LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012"

Transcriptie

1 CONTROLE VAN EEN WETTELIJKE OPDRACHT Volgende vragen hebben betrekking op de controle van wettelijke opdrachten. De inspecteur is slechts verplicht de vragen te beantwoorden mbt de te controleren geselecteerde wettelijke opdracht. 1. Inbreng in natura (Normen inzake controle inbreng in natura en quasi-inbreng ) verantwoordelijkheden van de revisor en van het management, verklaring of een andere bedrijfsrevisor de laatste 12 maanden prestaties heeft geleverd voor rekening van de onderneming)? 2 Blijkt uit het dossier dat desgevallend voorafgaandelijk contact werd genomen met een andere bedrijfsrevisor en dat zijn erelonen werden betaald? 5 Blijkt uit het dossier dat een werkprogramma werd opgesteld en gebruikt? 6 Blijkt uit het dossier dat het ontwerp van statuten of statutenwijziging werd verkregen en desgevallend gecontroleerd (identificatie van stichters, doel, samenstelling kapitaal, enz )? 7 Desgevallend, blijkt uit het dossier dat de historiek van het kapitaal werd nagegaan (volstort en toegestaan kapitaal, kapitaalvermindering, enz...) en of de regels inzake voorkeurrecht werden nageleefd? 8 Blijkt uit het dossier dat een (ontwerp)verslag van de oprichters of het bestuursorgaan werd bekomen (incl. beschrijving en waardering van de in te brengen of over te dragen bestanddelen)? 9 Blijkt uit het dossier dat voldoende aandacht werd besteed aan het verslag dat de oprichters of het bestuursorgaan moeten opstellen en waarin werd overgegaan tot de waardering van de in te brengen of over te dragen bestanddelen (werd desgevallend rekening gehouden met de verklaring waarom partijen hebben afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor)? 10 Blijkt uit het dossier dat ingeval het om ingebrachte goederen gaat, deze werden gecontroleerd en overeenstemmen met de beschrijving opgenomen in voormeld (ontwerp)verslag? Mogelijkheden tot controle zijn nazicht eigendomstitels, schriftelijk akkoord van de eigenaar of schuldeiser, door de klanten voorgestelde inbrengwaarde, kadastrale gegevens, bevestiging van de hypotheekbewaarder, onafhankelijk schattingsverslag, waardering naar economische maatstaven en alle andere bewijsstukken nuttig voor de controle en het uitbrengen van een oordeel)? 11 Blijkt uit het dossier dat de bedrijfsrevisor, met het oog op het beoordelen van de beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die het voorwerp uitmaken van de inbreng de nodige fiscale en sociale attesten van de oprichters heeft verkregen? 12 Blijkt uit het dossier dat de door de partijen weerhouden methoden van waardering werden gecontroleerd en dat de gepastheid van de gedane keuze werd beoordeeld? versie juli /11

2 13 Blijkt desgevallend uit het dossier dat de bedrijfsrevisor heeft nagegaan of de inbreng niet overgewaardeerd is? Hiertoe zal de bedrijfsrevisor alle bewijsmiddelen en verantwoordingsstukken die hij noodzakelijk acht dienen te verkrijgen en zal hij de nodige controles moeten verrichten. 14 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan dat de waarde waartoe de waarderingen leiden tenminste overeen komen met het aantal en de nominale waarde of de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen (eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie)? 15 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan of de inbrengers of overdragers bijzondere voordelen hebben genoten die bijdragen tot de werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura? 16 Ingeval oprichting van een vennootschap, blijkt uit het dossier dat de bedrijfsrevisor heeft vastgesteld of het deel van het kapitaal, dat aan iedere inbrenger in natura wordt toegekend, gelijk is aan de nettowaarde van iedere inbreng in natura? 17 Ingeval van kapitaalverhoging, blijkt uit het dossier dat de bedrijfsrevisor heeft nagegaan dat het bedrag dat voortvloeit uit het aantal uitgegeven aandelen, vermenigvuldigd met de nominale waarde en, in voorkomend geval, de uitgiftepremie of indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde, niet hoger is dan de waarde waartoe de waarderingsmethoden van de inbreng in natura leiden? 18 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na afsluiting van de boekhoudkundige staat of na de datum van de vaststelling van de waarde van de inbrengen werden gecontroleerd? 19 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt overeenkomstig de normen terzake (incl. opdracht, identificatie van de transactie, wijze waarop de controle van de beschrijving werd uitgevoerd, wijze van waardering en vergoeding, gebruik van het werk van een deskundige en het gevolg dat daaraan werd gegegeven)? 20 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de normen ter zake (C43? 21 Blijkt uit het verslag inzake de inbreng in natura dat de beschrijving van de inbreng deze is die voorgesteld wordt in het ontwerp van authentieke akte en/of in het ontwerpverslag van de oprichters of het bestuursorgaan? 22 Blijkt uit het verslag dat de bedrijfsrevisor geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion" )? 23 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 2. Quasi-inbreng (Normen inzake controle inbreng in natura en quasi-inbreng ) verantwoordelijkheden van de revisor en van het management, verklaring of een andere bedrijfsrevisor de laatste 12 maanden prestaties heeft geleverd voor rekening van de onderneming)? 2 Blijkt uit het dossier dat desgevallend voorafgaandelijk contact werd genomen met een andere bedrijfsrevisor en dat zijn erelonen werden betaald? 5 Blijkt uit het dossier dat een werkprogramma werd opgesteld en gebruikt? versie juli /11

3 6 Blijkt uit het dossier dat een ontwerpovereenkomst inzake de verkrijging van de goederen werd bekomen? 7 Blijkt uit het dossier dat een (ontwerp)verslag van de oprichters of het bestuursorgaan werd bekomen (incl. beschrijving en waardering van de in te brengen of over te dragen bestanddelen)? 8 Blijkt uit het dossier dat voldoende aandacht werd besteed aan het verslag dat de oprichters of het bestuursorgaan moeten opstellen en waarin werd overgegaan tot de waardering van de in te brengen of over te dragen bestanddelen (werd desgevallend rekening gehouden met de verklaring waarom partijen hebben afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor)? 9 Blijkt uit het dossier dat de ingebrachte goederen werden gecontroleerd en overeenstemmen met de beschrijving opgenomen in voormeld (ontwerp)verslag? Mogelijkheden tot controle zijn nazicht eigendomstitels, schriftelijk akkoord van de eigenaar of schuldeiser, door de klant voorgestelde inbrengwaarde, kadastrale gegevens, bevestiging van de hypotheekbewaarder, onafhankelijk schattingsverslag, waardering naar economische maatstaven en alle andere bewijsstukken nuttig voor de controle en het uitbrengen van een oordeel)? 10 Blijkt uit het dossier dat de bedrijfsrevisor, met het oog op het beoordelen van de beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die het voorwerp uitmaken van de inbreng de nodige fiscale en sociale attesten van het bestuursorgaan heeft verkregen? 11 Blijkt uit het dossier dat de door de partijen weerhouden methoden van waardering werden gecontroleerd en dat de gepastheid van de gedane keuze werd beoordeeld? 12 Blijkt desgevallend uit het dossier dat de bedrijfsrevisor heeft nagegaan of de quasi-inbreng niet overgewaardeerd is? Hiertoe zal de bedrijfsrevisor alle bewijsmiddelen en verantwoordingsstukken die hij noodzakelijk acht dienen te verkrijgen en zal hij de nodige controles moeten verrichten. 13 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan dat de waarden waartoe de waarderingen van de over te dragen bestanddelen leiden, tenminste overeenkomen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding (incl. impact van latente meer- of minderwaarden)? 14 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan of de overdragers bijzondere voordelen hebben genoten die bijdragen tot de werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura of voor de verkrijging? 15 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan of het bedrag van de vordering ter vergoeding van de overdracht niet hoger is dan de waarde waartoe de waarderignsmethoden van het over te dragen goed leiden? 16 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na afsluiting van de boekhoudkundige staat of na de datum van de vaststelling van de waarde van de inbrengen werden gecontroleerd? 17 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt overeenkomstig de normen terzake (incl. opdracht, identificatie van de transactie, wijze waarop de controle van de beschrijving werd uitgevoerd, wijze van waardering en vergoeding, gebruik van het werk van een deskundige en het gevolg dat daaraan werd gegegeven)? 18 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de normen ter zake (identificatie van de verrichting, de aard van het overgedragen bestanddeel en de mening van de bedrijfsrevisor over het geheel van de bestanddelen die samen de verkrijging uitmaken)? versie juli /11

4 19 Blijkt uit het verslag inzake de quasi-inbreng dat de beschrijving van de voorgenomen inbreng door de bedrijfsrevisor wordt gegeven? 20 Blijkt uit het verslag dat de bedrijfsrevisor geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion" )? 21 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 3. Omzetting van vennootschappen (Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap ) verantwoordelijkheden van de revisor en van het management, verklaring of een andere bedrijfsrevisor de laatste 12 maanden prestaties heeft geleverd voor rekening van de onderneming)? 2 Blijkt uit het dossier dat desgevallend voorafgaandelijk contact werd genomen met een andere bedrijfsrevisor en dat zijn erelonen werden betaald? 5 Blijkt uit het dossier dat een werkprogramma werd opgesteld en gebruikt? 6 Blijkt uit het dossier dat de Raad van Bestuur/zaakvoerder/vennoten een verslag heeft opgesteld waarin de voorgenomen transactie wordt bevestigd? 7 Blijkt uit het dossier dat een ontwerp van statutenwijziging werd bekomen? 8 Blijkt uit het dossier dat de Raad van Bestuur/zaakvoerder een staat van activa en passiva heeft opgesteld (inclusief een samenvatting van de rechten en verplichtingen) die niet ouder is dan 3 maand voor de datum van Algemene vergadering die zich hierover zal uitspreken? 9 Ingeval de staat van activa en passiva een tussentijdse staat is, blijkt dan uit het dossier dat een volkomen controle werd uitgevoerd (ingeval van een "neen" antwoord wordt ervan uitgegaan dat een beperkt nazicht werd uitgevoerd)? 10 Blijkt uit het dossier dat werd rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de interne controle? 11 Blijkt uit het dossier dat deze staat van activa en passiva voldoende werd gecontroleerd om toe te laten te besluiten dat voormelde staat een redelijke basis vormt voor de berekening van het netto-actief (werd hierbij rekening gehouden met overwaardering van activa, onderwaardering van passiva, al dan niet volstort kapitaal, de waarderingsregels, latente meer- of minderwaarden, buiten balans rechten en verplichtingen, toestemming hypothecaire of andere schuldeisers, cutoff, enz...)? 12 Blijkt uit het dossier dat het netto-actief werd berekend en werd heirbij voldoende aandacht besteed aan de samenstelling van het kapitaal (werd desgevallend het verschil geanalyseerd tussen het eigen vermogen en het maatschappelijk kapitaal, dat van toepassing is voor de nieuwe vennootschapsvorm)? 13 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluitdatum van de staat van activa en passiva werden gecontroleerd en desgevallend vermeld in het verslag van de bedrijfsrevisor? versie juli /11

5 14 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt overeenkomstig voormelde normen (incl. reikwijdte van de controle, staat van activa en passiva, melding of er enige overwaardering is van het nettoactief en de impact daarvan op het verschil met het maatschappelijk kapitaal, en melding van het verschil indien het netto-actief kleiner is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen maatschappelijk kapitaal)? 15 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de normen ter zake (controle uitgeveord overeenkomstig de normen zijn oordeel over de afwezigheid van enige overwaardering van het nettoactief, melding van het netto-actief en het verschil indien netto-actief kleiner is dan het kapitaal en/of het maatschappelijk kapitaal en desgevallend de nadruk leggen op het risico dat daaruit voorvloeit inzake aansprakelijkheid)? 16 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 4.A Fusies en splitsingen (normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen) verantwoordelijkheden van de revisor en van het management, verklaring of een andere bedrijfsrevisor prestaties heeft geleverd voor rekening van de onderneming)? 5 Blijkt uit het dossier dat de bedrijfsrevisor een algemene kennis heeft verworven van de betrokken vennootschappen en de identificering van de doelstellingen van de verrichting, alsook van de omstandigheden waarin de verrichting plaatsvindt? 6 Blijkt uit het dossier dat een controleprogramma werd opgesteld en gebruikt (incl de samenwerking met andere beroepsbeoefenaars)? 7 Blijkt uit het dossier dat een verslag van de Raad van Bestuur werd bekomen voor elke betrokken vennootschap waarin voormelde transactie werd toegelicht en verantwoord en waarin de stand van het vermogen van de te fuseren of te splitsen vennootschap (of de algemeenheid of bedrijfstak) wordt uiteengezet? 8 Blijkt uit het dossier dat de inhoud van dit verslag van de Raad van Bestuur werd gecontroleerd (incl. verslag omtrent inbreng in natura)? 9 Blijkt uit het dossier dat een ontwerp fusie- of splitsingsvoorstel (of inbreng/overdracht van algemeenheid/bedrijfstak) opgesteld door de Bestuursorganen werd bekomen? 10 Blijkt uit het dossier dat de inhoud van het fusie-of splitsingsvoorstel (voorstel van inbreng/ overdracht algemeenheid/bedrijfstak) werd nagekeken en aldus strookt met de wettelijke vereisten en de informatie waarover de bedrijfsrevisor beschikt (incl. specifieke aandacht bij splitsingsvoorstel omtrent de beschrijving van de te splitsen activa, passiva, buiten balans 11 Ingeval van splitsing blijkt uit het dossier dat een controleverslag werd opgesteld voor de inbreng(en)? versie juli /11

6 12 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan of het fusie- of splitsingsvoorstel (voorstel inbreng/ overdracht algemeenheid/bedrijfstak) werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en of de termijn van 6 maand tussen de datum van deze neerlegging en de laatste jaarrekening niet werd overschreden? 13 Blijkt uit het dossier dat de financiële of tussentijdse staten, die voor de waardering van de betrokken vennootschappen werden gebruikt, beschikbaar zijn? 14 Blijkt uit het dossier dat dat deze financiële staten en andere informatie werden gecontroleerd (incl. nagaan van het bestaan van latente meer- of minderwaarden)? 15 Blijkt uit het dossier dat de vooropgestelde waarderingsmethoden met het oog op het vaststellen van de ruilverhouding werden beoordeeld (identificatie, aanvaardbaarheid en gepastheid van de weerhouden waarderingsmethoden)? 16 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan of de vooropgestelde waarderingsmethoden correct werden toegepast (werd hierbij rekening gehouden met historische boekhoudgegevens, het gebruik van prognoses en de onderliggende hypothesen, rendementswaarden)? 17 Blijkt uit het dossier dat de ruilverhouding werd gecontroleerd? 18 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke wijzigingen in het vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van de financiële staten die voor de waardering werden gebruikt en de datum van de verslaggeving door de bedrifjsrevisor werden gecontroleerd evenals de eventuele impact daarvan op de ruilverhouding? 19 Blijkt uit het dossier dat voormelde werkzaamheden werden gedocumenteerd? 20 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt overeenkomstig voormelde normen (incl. identificatie, beoordeling van de waarderingsmethoden, analyse van de ruilverhouding, oordeel omtrent fusieof splitsingsvoorstel)? 21 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de normen ter zake (controle oevreenkomstig de normen, waarde van elke categorie van aandelen, ruilverhouding, redelijkheid van de ruilverhouding)? 22 Werd het verslag getekend op een datum die volgt op het definitief verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap die hem de opdracht heeft gegeven? 4.B. Inbreng/overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak (normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen) verantwoordelijkheden van de revisor en van het management, verklaring of een andere bedrijfsrevisor prestaties heeft geleverd voor rekening van de onderneming)? 5 Blijkt uit het dossier dat de bedrijfsrevisor een algemene kennis heeft verworven van de betrokken vennootschappen en de identificering van de doelstellingen van de verrichting, alsook van de omstandigheden waarin de verrichting plaatsvindt? 6 Blijkt uit het dossier dat een controleprogramma werd opgesteld en gebruikt (incl de samenwerking met andere beroepsbeoefenaars)? versie juli /11

7 7 Blijkt uit het dossier dat een verslag van de Raad van Bestuur werd bekomen voor elke betrokken vennootschap waarin voormelde transactie werd toegelicht en verantwoord en waarin de stand van het vermogen van de algemeenheid of bedrijfstak wordt uiteengezet? 8 Blijkt uit het dossier dat de inhoud van dit verslag van de Raad van Bestuur werd gecontroleerd? 9 Blijkt uit het dossier dat een ontwerpverslag van inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak opgesteld door de Bestuursorganen werd bekomen? 10 Blijkt uit het dossier dat de inhoud van het voorstel van inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak werd nagekeken en aldus strookt met de wettelijke vereisten en de informatie waarover de bedrijfsrevisor beschikt? 11 Blijkt uit het dossier dat werd nagegaan of het ontwerpverslag van voorstel van inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel? 12 Blijkt uit het dossier dat dat deze financiële staten en andere informatie werden gecontroleerd (incl. nagaan van het bestaan van latente meer- of minderwaarden)? 13 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke wijzigingen in het vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van de financiële staten die voor de waardering werden gebruikt en de datum van de verslaggeving door de bedrifjsrevisor werden gecontroleerd evenals de eventuele impact daarvan op de ruilverhouding? 14 Blijkt uit het dossier dat voormelde werkzaamheden werden gedocumenteerd? 15 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt overeenkomstig de normen inzake de controle van een inbreng (incl. opdracht, identificatie van de transactie, wijze waarop de controle van de beschrijving werd uitgevoerd, wijze van waardering en vergoeding, gebruik van het werk van een deskundige en het gevolg dat daaraan werd gegegeven)? 16 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de normen ter zake? 17 Blijkt uit het verslag dat de bedrijfsrevisor rekening heeft gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het ingebrachte geheel? 18 Blijkt uit het verslag dat de bedrijfsrevisor geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion" )? 19 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 5. Voorstel tot ontbinding (normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid) 5 Blijkt uit het dossier dat een gepast werkprogramma werd opgesteld en gebruikt (o.a. volkomen controle)? versie juli /11

8 6 Blijkt uit het dossier dat de Raad van Bestuur/zaakvoerder/ een verslag heeft opgesteld waarin de voorgenomen transactie wordt bevestigd en werd dit door de bedrijfsrevisor gecontroleerd? 7 Blijkt uit het dossier dat de Raad van Bestuur/zaakvoerder een staat van activa en passiva heeft opgesteld die niet ouder is dan 3 maand voor de datum van Algemene vergadering die zich hierover uitspreekt? 8 Blijkt uit het dossier dat werd rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de interne controle? 9 Blijkt uit het dossier dat deze staat van activa en passiva voldoende werd gecontroleerd (volkomen controle en werd hierbij rekening gehouden met de controle van de balansrekeningen, de analyse van waardecorrecties in het kader van discontinuïteit (art KB ), buiten balans rechten en verplichtingen, enz...)? 10 Blijkt uit het dossier dat de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen (incl. Wetboek vennootschappen en statuten) met betrekking tot de boekhouding werden gecontroleerd? 11 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na afsluiting van de boekhoudkundige staat werden gecontroleerd? 13 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt overeenkomstig voormelde normen (incl. identificatie, rijkwijdte van de controle, staat van activa en passiva, verantwoording van bestuursorgaan, gebeurtenissen na aflsuiting van voormelde staat, toegepaste waarderingsregels, verklaring over de op volledige, getrouwe en juiste wijze weergegeven staat of motivering van het voorbehoud, de onthouding of de afkeuring)? 14 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de normen ter zake (oordeel over het geheel van de elementen van de boekhoudkundige staat, toegpast waarderingsregels, staat is volledig, getrouw en juist weergegeven)? 15 Ingeval het de staat van activa en passiva een netto-passief toont werd dit bedrag opgenomen in het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor? 16 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 6. Uitkering van een interimdividend (art 618 W. venn)(aanb afdeling 3) 5 Blijkt uit het dossier dat een controleprogramma werd opgesteld en gebruikt? 6 Blijkt uit het dossier dat de statuten van de vennootschap de uitkering van een interim dividend als bevoegdheid hebben toegekend aan de Raad van Bestuur? 7 Blijkt uit het dossier dat de Raad van Bestuur een verslag heeft opgesteld waarin de voorgenomen transactie wordt bevestigd? versie juli /11

9 8 Blijkt uit het dossier dat de Raad van Bestuur een staat van activa en passiva heeft opgesteld die niet ouder is dan 2 maand? 9 Blijkt uit het dossier dat deze staat van activa en passiva voldoende werd gecontroleerd? 10 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode tussen de goedkeuring van de tussentijdse financiële staat en de datum van het verslag, werden gecontroleerd? 11 Blijkt uit het dossier dat voormelde werkzaamheden werden gedocumenteerd? 12 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt (incl. melding van het maximaal uit te keren interimdividend overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, rijkwijdte van de controle in casu beperkt nazicht, enz...)? 13 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de aanbeveling ter zake (opgesteld in negatieve vorm)? 14 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 15 Werd voormeld verslag gevoegd bij zijn jaarlijks commissarisverslag? 7. Wijziging van het maatschappelijk doel (art. 287, 413, 559 W. venn)(aanb afdeling 4) 5 Blijkt uit het dossier dat een controleprogramma werd opgesteld en gebruikt? 6 Blijkt uit het dossier dat een verslag werd opgesteld door de Raad van Bestuur/zaakvoerder omtrent de voorgenomen wijziging van het maatschappelijk doel en de motivering hiervan? 7 Blijkt uit het dossier dat een staat van activa en passiva door de Raad van Bestuur/zaakvoerder werd opgesteld dat niet ouder is dan 3 maand? 8 Blijkt uit het dossier dat een ontwerp van statutenwijzing werd bekomen? 9 Ingeval de staat van activa en passiva een tussentijdse staat is, blijkt dan uit het dossier dat een volkomen controle werd uitgevoerd (ingeval van een "neen" antwoord wordt ervan uitgegaan dat een beperkt nazicht werd uitgevoerd)? 10 Blijkt uit het dossier dat werd rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de interne controle? 11 Blijkt uit het dossier dat de staat van activa en passiva voldoende werd gecontroleerd? 12 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode tussen de goedkeuring van de jaarrekening en/of de tussentijdse financiële staat en het ogenblik van het onderzoek werden gecontroleerd? 13 Blijkt uit het dossier dat voormelde werkzaamheden werden gedocumenteerd? 14 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt (incl. melding van beperkt nazicht, doel van de opdracht, staat opgesteld conform boekhoudrecht, en oordeel over staat)? versie juli /11

10 15 Is het besluit van het verslag in overeenstemming met de aanbeveling ter zake (opgesteld in negatieve vorm)? 16 Werd het verslag getekend op een datum waarop de voornaamste werkzaamheden werden 8. Uitgifte beneden fractiewaarde (art.582 W.venn) 5 Blijkt uit het dossier dat een controleprogramma werd opgesteld en gebruikt? 6 Blijkt uit het dossier dat een verslag werd opgesteld door de Raad van Bestuur omtrent de voorgenomen transactie (incl. uitgifteprijs en financiële gevolgen voor de aandeelhouders? 7 Blijkt uit het verslag van de Raad van bestuur dat de intrinsieke waarde van het aandeel werd berekend op basis van een goedgekeurde jaarrekening of een tussentijdse staat? 8 Blijkt uit het dossier dat de revisor heeft geopteerd voor een volkomen controle? 9 Blijkt uit het dossier dat werd rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de interne controle? 10 Blijkt uit het dossier dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van bestuur werden gecontroleerd (incl. de toepassing van de waarderingsregels)? 11 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode tussen de goedkeuring van de jaarrekening en/of de tussentijdse financiële staat en het ogenblik van het onderzoek werden gecontroleerd? 12 Blijkt uit het dossier dat voormelde werkzaamheden werden gedocumenteerd? 13 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt en is dit in overeenstemming met de wet ter zake? 14 Werd in het besluit van het verslag duidelijk vermeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur, voldoende en getrouw zijn of desgevallend waarom dit niet het geval is? 9. Openbare inschrijving (art. 591 W.venn) versie juli /11

11 5 Blijkt uit het dossier dat een lijst werd voorgelegd van de door de Raad van Bestuur gevraagde conversies of inschrijvers die hun recht willen uitoefenen? 6 Werd de controle van deze lijst gedocumenteerd? 7 Blijkt uit het dossier dat een schriftelijk verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor waarin hij voormelde lijst voor echt heeft verklaard? 10. Beperking of opheffing van het voorkeurrecht (art. 598 W. venn) 5 Blijkt uit het dossier dat een verslag van Raad van Bestuur werd bekomen waaruit de indentiteit blijkt van de personen/vennootschappen waarvan het voorkeurrecht zal worden beperkt of opgeheven alsook de weerslag van de voorgestelde uitgifte op de de toestand van de vroegere aandeelhouder? 6 Blijkt uit het verslag van de Raad van bestuur dat de uitgiftekoers werd bepaald op basis van een goedgekeurde jaarrekening of een tussentijdse staat of op basis van de beurskoers ingeval het gaat om een beursgenoteerde vennootschap? 7 Blijkt uit het dossier dat de revisor een volkomen controle heeft uitgevoerd (gezien hij zich moet uitspreken over een uitgifteprijs is een volkomen controle noodzakelijk)? 8 Blijkt uit het dossier dat werd rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de interne controle? 9 Blijkt uit het dossier dat de belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode tussen de goedkeuring van de jaarrekening en/of de tussentijdse financiële staat en het ogenblik van het onderzoek werden gecontroleerd? 10 Blijkt uit het dossier dat een vergelijking werd gemaakt tussen de uitgifteprijs en de vastgestelde intrinsieke waarde van het effect of met de gemiddelde beurskoers gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de uitgifte een aanvang nam? 11 Blijkt uit het dossier dat voormelde werkzaamheden werden gedocumenteerd? 12 Werd een schriftelijk verslag opgemaakt waarin de intrinsieke waarde van het effect wordt bepaald en waarin de bedrifjsrevisor een omstandig advies verstrekt omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend, alsmede omtrent de verantwoording daarvan? versie juli /11

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

Inbreng in natura Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor

Inbreng in natura Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Inbreng in natura Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor SPECIFIEKE OPDRACHTEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET LEVEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

Aedifica NV. Verslag inzake de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van.

Aedifica NV. Verslag inzake de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van. Ernst & Young Réviseurs d Entreprises Bedrijfsrevisoren De Kleetlaan 2 B-1831 Diegem Tel: +32 (0)2 774 91 11 Fax: +32 (0)2 774 90 90 ey.com Verslag inzake de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging

Nadere informatie

NORM INZAKE DE CONTROLE VAN FUSIE- EN SPLITSINGSVERRICHTINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN

NORM INZAKE DE CONTROLE VAN FUSIE- EN SPLITSINGSVERRICHTINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN NORM INZAKE DE CONTROLE VAN FUSIE- EN SPLITSINGSVERRICHTINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

vennootschapsrecht NORMEN inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap Hoofdstuk 1: Inleiding

vennootschapsrecht NORMEN inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap Hoofdstuk 1: Inleiding NORMEN inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap Hierna vindt u de nieuwe normen zoals goedgekeurd door de Raad van het IAB op 5 juni 2000. Heel algemeen kan gesteld worden

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Inbreng in natura en quasi-inbreng

Inbreng in natura en quasi-inbreng Inbreng in natura en quasi-inbreng Baker Tilly Belgium 13 december 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Welkom Inleiding Baker Tilly Belgium en wettelijke éénmalige opdrachten Inbreng in natura & Quasi-inbreng

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0401 UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0401 UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0401 UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT IN KADER VAN ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD TE 3945 HAM, DE SNEP

Nadere informatie

Oprichting met inbreng in geld x in natura

Oprichting met inbreng in geld x in natura Ni drinke X da4.3.1.5. Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van

Nadere informatie

Quasi-inbreng Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor

Quasi-inbreng Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Quasi-inbreng Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor SPECIFIEKE OPDRACHTEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET LEVEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 13 juni 2013 (definitieve beslissing) In de

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

De inbreng in natura

De inbreng in natura 65 HOOFDSTUK 1 De inbreng in natura AFDELING 1 Algemeen 201. Vooraleer over te gaan tot de analyse van de bijzondere boekhoudregels betreffende de bestanddelen verworven in het kader van een inbreng van

Nadere informatie

5. NORMEN INZAKE HET VERSLAG OP TE STELLEN BIJ DE OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP

5. NORMEN INZAKE HET VERSLAG OP TE STELLEN BIJ DE OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP 5. NORMEN INZAKE HET VERSLAG OP TE STELLEN BIJ DE OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd bij de wet

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB De Wet van 8 januari 2012, die op diezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wijzigt de documentatie- en verslaggevingsverplichtingen

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Deloitte. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð. RETAIL ESTATES NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Deloitte. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð. RETAIL ESTATES NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Ë RTAL STATS NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Kapitaalverhoging door inbreng in natura per 7 juni2007 Verslag van de Commissaris Bed rijfsrevisoren Berkenlaan Bb B-1831 Diegem Belgium Tel:

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

4. NORMEN INZAKE CONTROLE VAN INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

4. NORMEN INZAKE CONTROLE VAN INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG 4. NORMEN INZAKE CONTROLE VAN INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Gelet op de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het IBR, zoals gewijzigd door de Wet van 21 februari 1985, en in het bijzonder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

Inbreng in natura en quasiinbreng

Inbreng in natura en quasiinbreng Inbreng in natura en quasiinbreng Inleiding Welkom Baker Tilly Belgium en wettelijke éénmalige opdrachten Inbreng in natura & Quasi-inbreng : meest voorkomende opdrachten 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen TiGenix Naamloze vennootschap die een openhaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12, bus 2 3001 Leuven België RPR Leuven BTW BE 0471.340.123 (hierna de ʺVennootschapʺ genoemd)

Nadere informatie

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting Resilux NV Verslag van de commissaris overeenkomstig de bepalingen in artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van 50.000

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding. beperkte aansprakelijkheid (Art. 181 W. Venn.) HOOFDSTUK 1 : INLEIDING

Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding. beperkte aansprakelijkheid (Art. 181 W. Venn.) HOOFDSTUK 1 : INLEIDING Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Art. 181 W. Venn.) Gelet op de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

PinguinLutosa NV. Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde

PinguinLutosa NV. Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde Deloitte Bedrijfsrevisoren President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk Belgium Tel. + 32 56 59 45 40 Fax + 32 56 59 45 41 www.deloitte.be Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht. (de "Vennootschap" of "Xior")

Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht. (de Vennootschap of Xior) Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 (de "Vennootschap" of "Xior")

Nadere informatie

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO 31.03.2010 Ondernemen 2010 De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO Jan VANDERHOEGHT 31.03.2010 Overzicht I. Inleiding II. De bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie