Duurzame arbeidsrelaties door Job crafting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame arbeidsrelaties door Job crafting"

Transcriptie

1 Duurzame arbeidsrelaties door Job crafting Student: Dennis van de Ven Docent: Arjen Pakker Oktober 2012 Figuur 1 (Radical Coacing, 2012)

2 1. Inleiding Het onderwerp van dit essay is Job crafting. Job crafting is een relatief jong concept en staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Job crafting biedt medewerkers de mogelijkheid om aan hun functies te schaven doormiddel van het aanpassen van de werktaken, werkrelaties en werkbetekenis. Het essay start met een probleembeschrijving en zet vervolgens een aantal ideeën over duurzame inzetbaarheid uiteen. Daarna wordt er antwoord gegeven op de vraag vanuit welk perspectief Job crafting ontstaan is en wat het inhoudt. Na een beschrijving van de verschillende vormen van Job crafting wordt er bekeken welke effecten het concept met zich meebrengt. Ten slotte volgt er een conclusie. In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de vraag of dat Job crafting de juiste methode is om duurzame arbeidsrelaties te creëren. 2

3 2. Essay Het probleem Zoals bij eenieder bekend leven wij momenteel in een omgeving waar zowel vergrijzing als ontgroening plaatsvindt. Deze ontwikkeling leidt tot een krimping van de beroepsbevolking. In het rapport van de Comissie Bakker (2008) wordt geconcludeerd dat Nederland voor het eerst in haar geschiedenis geconfronteerd gaat worden met een structureel tekort aan arbeiders, omdat er meer vraag dan aanbod van arbeid zal zijn. Het benutten van het arbeidsaanbod gaat steeds meer effect hebben op de bedrijfseconomische omstandigheden van organisaties. Daarnaast speelt het probleem dat ouderen niet lang genoeg (kunnen) doorwerken. Het beeld van werkgevers ten aanzien van oudere werknemers is ronduit negatief te noemen. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek van Van Dalen, Henkens en Schippers (2007). Hierin wordt het volgende geconcludeerd: Oudere werknemers zijn in de ogen van veel werkgevers vergeleken met jongere werknemers minder productief, meer ziek en staan de toepassing van technische vernieuwingen in de weg. Dit komt er op neer dat de werkgevers de kwaliteit van de, door oudere werknemers, geboden arbeid niet voldoende achten. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat oudere medewerkers tot de kwetsbaarste groep van de arbeidsmarkt behoren. Bij bijvoorbeeld reorganisaties worden ze eerder met ontslag bedreigd en het is voor hen veel moeilijker om dan weer aan een nieuwe en gelijkwaardige baan te komen. De gemiddelde leeftijd waarop wij Nederlanders stoppen met werken is ongeveer 62 jaar (CBS Persbericht PB ; 26 maart 2010). Dit cijfer geeft weer dat er nog veel te winnen valt in het inzetbaar houden van oudere medewerkers in hun laatste arbeidsjaren. Kort samengevat is het probleem dat er een tekort aan arbeiders zal zijn en dat de oudere werknemers niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van de arbeid. Hierdoor laten we een enorm potentieel aan arbeidskrachten liggen. Duurzame inzetbaarheid Wat is nou de sleutel tot het oplossen van de hierboven geschetste problemen? Het is natuurlijk onmogelijk voor organisaties om invloed uit te oefenen op de vergrijzing, ontgroening en andere demografische ontwikkelingen. Daarentegen kunnen organisaties wel invloed uitoefenen op het inzetbaar houden van oudere medewerkers. Een duurzaam personeelsbeleid is hierbij een steeds vaker gehoord begrip. Duurzame inzetbaarheid is hierbij het uitgangspunt en hieronder verstaan we: de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt. (De Leeuw, 2012). Een duurzame kijk op het personeelbeleid vraagt van organisaties dat zij oog hebben voor betekenisvol, gezond en uitdagend werk voor hun personeel, maar ook vooral dat werknemers tevreden zijn met het werk dat zij doen (Dorenbosch, Gründemann & Sanders, 2011) Naarmate medewerkers ouder worden, verandert datgene wat ze kunnen en willen. Daartegenover staat het feit dat hetgeen werkgevers vragen en bieden ook verandert. Figuur 2 (Dorenbosch, Gründemann & Sanders, 2011) toont aan dat een dynamische match tussen vraag en aanbod de duurzame inzetbaarheid van werknemers ondersteunt. 3

4 Figuur 2 Er komt steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het is inmiddels doorgedrongen tot een strategisch HRM thema. Veel bedrijven hebben inmiddels al maatregelen genomen die de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers bevorderen. Er bestaan vier soorten inzetbaarheidstrategieën waar deze maatregelen onder verdeelt kunnen worden (Kooij, 2010): - Accomodatieve strategie: Deze strategie is er op gericht om maatregelen te nemen waarbij werkeisen worden bijgesteld, zodat het voor de medewerker minder zwaar wordt om het werk uit te voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een uitzonderingspositie voor oudere medewerkers wat betreft nachtwerk. - Maintenance strategie: Uit deze strategie komen maatregelen voort die als doel hebben om het huidige functioneringsniveau te onderhouden en behouden. Voorbeelden van maatregelen binnen deze strategie zijn het bieden van korte trainingen en het verbeteren van de ergonomische omstandigheden. - Ontwikkelingstrategie: Deze strategie is gericht op een doorgaande groei van de medewerkers. Verticale loopbaanplanning en het bieden van opleidingen zijn enkele HR werkzaamheden die hierbij passen. - Utilisatiestrategie: Hierbij worden werktaken anders vormgegeven door onder andere aanvullende taken of andere werkrollen. Het doel hierbij is om andere, onbenutte of in de jaren verbeterde kwaliteiten beter te benutten in dezelfde functie. (Dorenbosch, Gründemann & Sanders, 2011) Kooij (2010) is van mening dat de accomodatieve - en de maintenance strategie veel overeenkomsten hebben. Beide hebben vooral een preventief karakter om nadelige effecten van het ouder worden te voorkomen. Ook de ontwikkeling- en de utilisatiestrategie kennen veel overeenkomsten. Deze zijn vooral gericht op het geven van positieve prikkelingen aan oudere medewerkers. Er zijn vele onderzoeken geweest die cijfers verzameld hebben over de toepassing van inzetbaarheids bevorderende maatregelen onder Nederlandse werkgevers (ECORYS, 2008; IVA, 2009; Van Dalen e.a., 2007; Ybema, Geuskens, Oude Hengel, 2009). Uit de cijfers van deze onderzoeken kan 4

5 opgemaakt worden dat maatregelen die behoren tot de accomodatieve strategie het meest worden toegepast. Ook maatregelen uit maintenance- en ontwikkelingsstrategie worden regelmatig toegepast. Er worden echter weinig maatregelen ingevoerd die tot de utilisatiestrategie behoren. In de volgende opsomming worden de effecten van de vier soorten inzetbaarheidstrategieën besproken: - Accomodatieve strategie: Uit NIDI onderzoek (Van Dalen, Henkens, Schippers, 2007) blijkt dat deze strategie niet als een uitkomst voor de problemen wordt ervaren. Enerzijds geeft het een verkeerd signaal af aan de medewerkers, namelijk dat zij oud zijn en dat zij het wat rustiger aan mogen doen. Anderzijds vergroot de lastenverlichting van de ouderen de druk op jongeren. Verder komt er in het onderzoek naar voren dat interessant werk en waardering meer effect hebben op het wel of niet langer doorwerken, dan de maatregelen die behoren tot deze strategie. - Maintenance strategie: Aangezien oudere medewerkers meer fysieke klachten hebben, zijn ergonomische maatregelen zeer zeker relevant om de inzetbaarheid van ouderen te verlengen. Medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten, zullen meer fysieke klachten hebben dan medewerkers die dat niet doen. De ergonomische maatregelen kunnen het aantal fysieke klachten dus verminderen. - Ontwikkelingstrategie: In onderzoek van Maurer, Weiss en Barbeitte (2003) is geconcludeerd dat ouderen minder behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling. Desondanks blijkt uit de uitkomsten van Kooij (2010) dat er een positieve relatie bestaat tussen de aanwezigheid van een ontwikkelingstrategie en de wil om langer door te werken. Wat hierbij wel een belangrijke factor is, is dat ouderen zich willen ontwikkelen op een manier die is aangepast aan de persoonlijke behoeften en dat zij dus geen voorgekauwd scholingstraject willen doorlopen. - Utilisatiestrategie: De maatregelen die tot deze strategie behoren kunnen betrekking hebben tot job design of workday design. Dat de werktaken worden aangepast aan de huidige kwaliteiten van een medewerker leidt ertoe dat deze zich meer kan identificeren met zijn werk (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Job crafting behoort tot de utilisatiestrategie, waarin wordt gefocust op de aanpassing van taken, werkwijzen, werkvormen of werktijden die beter aansluiten bij de veranderende behoeften, sterktes of fysieke/cognitieve vermogens van werknemers. In tegenstelling tot de overige inzetbaarheidstrategieën richt de utilisatiestrategie zich tot het verduurzamen van het huidige werk door deze met kleine aanpassingen uitdagend, betekenisvol en gezond voor de toekomst te houden. (Dorenbosch, Gründemann, & Sanders, 2009) Job crafting: De oorsprong en wat het inhoud Job crafting is in 2001 geïntroduceerd door Wrzesniewski en Dutton, als reactie op de taakontwerp literatuur. In de taakontwerp literatuur wordt veronderstelt dat de motivatie, het welzijn en de prestaties van medewerkers afhankelijk zijn van het ontwerp van de baan en de taakkenmerken hierbij. Het Job Characteristics Model van Hackman en Oldham (1976) is veruit het bekendste model dat behoort tot de taakontwerp theorie. Vanuit deze theorie is een goed beeld ontstaan over welke factoren de kwaliteit van de arbeid beïnvloeden (onder andere taakvariatie en autonomie). Hackman en Oldham veronderstellen dat organisaties banen dienen te ontwerpen aan de hand van deze factoren/voorwaarden. Dit betekent dat de banen top-down worden ingericht. 5

6 Job crafting benaderd het ontwerpen van banen vanuit een andere richting. Het kernidee van job crafting is namelijk dat je je eigen functie met kleine aanpassingen op maat snijdt. Zodanig dat het werk optimaal aansluit bij je motivatie en talenten, waardoor bevlogenheid en productiviteit kunnen toenemen (Visser, Tjepkema, Spruyt (2012). Met andere woorden: het gaat er bij job crafting niet om wat werk motiverend maakt, maar om hoe je mensen ondersteunt en ze de ruimte geeft om hun eigen werk motiverender te maken. In Figuur 3 is te lezen dat Wrzesniewski en Dutton (2001) dit als volgt beschrijven: The job crafting perspective flips this relationship around with the assertion that responses to a job actually begin the dynamic process in which employees alter task and relational boundaries in ways that change work meaning and identity. Thus, job crafting offers an alternative to job design perspectives, in which the employee is effectively placed in the position traditionally held by managers and is viewed as a competent and active architect of the job. (Wrzesniewski & Dutton, 2001) Volgens de peron-job fit theorie (Cable & Judge, 1996) hebben medewerkers profijt van een verbinding van het werk met wat zij kunnen en wat zij willen. Het Job Demands-Resources model (Bakker & Demerouti, 2007) maakt onderscheid tussen de werkkenmerken: taakeisen en werkhulpbronnen. Deze leiden via een energetisch- en motivationeel proces tot verschillende uitkomsten, te weten burnout en bevlogenheid. Tims, Bakker en Derks (2012) hebben het Job Crafting Scale model ontworpen dat de person-job fit theorie, het Job Demand Resources model en job crafting aan elkaar koppelt. Zij definiëren Job crafting hierbij als: The self-initiated changes that employees make in their own job demands and job resources to attain and/or optimize their personal (work) goals. Dit betekent dat medewerkers zelf aanpassingen maken om de taakeisen en de werkhulpbronnen te matchen met de persoonlijke capaciteiten en behoeften. In onderstaand figuur 4 (Tims, Bakker, Derks, 2012) is de Job Crafting Scale afgebeeld: Figuur 4 6

7 De motieven voor medewerkers om te job craften zijn per medewerker anders, net als de doelen die medewerkers willen bereiken aan de hand van job crafting. Berg, Dutton en Wrzesniewski (2008) onderscheiden vier jobcraftingsmotieven. Te weten: Figuur 5 (Berg, Dutton & Wrzesniewksi, 2008) In 2001 werd Job crafting geïntroduceerd als een individueel proces waarin medewerkers zelf bepalen welke veranderingen er al dan niet worden aangebracht. De laatste jaren is er echter steeds meer onderzoek, zoals dat van Leana, Appelbaum en Shevchuk (2009), waarin naar voren komt dat Job crafting ook in groepsverband is toe te passen. Er wordt gesteld dat individueel en gezamenlijk job craften ook gepaard kan gaan. Met de kanttekening dat het voor functies waarbij medewerkers sterk van elkaar afhankelijk zijn, het logischer is om gezamenlijk te job craften. Job craften wordt gezien als een doorlopend proces, waarin medewerkers continu hun functie kunnen blijven kneden. Het gaat er dus niet om dat medewerkers in één keer een droombaan voor zich hebben gecreëerd, maar dat zij continu invloed uitoefenen op hun werk (Van Vuuren & Dorenbosch, 2011). Job crafting gaat vaak al onbewust. Veel mensen proberen namelijk om al datgene waar ze energie uithalen (lees: leuk vinden) meer aandacht te geven dan de minder leuke zaken. We weten nu vanuit welk perspectief job crafting is ontstaan en we weten dat job crafting een aansluiting van het werk op de behoeften en capaciteiten van de medewerker nastreeft. Ook weten we nu wat de verschillende motieven zijn om te job craften en dat het een doorlopend proces is wat vaak al onbewust wordt uitgevoerd. Vier vormen van job crafting Bij de introductie van job crafting werden er drie vormen van job crafting onderschreden. Te weten: Taak craften, relationeel craften en cognitief craften. Later is er nog een vierde vorm aan toegevoegd, namelijk contextueel craften. Om een duidelijk overzicht van deze vormen te geven, hebben Dorenbosch, Gründemann en Sanders (2011) de tabel in figuur 6 gecreëerd: 7

8 Figuur 6 Effecten van job crafting Bij de introductie van job crafting onderschreden Wrzesniewski en Dutton vier effecten van Job crafting, verdeeld in twee soorten: De specifieke- en de algemene effecten. De specifieke effecten zijn de veranderingen van hoe het werk eruitziet en de veranderingen in de sociale omgeving van het werk. Het eerste algemene effect is de verandering van de betekenis die het werk voor de werknemers heeft. Het andere algemene effect is een sterkere identificering met het werk. Tot nu toe is het onderzoek naar Job crafting vooral theorievormend van karakter geweest en waren deze onderzoeken niet zozeer gericht op de effecten ervan. Desalniettemin zijn er een aantal onderzoeken geweest waar wel degelijk effecten zichtbaar waren. Middels Job crafting passen medewerkers hun werk aan, zodat het beter past bij de persoonlijke behoeften en wensen. Dit leidt tot een hogere motivatie van medewerkers (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Berg, Dutton en Wrzesnievski (2008) stellen dat Job crafting kansen biedt voor medewerkers om gepassioneerd met hun werk bezig te zijn, werkzaamheden te verrichten die hen energie geven en waar zij met plezier aan werken. Hierdoor kan Job crafting leiden tot werkbevlogenheid. Ook is er een positieve relatie gevonden tussen Job crafting en de prestaties van medewerkers ( Bakker & 8

9 Xanthopoulou, 2009). Uit het onderzoek van Tims en Bakker (2010) blijkt dat Job crafting leidt tot baantevredenheid, ontwikkeling van de medewerkers en veerkrachtigheid. De effecten van Job crafting kunnen ook in het kader van het Job Demands-Resources Model worden geplaatst. Als er bij Job crafting gezocht wordt naar werkhulpbronnen (verhoging van de job resources), dan leidt dat tot een hogere motivatie en welzijn (Petrou, 2011). Volgens Bakker en Tims (2010) werkt het stimulerend en motiverend voor medewerkers, als zij bij het Job craften zoeken naar uitdagingen op de werkvloer (verhoging van de job demands) en leidt het tot meer inspanningen maar ook een hogere tevredenheid. Als Job crafting leidt tot een vermindering van belemmerende taakeisen (verlaging job demands), dan leidt dit tot een hogere tevredenheid (Tims en Bakker, 2010) Mulder (2010) heeft geconcludeerd dat Job craften leidt tot bevlogenheid, waardoor de contextuele-, de adaptieve- en de taakprestaties verhogen. Onderstaande figuur 7 geeft deze samenhang weer. Figuur 7 (Mulder, 2010) Er is ook een negatief effect gevonden van Job crafting. Dit vormt een valkuil bij de toepassing van Job crafting. Op het moment dat medewerkers individueel hun functie kneden en er uit passie of interesse extra taken bijnemen, dan kan dat leiden tot extra stress (Berg, Grant & Johnson, 2010). Om te zorgen dat de balans bewaard blijft, is het belangrijk dat job craften transparant en liefst in groepsvorm wordt toegepast. Op deze manier wordt de kans op extra stress door job craften tot het minimum gereduceerd. Conclusie Gezien de effecten ben ik ervan overtuigd dat Job crafting de juiste methode is om duurzame arbeidsrelaties te creëren. Er is een groot gedeelte medewerkers dat zelf al (onbewust) actief is met het vinden van een betere aansluiting van het werk met de persoonlijke motivatie, talenten en interesses. Op het moment dat job crafting door een organisatie gestimuleerd wordt, zullen ook de overige medewerkers van deze organisatie hierin meegaan. Job crafting is een methode die kan bijdragen tot aantrekkelijker ervaren werk. Door job crafting toe te passen, worden medewerkers zich meer bewust van hun eigen inbreng en verantwoordelijkheden. Daarnaast is Job crafting een goede manier om bewust bezig te zijn met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ik denk dat al deze effecten samen zullen leiden tot een daadwerkelijke verduurzaming van de arbeidsrelaties. Ondanks dat medewerkers voor de huidige functie behouden blijven, kunnen medewerkers door te Job craften zich blijven ontwikkelen en roesten zij niet vast binnen de organisatie. Het is in deze tijden van een krappe arbeidsmarkt namelijk belangrijk om het beste te maken van waar je werkt. Op dit moment is er nog maar een gering aanbod van methoden om Job crafting toe te passen, desondanks pleit ik ervoor om Job craften nu al toe te passen. Dit is naar mijn mening de beste manier om het concept uit te bouwen en te laten slagen. 9

10 3. Bronnenlijst Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, Bakker, A.B. & Xanthopoulou, D. (2009), The crossover of daily work engagement: test of an actor partner interdependence model, Journal of Applied Psychology, 94, Berg, J.M., Dutton, J.E. & Wrzesniewski, A. (2008). What is Job Crafting and Why Does It Matter? University of Michigan: Centre of Positive Organizational Scholarship. Berg, J.M., Grant, A.M., & Johnson, V. (2010). Your callings are calling: Crafting work and leisure in pursuit of unanswered occupational calling. Michigan: University of Michigan. Cable, D.M., & Judge, T.A. (1996). Person organization fit, job choice decisions, and organizational entry. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 67, Cuelenaere, B., & Chotkowski, M. ( ). Werkt grijs door? Beroepsbevolking en werkgevers over langer. Opgehaald van ECORYS: docs.minszw.nl/pdf/129/2008/129_2008_3_ pdf Dalen, H. v., Henkens, K., & Schippers, J. (2007). Oudere werknemers door de lens van de werkgever. NIDI report nr 72. Den Haag: NIDI. Dorenbosch, L., R. Gründemann & J. Sanders. (2011). Sleutelen aan eigen inzetbaarheid. Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lager geschoold werk. Hoofddorp: TNO. Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behaviour and Human Performance, 16, Kooij, T. (2010). Motivating Older Workers: A Lifespan Perspective on the Role of Perceived HR Practices.. Amsterdam: VU University. Leana, C., Appelbaum, E. & Shevchuk, I. (2010). Work process and quality of care in early childhood education: the role of job crafting. Academy of Management Journal 52(6), p Maurer, T, Weiss, M, & Barbeite, F. (2003). A model of involvement in workrelated learning and development activity: The effects of individual, situational, motivational and age variables. Journal of Applied Psychology, 88(4), Mulder, D. J. (2010). Job crafting: Het crossover effect van job crafting tussen werk koppels. Masterscriptie, Faculteit Sociale Wetenschappen. Utrecht: Universiteit Utrecht. Petrou, P. (2011). Crafting a job on a daily basis: Contextual antecedents and the effect on work engagement. Journal of Organizational Behavior Radical Coaching. (2012, 7 augustus). The most important people are our employees. [Online afbeelding]. Gedownload op 7 oktober 2012, van 10

11 Roman, B., Smeenk, S., Wersch, F. v., & Muijnck, J. d. (2009). Arbeidsparticipatie van ouderen van oudere werknemers. Onderzoek naar instrumenten en maatregelen. Opgehaald van IVA: Tims, M., Bakker, A.B., Derks, D. (2012). Development and Validation of the Job Crafting Scale. Journal of Vocational Behavior 80, p Tims, M., Bakker, A.B. (2010). Job Crafting: Towards a new model of individual job redesign. South African Joural of Industrial Psychology, 36, 1-9. Van Vuuren, M., Doorenbosch, L. (2011). Mooi werk. Amsterdam: Boom. Visser, T., Tjepkema, S., & Spruyt, M. (2012). Ruimte voor talent door job crafting: Sterke punten productief inzetten. Opgehaald van: pdf Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), Ybema, J.F., Geuskens, G. & Oude Hengel, K. (2009). Oudere werknemers en langer doorwerken: Secundaire analyses op de NEA, het NEA-cohortonderzoek en de WEA. Hoofddorop: TNO. 11

Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam. WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0

Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam. WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0 Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0 INTRODUCTIE Competitief voordeel Werknemers maken het verschil Innovatie Creativiteit

Nadere informatie

Ruimte voor talent door job crafting

Ruimte voor talent door job crafting VERKENNING Sterke punten productief inzetten Ruimte voor talent door job crafting In tijdschriften, boeken, columns: de term job crafting duikt steeds vaker op. Hoe kan deze invalshoek de sterke puntenbenadering

Nadere informatie

Job crafting op basis van een online feedback instrument

Job crafting op basis van een online feedback instrument Job crafting op basis van een online feedback instrument Theoretische achtergrond Toepasbaarheid Resultaten Aan het werk! Groepsopdracht / discussie Theoretische achtergrond (1) Job crafting 1.0: Fysieke

Nadere informatie

Bevlogen. blijven. 16 oktober nr TPP

Bevlogen. blijven. 16 oktober nr TPP Bevlogen blijven 16 oktober nr. 1 2015 TPP Het belang van Positieve Organisatiepsychologie De Positieve Organisatiepsychologie houdt zich bezig met de vraag hoe werknemers optimaal kunnen functioneren

Nadere informatie

Job crafting: Het crossover effect van job crafting tussen werk koppels

Job crafting: Het crossover effect van job crafting tussen werk koppels Masterscriptie 2011/2012, 20050040209-3 Arbeids- en Organisatiepsychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Docenten: Maria Peeters en Ilona van Beek 23 juni 2012 Job crafting: Het crossover effect van

Nadere informatie

Bevlogen mensen in een vitale organisatie

Bevlogen mensen in een vitale organisatie Bevlogen mensen in een vitale organisatie Bezuinigingen, krimp en reorganisaties leiden ertoe dat er meer van mensen wordt gevraagd, maar tegelijkertijd leiden demografische, maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bevlogenheid op de werkvloer: Werkstress L à werkplezier! J

Bevlogenheid op de werkvloer: Werkstress L à werkplezier! J Bevlogenheid op de werkvloer: Werkstress L à werkplezier! J Dr. Daantje Derks Smart Government, 18 juni 2015 Focus psychologie Negatief Ziekteverzuim, verslaving, afwezigheid op het werk, trainingen Meer

Nadere informatie

Job crafting: hype of nieuw HR-instrument?

Job crafting: hype of nieuw HR-instrument? Tijdschrift voor HRM 3 2013 Job crafting: hype of nieuw HR-instrument? Maria Tims Het begrip job crafting is populair in de praktijk en er verschijnen steeds meer artikelen over job crafting in personeelsbladen.

Nadere informatie

Bevlogenheidsinterventies

Bevlogenheidsinterventies Arnold B. Bakker Bevlogenheidsinterventies in organisaties In de afgelopen tien tot vijftien jaar is er veel aandacht geweest voor bevlogenheid in organisaties. Bevlogenheid is een positieve toestand van

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer je personen, teams of organisaties begeleidt bij het proces van job crafting, kun je dit werkboek daarbij gebruiken.

Inleiding. Wanneer je personen, teams of organisaties begeleidt bij het proces van job crafting, kun je dit werkboek daarbij gebruiken. Inleiding Job crafting is het op eigen initiatief doen van aanpassingen in je werk, waardoor het werk beter aansluit bij wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Dat kan je zien als een avontuur, omdat

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis

OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP. X Methoden van Organisatieonderzoek. Voorbereiding op de masterthesis OM JEZELF TE BLIJVEN, MOET JE VERANDEREN (J. BRANSEN) CONCEPTUEEL ONTWERP Voorbereiding op de masterthesis X Methoden van Organisatieonderzoek P a g i n a 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 0 1. Conceptueel

Nadere informatie

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Dhr. Karel de Groot, Politie Brabant-Noord Drs. Maggie (Machteld) van den Heuvel, UU Prof. dr. Eva Demerouti, Dr. Maria

Nadere informatie

Datum Januari 2011. Rob Gründemann Jos Sanders. TNO rapport Job Crafting: Sleutelen aan eigen inzetbaarheid 1

Datum Januari 2011. Rob Gründemann Jos Sanders. TNO rapport Job Crafting: Sleutelen aan eigen inzetbaarheid 1 TNO rapport Job Crafting: Sleutelen aan eigen inzetbaarheid 1 Sleutelen aan eigen inzetbaarheid Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context

Nadere informatie

De Job Demands-Resources benadering van job crafting

De Job Demands-Resources benadering van job crafting De Job Demands-Resources benadering van job crafting Maria Tims, Arnold B. Bakker & Daantje Derks * Dit artikel geeft een overzicht van onderzoek naar job crafting, en van onze visie op zelf geïnitieerd

Nadere informatie

Universiteit Utrecht 16 Autonomie en job-crafting; de oplossing voor het vergroten van de perceived employability?

Universiteit Utrecht 16 Autonomie en job-crafting; de oplossing voor het vergroten van de perceived employability? Universiteit Utrecht 16 Autonomie en job-crafting; de oplossing voor het vergroten van de perceived employability? Een onderzoek naar de relatie tussen autonomie, job-crafting en perceived employability.

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken

Samenvatting. Samenvatting. Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken Samenvatting Actief ouder worden en de motivatie om langer door te werken 151 Introductie De bevolking van Nederland en andere westerse landen vergrijst in hoog tempo. Er worden minder kinderen geboren,

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Job Crafting: Zelf sleutelen aan je motivatie

Job Crafting: Zelf sleutelen aan je motivatie Job Crafting: Zelf sleutelen aan je motivatie Van theorie via onderzoek naar praktijk Dr. Maria Peeters Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie Universiteit Utrecht Lezing leergang Motivatie, NIP 14

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Ontdek als leidinggevende het talent binnen je team via jobcrafting"

Opleidingsfiche voor Ontdek als leidinggevende het talent binnen je team via jobcrafting Opleidingsfiche voor "Ontdek als leidinggevende het talent binnen je team via jobcrafting" Doelstellingen Ontdek hoe je met jobcrafting bijdraagt tot het creëren van meer werkgoesting en een betere samenwerking.

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Job Demands-Resources Interventions

Job Demands-Resources Interventions Job Demands-Resources Interventions Nederlandse samenvatting Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC Introductie Bijna een decennium geleden ontstond de meest recente financiële crisis die tot op de dag van

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap. Bevlogenheid creëren in veranderprocessen

Transformationeel leiderschap. Bevlogenheid creëren in veranderprocessen Transformationeel leiderschap Bevlogenheid creëren in veranderprocessen Auteur Harry Jonker Datum 23 september 2016 Verandering voor iedereen Veranderingen in organisaties vragen over het algemeen nogal

Nadere informatie

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven Onderzoek werkstress, herstel en cultuur De rol van vrijetijdsbesteding 6 februari 2015 Technische Universiteit Eindhoven Human Performance Management Group ir. P.J.R. van Gool prof. dr. E. Demerouti /hpm

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

de toekomst Stress Stress Stress Prof. dr. Arnold Bakker + + Taakeisen KT stress Burnout + + + + Prestatie Prestatie

de toekomst Stress Stress Stress Prof. dr. Arnold Bakker + + Taakeisen KT stress Burnout + + + + Prestatie Prestatie de toekomst Prof. dr. Arnold Bakker Erasmus University Rotterdam Lingnan University Hong Kong BA&O Congres, Landgoed de Reehorst, 12 april 2013 Stress Stress + + Taakeisen KT stress Burnout + + Taakeisen

Nadere informatie

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen The Influence of Self-efficacy

Nadere informatie

Dr. Martin C. Euwema FaculteitPsychologie& Pedagogische Wetenschappen

Dr. Martin C. Euwema FaculteitPsychologie& Pedagogische Wetenschappen Dr. Martin C. Euwema FaculteitPsychologie& Pedagogische Wetenschappen KULeuven 55+ oud? De paus is 78, dus waar praten we over? 1 Leeftijd en inzetbaarheid in de zorg 1. Het belang van leeftijd voor werken

Nadere informatie

Persoonlijke factoren en Sales succes

Persoonlijke factoren en Sales succes Persoonlijke factoren en Sales succes Welke samenhang is er? Gerard Groenewegen Mei 2009 06-55717189 1 Agenda 1. Inleiding 2. Opzet studie 3. Beoordeling van dit onderzoek 4. Bevindingen 5. Conclusie 6.

Nadere informatie

JOB CRAFTING HOE MAAK JE WERK VAN WERK? dr. Luc Dorenbosch. 23 februari 2015 Studiedag Onbeperkt aan de slag Leuven

JOB CRAFTING HOE MAAK JE WERK VAN WERK? dr. Luc Dorenbosch. 23 februari 2015 Studiedag Onbeperkt aan de slag Leuven JOB CRAFTING HOE MAAK JE WERK VAN WERK? dr. Luc Dorenbosch 23 februari 2015 Studiedag Onbeperkt aan de slag Leuven TOOL TRAJECTEN JOB CRAFTING: NIEUWSWAARDIG THEMA DE UITDAGING IN NL Participatie van

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid: facts & figures

Investeren in duurzame inzetbaarheid: facts & figures Investeren in duurzame inzetbaarheid: facts & figures Cristel van de Ven cristel.vandeven@factorvijf.eu, 06 81337133 Duurzame inzetbaarheid op de managementagenda Buzzen, in tweetallen: Bespreek met buurvrouw

Nadere informatie

Psychologisch contract en leeftijd

Psychologisch contract en leeftijd Verwachtingen van werknemers ten aanzien van hun werkgever en hun reacties op psychologisch contractbreuk Psychologisch contract en leeftijd Verschillen ouderen en jongeren in hun verwachtingen van hun

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

De rol van job crafting bij welbevinden

De rol van job crafting bij welbevinden De rol van job crafting bij welbevinden Dr. Maria Tims is universitair docent bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Wido G.M. Oerlemans

Nadere informatie

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann

Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers. 14 december 2010 I Albert Kampermann Talentmanagement in ontwikkeling van vaste naar geprikkelde medewerkers 14 december 2010 I Albert Kampermann Waarom talentmanagement? Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van ontgroening en

Nadere informatie

Sleutelen aan je werk

Sleutelen aan je werk Effecten van een job crafting interventie voor rijksambtenaren Maria Peeters Machteld van den Heuvel Evangelia Demerouti Is het mogelijk om werknemers te trainen in het sleutelen aan hun baan en er zo

Nadere informatie

Switching on and off. office hours. Internet is booming. Normen vervagen ;-); The Do s and Don ts of E-mail during jjk

Switching on and off. office hours. Internet is booming. Normen vervagen ;-); The Do s and Don ts of E-mail during jjk Switching on and off De impact van smartphone gebruik op het welzijn van de werknemer Daantje Derks Erasmus Universiteit Rotterdam Opzet presentatie Algemeen theoretisch kader Aanleiding/observaties Begripsverheldering

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Inclusief talentmanagement: Iedereen een talent?/! Dr. Christina Meyers

Inclusief talentmanagement: Iedereen een talent?/! Dr. Christina Meyers Inclusief talentmanagement: Iedereen een talent?/! Dr. Christina Meyers May 2017 Christina Meyers PhD Assistant Professor Department of Human Resource Studies Tilburg University Onderwijs: Work, well-being

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Rob Gründemann Lector Hogeschool Utrecht Suzanne Jungjohann HR directeur Delta Lloyd Opzet presentatie

Nadere informatie

Fiche de formation pour "Ontdek als leidinggevende het talent binnen je team via jobcrafting"

Fiche de formation pour Ontdek als leidinggevende het talent binnen je team via jobcrafting Fiche de formation pour "Ontdek als leidinggevende het talent binnen je team via jobcrafting" Objectifs Ontdek hoe je met jobcrafting bijdraagt tot het creëren van meer werkgoesting en een betere samenwerking.

Nadere informatie

Hoe meet je prestatie op het werk?

Hoe meet je prestatie op het werk? Body@Work retraite 26-10- 10, TNO Leiden Hoe meet je prestatie op het werk? Project team: Drs. Linda Koopmans (TNO/VUmc) Dr. Claire Bernaards (TNO) Dr. Vincent Hildebrandt (TNO) Prof. Dr. Riekie de Vet

Nadere informatie

Van Arbeid en gezondheid naar duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!! Resultaten uit TNO/SEO onderzoek Irene Houtman

Van Arbeid en gezondheid naar duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!! Resultaten uit TNO/SEO onderzoek Irene Houtman duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!! Resultaten uit TNO/SEO onderzoek Gezondheid belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers van levensbelang

Nadere informatie

Tijdelijk en Toch Bevlogen

Tijdelijk en Toch Bevlogen De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers. The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation

Nadere informatie

4/19/2017. Even voorstellen. Hoorcollege HRM en bevlogenheid. Matchingsdag Personeelwetenschappen

4/19/2017. Even voorstellen. Hoorcollege HRM en bevlogenheid. Matchingsdag Personeelwetenschappen Even voorstellen Matchingsdag Personeelwetenschappen Dr. Brigitte Kroon Docent / onderzoeker HR Studies Welkom! Jeske van Beurden Phd onderzoeker / docent HR Studies 10.35-11.30 uur College door docent

Nadere informatie

Hoe. talenten. werken. 74 oktober nr. 1 2015 TPP

Hoe. talenten. werken. 74 oktober nr. 1 2015 TPP Hoe talenten werken 74 oktober nr. 1 2015 TPP Workshop Sterke Punten heeft effect Sterke punten zijn natuurlijke patronen in denken en doen. Bij toepassing geven ze energie en kunnen ze tot goede prestaties

Nadere informatie

Personeelsbeleid en bevlogenheid van docenten

Personeelsbeleid en bevlogenheid van docenten Judith Konermann was programma-manager en senior adviseur bij KPC Groep. Zij werkt nu als senior manager bij Accenture. Emerance Uytendaal is werkzaam als senior adviseur bij KPC Groep. E-mail: judith@konermann.nl

Nadere informatie

De oudere werknemer en MD

De oudere werknemer en MD + De oudere werknemer en MD Matthijs Bal Vrije Universiteit Amsterdam NFMD Congres 15 januari 2013 + Introductie Matthijs Bal Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam Hiervoor Erasmus Universiteit

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

hoeveel % van jouw tijd op het werk heb je een gevoel dat je kan doen wat je graag doet en waar je goed in bent?

hoeveel % van jouw tijd op het werk heb je een gevoel dat je kan doen wat je graag doet en waar je goed in bent? Maak je team competent, zet in op talent hoeveel % van jouw tijd op het werk heb je een gevoel dat je kan doen wat je graag doet en waar je goed in bent? Mensen die hun talenten inzetten... Zijn productiever

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

De rol van doeloriëntaties

De rol van doeloriëntaties Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater Uitdaging en motivatie: De rol van doeloriëntaties Als medewerkers uitdaging in hun werk ervaren, heeft dit positieve gevolgen voor henzelf en voor de

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in.

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in. Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in Vlaanderen Mindfulness as an Additional Resource for the JD R Model to Explain

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Feeling Good, Working Safe. Nolost Capital 2011

Feeling Good, Working Safe. Nolost Capital 2011 Feeling Good, Working Safe Nolost Capital 2011 WIE IS NOLOST CAPITAL Kennisexpert Organisatiewetenschappen en Organisatiepsychologie Samenwerking Universiteiten Jarenlange internationale onderzoeken in

Nadere informatie

Leiderschap: over balanceren tussen emoties en engagement

Leiderschap: over balanceren tussen emoties en engagement Leiderschap: over balanceren tussen emoties en engagement Prof. dr. IJ. Hetty van Emmerik Maastricht University School of Business and Economics School of Business and Economics School of Business and

Nadere informatie

Invloed van Carrièreontwikkeling en Werkgerelateerde Kenmerken op. Bevlogenheid bij Werknemers van Commerciële Adviesbureaus

Invloed van Carrièreontwikkeling en Werkgerelateerde Kenmerken op. Bevlogenheid bij Werknemers van Commerciële Adviesbureaus Invloed van Carrièreontwikkeling en Werkgerelateerde Kenmerken op Bevlogenheid bij Werknemers van Commerciële Adviesbureaus Influence of Career Development and Work Characteristics on Work Engagement of

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd?

Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd? Over.Werk - Gepubliceerd Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd? Na een lange carrière waarin werk een belangrijke plaats inneemt, vormt pensionering voor de meeste mensen het

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren

Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Tinka van Vuuren Online Talent Manager event 12 mei 2014 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Als het kriebelt, moet je craften What s in a word???

Als het kriebelt, moet je craften What s in a word??? Lont.org loopbaanontwikkeling voor teams Als het kriebelt, moet je craften What s in a word??? Job Carving Job Crafting FUNCTIE A FUNCTIE A Werknemer 1 Werknemer 2!? 3 Job Crafting Zelf of gezamenlijk

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Creëren van een waarderend, duurzaam HR-beleid op school. 2 juni 2017 Prof. Dr. Peggy De Prins

Creëren van een waarderend, duurzaam HR-beleid op school. 2 juni 2017 Prof. Dr. Peggy De Prins Creëren van een waarderend, duurzaam HR-beleid op school 2 juni 2017 Prof. Dr. Peggy De Prins Photo by Thomas Hawk - Creative Commons Attribution-NonCommercial License https://www.flickr.com/photos/51035555243@n01

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Bevlogen Leidinggeven

Bevlogen Leidinggeven Bevlogen Leidinggeven Prof. dr. Arnold Bakker Erasmus Universiteit Rotterdam Centre for Organisational Behaviour bakker@fsw.eur.nl Presentatie 22 januari 2008 Positieve Emoties? Blijdschap Tot voor kort

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd?

Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd? Doorstarten na pensioen: een brug naar een gelukkige pensioentijd? Dingemans, E., Henkens, K., & Van Solinge, H. (2013). Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos, 29(8), 1-3. Dingemans, E.,

Nadere informatie

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Wat verstaan we daaronder? SOK-congres 2 december 2016 1 De ruimte die mensen hebben om alleen of samen met anderen invloed uit te oefenen

Nadere informatie

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008 Workability & Inzetbaarheid Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie De situatie

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een Goed Begin is het Halve Werk

Een Goed Begin is het Halve Werk VU University Amsterdam Een Goed Begin is het Halve Werk Jos Akkermans j.akkermans@vu.nl TNO/NSVP Bijeenkomst Job Engineering: Ontwikkelbanen Woensdag 9 oktober 2013 OVERZICHT 1) Intro: kort overzicht

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

De volgende stappen helpen je een begin te maken om je werk te optimaliseren.

De volgende stappen helpen je een begin te maken om je werk te optimaliseren. Werk staat niet stil Jij wel? Optimaliseer je werk en start met jobcraften Natuurlijk wil je werk doen dat voor jou uitdagend en betekenisvol is. Als je dat werk nu hebt, is dat prachtig. Je bent schijnbaar

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie

Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie Rob Gründemann Faculteit Maatschappij en Recht Captains of Arbo, 13 mei 2009 Opzet van de presentatie 1. De economische recessie 2. Vergrijzing

Nadere informatie

Bridge workers werken door na hun pensioen

Bridge workers werken door na hun pensioen Wat kan hen daarbij helpen Bridge workers werken door na hun pensioen Klaske Veth Door de economische crisis laat het tekort aan medewerkers langer op zich wachten dan voorheen werd aangenomen, maar dit

Nadere informatie

Word een HELD. Dank voor uw deelname! Word een HELD. (al is het maar voor één dag) Sheets. (uitsluitend voor eigen gebruik beschikbaar gesteld)

Word een HELD. Dank voor uw deelname! Word een HELD. (al is het maar voor één dag) Sheets. (uitsluitend voor eigen gebruik beschikbaar gesteld) Sheets Word een HELD (uitsluitend voor eigen gebruik beschikbaar gesteld) Dank voor uw deelname! www.baskodden.nl bas@kodden.net 030-2611061 #wordeenheld Organisa?e- inrich?ng Werk- mo?va?e Unieke Presta3es

Nadere informatie

Introductie in talentdenken

Introductie in talentdenken Introductie in talentdenken Peter Beschuyt Uitdaging: Een duurzame match vinden tussen organisatiedoelen en persoonlijke aspiraties 1& Hoeveel % van de tijd op het werk word jij ingezet op datgene waar

Nadere informatie

Top Performer Programma Fit4theJob. HUFAG thema middag

Top Performer Programma Fit4theJob. HUFAG thema middag Top Performer Programma Fit4theJob HUFAG thema middag 03.06.10 Top Performer Programma Een eerste vonk visie groep partners binnen EY (2007) Hoe kunnen we in de huidige omstandigheden op duurzame en verantwoorde

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting Psychosociale arbeidsbelasting Een positieve benadering Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Drie perspectieven Smal: Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Breder: Werkstress Breedst: Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren

Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren Effectieve strategieën voor zelfgereguleerd leren NWO Onderzoek van Hester de Boer, Anouk S. Donker-Bergstra, Danny D.N.M. Kostons (2012, GION) Samengevat door Irma van der Neut (IVA Onderwijs) Zelf gereguleerd

Nadere informatie

HR Performancemanagement

HR Performancemanagement HR Performancemanagement MiniMBA HR Dag 5 Prof.dr. Willem van Rhenen Leadership Entrepreneurship Stewardship info@nyenrode.nl +31 (0)346-291 291 www.nyenrode.nl 2 Overzicht Performance Labour > Leadership

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Word een HELD. Word een HELD. (al is het maar voor één dag) Sheets. (uitsluitend voor eigen gebruik beschikbaar gesteld) Dank voor uw deelname!

Word een HELD. Word een HELD. (al is het maar voor één dag) Sheets. (uitsluitend voor eigen gebruik beschikbaar gesteld) Dank voor uw deelname! Sheets Word een HELD (uitsluitend voor eigen gebruik beschikbaar gesteld) Dank voor uw deelname! www.baskodden.nl bas@kodden.net 030-2611061 #wordeenheld Leiderschap Werk- mobvabe Unieke Presta3es DefiniBe

Nadere informatie