CDA Koggenland. Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA Koggenland. Verkiezingsprogramma"

Transcriptie

1 CDA Koggenland Verkiezingsprogramma

2 De samenleving zijn wij samen CDA Koggenland staat voor een gemeente waar het fijn wonen, goed werken en plezierig recreëren is. Daarom investeren we in voorzieningen voor jongeren, gezinnen en ouderen, goede accommodaties voor de sportverenigingen, goede huisvesting van de scholen, verzorgd openbaar groen en een goed ondernemersklimaat. Het CDA heeft zich ingezet voor het behouden van zoveel mogelijk voorzieningen en voor de versterking daarvan. Dat blijven we doen omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid van onze dorpen en daarmee aan uw woonplezier. De inwoners van onze dorpen zijn vaak gehecht aan het eigen dorp en de kinderen willen daar ook graag blijven wonen. Het CDA blijft zich inzetten om woningbouw in alle kernen mogelijk te maken zodat de kansen om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen zo groot mogelijk zijn. We vinden een goede samenwerking binnen de bestuurlijke regio West-Friesland belangrijk met behoud van de eigen identiteit van onze eigen gemeente. Een zelfstandige positie en het behouden en versterken van een goed voorzieningenniveau moet ook betaalbaar blijven. Daarom kijken we steeds weer kritisch naar uitgaven om daarmee de gemeentelijke belastingen op een laag niveau te houden. Dat heeft het CDA in de afgelopen tientallen jaren succesvol gedaan en dat blijven we ook doen. Met uw steun zetten wij ons de komende vier jaar graag weer in voor uw belangen en die van de gemeente Koggenland. Stem daarom CDA. Financiën Koggenland is een sterke en financieel gezonde gemeente. CDA Koggenland heeft de verantwoordelijkheid genomen om de gemeentelijke begroting in evenwicht te houden. Omdat er nu weer financiële ruimte is, hebben we de OZB voor 2018 met 10% verlaagd. Daarmee blijven we de laagste in West-Friesland. Daar zijn wij als CDA trots op, en dat willen wij zo houden. Leefbaarheid CDA Koggenland wil graag dat onze gemeente zijn groene uitstraling behoudt en versterkt. We zijn blij met de mooie bloemperken in onze dorpen. Veilig en fijn wonen en leven in Koggenland kan worden verstoord door overlast, kleine ergernissen en asociaal gedrag. Het CDA zet in op preventie en op handhaving. Preventie door de inzet van onder andere jeugd- en jongerenwerk en goed zichtbare handhavers. Het CDA is voor ontmoetingsruimtes in alle dorpen. Een dorpshuis is het kloppend hart van elke kern. Het CDA heeft zich in de afgelopen jaren met succes hard gemaakt om te investeren in onze dorpshuizen. De dorpshuizen zijn prima op orde en met dank aan de inzet van vele vrijwilligers ondersteunen de dorpshuizen het prettig en het langer zelfstandig kunnen wonen. Voor kernen waar nog geen dorpshuizen zijn is het CDA bereid initiatieven vanuit die dorpen te ondersteunen. 2

3 Woningbouw De samenleving zijn wij samen CDA Koggenland is voor het behoud van het gemeentelijk woningbedrijf. Ons Woningbedrijf mag oudere huurwoningen verkopen om met de opbrengst nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen en bestaande woningen aan te passen aan de normen van deze tijd. Het CDA vindt een sociaal, en op de vraag afgestemd, woningbouwprogramma van groot belang voor de leefbaarheid van onze kernen. Dit betekent meer woningen bouwen voor onze jongeren, gezinnen en ouderen. Het CDA is voor het bouwen naar behoefte, ook in kleine kernen zoals Spierdijk en Hensbroek. Om senioren langer thuis te kunnen laten wonen is veelal maatwerk nodig bij het aanpassen van die woningen. Daarom willen we het mogelijk maken om door middel van een blijverslening de woning aan te passen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of het verwijderen van drempels. Veel senioren zijn zich aan het oriënteren hoe zij in woonclusters kunnen gaan wonen om zo te kunnen zorgen voor elkaar. Het CDA wil dit stimuleren. Ook wil het CDA de mogelijkheden voor het plaatsen van een mantelzorgwoning versoepelen en staan wij achter initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Om eigen woningbezit te bevorderen wil het CDA de starterslening behouden. De starterslening kan belangrijk zijn om de eerste eigen woning te kunnen kopen. Duurzaamheid Klimaatverandering raakt ons allemaal, het bedreigt ons welzijn en vraagt dus om actie. CDA Koggenland wil stevig inzetten op verduurzaming. Het CDA wil de huidige voorraad huurwoningen verduurzamen door bestaande woningen te isoleren en te voorzien van zonnepanelen. Het CDA wil meer bekendheid geven aan de bestaande energiebespaarlening, voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen. Daarnaast wil het CDA dat in de gemeente meer nieuwe energieneutrale woningen worden gebouwd. Voor wat betreft energieopwekking wil het CDA inzetten op zonne-energie. Zo wil het CDA zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de regeling asbest eraf en zonnepanelen erop. Zonneweides willen we op beperkte schaal toestaan. Bomen zijn de longen van onze aarde en zetten CO2 om in zuurstof. Het CDA wil meer bomen in onze gemeente. Wij willen daarom dat de gemeente voor iedere gemeentelijke boom die verdwijnt, twee bomen terugplaatst. Dienstverlening Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke taak, het is voor veel inwoners het gezicht van onze gemeente. CDA Koggenland vindt het belangrijk dat de dienstverlening aan onze inwoners klantvriendelijk, behulpzaam en efficiënt is. De gemeentelijke dienstverlening moet gewoon goed op orde zijn. Het CDA juicht lokale evenementen, veelal georganiseerd door vrijwilligers, toe en wil dat de vergunningverlening zo snel en eenvoudig mogelijk verloopt. Daarom moet de gemeente actief hulp verlenen bij de aanvraag van de vergunning. Evenementen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. CDA streeft naar zo laag mogelijke kosten voor het organiseren van evenementen. 3

4 Mede op initiatief van het CDA zijn burgemeester en wethouders bij de grote en kleine kernen langs geweest om met inwoners in gesprek te gaan, om vervolgens met concrete actiepunten aan de slag te gaan. De CDA-fractie zal ook in de komende raadsperiode de Koggenlandse dorpen blijven bezoeken en in gesprek gaan met bewoners en ondernemers. Onderwijs CDA Koggenland vindt goed onderwijs voor onze kinderen heel belangrijk. Daarom blijven wij investeren in het bouwen van nieuwe scholen, zoals de brede school in Ursem. Hier zijn alle voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar onder één dak in een prachtig gebouw samengebracht. Er wordt op dit moment veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe brede school in De Goorn/Avenhorn. Ook hier gaat het CDA voor een kwalitatief goed en duurzaam gebouw, dat beantwoordt aan de wensen van de scholen en de ouders. Wat het CDA betreft, gaat in 2018 de schop in de grond. Het is essentieel dat kinderen via een veilige route van en naar school kunnen, daar maakt het CDA zich hard voor. Het CDA staat ook voor het behoud van de basisscholen in de kleine kernen. Een school is een plek waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten en zorgt op die manier mede voor sociale samenhang in een dorp. Zorg Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daarom gaan wij er van uit dat de huidige kwaliteit van de zorg wordt vastgehouden en waar mogelijk verbeterd. Het zorgteam vervult hier volgens het CDA een uitstekende rol in en is het aanspreekpunt voor iedereen die zorg nodig heeft. Het CDA streeft ernaar om van Koggenland een dementie-vriendelijke gemeente te maken. Een adequaat zorgaanbod en ondersteuning van zowel de patiënt als de mantelzorger is voor het CDA een speerpunt in de komende raadsperiode. Dankzij een goede voorlichting en vooral veel persoonlijke gesprekken, is de verandering in het zorgstelsel binnen onze gemeente goed verlopen. Daar zijn wij als CDA Koggenland trots op. Een blijvende goede financiële positie van Koggenland maakt het mogelijk om nu en in de toekomst alle zorg te blijven leveren die nodig is voor onze inwoners die daar behoefte aan hebben. CDA is voor het behoud van goede woon-zorgcentra in onze dorpen. Het CDA heeft groot respect voor alle vrijwilligers en mantelzorgers en voor iedereen die zich inspant voor een ander. De samenleving zijn wij samen. Gezinnen In Koggenland gaat het goed met het overgrote deel van onze jongeren en dat willen we ook zo houden. Veel jongeren leveren een actieve bijdrage aan het verenigingsleven, daar mogen we trots op zijn! Het CDA Koggenland blijft investeren in voorzieningen voor de jeugd en ondersteunt het jongerenwerk. De drukbezochte cursus hoe om te gaan met pubers, is een goed voorbeeld van het inzetten op preventie. Het CDA is groot voorstander van dit soort activiteiten, immers voorkomen is beter dan genezen. Wat het CDA betreft zal ook de komende periode ingezet worden op ondersteuning van ouders die daar behoefte aan hebben. 4

5 Het CDA staat voor goede jeugdzorg en heeft als uitgangspunt dat elk kind dat zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Er is de afgelopen jaren niet bezuinigd op de jeugdzorg en het CDA gaat dat de komende periode ook niet doen. Sport CDA Koggenland vindt sport- en speelvoorzieningen in onze dorpen van groot belang. Het CDA is trots op de uitstekende sportaccommodaties in alle kernen. Samen sporten bevordert de leefbaarheid en dankzij de vele vrijwilligers binnen de verenigingen kan er praktisch overal worden gesport door alle inwoners van jong tot oud. Het CDA vindt het belangrijk dat onze jeugd buiten kan spelen, zodat bewegen wordt bevorderd en kinderen kennis kunnen maken met de natuur. We zullen blijven investeren mooie speelterreinen voor de kinderen. Goede voorbeelden zijn de natuurspeelterreinen in Scharwoude, bij de nieuwe woonwijk Buitenplaats in De Goorn, in Berkhout en de skeelerbaan in Hensbroek. Wij willen ook in Obdam een natuurspeeltuin realiseren. Het CDA investeert ook in goede sportvoorzieningen door middel van borgstelling voor investeringsleningen van (sport)verenigingen, zodat onze verenigingen lagere rentelasten krijgen. Bedrijvigheid Om de werkgelegenheid te bevorderen en de woon-werk balans te verbeteren vinden we het belangrijk dat bedrijven kunnen uitbreiden en er ruimte is voor starters. Daar waar er vraag is maakt de gemeente het, binnen voorwaarden, mogelijk de huidige bedrijfsterreinen of agrarische bouwblokken te vergroten. Blijven investeren in bedrijventerreinen is belangrijk om de bedrijven te behouden. CDA Koggenland steunt maatregelen voor een betere uitstraling van de terreinen en de beschikbare voorzieningen. Het CDA blijft voor de ruimte voor ruimteregeling, waarbij verouderde bedrijfsgebouwen worden ingeruild voor woningen. Vervoer en verkeer Het CDA blijft inzetten op goed onderhoud van wegen en fietspaden en een veilige inrichting daarvan. Inwoners die niet over een eigen auto beschikken zijn veelal aangewezen op een vorm van openbaar vervoer, waaronder de buurtbus. Voor de ontsluiting van de dorpen is dit belangrijk. Voor wandelaars en gebruikers van rollators en rolstoelen zijn goed onderhouden trottoirs van voldoende breedte een noodzaak. Het CDA vindt het belangrijk daarin te blijven investeren. Dat geldt ook voor het realiseren en onderhouden van veilige wandelroutes. Recreatie Recreatie is goed voor de ontspanning van lichaam en geest. CDA Koggenland vindt het van groot belang dat iedereen op zijn eigen wijze kan recreëren binnen onze gemeente. Het CDA is voor uitbreiding van fiets-, vaar- en wandelroutes. Daarnaast wil het CDA ook de realisatie van ruiterpaden mogelijk maken. Het CDA vindt het belangrijk dat nieuwe initiatieven vanuit de inwoners worden gedragen. Dat stimuleert de betrokkenheid en geeft kernen en groepen de mogelijkheid met eigen ideeën te komen. 5

6 Glasvezel Internet is niet weg te denken uit ons dagelijks leven en is voor bedrijven een belangrijk onderdeel van hun dagelijksee bedrijfsvoering. Voor gezinnen is goed internet nodig voor dagelijkse zaken en het is onmisbaar voor schoolgaande kinderen. Ook voor ouderen zal het gebruik van internet de komende jaren alleen maar belangrijker worden, bijvoorbeeld voor zorg op afstand. CDA Koggenland wil dat er binnenkort voor iedereen, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied, een snelle en stabiele internetverbinding beschikbaar is. Het CDA wil in 2018 starten met de aanleg van glasvezel voor alle inwoners en bedrijven binnen de gemeente Koggenland. 6

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Kansen zien voor een #MooiDongen

Kansen zien voor een #MooiDongen 1-5 Kansen zien voor een #MooiDongen Voorzitter, Voor ons ligt de begroting 2017 van de Gemeente Dongen. Goed samenspel, betere toekomst, de titel van deze begroting is voor het CDA bijzonder aansprekend.

Nadere informatie

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op een manier die bij Trots Pijnacker-Nootdorp past: onderscheidend met lef en

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op een manier die bij Trots Pijnacker-Nootdorp past: onderscheidend met lef en VERKIEZINGS- PROGRAMMA VOORWOORD Het is met veel plezier dat ik het voorwoord schrijf voor het verkiezingsprogramma van Trots Pijnacker-Nootdorp (TPN). Op 21 maart aanstaande zal Trots wederom meedoen

Nadere informatie

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Emmen betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend S S Samen investeren! De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA gaan opnieuw

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Samenwerken aan een toekomstbestendig Noord-Beveland

Samenwerken aan een toekomstbestendig Noord-Beveland Samenwerken aan een toekomstbestendig Noord-Beveland Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we onze beschouwingen uit mogen spreken over de politieke gang van zaken en de daarmee samenhangende begroting.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. okale artij ergeijk

Verkiezingsprogramma. okale artij ergeijk Verkiezingsprogramma okale artij ergeijk 2018-2022 Inleiding. De Lokale Partij Bergeijk is een onafhankelijke partij, die de belangen van alle inwoners van de gemeente Bergeijk wil behartigen. LPBergeijk

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samen leven in Bernheze

Samen leven in Bernheze Samen leven in Bernheze Wij zijn samen Bernheze. Oud en Jong, werkend of nog naar school, of misschien al met pensioen. Wij zijn het die er samen voor zorgen dat het hier prettig leven is en wij zijn er

Nadere informatie

Kansen voor Delft in 5 minuten Kansen. voor Delft

Kansen voor Delft in 5 minuten Kansen. voor Delft Kansen voor Delft in 5 minuten Kansen voor Delft Goed onderwijs voor iedereen D66 wil extra aandacht voor: > > (dreigende) achterstanden > > cultuur, sport, techniek, digitale en sociale vaardigheden en

Nadere informatie

Met elkaar, voor elkaar!

Met elkaar, voor elkaar! Beste lezer, De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vinden plaats in een onzekere tijd, de economische groei is even voorbij. Net als u delen wij de zorgen die dit met zich meebrengt. Want hoe zit het in

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Zoeterwoude Gemeenteraad

Verkiezingsprogramma CDA Zoeterwoude Gemeenteraad Verkiezingsprogramma CDA Zoeterwoude Gemeenteraad 2018-2022 Wij zijn Zoeterwoude Voor CDA Zoeterwoude staat de samenleving centraal. Alleen samen kunnen we ons sterk maken voor een goede toekomst voor

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA DUIVEN 2018 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

MIDDEN-DRENTHE. Verkiezingsprogramma

MIDDEN-DRENTHE. Verkiezingsprogramma MIDDEN-DRENTHE Verkiezingsprogramma 2018-2022 Midden-Drenthe Duurzaam en Sociaal Dat is waar we naar streven als GroenLinks Midden-Drenthe. In het sociale en duurzame akkoord, van de coalitie waarvan wij

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! v 1 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen

Nadere informatie

Samenvatting verkiezingsprogramma

Samenvatting verkiezingsprogramma Westerveld Samen leven samen doen Samenvatting verkiezingsprogramma 2018-2022 De kracht van de samenleving Ik zal eerlijk zeggen dat ik vereerd ben het CDA te mogen vertegenwoordigen bij de aanstaande

Nadere informatie

Sociaal Groesbeek. Lijst 3 SOCIAAL GROESBEEK MAAKT HET VERSCHIL! Inleiding / Plan van aanpak. Verkiezingsprogramma

Sociaal Groesbeek. Lijst 3 SOCIAAL GROESBEEK MAAKT HET VERSCHIL! Inleiding / Plan van aanpak. Verkiezingsprogramma Sociaal Groesbeek Lijst 3 > 1. Hans Peters > 2. Wiebo Kersten > 3. William Janssen > 4. Sonja Postema- > Croonen > 5. Betty Wouters > 6. Erik Schlijper > 7. Cindy Liebers- > Gerritzen > 8. Corry Rutten

Nadere informatie

ChristenUnie Vlissingen. Verkiezingsprogramma 2014

ChristenUnie Vlissingen. Verkiezingsprogramma 2014 ChristenUnie Vlissingen Verkiezingsprogramma 2014 gezinnen vrijwilligers werknemers ondernemers verslaafden HART voor VLISSINGEN ouderen jongeren zorgverleners werkzoekenden Mensen met een beperking Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 MIDDEN-DRENTHE Midden-Drenthe Duurzaam en Sociaal Dat is waar we naar streven als GroenLinks Midden-Drenthe. In het sociale en duurzame akkoord, van de coalitie waarvan wij

Nadere informatie

Zeker zijn PVDA GELDERLAN. Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma

Zeker zijn PVDA GELDERLAN. Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma PVDA GELDERLAN D PvdA Gelderland Verkiezingsprogramma 2019-2023 Verkiezingsprogramma 2019-2023 Zeker zijn Onderwijs is de sleutel tot een zinvol leven. Goed onderwijs geeft niet alleen toegang tot werk,

Nadere informatie

Thuis in Enkhuizen! Enkhuizen O stadje aan het IJsselmeer, Ik vind jou wonderschoon. Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon.

Thuis in Enkhuizen! Enkhuizen O stadje aan het IJsselmeer, Ik vind jou wonderschoon. Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon. Thuis in Enkhuizen! Enkhuizen O stadje aan het IJsselmeer, Ik vind jou wonderschoon. Jij bent op aarde toch de plek, waar ik het liefste woon. Uit: Het Enkhuizer Lied (J. Sikkink/R. Lippe) Deze tekst geeft

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

ENKHUIZEN: stabiel, solidair, slagvaardig. CDA Enkhuizen. Enkhuizen: stabiel, solidair, slagvaardig

ENKHUIZEN: stabiel, solidair, slagvaardig. CDA Enkhuizen. Enkhuizen: stabiel, solidair, slagvaardig CDA Enkhuizen Gemeenteprogramma 2018-2022 Enkhuizen: stabiel, solidair, slagvaardig GOUD IN HANDEN: ENKHUIZEN, IS HET WAARD! Pagina: 1 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Enkhuizen

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

VERANDERING. GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de

VERANDERING. GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de STEM VOOR TIJD VOOR VERANDERING HET VERKIEZINGSPROGRAMMA IN 5 MINUTEN GroenLinks Bergen op Zoom staat voor fundamentele keuzes bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wij kiezen ervoor om de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Dinkelland, Gewoon Doen! CDA Dinkelland: geen woorden, maar daden

Verkiezingsprogramma CDA Dinkelland, Gewoon Doen! CDA Dinkelland: geen woorden, maar daden Verkiezingsprogramma 2014-2018 CDA Dinkelland, Gewoon Doen! CDA Dinkelland: geen woorden, maar daden www.cda.nl/dinkelland @CDADinkelland CDA Dinkelland voor Wonen, Werk en Welzijn Inwoners van Dinkelland

Nadere informatie

Meer aandacht voor onze inwoners

Meer aandacht voor onze inwoners Verkiezingsprogramma 2018-2022 Rucphen Meer aandacht voor onze inwoners D66 krijgt het voor elkaar Inhoud 2 Hoofdstukken 1 Bestuur en dienstverlening 3 2. Wonen 5 3 Leven 7 4. Werk en Inkomen 13 3 Bestuur

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

PRO! Vernieuwing en vooruitgang. Progressieve Partij. Stem op lijst 3. Samenvatting verkiezingsprogramma progressieve partij

PRO! Vernieuwing en vooruitgang. Progressieve Partij. Stem op lijst 3. Samenvatting verkiezingsprogramma progressieve partij PRO! Vernieuwing en vooruitgang Samenvatting verkiezingsprogramma progressieve partij 2018-2022 Stem op lijst 3 Progressieve Partij DIT IS EEN UITGAVE DOOR: De Progressieve Partij Aalten Uitgave toegankelijke

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Groen en Wit zijn de kleuren van Vlieland

Groen en Wit zijn de kleuren van Vlieland Groen en Wit zijn de kleuren van Vlieland De vlag van Vlieland met de kleuren groen en wit is in de 16e en 17e eeuw al in gebruik geweest. En al sinds de jaren 60 de kleur van het ABV! De vlag bestaat

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Heumen. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart Het CDA is er voor iedereen

Heumen. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart Het CDA is er voor iedereen Verkiezingsprogramma 2018 2022 Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Het CDA is er voor iedereen INLEIDING Het CDA in onze gemeente is een volkspartij die gezamenlijk met onze inwoners wil werken aan

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD Heeze-Leende

Verkiezingsprogramma VVD Heeze-Leende Verkiezingsprogramma VVD Heeze-Leende 2018-2022 Heeze-Leende, een gemeente waar iedereen een bijdrage levert aan de maatschappij, kan wonen waar hij of zij wil en kan genieten van uitstekend onderwijs

Nadere informatie

SCHERP, DIRECT, LUISTEREND EN CONTROLEREND ZONDER CONCESSIES

SCHERP, DIRECT, LUISTEREND EN CONTROLEREND ZONDER CONCESSIES SCHERP, DIRECT, LUISTEREND EN CONTROLEREND ZONDER CONCESSIES verkiezingsprogramma 2018-2022 FRACTIE VANDERVEERE is een politieke fractie in de gemeenteraad van Harderwijk. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma voor de raadsperiode van. Dorpslijst Horssen

Verkiezingsprogramma voor de raadsperiode van. Dorpslijst Horssen Verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 van Dorpslijst Horssen Specifieke deel voor Horssen Horssen, Januari 2014 1 Voorwoord De dorpslijst Horssen presenteert hierbij het beginselprogramma

Nadere informatie

Daarmee willen we bijdragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen.

Daarmee willen we bijdragen aan geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen. Programma op hoofdlijnen 2018-2022 Samen doen. Verder werken aan geluk, op een stevig fundament Dit programma bevat de belangrijkste uitgangspunten voor de raadsperiode 2018-2022. Alle raadsfracties hebben

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft:

Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft: Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft: Wat is er nodig om ook de komende 30 in een prachtig dorp te leven? Volledige resultaten beschikbaar op www.dorpsinitiatiefbes.nl 6 oktober 208 Introductie

Nadere informatie

Voor vooruitgang in Uitgeest

Voor vooruitgang in Uitgeest Verkiezingsprogramma 2018 Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Uitgeest in gewone taal. Voor het volledige programma kun je kijken op onze website: uitgeest.d66.nl Voor vooruitgang in Uitgeest 1 Voorwoord

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

DORPSBELANG RENSWOUDE Programma 2018

DORPSBELANG RENSWOUDE Programma 2018 DORPSBELANG RENSWOUDE Programma 2018 Wij stellen uw belang centraal Dorpsbelang Renswoude: Sociaal en betrokken Dorpsbelang Renswoude is de lokale partij van Renswoude! Dorpsbelang Renswoude staat midden

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Het CDA staat voor : de kracht van de samenleving.

Het CDA staat voor : de kracht van de samenleving. Zelfbewust samen De kracht van Landerd Verkiezingsprogramma CDA Landerd 2014-2018 Het CDA staat voor : de menselijke maat. - Ieder mens vormt een onderdeel van de samenleving. Als deelnemers aan die samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma 2018 2022 Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018 2022 van Gemeentebelangen Buren. Een verkiezingsprogramma dat we samen met de inwoners van de gemeente Buren hebben opgesteld. Iedereen

Nadere informatie

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen 1 De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen Albrandswaard. Een verbinding die steeds moeilijker te maken is

Nadere informatie

Doesburg, een stad om van te houden! Partij Programma Stadspartij Doesburg

Doesburg, een stad om van te houden! Partij Programma Stadspartij Doesburg Doesburg, een stad om van te houden! Partij Programma Stadspartij Doesburg 2018-2022 Inleiding Doesburg is een prachtige stad, die we als Stadspartij Doesburg onafhankelijk willen houden. Samenwerken doen

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

DORPSAGENDA VALTHE

DORPSAGENDA VALTHE DORPSAGENDA VALTHE 2018-2022 Thema Verenigingen, Kinderen, Jeugd Huidige sportactiviteiten spelen in op nieuwe ontwikkelingen, o.a. e-sport mogelijkheden, Jaarlijkse sportmeerkamp á la 800 jaar Valthe,

Nadere informatie

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal Voor jezelf, voor elkaar, voor Gorcum. Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 2018-2022 De SP bestuurde voor het eerst in Gorinchem mee. De SP heeft met onze wethouder veel dingen bereikt. We vertellen

Nadere informatie

Medemblik. Voor elke kern

Medemblik. Voor elke kern Voor elke kern Abbekerk Andijk Benningbroek Hauwert Lambertschaag Midwoud Nibbixwoud Onderdijk Oostwoud Opperdoes Sijbekarspel Twisk Wervershoof Wognum Zwaagdijk-Oost - Zwaagdijk-West CDA Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

voor ons Oudewater VERKIEZINGSPROGRAMMA

voor ons Oudewater VERKIEZINGSPROGRAMMA voor ons Oudewater VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 2022 Beste inwoner, Oudewater, februari 2018 Wat is Oudewater toch een fantastische gemeente! Wonen, werken, recreëren, een prachtig historisch centrum en schilderachtige

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Samenleven doe je niet alleen!

Samenleven doe je niet alleen! Samenleven doe je niet alleen! Verkiezingsprogramma CDA Westerkwartier 2019 2023 Een nieuw begin, een nieuwe gemeente Westerkwartier! Wij geloven in een samenleving waarin mensen voor elkaar opkomen en

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

CDA verkiezingsprogramma raadsverkiezingen 2018

CDA verkiezingsprogramma raadsverkiezingen 2018 CDA verkiezingsprogramma raadsverkiezingen 2018 CDA landelijk neemt deel aan de regering. Men kan niet meer om het CDA heen. Dat willen wij ook proberen te bereiken als CDA Meerssen. Gezien de beperkte

Nadere informatie

OMGEVINGSVISIE NEDER-BETUWE. De post van de burgemeester, een terugkoppeling van uw inbreng

OMGEVINGSVISIE NEDER-BETUWE. De post van de burgemeester, een terugkoppeling van uw inbreng OMGEVINGSVISIE NEDER-BETUWE De post van de burgemeester, een terugkoppeling van uw inbreng OPZET AVOND woensdag 16 november 19.30-22.00 uur 1. Opening 2. Omgevingsvisie wat is dat? 3. De ansichten: de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Voor aangenaam wonen, werken & recreëren in onze mooie gemeente

Verkiezingsprogramma Voor aangenaam wonen, werken & recreëren in onze mooie gemeente Verkiezingsprogramma 2018-2022 Voor aangenaam wonen, werken & recreëren in onze mooie gemeente 1 Voorwoord Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid, voor uw belang! Wie zijn wij? Wij behartigen als lokale partij

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen.

In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen. Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen. Wat vind jij belangrijk?

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

CDA Oostzaan programma

CDA Oostzaan programma Programma 2018-2022 Inleiding Door zijn omvang en historische ontwikkeling heeft Oostzaan op verschillende gebieden een sterk samenhangende gemeenschap. Er zijn veel verenigingen waar mensen samenkomen

Nadere informatie

Toekomstbelofte: Luttelgeest: een vertrouwde plek.

Toekomstbelofte: Luttelgeest: een vertrouwde plek. Toekomstbelofte: Luttelgeest: een vertrouwde plek. Luttelgeest is een thuisbasis. Een vertrouwde plek voor jong en oud. Voor wie er geboren is, maar ook voor nieuwkomers, waaronder arbeidsmigranten. Ook

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje 2018-2022 Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Voorwoord Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Beste lezer, Met trots presenteren wij u de Dorpsvisie 2018-2022.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma fris en dichtbij

Verkiezingsprogramma fris en dichtbij Verkiezingsprogramma 2014-2018 fris en dichtbij Voorwoord Het CDA van de gemeente Medemblik presenteert het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2014-2018. De eerste periode na de fusie met

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Samen Doen! Kortom: Samen Doen! Coalitieakkoord CDA VVD Levendig, Duurzaam, Betrokken

Samen Doen! Kortom: Samen Doen! Coalitieakkoord CDA VVD Levendig, Duurzaam, Betrokken 1 Samen Doen! Levendig, Duurzaam, Betrokken Gemeente Bergeijk, bestaande uit 6 kernen, kent een krachtige samenleving met betrokken inwoners. Een gemeente die zich kenmerkt door verschillende initiatieven

Nadere informatie

PvdA Actieprogramma 2014

PvdA Actieprogramma 2014 PvdA Actieprogramma 2014 1 Wat zijn we? De PvdA Woudenberg is een progressieve partij met een kritisch sociaal-democratisch karakter. Solidair, sterk en sociaal. Een partij die een open discussie (voert)

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Takendebat gemeente Dongen Resultaten raadpleging Inwonerpanel

Takendebat gemeente Dongen Resultaten raadpleging Inwonerpanel Takendebat gemeente Dongen Resultaten raadpleging Inwonerpanel Agenda 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Toelichting onderzoek 12 onderwerpen: investeren of bezuinigen? Maatschappelijke participatie en sociale voorzieningen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nederland Duurzaam Samenvatting

Verkiezingsprogramma Nederland Duurzaam Samenvatting Verkiezingsprogramma Nederland Duurzaam 2018-2022 Samenvatting Nu actie voor later Voorwoord In de gemeente Heerhugowaard vindt u een unieke partij, genaamd Nederland Duurzaam. De afgelopen vier jaar hebben

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Teylingen Verkiezingsprogramma 2018-2022 Samen Vooruit Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een evenwichtige woningmarkt 4 Een duurzame toekomst 5 Goede zorg 6 Een veilig en leefbaar Teylingen 7 Een zelfstandig Teylingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR

KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR In de kleine dorpen vormt de school de basis van het dorp. De SP is voor behoud van de basisscholen in alle kernen. Omdat vooral ouders en kinderen het meest betrokken

Nadere informatie

Algemene beschouwingen. programmabegroting november 2017

Algemene beschouwingen. programmabegroting november 2017 Algemene beschouwingen 2017 programmabegroting 2018 9 november 2017 Algemene Beschouwingen 2018 Inleiding Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten tussen 2000 en 2017. Er wordt sinds 1706

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie