VERKIEZINGSPROGRAMMA Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018. Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk

2 Voorwoord Het motto van dit verkiezingsprogramma Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk geeft goed aan wat de VVD Moerdijk voor ogen staat in de komende periode. Door een efficiënte en slimmere inzet van de beschikbare middelen kunnen de veiligheid, de bedrijvigheid, de zorg, de bouw, de vergroening in onze gemeente nog verder worden verbeterd en vergroot. Ook met minder kan naar onze overtuiging meer worden bereikt. Dat is de uitdaging die de kandidaten op de VVD lijst graag aangaan. Zij zullen daarvoor de handen uit de mouwen steken. Met dit verkiezingsprogramma wil de VVD Moerdijk het verschil maken. De diverse punten daarin zijn realistisch en gedegen. Dat moet de kiezer in Moerdijk zeker aanspreken. Die kiezer koopt immers niets voor luchtfietserij. Onze kandidaten zijn er klaar voor en hebben er zin in om dit programma uit te voeren. Op 19 maart 2014 is de kiezer aan het woord en uiteraard hopen wij dan op zijn of haar stem op de VVD Moerdijk. Frans Gerritsma voorzitter VVD Moerdijk 2

3 Inhoudsopgave Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk... 4 Werk, economie, toerisme en recreatie... 6 Veiligheid... 9 Zorg en welzijn Financieel beleid Bestuur en dienstverlening Bouwen en wonen Sport Onderwijs en cultuur Leefbaarheid, voorzieningen en openbare ruimte Duurzaamheid Verkeer en vervoer

4 Investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk De VVD wil investeren in de toekomst van Moerdijk. Met investeren bedoelen we: op een verantwoorde manier middelen besteden die op langere termijn gaan renderen om de gemeente Moerdijk een betere gemeente te maken. Het is juist nu belangrijk en aantrekkelijk om te investeren. Investeren betekent niet alleen geld uitgeven, maar ook aandacht besteden aan specifieke onderwerpen en ruimte geven aan ontwikkelingen in de maatschappij. We verkeren in economisch mindere tijden, maar dit biedt ook kansen. De gemeente Moerdijk moet deze kansen grijpen. We moeten voorkomen dat we een krimpende en vergrijzende gemeente worden, zoals sommige pessimistische onderzoeken uitwijzen. Wanneer dit gebeurt, ontstaan problemen op het gebied van financiën, zorg en het voorzieningenniveau in onze kernen. De VVD wil dit voorkomen. De gemeente Moerdijk moet een aantrekkelijke gemeente zijn om te ondernemen, recreëren en vooral ook om te wonen. Voor huidige inwoners, maar ook om nieuwe inwoners aan te trekken. Dit betekent voor de VVD: Investeren in veiligheid. Veiligheid in onze kernen en op het industrieterrein Moerdijk. Dit betekent onder meer: voldoende hulpdiensten die op tijd ter plaatse kunnen zijn, verkeersveiligheid, actief reageren op risico s die in onze gemeente spelen en actief handhaven wanneer de veiligheid in het gedrang is. Investeren in goede mogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers zijn essentieel voor de economie in Moerdijk en zorgen onder meer voor werkgelegenheid. De gemeente Moerdijk moet meer meedenken met ondernemers over mogelijkheden in plaats van te wijzen op regels die dingen onmogelijk maken. Regels die ondernemers onnodig, zonder gewichtig belang te dienen, in de weg staan, moeten worden afgeschaft. Verder is het belangrijk dat de gemeente Moerdijk lokale ondernemers mogelijkheden geeft bij haar inkoop. Investeren in vergroening van onze gemeente. We moeten een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge gezinnen. Dit betekent voldoende voorzieningen voor jonge gezinnen, zoals goede en veilige scholen, kinderopvang en speelgelegenheid, maar ook voldoende werkgelegenheid en gunstige omstandigheden om te ondernemen. 4

5 Investeren in een efficiënte gemeente die servicegericht is naar inwoners en bedrijven. Dit vraagt om een goed ambtenarenapparaat dat op zijn taken is toegerust en goed wordt gefaciliteerd en aangestuurd. Investeren in een goede en betaalbare zorg. Gemeenten worden verantwoordelijk voor thuiszorg en jeugdzorg. We moeten dit voor minder geld gaan organiseren. De uitdaging is slimmer organiseren, met minder middelen de kwaliteit van zorg verbeteren. Hierbij moet gekeken worden wat een individu nodig heeft en niet alleen waar iemand recht op heeft. Mantelzorg is hierbij uitermate belangrijk, maar dit kent z n grenzen. Investeren om huizenbouw mogelijk te maken. De woningmarkt heeft jarenlang op slot gezeten. Statistieken wijzen echter uit dat redelijk snel meer huizen nodig zijn. De gemeente moet samen met ontwikkelaars, aannemers en coöperaties op zoek naar een mogelijkheid om de huizenmarkt op een goede manier vlot te trekken. We moeten zorgen dat we op tijd voldoende huizenvoorraad hebben, zodat we hier geen kansen laten liggen als de woningmarkt aantrekt. Naast dat we vinden dat we moeten investeren in de toekomst van Moerdijk, zijn wij kritisch ten opzichte van verdere opschaling van de gemeenten in West- Brabant. De VVD Moerdijk is van mening dat je moet samenwerken waar dit leidt tot een betere kwaliteit en efficiëntie. Dit moeten we vooral doen. We zien echter te vaak dat samenwerkingsvormen tussen gemeenten leiden tot logge organisaties die ver van de inwoners afstaan. Wij moeten hier als gemeente steeds meer voor betalen, terwijl wij weinig zeggenschap hebben. Momenteel is er wat de VVD Moerdijk betreft geen enkele aanleiding tot herindeling. In de volgende hoofdstukken komen de verschillende thema s van de VVD aan de orde. Hierin is het investeren in de toekomst van de gemeente Moerdijk het uitgangspunt. Puntsgewijs komen zaken aan de orde die wij als VVD per thema belangrijk vinden. 5

6 Werk, economie, toerisme en recreatie De VVD wil een gezonde economie die ons welvaart brengt. Het is daarom belangrijk dat ondernemende mensen kunnen ondernemen en iedereen die kan werken, werkt. De mogelijkheden voor toerisme en recreatie zijn beter te benutten. Daarom wil de VVD: Algemeen Mensen en ondernemers met ambities. De gemeente moet deze mensen en ondernemers ondersteunen, stimuleren en informeren. De gemeente moet meedenken om deze ambities te verwezenlijken. Minder en eenvoudigere regelgeving: dit moet het gemakkelijker en goedkoper maken om in de gemeente Moerdijk te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. Dat de gemeente Moerdijk locaties creëert waar startende ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden, kunnen uitbreiden. Er moet ruimte zijn om ervaring op te doen en de bedrijfsactiviteiten aan te passen. Investeren in de economie Dat de gemeente Moerdijk optimaal gebruik maakt van de unieke ligging. De gemeente Moerdijk heeft logistiek een aantal goede uitgangspunten, zoals de haven, ontsluitingen naar het achterland en de nabijheid van Rotterdam en Antwerpen. Dat de gemeente Moerdijk investeert in de kernen en kansrijke projecten oppakt die nu door de economische crisis stil zijn komen te liggen. De gemeente brengt voor alle kernen in kaart waar de kansen liggen, bijvoorbeeld het revitaliseren van het centrum van Fijnaart en het laten terugkeren van het water in Zevenbergen. Dat de gemeente Moerdijk zorgt voor voldoende interesse in bedrijventerreinen in de gemeente. De gemeente moet actief zijn met het benaderen van potentiële nieuwe bedrijven van buiten de gemeente. Dat burgers de mogelijkheid krijgen te participeren in lokale windmolenparken. Zo worden de burgers ook in de gelegenheid gesteld de lusten te ervaren van windmolenparken en niet alleen de lasten, zoals de vervuiling van het zicht in het landschap. De VVD is terughoudend en kritisch als het om windmolenparken gaat. Werk Dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Dat de gemeente Moerdijk samen met partners op de arbeidsmarkt mensen met een beperking op de arbeidsmarkt ondersteunt bij het vinden van een betaalde baan. Werk gaat boven uitkering en een regulier betaalde baan gaat, voor zover mogelijk, boven werken in een sociale werkvoorziening. 6

7 Dat uitkeringen in beginsel tijdelijk zijn. Wie een uitkering krijgt, moet zo snel mogelijk aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken, is langdurige ondersteuning mogelijk. Dat fraude met uitkeringen hard wordt aangepakt. Onterecht aangevraagde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden terugbetaald, bovenop een fikse boete. Dat er een betere aansluiting van het onderwijs komt op de vraag van de arbeidsmarkt. Samen met de 3 O's (onderwijs, ondernemers en overheid) faciliteert de gemeente een platform waar deze aansluiting resultaatgericht wordt aangepakt. De tekorten op de Wet werk en bijstand terugbrengen door een effectieve inzet van re-integratiemiddelen. Werkgevers moeten ontzorgd en ondersteund worden in hun personeelsvoorziening door gemeente en UWV. Passende huisvesting voor mensen die tijdelijk in onze gemeente werken, rekening houdend met de omgeving en de behoefte. De agrarische sector Dat de gemeente Moerdijk meedenkt met de agrarische ondernemer en rekening houdt met de agrarische belangen in de gebiedsplannen. Te denken valt aan uitbreiding van (neven)activiteiten en een goede toegankelijkheid over de wegen van de bedrijven en percelen. Waar nodig moeten de verkeersregels aangepast worden. Dat agrarische bedrijven bij het beheer van natuur & landschap een gelijkwaardige plaats innemen naast natuurorganisaties. De combinatie waarbij agrariërs landschapsbeheer uitoefenen, wordt gestimuleerd. Er moet geen onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden zijn voor natuurontwikkeling. Agrariërs moeten een goede compensatie krijgen wanneer zij schade ondervinden van natuurbeheer. Het gebruik van duurzame energiebronnen binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen. Midden- en kleinbedrijf Ondernemers de ruimte geven om hun activiteiten goed te kunnen ontplooien. Voldoende lokale bedrijventerreinen waar kerngebonden ondernemers zich kunnen vestigen. Binnen de kernen geeft de gemeente voldoende ruimte voor (niet hinderlijk) ondernemen vanuit huis. Dat de regelgeving rondom winkeltijden vrij wordt gegeven. Iedere winkelier kan zelf kiezen of die hiervan gebruik wil maken. Dat lokale ondernemers optimaal kunnen profiteren van de bedrijven op het industrieterrein. De gemeente faciliteert contacten onderling. Hierdoor ontstaan kansen voor lokale ondernemers. 7

8 Toerisme en recreatie Dat de gemeente Moerdijk watersport en verblijfsrecreatie verder stimuleert. Zowel de watersport als verblijfsrecreatie zijn belangrijk voor de Moerdijkse lokale economie, niet alleen voor de toeristische sector, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. Verder trekt toerisme mensen naar onze kernen en zorgt voor promotie van onze gemeente. Een professionele organisatie om de ontwikkeling van toerisme en recreatie in onze gemeente te stimuleren. Deze organisatie moet zich naast Willemstad ook op andere kernen in de gemeente Moerdijk richten en promoot deze ook (ver) buiten de gemeente Moerdijk. 8

9 Veiligheid Zorgdragen voor een veilige gemeente is wat de VVD betreft de kerntaak van het gemeentebestuur. Aan veiligheid moet op alle fronten worden gewerkt, zowel in het verkeer, de fysieke omgeving als de bestrijding van criminaliteit. Daarom wil de VVD: Bestrijding van criminaliteit Een stevige aanpak van overlast en criminaliteit waar de gemeente op aanspoort bij de politie. Inzet van gemeentelijke toezichthouders (BOA s) met de heldere opdracht om regels zo te handhaven dat de overlast afneemt en fout gedrag bestreden wordt. Handhaving mag nooit een doel op zich zijn! Gemeentelijke toezichthouders moeten ook, in nauwe samenwerking met de politie, ingezet worden voor een waakzame taak om het aantal woninginbraken terug te dringen. Bijvoorbeeld door hen te laten surveilleren op tijden dat er veel inbraken plaatsvinden. Verkeersveiligheid Dat onveilige verkeersituaties worden aangepakt. Schade aan de weg, straatverlichting of verkeersborden moet zo snel mogelijk worden gerepareerd. Dat er veilige fietsroutes zijn in en naar de verschillende kernen. Waar mogelijk worden de verschillende soorten weggebruikers van elkaar gescheiden. Dat doorgaande wegen geen 30 km-zones zijn. Wegen die wel 30 km-zone zijn/worden, dienen een daarbij passende inrichting te hebben. Dat de gemeente in overleg met de scholen werkt aan veiligheid rondom de scholen. Hierbij gaat het om verkeersveiligheid en het tegengaan van overlast. 9

10 Veilige omgeving Dat er voldoende aandacht blijft voor de veiligheid in onze kernen en dat niet alle aandacht opgaat aan het industrieterrein Moerdijk. Bijvoorbeeld wanneer dit gaat om het garanderen van brandweerzorg. Dat de aanrijtijden van ambulances in onze gemeente ook voldoen aan de wettelijke norm. Een veilige woonomgeving garanderen waarbij de gemeente actief toeziet dat de regels voor transport, opslag en gebruik voor chemische bedrijven worden nageleefd. Gezien de grote hoeveelheid chemische bedrijven en recente ervaringen in onze gemeente, moet dit verder worden geprofessionaliseerd. Dat de gemeente proactief omgaat met de ontwikkelingen rondom het Basisnet Spoor. Er zijn plannen om het goederenvervoer per spoor door onze gemeente met meer dan het tienvoudige te intensiveren. Deze landelijke ontwikkeling maakt het voor Nederland in totaliteit veiliger, maar voor de gemeente Moerdijk onveiliger. Dit betekent bijvoorbeeld veel rondom veiligheidsaspecten in de kern Zevenbergen. De gemeente Moerdijk moet, samen met andere gemeenten, zoals Halderberge en Roosendaal, actief aansporen bij het ministerie op de veiligheidsaspecten en op de lange termijn voor de aanleg van een spoorweg voor goederenvervoer om de kern Zevenbergen. 10

11 Zorg en welzijn Het uitgangspunt van de VVD is, dat elk individu zo lang en zoveel mogelijk de regie kan voeren over zijn eigen leven. Dit geldt voor zowel jong als oud. Als mensen echt hulp nodig hebben, moeten zij kunnen rekenen op voldoende zorg en ondersteuning van hoge kwaliteit. De thuiszorg wordt voor een groot gedeelte de taak van gemeenten (Wmo). Daarnaast worden gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij krijgen hiervoor fors minder geld vanuit het Rijk dan nu het geval is. Dit betekent dat de beperkte middelen die de gemeente Moerdijk hiervoor krijgt, goed moeten worden verdeeld. Daarom vindt de VVD dat: Algemeen Samenwerking nodig is voor de taken op het gebied van jeugdzorg, scholing, werk, welzijn en Wmo. Dit om synergievoordelen op het gebied van kwaliteit en kosten te behalen. De gemeente moet openstaan voor innovatieve concepten op het gebied van zorg en welzijn. Denk hierbij aan ICT-toepassingen en nieuwe zorg- en woonvormen. De zorg moet dicht bij de burger geregeld en georganiseerd worden. De VVD is voorstander van de ontwikkelingen van wijkgerichte zorg en wijkverpleegkundigen. Hierdoor zijn er vaste aanspreekpunten op wijk- of kernniveau die de zorg organiseren. Jeugd De gemeente actief aan de slag moet om de nieuwe taken rondom jeugdzorg goed te hervormen. Dit moet zorgen voor duidelijkheid bij hulpzoekers, minder bureaucratie en een goed aanbod van zorg. Een nieuwe jeugdzorg die overzichtelijk is, eenvoudig maar bovenal resultaatgericht werkt en daarop getoetst wordt. De gemeente als taak heeft jongeren die door gedrag dreigen te ontsporen, samen met andere partijen te begeleiden. Dit moet de gemeente doen door goede samenwerking tussen welzijnswerk, jeugdzorg, scholen en werk. Wmo Wmo-voorzieningen niet moeten worden toegekend op basis van waarop iemand recht heeft, maar op basis van wat iemand nodig heeft. Daarnaast moeten deze voorzieningen, waar mogelijk, eraan bijdragen dat iemand actief kan deelnemen aan de maatschappij. Dit vraagt vaak om een individuele benadering. De kwaliteit en effectiviteit van zorg voorop staat en niet enkel de prijs die daarvoor moet worden betaald bij zorgaanbieders. Voorkomen moet worden dat mensen aan hun lot worden overgelaten of dat een onevenredige opdracht komt te liggen bij mantelzorgers. Iedereen die dat echt nodig heeft, moet een kwalitatief goed basisvoorzieningenniveau aan zorg krijgen. 11

12 Mantelzorgers zo goed als mogelijk ondersteund en geholpen worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen, ICT-toepassingen, maar ook wanneer nodig door mee te denken bij vergunningen voor aanpassingen van woningen. De zorg zo georganiseerd moet worden, dat dit inspeelt op wensen van hulpvragers en mantelzorgers. Dit vergt een nieuwe aanpak van bijvoorbeeld Jeugdzorg. 12

13 Financieel beleid De VVD maakt zich sterk voor lage lokale lasten. Een gedegen financieel beleid is het uitgangspunt van de VVD. Wij willen een gemeente die verantwoord omgaat met de haar toevertrouwde middelen en zo doelmatig mogelijk geld uitgeeft. Daarom vindt de VVD dat: Algemeen In beginsel niet meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Er geen verhoging moet komen van de OZB. Subsidies naar gelang de omvang effectief worden verantwoord. Wanneer dit niet gebeurt, moet geld worden terugbetaald. Financiële middelen De gemeente Moerdijk de afgelopen jaren een flinke financiële reserve heeft opgebouwd voor mindere tijden. De VVD vindt dat zo nodig een deel van de reserves moet kunnen worden aangesproken, bijvoorbeeld als voorinvestering voor bepaalde projecten die gaan renderen op de langere termijn. Door de economische crisis de gemeentelijke financiën onder druk staan. De VVD wil toch een sluitende (meerjaren-)begroting die rekening houdt met het gegeven dat de economie op korte termijn beperkt zal gaan groeien. 13

14 Bestuur en dienstverlening De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid zonder overbodige bureaucratie en met zo min mogelijk, maar zeer heldere regels. De VVD wil een transparante gemeente met een hoge kwaliteit van dienstverlening en die meedenkt om initiatieven mogelijk te maken. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat: Betrokkenheid burgers Burgers vanaf het begin van het planproces betrokken worden bij ontwikkelingen die van invloed zijn op hun leef-en woonomgeving. Dus geen inspraak achteraf, maar juist vooraf. Er niet over maar met de inwoners wordt bestuurd en rekening gehouden wordt met de wensen van inwoners. De gemeente Moerdijk meedenkt om de wensen van burgers, bedrijven en verenigingen zoveel mogelijk te realiseren. Samenwerking met gemeenten Samenwerking tussen gemeenten primair als doel heeft om de kwaliteit te verhogen en kosten, bijvoorbeeld op het ambtelijk apparaat, te besparen. Daarnaast is en blijft de gemeente verantwoordelijk en stelt zij duidelijke kaders aan deze samenwerkingsverbanden. Naar andere samenwerkingsvormen met gemeenten gezocht wordt dan de huidige (gemeenschappelijke regelingen), omdat de deelnemende gemeenten hierdoor steeds minder zeggenschap krijgen en het uitstappen uit een dergelijke regeling erg moeilijk en kostbaar is. Service aan burgers, bedrijfsleven en verenigingen De gemeente meedenkt met inwoners en bedrijven om te proberen mogelijk te maken wat zij graag willen. Voor rijbewijzen, paspoorten en vergunningen de gemeente een serviceorganisatie is. Communicatie via één loket schept duidelijkheid. Door middel van het digitale loket kunnen aanvragen op elk tijdstip worden ingediend. De gemeente snel reageert op vragen en aanvragen van burgers, bedrijven en verenigingen, zodat er snel duidelijkheid is. Met snel bedoelen wij veel sneller dan de nu wettelijk voorgeschreven termijnen. Vereenvoudigen vergunningen en regels Er geen gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, en niet op elkaar afgestemde procedures zijn die belemmerend werken voor ondernemers en burgers. Waar mogelijk moeten deze worden afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Vermindering van regeldruk ontstaat door verlenging van geldigheidsduur en het niet steeds invullen van nagenoeg dezelfde formulieren. Regels zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen en kaders aan te geven. Handhaving van regels is geen doel op zich. 14

15 Kosten Het ambtelijk apparaat geen onnodig hoge kostenpost is. Het ambtelijk apparaat moet niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is en toegesneden zijn op de gemeentelijke taken. De VVD blijft hier de komende jaren op sturen. De gemeente transparant is over de kosten die zij maakt, omdat uiteindelijk de rekening aan de burgers en bedrijven wordt gepresenteerd. 15

16 Bouwen en wonen De VVD blijft bouwen aan de toekomst van Moerdijk. De achterstand op nieuwbouw dient op gepaste wijze te worden ingehaald, niet té langzaam, niet té snel. Speciale aandacht dient er te zijn voor de starters. Daarom vindt de VVD: Bouwen Dat er moet worden gebouwd, zowel voor eigen behoefte, als ook met het doel om mensen van buiten aan te trekken, om de verwachte bevolkingsdaling zoveel mogelijk tegen te gaan en draagvlak te houden voor onze voorzieningen. Dat de gemeente mogelijkheden moet onderzoeken en actief moet bijdragen om de woningmarkt op gang te helpen. De gemeente moet hier een faciliterende en stimulerende rol in vervullen. Dit vraagt om een gedegen aanvalsplan om de woningmarkt vlot te trekken. Wonen Het bezit van eigen woningen belangrijk, waarbij iedereen zijn individuele woonwensen kan vervullen. Een gezonde mix tussen sociale bouw, huur, vrije sector en betaalbare starterswoningen belangrijk is. Dat er voldoende aandacht moet zijn voor starters op de woningmarkt. Er moet meer gebouwd worden naar behoefte, mede op basis van het woonbehoefte-onderzoek. Daarnaast blijft de VVD Moerdijk voorstander van de starterslening. Dat er aanbod moet zijn van vrije kavels voor mensen die zelf willen bouwen en dat daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid voor experimenteel en regelarm bouwen. Dat wonen in het buitengebied (onder meer bij onttrekking aan de agrarische functie) dient te leiden tot instandhouding van de karakteristieke kenmerken van het buitengebied. De VVD is voorstander van vergaande verruiming van de inhoudsmaten van woningen in het buitengebied en heeft als stelregel: Een verzoek wordt gehonoreerd tenzij het echt niet kan? Dat de gemeente Moerdijk meer moet doen aan het promoten van onze gemeente als aantrekkelijke gemeente met mooie kernen. Er ligt een grote kans om meer mensen die nu op het industrieterrein Moerdijk werken, in onze gemeente te laten wonen. 16

17 Sport Sporten is leuk en is goed voor de gezondheid. Sporten is tevens een goede manier om mensen te ontmoeten en te leren incasseren, doorzetten en samenwerken. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat: Algemeen Sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeente moet sport promoten en laten zien welke mogelijkheden binnen de gemeente aanwezig zijn. Bijzondere aandacht gaat naar mensen met een beperking en kinderen waarvan ouders de contributie niet kunnen betalen. De gemeente ondersteunt mensen waar nodig. De gemeente grote sportevenementen ondersteunt en faciliteert. Zulke evenementen hebben een goede uitstraling voor de gemeente en bevorderen de bewustwording van het belang van sport. Een geldelijke bijdrage moet alleen gegeven worden als het evenement bijdraagt aan het imago van de gemeente Moerdijk buiten de eigen gemeente. Accommodaties / Voorzieningen De accommodaties veilig, netjes en verzorgd zijn. Waar mogelijk maken de verenigingen gebruik van gezamenlijke accommodaties. De gemeente ziet toe op veiligheid. Samenwerking / financiën De gemeente Moerdijk stimuleert dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De verenigingen voor sportaccommodaties een redelijke bijdrage betalen. In beginsel betaalt iedere vereniging een bijdrage. Dit kan in geld en ook in de vorm van vrijwillige arbeid. 17

18 Onderwijs en cultuur De VVD wil mensen in staat stellen zich zo goed en zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarvoor moet onderwijs van goede kwaliteit zijn. Cultuureducatie en behoud van cultureel erfgoed behoren tot taken van de gemeente. Daarom vindt de VVD dat: Onderwijsaanbod De kwaliteit die de school levert, leidraad is voor het bestaansrecht van de school. Dit betekent dus niet dat alle kleine scholen moeten verdwijnen. De gemeente Moerdijk actief moet inspelen op een teruglopend aantal kinderen, zodat ook op langere termijn een duurzaam aanbod van onderwijs kan blijven bestaan in de kernen van de gemeente. De gemeente verder moet gaan met de ontwikkeling van de brede school, waar vormen van voor- en naschoolse activiteiten deel uitmaken van het aanbod. Tevens wordt hierdoor efficiënt gebruik gemaakt van gebouwen. De gemeente haar taken op het gebied van toezicht op de huisvesting van onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang goed uit moet voeren en adequaat moet optreden als zaken niet op orde zijn. Cultuureducatie Cultuur steeds minder afhankelijk moet zijn van subsidies. Aan culturele en kunstzinnige vorming op basisscholen meer aandacht moet worden besteed. Hiervoor moet samenwerking worden gezocht met lokale amateurkunstverenigingen en kunstenaars. Kinderen die muziekles willen volgen en van wie de ouders dit niet kunnen betalen, daarvoor subsidie kunnen krijgen van de gemeente. Erfgoed De samenwerking tussen lokale instellingen en verenigingen die zich met erfgoed bezighouden, moet worden verbeterd. Dit moet leiden tot betere prestaties en tentoonstellingen, wat bijdraagt aan een beter besef en waardering van de inwoners voor het verleden van hun gemeente. 18

19 Leefbaarheid, voorzieningen en openbare ruimte De gemeente Moerdijk strekt zich uit over een groot gebied. Toch willen we dat er voor alle inwoners een hoog voorzieningenniveau is. Voorzieningen voor ouderen, maar ook voor jongeren, zodat de gemeente ook een interessante vestigingsplaats is voor jonge gezinnen. Het is niet haalbaar dat elke kern alle voorzieningen heeft. Samen voorzieningen delen, betekent goede voorzieningen voor iedereen. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat: De leefbaarheid wordt gegarandeerd doordat elke kern beschikt over de volgende basisvoorzieningen: een basisschool, een ontmoetingsplaats en een sportgelegenheid. Indien het onverantwoord is een basisvoorziening in stand te houden, zal op een andere wijze moeten worden bijgedragen aan het behoud van de leefbaarheid in een kern. Hierbij moet sprake zijn van maatwerk. Gestreefd wordt dat voorzieningen betaalbaar zijn / blijven, bijvoorbeeld doordat deze zoveel mogelijk worden ondergebracht in één gebouw. Alle voorzieningen bereikbaar zijn. Door goede vervoersmogelijkheden, per openbaar vervoer en Deeltaxi maken we voorzieningen ook voor de inwoners van kleine kernen bereikbaar. Zo heeft iedereen toegang tot de voorzieningen in de gemeente. 19

20 Duurzaamheid De druk op het milieu en op schaarse fossiele brandstoffen wordt steeds groter. De VVD vindt dat de gemeente Moerdijk moet streven een duurzame gemeente te zijn, hierin kan de gemeente zich onderscheiden van andere gemeenten. De VVD vindt dat: Windenergie op grote schaal geen duurzame investering is voor de lange termijn. Wij verwachten dat er meer toekomst is voor andere energiebronnen, omdat deze effectiever en efficiënter zullen zijn, zoals zonne-energie. De gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven als het gaat om alternatieve vormen van energie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnecollectoren op openbare gebouwen. Er ondergrondse bakken moeten komen om kunststof in te zamelen. De gemeente een grotere rol moet spelen in educatie en communicatie rondom duurzaamheid. Bijvoorbeeld door de verdere inrichting van een milieu-educatief centrum. Duurzame burger- en bedrijfsinitiatieven moeten worden ondersteund. Restwarmte van het industrieterrein ook gebruikt wordt in onze kernen bijvoorbeeld voor verwarming. 20

21 Verkeer en vervoer De VVD stelt, ook als het gaat om mobiliteit, keuzevrijheid centraal. Of het nu gaat om lopen, fietsen of gebruik maken van auto, bus, trein of taxi. Voor alle vormen van mobiliteit is verkeersveiligheid van groot belang. Daarom stelt de VVD dat Fiets Goede en veilige fietsroutes, ook door de polder, burgers en recreanten stimuleren om vaker de fiets te nemen. Fietspaden moeten duidelijk gemarkeerd en waar mogelijk, vrij liggend te zijn. Openbaar vervoer Een goede bereikbaarheid van onze kernen erg belangrijk is. Het netwerk van buurtbussen moet verder worden geoptimaliseerd. Verder onderzocht moet worden of er vormen van openbaar vervoer mogelijk zijn op het industrieterrein Moerdijk. Station Lage Zwaluwe meer, aantrekkelijkere en veiligere parkeervoorzieningen moet krijgen, zodat overstappen op openbaar vervoer wordt gestimuleerd. 21

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

afd:!gemeente!hellendoorn.!

afd:!gemeente!hellendoorn.! afd:gemeentehellendoorn. Gemeenteraadsverkiezingen2014. Voorwoord Alhoeweldeeerstelichtpuntjesaandehorizonverschijnen,looptdeeconomischerecessie nog als een rode draad door ons land. Met name ondernemers

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GROEN EN SAMEN DOEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA GROEN EN SAMEN DOEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 GROEN EN SAMEN DOEN GroenLinks Drimmelen Groenlinks wil ruimte. Ruimte voor elkaar, groen en ontwikkeling. Onze gemeente is er voor iedereen. Je moet kunnen zijn wie je bent

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Wij doen het voor u!

Wij doen het voor u! Onderbanken Lokaal & Liberaal Wij doen het voor u! Voorstellen voor een leefbaar Onderbanken Verkiezingsprogramma GR 2014-2018 Voorwoord Beste inwoner van Onderbanken, Terugkijkend op de afgelopen periode

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst!

Voor een kansrijke toekomst! VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Voor een kansrijke toekomst! Berkelland U HEBT DE OVERHEID NIET NODIG OM UW GELD UIT TE GEVEN De VVD is uw stem dubbel en dwars waard! Als lijstduwer van de VVD Berkelland

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien!

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien! Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2014-2018 Laat Kerkrade weer opbloeien! Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nu en straks

Verkiezingsprogramma Nu en straks Verkiezingsprogramma 2014-2018 Wonen Werken Leven Nu en straks Doe-Democratie Het CDA wil krachtige, actieve, zelfbewuste dorpsgemeenschappen waarin burgers met plezier wonen, zich geborgen weten, en waarin

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Verantwoord anders. Coalitieakkoord Coalitieakkoord gemeente Steenwijkerland 1

Verantwoord anders. Coalitieakkoord Coalitieakkoord gemeente Steenwijkerland 1 Verantwoord anders Coalitieakkoord 2014 2018 Coalitieakkoord 2014-2018 gemeente Steenwijkerland 1 Verantwoord anders coalitieakkoord 2014-2018, Steenwijkerland Inleiding De verkiezingsuitslag van 19 maart

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Medemblik. Voor elke kern

Medemblik. Voor elke kern Voor elke kern Abbekerk Andijk Benningbroek Hauwert Lambertschaag Midwoud Nibbixwoud Onderdijk Oostwoud Opperdoes Sijbekarspel Twisk Wervershoof Wognum Zwaagdijk-Oost - Zwaagdijk-West CDA Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

LEUSDEN - ACHTERVELD - STOUTENBURG

LEUSDEN - ACHTERVELD - STOUTENBURG LEUSDEN - ACHTERVELD - STOUTENBURG VOORWOORD De VVD draagt al vele decennia verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van Leusden. Met de liberale beginselen als fundament zet de VVD zich voortdurend

Nadere informatie

Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij!

Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij! ChristenUnie Papendrecht Verkiezingsprogramma 2010 2014 Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij! Inleiding Het programma dat voor u ligt is een samenvatting van de kernpunten waar de ChristenUnie zich

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie