Hbo-opleiding theologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hbo-opleiding theologie"

Transcriptie

1 Hbo-opleiding theologie Studiegids Pastoraal werk

2 Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant (= opleiding tot godsdienstleraar), de PW-variant (= opleiding tot pastoraal werker) en de Algemene variant. De GL-variant is als erkende opleiding ondergebracht in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs en geaccrediteerd. De PW-variant is geaccrediteerd tot 31 augustus 2011 voor degenen die vóór 31 december 2005 ingeschreven stonden als student PW. Studenten die zich na die datum hebben ingeschreven, verkrijgen een getuigschrift dat binnen de Gereformeerde Gemeenten volledig erkend is. Op dit moment werken we er hard aan om ook de PW-opleiding opnieuw geaccrediteerd te krijgen. Binnen de CGO-opleiding wordt enerzijds theoretische kennis van hoog niveau aangereikt, terwijl anderzijds gewerkt wordt aan de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. De theoretische kennis die aangereikt wordt, heeft een duidelijke verbinding met het latere beroep. Hierdoor staat de opleiding duidelijk in het teken van het verwerven van competenties voor het latere beroep. De CGO-docenten leggen binnen de colleges voortdurend verbindingen met de beroepspraktijk. Zo zijn de colleges zodanig opgezet dat deze als voorbeeld kunnen dienen voor het onderwijs en wordt bij elke module aangegeven wat deze betekent voor het latere beroepenveld. De Heere zegene het onderwijs van de CGO tot de eer van Zijn Naam. Capelle a/d IJssel, mei 2011 W.M. van der Wilt, directeur Studiegids PW

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave Over de hbo-opleiding theologie Naam en grondslag Grondslag Bestuur Studieleiding en administratie Doelstelling Examencommissie Commissie van Beroep Afwijkende gevallen Inschrijving, toelating en uitschrijving Inschrijving en toelatingsvoorwaarden Vooropleiding Instroom vanuit andere opleidingen Aanvraag hoger studiejaar Aanvragen vrijstellingen Kosten Adreswijzigingen, verandering van studievariant en stopzetting studie Studieboeken Tegemoetkoming studiekosten De colleges Het aanvragen van noodzakelijke aanpassingen Communicatie Informatie via de website en Informatie over de studievoortgang Groepsvertegenwoordigers Opleidingscommissie Inrichting van de studie Algemeen Beroepsbeeld Competentiegerichte opleiding Samenhangend programma Studiebelasting Introductiecolleges Eerste collegejaar Hoofdfase Afstudeerfase Stage Studieadvies Keuzes Studiebegeleiding Kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking Diploma-uitreiking Overzicht vakken/credits Keuzevakkenoverzicht Rooster CGO Vakantieperiode Docenten Studiegids PW

4 1. Over de hbo-opleiding theologie 1.1 Naam en grondslag De letters CGO staan voor Cursus Godsdienst Onderwijs, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. De CGO verzorgt toerustingscursussen en enkele opleidingen op hbo-niveau. Hier kunnen studenten opgeleid worden voor het beroep van leraar godsdienst in het tweedegraads gebied (de GL-variant) of tot kerkelijk pastoraal werker (de PW-variant). Voor deze beide opleidingen geldt een gemeenschappelijk basisprogramma. Als de vooropleiding onvoldoende is, kan een toelatingsexamen gedaan worden. Sinds het cursusjaar wordt een cursus Hebreeuws en Grieks op post-hbo niveau aangeboden voor studenten die minimaal een mbo-4 diploma hebben. Deze cursus leidt op tot het instroomniveau, dat vereist is voor studenten die een theologie-opleiding op universitair niveau willen volgen. 1.2 Grondslag De CGO baseert zich in haar opleiding op de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze vastgesteld zijn op de Nationale Synode van Dordrecht in De door de CGO opgeleide godsdienstleraar of kerkelijk pastoraal werker ontleent aan deze grondslag zijn uitgangspunten. Dit is de basis van zijn handelen. Bestuur en personeel moeten behoren tot de Gereformeerde Gemeenten. De personeelsleden zijn verplicht het onderwijs gestalte te geven vanuit de hier beschreven grondslag. 1.3 Bestuur Het bestuur van de Cursus Godsdienstonderwijs is thans als volgt samengesteld: ds. B. van der Heiden, voorzitter; ds. J.J. van Eckeveld, tweede voorzitter; ds. M. Karens, secretaris; drs. M.W. van Winkelen, penningmeester. Overige bestuursleden zijn: mr. H. Brons, drs. J. Otte, dr. S.D. Post en mr. A.L. Plomp. 1.4 Studieleiding en administratie De algemene leiding van de vierjarige opleiding theologie op hbo-niveau berust bij de directeur, de heer W.M. van der Wilt, Paradijsselpark 21, 2904 PA Capelle a/d IJssel, tel , adres: Voor alle zaken betreffende de voortgang van de studie kunnen studenten contact opnemen met de adjunct-directeur / studieleider, drs. J. van Mourik, Odinstraat 35, 4421 LH Kapelle, tel , adres: Secretaresse Adreswijzigingen, mededelingen wat betreft het stoppen met de studie, opgave van studierichting of keuzevakken kunt u schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de secretaresse, mevr. J.C.M. Romijn-van Dijk, Klaproos 70, 4421 ML Kapelle, tel , adres: Financiële administratie Het innen van de cursusgelden is uitbesteed aan het Kerkelijk bureau te Woerden. Voor technische vragen over betalingen kunt u daar terecht. Tel , adres: Vragen over het in rekening gebrachte bedrag graag per verzenden aan de secretaresse. Studiegids PW

5 1.5 Doelstelling Het doel van de hbo-opleiding theologie van de CGO is: startbekwame tweedegraads godsdienstdocenten en brede kerkelijk pastoraal werkers opleiden, die de Bijbel erkennen als het onfeilbare Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijven, als daarop gegrond. De GL-opleiding is door de overheid geaccrediteerd en leidt godsdienstdocenten op voor het tweedegraads gebied (Bachelor of education). Bestuur en directie werken op dit moment aan het verkrijgen van accreditatie voor de PW-opleiding. 1.6 Examencommissie Binnen de opleiding is een examencommissie aangesteld. Deze wordt bemand door de docenten die het onderwijs verzorgen. De taken, bevoegdheden en de werkwijze van deze examencommissie zijn uitgewerkt in het Onderwijs- en Examenreglement, zoals te vinden op de website. Berichten voor de examencommissie kunnen worden verzonden aan het secretariaat van de CGO: 1.7 Commissie van Beroep Bij een meningsverschil tussen een student en een docent over de waardering van het werk van die student, doet de examencommissie een uitspraak. Is één van beide partijen het met deze uitspraak niet eens, dan kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, die door het bestuur is ingesteld. Deze commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: ds. J.J. van Eckeveld, mr. A.L. Plomp en ds. M. Karens, één van de leden van het management en een docent, zijnde niet de docent met wie sprake is van een meningsverschil. 1.8 Afwijkende gevallen In gevallen waarin deze studiegids niet voorziet, beslist het bestuur. Studiegids PW

6 2. Inschrijving, toelating en uitschrijving 2.1 Inschrijving en toelatingsvoorwaarden Studenten die instemmen met de grondslag van de CGO worden toegelaten tot de GL-, respectievelijk PW- of AV-opleiding, mits zij voldoende vooropleiding aan kunnen tonen. In sommige gevallen kan toelating afhankelijk zijn van een gesprek met een delegatie uit het bestuur, waarbij ook de directeur aanwezig is. Bij de inschrijving moeten de studenten een gewaarmerkte kopie van hun hoogst behaalde diploma opsturen, alsmede een kopie van een identiteitsbewijs en een pasfoto. 2.2 Vooropleiding Naast de in 2.1 vermelde voorwaarden moet de student, om toegelaten te worden tot de PWvariant, beschikken over een van de volgende certificaten: - een wo- of hbo-diploma; - het vwo-diploma; - het havo-diploma; - een diploma Middelbaar Beroepsonderwijs op minimaal niveau-4. Bij onvoldoende vooropleiding is het mogelijk een toelatingsexamen af te leggen, mits de student de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Het toelatingsexamen bestaat uit drie onderdelen: een toets Nederlands, een geschiktheidsonderzoek voor het beroepenveld en een vaktoets theologie. Dit onderzoek kost ongeveer 100,--. Als toelating volgt, wordt de helft van dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld van het eerste cursusjaar. Als twee van de drie onderdelen voldoende zijn, kan de student toegelaten worden. Studenten die de B-cursus van de CGO hebben afgerond, behoeven geen vaktoets theologie af te leggen. 2.3 Instroom vanuit andere opleidingen Een student, komend van een andere 2 e graadsopleiding voor godsdienstleraren, respectievelijk andere PW-opleiding, kan - indien tevens aan het gestelde in 2.1 en 2.2 is voldaan - via de examencommissie toelating verzoeken tot het studiejaar, waarin hij op die vorige opleiding het onderwijs had mogen volgen. 2.4 Aanvraag hoger studiejaar Indien een aspirant student, niet vallend onder hetgeen vermeld is in 2.3, om toelating verzoekt tot een hoger studiejaar dan het eerste, zal hij, indien tevens wordt voldaan aan het gestelde in 2.1 en 2.2, slechts tot dat hogere studiejaar worden toegelaten, indien na onderzoek blijkt dat hij het onderwijs in het aangevraagde, hogere studiejaar met voldoende resultaat zal kunnen volgen. Een dergelijk verzoek loopt altijd via de examencommissie. 2.5 Aanvragen vrijstellingen Vrijstellingen moeten schriftelijk worden aangevraagd via de secretaresse. Vrijstellingen kunnen per cursusjaar of meteen bij inschrijving aangevraagd worden. Het vrijstellingsformulier (dat te vinden is op de CGO-website) moet opgestuurd worden naar het secretariaat. De vrijstellingsaanvraag dient vergezeld te zijn van kopieën van diploma's, cijferlijsten, certificaten en een overzicht van de bestudeerde stof. Vrijstellingen worden alleen gegeven als de student zowel vakinhoud als beoordeling op gewaarmerkt papier kan bewijzen. Het secretariaat stuurt de bescheiden door naar de betreffende vakdocent, die een advies over de vrijstellingen moet geven. Het ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van dit Studiegids PW

7 advies, wordt in bespreking gegeven bij de examencommissie. Deze beoordeelt de aanvraag. De examencommissie vergadert, indien noodzakelijk, in de maanden september, november, maart en mei. Vrijstellingsaanvragen dienen 21 dagen, voorafgaand aan de eerste van genoemde maanden, binnen te zijn bij de secretaresse.de student ontvangt per bericht van het al dan niet verlenen van de aangevraagde vrijstelling. Wanneer een student kan aantonen dat hij voor meerdere vakken in aanmerking komt voor vrijstellingen, kan hij in overleg met de examencommissie een verkort programma afspreken. 2.6 Kosten Voor het cursusjaar bedraagt het collegegeld 920,--. Dit geldt ook voor studenten die in het vijfde jaar of hoger zitten. PW-studenten, die aan kunnen tonen dat zij ingeschreven staan bij een andere hbo of bij het wo, krijgen 250,00 korting. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij een andere studierichting moet opgestuurd worden naar de secretaresse. De korting moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Echtparen krijgen 100,-- korting per persoon, ongeacht welke variant gevolgd wordt. Er kan maar van één kortingsregeling tegelijk gebruik worden gemaakt. Betaling vindt plaats na ontvangst van een acceptgiro. Betaling in termijnen is op aanvraag via het secretariaat mogelijk. Studenten die afstuderen voor 1 september behoeven geen collegegeld te betalen. Studenten die afstuderen of uitschrijven tussen 1 september en 31 december krijgen de helft van het collegegeld terug. 2.7 Adreswijzigingen, verandering van studievariant en stopzetting studie Adreswijziging Wanneer een student verhuist, dient de wijziging van het adres zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan de secretaresse. Ook een nieuw adres moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het secretariaat. Verandering van studievariant Verandering van studievariant moet u aanvragen via het formulier Wijzigings- en keuzeformulier, dat op de website is te vinden. Een overstap naar een andere variant kan leiden tot een gedeeltelijke restitutie van het collegegeld. Anderzijds kan een dergelijke overstap ook leiden tot een verhoging van het collegegeld. Beëindiging studie Voor hen die de studie voortijdig beëindigen, geldt dat uitschrijving uitsluitend mogelijk is door het invullen van het uitschrijfformulier, dat op de website te vinden is. Het uitschrijfformulier moet toegezonden worden aan het secretariaat. Als u voor 1 januari schriftelijk aangeeft met de studie te stoppen, is restitutie van de helft van het verschuldigde collegegeld mogelijk. Graag vernemen wij van u waarom u de studie beëindigt. Wij verzoeken u daarom altijd het exitformulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op de website. Zolang wij geen officiële uitschrijving van u ontvangen hebben, blijft u verplicht het collegegeld te betalen, ook als u geen colleges volgt. De secretaresse zorgt ervoor dat wijzigingen van adres, telefoonnummer, adres of tussentijdse uitschrijvingen gemeld worden aan docenten, groepsvertegenwoordigers en cursusleiding. Studiegids PW

8 2.8 Studieboeken De boekenlijst is te vinden op de site van de CGO: Los daarvan ontvangt u aan het einde van ieder studiejaar een bestellijst via uitgeverij Den Hertog te Houten. U kunt dit bestelformulier ook downloaden via de website. Bij een tijdige bestelling worden de boeken vóór de aanvang van het nieuwe cursusjaar per post thuis bezorgd. 2.9 Tegemoetkoming studiekosten Studiekosten die u maakt ter verbetering van uw financieel-economische positie of voor het behoud van uw beroepspositie zijn aftrekbaar als buitengewone lasten voor de belastingen. Deze kosten gelden het cursusgeld, de aanschaf van studiemateriaal, maar ook de afschrijving van bijvoorbeeld een computer. Zij die zelf geen inkomen hebben, kunnen de kosten als buitengewone lasten op het inkomen van hun eventuele echtgeno(o)t(e) in mindering brengen. Bij de belastingdienst is een folder buitengewone lasten op aanvraag verkrijgbaar. Meer informatie kan worden verkregen via de (gratis) belastingtelefoon (tel ) De colleges Het rooster met daarop de lesdata en de plaatsing van de vakken en tentamens wordt aan het einde van ieder cursusjaar uitgereikt aan de studenten, maar is ook te vinden op de website: De lessen van de CGO worden op maandag- en woensdagavond gegeven in het Driestar College te Gouda, Ronsseplein 1. Telefoon: Lestijden: eerste uur : uur pauze : uur tweede uur : uur De tentamens worden zoveel mogelijk gepland in het eerste college-uur. Als het grote tentamens betreft, begint het college een kwartier eerder. Dit wordt duidelijk aangegeven op de site. De directie van het Driestar College heeft ons meegedeeld dat het verboden is te parkeren buiten de vakken. Dit betekent dat er niet geparkeerd mag worden voor de ingang, langs het water tegenover de ingang en op het plein tegenover het gebouw waar de colleges gegeven worden. De reden hiervoor is dat in geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, de hulpdiensten zonder problemen bij de gebouwen moeten kunnen komen. Wij verzoeken u als management dringend om aan dit verzoek gehoor te geven. Er is voldoende parkeerruimte buiten het Driestarterrein aan de overkant van de weg. Laat geen waardevolle spullen achter in uw geparkeerde auto! 2.11 Het aanvragen van noodzakelijke aanpassingen Studenten die een beperking hebben, kunnen uitgebreide informatie vinden op de website: De mogelijkheden voor het gebruik van voorzieningen die direct nodig zijn voor het volgen van het onderwijs kunt u bespreken met de studieleider, drs. J. van Mourik. Het betreft dan zaken, zoals het maken van een tentamen in een aparte ruimte, het gebruik maken van een laptop, Studiegids PW

9 extra tijd krijgen voor een schriftelijk of mondeling examen, vergroting van de tekst van de tentamenopgaven, het aanpassen van een bepaalde opdracht, etc.. Verder kan een student op grond van gezondheidsproblemen of bijzondere omstandigheden verlenging van de studieduur van de propedeuse of hoofdfase ontvangen. Indien nodig kan de studieleider de student helpen bij het opstellen van een verzoek om een alternatieve regeling aan te vragen bij de examencommissie. De examencommissie moet namelijk toestemming geven voor individueel afwijken van het OER. Als onbekostigde opleiding zijn we niet in staat extra voorzieningen aan te bieden. Dit laat onverlet dat wij mee willen denken met iedere (aspirant-) student over noodzakelijke aanpassingen. Persoonlijke hulpmiddelen kunt u aanvragen bij het UWV. Studiegids PW

10 3. Communicatie 3.1 Informatie via de website en Voor de informatievoorziening maakt de CGO gebruik van haar website en van de mailcirkels, die beginnen bij de groepsvertegenwoordiger. Individuele informatie wordt zoveel mogelijk per doorgegeven. Van de website kan de student alleen goed gebruik maken als deze een inlogcode heeft. Aan het begin van het cursusjaar krijgt iedere eerstejaars student een gebruikersnaam en inlogcode. Op de homepage van de website kunt u op cursusdagen om uur de laatste roosterwijzigingen zien. Op de website vindt u verder informatie over de cursusleiding, het secretariaat, de vakdocenten en de modules. 3.2 Informatie over de studievoortgang Studenten ontvangen na inschrijving een inlogcode waarmee de behaalde cijfers online te raadplegen zijn. In het cursusjaar geldt dat nog niet voor 8 e jaars studenten en hoger. Zij ontvangen informatie over hun cijfers per of per post. De studenten wordt geadviseerd in de gaten te houden of de behaalde cijfers juist zijn ingevoerd door de secretaresse en de docenten. Verkeerd ingevoerde cijfers moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de secretaresse. De adjunct-directeur, drs. J. van Mourik, kan benaderd worden over allerlei zaken betreffende het rooster, de stages, de cijferadministratie, etc.. Het heeft de voorkeur dit per te doen. In principe worden s binnen twee werkdagen beantwoord. Als een student een wat uitgebreider gesprek wil hebben met één van de leden van de directie, moet een afspraak gemaakt worden voor een moment tijdens een college-avond. 3.3 Groepsvertegenwoordigers Elk leerjaar worden in de maand september vanuit de groep eerstejaars studenten twee groepsvertegenwoordigers aangesteld: één, behorend tot de GL-studentengroep en één, behorend tot de PW-/AV-studentengroep. Zij worden gekozen voor vier jaar en treden af op het moment dat zij niet langer deel uitmaken van de studentengroep waardoor zij werden gekozen. Als een groepsvertegenwoordiger aftreedt, voordat de termijn van vier jaar verlopen is, organiseert de overblijvende groepsvertegenwoordiger in zijn jaargroep een verkiezing. Tussentijds gekozen groepsvertegenwoordigers maken de zittingsperiode van een eerder afgetreden groepsvertegenwoordiger vol. De groepsvertegenwoordigers vertegenwoordigen de groep naar docenten en management en eventueel naar het bestuur. Zij hebben daarnaast zitting in de opleidingscommissie. De taken van de groepsvertegenwoordiger zijn te vinden op de website. 3.4 Opleidingscommissie De opleidingscommissie is een adviesorgaan vanuit de geleding van de studenten. De groepsvertegenwoordigers vormen de leden van deze commissie. Er zijn twee opleidingscommissies: één voor en vanuit de GL-opleiding en één voor en vanuit de PW-opleiding. De opleidingscommissie kiest uit haar midden een 1 e en een 2 e secretaris. Studiegids PW

11 De commissie vergadert twee keer per jaar: één keer met alle leden en één keer apart met alleen de GL- c.q. PW-leden. Indien noodzakelijk worden, op verzoek van de studenten, extra vergaderingen belegd. Aan het begin van het cursusjaar worden de vergaderdata vastgesteld. De agenda wordt in onderling overleg vastgesteld. De directeur of de adjunct-directeur is aanwezig bij de vergaderingen. Eén van hen zit de vergaderingen voor. De opleidingscommissie heeft een adviserende functie. Deze adviezen betreffen alle facetten van de opleiding. Een belangrijk onderwerp is de kwaliteitszorg. Binnen de opleidingscommissie worden in ieder geval de module-evaluaties jaarlijks besproken. Verder worden zaken besproken als toetsing, voorwaarden en organisatie van herkansingen, bindend studieadvies, etc.. Ook wordt het lopende studiejaar geëvalueerd. Het verslag van de vergaderingen wordt besproken in de docentenvergadering en ter kennis gebracht aan het bestuur. Studiegids PW

12 4. Inrichting van de studie 4.1 Algemeen De studieduur van de volledige opleiding is vier jaren. De opleiding heeft het karakter van begeleide zelfstudie. Buiten de colleges om wordt veel van de studenten verwacht. De lessen worden voornamelijk op woensdagavonden gegeven. Het betreft in de eerste drie cursusjaren zo n dertig woensdagavonden per jaar. Daarnaast wordt een aantal colleges voor de praktische vakken op maandagavond gegeven. Totaal kunnen dat tien maandavonden per jaar zijn. De PW-variant De pastorale variant is een niet door de overheid erkende opleiding op hbo-niveau. De PWstudenten volgen, samen met de studenten van de GL-variant, het basisprogramma. De PWstudenten volgen daarnaast nog een aantal op het latere beroepenveld georiënteerde vakken. Aan het einde van het eerste jaar moeten de studenten een keus maken voor de PW-variant, dan wel de Algemene variant. Vanaf het tweede jaar volgen de PW-studenten, naast het basisprogramma, de beroepsgerichte vakken en intervisiecolleges. Bij de beroepsgerichte vakken worden veel praktische opdrachten opgegeven. Binnen instellingen die werken vanuit een gereformeerde grondslag wordt de PW-variant erkend als een goede, praktijkgerichte opleiding voor betrekkingen in pastoraat, evangelisatie, zending en jeugdwerk. Met het Deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) en het Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 4.2 Beroepsbeeld Beroepsbeeld godsdienst-pastoraal werker Voor het beroepsbeeld van de (kerkelijk) pastoraal werker oriënteert de CGO zich op het landelijk ontwikkelde document Een professional met diepgang dat verschenen is in mei Op dit moment wordt in het landelijk overleg theologie opleidingen gewerkt aan een herziening van dit document. De CGO is daar voluit bij betrokken. Dit document beschrijft de competenties die een breed opgeleide (kerkelijk) pastoraal werker moet hebben om goed te kunnen functioneren. Deze competenties komen vooral aan de orde bij de praktische vakken, in de intervisies en bij de stages. Daarnaast oriënteert de CGO zich op de SBL-competenties. Dit zijn competentiebeschrijvingen die vastgesteld zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Deze competenties hebben vooral betrekking op bekwaamheden die nodig zijn voor het omgaan met en het onderwijzen van jongeren. De brede (kerkelijk) pastoraal werker moet in staat zijn mensen te begeleiden bij hun levensvragen. Dit vereist allerlei vaardigheden die aangeleerd kunnen worden, maar vraagt ook innerlijke bewogenheid (attitude). In de visie van de CGO kan een brede (kerkelijk) pastoraal werker zijn werk uitsluitend doen vanuit een innerlijke betrokkenheid op God en Zijn Woord. Het terrein van de (kerkelijk) pastoraal werker is breed. Daarom leidt de CGO de studenten op voor een breed beroepenveld. Dat maakt dat de afgestudeerde (kerkelijk) pastoraal werker op verschillende terreinen inzetbaar is. Om toch aan de voorkeuren van de studenten tegemoet te komen, kan de student in het derde en vierde jaar enkele vakken kiezen die gericht zijn op een Studiegids PW

13 deel van het brede beroepenveld van de (kerkelijk) pastoraal werker. De studenten kunnen verder invulling geven aan hun voorkeur tijdens de stage van het derde en vierde jaar. 4.3 Competentiegerichte opleiding Om de PW-studenten zich de verschillende competenties eigen te laten maken, volgen de studenten, naast de colleges in de theoretische vakken, ook meer praktische colleges met de daaraan gekoppelde stage-opdrachten. Deze colleges zijn geconcentreerd op een aantal maandagavonden. Competentiegericht opleiden betekent dat binnen de opleiding zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing en ontwikkeling van lerend vermogen centraal staan. Daarbij is het portfolio een belangrijk instrument. Daarom begint iedere student vanaf het eerste jaar met het aanleggen van een portfolio. Dit is een verzameling documenten waaruit duidelijk wordt hoe de student planmatig gewerkt heeft aan het bereiken van de startcompetenties voor het latere beroep. Het portfolio maakt deel uit van een elektronische leeromgeving waarin ook de stage-activitieten een plaats hebben. Stageverslagen en reflecties, intervisieverslagen, maar ook ervaringen in het vrijwilligerswerk en werkervaringen kunnen hierin een plaats hebben. Tijdens de meer praktische colleges, maar ook tijdens de stages, wordt gereflecteerd op het geleerde en worden praktijkervaringen uitgewisseld en besproken. De docenten die de theoretische vakken geven, behandelen tijdens de collegeavonden bepaalde thema's uit hun vakgebied en geven adviezen die helpen bij het bestuderen van de opgegeven literatuur. Tijdens de lessen wordt regelmatig de verbinding gelegd met het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid en wordt het gebruik van competenties bewust gemaakt en geoefend. Verder worden casussen behandeld, die het aangrijpingspunt in de beroepspraktijk hebben en worden diverse werkvormen ingezet, die in het beroepenveld bruikbaar zijn. 4.4 Samenhangend programma De CGO streeft ernaar een samenhangend programma aan te bieden. Om dit te bereiken hanteren we binnen de opleiding, zoals al genoemd, als gemeenschappelijk uitgangspunt het concept van het competentiegericht opleiden. Het competentiegericht opleiden is voor de PWstudenten met name merkbaar in de colleges van de praktische vakken. Praktische vakken, stageactiviteiten, portfolio en intervisie zorgen voor een goed geïntegreerde voorbereiding op het latere beroep. De PW-ers oefenen hun competenties vooral tijdens de stage. Reflectie heeft een plaats in het portfolio en bij de intervisie. Het is daarom noodzakelijk dat de stage gespreid gevolgd wordt. Alleen dan worden theorie en praktijk goed gekoppeld. 4.5 Studiebelasting De studie is zo opgezet dat deze in vier jaren is af te ronden. Het hangt echter sterk af van de gevolgde vooropleiding, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de student of dit ook werkelijk lukt. Alhoewel het om een deeltijdopleiding gaat, moet de zwaarte van de opleiding, zeker voor studenten met een volledige baan, niet worden onderschat. De studiebelasting voor de PW-variant is 60 studiepunten of credits per jaar. Dit komt overeen met 1680 studiebelastingsuren. Dit is inclusief deelname aan de colleges, tentamens en stage. Studiegids PW

14 De CGO heeft veel studenten die al een hbo-of wo-opleiding afgerond hebben. Zij hebben beduidend minder uren nodig. Kunnen organiseren, doorzetten en discipline opbrengen zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van de studie. Aan de andere kant leert de ervaring ook dat de gemotiveerde cursist deze vaardigheden juist tijdens de opleiding snel ontwikkelt. De tentamens worden zodanig over het cursusjaar gespreid, dat piekbelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. 4.6 Introductiecolleges Aan het begin van het eerste cursusjaar wordt een introductiecollege gegeven. Tijdens dit college vertellen de studenten iets over zichzelf aan de groep en worden ze wegwijs gemaakt binnen de opleiding. Tevens wordt aandacht besteed aan het mentoraat en aan het bindend studieadvies. Een deel van dit college bestaat uit het geven van voorlichting over de keuze die aan het einde van het eerste studiejaar gemaakt moet worden voor de GL-, de PW- dan wel de AV-variant. Ook wordt er uitleg gegeven over de stages in het eerste leerjaar. Tijdens het tweede college wordt ingegaan op de plaats van de verschillende vakken in de studie en op de samenhang die er is tussen de vakken. Verder wordt ingegaan op het beroepsprofiel en de competenties waaraan gewerkt wordt. 4.7 Eerste collegejaar In het eerste cursusjaar worden de studenten ingeleid in de verschillende vakken die zij gedurende de studie zullen krijgen. Verder wordt inzicht gegeven in het werken aan competenties en leren de studenten hoe zij moeten werken aan hun portfolio. De stages in het eerste jaar zijn oriënterend. Dit betekent dat er vooral oriëntatie- en observatieopdrachten uitgevoerd moeten worden. Deze opdrachten helpen de student een goed beeld te krijgen van de competenties, die kerkelijk pastoraal werkers in hun dagelijks werk nodig hebben. Tijdens het eerste jaar worden er ook zes colleges werkveldverkenning verzorgd om de student een idee te geven in welke richting hij zich wil gaan ontwikkelen. Werkstuk PW-studenten In het eerste leerjaar moet elke PW-student zelfstandig een werkstuk maken voor het vak Pedagogiek, waarin de student blijk geeft zich in te kunnen leven in de leefwereld van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dit werkstuk moet ingeleverd worden bij de docent Pedagogiek en wordt door hem becijferd. 4.8 Hoofdfase Het tweede en derde cursusjaar, maar ook een deel van het vierde jaar, vormt de hoofdfase. In deze fase worden kennis en vaardigheden verdiept en krijgt het verwerven van een professionele beroepshouding (attitude) veel aandacht. Meer dan in de propedeusefase wordt in deze periode al veel zelfstandigheid van de student verwacht. De opdrachten, die in de praktijk uitgevoerd worden door PW-studenten onder toezicht van een ervaren beroepsbeoefenaar, krijgen een plaats in het portfolio. Binnen m.n. de praktische vakken die de studenten volgen en de intervisiecolleges is veel aandacht voor de bespreking van de werkveldervaringen. De vakken die de PW-ers volgen, krijgen in de loop van de opleiding een steeds sterkere oriëntering op het beroepenveld. In het derde en vierde jaar kiezen de studenten naast de algemene pastorale vakken nog enkele vakken die specifiek gericht zijn op delen van het beroepenveld. Studiegids PW

15 4.9 Afstudeerfase Als een student 180 credits heeft verzameld, kan hij aan de afstudeerfase beginnen. Deze bestaat uit het afronden van de laatste tentamens voor de hoofdvakken, uit het doen van een op het beroepenveld gericht onderzoek en het afronden van de stage. De studenten zoeken, in overleg met de cursusleiding, zelf een stageplaats waar zij onder leiding van een ervaren beroepskracht zelfstandig kunnen functioneren. Voordat de stage wordt begonnen, moet overleg plaatsgehad hebben met de adjunct-directeur van de opleiding. Hij beslist of de gekozen stageplaats voldoende kwaliteit biedt. Als de student alle tentamens en opdrachten met een voldoende afgesloten heeft, is hij geslaagd. De datum waarop het laatste studieonderdeel ingeleverd wordt, is de afstudeerdatum. Deze kan pas na goedkeuring van de laatste opdracht bepaald worden. De diploma-uitreiking vindt plaats in december en juni. De afstudeerdatum bepaalt of de student in aanmerking komt voor restitutie van collegegeld Stage De stage is bedoeld om de student inzicht te geven in en ervaring op te laten doen binnen het werkveld waarvoor de cursus opleidt. Naar het einde van de studie toe nemen de stageverplichtingen geleidelijk toe. Alle studenten kunnen de stagenota downloaden van de website. Daarin zijn de stageverplichtingen aangegeven. Voordat de student een stageplaats zoekt, stelt hij zich op de hoogte van de inhoud van de stagenota. De stage kan verspreid over het gehele jaar plaatsvinden, maar moet aan het einde van elk studiejaar afgerond zijn. De voortgang van de stage houdt de student bij in de elektronische leeromgeving. Het heeft de voorkeur dat de stage in twee- of drietallen wordt uitgevoerd. Dit geeft kansen voor intervisie. De student zoekt zelf een stageplaats, onderzoekt de mogelijkheden en geeft dit vóór 1 oktober door aan de adjunct-directeur. De adjunct-directeur vraagt, als het een nieuwe stageplaats voor de CGO betreft, officieel de stageplaats aan bij de door de student benaderde instelling. De stage wordt in de eerste twee jaar begeleid door de studieleider. Vanaf het derde jaar wordt de student begeleid door een vaste stagebegeleider vanuit de CGO Studieadvies Eerstejaars studenten, die op 31 maart minder dan 20 ects behaald hebben, ontvangen uiterlijk 30 mei schriftelijk een voorlopig bindend afwijzend studieadvies (VBAS). Studenten die wel de noodzakelijke ects behaald hebben, ontvangen voor 30 mei een brief, waarin de procedure rond het krijgen van een VBAS uitgelegd wordt. Aan het einde van het eerste cursusjaar, wanneer alle tentamens gemaakt en gecorrigeerd zijn, doch uiterlijk op 1 oktober, krijgt iedere eerstejaars PW-student een studieadvies. Als een PWstudent aan het einde van het tweede studiejaar het propedeusejaar niet afgesloten heeft, krijgt hij schriftelijk een definitief negatief bindend studieadvies (zie Onderwijs- en Examenreglement). Een negatief bindend studieadvies houdt in dat de student de PW-variant niet voort mag zetten. Wel mag de AV-variant gevolgd worden. In het Onderwijs- en Examenreglement, te downloaden op de website staat de regelgeving beschreven Keuzes Studiegids PW

16 Keuzes aan het einde van het eerste jaar voor PW-studenten Studenten die het eerste leerjaar volgen, moeten uiterlijk 1 mei bij het secretariaat melden welke richting zij willen volgen in het tweede studiejaar. Het betreffende formulier is op de website te vinden. Voor PW-studenten die aan het einde van het eerste jaar alsnog de GL-variant willen kiezen, geldt dat zij, wat betreft het pedagogisch-didactische gedeelte dat door Driestar Hogeschool verzorgd wordt, een jaar achterlopen op het programma. Dit is geen probleem, omdat het pedagogisch-didactische deel over drie studiejaren gespreid is. Zij kunnen aan het begin van het tweede cursusjaar alsnog starten met het pedagogisch-didactische gedeelte. Het is mogelijk het pedagogisch-didactische gedeelte van de GL-variant te concentreren in twee jaar Studiebegeleiding Studievoortganggesprek Alle studenten worden minimaal één keer per jaar opgeroepen voor een kennismakings-/ studievoortganggesprek. Studenten die achterblijven in hun studie, zullen daarnaast uitgenodigd worden voor extra gesprekken. Deze gesprekken duren ongeveer 15 minuten. De studenten doen er goed aan persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang bemoeilijken door te geven aan de cursusleiding. In onderling overleg kan dan eventueel een aangepast traject opgezet worden. Verder kunnen de studenten ook zelf altijd een gesprek aanvragen bij de cursusleiding. Als studenten zelf specifieke stofinhoudelijke vragen hebben, kunnen deze per telefoon of e- mail gesteld worden aan de vakdocenten. heeft daarbij de voorkeur. Lichamelijke beperking Studenten met lichamelijke beperkingen kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de studieleider. De studieleider zal dan in onderling overleg met de student zoeken naar mogelijke oplossingen op maat. Scriptie Het maken van een scriptie in het laatste studiejaar door de PW-student wordt begeleid door een docent die deskundig is op het betrokken vakgebied. Het schrijven van een scriptie begint met het opstellen van een raamwerk, waarin het volgende aangegeven wordt: onderwerp, mogelijke begeleider, onderzoeksvraag, relatie met het werkveld, etc.. Dit raamwerk moet voorgelegd worden aan de adjunct-directeur. Deze bepaalt of de student aan het werk kan gaan en wie zijn begeleider wordt. De student benadert daarna zelf de betreffende vakdocent voor de begeleiding van zijn/haar scriptie. Als het niet lukt een vakdocent te vinden, wordt dat besproken met de adjunct-directeur. Deze regelt eventueel een extern deskundige voor de begeleiding van de scriptie Kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de CGO-opleiding wordt op dit moment langs verschillende lijnen geëvalueerd. Zo wordt aan alle studenten na afloop van een collegecyclus gevraagd een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van de gevolgde colleges. Verder ontvangen de studenten aan het einde van het derde collegejaar een uitgebreide vragenlijst waarop zij in kunnen vullen wat zij van de verschillende aspecten van de opleiding vinden. Oud-studenten, die een baan vinden in het verlengde van de CGO-opleiding, ontvangen binnen drie jaar na het verlaten van de Studiegids PW

17 opleiding eveneens een uitgebreide vragenlijst waarop zij aan kunnen geven welke aspecten van de opleiding verbetering behoeven. De cursusleiding bezoekt om het andere jaar bij iedere docent een college en bespreekt dit met de docent. Algemene zaken die opvallen, worden bespreekbaar gemaakt in de docentenvergaderingen. De kwaliteit van de opleiding is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de opleidingscommissie. Verder heeft het management van de opleiding enkele keren per jaar een overleg over de inhoud van de opleiding met vertegenwoordigers van het werkveld Diploma-uitreiking Er zijn twee officiële diploma-uitreikingen in het jaar: in december, tijdens een collegeavond en in juni, tijdens de afsluitingsbijeenkomst. Studenten die hun diploma in ontvangst willen nemen tijdens genoemde bijeenkomsten, moeten dit met het aanvraagformulier op de website aanvragen voor resp. 15 november dan wel 15 mei in verband met de administratieve voorbereidingen. In december wordt de bijeenkomst in de kantine van Driestar Hogeschool gehouden of in één van de zalen van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, terwijl de diplomering in juni in een aparte ruimte van de kerk aan de Boezemsingel in Rotterdam gehouden wordt. De studenten nodigen zelf familieleden en vrienden uit en geven aan de studieleider door hoeveel genodigden er komen. Tijdens de bijeenkomst wordt kort aandacht geschonken aan het afstudeerwerkstuk van de student. Studenten die om enige reden hun diploma en cijferlijst eerder willen hebben, kunnen een verzoek daartoe indienen bij de studieleider. Een diploma kan alleen uitgereikt worden als aan alle financiële verplichtingen is voldaan Overzicht vakken/credits Hieronder staat een overzicht van de vakken. Het basisprogramma geldt voor alle drie de differentiaties. College-overzicht Basisprogramma 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar Vak credits coll. credits coll. credits coll. credits coll. docent Oude Testament On Nieuwe Testament Mo Dogmatiek Cl Kerkgeschiedenis Ps Ethiek Se Filosofie Oe WSB Pr GCZ Do Praktische Theologie Te Godsdienstpedagogiek 3 3 Sn Apologetiek 3 3 Pr Totaal Studiegids PW

18 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar Vak credits coll. credits coll. credits coll. credits coll. docent PW-variant Pedagogiek Td Godsdienstsoc Jn Communicatie 6 5 Mz Kerkrecht 3 5 Gv Praktische Theologie Te Alg. psychologie 3 3 Td Filosofie 3 2 Oe Verd. apologetiek Pr Evangelistiek Do Diaconaat Pr Homiletiek Mo Keuzevakken Div Verd. ped.did. Catechese Evangelisatie Jeugdwerk Instellingswerk Pastoraat Zending vaard. (3) (2) (3) (2) Be x x Pastorale psych. (3) (2) (3) (2) Te x x Catechetiek (3) (2) (3) (2) Mo x x Pastoraat en ziekte (3) (2) (3) (2) Te x x x Missiologie (3) (2) (3) (2) Do x x Verdieping Ethiek (3) (2) (3) (2) Se x x Werkveld- verkenning 3 6 Mz, On, Sn, Do, Te Stage Mo/div Werkstuk 2 1 Td Soc. Vaard. 3 5 Mz Pastorale en agogische vaard. 5 4 Te Scriptie PW* Jn Intervisie Mz/Td Methodologie* 3 3 Jn Totaal basis+ PW * Gemeenschappelijk met GL 4.17 Keuzevakkenoverzicht Dit betreft vakken die van belang zijn voor de derde- en vierdejaars studenten PW. Studiegids PW

19 In leerjaar 3 en 4 wordt onderscheid gemaakt in zes werkvelden: Jeugdwerk, Catechese, Zending, Evangelisatie en Pastoraat. De vakken die bij deze keuzes horen, zijn te vinden in de bovenstaande tabel. Voor pastoraat kunnen de studenten twee vakken uit drie kiezen, namelijk uit de vakken Pastoraat en Ziekte, Pastorale Psychologie en Verdieping Ethiek. Alle keuzevakken omvatten twee colleges in leerjaar 3 en twee colleges in leerjaar 4. Elk vak levert per leerjaar 3 credits op. De colleges worden gelijktijdig door de studenten van leerjaar 3 en leerjaar 4 gevolgd. Dit houdt in dat er een cyclisch programma moet worden gedraaid. De studenten mogen in leerjaar 4 een ander werkveld kiezen, maar het wordt hen vanwege de continuïteit afgeraden Rooster CGO Het rooster is te vinden op de website van de CGO: Vakantieperiode In de maanden juli en augustus is de opleiding in principe gesloten. Als de student kort voor of tijdens deze periode grotere opdrachten zoals een portfolio of scriptie inlevert, moet er van uitgegaan worden dat de correctie pas in september zal plaatsvinden. Studiegids PW

20 5. Docenten Docenten Vakken Roostercode drs. C.C.J. Clements Abel Tasmanstraat GL Gouda Tel Grieks en Hebreeuws Clm drs. G. Clements Abel Tasmanstraat GL Gouda Tel drs. J.H van Doleweerd De Havik XT Driebergen-Rijsenburg Tel dr. C.S.L. Janse Houttuinen Noord RE Apeldoorn Tel J.H. Mauritz De Hild EZ Kamerik Tel drs. J. van Mourik Odinstraat LH Kapelle Tel dr. P.C. Oele Nachtegaallaan XR Leiden Tel Dogmatiek Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen Werkveldverkenning Missiologie Godsdienstsociologie Methodologie Communicatie Werkveldverkenning Sociale Vaardigheden Adjunct-directeur Nieuwe Testament Homiletiek Catechetiek Filosofie Cl Do Jn Mz Mo Oe drs. B. van Ojen K.J.C. Beckmanlaan VC Zeist Tel Oude Testament Werkveldverkenning On Studiegids PW

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2012-2013 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2010-2011 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2012-2013 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie?

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Informatiefolder hbo theologie CGO 1 Wie zijn wij? De letters CGO staan voor Cursus

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau

Theologie op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd

Nadere informatie

Theologie. op HBO-niveau

Theologie. op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd in een studie theologie op HBO-niveau? Lees dan deze folder.

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau

Theologie op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker Heb je een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2010-2011 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of Teacher Education in Religion) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2012-2013 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2013-2014 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2009-2010 Pastoraal werk en Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten,

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2015-2016 Algemene variant Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, namelijk de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2009-2010 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2015-2016 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, namelijk de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2014-2015 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2015-2016 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2014-2015 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2016-2017 Pastoraal werk Voorwoord De Hbo-opleiding theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2017-2018 Algemene variant 1 Voorwoord De Hbo-opleiding theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2016-2017 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Studiegids GL 2016-2017 1 Voorwoord De Hbo-opleiding theologie van de Gereformeerde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie

Onderwijs- en examenregeling. HBO-opleiding Theologie Onderwijs- en examenregeling HBO-opleiding Theologie Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling CGO... 2 1. Vooropleidingseisen en toelatingsonderzoek... 2 2. Inrichting opleiding... 2 3. Toetsing... 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Studiegids O-cursus Gouda

Studiegids O-cursus Gouda Studiegids O-cursus Gouda 2016-2017 Cursusgeld en lestijden Cursusgeld Het cursusgeld bedraagt 260,- inclusief readers. Degenen, die afhaken vóór 31 december, betalen de helft van het cursusgeld en wie

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Godsdienstleraar In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

Studiegids C-cursus 2012-2013

Studiegids C-cursus 2012-2013 Studiegids C-cursus 2012-2013 Inhoud Inhoud... 1 Opzet C-cursus... 2 Adresgegevens... 3 Docenten te Amersfoort... 4 Docenten te Goes... 5 Lesrooster Amersfoort cursusjaar 2012-2013... 6 Lesrooster Goes

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar

Boekenlijst Godsdienstleraar Boekenlijst Godsdienstleraar 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst 1.1.1 Praktische Theologie - Liefdevol

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Studiegids CGO-cursus. Staphorst

Studiegids CGO-cursus. Staphorst Studiegids CGO-cursus Staphorst 2016-2017 Cursusgeld en lestijden Cursusgeld Het cursusgeld bedraagt 150,-. Degenen, die afhaken vóór 31 december, betalen de helft van het cursusgeld en wie afhaakt ná

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich Informatie Cursus A, B en C Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich betrokken bij de kerk en bij ethische vragen? Dan is de Cursus Gods dienstonderwijs (CGO) iets voor

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Godsdienstleraar In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2016-2017 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma leerjaar 1 dienen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Protocol Vrijstellingen

Protocol Vrijstellingen Lucia Marthas Institute for Performing Arts Amsterdam Groningen Protocol Vrijstellingen 2015-2016 Hbo Dans Hbo Docent Dans Ad Dans Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.0 Inleiding 1 2. Procedures 2 2.1 Algemene

Nadere informatie

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften?

Informatie. Cursus A, B en C. Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Informatie Cursus A, B en C Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenisgeschriften? Voelt u zich betrokken bij de kerk en bij ethische vragen? Dan is de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) iets voor

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2017-2018 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma leerjaar 1 dienen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Vierjarige yoga docentenopleiding 2016-2020 Start september 2016 Aanmelding De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Godsdienstleraar. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Godsdienstleraar In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2017-2018 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma leerjaar 1 dienen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids dagopleiding

Studiegids dagopleiding Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3 2.4 Verplichte vakken 3 2.5 Modellen 4 2.6 Examinering

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie