Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4. NL.IMRO.0037.OV1404-on01 10 september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4. NL.IMRO.0037.OV1404-on01 10 september 2015"

Transcriptie

1 Landelijk gebied, Streekweg tegenover 4 NL.IMRO.0037.OV1404-on01 10 september 2015

2 blz. 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk Aanleiding Projectgebied Huidig bestemmingsplan Bevoegdheid Hoofdstuk Onderzoeken Fysieke veiligheid Milieu Ecologie Archeologie en cultuurhistorie Verkeer Water Hoofdstuk Beleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Conclusie Hoofdstuk Inleiding Uitvoerbaarheid 19 Economische uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing Bijlage 1 rapportage landschappelijke inpassing Bijlage 2 Landschappelijke inpassing Bijlage 3 vooroverleg waterschap Bijlage 4 vooroverleg waterschap 2 Bijlage 5 vooroverlegreactie provincie Bijlage 6 vooroverlegreactie Veiligheidregio Bijlage 7 vooroverlegreactie veiligheidsregio 2

3 Ruimtelijke Onderbouwing blz. 3

4 blz. 4

5 Hoofdstuk blz. 5 Inleiding Aanleiding Aan de Streekweg 4 bevindt zich het agrarisch bedrijf van de familie Hilverts. Het betreft een gemengd bedrijf met een melkveehouderij en akkerbouwtak. De initiatiefnemers willen als neventak bij het bedrijf een camperstandplaats starten. Zij willen dit inrichting op het perceel OWD00R47 aan de overzijde van de Streekweg. Op dit moment is het perceel ingericht voor het kweken van kerstbomen en aan de achterzijde als weide. Het is de bedoeling dat het gehele perceel opnieuw wordt ingericht ten behoeve van een camperplaats welke aan de weg wordt gesitueerd. Het achtergelegen deel van het perceel krijgt een natuurlijke inrichting, mede geschikt voor extensieve vormen van recreatie. De camperplaats krijgt een omvang van maximaal 30 plaatsen. De camperplaats bestaat uit de volgende onderdelen: 30 standplaatsen gevormd door halfverharding; Nutsvoorzieningen per standplaats zoals stroom en water-aansluitingen; Een hygiëne punt waar chemische toiletten worden gereinigd en water kan worden ingenomen (betreft een betonplaat zonder bebouwing); Oprit met 'weg' naar de standplaatsen; Ondergeschikte voorzieningen zoals picknickbankjes en verlichting (bouwwerken geen gebouw zijnde); Beplanting ten behoeve van de landschappelijke inpassing en realisatie van natuurwaarden. Het plan is uitgewerkt in een inrichtingsschets en een landschappelijk inpassingsplan. Beide maken deel uit van de omgevingsvergunning en zijn als bijlage aan deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. 1.2 Projectgebied Het projectgebied bestaat uit het perceel aan de overzijde van Streekweg 4. Dit gebied ligt nabij het buurtschap Holte, ten noorden van Onstwedde. Het projectgebied betreft het kadastrale perceel OWD00R471. Het projectgebied is nu gedeeltelijk beplant met sparren (kerstbomenkwekerij). Het achtergelegen deel

6 blz. 6 is grasland. De achterzijde van het perceel wordt begrensd door een brede sloot van het Waterschap Hunze en Aa's. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door een bosje van Staatsbosbeheer. De oostzijde wordt begrensd door de gronden van de initiatiefnemer. Ten zuiden ligt de Streekweg, het bedrijf van de familie Hilverts en een woning van een derde. 1.3 Huidig bestemmingsplan Het plangebied is bestemd in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied', zoals vastgesteld op 23 maart 2009 door de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal. De gronden hebben de bestemming Agrarisch (art. 3) en zijn niet binnen een bouwvlak gelegen. De gronden zijn hiermee bestemd voor: uitoefening van een agrarisch bedrijf; behoud en herstel van de landschappelijke waarden; behoud van de natuurlijke waarden; Tevens is een dubbelbestemming opgenomen t.b.v. het straalpad. Dit betekent dat eventuele bouwwerken niet hoger mogen zijn dan 36 meter. Uitsnede bestemmingsplan Het huidige bestemmingsplan maakt het oprichten van een camperplaats niet mogelijk. Een afwijking van het bestemmingsplan kan worden vergund, door toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Voorliggende ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

7 1.4 blz. 7 Bevoegdheid In principe beslissen burgemeester en wethouders op een aanvraag om omgevingsvergunning. Inhoudelijk zijn soms andere bestuursorganen mede verantwoordelijk voor de te verlenen omgevingsvergunning. Daarvoor is in artikel 2.27 van de Wabo een verklaring van geen bedenking (vvgb) opgenomen. Zonder een vvgb kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. Bij het met ruimtelijke onderbouwing afwijken van het bestemmingsplan is een vvgb van de gemeenteraad nodig. In zijn vergadering van 18 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Stadskanaal echter besloten om alle activiteiten waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 aan te wijzen als categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenking is vereist. Dit betekent dat burgemeester en wethouders zonder raadpleging van de gemeenteraad de omgevingsvergunning kunnen verlenen, mits daar op andere gronden geen bezwaren tegen zijn.

8 blz. 8

9 Hoofdstuk 2 blz. 9 Beleid 2.1 Provinciaal beleid Provinciaal omgevingsplan In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) worden de hoofdlijnen van het provinciaal omgevingsbeleid voor de lange termijn aangegeven. Daarnaast wordt per thema het beleid voor de periode meer concreet aangegeven. Ten aanzien van nevenfuncties bij agrarische bedrijven stelt het omgevingsplan het volgende: "we bieden ruimte voor schaalvergroting en verbreding met activiteiten zoals water- en natuurbeheer, recreatie, en zorg." 'Vooral in gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden liggen mogelijkheden voor een productiewijze met aanvullende inkomsten uit nevenactiviteiten (verbreding van de landbouw). Te denken valt aan natuur-, landschaps- en waterbeheer, agrotoerisme, detailhandel, welzijnszorg en energieopwekking waarbij de aansluiting bij de kernkarakteristieken een belangrijke voorwaarde is (zie paragraaf 3.1). Algemeen uitgangspunt is dat de landbouw hoofdactiviteit blijft. De niet-agrarische activiteiten blijven daaraan ondergeschikt. Een neventak mag niet leiden tot toename van de verstening van het buitengebied en de activiteiten moeten in beginsel binnen het bestaande bouwperceel worden uitgevoerd.' Voorliggend plan sluit goed aan op deze visie. De camperplaats is neventak bij het agrarisch bedrijf en blijft hieraan ondergeschikt. De locatie is gelegen op de grens van het Westerwoldse kleinschalige landschap. Hier is een recreatieve neventak een passende functie. In de uitwerking van het plan is rekening gehouden met de aanwezige landschapswaarden Provinciale omgevingsverordening De provinciale omgevingsverordening 2009 bevat regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. De omgevingsverordening is in haar oorspronkelijke vorm vastgesteld door Provinciale Staten op 17 juni 2009 en is vervolgens enkele malen (gedeeltelijk) gewijzigd. De nu geldende versie is de versie van d.d. 20 maart In de provinciale omgevingsverordening zijn regels opgenomen die beogen te voorkomen dat het buitengebied wordt gebruikt voor functies die niet in het buitengebied thuishoren. Daarmee wordt verdere verstening en versnippering van het buitengebied tegengegaan. Ten aanzien van nevenfuncties bij agrarische bedrijven is het volgende opgenomen: Artikel 4.26 Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven a. b. c. Een bestemmingsplan stelt regels voor het toelaten van nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven. De in het eerste lid voorziene regels betreffen in elk geval: de beperking van de toelaatbaarheid van de nieuwe nevenactiviteit tot het agrarisch bouwperceel; het behoud van de agrarische hoofdfunctie van het bedrijf; de ondergeschiktheid van de gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de nieuwe nevenactiviteit ten opzichte van de gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de hoofdactiviteit vertaald in de vorm van een maximale vloeroppervlakte. d. het behoud van bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden; e. de beperking van de toelaatbaarheid van nieuwe detailhandel tot het aanbieden en verkopen van hoofdzakelijk ambachtelijke, agrarische en/of aan de agrarische sector gelieerde producten op een inpandige vloeroppervlakte van maximaal 120 m2.

10 blz. 10 In de Partiële herziening 2014 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 is een wijziging opgenomen voor kampeermiddelen: In art. 4.26, lid 2, sub a, is bepaald dat nieuwe nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf zich dienen te beperken tot het agrarisch bouwperceel. Voorgesteld wordt hierop een uitzondering te formuleren t.b.v. het 'kamperen bij de boer', met dien verstande dat bouwwerken als bijvoorbeeld een toiletgebouw wel binnen het bouwperceel dienen te worden opgericht, maar kampeermiddelen niet. Lid 2, sub a, komt dan te luiden: De beperking van de toelaatbaarheid van de nieuwe activiteit - anders dan het plaatsen van kampeermiddelen - tot het agrarisch bouwperceel1. Artikel 4.26, tweede lid, onder a, is met de partiële herziening vervangen en komt te luiden: de beperking van de toelaatbaarheid van de nieuwe activiteit - anders dan het plaatsen van kampeermiddelen - tot het agrarisch bouwperceel;. Het voorliggende plan voldoet hiermee aan de voorwaarden die de verordening stelt: a. Het plan staat uitsluitend de plaatsing van kampeermiddelen, met ondergeschikte bouwwerken geen gebouw zijnde, zijn buiten het bouwvlak toe. Eventuele gebouwen ten behoeve van de functie moeten binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. Wat betreft bouwwerken geen gebouwen zijnde, wordt een hygiënepunt voor campers, picknickbankjes, verlichting en electriciteitsvoorzieningen bedoeld conform de inrichtingsschets. b. De camperplaats betreft een nevenactiviteit bij een volwaardig agrarisch bedrijf. c. in de inrichtingsschets is opgenomen welke bebouwing bedoeld is voor de nevenactiviteit. Hieruit blijkt tevens de maximale toegestane vloeroppervlakte ten behoeve van deze nevenactiviteit. d. Het landschappelijk inpassingsplan en deze ruimtelijke onderbouwing geeft aan op welke wijze rekening is gehouden met de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden. e. er is geen sprake van detailhandel. 2.2 Gemeentelijk beleid Ten aanzien van functiewijzigingen van bedrijfsbebouwing in het buitengebied heeft de gemeente geen specifiek beleid geformuleerd, anders dan het beleid zoals opgenomen in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' is het beleid opgenomen voor het toestaan van agrarische nevenactiviteiten, waaronder recreatie. Het gemeentelijk beleid is dat nevenactiviteiten zijn toegestaan, mits er sprake is van landschappelijke inpassing en de bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk plaats vinden binnen bestaande bebouwing. Op hoofdlijnen sluit voorliggend plan aan op dit beleid. 2.3 Conclusie De aanvraag past niet binnen het geldende bestemming, maar voldoet wel aan het provinciale en gemeentelijke beleid, zodat kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

11 Hoofdstuk blz. 11 Onderzoeken Fysieke veiligheid Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het van belang te kijken naar gevaar leverende functies in of in de nabijheid van het plangebied. Ook is het van belang om te kijken naar bestrijdbaarheid van een eventuele brand en naar de zelfredzaamheid van de bewoners tijdens een eventuele brand. In deze paragraaf wordt op deze aspecten ingegaan Externe veiligheid Op grond van de AMvB Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is gekeken naar zogenaamde risicovolle inrichtingen. Daarnaast wordt gekeken naar het vervoer van gevaarlijke stoffen (Besluit transportroutes externe veiligheid Betv) en hoofdgasleidingen (Besluit externe veiligheid buisleidingen). Doel hiervan is om zowel individuele personen als groepen mensen een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van de risicobronnen (inrichtingen, transport, buisleidingen) worden risico's beoordeeld op het aspect plaatsgebonden risico (voor individuen) en het groepsrisico (voor groepen mensen). In dit geval wordt een kampeerplaats bestemd. Recreatie/ kampeerplaatsen betreft een niet- kwetsbaar object. Andersom worden geen functies mogelijk gemaakt die een risico vormen voor de omringende omgeving. Ten slotte blijkt uit de risicokaart blijkt dat in een straal van 1000 meter rondom het perceel geen risicovolle inrichtingen, buisleidingen of transportroutes gelegen zijn. Een nadere onderbouwing van het persoonlijk risico en groepsrisico is derhalve niet noodzakelijk. Uitsnede risicokaart

12 blz Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid Het perceel betreft een standplaats voor campers, zonder gebouwen. Door een toename van activiteiten op deze locatie, met maximaal 30 campers, neemt theoretisch de kans op brand toe. Met de veiligheidsregio is vooroverleg geweest over de aanwezigheid van een alternatieve bluswatervoorziening. Deze is voldoende aanwezig in de vorm van een nabijgelegen vijver. De bestrijdbaarheid is hiermee voldoende gewaarborgd. 3.2 Milieu Bodem Uit het gemeentelijk archief blijkt dat de locatie onverdacht is voor bodemverontreiniging. Een campercamping betreft gene gevoelige functie, tevens wordt er ter plaatse geen gebouwen opgericht. De ingrepen in de bodem zijn eveneens zeer beperkt. Bodemonderzoek is derhalve niet noodzakelijk Geluid De Wet geluidhinder (Wgh) biedt vooral in het ruimtelijk spoor bescherming tegen (spoor)weglawaai en industrielawaai van inrichtingen gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In de Wet geluidhinder wordt een beperkt aantal typen objecten beschermd. De volgende objecten worden in Wet geluidhinder beschermd: woningen andere geluidsgevoelige gebouwen geluidsgevoelige terreinen Een kampeerplaats wordt niet aangemerkt als geluidgevoelig object. Andersom draagt deze kampeerplaats met een zeer beperkte omvang (30 standplaatsen), niet bij aan een toename van verkeer en weglawaai. Nadere toetsing aan de Wet Geluidhinder is derhalve niet noodzakelijk Luchtkwaliteit Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft de luchtkwaliteit. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkelingen, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. De Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als: er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde of; een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt of; een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit is in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Door het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer in te vullen, wordt een worstcase scenario berekend. Uit de ingevulde rekentool blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt

13 blz. 13 aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Hierbij is uitgegaan van een worst-case scenario waarbij alle 30 plaatsen bezet zijn en waarbij de campers als 'vrachtwagen' zijn aangemerkt. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Rekentool 'Niet In Betekenende Mate' Bedrijven en milieuzonering Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving spelen een belangrijke rol bij het ruimtelijke ordeningsbeleid. Beide beleidsterreinen richten zich op de bescherming van de kwaliteit van de (leef)omgeving. In ruimtelijke plannen wordt de situering van milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van elkaar (milieuzonering) geregeld. In de toelichting bij een ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden op welke wijze aan dat beleid gestalte wordt gegeven. De VNG-brochure "bedrijven en milieuzonering" (2009) is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Hierin staan de richtafstanden van bedrijven tot bebouwing aangegeven. Deze richtafstanden hebben betrekking op geur, stof, geluid en gevaar. Wordt aan de richtwaarden van deze brochure voldaan, dus liggen de bedrijven voldoende ver van het betreffende perceel, dan kan worden aangenomen dat de bedrijven niet worden beperkt in hun mogelijkheden door de voorgenomen realisatie van een woning. De nieuwe functie, camperstandplaats is vergelijkbaar met de in de VNG-lijst opgenomen categorie 'kampeerterreinen'. Overigens, vallen in de VNG lijst hieronder tevens de grote kampeerplaatsen. Een dergelijke kampeerplaats betreft een categorie 3.1 bedrijf waarvoor een richtafstand van 50 meter geldt voor het aspect geluid. De afstand tussen het perceel tegenover Streekweg 4 en de perceelsgrens van de meest dichtbijzijnde woning aan de Streekweg 3 is circa 70 meter. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden voor een grootschalig kampeerterrein. Het is daarom aannemelijk dat een kleinschalig kampeerterrein geen onevenredig effect heeft op het woon- en leefklimaat ter plaatse van Streekweg 3 of een andere woning. Het aspect bedrijven en milieuzonering levert derhalve geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling.

14 blz Ecologie De regelgeving voor de bescherming van natuurwaarden is vastgelegd op basis van beschermde natuurgebieden en beschermde planten en dierensoorten. Gebiedsbescherming Voor wat betreft de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Binnen een straal van 3 kilometer van het perceel ligt geen Natura 2000-gebied. In de omgeving zijn wel EHS gebieden aanwezig, maar het plangebied en de directe omgeving maken hier geen deel van uit. figuur 5: 3 km-zone rondom huidige" (bron: Gezien de afstand en de aard van de ontwikkeling (30 kampeerplaatsen) zijn geen effecten op Natura 2000-gebieden te verwachten. Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn er dan ook geen belemmeringen voor het plan. Soortenbescherming De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op grond van deze wet mogen er geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfplaatsen) die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer streng. Het inrichten van een kampeerterrein kan mogelijk verstoring opleveren voor nu aanwezige flora- en fauna. Op het perceel is een sparrenbosje aanwezig. Deze sparren kunnen echter nu zonder kapvergunning worden gekapt conform de gemeentelijke APV. Bij de kap dient wel rekening te worden gehouden met de flora- en faunawetgeving. In een dergelijk bosschage zijn er vogels te verwachten. Daarom moet het verwijderen van de bosschages buiten het broedseizoen moeten gebeuren. Vanwege de aard van het bos, lage naaldbomen, zijn er verder geen beschermde soorten te verwachten. Door buiten het broedseizoen te kappen wordt in voldoende mate rekening gehouden met aanwezige beschermde soorten. Het achterste deel van het perceel is tot op heden in gebruik voor landbouwdoeleinden en wordt regelmatig bewerkt. Er kunnen daarom geen beschermde dieren en/of planten aanwezig zijn.

15 blz. 15 Door de aanleg van de camperplaats, met een natuurlijke inrichting met loofbomen en struiken, zal de natuur juist meer kans krijgen zich ter plaatse te ontwikkelen. 3.4 Archeologie en cultuurhistorie archeologie Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende Wet op de archeologische monumentenzorg, dient te worden gekeken naar de archeologische waarden in het plangebied. Uitsnede gemeentelijke (concept) archeologische beleidskaart Op basis van de gemeentelijke (concept) archeologische beleidskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor deze gebieden geldt dat voor ingrepen groter dan 200 m2 en een dieper dan 40 cm een onderzoeksplicht geldt. In voorliggend geval wordt een kampeerterrein voor campers mogelijk worden gemaakt. De enige ingreep in de bodem die dieper gaat dan 40 cm is de aanleg van een hygiëne punt. Deze ingreep is echter kleiner dan 200 m2. Dit betekent dat geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Wel geldt een meldingsplicht indien archeologische vondsten in het plangebied worden gedaan. Hiervan dient dan ook direct melding te worden gedaan bij het bevoegde gezag, de gemeente Stadskanaal of de provinciaal archeoloog. Geconcludeerd kan worden dat de archeologische waarden geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling op het perceel cultuurhistorie Onderstaande kaartbeelden geven inzicht in de ontwikkeling van de planlocatie. Het plangebied ligt tussen het stroomgebied van de Westerwoldse Aa en de hoogte van de Onstwedder Holte. Rond 1850 werd in de omgeving langzamerhand het veen ontgonnen. De gebeurde vanaf het gehucht Höfte via de Boendersstraat (nu de Streekweg). Tussen Onstwedde en Wedde lag een weg waar het gehucht Achterholte (nu Holte) is ontstaan. Hiertussen ligt het plangebied. Kenmerkend voor de Streekweg/ Boendersstraat is dat de bebouwing alleen aan de zuidzijde van de weg is gelegen. Aan de noordzijde is het veen pas later ontgonnen en hier is geen bebouwing geplaatst.

16 blz. 16 topografische militaire kaart ( bron: watwaswaar.nl) Militaire kaart 1933 (bron: watwaswaar.nl)

17 blz. 17 topografische kaart 1960 (bron: watwaswaar.nl) Het plan heeft slechts een zeer beperkte invloed op het gebied. De verkaveling blijft ongewijzigd. De kerstbomen-kwekerij verdwijnt en er worden standplaatsen ingericht. Doordat er geen bebouwing aan de noordzijde wordt toegestaan, blijft de bebouwingsstructuur gehandhaafd. 3.5 Verkeer De voorgenomen ontwikkeling van 30 standplaatsen zal weinig invloed hebben op de verkeerssituatie rond het perceel. Op momenten van piekdrukte zal er wel enige invloed merkbaar zijn. Doordat wordt voorzien in voldoende draai- en parkeerruimte voor de campers, worden verkeersdruk en onveilige situaties voorkomen. 3.6 Water Het plan maakt de realisatie van gebouwen niet mogelijk. Het huishuidelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten van de aanwezige campers wordt op een centraal punt verzameld. Hiervandaan wordt met een nieuwe rioolaansluiting het afvalwater afgevoerd op het gemeentelijk riool. Er wordt niks geloosd op het oppervlaktewater. Het plan is in het kader van het vooroverleg met het waterschap nader besproken.

18 blz. 18

19 Hoofdstuk blz. 19 Uitvoerbaarheid Economische uitvoerbaarheid Het gaat in casu om een particulier initiatief. De kosten voor de uitvoering van het plan worden door de initiatiefnemers gedragen. Nu de kosten anderszins zijn verzekerd acht de gemeente het plan economisch uitvoerbaar. 4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Overleg In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is in artikel opgenomen dat gemeente overleg moeten voeren met het waterschap, provincie en rijk. De gemeente Stadskanaal pleegt daarnaast indien daartoe aanleiding is ook nog overleg met andere overlegpartners. In voorliggend geval is het plan voor vooroverleg verstuurd naar de Provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen en het Waterschap Hunze en Aa's. Provincie Groningen De provincie Groningen heeft aangegeven geen aanleiding te zien om opmerkingen te maken m.b.t. dit plan. Veiligheidsregio Groningen De Veiligheidsregio heeft op basis van het voorontwerp een opmerking geplaatst bij paragraaf Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Door een toename van activiteiten neemt theoretisch de kans op brand toe, dit stond niet duidelijk vermeld in de ruimtelijke onderbouwing. In hun advies heeft de Veiligheidsregio gevraagd deze paragraaf aan te passen. Dit advies is opgevolgd, daarnaast is in overleg een nabijgelegen vijver aangewezen als alternatieve bluswatervoorziening. Waterschap Hunze en Aa's Het waterschap Hunze en Aa's heeft naar aanleiding van het voorontwerp een vraag gesteld over 3.6 Water, in het bijzonder over afvoer van huishoudelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten. In het concept stond niet vermeld hoe de afvoer geregeld wordt. Het waterschap merkte op dat lozen van afvalwater op oppervlaktewater niet is toegestaan. Ter verduidelijking heeft de initiatiefnemer het waterschap op de hoogte gebracht van het feit dat afvalwater via een nieuwe aansluiting op de riolering wordt afgevoerd. De ruimtelijke onderbouwing is aangepast met deze informatie, het waterschap is akkoord met de gemaakte wijzigingen Zienswijzen PM

20 blz. 20 Eindnoten 1. Bron: Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de partiële herziening 2014 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009.

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Projectgebied... 4 2. Beleid...

Nadere informatie

Landelijk Gebied, Verbindingsweg 20

Landelijk Gebied, Verbindingsweg 20 Landelijk Gebied, Verbindingsweg 20 blz. 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Aanleiding Plangebied Geldend bestemmingsplan Bevoegdheid 5 5 6 7 1.1 1.2 1.3 1.4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing 2e Barlagerweg 22 te Onstwedde. Bed & Breakfast in bijgebouw

Ruimtelijke onderbouwing 2e Barlagerweg 22 te Onstwedde. Bed & Breakfast in bijgebouw Ruimtelijke onderbouwing 2e Barlagerweg 22 te Onstwedde Bed & Breakfast in bijgebouw datum: juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Planologische regeling 4 1.3 Leeswijzer 4 2. Planbeschrijving

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing vestiging indoor-activiteitencentrum Electronicaweg 1 te Stadskanaal

Ruimtelijke onderbouwing vestiging indoor-activiteitencentrum Electronicaweg 1 te Stadskanaal Ruimtelijke onderbouwing vestiging indoor-activiteitencentrum Electronicaweg 1 te Stadskanaal 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Hoofdstuk 1: Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Planologische regeling...5

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h- L o o n b e d r ij f B r u g g e r s. 9 5 4 1 E E V l a g t w e d d e

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h- L o o n b e d r ij f B r u g g e r s. 9 5 4 1 E E V l a g t w e d d e R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g A g r a r i s c h- L o o n b e d r ij f B r u g g e r s W e d d e r s t r a a t 1 8 9 5 4 1 E E V l a g t w e d d e Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing behorende bij omgevingsvergunning Musselkanaal, Schoolkade nst 178

Ruimtelijke Onderbouwing behorende bij omgevingsvergunning Musselkanaal, Schoolkade nst 178 Ruimtelijke Onderbouwing behorende bij omgevingsvergunning Musselkanaal, Schoolkade nst 178 2 Inhoudsopgave 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Geldend planologisch regime... 5 1.3 Bevoegdheid... 6 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Initiatiefnemer: IJsvereniging Samenwerking Marum-Nuis Aanvraagnummer:

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Inzake de verbouw van de bijschuur

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Inzake de verbouw van de bijschuur RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Inzake de verbouw van de bijschuur TER WUPPINGERWEG 19 TE ONSTWEDDE In de gemeente Stadskanaal, provincie Groningen Werknummer 0190 D.d. 01.10.2012 Werknummer 0190, d.d. 01.10.2012

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED- WEST-LYTSEWIERRUM-NYLÂNSDYK 1

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED- WEST-LYTSEWIERRUM-NYLÂNSDYK 1 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED- WEST-LYTSEWIERRUM-NYLÂNSDYK 1 Bestemmingsplan Buitengebied-West- Lytsewierrum-Nylânsdyk 1 Code 099971 / 14-02-11 GEMEENTE LITTENSERADIEL 099971 / 14-02-11 BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Zuid Herziening 2007, wijzigingsplan Alteveer 76 in Hoogeveen Vastgesteld 24 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bestaande situatie... 3

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g A g r a r i s c h L o o n b e d r ij f B r u g g e r s W e d d e r s t r a a t 1 8 9 5 4 1 E E V e e l e April 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013

Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1. Vastgesteld 26 februari 2013 Bestemmingsplan Grootegast - Weegbree 1 Vastgesteld 26 februari 2013 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST WEEGBREE 1 CODE 121402 / 26-02-13 GEMEENTE GROOTEGAST 121402 / 26-02-13 BESTEMMINGSPLAN GROOTEGAST - WEEGBREE

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Wijzigingsplan Winsum-Dorp Trekweg naar Onderdendam 2. Vastgesteld

Wijzigingsplan Winsum-Dorp Trekweg naar Onderdendam 2. Vastgesteld Wijzigingsplan Winsum-Dorp Trekweg naar Onderdendam 2 Vastgesteld Wijzigingsplan Winsum- Dorp, Trekweg naar Onderdendam 2 Code 12-77-03 / 09-04-13 GEMEENTE WINSUM 12-77-03 / 09-04-13 WIJZIGINGSPLAN WINSUM-DORP

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DELDEN - GREEKERINCKSKAMP 18 (BOUW WONING)

BESTEMMINGSPLAN DELDEN - GREEKERINCKSKAMP 18 (BOUW WONING) BESTEMMINGSPLAN DELDEN - GREEKERINCKSKAMP 18 (BOUW WONING) Bestemmingsplan Delden - Greekerinckskamp 18 (bouw woning) Code 0914505 / 15-12-09 GEMEENTE HOF VAN TWENTE 0914505 / 15-12-09 BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Chw bestemmingsplan Oosterwold

Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Omgevingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold Oosterwold Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Definitief Projectorganisatie Oosterwold Grontmij Nederland B.V. Houten, 19

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning voor het vestigen van het bedrijf Kiëta Koi aan de Ommelanderwijk 323 te Veendam

Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning voor het vestigen van het bedrijf Kiëta Koi aan de Ommelanderwijk 323 te Veendam Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning voor het vestigen van het bedrijf Ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning voor het vestigen van het bedrijf Inhoud Rapport

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. S p a n w e g O n s t w e d d e. O p r i c h t e n l o o d s. J. T a m m e s

R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g. S p a n w e g O n s t w e d d e. O p r i c h t e n l o o d s. J. T a m m e s R u i m t e l ij k e O n d e r b o u w i n g S p a n w e g O n s t w e d d e O p r i c h t e n l o o d s J. T a m m e s september 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Geldende

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECTBESLUIT WIJHE - SCHIPPERSHUIZEN 2

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECTBESLUIT WIJHE - SCHIPPERSHUIZEN 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECTBESLUIT WIJHE - SCHIPPERSHUIZEN 2 Ruimtelijke onderbouwing projectbesluit Wijhe - Schippershuizen 2 Code 1014909 / 14-06-10 GEMEENTE OLST-WIJHE 1014909 / 14-06-10 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 SAB 2 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Herziening 6

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand Vo GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Secteweg 21 te Stuifzand vaststelling 15 nov 2012 in werking 16 jan 2013 onherroepelijk 16 jan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Indien een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan kan door het college van Burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Stadskanaal Kern, Acaciahage. NL.IMRO.0037.BP1506-on01 ontwerp-bestemmingsplan 25 maart 2016

Stadskanaal Kern, Acaciahage. NL.IMRO.0037.BP1506-on01 ontwerp-bestemmingsplan 25 maart 2016 Stadskanaal Kern, Acaciahage NL.IMRO.0037.BP1506-on01 ontwerp-bestemmingsplan 25 maart 2016 blz. 2 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk1 Inleiding 5 Hoofdstuk2 De huidige situatie 9 Hoofdstuk3 Beleidskader

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20 Ruimtelijke Onderbouwing Paal 19,5 en 20 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Op het strand bij paal 19,5 en bij paal 20 staan een tweetal verhuurgebouwtjes. De initiatiefnemer wil deze verhuurgebouwtjes

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie