NIEUWSBRIEF VAN SGBO JUNI 2006 NR. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF VAN SGBO JUNI 2006 NR. 1"

Transcriptie

1 SGBO NIEUWSBRIEF VAN SGBO JUNI 2006 NR. 1 IN DIT NUMMER: Besturen is een voorrecht / ADVIES: Met hulp van SGBO prestatieafspraken bereikt / Veiligheidsambassadeur huiselijk geweld / Moerdijkers bepalen hun eigen toekomst / ONDERZOEK: Uitstroomonderzoek raadsleden / Den Haag de klantgerichtste! / TRAINING: Persoonlijk leiderschap / PRODUCTONTWIKKELING: Gereedschapskist WMO steeds voller / IMPLEMENTATIE: Handreiking bij preventief jeugdbeleid

2 BESTUREN IS EEN VOORRECHT Lokale bestuurders krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden toevertrouwd. Nieuwe wetten, zoals de Wmo, geven gemeenten enerzijds meer mogelijkheden voor het leveren van maatwerk in zorg en aandacht voor hun burgers. Maar ze vragen ook van bestuurders een heldere visie en efficiënte implementatie in de gemeentelijke organisatie. Als SGBO ondersteunen wij het lokale bestuur, aanpalende not for profit organisaties en de rijksoverheid hierbij met een steeds groeiend aanbod van praktische en innovatieve producten en diensten. Wij bieden een veelzijdige one-stop-shop waar gemeenten, provincies, regionale samenwerkingsverbanden, politie en woningcorporaties inmiddels voor alle aspecten van hun bestuurlijke en organisatievraagstukken aankloppen. Met Oogpunt, de nieuwsbrief waarvan u nu het eerste nummer in handen heeft, willen wij de band met u versterken. Ook willen we u via Oogpunt informeren over actuele ontwikkelingen en over ons aanbod dat u kan helpen alle veranderingen succesvol in uw organisatie te concretiseren. Kwaliteit van bestuur kweekt vertrouwen bij de burger. Dat is het fundament van de publieke zaak. SGBO reikt de hulpmiddelen aan die goed en betrouwbaar bestuur mogelijk maken. Met gedegen onderzoeken, scherpe analyses en inspirerende adviezen helpen wij draagvlak voor uw plannen te creëren. Een buitenstaander laten kijken naar het functioneren van uw werkprocessen en dienstverlening is altijd verhelderend. Onder onze adviseurs vindt u kopstukken uit de wereld van het openbaar bestuur met een grote kennis van de processen van overheidsorganisaties en een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Toch zijn zij genoeg buitenstaander om u een frisse blik te kunnen leveren. Met ruim vijfenveertig professionele adviseurs en onderzoekers op elk van de gemeentelijke beleidsterreinen maken wij onze claim op kwaliteit en veelzijdigheid waar. Meewerken aan de kwaliteit van openbaar bestuur zien wij als een voorrecht. Liefde voor de publieke zaak is bij ons dan ook een functie-eis. Integriteit, transparantie, duurzaamheid en onafhankelijkheid zijn gewaarborgd, waarbij we de verhouding tussen beloning en resultaat altijd scherp in de gaten houden. Wij hopen van harte dat deze eerste SGBO nieuwsbrief u zal inspireren. Mariëtte Glim, directeur SGBO

3 MET HULP VAN SGBO PRESTATIEAFSPRAKEN BEREIKT Voor het eerst zijn oplossingen voor knelpunten in het woningbouwbeleid van de gemeenten Ommen en Hardenberg verankerd in prestatieafspraken met woningcorporaties. Het woningaanbod wordt nu afgestemd op de grotere behoefte van bewoners aan sociale koop- en huurwoningen. De adviseurs van SGBO helpen de belangen van overheid, burger en marktpartijen op elkaar af te stemmen. Tot de beleidsplannen die SGBO met de gemeenten Ommen en Hardenberg opstelde, behoort ook de Woonvisie die de basis vormt voor de prestatieafspraken. SGBO adviseerde hoe met de verschillende belangen om te gaan. Jan Sinke, directeur van de Ommense woningcorporatie De Veste zegt: Deze prestatieafspraken zijn een belangrijke erkenning van de kentering in woonbehoeften in onze gemeente. Wethouder Douwe Prinsse van Hardenberg over de rol van SGBO bij de totstandkoming van de afspraken: SGBO weet waarover ze spreken. Daardoor is er een goede overeenkomst tot stand gekomen. Die is voor de gemeente een belangrijke richtinggever. Jan Sinke ADVIES VEILIGHEIDSAMBASSADEUR HUISELIJK GEWELD Huiselijk geweld is een ernstig probleem niet alleen voor slachtoffers, maar zeker ook voor gemeenten die vroeg of laat met de gevolgen te maken krijgen. Het ondersteuningsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld van de VNG/ SGBO is gemeenten van dienst bij het ontwikkelen van beleid en het opstellen van maatregelen. Jaarlijks wordt gemeten hoe de situatie is en welke ondersteuning door gemeenten verder gewenst is. Annette van Delft is veiligheidsambassadeur namens SGBO. Het programma ondersteunt écht, weet ze. Zij bezoekt gemeenten die advies behoeven. Soms is één gesprek genoeg voor een bestuur om verder te kunnen, soms adviseer ik er een consultant bij te roepen, bijvoorbeeld om een plan van aanpak met ze te maken. De toegevoegde waarde van de veiligheidsambassadeur? Mevrouw van Delft: Ik ben zelf bestuurder. Voormalig burgemeester en wethouder, nu weer wethouder te Landerd. Ik ken de dynamiek van openbaar bestuur en discussieer mee op gelijk niveau. Ik kan dus collega-bestuurders inspireren met mijn specifieke ervaring op dit lastige terrein. MOERDIJKERS BEPALEN EIGEN TOEKOMST Een gemeente met elf kernen met ieder een sterke eigen identiteit: hoe kun je daar samenhangend beleid maken om de leefbaarheid te versterken? Marjolein De Wit, wethouder: Er zijn veel meer gemeenten die individuele dorpsontwikkelingsplannen maken. Maar onze aanpak op advies van SGBO gaat verder: wij wilden een plan voor alle elf kernen, opgesteld door de bewoners zelf. De mensen van SGBO hebben de bewoners van de dorpen geholpen bij het opstellen van de plannen voor de kortere en langere termijn. SGBO organiseerde onder andere discussiebijeenkomsten over de leefbaarheid in de toekomst en fungeerde als penvoerder van de bewoners. De bewoners hebben hun plannen aan het gemeentebestuur overhandigd, en wij hebben er een actieprogramma van gemaakt. Zaken die direct konden worden uitgevoerd hebben we ook direct aangepakt, andere worden later vanuit het totaalplaatje ingevuld. De aparte plannen geven ons als gemeentebestuur bovendien een goed inzicht in het het wel een wee van de kernen. Daarmee kunnen wij verder beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld op gebieden als wonen, accomodaties, subsidieverstrekkingen en verkeer. Eind 2006 is het project afgerond. Dan kan de gemeente bekijken hoe ze moet omgaan met de dure publieke voorzieningen die nu nog in elke kern beschikbaar zijn. De èchte discussie tussen de gemeente en de verschillende groepen inwoners zal dan echt beginnen. Maar door deze aanpak hebben alle partijen in ieder geval overduidelijke informatie, waarmee een stevige basis is gelegd voor het spannende vervolg.

4 ONDERZOEK UITSTROOMONDERZOEK RAADSLEDEN Wat kunnen we leren van de vorige generatie raadsleden? Hoe kijken zij terug op het raadwerk en waarom zijn ze gestopt? Over deze vragen gaat het omvangrijke uitstroomonderzoek onder voormalige raadsleden, dat SGBO uitvoert voor het ministerie van BZK. Het is een opinieonderzoek, zegt Thomas Zandstra, opdrachtgever namens het ministerie. We willen duidelijk krijgen hoe uitgetreden raadsleden terugkijken op hun functioneren en op dat van de raad. De onderzoeksresultaten gaan voor lokale bestuurders interessante gegevens opleveren. Er komt meer duidelijkheid over de gevolgen voor gemeenteraadsleden van de invoering van dualisme. De functie van de raadsgriffier zal door de uitkomsten meer contouren krijgen, omdat duidelijker wordt wat de behoeften en verwachtingen van raadsleden zijn. Elfduizend enquêteformulieren zijn door SGBO verspreid onder alle raadsleden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2001 uitstroomden, waaronder de uitgestroomde raadsleden. Thomas Zandstra: We willen weten waarom ze zijn gestopt en ook waarom ze er ooit aan zijn begonnen. Is hun vooropleiding gebleken de juiste te zijn? Hoe verliepen de contacten tussen raad en burgers? In opdracht van BZK voerde SGBO in 2001 onder raadsleden een soortgelijk onderzoek uit. Waarom we ditmaal weer voor SGBO kozen? De organisatie is ervaren en gedegen, zegt Thomas Zandstra. Het uitstroomonderzoek is een voorbeeld van de onderzoeken en analyses waarmee SGBO bestuurlijk Nederland helpt draagvlak voor beleid te creëren. Voor andere relaties voert SGBO o.m. benchmarks, evaluaties, burgerpeilingen, doorlichting van organisatie en financiën en haalbaarheidsonderzoeken uit. Thomas Zandstra SGBO-INNOVATIEMONITOR BEWIJST: DEN HAAG DE KLANTGERICHTSTE! Ik zei we gaan het gewoon halen en we hébben het gewoon gehaald! David Jongen, gemeentesecretaris van Den Haag en aanjager van het initiatief om van Den Haag ten aanzien van de klantgerichtheid nummer één van Nederland te maken, zegt héél erg trots te zijn. David Jongen Het succes kwam eerder dan verwacht. We streefden ernaar om per 1 januari 2007 de klantgerichtste gemeente te zijn, maar uit de Innovatie-monitor van SGBO bleek dat we het in maart 2006 al waren. Belangrijke stappen om zover te komen zijn in de afgelopen jaren gezet in Den Haag. Om zicht te krijgen op de stand van zaken is in 2003 de Innovatiemonitor voor gemeentelijke diensten al ingezet. De uitkomsten hiervan vormden de basis voor verbeterplannen. In het voorjaar van 2006 voerde SGBO een onderdeel van de Innovatiemonitor nogmaals uit. Zeven diensten van de gemeente vulden vragenformulieren in om te meten hoe de gemeente presteert en innoveert ten opzichte van veertien andere gemeenten met meer dan inwoners. De monitor vertelt ook wat het innovatievermogen van een organisatie is en welke veranderstrategie de organisatie het meeste zal opleveren. Bereikbaarheid, informatievoorziening, wachttijden, bejegening, levertijden: is de gemeente Den Haag de beste dienstverlener van Nederland? Het onderzoek gaf het bevestigende antwoord. Voor alle prestatie-indicatoren blijkt Den Haag in de top drie te staan, vaak als de beste.

5 TRAINING TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP Het managementteam van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht organiseerde, als managementuitje en als voorbereiding op de reorganisatie van de gemeente Utrecht, ( Organisatie 2010 ) een leiderschapstraining bij SGBO. Voorafgaand aan een reorganisatie is het belangrijk een moment te creëren van reflectie en bezinning, zegt Linda van Mourik, hoofd Verkeer en Vervoer van de gemeente Utrecht. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in elkaar om nieuwe ambities te realiseren en grenzen te verleggen. Deze dag over persoonlijk leiderschap was daarvoor een belangrijke aanzet. Het aanbod van de training (persoonlijk) leiderschap is logisch, zegt Mariëtte Glim, directeur van SGBO. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van openbaar bestuur. Dat vraagt om leiderschap. Leiderschap gaat niet over technieken maar vooral over inspireren, creëren en mensen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Om mensen zelf verantwoordelijk te laten zijn, zodat het beste resultaat wordt bereikt, moet je als leider zelfkennis en emotionele intelligentie hebben. Door de trainingen krijgen de deelnemers inzicht in het eigen functioneren, zelfstandig èn als teamlid. De training kan als onderhoudsbeurt dienen voor een managementteam in een normale situatie, maar is ook geschikt voor organisaties die voor grote veranderingen staan. In dat geval wordt van het management immers uitmuntend leiderschap vereist, aldus Mariëtte Glim. GEREEDSCHAPSKIST WMO STEEDS VOLLER De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verwacht van gemeenten inzet voor het leveren van maatwerk in zorg en welzijn. Bert Holman, projectleider Implementatie Wmo van het ministerie VWS: Voor gemeenten vereist dit een duidelijke visie op de Wmo en de implementatie ervan. Wat doen zij met hulp bij het huishouden? Hoe past het voormalige Wvg-beleid hierin? En hoe zit het met wonen, welzijn en zorg? Gemeenten hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Wij hebben de Wmo-adviseurs van SGBO gevraagd, vanwege hun kennis van de gemeentelijke praktijk, om de landelijke gereedschapskist voor de invoering van de Wmo te maken. Die bevat alle voor gemeenten relevante instrumenten, die onmisbaar zijn voor een soepel verloop van het implementatieproces, ook wanneer ze dit samen met andere gemeenten willen doen. SGBO begeleidt bij het formuleren van de strategie, het organisatieontwerp en de invoering, en biedt hulpmiddelen voor monitoring, evaluatie en benchmarking. De gereedschapskist is gevuld met zo praktisch mogelijke handreikingen, zegt Holman. Gemeenten kunnen er direct mee aan de slag. De inhoud van de gereedschapskist is afhankelijk van de behoeften van gemeenten en zal steeds verder worden aangevuld. Met de ondersteunende instrumenten en hulpmiddelen uit de gereedschapskist kunnen gemeenten, binnen de kaders van de nieuwe wet, hun eigen beleidskeuzes maken en de Wmo vanaf januari 2007 naar eigen inzicht uitvoeren, aldus Bert Holman. Bert Holman

6 HANDREIKING BIJ PREVENTIEF JEUGDBELEID Als een einde aan de worsteling, zo kijkt ambtenaar Jeugdbeleid van de gemeente Rheden, Daniëlle Stroes, terug op de cursus preventief jeugdbeleid voor ambtenaren. De gemeente Rheden zag zich geconfronteerd met een lijvig convenant tussen de provincie Gelderland en tien collega-gemeenten in de regio Arnhem, waarin samenwerking werd beloofd op niet minder dan 80 punten en 14 thema s. De noodzaak prangt, maar een visie op hoe je die samenwerking dan organiseert, ontbrak. Binnen de nieuwe Wet op de jeugdzorg is het de taak van gemeenten om kinderen (en ouders) te ondersteunen als er problemen dreigen en om zwaardere gevallen door te Daniëlle Stroes IMPLEMENTATIE verwijzen naar provinciale zorgvoorzieningen. Voor een sluitende keten van ondersteuning en zorg moeten gemeenten en provincie hun aanbod op elkaar afstemmen. Met het ondersteuningsaanbod Gemeentelijke functies preventief jeugdbeleid ondersteunen VNG/SGBO daarbij. Het aanbod bestaat uit werkconferenties voor bestuurders, regionale bijeenkomsten voor betrokkenen en de ontwikkeling van een minibenchmark jeugdbeleid en een cursus voor beleidsambtenaren. De gemeente Rheden koos voor het laatste. De SGBO-cursusleidster ontpopte zich als een kritische analyste, vertelt mevrouw Stroes. Ze hielp ons inventariseren hoe we er per thema voorstonden en perkte een duizelingwekkend aantal mogelijke eerste stappen in tot de allerbelangrijkste. Ze benoemde aandachtspunten en bepaalde praktische vervolgstappen. Het hele proces van invoering van de wet gaat nog jaren duren, maar de kop is eraf. Vooral met de ervaring die SGBO meebracht was Daniëlle Stroes verguld. Ze kennen de problematiek van andere gemeenten. Voor ons bood dat troost: we leerden dat we niet gek waren, maar dat andere gemeenten ook worstelen. PRAKTISCHE TIPS De beste coach ben je zelf! DOEN: Weet wat je moet doen en waarom Wees je zelf Wees verantwoordelijk voor je eigen handelen en autonomie Zoek balans tussen uitdaging en capaciteit Zoek synergie, de beste mensen om mee samen te werken Vraag feedback aan de mensen met wie je samen werkt Haal uit de dag wat er in zit, ga op in je werk NIET DOEN: Wacht niet af, deze houding roept irritatie op Schuif verantwoordelijkheden niet af Probeer je omgeving niet krampachtig onder controle te houden Oogpunt is bestemd voor relaties van SGBO en verschijnt 3 x per jaar. Uitgave: SGBO Sophialaan 10 Postbus GK Den Haag T F E

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie