Deze bijdrage zal in een eerste deel ingaan op het juridisch referentiekader van voomoemde artikelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze bijdrage zal in een eerste deel ingaan op het juridisch referentiekader van voomoemde artikelen."

Transcriptie

1 ~~~ Enkele specifieke aspecten bij de waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling Herman J. Van Impe (*), Bedrijfsrevisor en Accountant, Lid van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Professor IPO-UFSIA Management School en EHSAL Management School J oris Mertens (**), Bedrijfsrevisor, Docent Hogeschool Brabant (Nederland) 1. Inleiding De Reparatiewet van 13 april 1995 heeft de artikelen 190ter en 190quater in de Vennootschappenwet ingevoegd (1). Ten gevolge van deze wetswijziging werd het voor de meerderheidsaandeelhouder mogelijk de minderheidsaandeelhouder te dwingen, in geval van gegronde reden, zijn aandelen aan hem over te laten (artikel 636 W.Venn.). Artikel 642 W.Venn. daarentegen geeft de minderheidsaandeelhouder de mogelijkheid om, eveneens in geval van gegronde reden, de meerderheidsaandeelhouder te verplichten zijn aandelen over te nemen. Deze bijdrage zal in een eerste deel ingaan op het juridisch referentiekader van voomoemde artikelen. In een tweede deel zal worden ingegaan op de waardering van de aandelen van de vennootschap die het voorwerp uitmaakt van de geschillenregeling. Specifieke aandacht zal hierbij worden be steed aan een aantal probleemsituaties die zich in de praktijk kunnen voordoen bij dergelijke waarderingen, zoals o.a. ge- (*) Deze bijdrage bied ik de Heer Henri Olivier aan als dank en sympathie voor de jarenlange vruchtbare samenwerking die ik in de schoot van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met hem mocht hebben, eerst in diverse werkgroepen, de laatste vijf jaar in de raad van het Instituut. Generaties van revisoren zien in Henri hun grote leermeester. (**) Het is mij een eer te mogen meewerken aan dit Liber Amicorum. Deze bijdrage dient gezien te worden als een uiting van mijn waardering voor de door de Heer Olivier gedane inspanningen bij de daadwerkelijke uitbouw van het beroep. (1) Ingevolge de Wet van 7 mei 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1999) werd de Vennootschappenwet gecodificeerd. Artikel 190ter Venn.W. wordt voortaan opgenomen onder artikel 636 e.v. W.Venn. voor wat betreft de NV en onder artikel 334 e.v. W.Venn. voor wat betreft de BVBA. Artikel190quater Venn.W. wordt voortaan opgenomen onder artikel 642 e.v. W.Venn. voor wat betreft de NV en onder artikel 340 e.v. W.Venn. voor wat betreft de BVBA. Overeenkomstig artikel 657 W.Venn. zijn artikel 636 e.v. W.Venn. en artikel642 e.v. W.Venn. eveneens van toepassing op de CVA. Onderhavige bijdrage zal verwijzen naar de wetsartikelen van de NY. De uitzonderingen voor de BVBA zuhen expliciet worden aangehaald. 567

2 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN beurtenissen na balansdatum, de toepassing van de decote en de weging van de verschillende gehanteerde waarderingsmethoden. In de schoot van het Instituut der Bedrijfsrevisoren buigt een werkgroep o.l.v. confrater Luc De Puysseleyr zich over de bedrijfseconomische en juridische aspecten van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor in geval van gedwongen overdracht van aandelen. De werkgroep finaliseert een omstandige ontleding van de geschillenregeling die wellicht zal worden gepubliceerd (2). 2. De geschillenregeling - juridisch referentiekader 2.1. De uitsluiting - artikel 636 tot en met 641 W. Venn. In toepassing van artikel 636 e. v. W. Venn. kan de eiser voor de rechtbank vorderen dat de verweerder zijn aandelen en alle converteerbare effecten in zijn bezit tegen een door de rechter te bepalen prijs overdraagt. a. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 636 W. Venn. Voor de toepassing van artikel 636 W.Venn. moet aan drie essentiele voorwaarden zijn voldaan: 1. Voorwaarden waaraan de vennootschap, waarvan de aandelen worden overgedragen, moet voldoen De uitkoopregeling is van toepassing op zowel de BVBA als de NV Overeenkomstig artikel 657 W.Venn. is de uitkoopregeling eveneens van toepassing op de CVA (3). 2. Voorwaarden waaraan de eisers dienen te voldoen, om de vordering tot overdracht te kunnen instellen Overeenkomstig artikel 636, eerste lid W. Venn. kan de vordering slechts worden ingesteld indien de eisers (4) (5): (2) Maken eveneens deel uit van deze werkgroep: de confraters Luk Ostyn, Thierry Lejuste, Michel Grignard, Bruno Claeys, Joseph-Michel Boes en Prof. Dr. Catherine Dendauw. (3) We kunnen hierbij eveneens verwijzen naar voetnoot 1. (4) Onder eisers wordt verstaan: een of meer aandeelhouders of vennoten die gezamenlijk handelen. (5) Hierbij kan verwezen worden naar de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel d.d. 12 december 1996 (R.R.D. 1997, p. 308): "Om een vordering op grond van (oud) artikel 190ter te kunnen instellen, moet men kunnen bewijzen dat men vennoot is. Dit bewijs kan worden aangebracht door het aandelenregister voor aandelen op naam, en door voorlegging van de titels voor aandelen aan toonder. Andere bewijzen kunnen worden aangebracht, zoals de aanwezigheidslijst op de laatste a1gemene vergadering waarvan de samenstelling niet werd betwist door de andere aandeelhouder." 568

3 ~~ ~---- ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN Bll DE W AARDERING V AN AANDELEN effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten; of effecten bezitten die 20 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, indien de vennootschap effecten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen (oprichtersaandelen, winstaandelen,... ) (6); of effecten bezitten waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. Er dient eveneens verwezen te worden naar artikel 636, tweede lid W. Venn. dat expliciet stelt dat de vordering niet kan worden ingesteld door de vennootschap zelf of door een dochtermaatschappij van de vennootschap. 3. Tweede voorwaarde: de "gegronde reden" Een tweede voorwaarde voor het instellen van een dergelijke vordering betreft het bestaan van een "gegronde reden". Een vordering overeenkomstig artikel 636 W. Venn. kan niet zomaar worden ingesteld door een bepaalde groep van aandeelhouders. Een gegronde reden is vereist. De gegronde reden neemt meestal de vorm aan van een duurzame en ernstige onenigheid tussen de vennoten waardoor elke samenwerking onmogelijk wordt en de normale werking van de vennootschap wordt lamgelegd; de vennoten bevinden zich in een situatie waardoor de onenigheid effectief het voortbestaan van de vennootschap in gevaar brengt (7). Bij het inroepen van de gegronde reden zal de "affectio societatis" tussen de vennoten verdwenen zijn. De inroeping van de toepassing van artikel 636 W.Venn. is aldus een alternatief voor de ontbinding van de vennootschap. V 66r de invoering van deze uitkoopregeling in de Vennootschappenwet was de vereffening van de vennootschap soms de enige oplossing om de geschillen tussen de aandeelhouders te regelen. Voor een detailanalyse van het begrip "gegronde reden" wordt verwezen naar de diverse publicaties die reeds rond dit onderwerp zijn verschenen (8). (6) Deze mogelijkheid doet zich niet voor bij het uitkoopbod in de BVBA overeenkomstig artikel 334 W.Venn. (7) Zie o.m. Rev. prat. soc. 1998, nr. 6760, p (8) Zie hiervoor: - LAGA H., DE LEENHEER 1. en DELVAUX G., "De geschillenregeling en het uitkoopbod in vennootschappen", Instituut der Accountants, p ; - VAN GERVEN D., WYCKAERT M., "Vennootschapsrecht ", T.R. V 1999, p ; - TILLEMAN B., BENOIT-MOURY A. e.a., "Wetboek Vennootschapsrecht - editie 2000, Die Keure, p en verwijzingen. 569

4 ------~ --~-~ ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN b. Overdraagbaarheid van de aandelen N a betekening van de dagvaarding door de eiser aan de verweerder, kan deze laatste zijn aandelen niet vervreemden noeh ze met zakelijke reehten bezwaren, behalve met toestemming van de reehter of van de partijen in het geding en dit in toepassing van artikel 638, eerste lid W.Venn. Er kunnen zieh praktisehe moeilijkheden voordoen m.b.t. de betekening wanneer de verweerder beweert niet meer over de aandelen of een gedeelte ervan te besehikken. Deze omstandigheid is niet ondenkbeeldig in vennootsehappen met aandelen aan toonder, waar statuten noeh eventuele aandeelhoudersovereenkomsten enige beperking of procedure van overdraeht van de aandelen voorzien. Een oplossing hiervoor kan erin bestaan, voorafgaand aan de betekening, een gereehtelijk sekwester over de kwestieuze aandelen te laten aanstellen. Tevens stelt zieh een bijkomende moeilijkheid bij aandelen aan toonder indien niet alle aandelen op de algemene vergadering versehijnen. e. Sehorsing van de reehten verbonden aan de aandelen Overeenkomstig artikel638, 2de lid W.Venn. kan de reehter alle reehten verbonden aan de over te drag en aandelen schorsen, behalve het reeht op dividend. Gelet op het feit dat het dividendreeht niet door de reehter kan worden gesehorst, zal hiermede rekening dienen te worden gehouden bij de uiteindelijke prijsbepaling. Immers, de dividenduitkering gebeurt vanuit de winst en/of het eigen vermogen van de vennootsehap en dit terwijl beide faetoren zijn die de waarde van aandelen van een vennootsehap mede bepalen (9). d. Overdraagbaarheidsbeperkingen van de aandelen De reehter zal in kennis dienen te worden gesteld van de statutaire of eontraetuele overdraagbaarheidsbeperkingen, verbonden aan de kwestieuze aandelen. Artikel 639 W.Venn. voorziet dat de verweerder dienaangaande bij zijn eerste conclusies een afsehrift dient te voegen van de statuten of van dergelijke overeenkomsten. De reehter ziet erop toe dat de reehten verbonden aan de aandelen gevrijwaard worden. (9) Merk op dat, indien het stemreeht van de kwestieuze aandelen is gesehorst, de algemene vergadering redelijkerwijs niet zal beslissen tot uitkering van een dividend. De reehter kan bijgevolg door de sehorsing van de stemreehten van de aandelen de beslissing tot uitkering van dividenden onreehtstreeks overlaten aan de aandeelhouder-eiser. Terloops kan nog worden aangestipt dat in het kader van een dading tussen aandeelhouders kan overeengekomen worden om een dividend uit te keren, en dit om de prijs van de aandelen, die de aandeelhouders-ovememers dienen te betalen, te optimaliseren. 570

5 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BD DE WAARDERING V AN AANDELEN e. De prijsbepaling De reehter bepaalt de prijs van de aandelen die de eiser aan de verweerder zal dienen te betalen binnen de door hem gestelde termijn na betekening van het vonnis (artikel 640 W.Venn.). De eiser kan geen afstand meer doen van zijn vordering indien hij van oordeel is dat de door de reehter bepaalde prijs te hoog is. Overeenkomstig artike1640 W.Venn. kan de eiser nog wel hoger beroep instellen inzake de pri j s. De vaststelling van de prijs zal de reehter meestal toevertrouwen aan een deskundige die hij, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, zal aanstellen (10). De waarde die de deskundige berekent, bindt de reehter niet. Hij heeft het reeht om van deze waarde af te wijken. De mogelijkheid kan zieh voordoen dat de reehter de prijs van de aandelen bepaalt, zonder een beroep te doen op een deskundige. Dit kan het geval zijn wanneer alle in het geding betrokken partijen reeds een waardering van de aandelen van de vennootsehap hebben laten uitvoeren, en waarbij deze waarderingen enkel op een aantal prineipiele punten versehillen (11). f. Overdraeht van de aandelen De betekening van het vonnis heeft onmiddellijk de overdraeht van de aandelen en de reehten verbonden aan deze aandelen tot gevolg. Artike1640, 2de lid W.Venn. bepaalt immers dat de beslissing van de reehter als titel geldt voor de vervulling van de formaliteiten verbonden aan de overdraeht. Op basis van het vonnis zullen de aandelen op naam worden overgesehreven in het aandeelhoudersregister. De betaling van de prijs kan besehouwd worden als een "formaliteit verbonden aan de overdraeht". Teneinde problemen i.v.m. de fysische overdraeht van de aandelen aan toonder te vermijden zal men er goed aan doen de veroordeling tot afgifte te vragen onder verbeurte van een dwangsom (12). (10) We merken hierbij op dat de rechter niet is gebonden door een prijsbepaling die is opgenomen in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst. Hij kan deze terzijde schuiven (Voorz. Kh. Aalst, 28 mei 1997, TR. V. 1999, p. 201). (11) Zie o.m. Kh. Mechelen d.d. 6 februari 1997 (TB.H. 1998, p. 613): "De aanstelling van een deskundige is overbodig omdat partijen zich niet verzetten tegen de bepaling van de prijs aan de hand van de boekwaarde, welke blijkt uit de financiele gegevens die aan de rechter werden medegedeeld." (12) LAGAH., DE LEENHEER J. en DELVAUX G., "De geschillenregeling en het uitkoopbod in vennootschappen", Instituut der Accountants, p

6 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIl DE W AARDERING V AN AANDELEN 2.2. De uittreding - artikel 642 en 643 W. Venn. In tegenstelling tot artikel 636 W. Venn. kan de eiser, in toepassing van artikel 642 W. Venn. voor de rechtbank vorderen dat zijn aandelen en alle converteerbare effecten in zijn bezit tegen een door de reehter te bepalen prijs door de verweerder worden overgenomen. Artikel642 W.Venn. vertoont veel gelijkenissen met artikel636 W.Venn. Versehilpunten zijn: - Er is geen quorum van aantal stemreehten of aandelen vereist voor het instellen van een dergelijke vordering (13); - Verder is er geen verbod opdat de verweerder na de betekening van de dagvaarding zijn aandelen zou vervreemden (14); - De verplichting om eventuele statutaire en/of eontractuele overdrachtsbeperkingen aan de reehter mede te del en berust bij de eiser (15). 3. Waardebepaling van de aandelen In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op een aantal specifieke probleemsituaties die zich kunnen voordoen bij de waardebepaling in het kader van de geschillenregeling Bespreking van het verschil tussen waarde en prijs Er dient een onderseheid gemaakt te worden tussen de waarde van de aandelen en de prijs van de aandelen. De waarde van de aandelen zal bij een uitkoopregeling in de meeste gevallen bepaald worden door een deskundige. Hij zal zich daarbij steunen op (een mix van) de in de literatuur gangbare waarderingsmethoden of op die waarderingsmethoden die voor de sector bijzonder gesehikt zijn. Deze waarde is een theoretische waarde die wetensehappelijk en/of empirisch onderbouwd zal zijn. Overeenkomstig artikel640 en 643 W.Venn. is het de rechter die de prijs van de aandelen bepaalt. De door de reehter vastgestelde prijs betreft het bedrag waartegen de aandelen dienen te worden overgedragen, m.n. het "transactiebedrag". Om deze prijs te bepalen zal hij hierbij meestal steunen op de waarde van de aandelen, zoals bepaald door de deskundige. (13) Artikel 642, tweede lid W.Venn. verwijst niet naar artikel636, eerste lid W.Venn. (14) Artikel 642, tweede lid W.Venn. verwijst niet naar artikel 638, eerste lid W.Venn. (15) Artikel 642, tweede lid W. Venn. 572

7 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN Bll DE W AARDERING V AN AANDELEN 3.2. Vrijheid van de deskundige in de waardebepaling Een veel voorkomende praktijk is een vonnis waarbij de rechter een deskundige aanstelt en meteen het kader bepaalt binnen hetwelk de waardering dient te worden uitgevoerd. Zo kan het gebeuren dat de rechter de te hanteren waarderingmethoden bepaalt of nog, dat hij expliciet stelt dat de toekomstige opbrengsten die door de betreffende vennootschap zullen worden gegenereerd in rekening dienen te worden gebracht (16). De vraag stelt zich of de deskundige deze bepaling dient te volgen, indien hij van oordeel is dat het kader van waardering, gecreeerd door de rechter, de realiteit zou miskennen en aanleiding zou kunnen geven tot een verkeerde waardering. Moet de deskundige in deze situatie de aanwijzingen van de rechter dan nog steeds volgen of heeft hij de vrijheid daarvan af te wijken? Voormelde vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Enerzijds is het niet aan de deskundige om in rechte te oordelen en zal hij een waardering moeten uitvoeren overeenkomstig de imperatieven, opgelegd door de rechter. De deskundige mag zich immers niet in de plaats van de rechter stellen om over de feiten te oordelen. Verder kan worden verwezen naar de wetgeving waarin wordt gesteld dat de aandelen dienen te worden overgenomen tegen de door de rechter bepaalde prijs (17). Indien de rechter van oordeel is dat het door hem geschetste kader van waardering het enige juiste is, zal hij de prijs dan ook in die zin bepalen. De deskundige dient bijgevolg zijn waardering uit te voeren, overeenkomstig de uitgangspunten van de rechter. (16) Voorz. Kh. Aalst, 28 mei 1997 (T.R. V 1999, p. 203): "... de waarde te bepalen aan de hand van de gebruikelijke waarderingsmethoden, met name aan de hand van de methode die steunt op de analyse van de intrinsieke waarde, de rendementswaarde en de cashflow; advies te geven aan welke van de waarderingsmethoden het meest gewicht toekomt gelet op de aard van de onderneming om a1dus te komen tot een waarde op basis van gewogen gemiddelde van de verschillende aangewende waarderingsmethoden." Voorz. Kh. Kortrijk, 16 september 1996 (A.J.T , p. 333): "... De waarde van de over te dragen aandelen in het kader van een vordering tot gedwongen overdracht, dient te worden bepaald aan de hand van de waarde van het vermogen van en de rendementsaspecten van de onderneming, rekening houdend met de respectieve participatie in het aandelenpakket". Voorz. Kh. Kortrijk 17 februari 1997 (A.J. T , p. 335): "De waardebepaling van de aandelen in het kader van een gedwongen overdracht dient te gebeuren op basis van een gewogen gemiddelde van de vermogens- en rendementswaarde." (17) Artike1 640, eerste lid W.Venn. en artikel 643, eerste lid W.Venn. 573

8 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN Anderzijds staat het de deskundige vrij om in zijn verslag een waardering uit te werken waarbij hij van andere uitgangspunten vertrekt. De deskundige zal in dit geval zijn uitgangspunten vermelden en motiveren waarom deze in het gegeven geval passend zijn. Hij zal zich hierbij behoeden zich te mengen in de feitenkwesties. In het specifieke geval waarbij de rechter oordeelt dat een waardering dient te worden uitgevoerd op basis van verschillende waarderingsmethoden, waarbij aan iedere methode het passend gewicht dient te worden toegekend, heeft de deskundige nog altijd de mogelijkheid om aan een of meerdere waarderingsmethoden geen of een symbolisch gewicht toe te kennen (18). Hij zal deze situatie uiteraard wel met de nodige omzichtigheid behandelen Tijdstip van de waardebepaling De rechter bepaalt meestal in zijn vonnis ter aanstelling van een deskundige het tijdstip waarop de waardebepaling van de aandelen dient te worden uitgevoerd. Veel voorkomend is het geval waarbij wordt gesteld dat de waardering dient te worden uitgevoerd op het ogenblik van de betekening van de dagvaarding. Het is echter niet ondenkbeeldig dat de rechter van oordeel is dat de waardering op een vroeger tijdstip dient te worden uitgevoerd. Dit kan het geval zijn indien de aandelen sinds de vertroebeling van de verstandhouding tussen de vennoten zijn ontwaard, en dit door toedoen van een van de partijen betrokken in het gedingo Een ander geval kan zich voordoen waarbij de minderheidsaandeelhouders, voorafgaand aan de uitkoopregeling, een beschikking hebben bekomen tot aanstelling van een deskundige. Indien deze deskundige bepaalde onregelmatigheden, die de waarde van aandelen belnvloeden, heeft vastgesteld, kan de rechter de waardering laten uitvoeren op het ogenblik van de start van deze onregelmatigheden, zoals vastgesteld door de deskundige (19). De vraag die zich hierbij stelt is of de rechter kan bepalen dat de waardering dient te worden uitgevoerd op een datum na die van het vonnis. Gelet op het feit dat de rechter het kader van de waardering bepaalt zou deze mogelijkheid zich kunnen (18) Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij de waardering van patrimoniumvennootschappen die gesteund wordt op de gecorrigeerde substantiele waarde. (19) In deze zin kan eveneens verwezen worden naar Voorz. Kh. Kortrijk 7 april1997 (T.R. V. 1999, p. 290): "De deskundige aangesteld voor het bepalen van de prijs moet rekening houden met alle elementen om de werkelijke waarde van de aandelen te bepalen, zoals bijvoorbeeld ook met het feit dat de gedragingen die de gegronde reden vormen, de waarde van de vennootschap hebben aangetast." 574

9 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BI] DE W AARDERING V AN AANDELEN voordoen (cf. punt 3.2. supra). Deze mogelijkheid is echter veeleer theoretisch. De situatie waarbij wordt gesteld dat de waardering - al dan niet gedeeltelijk - dient te geschieden op basis van toekomstige cijfers is echter niet ondenkbeeldig (20). Tot slot kan het geval zich voordoen waarbij de rechter geen datum heeft bepaald waarop de waardering dient te geschieden. Hierbij dient oj. de waardering te geschieden op datum van de aanstelling van de deskundige. Het is immers op die datum dat de deskundige de opdracht tot waardering krijgt. Meestal zal de datum waarop de waardering dient te geschieden niet overeenstemmen met de datum van afsluiting van het boekjaar. De deskundige zal uit praktische overwegingen de waardering uitvoeren op de dichtstbijzijnde balansdatum. Zo nodig zal hij de waardering corrigeren met een vermogenscorrectie voor de periode tussen de balansdatum en de datum waarop de waardering overeenkomstig het vonnis dient te geschieden. Indien de keuze van deze datum de waardering van de aandelen zou be'invloeden, kan hij zijn waardering uitvoeren op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat (21). Hij zal rekening houden met de gebeurtenissen tussen de datum opgenomen in het vonnis van de rechter en de datum van effectieve waardering De waardering in going concern De waardering van de aandelen in het kader van de uitkoopregeling dient in going concern van de vennootschappelijke activiteiten te geschieden. Een wijziging in de structuur van het aandeelhouderschap zal normaal geen rechtstreeks verband houden met een eventuele afbouw of stopzetting van de vennootschappelijke activiteit. Integendeel, de aanleiding van de in dit artikel besproken opdracht tot waardering is dikwijls het gevaar dat het huidige aandelenbezit zou kunnen leiden of reeds geleid heeft tot schade aan de ondememing zelf (22). De waardering van de aandelen in going concern steunt voornamelijk op twee waarderingsmethoden: (20) De deskundige zal de waardering op basis van toekomstige gegevens met de nodige omzichtigheid behandelen. Een bedrijfsrevisor zal deze toekomstige gegevens benaderen, rekening houdend met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren d.d. 1 december 1995 aangaande de controle van de boekhoudkundige ramingen (Instituut der Bedrijfsrevisoren, Vademecum van de Bedrijfsrevisor, 1999, p. 523). (21) De deskundige zal over deze materie een akkoord trachten te bekomen van partijen m.b.t. deze werkwijze. Dit akkoord zal meestal in de notulen van de installatievergadering worden genotuleerd. (22) Hierbij kan worden verwezen naar de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde d.d. 29 april 1998 (T.R. V. 1999, p. 279): "Bij wederzijdse vorderingen van gedwongen overdracht moet de voorkeur worden gegeven aan de vennoot die het meest garanties biedt voor het voortbestaan van de vennootschap. " 575

10 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN a. De rendements- en rendabiliteitswaarden Vooreerst kunnen we de methoden van de rendements- en rendabiliteitswaarden aanhalen: deze methoden vertrekken van het standpunt dat een investering slechts haar waarde verkrijgt omwille van de toekomstige opbrengsten die ze de investeerders zalleveren. De rendementswaarde van een ondememing is gelijk aan de contante of geactualiseerde waarde van de te verwachten dividenden. Deze waarderingsmethode is enkel toepasbaar in ondememingen met een constante dividenduitkering die gesteund is op een vaste dividendpolitiek en een gestaaggroeiende constante rendabili tei t. De rendabiliteitswaarde van een ondememing is gelijk aan de contante waarde of geactualiseerde waarde van de te verwachten nettowinsten na belasting, ontdaan van de uitzonderlijke kosten en opbrengsten. In toepassing van deze methode wordt geen rekening gehouden met het feit of deze winsten al dan niet worden uitgekeerd. De te verwachten nettowinsten worden meestal berekend door extrapolatie van de winsten gerealiseerd tijdens de afgelopen jaren. b. De gecorrigeerde substantiele waarde Een tweede waarderingsmethode betreft de gecorrigeerde substantiele waarde: bij de bepaling van de gecorrigeerde substantiele waarde van een ondememing wordt vertrokken van het boekhoudkundig eigen vermogen, dat wordt gecorrigeerd met de in de ondememing aanwezige, latente meer- en minderwaarden. De vraag kan gesteld worden of voormelde meer- en minderwaarden "bruto", dan wel "netto" (23) dienen te worden gerekend. Deze problematiek zal verder behandeld worden in punt 3.5. infra Problematiek van de belastinglatentie by de bepaling van de substantiele waarde van vennootschappen Bij de waarderingsmethode op basis van de gecorrigeerde substantiele waarde wordt over het algemeen rekening gehouden met de belastinglatentie op de in de ondememing aanwezige latente meerwaarden. De grondslag hiervoor is dat, indien de latente meerwaarde een vaststaande meerwaarde wordt ten gevolge van een verkoop, deze meerwaarde in de vennootschap zal worden belast. (23) Dj. na belastingeffect. 576

11 -----~-~---~ ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN Verder kan nog de vergelijking worden gemaakt met de verkoop van een handelszaak in de vorm van een transactie van activa- en passivabestanddelen. In deze situatie zal, in hoofde van de verkopende vennootschap, de latente meerwaarde gerealiseerd en belast worden. De kopende vennootschap heeft in deze situatie het voordeel dat zij zal kunnen afschrijven op de volledige aankoopprijs. Het zou aldus niet billijk zijn bij een aandelentransactie geen rekening te houden met deze latente meerwaarden. Immers, de verkopende partij zou op deze meerwaarde geen belasting betalen en de kopende partij zou op deze meerwaarde niet kunnen afschrijven. Het Hof van beroep te Gent stelde dienaangaande in zijn arrest d.d. 24 juni 1998 (24): De principiele basis voor de inca1culatie van een fiscale latentie in de substantiele waarde is dat (volledig) afgeschreven bestanddelen, die in de toekomst verder zullen aangewend worden voor de beroepsactiviteit, mede hun bijdrage zullen leveren in het productieproces en mede zullen instaan voor belastbare opbrengsten. Bij een dynamische analyse van de rendementsmethoden wordt de (toekomstige) belasting expliciet verrekend; in de statistische analyse van de substantiele waarderingsmethode wordt het winstpotentieel van elk individueel activum tot uitdrukking gebracht. Deze winstcapaciteit moet eveneens na belasting beoordeeld worden. De vraag stelt zich aan welk percentage deze belastinglatentie op de latente meerwaarden dient te worden verrekend. Dient dit te worden verrekend aan het maximale tarief in de vennootschapsbelasting, dan wel aan een tarief rekening houdend met de gespreide belasting van de meerwaarde (bij een herinvestering van de verkoopprijs, binnen de door de wet voorziene periode). Ons inziens dient principieel een tarief te worden gehanteerd dat rekening houdt met het spreiden van de belasting, indien deze mogelijkheid zich bij het betreffende actief kan voordoen. Het kan immers als een behoorlijk bestuur worden aangezien dat een vennootschap, bij de verkoop van een actiefbestanddeel, zal verkiezen de meerwaarde gespreid te laten belasten. Voor de berekening van het tarief van de vennootschapsbelasting zal men rekening houden met een periode gelijk aan de afschrijvingsperiode. Zo zal verondersteld worden dat, in het geval van een latente meerwaarde op een administratief gebouw, wat normaal over 30 jaar wordt afgeschreven, een belastinglatentie zal worden toegepast van 18,43 % (25). (24) T.R. V. 1999, p (25) Rekening houdend met een actualisatierentevoet van 6% bedraagt de actua1isatiefactor 13,7648. Het geactualiseerd belastingpercentage bedraagt aldus: % x 13,7648 = 18,43 %

12 ~--- ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN En wat indien de vennootschap wegens bijvoorbeeld een in het verleden doorgevoerde herstructurering, nog werkelijke (niet betwiste) fiscale verliezen heeft? In deze situatie dient ons inziens geopteerd te worden om de latente meerwaarde eerst te compenseren met de fiscale verliezen. Vervolgens dient het saldo van de meerwaarde te worden verminderd met een belastinglatentie. De verrekening van belastinglatenties op meerwaarden in de waardebepaling van aandelen is ontegensprekelijk afhankelijk van situatie tot situatie Belastingstelsel in hoofde van de aandeelhouder die wordt uitgekocht Vraag is ofbij de bepaling van de aandelenprijs rekening moet worden gehouden met het fiscaal regime van de eventueel gerealiseerde meerwaarde in hoofde van de cedent. Meestal zal er zich voor de Belgische aandeelhouder-vennootschap geen ptobleem voordoen. Krachtens artikel 192 WIB 92 zijn veml00tschappen immers vrijgesteld op dergelijke gerealiseerde meerwaarden. Dit geldt ook voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd door natuurlijke personen in het kader van het beheer van hun prive-vermogen. Natuurlijke personen kunnen echter op de door hen gerealiseerde meerwaarden worden belast als het resultaat van winstgevende bezigheden (artikel 24, 2 en 27, 3 WIB 92), als resultaat van speculatie of in het kader van artikel 90, 1 WIB 92 m.b.t. de belangrijke deelnemingen. Daar waar voor de bepaling van de waarde van de aandelen rekening moet worden gehouden met de fiscale druk op de meerwaarden (cf. punt 3.5. supra) menen wij dat geen rekening moet worden gehouden met een eventuele belasting in hoofde van de cedent, gezien die belasting geenszins de reele verkoopwaarde van de aandelen beynvloedt Prohlematiek m.h.t. de toekenning van het hetrekkelijk gewicht aan de verschillende waarderingsmethoden Kan een deskundige het betrekkelijk gewicht dat hij aan de verschillende waarderingsmethoden hecht vri j kiezen, of dient hij het gewone gemiddelde van de verschillende waarderingsmethoden te nemen als waarde voor de ondememing? De keuze van het betrekkelijk gewicht dat aan elk van de waarderingsmethoden zal worden gehecht zal afhangen van ondememing tot onderneming en van sector tot sector. 578

13 ~~ ~- ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN Bll DE W AARDERING V AN AANDELEN Zo zal de waardering van een patrimoniumvennootschap met uitsluitend terreinen en gebouwen met normaal rendement in haar bezit gesteund worden op de gecorrigeerde substantiele waarde. Bij een dergelijke patrimoniumvennootschap ligt de nadruk immers niet enkel op het rendement, maar op de realisatie van mogelijke meerwaarden bij een latere verkoop. Bij de waardering van een operationele productie- of handelsvennootschap zal men minstens evenveel aandacht besteden aan de rendementswaarden, zonder dat daarbij de uiteindelijk bekomen waarde van de vennootschap lager hoeft te liggen dan de gecorrigeerde substantiele waarde (26). Bij normaal renderende bedrijven is het immers niet logisch dat de waarde voor de totaliteit der aandelen veellager ligt dan de waarde van de activa, verminderd met de schulden. 3.B. Invloed van de gebeurtenissen na balansdatum op de waardebepaling van de onderneming De vraag stelt zich of, bij de waardering van een ondememing in het kader van een uitkoopregeling, rekening dient te worden gehouden met gebeurtenissen na balansdatum (27) indien de rechter heeft bepaald dat de waardering op een welbepaald tijdstip dient te geschieden. Volgens een eerste benadering van deze problematiek lijkt deze vraagstelling logisch en is het antwoord bevestigend. Indien het vaststaat dat de waarde van de ondememing in de toekomst negatief zal worden be"invloed, zou het onlogisch zijn hiermede geen rekening te houden. Indien deze gebeurtenis een eenmalig feit is, zal dit zijn invloed hebben op de gecorrigeerde substantiele waarde van de ondememing, doch niet op de rendabiliteitswaarde, vermits laatstgenoemde methode geen rekening houdt met gebeurtenissen na balansdatum (28). Zo zal, wanneer na balansdatum een klant van de ondememing in faling zou gaan, het effect op de waardering van deze gebeurtenis beperkt blijven tot de bijkomende waardevermindering op deze klant. Indien de gebeurtenis haar invloed heeft op de verdere toekomst van de ondememing zal niet enkel de substantiele waarde worden beynvloed. Immers, volgens de rendabiliteitsmethode is een ondememing waard, rekening houdend met wat ze in de toekomst aan winsten en/of cashflow zal genereren. (26) Uitgesproken voorbeelden vormen de waarderingsmethoden die thans worden gehanteerd bij de overnames van technologiebedrijven in de e-commerce business. (27) Met balansdatum wordt bedoeld: de datum waarop de waardering wordt uitgevoerd (d.i. de datum zoals bepaald in het vonnis tot aanstelling van een deskundige - cf. punt 3.3. supra). (28) Onverminderd het feit dat de rendementswaarde kan gebaseerd zijn op in de toekomst geprojecteerde gegevens. 579

14 ~-~~ ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN Bll DE WAARDERING V AN AANDELEN Bijvoorbeeld: Indien na jaareinde de belangrijkste klant van de onderneming in faling zou gaan, zal dit zijn invloed hebben op: - de gecorrigeerde substantiele waarde van de vennootschap in de vorm van een bijkomende waardevermindering op deze klant voor de nog openstaande vordering, alsook een vermindering van de waarde van goodwill; - de rendabiliteitswaarde indien, ten gevolge van het wegvallen van deze klant, de rendabiliteit en de cashflow van de ondememing op een substantiele wijze zou wijzlgen. Een gelijkaardige situatie kan zich voordoen indien uit een milieurapport, opgemaakt na balansdatum, blijkt dat de onderneming oorzaak is van een zware vervuiling van terreinen waarvan zij eigenares is. Dit heeft niet alleen noodzakelijke eenmalige saneringskosten tot gevolg; de verdere exploitatie van de onderneming zou hierdoor geheei of gedeeltelijk in het gedrang kunnen komen. De vraag die zich stelt, is of de deskundige rekening dient te houden met gebeurtenissen na balansdatum indien deze het gevolg zijn van handelingen, eigen aan de persoon en die enkel tot doel hebben de waardebepaling van de onderneming te belnvloeden (29). Het antwoord op deze vraag is bevestigend. De deskundige zal rekening houden met de inv Ioed op de waardering van deze gebeurtenissen na balansdatum, zelfs al hadden deze enkel tot doel de waardebepaling van de onderneming te belnvloeden (30). De benadeelde partij zal er in dit gevai goed aan doen de deskundige te vragen een berekening te maken van het effect op de waardering van die bepaalde gebeurtenissen. Op basis van deze alternatieve waardering zal de benadeelde partij haar verlies kunnen berekenen en dit via een alternatieve procedure kunnen verhalen op de andere partijlbestuurder in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. (29) In het kader van artikel 642 W.Venn. zou de situatie zieh kunnen voordoen waarbij diegene die wordt veroordeeld tot overname van de aandelen, bepaalde handelingen verrieht met het oog op een daling van de waarde van de aandelen. Hij zou bv. de vennootsehap in vereffening kunnen stellen. In het kader van artike1636 W.Venn. kan de eiser eveneens dergelijke handelingen stellen. (30) De reehter zou eventueel in het vonnis tot aanstelling van een deskundige kunnen beslissen dat geen rekening dient gehouden te worden met bepaalde gebeurtenissen na balansdatum. 580

15 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN 3.9. Bespreking van het verschil tussen de waarde van een onderneming en de waarde van (een gedeelte van) de aandelen De deskundige zal in zijn verslag in eerste instantie overgaan tot de bepaling van de waarde van de onderneming. In een tweede fase zal hij de waarde van het pakket aandelen bepalen. Bij de waardering van een pakket aandelen van een onderneming zal men rekening houden met het percentage van het betreffende pakket aandelen t.o. v. het totaal aantal aandelen. De waarde van de aandelen wordt immers grotendeels bepaald door de controle die een aandeelhouder erdoor verkrijgt. Bij een transactie van aandelen in normale marktomstandigheden zal een aandeelhouder die 49% van de aandelen bezit, bereid zijn een relatief hoge prijs te betalen voor 2 % extra van de aandelen. Immers, door meer dan 50% van de aandelen te bezitten krijgt hij een controle over de vennootschap (31). Daarentegen zal een aandeelhouder die 51 % van de aandelen bezit, minder geneigd zijn een hoge prijs voor deze 2% aandelen te betalen (32). Naast voormelde 50% grens is er nog de 75%-grens (33) of zelfs de 80%-grens (34) nvloed van de waarderillgen uit het verledell Het kan voorkomen dat in het recente verleden een waardebepaling van de vennootschap werd uitgevoerd. Dit kan het geval zijn bij een in de vennootschap doorgevoerde kapitaalverhoging (in baar geld of d.m.v. een niet-geldelijke inbreng), een erfenis, een aandelentransactie, een fusie door overneming, enz. De deskundige is, ons inziens, juridisch niet gehouden aan de dan gehanteerde waardering, noch aan de bij de waardering weerhouden waarderingsmethoden. Het is echter evident dat wanneer hij tot een fundamenteel andere waardebepaling komt, hij zich in zijn deskundigenverslag best zal verantwoorden (35). (31) Behoudens anders1uidende aandee1houdersovereenkomsten (bestaande stemafspraken) of bepalingen in de statuten inzake bijzondere meerderheden. (32) Voor een benadering van de problematiek van de decote, zie o.m.van DE VOORDE T., "Waardebepaling van de onderneming, fusies en liquidaties", cursus FMO, Vlekho, 1999, p en CALLEBAUT S. en VAN IMPE H., "Waardebepaling van de onderneming", cursus EMS, (33) Meerderheid vereist voor de meeste beslissingen die een statutenwijziging inhouden. (34) Meerderheid vereist voor de wijziging van de rechtsvorm van de onderneming (artikel W.Venn.) of doelswijziging (artikel 559 W.Venn.). (35) In deze context kan de deskundige-bedrijfsrevisor het werk van een confrater in opspraak brengen en dient hij zijn confrater op de hoogte te brengen van de punten waarover een meningsverschil bestaat (artikel 25 van het K.B. van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren). 581

16 ENKELE SPECIFIEKE ASPECTEN BIJ DE W AARDERING V AN AANDELEN 4. Besluit In het kader van deze bijdrage tot dit Liber Amicorum hopen wij een aantal aspecten te hebben aangehaald die dienstig kunnen zijn voor de practicus. Wij hebben gepoogd, vanuit de praktijk van waardering in het kader van de geschillenregeling, een aantal aspecten aan te halen waarmee de waarderingsdeskundige, bij de uitvoering van zijn opdracht, kan worden geconfronteerd. 582

Prijsbepaling van effecten bij de geschillenregeling in het vennootschapsrecht - De prijs van de vrijheid

Prijsbepaling van effecten bij de geschillenregeling in het vennootschapsrecht - De prijs van de vrijheid Prijsbepaling van effecten bij de geschillenregeling in het vennootschapsrecht - De prijs van de vrijheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen Wat is een partiële splitsing van een vennootschap? Bij een partiële splitsing wordt het vermogen van de vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB De Wet van 8 januari 2012, die op diezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wijzigt de documentatie- en verslaggevingsverplichtingen

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012

LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012 CONTROLE VAN EEN WETTELIJKE OPDRACHT Volgende vragen hebben betrekking op de controle van wettelijke opdrachten. De inspecteur is slechts verplicht de vragen te beantwoorden mbt de te controleren geselecteerde

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Antwerpse Diamantbank nv

Antwerpse Diamantbank nv Verslag van de commissaris aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Antwerpse Diamantbank nv Betreffende de fusie door overneming van de naamloze vennootschap Antwerpse Diamantbank nv door KBC Bank

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 DECEMBER 2010 C.08.0441.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0441.F E. J., vertegenwoordigd door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen O. T., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie