Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB"

Transcriptie

1 Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB De Wet van 8 januari 2012, die op diezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wijzigt de documentatie- en verslaggevingsverplichtingen in geval van fusies en splitsingen van vennootschappen. Hiermee wordt de Europese Richtlijn 2009/109/EEG, die tot doel heeft de administratieve lasten die op vennootschappen rusten in het kader van fusies en splitsingen te beperken tot het minimum dat noodzakelijk is om de belangen van andere belanghebbenden te beschermen, omgezet in Belgisch recht. Een aantal informatie- en verslaggevingsverplichtingen worden versoepeld, andere opgeheven. De nieuwe regels zijn van toepassing op fusies of splitsingen waarvan het voorstel wordt gepubliceerd na de inwerkingtreding van de wet, zijnde 28 januari Regels met betrekking tot het fusie- of splitsingsvoorstel 1.1. Inhoud van het fusie- of splitsingsvoorstel Aan de inhoud van het voorstel tot fusie of splitsing, dat bij authentieke of onderhandse akte moet worden opgesteld, wordt niets gewijzigd. Dit betekent dat dit voorstel de volgende gegevens moet bevatten: Bij fusie door Bij splitsing door nieuwe vennootschap gelijkgestelde verrichting nieuwe vennootschappen Wetboek van Vennootschappen art. 693 art. 706 art. 719 art. 728 art. 743 Rechtsvorm, naam, doel en zetel van te fuseren / te ontbinden / te splitsen en nieuwe vennootschap(pen) Ruilverhouding en in voorkomend geval bedrag opleg Wijze waarop aandelen in overnemende / nieuwe / verkrijgende vennootschap(pen) worden uitgereikt Datum vanaf wanneer aandelen recht geven op winst en elke bijzondere regeling betreffende dit recht 19

2 Bij fusie door Bij splitsing door nieuwe vennootschap gelijkgestelde verrichting nieuwe vennootschappen Wetboek van Vennootschappen art. 693 art. 706 art. 719 art. 728 art. 743 Datum vanaf welke handelingen van de over te nemen / te ontbinden / te splitsen vennoot schap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende /nieuwe vennootschap(pen) Rechten toegekend aan vennoten met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen van de over te nemen / te ontbinden / te splitsen vennootschap of jegens hen voorgestelde maatregelen Bezoldiging commissaris, bedrijfsrevisoren of externe accountants voor opstelling controleverslag Elk bijzonder voordeel toegekend aan leden bestuursorganen van betreffende vennootschappen Nauwkeurige beschrijving en verdeling van over te dragen delen activa en passiva per vennootschap Verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de nieuwe aandelen en criterium waarop dit gebeurd is x x x x Aan de inhoud van het voorstel voor grensoverschrijdende fusies werd evenmin iets gewijzigd. Artikel 772/6 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat een dergelijk fusievoorstel, naast de hierboven opgesomde vermeldingen, eveneens de volgende gegevens moet bevatten: de waarschijnlijke gevolgen voor de tewerkstelling; de wijze waarop de werknemers worden betrokken bij de vaststelling van hun medezeggenschapsrechten in de nieuwe gefuseerde onderneming; de informatie over de evaluatie van activa en passiva die overgaan naar de gefuseerde onderneming Neerlegging van het fusie- of splitsingsvoorstel Het fusie- of splitsingsvoorstel dient nog steeds te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel waar de respectievelijke maatschappelijke zetels zijn, uiterlijk zes weken vóór de buitengewone algemene vergadering die beslist over de fusie, de met fusie gelijkgestelde verrichting of de splitsing. Aan deze neerleggingsplicht wijzigt de Wet van 8 januari 2012 met andere woorden niets Bekendmaking van het fusie- of splitsingsvoorstel Cao nr. 92 van 29 april 2008 regelt dit medezeggenschap door aan de werknemers het recht toe te kennen om enerzijds een aantal leden van het bestuur of van het toezichthoudend orgaan te benoemen en anderzijds om bezwaar te formuleren of aanbevelingen te doen aangaande dergelijke benoemingen. Vóór de inwerkingtreding van de Wet van 8 januari 2012 diende het fusie- of splitsingsvoorstel steeds te worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad bij wijze van mededeling van de neerlegging (art. 75 W.Venn.). Volgens de nieuwe wet kan de bekendmaking eveneens gebeuren in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website (nieuwe artt. 693, 706, 719, 728 en 743, telkens 2e lid W.Venn.). 20

3 Met betrekking tot het actief houden van deze link werd niets bepaald in de wet. Vermits alle stukken, zoals hieronder beschreven, tot één maand na het besluit van de buitengewone algemene vergadering op de website moeten blijven staan (nieuwe artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 4, 3e lid W.Venn.), doet men er goed aan ook deze hyperlink voor dezelfde periode beschikbaar te stellen. Dit geldt eveneens voor de grensoverschrijdende fusies (nieuw art. 772/7, 1e lid W.Venn.). 2. Regels met betrekking tot de informatie aan de vennoten 2.1. Welke stukken? De volgende stukken dienen te worden meegedeeld aan de vennoten: Fusie door Splitsing door nieuwe vennootschap gelijkgestelde verrichting nieuwe vennootschappen Wetboek van Vennootschappen art. 697, 2 art. 710, 2 art. 720, 2 art. 733, 2 art. 748, 2 Fusie-/ splitsingsvoorstel In voorkomend geval: verslag van het bestuursorgaan en controleverslag Jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren van elke vennootschap Voor de nv, CVA, bvba, E.V., E.C.V., cvba: verslagen van de laatste 3 boekjaren van bestuurders, directieraad, raad van toezicht, zaakvoerders en commissarissen In voorkomend geval: tussentijdse cijfers van maximum 3 maanden oud 2.2. Wijze van kennisgeving De vennoten worden als volgt in kennis gesteld van de opgesomde documenten: 1) Vermelding in de agenda van de betreffende algemene vergadering (artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 1, 1e lid W.Venn.) van: a. fusie- of splitsingsvoorstel; b. verslag bestuursorgaan (niet voor met fusie gelijkgestelde verrichting); c. controleverslag (niet voor met fusie gelijkgestelde verrichting); d. vermelding dat deze stukken kosteloos door de vennoten kunnen worden verkregen. 2) Terbeschikkingstelling op de zetel: a. inzagerecht ter zetel van de vennootschap uiterlijk één maand vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering die over het fusie- of splitsingsvoorstel moet besluiten (artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 2, 1e lid W.Venn.); 21

4 b. geen terbeschikkingstelling op de zetel als alle stukken op de website van de vennootschap kosteloos ter beschikking worden gesteld gedurende een ononderbroken periode die loopt (nieuwe artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 4, 1e lid W.Venn.): vanaf één maand vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering die over het fusie- of splitsingsvoorstel moet besluiten; tot de sluiting van de buitengewone algemene vergadering die over het fusie- of splitsingsvoorstel moet besluiten. 3) Toezending van deze stukken per post uiterlijk één maand vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering die over het fusie- of splitsingsvoorstel moet besluiten, aan de houders van aandelen op naam en aan zij die de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten (artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 1, 2e 5e lid W.Venn.). maanden vóór de datum van het fusie-/splitsingsvoorstel is afgesloten. Deze cijfers moeten worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en in dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening. Er dient geen nieuwe inventaris te worden opgemaakt en de wijzigingen kunnen beperkt blijven tot de geboekte verrichtingen, maar: prorata-afschrijvingen en -voorzieningen moeten worden geboekt; belangrijke wijzigingen van de waarden dienen eveneens te worden geboekt. Tussentijdse cijfers zijn evenwel niet vereist bij splitsing door of bij splitsing door van nieuwe vennootschappen indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan afzien (artt. 734 en 749 W.Venn.). Zij kunnen bovendien op verzoek kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift van de stukken verkrijgen, tenzij deze hen reeds werden toegezonden (artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 3, 1e lid W.Venn.). Mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de vennoot mogen deze afschriften elektronisch, en dus niet per post, worden verzonden (nieuwe artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 3, 2e lid W.Venn.). Er gelden twee uitzonderingen op de toezending van de stukken: a. wanneer de vennoten de stukken kunnen downloaden (en afdrukken) en deze stukken beschikbaar blijven op de website tot één maand na het besluit van de algemene vergadering, is er geen kosteloze toezending van een afschrift van de stukken (post of ) aan vennoten. In dit geval stelt de vennootschap voor haar vennoten deze stukken ter beschikking op haar zetel (nieuwe artt. 697, 710, 720, 733 en 748, telkens 4, 2e en 3e lid W.Venn.); b. aan de vennoten van een cvba dienen de stukken evenmin te worden toegezonden. Zij kunnen daarvan immers op de zetel van de vennootschap kennisnemen en ze kunnen eveneens een afschrift van deze stukken verkrijgen. 3. Opmaak tussentijdse cijfers Er dienen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt betreffende de stand van het vermogen indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes Sinds de nieuwe wet zijn tussentijdse cijfers bovendien niet meer verplicht in de volgende gevallen: indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, bekendmaakt en effectief voor de aandeelhouders beschikbaar stelt (nieuwe artt. 697, 710, 733 en 748, telkens 2, 5, 5e lid W.Venn. en nieuw art. 720, 2, 4, 5e lid W.Venn.); indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd (nieuwe artt. 697 en 710, telkens 2, 5, 6e lid W.Venn. en nieuw art. 720, 2, 4, 6e lid W.Venn.) (voor de splitsing bestond deze mogelijkheid al); in geval van splitsing door van nieuwe vennootschappen wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap (nieuw art. 748, 2, 5, 6e lid W.Venn.). De vennoten dienen in dit geval zelfs niet in te stemmen met de afstand van de opmaak van deze tussentijdse cijfers. Noteer dat er in dit geval ook geen verslag van het bestuursorgaan of een controleverslag moet worden opgesteld. 22

5 4. Belangrijke wijzigingen tussen de datum van het voorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie of splitsing besluit De bestuursorganen van alle bij de fusie of splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte brengen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie of splitsing besluit. De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen op hun beurt hun eigen algemene vergaderingen op de hoogte van de ontvangen informatie. Sinds de nieuwe wet zijn de inlichtingen niet vereist indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden, in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd (nieuwe artt. 696 en 709, 3e lid W.Venn.). Deze wijziging werd evenwel niet doorgevoerd voor de splitsing door (art. 732 W.Venn. werd niet gewijzigd). De Wet van 8 januari 2012 schrijft voor dat deze informatie niet moet worden gegeven in geval van splitsing door van nieuwe vennootschappen wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap (nieuw art. 747, laatste lid W.Venn.). 5. Stemming op algemene vergadering 2 onverminderd de kennisgeving zoals besproken in punt 2.2, heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht om ten minste een maand voor de in 1 genoemde datum op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in punt 2.1. In dat geval hebben een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, recht op de bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten In geval van met fusie gelijkgestelde verrichtingen (nieuw art. 722, 6 W.Venn.) De goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap is niet vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1 de openbaarmaking van het fusievoorstel geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de van kracht wordt; 2 onverminderd de kennisgeving zoals besproken in punt 2.2, heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht om ten minste een maand voordat de van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in punt 2.1; 3 een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben recht op de bijeenroeping van de algemene vergadering van de 5.1. In geval van fusie door (nieuw art. 699, 6 W.Venn.) Wanneer een naamloze vennootschap ten minste 90 % maar niet alle aandelen en andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in de overgenomen naamloze vennootschap houdt, is de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap niet vereist in de mate dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1 de openbaarmaking van het fusievoorstel geschiedt voor de overnemende vennootschap uiterlijk zes weken voor de datum van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of vennootschappen die over het fusievoorstel moeten besluiten; 23

6 op alle wijzigingen in de activa en passiva sinds de datum waarop het splitsingsvoorstel is opgesteld. 6. Verslag van het bestuursorgaan 6.1. Inhoud van het verslag van het bestuursorgaan overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten In geval van splitsing door (nieuw art. 736, 6 W.Venn.) De algemene vergadering van de gesplitste vennootschap dient geen goedkeuring te geven indien de verkrijgende vennootschappen in het bezit zijn van alle aandelen van de gesplitste vennootschap en alle andere effecten waaraan stemrechten in de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap zijn verbonden en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1 de neerlegging van het fusievoorstel geschiedt voor elke aan de splitsing deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de splitsing van kracht wordt; 2 iedere vennoot van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen heeft het recht om uiterlijk een maand voordat de splitsing van kracht wordt, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in punt 2.1. Voor het overige moet er geen controleverslag worden opgesteld indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden, van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, ermee instemmen en is de kennisname ter zetel van de vennootschap en toezending van de stukken zoals besproken in punt en van toepassing; 3 de belangrijke wijzigingen na datum van het fusievoorstel en vóór datum van de algemene vergadering die besluit over het splitsingsvoorstel, hebben betrekking In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren / te ontbinden / te splitsen vennootschappen wordt uiteengezet en uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord (artt. 694, 707, 730 en 745, telkens 1e lid W.Venn.): de wenselijkheid van de fusie/splitsing; de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan; de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld; het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht; de waardering waartoe elke methode komt; de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan; de voorgestelde ruilverhouding Vrijstelling van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan Voor de met fusie door gelijkgestelde verrichtingen moet er nog steeds geen verslag van het bestuursorgaan worden opgesteld. Een verslag van het bestuursorgaan is evenmin vereist bij splitsing door of door van nieuwe vennootschappen indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan afzien. De afstand van dat recht dient te worden geakteerd in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten, en moet bovendien expliciet worden vermeld in de agenda (artt. 734 en 749 W.Venn.). De wetswijziging voert dezelfde uitzonderingsregel in voor de fusie door en de fusie door van een nieuwe vennootschap als deze die bestond bij de splitsingen. Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden, in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag van het bestuursorgaan niet meer vereist (nieuwe artt. 694 en 707, telkens 2e lid W.Venn.). 24

7 Bovendien wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat bij een splitsing door van een nieuwe vennootschap geen verslag van het bestuursorgaan meer nodig is wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap (nieuw art. 745, 3e lid W.Venn.). In voorkomend geval dient er dus geen unanimiteit meer te bestaan tussen de vennoten voor de afstand van het verslag van het bestuursorgaan Gevolgen voor de opstelling van het controleverslag In zijn omzendbrief van 27 maart 2012 stelde het IBR: Bij gebrek aan verslag opgesteld door het bestuursorgaan te wijten aan de verzaking door alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie of de splitsing betrokken vennootschap zal de bedrijfsrevisor zich in het algemeen in de onmogelijkheid bevinden om inzonderheid te verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is. Bijgevolg is de Raad van het Instituut van mening dat in onderhavig geval de bedrijfsrevisor normaliter een onthoudend verslag zal geven, behalve in evidente gevallen, zoals bij voorbeeld bij een splitsing door van nieuwe vennootschappen waar de ruilverhouding 1 op 1 zou zijn. Dit lijkt evenwel een brug te ver. Wanneer een verslag van het bestuursorgaan om bovenvermelde redenen zou ontbreken, zijn er uiteraard andere controlemaatregelen mogelijk. niet redelijk is. Bijgevolg zal de beroepsbeoefenaar normaliter een onthoudend verslag geven, behalve in evidente gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een splitsing door van nieuwe vennootschappen waar de ruilverhouding één op één is. Dit betekent derhalve dat het louter ontbreken van het verslag van het bestuursorgaan niet automatisch zal moeten leiden tot een onthoudende verklaring. Het bestuursorgaan moet wel aan de externe accountant minstens een schriftelijke bevestiging geven aangaande de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen werd vastgesteld Grensoverschrijdende fusies Blijkbaar is de wetgever vergeten dezelfde regeling uit te werken voor grensoverschrijdende fusies. Hij liet na artikel 772/8 W.Venn. aan te passen, zodat er voor het verslag van het bestuursorgaan in dit geval volgens de Belgische wet geen vrijstelling mogelijk is. 7. Controleverslag 7.1. Wie mag het controleverslag opmaken? Hieraan heeft de wetgever niets gewijzigd. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusie- of splitsingsvoorstel opgesteld, hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen (artt. 695, 708, 731 en 746, telkens 1, 1e lid W.Venn.). In de aanpassing van de norm betreffende de fusies en splitsingen, waaraan momenteel wordt gewerkt, zal de volgende passage worden opgenomen: Indien de beroepsbeoefenaar vaststelt dat de methoden volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld worden vermeld noch in het fusie- of splitsingsvoorstel, noch desgevallend in de voormelde verslagen eventueel de ontwerpverslagen die de bestuursorganen van elk van de bij de verrichting betrokken vennootschappen opstellen, dan dient hij een schriftelijke bevestiging te vragen aan het bestuursorgaan aangaande de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld Inhoud van het controleverslag en werkmethoden De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is. In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven: 1 volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld; 2 of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht. Indien desgevallend geen schriftelijke bevestiging van het bestuursorgaan kan bekomen worden, dan bevindt de beroepsbeoefenaar zich in de onmogelijkheid om inzonderheid te verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest. 25

8 De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij is gerechtigd om van de vennootschappen die bij de fusie/splitsing betrokken zijn, te verlangen dat hem alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Hij heeft eveneens het recht om alle controles te verrichten die hij nodig acht (artt. 695, 708, 731 en 746, telkens 1, 2e 5e lid W.Venn.) Vrijstellingen voor de opmaak van het controleverslag Voor de met fusie door gelijkgestelde verrichtingen moet er nooit een controleverslag worden opgesteld. In geval van splitsing door van nieuwe vennootschappen en ingeval de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, is er eveneens vrijstelling van het schriftelijke controleverslag over het splitsingsvoorstel (nieuw art. 746, laatste lid W. Venn.). Gevolgen van de vrijstelling van controleverslag Indien voor deze vrijstelling wordt geopteerd, dient in elk geval een inbrengverslag te worden opgesteld door een bedrijfsrevisor. De vrijstelling van dit inbrengverslag is er gekomen omdat er geen dubbel gebruik zou zijn met het controleverslag. Bijgevolg is dus steeds ofwel een controleverslag ofwel een inbrengverslag noodzakelijk. Een controleverslag wordt evenmin vereist bij splitsing door of splitsing door van nieuwe vennootschappen indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan afzien. De afstand van dat recht dient te worden geakteerd in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten, en moet bovendien expliciet worden vermeld in de agenda (nieuwe artt. 731 en 746, telkens 6e lid W.Venn., dat echter de mogelijke vrijstelling in de artt. 734 en 749 W.Venn. vervangt). Ingevolge het ongewijzigde artikel 771/9, 3 W.Venn. is bij de grensoverschrijdende fusie noch het onderzoek van het gemeenschappelijk voorstel door een commissaris, een aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, noch het controleverslag vereist indien alle vennoten in elke bij de grensoverschrijdende fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd. Voor de fusie door en de fusie door van een nieuwe vennootschap geldt voortaan dezelfde uitzonderingsregel als deze die bestond bij de splitsingen. Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden, in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, dient er geen controleverslag te worden opgesteld (nieuwe artt. 695 en 708, telkens 6e lid W.Venn.). 26

9 8. Inbrengverslag 8.1. In geval van fusie door Door de fusie is er een kapitaalverhoging in de nieuwe vennootschap, die bestaat uit een inbreng in natura. Voor deze inbreng in natura is er een revisoraal verslag nodig, ingevolge de artikelen 313, 423 en 602 W.Venn., in een bvba, cvba, EV, ECV en een nv en uiteraard in zoverre er geen controleverslag is. Dit wordt bepaald in het nieuwe artikel 695, 2 W.Venn In geval van fusie door van een nieuwe vennootschap Ingevolge de inbreng in de nieuw opgerichte vennootschap bestaat het kapitaal uit een inbreng in natura. Ingevolge het nieuwe artikel 705, 3 W.Venn. wordt nu bepaald dat een revisoraal inbrengverslag cf. de artikelen 219, 395 en 444 W.Venn. nodig is ingevolge de inbreng in natura indien er geen controleverslag is In geval van met fusie door gelijkgestelde verrichtingen Tenzij er een kapitaalverhoging door inbreng in natura zou zijn, moet geen controleverslag noch een revisoraal inbrengverslag worden opgesteld In geval van splitsing door Door de splitsing is er een kapitaalinbreng in de nieuwe vennootschap, die bestaat uit een inbreng in natura. Voor deze inbreng in natura is er een revisoraal verslag nodig, ingevolge de artikelen 313, 423 en 602 W.Venn., in een bvba, cvba, EV, ECV en een nv en uiteraard in zoverre er geen controleverslag is. Dit wordt bepaald in het nieuwe artikel 731, 2 W.Venn In geval van splitsing door van nieuwe vennootschappen Ingevolge de inbreng in de nieuw opgerichte vennootschappen bestaat het kapitaal uit een inbreng in natura. Ingevolge het nieuwe artikel 742, 3 W.Venn. wordt nu bepaald dat een revisoraal inbrengverslag nodig is ingevolge de inbreng in natura indien er geen controleverslag is. Handboek fusies en overnames Reeks Vakgroep Economisch Recht VUB, nr. 16 Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames. Het boek bouwt verder op de eerste editie van 2006, maar werd gevoelig uitgebreid. Ook de talrijke wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen werden nauwgezet geïntegreerd en verwerkt. Koen Byttebier 2012 ISBN xxxii blz. gebonden 245 euro In dit handboek is, gezien de enorme omvang van de behandelde materie, geenszins volledigheid nagestreefd, maar is enkel gepoogd om de diverse methodes om een duurzame integratie van of samenwerking tussen ondernemingen mogelijk te maken, op een inleidende en aanschouwelijke wijze in hun juridische context te situeren, de werking ervan toe te lichten en de voor- en nadelen ervan te duiden. Dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die in aanraking komt met de juridische regels inzake fusies en overnames in de brede zin van het woord. Groenstraat Mortsel - België T F

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 259/14 Publicatieblad van de Europese Unie 2.10.2009 RICHTLIJN 2009/109/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V. Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 (de "Vennootschap" of "Xior")

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Recente wijzigingen inzake reorganisaties 6 maart 2013

Recente wijzigingen inzake reorganisaties 6 maart 2013 Recente wijzigingen inzake reorganisaties 6 maart 2013 ALGEMENE INHOUD: Vennootschapsrechtelijk: 1. Fusie & splitsing: algemeen 2. Fusie of splitsingsprocedure 3. Nieuwe regels voor fusies en splitsingen

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

NORM INZAKE DE CONTROLE VAN FUSIE- EN SPLITSINGSVERRICHTINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN

NORM INZAKE DE CONTROLE VAN FUSIE- EN SPLITSINGSVERRICHTINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN NORM INZAKE DE CONTROLE VAN FUSIE- EN SPLITSINGSVERRICHTINGEN VAN VENNOOTSCHAPPEN Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het

Nadere informatie

[naam], met woonplaats te. [adres] [naam en rechtsvorm], [maatschappelijke zetel], [ondernemingsnummer en RPR], [naam en functie] en [naam en functie]

[naam], met woonplaats te. [adres] [naam en rechtsvorm], [maatschappelijke zetel], [ondernemingsnummer en RPR], [naam en functie] en [naam en functie] Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 Volmacht voor de Buitengewone

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016 WAREHOUSES DE PAUW commanditaire vennootschap op aandelen openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

[naam], met woonplaats te. [adres] [naam en rechtsvorm], [maatschappelijke zetel], [ondernemingsnummer en RPR], [naam en functie] en [naam en functie]

[naam], met woonplaats te. [adres] [naam en rechtsvorm], [maatschappelijke zetel], [ondernemingsnummer en RPR], [naam en functie] en [naam en functie] Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 Volmacht voor de Buitengewone

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012

LEIDRAAD VOOR DE KWALITEITSCONTROLE ISA 2012 CONTROLE VAN EEN WETTELIJKE OPDRACHT Volgende vragen hebben betrekking op de controle van wettelijke opdrachten. De inspecteur is slechts verplicht de vragen te beantwoorden mbt de te controleren geselecteerde

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

THINK MEDIA naamloze vennootschap. Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat Antwerpen. Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele

THINK MEDIA naamloze vennootschap. Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat Antwerpen. Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele THINK MEDIA naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Vleminckstraat 10 2000 Antwerpen Administratieve zetel : Keetberglaan 1B 9120 Melsele BTW BE 404.824.154 Ondernemingsnummer 0404.824.154 RPR Antwerpen

Nadere informatie

Antwerpse Diamantbank nv

Antwerpse Diamantbank nv Verslag van de commissaris aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Antwerpse Diamantbank nv Betreffende de fusie door overneming van de naamloze vennootschap Antwerpse Diamantbank nv door KBC Bank

Nadere informatie

(de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V. Besloten vennootschap naar Nederlands recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam, Nederland Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen Wat is een partiële splitsing van een vennootschap? Bij een partiële splitsing wordt het vermogen van de vennootschap

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0401 UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0401 UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0401 UITGIFTE VAN WARRANTS MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT IN KADER VAN ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD TE 3945 HAM, DE SNEP

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 1.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 1. VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel

Nadere informatie

sector en de financiële diensten. 99 Deze aanbeveling heeft voorwerp uitgemaakt van een Advies Hoge Raad voor het

sector en de financiële diensten. 99 Deze aanbeveling heeft voorwerp uitgemaakt van een Advies Hoge Raad voor het dit niet het geval, dan vestigt hij uitdrukkelijk, in zijn verslag over de jaarlijkse informatie, de aandacht van de ondernemingsraad op dit tekort (art. 17 K.B. 27 november 1973). De hierboven bedoelde

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE STATUTENWIJZIGING

GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE STATUTENWIJZIGING GHELAMCO INVEST Naamloze Vennootschap Zwaanhofweg 10 8900 Ieper RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE 0431.572.596 STATUTENWIJZIGING In het jaar TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN. Op DRIEÊNTWINTIG JUNI om acht uur dertig.

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting Resilux NV Verslag van de commissaris overeenkomstig de bepalingen in artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van 50.000

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MECHELS KANTOREN VASTGOED»

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MECHELS KANTOREN VASTGOED» CINIMMO Pagina 1 "CINIMMO" Naamloze Vennootschap Vastgoedbevak naar Belgisch Recht maatschappelijke zetel: 1200 Brussel, Woluwelaan 58 Rechtspersonenregister nr 0426.184.049 De aandeelhouders zijn uitgenodigd

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen. Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl pagina - 1 - VOORSTEL TOT FUSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 312 BOEK 2 BW, VAN B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie