Hbo-opleiding theologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hbo-opleiding theologie"

Transcriptie

1 Hbo-opleiding theologie Studiegids Algemene variant

2 Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant (= opleiding tot godsdienstleraar), de PW-variant (= opleiding tot pastoraal werker) en de Algemene variant. De GL-variant is als erkende opleiding ondergebracht in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De PW-variant was geaccrediteerd tot 31 augustus 2011 voor degenen die vóór 31 december 2005 ingeschreven stonden als student PW. Studenten die zich na die datum hebben ingeschreven, verkrijgen een getuigschrift dat binnen de Gereformeerde Gemeenten volledig erkend is. Op woensdag 28 maart 2012 is de PW gevisiteerd door een panel van de NVAO. Half mei zal bekend worden of deze opleiding geaccrediteerd wordt voor de komende zes jaar. Studenten die kiezen voor de AV-variant volgen uitsluitend de theoretische vakken. Binnen de CGO-opleiding wordt enerzijds theoretische kennis van hoog niveau aangereikt, terwijl anderzijds de voor het latere beroep noodzakelijke competenties aan de orde komen. De theoretische kennis die aangereikt wordt, heeft een duidelijke verbinding met het latere beroep. De CGO-docenten leggen binnen de colleges verbindingen met de beroepspraktijk. Zo zijn de colleges zodanig opgezet dat deze als voorbeeld kunnen dienen voor het onderwijs aan groepen en wordt bij elke module aangegeven wat deze betekent voor het latere beroepenveld. Daarnaast is er met name bij de praktische vakken aandacht voor de competenties die nodig zijn in het beroepenveld. De GL-studenten volgen, naast de vaktheoretische colleges, een algemeen pedagogischdidactisch programma, samen met de studenten van de lerarenopleiding van Driestar Hogeschool. De CGO verzorgt de vakinhoudelijke vorming en vult het door Driestar Hogeschool verzorgde pedagogisch-didactische programma aan met vakspecifieke didactiek en pedagogiek. We hopen dat de Heere het onderwijs dat gegeven wordt op de CGO wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Capelle a/d IJssel, juni 2012 W.M. van der Wilt, directeur

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Over de hbo-opleiding theologie Naam en grondslag Onderwijsmogelijkheden Bestuur Studieleiding en administratie Examencommissie Commissie van Beroep Afwijkende gevallen Inschrijving, toelating en uitschrijving Inschrijving en toelatingsvoorwaarden Vooropleiding Nederlands Aanvragen vrijstellingen Kosten Adreswijzigingen, verandering van studievariant en stopzetting studie Studieboeken De colleges Communicatie Informatie via de website en Informatie over de studievoortgang Groepsvertegenwoordigers Opleidingscommissie Inrichting van de studie Algemeen Studiebelasting Introductiecolleges Afstudeerfase Keuzes Studiebegeleiding Kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking Uitreiking getuigschrift Overzicht vakken Rooster CGO Docenten Aanvullende informatie Studiegids AV

4 1. Over de hbo-opleiding theologie 1.1 Naam en grondslag De letters CGO staan voor Cursus Godsdienst Onderwijs, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. De CGO baseert zich in haar opleiding op de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze vastgesteld zijn op de Nationale Synode van Dordrecht in De door de CGO opgeleide godsdienstleraar of kerkelijk pastoraal werker ontleent aan deze grondslag zijn uitgangspunten. Dit is de basis van zijn handelen. Bestuur en personeel behoren tot de Gereformeerde Gemeenten. De personeelsleden zijn verplicht het onderwijs gestalte te geven vanuit de hier beschreven grondslag. 1.2 Onderwijsmogelijkheden De CGO verzorgt toerustingscursussen en enkele opleidingen op hbo-niveau. Hier kunnen studenten opgeleid worden voor het beroep van leraar godsdienst in het tweedegraads gebied (de GL-variant) of tot kerkelijk pastoraal werker (de PW-variant). Voor deze beide opleidingen geldt een gemeenschappelijk basisprogramma en moet voldaan worden aan de wettelijke toelatingseisen voor hbo. Geïnteresseerde gemeenteleden, die hun theologische kennis op hbo-niveau willen brengen, kunnen toegelaten worden tot het basisprogramma, mits zij voldoen aan de toelatingseisen voor het hbo, dan wel gemiddeld een 7,5 behaalden voor de tentamens van de B-cursus (toerustingscursus). Dit is de zogenaamde algemene variant (AV-variant). Sinds het cursusjaar wordt een cursus Hebreeuws en Grieks op post-hbo niveau aangeboden voor studenten die minimaal een mbo-4 diploma hebben. Het is de bedoeling dat deze cursus opleidt tot het instroomniveau, dat vereist is voor studenten die een theologieopleiding op universitair niveau willen volgen. 1.3 Bestuur Het bestuur van de Cursus Godsdienstonderwijs is thans als volgt samengesteld: ds. A. Schreuder, voorzitter; ds. J.J. van Eckeveld, tweede voorzitter; ds. M. Karens, secretaris; drs. M.W. van Winkelen mba, penningmeester. Overige bestuursleden zijn: mr. M. Hoek, dr. G. van der Hoek, drs. J. Otte, mr. A.L. Plomp en dr. S.D. Post. 1.4 Studieleiding en administratie De algemene leiding van de vierjarige opleiding theologie op hbo-niveau berust bij de directeur, de heer W.M. van der Wilt, Paradijsselpark 21, 2904 PA Capelle a/d IJssel, tel , adres: Voor alle zaken betreffende de voortgang van de studie kunnen studenten contact opnemen met de adjunct-directeur / studieleider, drs. J. van Mourik, Odinstraat 35, 4421 LH Kapelle, tel , adres: Financiële administratie Het innen van de cursusgelden is uitbesteed aan het Kerkelijk bureau te Woerden. Voor technische vragen over betalingen kunt u daar terecht. Tel , adres: Vragen over het in rekening gebrachte bedrag graag per verzenden aan de secretaresse. Studiegids AV

5 Secretaresse Adreswijzigingen, mededelingen wat betreft het stoppen met de studie, opgave van studierichting of keuzevakken kunt u schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de secretaresse, mevr. J.C.M. Romijn-van Dijk, Klaproos 70, 4421 ML Kapelle, tel , adres: Aanmelding en nadere informatie Men kan zich via het inschrijfformulier op de website van de CGO (www.cgo.nu) aanmelden. Uw inschrijving wordt automatisch doorgestuurd naar de secretaresse. Na uw inschrijving ontvangt u een brief met informatie. Mocht er na ontvangst van deze brief nog steeds iets onduidelijk zijn, dan kunt u een sturen aan de studieleider, drs. J. van Mourik of de secretaresse 1.5 Examencommissie Binnen de opleiding is een examencommissie aangesteld. Deze wordt bemand door de docenten die het onderwijs verzorgen. De taken, bevoegdheden en de werkwijze van deze examencommissie zijn uitgewerkt in het Onderwijs- en Examenreglement, zoals te vinden op de website. Berichten voor de examencommissie kunnen worden verzonden aan het secretariaat van de CGO: 1.6 Commissie van Beroep Bij een meningsverschil tussen een student en een docent over de waardering van het werk van die student, kan de student het geschil voorleggen aan de examencommissie. Is één van beide partijen het met deze uitspraak niet eens, dan kan de betrokkene in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, die door het bestuur is ingesteld. Deze commissie bestaat uit de volgende bestuursleden: ds. J.J. van Eckeveld, mr. A.L. Plomp en ds. M. Karens, één van de leden van de cursusleiding en een docent, zijnde niet de docent met wie sprake is van een meningsverschil. 1.7 Afwijkende gevallen In gevallen waarin deze studiegids niet voorziet, beslist het bestuur. Studiegids AV

6 2. Inschrijving, toelating en uitschrijving 2.1 Inschrijving en toelatingsvoorwaarden Als u ingeschreven bent, blijft u dat totdat u schriftelijk aangegeven hebt dat u met de opleiding stopt. Ingeschreven studenten zijn verplicht het collegegeld te betalen, los van de vraag of zij de colleges bezoeken. Studenten die de grondslag van de CGO respecteren, worden toegelaten tot de GL-, respectievelijk PW- of AV-opleiding, mits zij voldoende vooropleiding aan kunnen tonen. In sommige gevallen kan toelating afhankelijk zijn van een gesprek met een delegatie uit het bestuur, waarbij ook de directeur aanwezig is. Bij de inschrijving moeten de studenten een gewaarmerkte kopie van hun hoogst behaalde diploma opsturen, alsmede een kopie van een identiteitsbewijs en een pasfoto. 2.2 Vooropleiding Om toegelaten te worden tot de AV-variant, een algemene theologische opleiding op hboniveau, volstaat een getuigschrift van de B-cursus, mits een gemiddelde van minimaal een 7,5 werd behaald. 2.3 Nederlands Hbo-studenten moeten de Nederlandse taal op voldoende niveau beheersen. Daarom moeten alle studenten in september een toets afleggen. De toets maakt deel uit van de propedeuse en moet door GL- en PW-studenten met een voldoende afgesloten worden. AV-studenten die de toets halen, krijgen een aantekening op hun cijferlijst. Dit is van belang voor degenen die wellicht later de overstap naar de GL- of PW-opleiding maken. De student mag de toets drie keer maken. De toets wordt afgenomen in september en januari. Na de derde onvoldoende mag de student de studie niet voortzetten. Als de toets voldoende is, wordt dat aangetekend in het cijferprogramma. Studenten die een onvoldoende halen, kunnen tegen betaling bijles krijgen. 2.4 Aanvragen vrijstellingen Vrijstellingen moeten schriftelijk worden aangevraagd via de secretaresse. Vrijstellingen kunnen per cursusjaar of meteen bij inschrijving aangevraagd worden. Dit formulier, dat te vinden is op de website van de CGO, moet opgestuurd worden aan het secretariaat. De vrijstellingsaanvraag dient vergezeld te zijn van diploma's, cijferlijsten, certificaten en een overzicht van de bestudeerde stof. Vrijstellingen worden alleen gegeven als de student zowel vakinhoud als beoordeling op gewaarmerkt papier kan bewijzen. Het secretariaat stuurt de bescheiden door naar de betreffende vakdocent, die een advies over de vrijstellingen moet geven. Het ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van dit advies, wordt in bespreking gegeven bij de examencommissie. Deze beoordeelt de aanvraag. De examencommissie vergadert, indien noodzakelijk, in de maanden september, november, maart en mei. Vrijstellingsaanvragen dienen 21 dagen, voorafgaand aan de eerste van genoemde maanden, binnen te zijn bij de secretaresse. De student ontvangt per bericht van het al dan niet verlenen van de aangevraagde vrijstelling. Wanneer een student kan aantonen dat hij voor meerdere vakken in aanmerking komt voor vrijstellingen, kan hij in overleg met de examencommissie een verkort programma afspreken. Studiegids AV

7 2.5 Kosten In het cursusjaar betalen AV-studenten 725,-- lesgeld. Echtparen krijgen 100,-- korting per persoon. Betaling vindt plaats na ontvangst van een acceptgiro. Betaling in termijnen is op aanvraag via het secretariaat mogelijk. Studenten die afstuderen of uitschrijven tussen 1 september en 31 december krijgen de helft van het collegegeld terug. 2.6 Adreswijzigingen, verandering van studievariant en stopzetting studie Adreswijziging Wanneer een student verhuist, dient de wijziging van het adres zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan de secretaresse. Ook een nieuw adres moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het secretariaat. Verandering van studievariant Verandering van studievariant moet u aanvragen via het keuze-/wijzigingsformulier, dat op de website te vinden is. Overschrijven naar een andere studievariant kan alleen per 1 september en per 1 januari. Verandering van studievariant betekent altijd dat een aantal vakken ingehaald moet worden. Studenten die over willen stappen van de Algemene Variant naar de PW-variant (kerkelijk (pastoraal) werk) of de GL-variant (opleiding voor godsdienstdocent) moeten minimaal in het bezit zijn van een diploma mbo-4, havo of vwo. Als een student niet aan deze eis voldoet, kan hij/zij, mits de leeftijd van 21 jaar bereikt is, een toelatingsexamen aanvragen bij de studieleider. Een overstap naar een andere variant kan leiden tot een gedeeltelijke restitutie van het collegegeld. Anderzijds kan een dergelijke overstap ook leiden tot een verhoging van het collegegeld. Beëindiging studie Voor hen die de studie voortijdig beëindigen, geldt dat uitschrijving uitsluitend mogelijk is door het invullen van het uitschrijfformulier, dat op de website te vinden is. Het uitschrijfformulier moet gezonden worden aan het secretariaat. Alleen als u voor 1 januari schriftelijk aangeeft met de studie te stoppen, wordt de helft van het collegegeld gerestitueerd. Graag vernemen wij van u waarom u de studie beëindigt. Wij verzoeken u daarom altijd het exitformulier in te vullen. Zolang wij geen officiële uitschrijving van u ontvangen hebben, blijft u verplicht het collegegeld te betalen. De secretaresse zorgt ervoor dat wijzigingen van adres, telefoonnummer, adres of tussentijdse uitschrijvingen gemeld worden aan docenten, groepsvertegenwoordigers en cursusleiding. 2.7 Studieboeken De boekenlijst is te vinden op de site van de CGO: Los daarvan ontvangt u aan het einde van ieder studiejaar een bestellijst via uitgeverij Den Hertog te Houten. U kunt dit bestelformulier ook downloaden via de website. Bij een tijdige bestelling worden de boeken vóór de aanvang van het nieuwe cursusjaar per post thuis bezorgd. Studiegids AV

8 2.8 De colleges Het rooster met daarop de lesdata en de plaatsing van de vakken en tentamens wordt aan het einde van ieder cursusjaar uitgereikt aan de studenten, maar is ook te vinden op de website: De lessen van de CGO worden op maandag- en woensdagavond gegeven in het Driestar College te Gouda, Ronsseplein 1. Lestijden: eerste uur : uur pauze : uur tweede uur : uur De tentamens worden zoveel mogelijk gepland in het eerste college-uur. Als het grote tentamens betreft, begint het college een kwartier eerder. Dit wordt duidelijk aangegeven op de website. De directie van het Driestar College heeft ons meegedeeld dat het verboden is te parkeren buiten de vakken. Dit betekent dat er niet geparkeerd mag worden voor de ingang, langs het water tegenover de ingang en op het plein tegenover het gebouw waar de colleges gegeven worden. De reden hiervoor is dat in geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, de hulpdiensten zonder problemen bij de gebouwen moeten kunnen komen. Wij verzoeken u als management dringend om aan dit verzoek gehoor te geven. Er is voldoende parkeerruimte buiten het Driestarterrein aan de overkant van de weg. Laat geen waardevolle spullen achter in uw geparkeerde auto! Studiegids AV

9 3. Communicatie 3.1 Informatie via de website en Voor de informatievoorziening maakt de CGO gebruik van haar website en van de cirkels. Individuele informatie wordt zoveel mogelijk per doorgegeven. Van de website kan men alleen goed gebruik maken met behulp van een wachtwoord. De secretaresse geeft aan het begin van het cursusjaar iedere eerstejaars student een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ingelogd kan worden op de website. Op de homepage van de website kunt u op cursusdagen om uur de laatste roosterwijzigingen zien. Op de website vindt u verder informatie over de cursusleiding, het secretariaat, de vakdocenten en de modules. 3.2 Informatie over de studievoortgang Studenten ontvangen na inschrijving een inlogcode waarmee de behaalde cijfers online te raadplegen zijn. De studenten wordt geadviseerd in de gaten te houden of de behaalde cijfers juist zijn ingevoerd door de secretaresse en de docenten. Verkeerd ingevoerde cijfers moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de secretaresse. De adjunct-directeur, drs. J. van Mourik, kan benaderd worden over allerlei zaken betreffende het rooster, de stages, de cijferadministratie, etc.. Het heeft de voorkeur dit per te doen. In principe worden s binnen vijf werkdagen beantwoord. Als een student een wat uitgebreider gesprek wil hebben met één van de leden van de directie, moet een afspraak gemaakt worden voor een moment tijdens een collegeavond. 3.3 Groepsvertegenwoordigers Elk leerjaar worden in de maand september vanuit de groep eerstejaars studenten twee groepsvertegenwoordigers aangesteld: één, behorend tot de GL-studentengroep en één, behorend tot de PW-/AV-studentengroep. Zij worden gekozen voor vier jaar en treden af op het moment dat zij niet langer deel uitmaken van de studentengroep waardoor zij werden gekozen. Als een groepsvertegenwoordiger aftreedt, voordat de termijn van vier jaar verlopen is, organiseert de overblijvende groepsvertegenwoordiger in zijn jaargroep een verkiezing. Tussentijds gekozen groepsvertegenwoordigers maken de zittingsperiode van een eerder afgetreden groepsvertegenwoordiger vol. De groepsvertegenwoordigers vertegenwoordigen de groep naar docenten en management en eventueel naar het bestuur. Zij hebben daarnaast zitting in de opleidingscommissie. De taken van de groepsvertegenwoordiger zijn te vinden op de website. 3.4 Opleidingscommissie De opleidingscommissie is een adviesorgaan vanuit de geleding van de studenten. De groepsvertegenwoordigers vormen de leden van deze commissie. Er zijn twee opleidingscommissies: één voor en vanuit de GL-opleiding en één voor en vanuit de PW-/AV-opleiding. De opleidingscommissie kiest uit haar midden een 1 e en een 2 e secretaris. De commissie vergadert twee keer per jaar: één keer met alle leden en één keer apart met alleen de GL- c.q. PW-/AV-leden. Indien noodzakelijk worden, op verzoek van de studenten, extra vergaderingen belegd. Studiegids AV

10 Aan het begin van het cursusjaar worden de vergaderdata vastgesteld. Ook de agenda wordt in onderling overleg vastgesteld. De directeur of de adjunct-directeur is aanwezig bij de vergaderingen. Eén van hen zit de vergaderingen voor. De opleidingscommissie heeft een adviserende functie. Deze adviezen betreffen alle facetten van de opleiding. Een belangrijk onderwerp is de kwaliteitszorg. Binnen de opleidingscommissie worden in ieder geval de module-evaluaties jaarlijks besproken. Verder worden zaken besproken als toetsing, voorwaarden en organisatie van herkansingen, bindend studieadvies, etc.. Ook wordt het lopende studiejaar geëvalueerd. Het verslag van de vergaderingen wordt besproken in de docentenvergadering. Studiegids AV

11 4. Inrichting van de studie 4.1 Algemeen De studieduur van de volledige opleiding is vier jaren. De opleiding heeft het karakter van begeleide zelfstudie. Buiten de colleges om wordt veel van de studenten verwacht. De lessen worden voornamelijk op woensdagavonden gegeven. Het betreft in de eerste drie cursusjaren zo n dertig woensdagavonden per jaar. De AV-variant De Algemene variant is een niet door de overheid erkende opleiding. De AV-studenten volgen, samen met de studenten van de GL-variant en PW-variant, het basisprogramma van de hboopleiding. Na het behalen van de Algemene Variant is het mogelijk alsnog de pastorale variant, dan wel de onderwijsvariant af te ronden. Ook tussentijds overstappen is in overleg met de studieleider mogelijk per 1 september en per 1 januari. Er is dan wel een reparatieslag nodig. Om toegelaten te worden tot de PW- of de GL-variant moet een student voldoende vooropleiding hebben. Bij onvoldoende vooropleiding kan een student, mits hij/zij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, toegelaten worden door het met succes afleggen van een toelatingsonderzoek. 4.2 Studiebelasting De studie is zo opgezet dat deze in vier jaren is af te ronden. Het hangt echter sterk af van de gevolgde vooropleiding, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de student of dit ook werkelijk lukt. Alhoewel het om een deeltijdopleiding gaat, moet de zwaarte van de opleiding, zeker voor studenten met een volledige baan, niet worden onderschat. Kunnen organiseren, doorzetten en discipline opbrengen zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van de studie. Aan de andere kant leert de ervaring ook dat de gemotiveerde cursist deze vaardigheden juist tijdens de opleiding snel ontwikkelt. De tentamens worden zodanig over het cursusjaar gespreid, dat piekbelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. 4.3 Introductiecolleges Aan het begin van het eerste cursusjaar wordt een introductiecollege gegeven. Tijdens dit college vertellen de studenten iets over zichzelf aan de groep en worden ze wegwijs gemaakt binnen de opleiding. Er wordt aandacht besteed aan het mentoraat en aan het bindend studieadvies. Een deel van dit college bestaat uit het geven van voorlichting over de keuze die aan het einde van het eerste studiejaar gemaakt moet worden voor de GL-, de PW- dan wel de AV-variant. Ook wordt er uitleg gegeven over de stages in het eerste leerjaar en komt het competentiegericht opleiden aan de orde. Tijdens het tweede college wordt ingegaan op de plaats van de verschillende vakken in de studie en op de samenhang die er is tussen de vakken. Verder gaan we in op het beroepsprofiel en de competenties waaraan gewerkt wordt. 4.4 Afstudeerfase Als een student alle tentamens en opdrachten met een voldoende afgesloten heeft, is deze geslaagd. De datum waarop het laatste studieonderdeel ingeleverd wordt, is de afstudeerdatum. Deze kan pas na goedkeuring van de laatste opdracht bepaald worden. De Studiegids AV

12 diploma-uitreiking vindt plaats in december en juni. De afstudeerdatum bepaalt of een student in aanmerking komt voor restitutie van collegegeld. 4.5 Keuzes Studenten die het eerste leerjaar volgen, moeten uiterlijk 1 mei bij het secretariaat melden welke richting zij willen volgen in het tweede studiejaar. Het betreffende formulier is op de website te vinden. AV-studenten die aan het einde van het eerste studiejaar alsnog willen kiezen voor de GLvariant, kunnen alleen toegelaten worden als zij voldoen aan de instroomeisen voor het hbo. 4.6 Studiebegeleiding Studievoortganggesprek Alle studenten worden minimaal één keer per jaar opgeroepen voor een kennismakings-/ studievoortganggesprek. Studenten die achterblijven in hun studie, zullen daarnaast uitgenodigd worden voor extra gesprekken. Deze gesprekken duren ongeveer 15 minuten. De studenten doen er goed aan persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang bemoeilijken door te geven aan de cursusleiding. In onderling overleg kan dan eventueel een aangepast traject opgezet worden. Verder kunnen de studenten ook zelf altijd een gesprek aanvragen bij de cursusleiding. Als studenten specifieke stofinhoudelijke vragen hebben, kunnen deze per telefoon of gesteld worden aan de vakdocenten. heeft daarbij de voorkeur. In principe worden vragen van studenten binnen twee werkdagen beantwoord. Lichamelijke beperking Studenten met lichamelijke beperkingen kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de studieleider. De studieleider zal dan in onderling overleg met de student zoeken naar mogelijke oplossingen op maat. 4.7 Kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de CGO-opleiding wordt op dit moment langs verschillende lijnen geëvalueerd. Zo wordt aan alle studenten na afloop van een collegecyclus gevraagd een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van de gevolgde colleges. Verder ontvangen de studenten aan het einde van het derde collegejaar een uitgebreide vragenlijst waarop zij in kunnen vullen wat zij van de verschillende aspecten van de opleiding vinden. Oud-studenten, die een baan vinden in het verlengde van de CGO-opleiding, ontvangen binnen drie jaar na het verlaten van de opleiding eveneens een uitgebreide vragenlijst waarop zij aan kunnen geven welke aspecten van de opleiding verbetering behoeven. Het management bezoekt om het andere jaar van iedere docent een college en bespreekt dit met de docent. Algemene zaken die opvallen, worden bespreekbaar gemaakt in de docentenvergaderingen. De kwaliteit van de opleiding is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de opleidingscommissie. Verder heeft het management van de opleiding enkele keren per jaar een overleg over de inhoud van de opleiding met vertegenwoordigers van het werkveld. 4.8 Uitreiking getuigschrift Er zijn twee officiële momenten in het jaar waarop het getuigschrift uitgereikt wordt; in december, tijdens een collegeavond en in juni, tijdens de afsluitingsbijeenkomst. Studenten die hun getuigschrift in ontvangst willen nemen tijdens genoemde bijeenkomsten moeten dit Studiegids AV

13 via het aanvraagformulier op de website aanvragen voor resp. 15 november dan wel 15 mei in verband met de administratieve voorbereidingen. In december wordt de bijeenkomst in de kantine van Driestar Hogeschool gehouden of in één van de zalen van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, terwijl de uitreiking van het getuigschrift in juni in een aparte ruimte van de kerk aan de Boezemsingel in Rotterdam gehouden wordt. De studenten nodigen zelf familieleden en vrienden uit en geven aan de studieleider door hoeveel genodigden er komen. Studenten die om enige reden hun getuigschrift eerder willen hebben, kunnen een verzoek daartoe indienen bij de studieleider. Een getuigschrift kan alleen uitgereikt worden als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 4.9 Overzicht vakken Hieronder is het overzicht van de vakken van de algemene variant aangegeven. College-overzicht Basisprogramma 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar Vak Aantal colleges Aantal colleges Aantal colleges Aantal colleges Docentcodes: Oude Testament On Nieuwe Testament Mo Dogmatiek Cl Kerkgeschiedenis Ps Ethiek onbekend Filosofie 3 3 Oe WSB 3 3 Pr GCZ Do Totaal Rooster CGO Het rooster is te vinden op de website van de CGO: Vakantieperiode In de maanden juli en augustus is de opleiding in principe gesloten. Studiegids AV

14 5. Docenten Docenten Vakken Roostercode drs. C.C.J. Clements Abel Tasmanstraat GL Gouda Tel Grieks en Hebreeuws Clm ds. G. Clements Abel Tasmanstraat GL Gouda Tel drs. J.H van Doleweerd De Havik XT Driebergen-Rijsenburg Tel dr. C.S.L. Janse Houttuinen Noord RE Apeldoorn Tel Dogmatiek Godsdienst, Cultuur en Zendingswetenschappen Werkveldverkenning Missiologie Godsdienstsociologie Methodologie Cl Do Jn J.H. Mauritz De Hild EZ Kamerik Tel drs. J. van Mourik Odinstraat LH Kapelle Tel dr. P.C. Oele Nachtegaallaan XR Leiden Tel drs. B. van Ojen K.J.C. Beckmanlaan 19 Communicatie Werkveldverkenning Sociale Vaardigheden Stagebegeleider PW Adjunct-directeur Nieuwe Testament Homiletiek Catechetiek Filosofie Oude Testament Werkveldverkenning Mz Mo Oe On Studiegids AV

15 Docenten Vakken Roostercode 3705 VC Zeist Tel drs. J. Pas Thorbeckehoeve JS Waddinxveen Tel Kerkgeschiedenis Ps drs. J.P. Proos Merel KN Bodegraven Tel drs. L. Snoek Oude Arnhemseweg BD Zeist Tel drs. N.J. Teerds Reigersbek BC H.I. Ambacht Tel ds. L. Terlouw Van den Broekveld HV Barendrecht Tel W.M. van der Wilt Paradijsselpark PA Capelle a/d IJssel Tel WSB Apologetiek Verdieping Apologetiek Diaconaat Werkveldverkenning Vakdidactiek Coördinatie stage Pedagogiek Algemene psychologie Godsdienstpedagogiek Intervisie Stagebegeleider PW en GL Praktische theologie Werkveldverkenning Pastoraat en ziekte Pastorale psychologie Pastorale-agogische vaardigheden Directeur Pr Sn Td Te Wi Gastdocenten Vak Roostercode Studiegids AV

16 G. Baan Anne Frankstraat JP Lisse Tel drs. C.J. van der Beek Reeweg-Oost LL Dordrecht Tel driestar-educatief.nl B.S. van Groningen Van Assendelftgaarde SC H.I. Ambacht Tel Evangelistiek Verdieping Pedagogische en Didactische vaardigheden Scriptiebegeleiding Bn Be Gn ds. M. Golverdingen Admiraalsplein BD Dordrecht Tel Kerkrecht Gv Studiegids AV

17 6. Aanvullende informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: Daar kunt u o.a. de volgende documenten vinden: - boekenlijsten, uitgesplitst naar collegejaar en variant; - roosters; - onderwijs- en examenreglement; - reglement van de examencommissie; - keuze-/wijzigingsformulier, jaarlijks in te vullen voor 1 mei; - uitschrijffformulier en exitformulier. Studiegids AV

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2014-2015 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2015-2016 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, namelijk de GL-variant

Nadere informatie

Theologie. op HBO-niveau

Theologie. op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd in een studie theologie op HBO-niveau? Lees dan deze folder.

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding Hogeschool van Amsterdam Informatica deeltijdopleiding Studiegids 2010-2011 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl www http://intra.informatica.hva.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Hogeschool Dirksen hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS

LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS LERARENOPLEIDING FUNDEREND ONDERWIJS STUDIEGIDS Academisch jaar 2013-2014 ALGEMENE FACULTEIT UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 1 Mission UNA Our mission is to substantially contribute to the financial,

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur Nederlandse taal en cultuur Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Letterkunde (MPhil) Professionele master ICT en vertalen Leraar

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. SCHAKELPROGRAMMA'S voor de MASTEROPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN en ONDERWIJSKUNDE

STUDIEGIDS 2013-2014. SCHAKELPROGRAMMA'S voor de MASTEROPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN en ONDERWIJSKUNDE STUDIEGIDS 2013-2014 SCHAKELPROGRAMMA'S voor de MASTEROPLEIDINGEN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN en ONDERWIJSKUNDE Schakelgids Pedagogiek/Onderwijskunde en Orthopedagogiek 2013-2014 Vooraf In deze gids vindt

Nadere informatie