 Ontvankelijkheidtoetsenbeoordelingvandesloopmelding/vergunningverlening Bijdesloopmelding/aanvraagvaneenomgevingsvergunningsloopwordendiverseaspectenm.b.t. asbestgecontroleerd.eriseenbeoordelingslijstvoordesloopmelding/vergunning,ziebijlage1 Deleeftijdvanhetbouwwerkwordtgecontroleerdaandehandvangegevensdiebeschikbaarzijn. Bijbouwwerkenvanvoor1januari1994iseenasbestinventarisatierapportverplicht,tenzijereen vrijgavevandebouwkundigeeenheiddiegeslooptgaatwordenoverlegdwordt.ookiseen asbestinventarisatierapportnietvereistalseenparticulieronderdevoorwaardenvanartikel1,26lid 5subbvanhetBouwbesluit2012asbestwilgaanverwijderen. Hetasbestinventarisatierapportwordtopeenaantalpuntengecontroleerd,onderandere: ofhetrapportinvoldoendematebetrekkingheeftophetteslopendeel; deactualiteit; decertificeringvanhetbedrijf; dedeskundigheidvandeopsteller; deindelingrisicoklasse. Deresultatenvandetoetsingwordenvastgelegdinhetdossier Ookkandemanierwaaropdeveiligheidvandeomgeving(volksgezondheid)wordtgewaarborgd m.b.t.verspreidingvanasbestwordenbeoordeeld.bijvoorbeelddoorhetbeoordelenvanhet sloopveiligheidsplanopmaatregelenomverspreidingvanasbestvezelstegentegaan. Alleenalsaanallepuntenvoldaanwordtisdemeldingvolledig/wordteenomgevingsvergunning sloopverleend.bijtwijfeloverdemelding/aanvraagwordenlocatiesbezocht.mochtenbepaalde gegevensontbrekendanisdemeldingnietvolledigeniserformeelgeenmeldinggedaan.demelder moetopnieuweenmeldingindienenmetdejuistegegevensenstukken.bijeenaanvraagvoor omgevingsvergunningwordtdeaanvragerindegelegenheidgesteldomaanvullendegegevenste overleggen.wordthiernietaanvoldaan,danwordtdeaanvraagnietontvankelijkverklaard. Toezichtbijsloopmeldingvoorbedrijvenenomgevingsvergunning Erbestaatverschilinderegelsmetbetrekkingtothetverwijderenvanasbesthoudendmateriaal ondereensloopmeldingvoorparticulierenofondereensloopmeldingvoorbedrijven/een omgevingsvergunningsloop.hieronderwordtdeproceduremetbetrekkingtothetsanerenonder eensloopmeldingvoorbedrijven/eenomgevingsvergunningbeschreven.nietallegenoemdepunten zijnvantoepassingopeensloopmeldingvoorparticulieren. Omdatbijsaneringswerkzaamhedenvanasbesthoudendmateriaalasbestdeeltjesvrijkunnen komen,kunnendetoezichthoudersdelocatienietzondermeerbetreden.hettoezichtzalzichdan ookineersteinstantierichtenopdieaspectenbijdeuitvoering,diegeengezondheidsrisico s opleverenvoordetoezichthouders,bijvoorbeeldcontrolevoorafgaandaandesloop,controlerenvan deverplichtaanwezigestukkentijdensdesaneringofcontroleterplaatsenadatdevrijgaveheeft plaatsgevonden.bijdeacceptatievandemeldingvoorbedrijven/omgevingsvergunningsloop wordendealgemeneuitvoeringsvoorschriftenmeegezonden(bijlage3en4).hierinstaande belangrijkeaandachtspuntenvermeld,waaraandehoudervandevergunningzichmoethouden. Allevergundesloopplannen(waarbijsprakeisvanasbest)wordengecontroleerd.Adequaatis minstensééncontroleperasbestsloopofeengewogencontrole: tijdensvoortgangscontroleswordenlocatiesbezochtwaarvooreenvergunningisverleend maarwaarvannoggeenmeldingvanaanvangisontvangen; eencontroletijdensdeuitvoeringvandesloop(locatieswaarvooreenmeldingvanaanvang isontvangen); ervindttealletijdeneen(administratieve)eindcontroleplaatsnaafrondingvande (asbest)sloop.

9 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina9 Voorbereiding Voorhettoezichtishetbelangrijkdattijdigemeldingvandeaanvangvande saneringswerkzaamhedenwordtgedaan.dedataentijdstippenvandeasbestverwijderingmoeten minstenstweedagenvantevorengemeldzijnaandegemeentedoormelder/vergunninghouder. Voorafgaandaaneencontrolebezoekmaaktdetoezichthoudereenglobaleinschattingvande situatiediehijkanaantreffen,opbasisvandebeschikbareinformatie,zijnervaringeninzicht. Informatieals:aanleiding,locatievandewerkzaamheden,binnenofbuiten,particulierofbedrijf, risicoklasse,veiligheidsaspecten(eigenveiligheid)wordenhierinmeegenomen.detoezichthouder wintinformatieuitverschillendebronneninzoalseenvergunning,eenmelding,lopende handhavingsprocedures,eventueleklachtenendeontvangenmeldingen. Inzijnvoorbereidingverzameltdetoezichthouder,voorzoverrelevantenbeschikbaar,devolgende informatie: deaanleidingvoorhetcontrolebezoek; delocatievandewerkzaamheden; ofdeasbestverwijderingbinnenofbuitenplaatsvindt; oferhechtgebondenasbesthoudendmateriaalwordtverwijderd; ofdeverwijderingwordtgedaandooreenparticulierofeenbedrijf; ofhetbedrijfhettypeasbestmagverwijderen; inwelkerisicoklassedeverwijderingwordtingedeeld(nietbijsloopmeldingvoor particulieren) ofsprakeisvaneencalamiteit; ofdewerkzaamhedenzijnafgerond. Tevensmoeteeneersteinschattinggemaaktwordenvandemaatregelenenmiddelendienodigzijn voorhetbeschermenvandeeigenveiligheid. Toezichtbijsloopmeldingenvoorparticulieren(artikel1.26lid5subbBouwbesluit2012) Demelderontvangtdealgemeneuitvoeringsvoorschriftensloopmelding(bijlage2).Hierinstaande belangrijkeaandachtspuntenvermeld,waaraandeaanvrager/houdervandesloopmeldingzichmoet houden. Hettoezichtopdesloopmeldingenisalsvolgtopgezet: Hettoezichtrichtzichvooralopdeprocedurevanacceptatievandemelding.Bijtwijfeloverde meldingwordtdelocatievooracceptatieoftijdensdeverwijderingbezocht.erwordtteallentijde een(administratieve)eindcontroleuitgevoerd.eriseenbeoordelingslijst(bijlage1)voorde acceptatievandesloopmeldingeneriseencontrolelijstopgestelddiegebruiktwordtbijhettoezicht (bijlage9). Hetasbestdatparticulierenmogenverwijderenkanwordeningeleverdbijdegemeentewerf.Voor losseasbestvoorwerpenzoalsbijvoorbeeldbloembakkenisgeenmeldingnoodzakelijk.bijde inleveringvanasbestvindtterugkoppelingplaatsdoordeafdelingbornaardeafdelingvvh.voor terugkoppelingvandesloopmeldingbestaateenstortingsbewijsdatbijdesloopmeldingwordt meegestuurd,ofdatterplaatsevandegemeentewerfwordtingevuldenaandeafdelingvvhwordt teruggezonden(bijlage5en6).eenanderemanierisdatdemeldingsplichtigedoormiddelvan stortingsbewijzenvaneenerkendeinzamelaaraantoontdathetasbestopdejuisteplaatsis ingeleverd.hijstuurtdestortingsbewijzenterugmethetstortingsbewijsvandegemeente.de controlevandestukkenzalachterafplaatsvindendoordeafdelingvvh.

10 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina10 Controleaspectenbijuitvoeringvandeasbestsloop Bijeenbezoekmaaktdetoezichthoudergebruikvaneencontrolelijstvoorsloopmeldingenvoor bedrijven/omgevingsvergunningensloop(bijlage8)ofsloopmeldingvoorparticulieren(bijlage9) Hierinzijndebelangrijkstecontroleaspectenbeschreven.Ookbelangrijkepuntenvoorde eindcontrolezijnbeschrevenindechecklisten.doelvandecontrolesishetwaarborgenvande gezondheidvanmensenmilieu.hiervoorishetbelangrijkdat: hetasbestopdejuistemanierwordtverwijderd; hetasbestnaardejuisteplaatsenopdejuistemannierwordtafgevoerd. InleidingHandhaving Detoezichthouderverwerktzijnbevindingenopdecontrolelijstenenineengeautomatiseerd systeem.alshijgeenafwijkingenconstateert,stelthijdehoudervandevergunningofdemelder mondelingeneventueelschriftelijkopdehoogte.ditisafhankelijkvandeaardenomvangvande overtreding.wanneerdetoezichthouderwelovertredingenconstateert,ishetvanbelangdathijde situatieinventariseertdoorinformatieteverzamelen.opbasishiervanbepaalthijwelkerisico sde overtredingenopleverenenwelkemaatregelennodigzijnomderisico swegtenemen.deze informatieisnodigvoordekeuzevandeintezettenhandhavingsinstrumentenomzoeen overtredingeffectiefendoeltreffendtebeëindigen.desnelheidwaarmeedebeoordelingenaanpak vandesituatiemoetenplaatsvinden,hangtafvanderisico svanhetspecifiekegeval. Hetkannodigzijnomdirectintegrijpen,bijvoorbeeldomdirectgevaarwegtenemenen(verdere) verspreidingvanasbestvezelsinomgevingtevoorkomen.detoezichthoudertreedtdanop. Hijgeeftterplaatseaanwatmoetgebeurenenadviseert(onmiddellijk)B&Wtothetnemenvaneen handhavingsbesluit.ditkanbetekenendatinacutegevalleneenlastonderbestuursdwangwordt aangezegdomdirectmaatregelentelatennementegenverdergevaar.ookisdetoezichthouder bevoegdomdewerkzaamhedenstilteleggen,ditisookeenvormvaneenlastonder bestuursdwang. EenSC540gecertificeerdbedrijfmoeteersteenasbestinventarisatiemoetopstellenvoordateenSC 530asbestverwijderingsbedrijfhetasbestmagopruimenenverwijderen.Opwww.ascert.nlstaateen actueelbestandvanbedrijvendieasbestmogenverwijdereneninventariseren.hetopgestelde rapportmoetwordenopgevraagdomadequaattoezichttekunnenhouden.dekostenkomenvoor rekeningvandeovertrederinclusiefdeambtelijkekostendiewordengemaaktbijhettoepassenvan eenlastonderbestuursdwang.b&wkanookbeslissenomindeplaatsvaneenlastonder bestuursdwangeenlastonderdwangsomopteleggen.ditkanalleeningevallenwaarinergeen sprakeisvaneenacuutgevaar. Wanneeréénofmeerderestortbonnenofbegeleidingsbrievennietbinnendegesteldetermijnzijn toegestuurdnaardegemeenteisdirectingrijpennietnoodzakelijk.indatgevalvolstaathet versturenvaneenschriftelijkewaarschuwing,metdaarineennieuwetermijnomdebewijzenalsnog aanteleveren. BehalvedatB&Woptreedtnaeencontroleishetvanbelangdatookandere handhavingsorganisaties(bijvoorbeeldinspectieszw(iszw),inspectiel&t(ilt)enhetrmtvande politieen/ofdecertificerendeinstellingoverdebevindingenwordengeïnformeerd.indiennodig kanmenbesluitenomgezamenlijkeenvervolgtrajectoptezetten. Hoeoptetredenbijeenovertreding Omtebepalenhoeoptetredentegeneenovertredingvaneenvoorschriftuitdevergunning,het Bouwbesluit2012ofhetAsbestverwijderingsbesluit2005kangebruikgemaaktwordenvande Brabantsehandhavingstrategie.Dezestrategiemaakteenonderscheidindrieverschillende categorieënovertredingen.elkecategorieheefteeneigenaanpakenduseeneigen handhavingstraject.

11 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina11 Decategorieënzijn: Overtredingmetacuutgevaar.Ditzijnovertredingenwaaroponmiddellijkmaatregelen genomenmoetenwordenomdeschadevoordeleefomgeving(milieu,waterhuishouding, veiligheid,natuur,landschappelijkeofcultuurhistorischewaardenenruimtelijkekwaliteit)te stoppenen/ofzoveelmogelijktebeperken.hierbijisdirectetoepassingvanbestuursdwang vereist.erwordtgeenbegunstigingstermijngegeven. Categorie1overtredingen.Hierondervallendevolgendeovertredingen: overtredingenmetdreigendeen/ofonomkeerbareschadevoordeleefomgevingvan enigebetekenis; overtredingenmet(dreigende)risico svoordevolksgezondheid; overtredingendieduidenopeencalculerendeen/ofmalafideinstellingvande overtrederencommunedelictenmetrelevantievoordeleefomgeving; hetherhaaldelijkvoorkomenvancategorie2overtredingen,zoalsverwoordinde handhavingstrategiebrabant(recidive) Categorie2overtredingen.Ditzijnalleoverigeovertredingen. Nadeconstateringvandezeovertredingenzalalseersteeenbriefmethersteltermijn wordenverstuurd. Wanneereenkernbepalingwordtovertreden,isookstrafrechtelijkoptredenvandepolitieen/ofde ILTnoodzakelijk.Eenkernbepalingisdebepalingdiebinnenhetvoorschrift(vanhetAvb2005ofde hieropgebaseerdeomgevingsvergunningsloopwaarvanzijdeeluitmaakt)dekernvormtvande beschermingvanbelangenwaartoehetvoorschriftstrekt. Bestuursrechtelijkoptreden Hetgemeentebestuurkannaaraanleidingvanbovengenoemdeovertredingenbesluiteneenlast onderbestuursdwangofeenlastonderdwangsomopteleggen.bestuursrechtelijkoptredeniserop gerichtdeovertredingongedaantemaken,nietomtestraffen. LastonderBestuursdwang Handhavendoptredenbijsloopis,andersdanbijbouw,bijnaaltijdspoedeisendomdatde sloopactiviteiteenonomkeerbarehandelingis.daarnaastvormthetasbesteenreëelgevaar. Eenlastonderbestuursdwangmaaktsneloptredenmogelijk. Inspoedeisendegevallenkanhetbesluittothetopleggenvaneenlastonderbestuursdwangsnel wordengenomenenvankrachtwordenverklaard.eenmaatregeldieindatgevalkanworden opgelegdisbijvoorbeeldhetnemenvannoodmaatregelenenhetstilleggenvandesloop.de toezichthouderdienamensb&wgemandateerdismaakthetbesluitmondelingbekend,waarmee hetvankrachtwordt.nadienmoethetbesluitwelzospoedigmogelijk(richttijdbinnen48uur) schriftelijkbevestigdwordenaandebetrokkene.hetstilleggenvandewerkzaamhedenisookeen vormvaneenlastonderbestuursdwang. Lastonderdwangsom Voorovertredingenmetminderernstigenacuutgevaarkanwordengekozenvoorhetopleggenvan eenlastonderdwangsom.hetopleggenvaneenlastonderdwangsomishetminstbelastendvoor overtreders.eenbesluittothetopleggenvaneenlastonderdwangsomwordtmeestalgenomen vooradministratieveovertredingen,zoalshetontbrekenvandestortbonnen,begeleidingsbrievenof eindrapportage.deovertredermoetditbinneneenbepaaldetermijninordemaken.doethijdit niet,dankanwordenovergegaantotinningvandedwangsom.

12 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina12 Rechtsmiddelen Indienerbijeenovertreding(geenacuutgevaar)eerstwordtgekozenvooreenvooraankondiging heeftdeovertrederdemogelijkheidommondelingdanwelschriftelijkzijnzienswijzeintedienen. Mochterechterwordengekozenomdirectbestuursdwangdanweleenlastonderdwangsomopte leggenbestaatervoordeovertrederdemogelijkheidomtegendithandhavingbesluitbezwaarte makeneneventueelgelijktijdigeenvoorlopigevoorzieningaantevragenbijderechtbank. Verzamelenbewijsmateriaal/monstername Vooreengoededossieropbouwishetnoodzakelijkdaterbewijsmateriaalverzameldwordt. Aangezienhetnemenvanmonstersspecialistischwerkisenerhierbijgezondheidsrisico sbestaan nemenmedewerkersvandegemeentegilzeenrijenzelfgeenmonsters.voordemonstername wordteensc540gecertificeerdbedrijfbenaderdomdemonsternameuittevoeren.de toezichthouderisbevoegdomzichtelatenvergezellenvaneendeskundige. Strafrechtelijkoptreden Wanneereenkernvoorschriftwordtovertreden,isookstrafrechtelijkoptredennoodzakelijk.Ditkan doordepolitieen/ofdeilt. Eenovertredingvandevoorschriftenvoorhetverwijderenvanasbestuiteenbouwwerkkanworden bestraftopgrondvandewoningweten/ofopgrondvandewetopdeeconomischedelicten(wed). Alsdeovertredingopzettelijkisbegaan,danissprakevaneenmisdrijf.Isditniethetgevaldanis sprakevaneenovertreding. Ketenhandhaving,samenwerkingmetanderepartijen Effectievesamenwerkingvanhandhavingpartnersvraagtomuitwisselingvaninformatie.De informatieuitwisselingtussenhandhavingpartnersverandertnietsaandeverantwoordelijkheden vandeindividuelepartners.elkehandhavingpartnerpaktdeovertredingenaandieonderzijn verantwoordelijkheidvallen.doorsneldeinformatiedoortegevenishetvoordehandhavingpartner diedemeldingontvangt,ookmogelijkomzelfdefeitenteconstateren. Dehandhavingpartnershebbenondermeerafgesprokendat: eengemeentelijketoezichthouderdeiszwinformeertbijeenvermoedelijkeovertredingvan dearboregelgeving; degemeentelijketoezichthouderovertredingenvankernbepalingenmeldtbijeen (buitengewoon)opsporingsambtenaarvandeilt,iszwen/ofdepolitie(rmt). DaarnaastkanzeinvoorkomendegevallensamenoptrekkenmetRMT,deVROMinspectieende arbeidsinspectieengebruikmakenvanflankerendbeleid(procesverbaal).eenprocesverbaalkan ookwordenopgesteldnaaraanleidingvaneenaangiftevandegemeente. Voorelkeovertredingwordteenafweginggemaakttussenernstvandeovertreding,schadelijke gevolgenenmogelijkhedenomherstelaftedwingen/effect,omuiteindelijktoteenzoeffectief mogelijkeinzetvanhandhavingmiddelentekomen.instroomschema4isschematischaangegevenin welkesituatieenhoehandhavendwordtopgetreden.ookzijndemomentenwaarop terugkoppeling/samenwerkingmetrmt,iltofiswvzalplaatsvindenaangegeven. Vooraanschrijvingenwordtgebruikgemaaktvanstandaardbrieven.Dezebrievenzijnopgenomenin hetgeautomatiseerdesysteemvandeafdelingvvh. Indecontrolelijsteninbijlage8,9en10zijncontactgegevensopgenomenvanRMT,ILTenISZW.De momentenwaaropterugkoppeling/samenwerkingmetrmt,iltofdeiszwzalplaatsvinden,zijn aangegevenindezebijlagen.

13 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina13 BAsbestbijCalamiteiten(VVH,BOenbrandweer) Brandenwaarbijasbestvrijkomtveroorzakenveelonrustbijdebevolking.Degemeenteheefteen coördinerendetaakbijhetinformerenvandeburgers,dezorgvoorafstemmingtussenbetrokken (overheid)instantiesenhet(doen)opruimenvanvrijgekomenasbest.geziendeervaringenmet asbestbrandenisditopgenomeninditprotocol.hierdooriserduidelijkheidoverdehandelswijzebij asbestbrand,deaansprakelijkheidskwestiesenhetkostenverhaalbijopruimingswerkzaamheden.bij hetopstellenhiervanisderichtlijndiedoorhetministerievanvromisopgesteld(bijlage11)als onderleggergebruikt. Ingevalvaneencalamiteitwaarbijasbestverdachtmateriaalvrijisgekomen,wordtvolgensregionale proceduresgewerkt.betreftditeenkleinebesmettingdanzaldeambtenaaropenbareordeen veiligheid(aov)hetinterndegemeentelijkeorganisatieproberenteverhelpen.dehuidige afsprakenbijcalamiteitenzijndatdeaovbijgeringecalamiteiten(totenmetgrip1)dezakenter plaatsecoördineert.hetbetrefthet(inopdrachtvandegemeentesecretaris)coördinerenvande genoemdestappen.bijgroterecalamiteitenisersprakevaneeneventuelebestuurlijkeopschaling waarbijgenoemdeprocessenopeenanderewijzewordenaangestuurd. Betreftheteenbranden/ofongevalwaarbijdehulpdienstenwordeningeroependangaatdit volgensderegionaleasbestprocedure.demeldkamerzaldevolgendefunctionarissenalarmeren (Indiennognietgebeurd): Tankautospuitbrandweerenpolitie; OfficierVanDienstBrandweer; MeetplanleiderBrandweer(i.v.m.bepaleneffectgebied,vanafGRIP2ofopaanvraag); Regionaalofficiergevaarlijkestoffen(ROGS); AOVvandebetreffendegemeente; BouwenWoningtoezichtbetreffendegemeente; eventueeleenambulance; Voorlichtersenlaboratoriumindiennodig. Demeestevanbovenstaandedienstenenpersonenstaanondereenpiketregeling.Voorde gemeentegilzeenrijenwordenhetafdelingshoofd,deaovendetoezichthouderbouwenvande afdelingvvhindiennodiggealarmeerddoordemeldkamer.deaovzalnaargelangdesituatiede (loco)burgemeesterinformeren. Bijcalamiteitenligtdeeersteverantwoordelijkheidbijdebrandweer.Zijschakelenonderdelenvan degemeentelijkeorganisatiein.hierbijtreedtdeaovvanvvhopalscoördinatorvoorde gemeentelijkeorganisatieenhij/zijzaldanookdeverschillendeactiesvoorafdelingenvande gemeentelijkeorganisatieuitzetten.hijkanbijvoorbeeldbijeencalamiteitdebouwcontroleurvvh inschakelen.debouwcontroleurvandeafdelingvvhisgerechtigdacutebestuursdwangaante zeggenindiennodigbijvoorbeeldhetlatenbepalenvanhetverspreidingsgebiedofhetlaten verwijderenvanasbesthoudendmateriaal.hierondereenoverzichtvanbijbehorendebijlagen: Bijlage15Procedurebrandweerbijcalamiteiten Bijlage11Planvanaanpakasbestbrandophoofdlijnen Bijlage14verschillendesoortenafzetlintenenhunbetekenis Actiebrandweer Alsersprakeisvaneenbrandofcalamiteitwaarbijasbestverdachtmateriaalisvrijgekomenisde officiervandedienst(ovd)vandebrandweeraltijdterplaatse.deovdgeeftleidingencoördineert deactiviteitenvandebrandweerenbepaald,eventueelmetdeadviseurgevaarlijkestoffen(ags),de categorievandebrand.aandehandhiervanwordteenverspreidingsgebiedafgezet.bijhetbepalen

14 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina14 vanhetverspreidingsgebiedkanonderscheidwordengemaaktineengebiedvanvrijinadembare asbestvezelsenmateriaalwaarindeasbestvezelshechtgebondenzijn.alleeneengeaccrediteerd laboratoriumkanbepalenoferdaadwerkelijksprakeisvanasbesthoudendmateriaal.totdietijdis hetmateriaalasbestverdacht.hetisdetaakvandebrandweeromtelatenbepalenofersprakeis vanasbest.deactiesvandebrandweermoetenaangepastwordennagelangderesultatenvandit onderzoek.indienersprakeisvanasbestzetdebrandweer(rogsenmeetplanofficier)het verspreidingsgebiedaf(bijlage14)aandehandvanprocedurediedeveiligheidsregioheeftopgesteld (bijlage15).eventueelmoetenhierbijdoordepolitieverkeersmaatregelengetroffenworden. Eengeaccrediteerdlaboratoriummoetvaststellenofhetasbestverdachtemateriaalook daadwerkelijkasbestbevat.eensc540gecertificeerdinventarisatiebedrijfzalhet verspreidingsgebiedvanhetasbestmoetenbepalen.inveelgevallenzijnhetlaboratoriumenhet inventarisatiebedrijfvandezelfdeonderneming.ditheeftiniedergevaldevoorkeuromsnelte kunnenhandelen.alsdecalamiteit snachtsheeftplaatsgevondenendeinventarisatiedanheeft plaatsgevondenmoeterbijdaglichtnogmaalseeninspectieplaatsvinden. Ophetmomentdatdebrandondercontroleis/hetgevaar(zoalsbijvoorbeeldinstortinggevaar)is gewekenenersprakeisvaneenasbestbesmettingzaldeovdeencommandoplaatsincident(copi) vormen.inhetcopizitteniniedergevalvertegenwoordigersvandebrandweer,politieengemeente. Ophetmomentdatdenoodzakelijkeverkeersmaatregelenzijngenomenendebrandweerdeplaats vandecalamiteitverlaatzaldeambtenaaropenbareordeenveiligheid(aov)decoördinatie overnemen. 1eactiegemeente Afhankelijkvandeuitkomstenvanhetonderzoekisverspreidingsgebieddoordebrandweerafgezet. Hierbijspeeltookeenrolwatvoorgebiedisgetroffen.Ishetbijvoorbeeldeenwoonwijkofeen bedrijventerrein?indiennoodzakelijkwordtdeafzettingvanhetverspreidingsgebiedaangepasten wordenerverkeersmaatregelengetroffen.degemeentezalookdirectmaatregelentreffenom gevaarvoorbetrokkenenzoveelmogelijktebeperken.zonodigwordenpersonengeëvacueerd. Handhaving/hetopruimenvandeasbestdeeltjes Voordehandhavingishetbelangrijkomtewetenofhetverspreidingsgebiedzichbeperkttothet perceelvandeveroorzakerendeopenbarewegofdaterooknaastgelegenpercelenzijnbesmet. Eigenarenvangebouwenenpercelenzijnzelfverantwoordelijkevoorhetoplatenruimenvanhet asbest.deveroorzakerkrijgteenlastonderbestuursdwangaangezegdomzijnterreinenopenbare wegtelateninventariserenentelatensaneren.ookhetvrijgevenvanditdeelmoetinopdrachtvan deveroorzakergebeuren.deeigenarenvannaastgelegenbesmettepercelenkrijgenookeenlast onderbestuurdwangaangezegdomhunperceeltelateninventariseren,sanerenenvrijgeven.zij kunnendegemaaktekosteneventueelverhalenopdeveroorzaker.alsdeaangeschreveneigenaren geengehoorgevenaandelastdanzaldegemeenteophunkostendenoodzakelijkeactiesuitlaten voeren.ookingevallenwaarindeverantwoordelijke(tijdelijk)onbereikbaaris,kanditde aangewezenwegzijn.deafdelingvvhverzorgtdeaanschrijvingen.determijnendiegegeven wordenindeaanschrijvingmoetenreëelzijn.omhiervoortezorgenwordendetermijnenzoveel mogelijkinoverlegmetdeskundigenenbetrokkenbedrijvenbepaald. Hetkanvoorkomendathetgevaardatmensenmilieulopenvanwegehetvrijgekomenasbestdatdit directmoetwordenopgeruimd.degemeentezouindatgevalkunnenbeslissenhetasbestdirectop eigenkostentelatenopruimen.naderhandwordtdangetrachtomdekostenhiervan(opgrondvan onrechtmatigedaad)teverhalenopdeverantwoordelijke.dezecivielrechtelijkewegis,zoblijktuit jurisprudentie,nietgemakkelijkentotophedenweinigsuccesvol.deafgelopentijdheeftdehoge Raadzichineentweetalarrestengebogenoverdevraagofdekostenvanasbestopruimingnabrand kunnenwordenverhaaldopdeeigenaarvanhetpand.dehogeraadheeftindezearresten

15 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina15 geoordeelddatkostenverhaalopgrondvanonrechtmatigedaadindevoorgelegdegevallenniet mogelijkwas.dehogeraadachttehetnalatendoordeeigenarenvandepandenvanhet verwijderenvanasbestrestennaeenbrandindiegevallennietonrechtmatig.doorhetveelal ontbrekenvaneentoereikendecivielrechtelijkegrondslag,leidtdecivielrechtelijkewegvan kostenverhaalniettothetgewensteresultaat.devoorkeurgaatdusduidelijkuitnaarhetopleggen vaneenlastonder(acute)bestuursdwang. Hetkanzijndatderestantenvandegetroffenbouwwerkengeslooptmoetenworden.Afhankelijk vandegevaarzettingkanbeslotenwordenindelastonderbestuursdwangdatderestantenmeteen meeopmoetenwordengeruimd.ingevallenwaargeenhandhavingbesluittengrondslagligtishet noodzakelijkdatereensloopmeldingwordtgedaan/eenomgevingsvergunningslopenwordt aangevraagd.pasalsdezeisgeaccepteerd/verleendeneventueeldebezwaarenberoepstermijnen zijnverstrekenmaghetbouwwerkverderwordengesloopt.normaalgesprokenmoetdehoudervan devergunning6wekenwachtennaverleningvoordatdezerechtskrachtheeft.artikel6.2vande Wabobiedtdemogelijkheidhiervanaftewijken. Alshetverspreidingsgebiedvrijisgegevenendoordegemeenteakkoordisbevondenkunnende afzettingenenverkeersmaatregelenwegwordengenomen.indiennoodzakelijkkandepolitievanaf ditmomentstrafrechtelijkonderzoekverrichteninhetverspreidingsgebied. Hetiscruciaalomeerstmetdeschadeexpertsen/ofdegemachtigdevandeverzekeraar(s)vande eigenaar/exploitantincontacttetreden.inverrewegdemeestegevallenissprakevaneen brandverzekeringdiedekkingbiedtvooropruimingskosten,waaronderookbegrepenwordenkosten vanopruimingvanindeomgevingneergekomenasbest.alinhetstadiumvandebrandzelfisinde regeleenzogehetensalvagecoördinator 1 terplekkediewaarmogelijkschadebeperkendeacties onderneemt.ingevalvaneenasbestbrandzaldesalvagecoördinatorverzekeraarshiervanopde hoogtebrengenwaarnadoorgaanseenopasbestgespecialiseerdeschadeexpertwordtingezet. Dezeschadeexpertkandegemeente medeadviserenoverdetetreffenmaatregelenenistevens deskundigophetgebiedvandebrandverzekeringdekkingvoordezemaatregelen.inderegelkande verantwoordelijkeeigenaar/exploitant financieelgedektdoorzijnbrandverzekeringdeopdracht verstrekkentotdebenodigdeopruimingswerkzaamheden.hetisbelangrijkdatdegemeentealten tijdevan(ofzosnelmogelijkna)debrandcontactzoektmetdesalvagecoördinator.dezeisdoorde OVDbenaderdi.v.m.decalamiteit. Informerenbetrokkenenenpers HetaanspreekpuntvoordepersonenenbedrijvendiegetroffenzijndoordecalamiteitisdeAOV. AandehandvandeinformatievandeAOVzaldeafdelingBO(communicatie)debetrokkenen (omwonendenen/ofomliggendebedrijven)endepersinformeren.indemeestegevallenzaldit gebeurenindevormvaneenbewonersbriefeneenpersberichtmaarhetkanookzijndat bijvoorbeeldeenbijeenkomsthetbestemiddelisomdebetrokkenenendepersteinformeren (bijlage12).voordecommunicatiezijnstandaardbrievenopgesteld.dezebrievenzijnopgenomenin hetgeautomatiseerdesysteemvandeafdelingvvh.voorvragendiegesteldkunnenwordennaar aanleidingvaneenasbestcalamiteitisereenqenalijstopgesteld(bijlage13).

16 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina16 Wetenregelgeving IngevalvaneeninrichtingindezinvandeWetmilieubeheer: UitjurisprudentievandeRaadvanState(ziebijvoorbeeldABRvS,18juli2000,AB2001,30)blijktdat eenbrandwaarbijasbestvrijkomtaantemerkenisalseenongewoonvoorvalindezinvanart.17lid 1vandeWm.Dedrijvervandeinrichtingdientmaatregelentetreffenomdehierdoorontstane nadeligegevolgenvoorhetmilieuongedaantemaken.wanneerdedrijvervandeinrichtingin gebrekeblijft,kanhetburgemeesterenwethoudershetopruimenvanasbestindeomgeving bestuursrechtelijkafdwingenopgrondvanart.125vandegemeentewetinsamenhangmetart.5:21 e.v.vandealgemenewetbestuursrecht. IngevallenwaarinergeensprakeisvaneeninrichtingindezinvandeWetMilieubeheer: Wanneergeensprakeisvaneeninrichting,kandelastonderbestuursdwangwordengegrondopart. 1.1aWm,waarineenalgemenezorgplichtvoorhetmilieuvaneeniederisvastgelegd.DeAfdeling BestuursrechtspraakvandeRaadvanStateheeftdezemogelijkheidbevestigdineenuitspraakvan 21februari2007,LJNnr.AZ9023.DeAfdelingisvanoordeeldatdeeigenaarvaneenpanddienahet vrijkomenvanasbestalsgevolgvaneenbrandinzijnpandnalaatmaatregelentetreffenomnadelige gevolgenvoorhetmilieuopteheffen,redelijkerwijskanvermoedendathierdoornadeligegevolgen voorhetmilieukunnenwordenveroorzaakt.doornietdebenodigdemaatregelentetreffen, overtreedtdeeigenaarartikel1.1awm.degemeentewasgerechtigdomspoedshalvelastonder bestuursdwangtoetepassen. Inhetkadervandeuitoefeningvanhetopperbevelbijbrand: Opgrondvanartikel173Gemeentewetheeftdeburgemeesterhetopperbevelbijbrandenbij ongevallen.hettweedelidvanditartikelgeeftdeburgemeesterdebevoegdheidbijbranden ongevallenbedoeldinheteerstelid,debevelentegevendiemetoogophetvoorkomen,beperken enbestrijdenvangevaarnodigzijn. Ingevalvanasbestopeenopenerfofterreinofopeenafgebrandbouwwerk: Burgemeesterenwethouderskunnenopgrondvanart.7b,tweedelid,ondercvandeWoningwet junctoart tweedelidondercvandebouwverordening(terrein/erfmaggeennadeelvoor gezondheidopleverentengevolgevanverontreiniging)bestuursdwangtoepassenjegenseen eigenaarvaneenopenerfofterreinvanwegehetnietvoldoenaandebouwverordening.letwel, dezeregelinggeeftonvoldoendemogelijkheidvooreenaanschrijvingtothetschoonmakenvan buitenheteigenerfgelegenterreinenofdeopenbareweg. Inart1avandeWoningwetisdeverplichtingopgenomenvoordeeigenaarendegebruikervaneen bouwwerkofopenerfofterreinomervoortezorgendatergeengevaarvoordegezondheid ontstaatdanwelvoortduurtalsgevolgvandestaatvandatbouwwerkofopenerfofterrein.inacute situatiesvangevaarzettingkunnenburgemeesterenwethouderstegenovertredingvandie zorgplichthandhavendoptredendoormiddelvaneenlastonderbestuursdwang.datditookgeldt voorasbestverontreinigingisvermeldindememorievantoelichtingbijdewoningwet(tk ,29392nr.3pag.10).Opgrondvanart.100dWoningwetkunnenburgemeesterenwethouders direct(nood)maatregelentreffentervoorkomingvangevaarvoordegezondheid. Opgrondvanartikel6vanhetAsbestverwijderingsbesluit2005magasbestdattengevolgevaneen incidentisvrijgekomenalleenwordenopgeruimddooreensc530gecertificeerdverwijderingbedrijf. NadesaneringmoethetgebiedvrijgegevenwordendooreenSC540geaccrediteerdlaboratorium.

17 Nazorg AlshetgevaarvoordebetrokkenenisgewekendanzullenzijhieroverdoorAOVen/ofdeafdeling BO(communicatie)wordengeïnformeerd.Ookwordtaangegevenbijwiezijmetvragenterecht kunnen.dekostendiedoordegemeentezijngemaaktn.a.v.delastonderbestuursdwangworden opdeeigenarenvandebetrokkenpercelenwordenverhaald. Degemeenteevalueerthetverloopvandecalamiteit.Tijdensdecalamiteitwordtdecontrolelijst (bijlage7)bijgehouden.dezecontrolelijstisleidraadvoordeevaluatie.afhankelijkvande uitkomstenhiervanwordendebetrokkenpartijenaangesprokenopzakendiegoedofmindergoed zijnverlopenenwordenzonodigproceduresaangepast. IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina17

18 CAsbestinzamelingvanparticulieren(BORenVVH) DeafdelingBORkrijgtoptweemanierenmetasbesttemaken.Asbestspeelteenrolbijhetinleveren vanafvalmaterialenbijdemilieustraatdoorparticulieren.daarnaastkomthetvoordatzwerfasbest indeopenbareruimtewordtgevonden.dewerkwijzebijhetinnemenwordthiereninbijlage16 beschreven.dewerkwijzebijhetaantreffenvanzwerfasbestwordtbeschrevenbijpuntdenbijlage 17. BijdeinleveringvanasbestbijdegemeentewerfvindtterugkoppelingplaatsnaardeafdelingVVH doormiddelvanstortingsbewijzen.normaalgesprokenwordtasbestingeleverddoorparticulieren enzijhebbenalshetgoedisvoorafgaandaandesloopeensloopmeldingverricht.bijde sloopmeldingwordteenstortingsbewijs(bijlage5)verstrektdatbijhetinleverenvanasbestmoet wordenoverlegdopdegemeentewerf.indiendeparticuliergeenbeschikkingheeftoverdit stortingsbewijskaneenblancostortingsbewijs(bijlage6)terplaatsevandegemeentewerfworden ingevuld.naterugkoppelingbekijktdeafdelingvvhofereenmeldingofvergunningnoodzakelijk wasenofdatdesituatiegelegaliseerdkanenmoetworden.alsdesituatiegelegaliseerdkanworden wordtdeparticulierverzochtalsnogeenmeldingintedienen.kandesituatienietgelegaliseerd wordendanwordthiervooreenhandhavingdossierwordenaangemaakt.bijeenherhaalde overtredingwordthierverdertegenopgetreden. Hetasbesthoudendemateriaaldataangebodenwordtbijdemilieustraatmoetingepaktzijninfolie waarbijdenadengoedzijnafgeplakt.depakkettenmoetenvoorzienzijnvanhetopschriftasbest.de pakkettenwordenopdemilieustraatdoordeparticulierenindedaarvoorbestemdecontainer gelegd.alsdecontainervoliswordtdezevoorverdere verwerking naareenafvalverzamelaar getransporteerdvolgensdegeldendevoorschriften. IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina18

19 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina19 DAsbestopofindebodem(IB/VVHevt.BOR) Inhetverledenisasbestnietalleentoegepastingebouwenmaarookdaarbuitenkanasbestworden aangetroffen.hierbijvaltbijvoorbeeldtedenkenaangebruiksvoorwerpen,asbesthoudende rioolbuizenenverlorenbekistingbijbetonplaten.ookkanasbestinofopdebodemterechtzijn gekomendoorhetondeskundigsanerenvangebouwenofillegaaldumpen. Asbestindebodem Naastderisico smetbetrekkingtotdevolksgezondheidkanasbestindebodemookfinanciële risico smetzichmeebrengen..asbestindebodemkanvoorvertragingzorgenenextrakostenmet zichmeebrengenbijhetontwikkelenvanprojecten.omrisico steverkleinenishetvanbelangdatbij hetvooronderzoekzorgvuldigaandachtwordtgeschonkenaanasbest.indienerbijvoorbeeld bouwwerkenaanwezigzijn(geweest)vanvoor1994,iserkansopasbest.zijneraanwijzingendater mogelijkasbestophetterreinisofwas,danishetraadzaamomeenoriënterendasbestonderzoek uittelatenvoeren. Inveelgevallen,voordateenaankoopofverkoopvanpercelenplaatsvindtdoordegemeente,laat hetingenieursbureau(ib)eenbodemonderzoekuitvoeren.ditbodemonderzoekisbedoeldomaan tetonenofdebodemverontreinigdis.debelangrijkstevraagdiebeantwoordmoetwordenisofde bodemgeschiktisvoordebeoogdefunctie.bijeenstandaardbodemonderzoekkijkenweofde bodemeventueelverontreinigdismetchemischestoffen,zoalszwaremetalen,mineraleolieof Polycyclischearomaten.Hetkanzijndateraanwijzingenzijndaterasbestindebodemkanzitten. Hierkanbijhetvooronderzoeken/ofbodemonderzoekverderaandachtaanwordengeschonken. Watvoormogelijkesituatieszichdaarbijkunnenvoordoenenhoewedaarmeeomgaan,staatin bijlage18. Alserdaadwerkelijkasbestwordtaangetroffenindebodemisveelalvervolgonderzoeknoodzakelijk omdeernstenspoedeisendheid(urgentie)vasttestellen.indienersprakeisvaneenernstiggeval enerzijncontactmogelijkheden,danzalinveelgevallenhetasbestmoetenwordengesaneerd.voor desaneringisdandeprovinciehetbevoegdegezag.voorbodemverontreinigingenmetasbestdie zijnontstaanna1986isdezorgplichtvantoepassingendankanookdegemeentebevoegdgezag zijn. Asbestopdebodem Indienasbestopdebodemaanwezigis,kanerookeenbelangrijketaakzijnweggelegdvoorde gemeente.metnamealsersprakeisvaneventuelegezondheidsrisico s.afhankelijkvande eigendomssituatiezijnvervolgactiesgewenst.alsasbestwordtaangetroffenindeopenbareruimte danzalborditaansturen.doordedeskundigemedewerkersvanbordieeencursushebben gevolgdomasbesttekunnenherkennen,wordtbeoordeeldofhetvermoedelijkasbestis.indiendit hetgevaliswordthetdeskundigbedrijfingeschakeldwaarwijafsprakenmeehebben.ditbedrijfzal beoordelenofhetinderdaadomasbestgaatenwelkerisicoklassehetbetreft.afhankelijkvande risicoklassewordteensaneringuitgevoerd. Gaathetomterreinvanderden(particulierofbedrijf)dankomtdegemeenteinactievanwegede gezondheidsrisico s.degemeente(afdelingvvh)schrijftdandebetreffendeeigenaaraanomhem aantesporentotactie.insommigegevallenkanhetdirectegevaarwordenweggenomendoorhet terreinaftelatenzettenmeteenhekwerk. Hetkanvoorkomendaterdooreenmilieucontroleurbinneneenmilieuinrichtingasbesthoudende materialenwordenaangetroffen.afhankelijkvandeherkomstkandemilieucontroleurzelfstappen ondernemenofinsamenspraakmetdebouwcontroleurofandereafdelingendevervolgactie bepalen.

20 Alsersprakeisvanasbestopofindebodemkunnenverschillendeafdelingenvandegemeenteeen taakhebben.tedenkenvaltaan: BORvoorhetlatenopruimenvanasbestopdebodemvandeopenbareruimte. IBingevalvanonderzoekbijgrondtransactiesvangemeentelijketerreinen; FaZabijhetopstellenvancontractenbijgrondtransactiesvangemeentelijketerreinen; VVHalsersprakeisvanasbestopterreinvanderden. IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina20

21 IntegraalAsbestprotocolGemeenteGilzeenRijen Pagina21 EAsbestingemeentelijkepanden(FaZaenRO) Inleiding Asbestingemeentelijkegebouwenisteverdelenin4verschillendecategorieën. 1 Aantekopenpanden. 2 Pandeningemeentelijkeigendom(behalvescholen) 3 Scholeningemeentelijkeeigendom 4 Teslopengebouwen 1.Aantekopenpanden DeafdelingenROenFaZazijnbetrokkenbijdeaankoopvanpanden.Indezepanden(vanvoor1994) zijnmogelijkasbesthoudendematerialenverwerkt.omhiereengoedbeeldtekrijgenwordterin eenaantekopenpandinopdrachtvanfazaeenasbestinventarisatie(typea)uitgevoerddooreen SC540gecertificeerdbureau.Aandehandvanhetasbestinventarisatierapportdatditbureauopstelt istebepalenwelkerisico serspelenm.b.t.asbest.ookisindicatieftebepalenwatde saneringskostenvanasbesthoudendmateriaalzijnbijbijvoorbeeldsloopofrenovatie.ditkanvan invloedzijnopdekoopsomdievoorhetbetreffendepandwordtbetaald.deprocedurerondde aankoopvanpandenisvastgelegdineencontrolelijst(bijlage19). 2.Pandeningemeentelijkeigendom(behalvescholen) Ophetmomentdateenpandwordtverbouwdofervindenonderhoudswerkzaamhedenplaatst wordter,indiennoodzakelijk,eenasbestinventarisatieonderzoekuitgevoerd.indienblijktdater asbestinhetpandaanwezigiswordthiervooreenomgevingsvergunningvoordeactiviteitslopen aangevraagd.hetasbestwordtvolgensdegeldendewetenregelgevingenvolgenshetbestek/de aanbestedingdooreensc530gecertificeerdebedrijfverwijderdenafgevoerd. 3.Scholeningemeentelijkeigendom Indegemeentezijn11scholenvoorhetbasisonderwijsaanwezig.VolgensdeVNGzijnde schoolbesturenverantwoordelijkvoorhetasbestbeleidopdescholen.degemeentelaatinde scholenwaarmogelijkasbestaanwezigiseenasbestinventarisatieonderzoekuitvoeren.afhankelijk vanderesultatenvanditonderzoekwordenverdereactiesbepaald.bijdirectgevaarwordterdirect gehandeld.alsergeensprakeisvaneendirectgevaardanzalhetasbestindetoekomstmet verbouwenonderhoudswerkzaamhedenverwijderdworden.derapportenvanhetonderzoek wordenaandescholenuitgereikt. 4.Teslopenpanden Alserbesloteniseenpandteslopenwordtereersteenasbestinventarisatieonderzoekuitgevoerd dooreensc540gecertificeerdbedrijf.vervolgenswordtsloopmeldingingediend/een omgevingsvergunningvoordeactiviteitslopenaangevraagd. Indienasbestaanwezigiswordtvoordeaanvangvandebouwkundigesloophetasbestgesaneerd dooreensc530gecertificeerdbedrijf.allesloopwerkzaamhedenwordenuitgevoerdvolgenshet doordegemeenteopgemaaktbestekendegeldenderegelgeving.inhetbestekisopgenomenaan welkeeisendeslopermoetvoldoen.dealgemeneuitvoeringsvoorschriftenvandesloopmelding/ omgevingsvergunningenzoalsdezegeldenvoorslopenzijnopgenomeninhetbestek.

ASBESTPROTOCOL. Inleiding/ Wat is asbest?

ASBESTPROTOCOL. Inleiding/ Wat is asbest? ASBESTPROTOCOL Inleiding/ Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopische kleine, naaldachtige vezels. Asbest is in het verleden vaak gebruikt om

Nadere informatie

INTEGRAAL ASBESTPROTOCOL GEMEENTE GILZE EN RIJEN

INTEGRAAL ASBESTPROTOCOL GEMEENTE GILZE EN RIJEN INTEGRAAL ASBESTPROTOCOL GEMEENTE GILZE EN RIJEN Integraal Asbestprotocol Gemeente Gilze en Rijen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk A Asbest en de Wabo + sloopmeldingen Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

asbest Asbest bij WSN

asbest Asbest bij WSN op met. Doet u dit niet en raakt de woning besmet met asbest, dan zijn de kosten van de gevolgschade voor uw rekening. Veilig? Ben ik wel veilig in mijn woning na de asbestverwijdering door een gespecialiseerd

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Asbestprotocol. Gemeente Voorschoten. Afdeling Ruimtelijk Beheer. Versie 1.2

Asbestprotocol. Gemeente Voorschoten. Afdeling Ruimtelijk Beheer. Versie 1.2 Asbestprotocol Gemeente Voorschoten Afdeling Ruimtelijk Beheer December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Wat is asbest?... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling... 4 2. Wetgeving en handhavingpartners...

Nadere informatie

Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005 Een handreiking voor gemeenten

Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005 Een handreiking voor gemeenten InfoMil > GEZONDHEID EN MILIEU > Asbest Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005 Een handreiking voor gemeenten In opdracht van 1 Landelijke Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.4 Juni 2014

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.4 Juni 2014 Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.4 Juni 2014 1 Colofon Voor u ligt de geactualiseerde versie 1.4 juni 2013 van de Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop. Aanpassing van

Nadere informatie

Toezicht op Asbest. Regelgeving

Toezicht op Asbest. Regelgeving Toezicht op Asbest Regelgeving Belangrijkste regelgeving Asbestverwijderingsbesluit Productenbesluit Asbest Besluit asbestwegen Bouwbesluit Activiteitenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit Subregelgeving

Nadere informatie

Informatie over asbest in uw woning

Informatie over asbest in uw woning Informatie over asbest in uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze brochure. U

Nadere informatie

Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's

Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's Bijlage: Procesbeschrijving en stroomschema's Handhavingsinstrumenten: - Gedogen - Last onder dwangsom - Bestuursdwang Procesbeschrijving gedogen 1. De (dreigende) overtreding wordt geconstateerd. Er wordt

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Leidsche-Rijn Passiebloem (BSO) Passiebloemweg 5 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 161257070

Inspectierapport BSO Leidsche-Rijn Passiebloem (BSO) Passiebloemweg 5 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 161257070 Inspectierapport BSO Leidsche-Rijn Passiebloem (BSO) Passiebloemweg 5 3452CZ VLEUTEN Registratienummer 161257070 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 18 februari 2016. Project 13.000 gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 18 februari 2016. Project 13.000 gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 18 februari 2016 Project 13.000 gasleidingen AGENDA PowerPoint Welkom presentatie Lelystad Voorstellen Project presentatie Contactgegevens Rondvraag

Nadere informatie

BROCHURE. ASBEST in kerkelijke gebouwen

BROCHURE. ASBEST in kerkelijke gebouwen BROCHURE ASBEST in kerkelijke gebouwen Versie april 2013 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...3 A Asbest...3 B Vormen van asbest...3 C Toepassing van asbest...3 D Aanwezigheid van asbest...3 E Risico s....3 WET

Nadere informatie

SAMENVATTING Brief van VROM-Inspectie Asbestbeleid, wat is dat? Handboek asbest Renswoude Visie 2013-2030

SAMENVATTING Brief van VROM-Inspectie Asbestbeleid, wat is dat? Handboek asbest Renswoude Visie 2013-2030 Asbestbeleid Renswoude 2013-2016 CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht Oktober 2013 REN1323.T001/ 857 opgesteld door beoordeeld door P. Out B. Karnebeek V. de Graaf SAMENVATTING Asbest is een stof die

Nadere informatie

Huishoudelijk Asbest?

Huishoudelijk Asbest? Huishoudelijk Asbest? Naar het scheidingsstation natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu Sinds 1993 is het verboden om asbest in producten te verwerken (Asbestverwijderingsbesluit).

Nadere informatie

Asbest, hoe zit het nu echt?

Asbest, hoe zit het nu echt? Asbest, hoe zit het nu echt? Door: Hans de Jong Programma Korte introductie Search/SGS; Inleiding asbest; Waar asbest aan te treffen; Wettelijk kader; Wat is asbest? Grieks asbestos Onverwoestbaar Onvergankelijk

Nadere informatie

Meldingsformulier sloopvoornemen asbesthoudende materialen Op basis van artikel 8.2.1 bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit

Meldingsformulier sloopvoornemen asbesthoudende materialen Op basis van artikel 8.2.1 bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit Meldingsformulier sloopvoornemen asbesthoudende materialen Op basis van artikel 8.2.1 bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit In te vullen door medewerker MBG: Dossier nr. BWT Datum van Dit formulier

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 12 mei Project gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 12 mei Project gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 12 mei 2016 Project 15.000 gasleidingen AGENDA Welkom Voorstellen PowerPoint presentatie Lelystad Project presentatie Contactgegevens Voorstel Wijkraden

Nadere informatie

Asbestdaken vervangen

Asbestdaken vervangen Asbestdaken vervangen Wat is asbest? Asbest heeft positieve eigenschappen, waardoor het veel is toegepast. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen en goedkoop. Asbest is echter ook

Nadere informatie

www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Wat is asbest? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Albert Zwerver. Directie Uitvoering. Milieugevaarlijke Stoffen

INTRODUCTIE. Albert Zwerver. Directie Uitvoering. Milieugevaarlijke Stoffen INTRODUCTIE Albert Zwerver Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen 1 LOM-PROJECT BRABANT-1 Ketenproject asbest & bouw- en sloopafval provincie Noord-Brabant Arbeidsinspectie SEPH s politie gemeenten

Nadere informatie

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers?

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Jetty Middelkoop AGS BAA Waarom heeft I-SZW aandacht voor de brandweer? Melding uit Rotterdam Rijnmond over onverantwoord omgaan met asbest door de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam 1 Afdeling Handhaving Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg 13 15 1099 BS Amsterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877

Nadere informatie

Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast.

Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast. Nijs De aanpak van hennep en asbest Thús Wonen wil dat u veilig kunt wonen in een gezonde leefomgeving zonder overlast. Helaas zijn er soms factoren die uw woongenot verstoren, zoals illegale hennepteelt

Nadere informatie

Illegale inzameling door derden

Illegale inzameling door derden Illegale inzameling door derden Piet van Oirschot Beleidsmedewerker afval Gemeente Tilburg, afdeling BAT Wat hebben we in Tilburg daarmee? Vooral textiel, maar ook soms elektrische apparaten, metalen en

Nadere informatie

Jaarverslag Handhaving Inhoud

Jaarverslag Handhaving Inhoud Jaarverslag Handhaving Inhoud Inleiding... 2 Milieutoezicht... 3 Bouw- en woning toezicht... 7 Toezicht Apv en bijzondere wetten... 10 Bestuursrechtelijke handhaving... 13 Ontwikkelingen... 14 Conclusies

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN huurders- en verhuurderszaken maart 2001 Inhoud Toelichting I Inleiding II Uitgangspunten III Gebruik van de procedures IV Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wonen op bedrijventerreinen. Hoe nu verder? Woensdag 15 juli

Wonen op bedrijventerreinen. Hoe nu verder? Woensdag 15 juli Hoe nu verder? Woensdag 15 juli Agenda 19:30 Opening 19:35 Wethouder Johan Sluiter 19:45 Aanleiding handhaving Samir Lamkadmi 20:05 Handhaving; hoe nu verder? Erik Nas (ODRA) 20:25 Plenaire afsluiting

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven en LRKP. Publiceren handhavingsbesluiten. Waarom, wanneer en hoe?

Instructie GIR Handhaven en LRKP. Publiceren handhavingsbesluiten. Waarom, wanneer en hoe? Instructie GIR Handhaven en LRKP Publiceren handhavingsbesluiten Waarom, wanneer en hoe? Juni 2016 Versie 16.1.4 Auteurs: M. van der Lelij (VNG) H. Manshanden (DUO) Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Beoordeling

Nadere informatie

Beleid & uitvoering Omgevingsvergunning voor het Slopen Juli 2011

Beleid & uitvoering Omgevingsvergunning voor het Slopen Juli 2011 Beleid & uitvoering Omgevingsvergunning voor het Slopen Juli 2011-1 - - 2 - Inhoud 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitsslag Sloop 5 3. Wettelijke taak 5 4. VROM-inspectie 6 5. Arbeidsinspectie 6 6. Vastleggen

Nadere informatie

SAM Hosting. SAM Office Support Horreweg 3, 5871 CG Broekhuizenvorst. instellingen

SAM Hosting. SAM Office Support Horreweg 3, 5871 CG Broekhuizenvorst.  instellingen E-mail instellingen 1 Persoonlijke gegevens... 1 2 Instellen Outlook 2010... 2 3 Instellen Outlook 2007... 4 4 Instellen IPhone / IPad... 6 5 Instellen Android... 8 6 Openen van de Mailbox met Internet

Nadere informatie

2. De aanschrijvingsbrief aan de heer F.J.M. Grandjean P.C. inzake Berg en Dalseweg 194 vast te stellen;

2. De aanschrijvingsbrief aan de heer F.J.M. Grandjean P.C. inzake Berg en Dalseweg 194 vast te stellen; Embargo tot 7 dagen na besluitvorming Onderwerp Handhavingsbesluit Berg en Dalseweg 194 te Nijmegen Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Plan van Aanpak Asbestbrand op hoofdlijnen

Plan van Aanpak Asbestbrand op hoofdlijnen Plan van Aanpak Asbestbrand op hoofdlijnen Door nieuwe asbestregelgeving, inzichten en werkwijzen is een herziening nodig van het huidige Plan van Aanpak Asbestbrand. Dit plan van aanpak op hoofdlijnen

Nadere informatie

Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om

Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om Deze folder is uitsluitend bedoeld voor bewoners/gebruikers van een woonverblijf zoals een woning, woonkeet, woonwagen of logiesverblijf (en daarbij behorende

Nadere informatie

Hennepteelt in VvE: Handhaving en schadeclaim:

Hennepteelt in VvE: Handhaving en schadeclaim: Hennepteelt in VvE: Handhaving en Schadeclaim Congres VvE Managers 2016 Maandag 28 november 2016 28/11/2016 1 Handhaving en schadeclaim: Inhoud: Hennepteelt, de gevaren 1. Kabels en transformatoren: brand,

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol

Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Preventie 2. Handhaving 3. Sanctiestrategie Inleiding In het Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

NVVK-prijs. Naar een veiliger asbestverwijderingsproces. drs. B.A. Fijnheer

NVVK-prijs. Naar een veiliger asbestverwijderingsproces. drs. B.A. Fijnheer Naast het asbesthoudende dakbeschot zijn hier ook andere risico s. NVVK-prijs Naar een veiliger asbestverwijderingsproces drs. B.A. Fijnheer veiligheidskundige Unision B.V. voor onafhankelijk kwaliteitsadvies

Nadere informatie

Asbestsanering in Stede Broec

Asbestsanering in Stede Broec Asbestsanering in Stede Broec Aanleiding In de commissie Grondgebiedzaken van 12 maart jl. heeft de fractie van de Onafhankelijke Partij een initiatief voorstel betreffende asbestsanering ingebracht (bijlage

Nadere informatie

Asbest. Informatie voor werkgevers

Asbest. Informatie voor werkgevers Asbest Informatie voor werkgevers Asbest Asbest is vooral na 1945 op grote schaal in de handel gebracht en gebruikt in fabrieken, woningen en schuren, maar bijvoorbeeld ook in schepen of wegen. Ook is

Nadere informatie

Draaiboek asbest bij incidenten en calamiteiten. Beek 2012-2014

Draaiboek asbest bij incidenten en calamiteiten. Beek 2012-2014 Draaiboek asbest bij incidenten en calamiteiten Beek 2012-2014 1 Verantwoordelijke organisatie: Verantwoordelijke omgevingszorg: Vervangende verantwoordelijke omgevingszorg: Officier van Dienst Bevolkingszorg:

Nadere informatie

GOB / Natuur & Milieu Educatie (NME) Stukjes hechtgebonden asbest gevonden in schooltuin Kortenaerstraat Geen gezondheidsrisico s

GOB / Natuur & Milieu Educatie (NME) Stukjes hechtgebonden asbest gevonden in schooltuin Kortenaerstraat Geen gezondheidsrisico s Gemeente Haarlem, Middelen en Services GOB / Natuur & Milieu Educatie (NME) Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail 5 augustus 2013 SZ/GOB/NME/2013/

Nadere informatie

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.1 April 2011

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.1 April 2011 Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.1 April 2011 1 Colofon Deze Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop biedt een overzicht van hetgeen alle actoren met een wettelijke, maatschappelijke

Nadere informatie

Kennisdag 2009 van XA4 Onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau. Adequaat niveau asbesthandhaving. Best Opleidingen bv

Kennisdag 2009 van XA4 Onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau. Adequaat niveau asbesthandhaving. Best Opleidingen bv Kennisdag 2009 van XA4 Onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau Adequaat niveau asbesthandhaving Henk Onderstal Best Opleidingen bv Henk Onderstal 16 jaar Arbo & Milieumanager AKZO NOBEL, o.a. belast

Nadere informatie

PROTOCOL HYGIËNISCHE WOONPROBLEMEN. (concept november 2012)

PROTOCOL HYGIËNISCHE WOONPROBLEMEN. (concept november 2012) PROTOCOL HYGIËNISCHE WOONPROBLEMEN (concept november 2012) INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een hygiënisch woonprobleem?... 3 1.2 Waarom een lastig probleem?... 3 1.3 Waarom een protocol?...

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Den Haag 2008

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Den Haag 2008 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Den Haag 2008 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Den Haag 2008 Hoofdstuk 2 Beleidsregels

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en zesde lid, onderdeel 2, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en zesde lid, onderdeel 2, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF? ZON ER OP! ZUID-HOLLAND 2017 Besluit van gedeputeerde staten van 16 mei 2017, PZH-2017-580611356, tot vaststelling van de Subsidieregeling Asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland

Nadere informatie

Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om

Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om Deze folder is uitsluitend bedoeld voor bewoners/gebruikers van een woonverblijf zoals een woning, woonkeet, woonwagen of logiesverblijf (en daarbij behorende

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 juni 2013, nr. 90143/195381, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Destructief toezicht en aansprakelijkheid Mr. dr. B.J.P.G Roozendaal. vrijdag 27 februari 2009

Destructief toezicht en aansprakelijkheid Mr. dr. B.J.P.G Roozendaal. vrijdag 27 februari 2009 Destructief toezicht en aansprakelijkheid Mr. dr. B.J.P.G Roozendaal vrijdag Inleiding Bestuursorganen beschikken over diverse controle en handhavingsbevoegdheden om op te treden tegen burgers of ondernemingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42366 2 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/231783,

Nadere informatie

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren?

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

5apni20i3 VERZOND"* - 5 APR. 2013 2013U00753 informatie over plan van aanpak asbesttaken

5apni20i3 VERZOND* - 5 APR. 2013 2013U00753 informatie over plan van aanpak asbesttaken Gemeentewinkel Cluster Bouwen, Wonen & Heffingen (071)54 58 524 rdesmit@leiderdorp.nl Gemeente Leiderdorp Ingekomen: Afdeling Kopie - 5 APR. 2013 2013.02130 05/04/2013 Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

ONDERWERP ADVIES TOELICHTING. ú4 akkoord. bespreken \ Behandeling uiterlijk in college van 27 januari 2015. ! Niet akkoord n Gewijzigde versie

ONDERWERP ADVIES TOELICHTING. ú4 akkoord. bespreken \ Behandeling uiterlijk in college van 27 januari 2015. ! Niet akkoord n Gewijzigde versie I 6t >Ê.o to GO GEMEENTE I/VE E RT 't'il-s 1026 Sector Ruimte Openbaar: EI Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeuillehouder(s) Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties. 1 Gegevens huidige subsidieontvanger. 2 Gegevens nieuwe subsidieontvanger

Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties. 1 Gegevens huidige subsidieontvanger. 2 Gegevens nieuwe subsidieontvanger Formulier wijziging subsidieontvanger organisaties Met dit formulier kunt u een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de subsidiebeschikking. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

2. indien de verantwoordelijke niet vrijwillig maatregelen neemt, bestuursdwang toepassen;

2. indien de verantwoordelijke niet vrijwillig maatregelen neemt, bestuursdwang toepassen; Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. ECGR (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) Onderwerp asbestbranden en kostenverhaal ons kenmerk ECGR/U200700728 Lbr.07/44 datum 11 mei 2007 Samenvatting

Nadere informatie

Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012

Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012 Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012 Per 1 oktober 2012 wordt het BTW-percentage van 19% verhoogd naar 21%. Deze wijziging dient u uiteraard ook in de King-administratie door te voeren. In dit document

Nadere informatie

Besluit handhaving kinderopvang. voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek

Besluit handhaving kinderopvang. voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek Besluit handhaving kinderopvang voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek Inleiding Gemeenten dienen te bepalen hoe zij de in de wet gestelde eisen willen handhaven. Zij zijn in principe autonoom

Nadere informatie

Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom. Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering

Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom. Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering Sanctionering binnen het agentschap In 2007 ca 750 bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Gemeente Goeree-Overflakkee. Asbest melden via hoe werkt dat?

Gemeente Goeree-Overflakkee. Asbest melden via  hoe werkt dat? Gemeente Goeree-Overflakkee Asbest melden via www.omgevingsloket.nl, hoe werkt dat? Handleiding voor melding van het verwijderen en afvoeren van maximaal 35 m² geschroefde en hechtgebonden asbesthoudende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom. 2 juni Project gasleidingen

Informatieavond. Welkom. 2 juni Project gasleidingen Informatieavond Welkom PowerPoint presentatie Lelystad 2 juni 2016 Project 15.000 gasleidingen TEAM GASLEIDINGEN Mevrouw T. Wijnstra - projectmanager PowerPoint Mevrouw presentatie M. Bakmeijer Lelystad

Nadere informatie

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.2 Maart 2012

Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.2 Maart 2012 Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop Versie 1.2 Maart 2012 1 Colofon Voor u ligt de geactualiseerde versie 1.2-2012 van de Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop. Aanpassing van de

Nadere informatie

ons kenmerk BAMM/U201000303

ons kenmerk BAMM/U201000303 Vaste commissie voor VROM uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8656 betreft VNG standpunt asbest uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U201000303 bijlage(n)

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2017 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2017 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2017 Gemeente Ridderkerk Vastgesteld op 14 maart 2017 door het College van Burgemeester en wethouders 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Algemene aspecten 2.1 Toezichthouders/BOA s 3 2.2

Nadere informatie

ASBESTBEHEERSPLAN conform SC-540 en NEN 2991 : 2005 (SCA-certificaat 07-D , afgegeven d.d. 1 juni 2007)

ASBESTBEHEERSPLAN conform SC-540 en NEN 2991 : 2005 (SCA-certificaat 07-D , afgegeven d.d. 1 juni 2007) Titelblad Noord Zijperweg 21D www. schuttemilieu.nl 1766 HG Wieringerwaard Info@schuttemilieu.nl Tel: 0224 72 02 52 BTW: NL814932332B01 Mob: 06 27 21 73 45 IBAN: NL 27 ABNA 0475277279 Foto van de onderzochte

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest Asbest in bedrijven en instellingen De meest gestelde vragen over asbest Asbest in bedrijven en instellingen De meest gestelde vragen over asbest 0 Inhoud Waarom deze brochure? 1. Toepassingen en risico

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT% 2014%C%2015 2015-2016. VMBO%Basisberoepsgerichte%leerweg VMBO%Kaderberoepsgerichte%leerweg VMBO%Gemengde%leerweg

EXAMENREGLEMENT% 2014%C%2015 2015-2016. VMBO%Basisberoepsgerichte%leerweg VMBO%Kaderberoepsgerichte%leerweg VMBO%Gemengde%leerweg EXAMENREGLEMENT% 2015-2016 2014%C%2015 VMBO%Basisberoepsgerichte%leerweg VMBO%Kaderberoepsgerichte%leerweg VMBO%Gemengde%leerweg Van%Kinsbergen%college De#MR#heeft#instemming#verleend#d.d.% 12 mei 2015

Nadere informatie

l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll

l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll BSD-fractie T.a.v. De heer L. van der Kallen Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: LK/14090 16-12-2014

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Verzekeraars en pensioenfondsen

Verzekeraars en pensioenfondsen Verzekeraars en Pensioenfondsen Verzekeraars en pensioenfondsen In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp verzekeraars en pensioenfondsen. De volgende onderwerpen komen hierbij

Nadere informatie

leisteen een steengoede oplossing voor asbest!

leisteen een steengoede oplossing voor asbest! leisteen een steengoede oplossing voor asbest! De schoonheid en het unieke karakter van leisteen inspireert de mens al honderden jaren Asbest verplicht verwijderen U moet vóór 2024 het asbest van uw woning,

Nadere informatie

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest Asbest in bedrijven en instellingen De meest gestelde vragen over asbest 04 Inhoud Waarom deze brochure? 1. Toepassingen en risico s 2. Herkennen en inventarisatie 3. Doen en laten 4. Regels voor sloop,

Nadere informatie

Onderzoek uitvoeringspraktijk VTH asbesttaken door gemeenten Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht

Onderzoek uitvoeringspraktijk VTH asbesttaken door gemeenten Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht Onderzoek uitvoeringspraktijk VTH asbesttaken door gemeenten Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht Auteur S. van Dinther R. Brekelmans Datum 25 juni 2014 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Informatie over asbest in en om uw woning

Informatie over asbest in en om uw woning Informatie over asbest in en om uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. In deze folder leest u

Nadere informatie

ASBEST DE B.A.A.S. Brede Aanpak Asbest Sanering. Oktober 2015 SP Overijssel. Een initiatief van SP Overijssel in samenwerking met SP Limburg

ASBEST DE B.A.A.S. Brede Aanpak Asbest Sanering. Oktober 2015 SP Overijssel. Een initiatief van SP Overijssel in samenwerking met SP Limburg ASBEST DE B.A.A.S. Brede Aanpak Asbest Sanering Een initiatief van SP Overijssel in samenwerking met SP Limburg Oktober 2015 SP Overijssel foto: Shai Barzilay Inhoudsopgave Inleiding 3 Maatschappelijke

Nadere informatie

Asbest. Hoe gaan we er samen mee om? Lees deze brochure goed door en bewaar hem in uw meterkast!

Asbest. Hoe gaan we er samen mee om? Lees deze brochure goed door en bewaar hem in uw meterkast! Asbest Hoe gaan we er samen mee om? Lees deze brochure goed door en bewaar hem in uw meterkast! De Woonmensen zorgt voor een prettige en gezonde woonomgeving. Helaas is asbest soms nog steeds in woningen

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Bouw- en sloopwerkzaamheden. Uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. Veiligheid en voorkomen van schade

Bouwbesluit 2012. Bouw- en sloopwerkzaamheden. Uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. Veiligheid en voorkomen van schade Bouwbesluit 2012 Bouw- en sloopwerkzaamheden Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Maak wérk. van een asbestveilig erf. www.agroasbestveilig.nl

Maak wérk. van een asbestveilig erf. www.agroasbestveilig.nl Maak wérk van een asbestveilig erf www.agroasbestveilig.nl Omdat níet saneren meer kost Laten we helder zijn: asbest saneren kost geld. Dat is meteen de enige reden om het te laten. Er zijn betere redenen

Nadere informatie

Asbest. informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Asbest. informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning A sbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren van Meanderwoningen Sassenheim. Document: asbest

Vereniging van Eigenaren van Meanderwoningen Sassenheim. Document: asbest Vereniging van Eigenaren van Meanderwoningen Sassenheim Document: asbest November 2010 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. Algemeen Wat is asbest Waar is asbest toegepast in de meanderwoningen Vergunningen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

1 Inleiding. Beleid bijtincidenten honden Rapport Verantwoord honden houden, bijlage bij Kamerstukken II 2013/14, , nr. 729.

1 Inleiding. Beleid bijtincidenten honden Rapport Verantwoord honden houden, bijlage bij Kamerstukken II 2013/14, , nr. 729. 1 Inleiding Veel mensen hebben huisdieren. Soms veroorzaken deze dieren overlast voor de gemeenschap. In dit beleid wordt specifiek gekeken naar de overlast veroorzaakt door honden. Leidraad hierbij is

Nadere informatie

Vaststellingsformulier

Vaststellingsformulier Vaststellingsformulier Bijlage 4 behorende bij artikel I, onderdeel O, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van nr. WJZ/12001505, houdende wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A.

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 Gemeente Drimmelen Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Reniers pagina 2 van 14 pagina 3 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsplan toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen

Uitvoeringsplan toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen Uitvoeringsplan toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen 2017-2018 Vastgesteld op 14 februari 2017, door burgemeester van Geldermalsen en het college van burgemeester

Nadere informatie