Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar DV5. Almere College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 DV5. Almere College"

Transcriptie

1 Schooljaar DV5 Almere College

2 INHOUD Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Bevordering in de Tweede Fase Toelating tot 5 Vwo met een Havo diploma Het extra vak in de Tweede Fase Overstappen van 5 Vwo naar 5 Havo Overstappen van 4 Vwo naar 5 Havo Doubleren in de Tweede Fase Maximale verblijfsduur in Havo en Vwo Centraal Examen Tips en regels Centraal Examen Onregelmatigheden Commissie van Beroep Stofomschrijving programma van toetsing

3 INLEIDING Beste leerling, Voor je ligt het Programma van ing & Afsluiting (PTA). Het PTA is jouw naslagwerk voor alles wat met toetsen te maken heeft in de Tweede Fase. Per schooljaar dien je voor ongeveer 600 uur aan school te besteden. Deze zogenaamde studielast is opgesplitst in contacttijd (je lessen), studiewerktijd (SWT op school) en zelfstudie (huiswerk). In de praktijk betekent dit dat je ongeveer 5 uur per week aan zelfstudie moet besteden. In het PTA staat per vak aangegeven welke stof je moet leren voor de toetsen. Maak hiervan gebruik, het is altijd goed om te weten hoe je er voor staat. Heel veel succes komend schooljaar en wanneer je vragen over het PTA hebt, dan kun je je altijd wenden tot je vakdocent of je mentor. Docenten en schoolleiding van het Almere College 3

4 OPZET VAN HET EXAMEN Het examen bestaat voor sommige vakken alleen uit een schoolexamen. Voor andere vakken valt het uiteen in een schoolexamen (SE) en centraal examen (CE). Het schoolexamen wordt afgenomen in de loop van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Het Centraal Examen vindt aansluitend plaats in de maanden mei juni van het leerjaar Havo 5 en Vwo 6. Bij het schoolexamen zijn er in grote lijnen drie toets vormen: mondelinge of schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen; praktische opdrachten (vooral vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht); handelingsdelen (bijv. museumbezoek, vreemde taal gebruiken in reële taalsituatie, maken van een schrijf, lees en kunstdossier). Een verhaal apart is het profielwerkstuk. Daarbij komen vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht, integratie van de leerstof uit meer vakgebieden aan de orde. De start is aan het begin van Havo 5/Vwo 6 en het resultaat moet worden gepresenteerd. Deze presentatie wordt meegewogen in het eindcijfer. Het overzicht van de beoordelingen (cijfers, onvoldoende/voldoende/goed en naar behoren ) van onderdelen van het schoolexamen wordt het examendossier genoemd. Een week voor aanvang van het centraal examen moet het schoolexamen volledig zijn; voor alle vakken moet het voorgeschreven programma zijn afgerond. HET PROFIELWERKSTUK Een onderdeel van het schoolexamen is het maken van een profielwerkstuk (PWS) in het laatste cursusjaar van de opleiding Havo/Vwo. Het is een meesterproef, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen. Het vak of de vakken waarop het werkstuk betrekking heeft, maakt/maken onderdeel uit van het totale pakket of profiel van de leerling. Er moet ten minste één groot vak (minimaal 440 uur op het Vwo/minimaal 30 uur op het Havo) betrokken zijn. Je profielwerkstuk wordt becijferd en telt mee in het combinatiecijfer. Let op: de afzonderlijke cijfers in het combinatiecijfer mogen niet lager dan 4 zijn. Het werkstuk bestaat uit vier fasen:. voorbereiding (van onderwerp naar probleemstelling en werkplan);. uitvoering werkplan (informatie verzamelen, onderzoek doen, product maken en uittesten, verslagleggen); 3. afronding; 4. presentatie. Je hoofdbegeleider zal afspraken met je maken om het proces te blijven volgen. Zie ook het draaiboek dat je hebt gekregen. Een van de eisen die aan het profielwerkstuk worden gesteld is, dat je je houdt aan het tijdschema. De titel van je profielwerkstuk en de eindbeoordeling die gegeven wordt door je hoofdbegeleider worden op je cijferlijst vermeld. HET PTA Met je bevordering naar Havo/Vwo 4 is je examen in feite begonnen. De komende jaren wordt dit voortgezet en in Havo 5/Vwo 6 wordt je schoolexamen afgerond en doe je in een aantal vakken Centraal Examen. In Magister kun je 4

5 altijd een actuele stand van zaken zien betreffende het cijfer voor je schoolexamen: hoe sta ik ervoor? Een overzicht van toetsen: Handelingsdeel voor het schoolexamen Bij opdrachten uit het handelingsdeel gaat het erom, dat je een ervaring opgedaan hebt of een bepaalde activiteit hebt uitgevoerd (bijv. museumbezoek, vreemde taal gebruiken in reële taalsituatie, schrijfdossier, leesdossier, kunst). Opdrachten in het handelingsdeel moeten naar behoren zijn uitgevoerd. Mondelinge of schriftelijke toetsen voor het schoolexamen Deze toetsen met gesloten en/of open vragen staan ook in de stofomschrijving. Er staat tevens bij vermeld in welke mate de verschillende cijfers meetellen in het uiteindelijke schoolexamencijfer. Praktische opdrachten voor het schoolexamen Bij praktische opdrachten worden vooral vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht getoetst. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld informatie verwerken, probleem oplossen, ontwerpen, onderzoeken, meningsvormende en standpuntbepalende opdrachten, practica, literatuurstudie, enz. Er kunnen verschillende presentatievormen bij worden betrokken: een geschreven verslag (onderzoeksverslag, verhalend verslag, recensie, verslag van een enquête of weergave van een interview), een essay of artikel (uiteenzetting, beschouwing of betoog), mondelinge voordracht (uiteenzetting, beschouwing of betoog, forumdiscussie), het product van een ontwerpopdracht met de bijbehorende documentatie, een presentatie met behulp van media (bijv. audio, video, de computer). Deze praktische opdrachten staan in de stofomschrijving. Ook de cijfers voor de praktische opdrachten zijn van invloed op je uiteindelijke schoolexamencijfer. Bij praktische opdrachten wordt vooraf meegedeeld welke aspecten bij de beoordeling betrokken worden. Zo zullen niet alleen punten worden toegekend aan het eindresultaat, maar bijvoorbeeld ook aan aspecten als onderwerpkeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen, het volgen van een tijdsschema, presentatie, etc. N.B. Hier geldt de 3 6 maatregel (zie hoofdstuk De 3 6 maatregel ). Als een onderdeel van het schoolexamen is beoordeeld en de uitslag is bekend gemaakt, dan krijg je het examenwerk ter inzage. Na het bekend maken van de cijfers heeft de leerling drie schooldagen de gelegenheid hierop terug te komen bij de docent. Na een week zijn de cijfers definitief vastgesteld. Het werk blijft in het beheer van de docent. In bijzondere gevallen kan beroep tegen de uitslag worden aangetekend. Zie het hoofdstuk Commissie van Beroep. Wanneer je wegens ziekte of een andere geldige reden niet aan één of meer onderdelen van het schoolexamen kunt deelnemen, dan moet vooraf de afdelingsleiding hiervan op de hoogte worden gebracht. Als je je bij het schoolexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, dan kan de rector maatregelen nemen (zie het hoofdstuk Onregelmatigheden ). Bij elk vak krijg je werkwijzers (zie Magister) waarin de leerstof van de komende periode staat. Hiermee kun je een planning maken van het werk dat je moet doen. Het kan zijn dat je zelf merkt dat je niet voldoende voortgang maakt: je kunt het tempo niet bijhouden of de resultaten blijven achter. In dit geval is een gesprek met een vakdocent, je mentor, de studiebegeleidster of coördinator sterk aan te raden. Verder kun je de hulp aanvragen van een leerlingassistent. Aanvraagformulieren hiervoor kun je krijgen bij je mentor. Ook je mentor zelf of een leraar kan aanleiding zien om met je te spreken over je studievoortgang. Dit kan zijn om gewoon even bij te praten of om te proberen samen bepaalde problemen op te lossen. In het PTA is de toets duur 50 minuten en zijn de toetsen schriftelijk tenzij anders vermeld. In sommige gevallen is in Magister onder werk info extra info te vinden aangaande de toetsingen. 5

6 Dyslexie Evenals in de onderbouw hebben we ook in de bovenbouw aandacht voor leerlingen met dyslexie. Concreet gaat het hierbij om 0% extra tijd bij schriftelijke toetsing. Het is hiervoor noodzakelijk dat er een geldige dyslexieverklaring van de leerling op school aanwezig is. Hoe komt het SE-cijfer tot stand? HAVO: H4 en H5 doorlopend gemiddelde. VWO 4 en 5: eindcijfer van leerjaar 4 telt voor alle vakken x mee in het doorlopend gemiddelde van leerjaar 5 en 6. VWO 6 doorlopend gemiddelde op basis van de leerjaren in de bovenbouw. DE 3-6 MAATREGEL Bij het te laat inleveren van een praktische opdracht passen de docenten de zogenaamde 3 6 maatregel toe: Je krijgt automatisch het cijfer 3 én je krijgt een week de tijd om dit cijfer op te halen tot maximaal een 6, lever je helemaal niets in, dan wordt het cijfer toegekend. Je krijgt een nieuwe opdracht, dus je mag de oude opdracht niet meer inleveren. Bij toepassing van deze maatregel wordt altijd de afdelingsleider door de vakdocent op de hoogte gebracht. HERKANSINGEN BIJ HET SCHOOLEXAMEN Uitgangspunten: In sommige gevallen kunnen schoolexamentoetsen worden herkanst (zie pta). Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer. Er zijn drie momenten waarop herkansingen worden afgenomen:!!! 4 november 04 hele bovenbouw; deadline november 0.00 uur 3 maart 05 hele bovenbouw, deadline maart 0.00 uur 3 april 05 H5/V6, deadline 9 april 0.00 uur 9 juni 05 HV4, V5 deadline 7 juni 0.00 uur Beperkingen: Ben je bij een herkansingstoets afwezig zonder daarover vooraf de afdelingsleiding op de hoogte te stellen dan gaat deze herkansingsmogelijkheid verloren. Bij het bepalen welke herkansingsmogelijkheden jij gaat doen, wordt de volgende volgorde gehanteerd: ) gemiste schoolexamentoetsen door ongeoorloofd verzuim ) schoolexamentoetsen op jouw verzoek 6

7 Voor de eindexamenleerlingen goed om te weten Dinsdag 3 maart uur Presentatie Profielwerkstuk Maandag mei 05 Start Centraal Examen Woensdag juli 05 diplomering VWO Donderdag juli 05 diplomering HAVO Noodscenario In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie. (aanvangsdatum 4 juli 05, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar van het ministerie van OCW) AFWEZIG BIJ EEN SCHOOLEXAMEN Als je een schoolexamen hebt gemist, geef je dit zo spoedig mogelijk aan bij je vakdocent (in principe op de eerste dag dat je weer op school bent) en maak je een afspraak om binnen 5 dagen de toets op dinsdagmiddag in te halen. Verzuim je dit te doen, dan verlies je een herkansing. Bij ongeoorloofd verzuim wordt altijd een herkansingsmogelijkheid ingezet; je verspeelt dus een herkansingsmogelijkheid. Ben je afwezig op de door jou afgesproken datum voor een inhaaltoets dan krijg je voor deze toets het cijfer. Tenzij je een geldige reden hebt en hierover vooraf contact hebt gehad met de afdelingsleiding. We gaan ervan uit dat je onder SE momenten geen afspraken maakt met dokter, tandarts, etc. In uitzonderlijke gevallen zal dit toch noodzakelijk blijken. Je neemt dan vooraf contact op met je vakdocent over de betreffende toets. EXAMENVREES Soms loopt de spanning zo hoog op, dat je minder gaat presteren. De school organiseert een examenvreestraining om te leren omgaan met deze spanning. SLAAG-/ZAKREGELING 05 HAVO en VWO De kandidaat die eindexamen Vwo of Havo heeft afgelegd in 05, is geslaagd indien hij: a) voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als afgerond eindcijfer 6 of meer heeft behaald; b) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; c) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel; d) voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één 7

8 van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt; e) geen van de eindcijfers (van de onderdelen die tot het combinatiecijfer behoren) lager is dan 4, en de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijke deel van elk profiel, zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed"; f) Het gemiddeld centraal examencijfer moet afgerond een 5,5 of hoger zijn. In de berekening wordt gebruik gemaakt van het onafgeronde cijfer. g) maximaal één vijf voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde is behaald. h) De rekentoets is onderdeel van het eindexamen. Het cijfer komt op de eindlijst, maar maakt geen onderdeel uit van de slaag zakregeling. Met ingang van is de rekentoets onderdeel van de slaag zakregeling en valt het cijfer onder de kernvakkenregel. Combinatiecijfer (Dit geldt voor H5 en V6) Het combinatiecijfer is voor de verschillende trajecten als volgt opgebouwd: Havo: maatschappijleer en het profielwerkstuk Atheneum: profielwerkstuk, maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen Gymnasium: profielwerkstuk, maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en klassieke culturele vorming De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is een 4. De eindcijfers, dus de afgeronde cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. Het telt mee als één cijfer in de slaag/zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren. BEVORDERING IN DE TWEEDE FASE De bevorderingsnorm voor 4 Havo/Vwo en 5 vwo is ontleend aan de landelijk geldende slaag /zakregeling voor het eindexamen. De norm luidt: Een leerling kan naar het volgende leerjaar als er geen achterstanden zijn bij de handelingsdelen en hij: a) voor al zijn vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld, als afgerond rapportcijfer 6 of meer heeft behaald; b) voor één van zijn vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld, als afgerond rapportcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld als afgerond rapportcijfer 6 of meer heeft behaald; c) voor één van zijn vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld, als afgerond rapportcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld, als afgerond rapportcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel; d) voor twee van zijn vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld, als afgerond rapportcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld als afgerond rapportcijfer 4 en voor één van deze vakken als rapportcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een rapportcijfer is vastgesteld, als afgerond rapportcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de afgeronde rapportcijfers tenminste 6,0 8

9 bedraagt; e) geen van de rapportcijfers en eindcijfers van de onderdelen die tot het combinatiecijfer behoren lager is dan 4, en de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijke deel van elk profiel, zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed"; f) voor de vakken die met een centraal examen worden afgesloten gemiddeld 5,5 heeft behaald. In de berekening wordt gebruik gemaakt van het onafgeronde cijfer; g) maximaal één vijf voor de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde heeft behaald. h) De rekentoets is onderdeel van het eindexamen. Het cijfer komt op de eindlijst, maar maakt geen onderdeel uit van de slaag zakregeling. Met ingang van is de rekentoets onderdeel van de slaag zakregeling en valt het cijfer onder de kernvakkenregel. Combinatiecijfer (Dit geldt voor H4, V4 en V5) Het combinatiecijfer is voor de verschillende trajecten als volgt opgebouwd: Havo: maatschappijleer en het profielwerkstuk Atheneum: profielwerkstuk, maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen Gymnasium: profielwerkstuk, maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en klassieke culturele vorming. Met ingang van V4 (cursusjaar 04 05) gaat het vak KCV op in LTC Latijnse Taal en Cultuur. Dit betekent dat voor deze examenkandidaten t.z.t. KCV geen onderdeel uitmaakt van het combinatiecijfer. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is een 4. De eindcijfers, dus de afgeronde cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. Het telt mee als één cijfer in de slaag/zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren. In bijzondere gevallen kan de afdelingsleiding, in overleg met de docentenvergadering, besluiten af te wijken van de norm en een leerling bevorderen naar het laatste jaar. TOELATING TOT VWO 5 MET EEN HAVO-DIPLOMA Een leerling die met een cijfergemiddelde van 7,0 of hoger is geslaagd voor het Havo, is toelaatbaar tot Vwo 5 met hetzelfde profiel, waarin naast Engels één andere moderne vreemde taal is opgenomen. Het is verstandig hier al rekening mee te houden in de profielkeuze van 3 naar 4 Havo. Bovendien moeten de leerlingen een positief advies hebben van de docentenvergadering van het Havo team. Wanneer een leerling niet aan deze voorwaarden voldoet, volgt een gesprek met de afdelingsleiding en kan door de afdelingsleiding besloten worden om de leerling alsnog toe te laten tot Vwo 5. De definitieve beslissing over toelating wordt voor het einde van het schooljaar genomen. De leerling heeft vrijstelling voor de vakken ckv, anw en maatschappijleer. Na toelating is de maximale verblijfsduur twee jaar. Doubleren in Vwo 5 is niet toegestaan. Het gemiddelde SE cijfer op basis van leerjaar 5 en 6 is tevens het gemiddelde SE cijfer voor Vwo 4. HET EXTRA VAK IN DE TWEEDE FASE Gemotiveerde leerlingen kunnen een extra vak in hun profiel kiezen. Het kunnen volgen van een extra vak is een gunst van de school en geen recht van de leerling. Het volgen van een extra vak brengt bepaalde verplichtingen met zich mee; bovengemiddelde inzet en studieresultaten. Wie hierin duidelijk tekort schiet naar het oordeel van docenten en 9

10 afdelingsleiding zal het profiel met een extra vak niet mogen voortzetten. OVERSTAPPEN VAN 5 VWO NAAR 5 HAVO Indien ckv en maatschappijleer zijn afgesloten op het Vwo, dan wordt deze beoordeling op het Havo overgenomen. Een leerling kan overstappen als: de vergadering van docenten van Vwo 5 een positief advies geeft; voor het gemiste PTA cijfer van Havo 4 wordt het SE cijfer van Havo 5 ingevuld; de leerling is zelf verantwoordelijk voor het wegwerken van achterstanden. OVERSTAPPEN VAN 4 VWO NAAR 5 HAVO Indien ckv is afgesloten in Vwo 4, wordt deze beoordeling overgenomen op het Havo. Een leerling kan overstappen als: De vergadering van docenten van Vwo 4 een positief advies geeft; voor het gemiste PTA cijfer van Havo 4 wordt het SE cijfer van Havo 5 ingevuld; de leerling is zelf verantwoordelijk voor het wegwerken van achterstanden; voor het vak maatschappijleer wordt door de sectie een inhaalprogramma geformuleerd waarna de leerling vervolgens wordt getoetst. DOUBLEREN IN DE TWEEDE FASE Wanneer een leerling doubleert, moet de leerling voor alle vakken die hij/zij overdoet in principe alle handelingsdelen opnieuw doen. In overleg met de vakdocent kan besloten worden dat bepaalde delen van het handelingsdeel die naar behoren zijn afgesloten, in het volgende schooljaar niet opnieuw gedaan hoeven te worden. Als een leerling in het jaar dat hij/zij overdoet aan het eind van het jaar een lagere gemiddelde SE score behaald heeft dan in het voorgaande jaar, dan blijft de hoogst behaalde gemiddelde SE score staan onder de voorwaarde dat de leerling voldoende inzet en initiatief heeft getoond. De vakken ANW, CKV, KCV en Maatschappijleer worden na het behalen van een 5,5 of hoger als afgesloten beschouwd. Deze vakken worden dus niet opnieuw gevolgd. MAXIMALE VERBLIJFSDUUR HAVO EN VWO De maximale verblijfsduur voor een leerling op het Havo is vastgesteld op 6 schooljaren. Leerlingen kunnen dus eenmaal doubleren. Voor leerlingen die instromen vanuit TL 4 geldt een maximale verblijfsduur van schooljaren. Reden hiervoor is dat het instromen vanuit TL 4 naar Havo 4 gelijk wordt gesteld aan een jaar doubleren in het 4e leerjaar. Leerlingen die instromen vanuit TL 4 worden dus verplicht om in schooljaren hun Havo diploma te behalen. De maximale verblijfsduur voor een leerling op het Vwo is vastgesteld op 7 schooljaren. Leerlingen kunnen dus eenmaal doubleren. Voor leerlingen die instromen vanuit 5 Havo geldt een maximale verblijfsduur van schooljaren. 0

11 Reden hiervoor is dat het instromen vanuit 5 Havo naar 5 Vwo wordt gelijkgesteld aan een jaar doubleren in het 5e leerjaar. Leerlingen die instromen vanuit 5 Havo worden dus verplicht om in schooljaren hun Vwo diploma te behalen. CENTRAAL EXAMEN Voor de regelgeving rond het examen verwijzen we je naar het informatieboekje dat in april 05 verschijnt. HERKANSING CENTRAAL EXAMEN.Iedereen die eindexamen heeft afgelegd heeft het recht opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen Tweede Tijdvak. De kandidaat die van het recht op herkansing/herprofilering gebruik wil maken, bepaalt aan de hand van de behaalde cijfers bij voorkeur na overleg met de afdelingsleiding en eventueel in overleg met zijn ouders voor welk vak hij/zij herkansing zal aanvragen. Hij/zij levert het schriftelijk verzoek tot herkansing in voor een door de eindexamensecretaris aangegeven dag en tijdstip en vermeldt het vak waarin herkansing zal plaatsvinden. Bij minderjarigheid (onder 8 jaar) dient behalve de kandidaat ook een van de ouders of verzorgers te tekenen. Kandidaten die in het eerste tijdvak gedeeltelijk aan het examen hebben deelgenomen en die in het tweede tijdvak hun examen volledig hebben afgerond, worden indien zij van hun recht op herkansing gebruik willen maken verwezen naar de staatsexamencommissie. (Derde Tijdvak eind augustus). Hetzelfde geldt voor kandidaten die na het eerste tijdvak recht hebben op herkansing, maar in het Tweede Tijdvak om een geldige reden afwezig waren.. is alleen mogelijk voor het CE. Het cijfer dat voor het SE behaald is, blijft gehandhaafd in de periode van herkansing. Wanneer een kandidaat herkansing aanvraagt, is de uitslag een voorlopige uitslag. Indien een kandidaat niet tijdig een herkansing heeft aangevraagd, dan is de voorlopige uitslag definitief. 3.De herkansing voor een schriftelijk examen geschiedt op dezelfde wijze als het normale schriftelijke examen. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde schriftelijk examen, geldt als definitief cijfer voor het schriftelijk examen. 4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en aan de kandidaat medegedeeld. 5. De keuze voor het deelnemen aan de herkansing is definitief en kan niet teruggedraaid worden. ONREGELMATIGHEDEN.Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan kan de rector op voordracht van de examencommissie maatregelen nemen. Onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld: te laat komen voor een onderdeel van het schoolexamen; het overschrijden van tijdslimieten bij (onderdelen van) het profielwerkstuk/ praktische opdrachten/handelingsdelen; zonder geldige reden afwezig zijn bij een onderdeel van het schoolexamen; het zonder toestemming van de docent en/of zonder bronvermelding werk(stukken) voor het schoolexamen kopiëren van andere personen of van het internet; het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen;

12 het plegen van fraude bij een onderdeel van het schoolexamen, etc..de maatregelen bedoeld in het eerste lid al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen bijvoorbeeld zijn: a. een schriftelijke berisping b. een korting op de behaalde score voor de betreffende toets c. het toekennen van het cijfer voor de betreffende toets d. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen e. het ontzeggen van deelname aan een herkansing f. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen g. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen, dan legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie 3.Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort een lid van de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De afdelingsleider deelt de beslissing van de examencommissie mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de onderwijsinspectie. 4.De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de namens het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Het beroep dient binnen 3 x 4 uur nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep te worden ingediend. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de rector, de voorzitter van het College van Bestuur en aan de onderwijsinspectie. De examencommissie bestaat uit de heer drs. P.W.L. Delsing (rector), de heer drs. G.S. Schutte (afdelingsleider Tweede Fase) en mevrouw M.H. Wiersma (examensecretaris). De voorzitter van het examen is de heer drs. P.W.L. Delsing, rector. De examensecretaris, mevrouw M.H. Wiersma, is de contactpersoon van de examencommissie.

13 COMMISSIE VAN BEROEP Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de uitslag van je schoolexamen (SE). Is dit het geval, dan ga je in gesprek met de docent. Mocht dit gesprek een niet voor alle partijen bevredigende uitkomst hebben, dan ga je in gesprek met de afdelingsleider. Deze handelt namens de examencommissie. Mocht ook na het gesprek met de afdelingsleider het gevoel bestaan dat je onrechtvaardig behandeld wordt, dan is er de mogelijkheid om in beroep te gaan. Er moet dan wel iets bijzonders aan de hand zijn! In beroep gaan moet dan wel binnen 3 x 4 uur na de uitslag van het SE en het dient schriftelijk te gebeuren. Je wordt geacht de betreffende vakdocent en de afdelingsleider ook van deze stap op de hoogte te brengen. Het beroep dient naar de Commissie van Beroep te worden gestuurd. De Commissie van Beroep nodigt jou, de docent en de afdelingsleider uit om te horen wat er aan de hand is. Nadat het beroep door jou naar de Commissie van Beroep is gestuurd, heeft de commissie nog 3 x 4 uur de tijd om een beslissing te nemen. De beslissing van de commissie wordt direct, schriftelijk, aan de leerling, de docent, de afdelingsleider en aan de rector bekend gemaakt. De Commissie van Beroep bestaat uit een drietal onafhankelijke leden die onder leiding staan van de heer D. Speelman, voorzitter van het College van Bestuur van het Almere College. Brieven dienen als volgt te worden geadresseerd: De heer D. Speelman (voorzitter van het College van Bestuur) Betreft: Commissie van Beroep Postbus 860 AA KAMPEN 3

14 Vak: aardrijkskunde In maart oefenen we met de opgave van de Ak-Olympiade; duur 0 minuten. en SE periode type duur herkansing weging PTA5 S 90 PTA5 S 45 PTA5 S 90 PTA5 4 lessen omschrijving de Aarde H5 de Aarde H6 Z.O. Azië H7 Z.O. Azië H8 TO=opdracht 4

15 Vak: biologie en SE HD HD periode type duur herkansing weging PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 0 PTA5 S 50 PTA5 PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 PTA5 0 omschrijving Thema Stofwisseling Thema DNA Thema 3 Mens en milieu Practicum dossier Thema 4 Planten Practicumtoets Thema 5 Regeling Thema 6 Beweging en gedrag Onderzoek ethologie Practicumdossier TO=opdracht 5

16 Vak: Decanaat en SE HD HD periode type duur herkansing weging PTA5 0 PTA5 0 omschrijving Keuzeweb voorlichtingsactiviteiten TO=opdracht 6

17 Vak:Duitse taal en literatuur en SE periode type duur herkansing weging omschrijving PTA5 S 00 3 Neue Kontakte Kap. + PTA5 M 5 Präsentation Berlin Literatur: Buch: Schweigeminute PTA5 S Artikel 0 Seiten PTA5 S 00 3 Neue Kontakte Kap. 3+4 PTA5 S 30 3 Idiom Kap. -0 PTA5 S deutsches Fernsehen 400 Minuten Literatur: Kurzgeschichten: von Schirarch PTA5 M Gruppenarbeit: die Berlinale Neue Kontakte Kap. 5 PTA5 S 30 3 Idiom Kap. -0 PTA5 S 9 Goethe Modelltest 5 Gesamtnote Text PTA5 S Aufgaben in der Klasse PTA5 S Artikel 0 Seiten TO=opdracht 7

18 Vak: economie HD: De leerling heeft alle door de docent opgegeven opdrachten op aangegeven momenten tijdig af. en SE periode type duur herkansing weging omschrijving PTA5 S 00 Economie in Context, H t/m 6 Economie in Context, H 7+8 Economie in Context, H 9+0 Economie in Context, H + Economie in Context, H 3 t/m 5 TO=opdracht 8

19 Vak:Engelse taal en literatuur en SE periode type duur herkansing weging omschrijving Examenidioom t/m 5 Unicom + 4 Examentekst 3 Literatuur (Renaissance) HD PTA5 HD 0 Examendossier Unicom 3+4 Examenidioom 6 t/m 5 PTA5 S thuis 4 Schrijfvaardigheid (essay) PTA5 S x5 4 Kijk & Luistertoets HD PTA5 HD 0 Examendossier Unicom Examentekst PTA5 M -5 4 Spreekvaardigheid (presentatie) HD PTA5 HD 0 Examendossier TO=opdracht 9

20 Vak:Franse taal en literatuur en SE periode type duur herkansing weging omschrijving PTA5 S 45 3 Kennistoets PTA5 S Mediadossier schrijven PTA5 S 45 Literatuur PTA5 S 45 Idioom PTA5 S Mediadossier presse PTA5 S 3x45 3 Verzamelcijfer 3 x tekst PTA5 S 45 3 Kennistoets PTA5 S 45 3 Boektoets PTA5 S Mediadossier luisteren PTA5 S 45 Kennistoets 3 PTA5 S 45 Idioom PTA5 S 3x45 9 DELF lezen/luisteren/schrijven B/B PTA5 S 4 Land en volk PTA5 M 0 4 DELF spreken B TO=opdracht 0

21 Vak: filosofie en SE periode type duur herkansing weging omschrijving PTA5 S 4 Hoofdstuk PTA5 S 4 Hoofdstuk PTA5 S 4 Hoofdstuk 3 PTA5 S 3 P.O schrijfopdracht PTA5 S P.O. referaat HD PTA5 0 Kijkverslag TED TO=opdracht

22 Vak: geschiedenis Bij elk onderwerp moeten er vragen en opdrachten worden gemaakt. Het cijfer voor deze vragen en opdrachten zal steeds worden verwerkt in het SE over de betreffende module. Bij de behandeling van de tien tijdvakken wordt er ook een aantal historische thema's behandeld en getoetst. In deze thema's wordt een onderwerp uit het betreffende tijdvak dieper uitgewerkt. en SE periode type duur herkansing weging omschrijving H7 Koningen, heren en denkers H8 Verlichting en Revoluties H9 De economische oorsprong van Europa H0 Politieke strijd en emancipatie H Leven in een massasamenleving H De Tweede Wereldoorlog H3 De wereld na 945 TO=opdracht

23 Vak:klassieke culturele vorming en SE periode type duur herkansing weging PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S 50 omschrijving H.8 Medea H. 4 Romeinse Kunst H. 0 Orpheus TO=opdracht 3

24 Vak:kunst (beeldende vormgeving) en SE periode type duur herkansing weging PTA5 S PTA5 M PTA5 S PTA5 S 00 3 PTA5 S PTA5 M 3 PTA5 S omschrijving Kunst analyse opdrachten Praktijkwerkstuk Themaonderzoek (dmv dummy) SE Cultuur van het Moderne Onderzoek Cultuur van het Moderne Praktijkwerkstuk Themaonderzoek (dmv dummy) TO=opdracht 4

25 Vak:Latijnse taal en literatuur en SE periode type duur herkansing weging omschrijving PTA5 S 00 8 Genre Woorden, cultuur en grammatica PTA5 S 00 Vertaling PTA5 S 00 4 Vertaling PTA5 S 00 8 Genre PTA5 S 00 4 Vertaling PTA5 S 00 8 Genre 3 TO=opdracht 5

26 Vak:lichamelijke opvoeding en SE periode type duur herkansing weging PTA5 PTA5 PTA5 PTA5 PTA5 PTA5 omschrijving Prestatie Werkhouding Prestatie Werkhouding Prestatie Werkhouding TO=opdracht 6

27 Vak:management en organisatie Aftekenen werkboek op nader te bepalen data. en SE periode type duur herkansing weging omschrijving Hoofdstuk 5 t/m 6 PTA5 S 00 Hoofdstuk 7 t/m 9 PTA5 S 00 Hoofdstuk 9 t/m 5 Hoofdstuk 30 t/m 3 PTA5 S 00 Hoofdstuk 33 t/m 37 ict toets PTA5 S Deelname managementcompetitie TO=opdracht 7

28 Vak: maatschappijleer In klas 5 wordt een bezoek aan Het Binnenhof in Den Haag gebracht. De opdrachten die tijdens dit bezoek worden gemaakt, gelden als een handelingsdeel en moeten dus voldoende worden afgerond. en SE periode type duur herkansing weging PTA5 S 50 PTA5 S 50 3 PTA5 S PTA5 S 50 PTA5 S 50 3 PTA5 S PTA5 S 50 PTA5 M 50 3 PTA5 S PTA5 S PTA5 S 3 PTA5 S omschrijving SE deel "Parlementaire Democratie" SE Parlementaire Democratie Opdr.wb bij Parlementaire Democratie SE deel "De Rechtsstaat" SE De Rechtsstaat Opdr.wb bij De Rechtsstaat SE deel "Pluriforme Samenleving" SE Pluriforme Samenleving Opdr.wb bij Pluriforme Samenleving Opdrachten De Verzorgingsstaat Werkstuk De Verzorgingsstaat Presentatie De Verzorgingsstaat TO=opdracht 8

29 Vak: natuurkunde Bij elke toets kunnen kennisvragen over de stof van alle voorgaande toetsen gesteld worden (definities, formuleringen van wetten, betekenis van symbolen, omschrijvingen van begrippen etc. ) Bij elke toets moeten de eindantwoorden correct afgerond worden!! en SE periode type duur herkansing weging PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S 50 PTA5 S omschrijving Stoffen en materialen Hemelmechanica Golven Medische beelden Astrofysica Keuzeonderwerp SE Practicumdossier TO=opdracht 9

30 Vak:Nederlandse taal en literatuur Alle handelingsdelen moeten op tijd met een voldoende worden afgesloten. Literatuurlijst: gedurende het schooljaar lees je minimaal vier literaire werken van verschillende auteurs, te kiezen uit een lijst die je krijgt van je docent. Over het eerste boek voer je een opdracht uit als handelingsdeel. Aan het einde van het schooljaar krijg je een mondeling over de boeken. Is je mondeling onvoldoende, dan maak je alsnog de boektoetsen over de resterende boeken. Doubleurs lezen vier nieuwe boeken. Leerlingen uit havo 5 laten vier werken van hun literatuurlijst staan en lezen vier nieuwe werken in V5. en SE periode type duur herkansing weging omschrijving Woordenschat Tekstbegrip / argumenteren Literatuur - verlichting Schriftelijke taalvaardigheid HD PTA5 S 50 0 Boek 5 PTA5 M 0 4 Betogende voordracht Literatuur - romantiek en realisme PTA5 S 00 4 Gedocumenteerd schrijven PTA5 S 00 Tekstbegrip / samenvatten Literatuur - fin de siècle HD PTA5 S 50 0 Balansverslag HD PTA5 M 0 0 Mondeling literatuur TO=opdracht 30

31 Vak: scheikunde Boek Curie en SE periode type duur herkansing weging omschrijving PTA5 S 0 Kennistoets PTA5 S 90 5 Hoofdstuk 8 en 9 PTA5 S 45 4 Hoofdstuk 0 HD PTA5 S 0 Practicum analyse PTA5 S 45 4 Hoofdstuk PTA5 S 90 3 Practicum PTA5 S 90 5 Hoofdstuk 7, en 3 PTA5 S 45 4 Hoofdstuk 4 TO=opdracht 3

32 Vak:wiskunde A Per herkansingsperiode kan er één herkansbaar SE herkanst worden en SE periode type duur herkansing weging omschrijving Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 0 Hoofdstuk 6 en TO=opdracht 3

33 Vak:wiskunde B Per herkansingsperiode kan er één herkansbaar SE herkanst worden en SE periode type duur herkansing weging omschrijving Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 5 en 9 Hoofdstuk 0 Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 8 en TO=opdracht 33

34 Vak:wiskunde C Per herkansingsperiode kan er één herkansbaar SE herkanst worden en SE periode type duur herkansing weging omschrijving Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 0 Hoofdstuk 6 en TO=opdracht 34

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. DV6b. Almere College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. DV6b. Almere College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 DV6b Almere College INHOUD Inleiding Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel Herkansingen bij schoolexamen Afwezig bij

Nadere informatie

HAVO 5 Tweede Fase Dronten

HAVO 5 Tweede Fase Dronten Schooljaar 2014-2015 HAVO 5 Tweede Fase Dronten Almere College INHOUD Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Bevordering

Nadere informatie

HAVO 5 Tweede Fase Dronten

HAVO 5 Tweede Fase Dronten Schooljaar 015-016 HAVO 5 Tweede Fase Dronten Almere College INHOUD Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

HAVO 4 Tweede Fase Dronten

HAVO 4 Tweede Fase Dronten Schooljaar 206-207 HAVO 4 Tweede Fase Dronten Almere College INHOUD Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

HAVO 5 Tweede Fase Dronten

HAVO 5 Tweede Fase Dronten Schooljaar 016-017 HAVO 5 Tweede Fase Dronten Almere College INHOUD Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar DV6. Almere College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar DV6. Almere College Schooljaar 2016-2017 DV6 Almere College INHOUD Opzet van het examen Het profielwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Slaag-/zakregeling 2017 havo/vwo

Nadere informatie

Theoretische Leerweg 4 Dronten

Theoretische Leerweg 4 Dronten Schooljaar 05-06 Theoretische Leerweg 4 Dronten Almere College INHOUD Opzet van het examen Het sectorwerkstuk Het PTA De 3-6 maatregel en bij schoolexamen Afwezig bij een schoolexamen Examenvrees Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015

Examenreglement. Montessori College Nijmegen/Groesbeek. Tweede Fase havo en vwo. Cohort 2012-2014/2015 Examenreglement Montessori College Nijmegen/Groesbeek Tweede Fase havo en vwo Cohort 2012-2014/2015 Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN Art.1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2013-2014 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2016/2017 Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 2016/2017 Examenreglement 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. voor havo en vwo

EXAMENREGLEMENT. voor havo en vwo EXAMENREGLEMENT voor havo en vwo 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag stelt

Nadere informatie

Het examen mavo 2014-2015

Het examen mavo 2014-2015 Het examen mavo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2015/2016

Examenreglement 1 Algemeen Regeling schoolexamen 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 2015/2016 Examenreglement 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2013-2014 en verder

Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2013-2014 en verder Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2013-2014 en verder Artikel 1 Begripsbepalingen Indien de eindverantwoordelijk schoolleider bepaalde bevoegdheden binnen de instelling mandateert

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas Vossiusgymnasium Examenreglement Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas 2011 2012 Vossiusgymnasium 4 e klas cursus 2011-2012 Inhoud : blz.1 1. PTA-rooster blz. 2 2. Examenreglement blz. 3 t/m 8 3. Bijlage 1:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN)

PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) PROG RAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (SCHOOL- EXAMEN) ALGEMEEN GEDEELTE TWEEDE FASE HAVO EN ATHENEUM COHORT 2015 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD 1 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Het Programma

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie