Kosmos Mini-woordenboek Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosmos Mini-woordenboek Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans"

Transcriptie

1

2 Kosos Mini-woordenboek Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans

3 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

4 Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans

5 Kosos reisgidsen: de wereld aan je voeten Alle rehten voorbehouden. Niets uit deze uitgave ag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoatiseerd gegevensbestand o openbaar geaakt, in enige vor o op enige wijze, hetzij elektronish, ehanish, door otokopieën, opnaen o op enige andere anier, zonder vooragaande shritelijke toesteing van de uitgever. Deze uitgave is et de grootste zorgvuldigheid saengesteld. Noh de aker noh de uitgever stelt zih aansprakelijk voor eventuele shade als gevolg van eventuele onjuistheden en/o onvolledigheden in deze uitgave. 13e druk, 2004 Eerder vershenen als Wolters Mini-woordenboek Kosos-Z&K Uitgevers B.V., Utreht ISBN D/2004/0108/032 NUR 507

6 Inhoud Indie Voorwoord 7 Italiaans/Nederlands Italiano/Olandese Inleiding 11 Uitspraak 12 Woordenboek 15 Culinaire woordenlijst 148 Italiaanse werkwoorden 167 Italiaanse akortingen 185 Telwoorden 187 Tijd 188 Enkele nuttige zinnen 189 Nederlands/Italiaans Olandese/Italiano Introduzione 197 Guida alla pronunia 198 Dizionario 203 Lessio gastronoio 362 Verbi olandesi 372 Abbreviazioni olandesi 377 Nueri 380 L'ora 381

7 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

8 7 Voorwoord Kosos Mini-woordenboeken bevatten rui begrippen et hun uitspraak in twee talen. Zij zijn opat en bieden een uitstekende oderne basiswoordenshat. Kosos Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaa en kunnen geakkelijk ee op reis. Zowel na het gedeelte Italiaans/Nederlands als na het gedeelte Nederlands/Italiaans tret u in dit woordenboek praktishe aanvullingen aan zoals: een woordenlijst van ulinaire begrippen; vooral handig in een restaurant bij het lezen van de enukaart; inoratie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelatige werkwoorden, veelgebruikte akortingen en een lijst et nuttige uitdrukkingen en zinnen; aanwijzingen over de uitspraak. Redatie Kosos Mini-woordenboeken

9 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

10 Italiaans/Nederlands Italiano/Olandese

11 Akortingen adj bijvoeglijk naawoord pl annelijk eervoud adv bijwoord nt onzijdig art lidwoord nu telwoord 'de'-woord pl eervoud onj voegwoord pre voorvoegsel vrouwelijk prep voorzetsel pl vrouwelijk eervoud pron voornaawoord annelijk v werkwoord

12 11 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel ogelijk beantwoordt aan de eisen van de praktijk. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn ahterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alabetish, ook als het saengestelde woorden betret. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idioatishe uitdrukkingen opgenoen als een azonderlijk artikel, waarbij het eest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de alabetishe rangshikking. Wanneer bij een grondwoord nog daarvan ageleide saenstellingen en uitdrukkingen zijn gegeven, staan ook deze in alabetishe volgorde. Ahter elk grondwoord vindt u, wanneer van toepassing, de woordsoort. Wanneer bij hetzelde grondwoord eerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. Onregelatige eervoudsvoren van zelstandige naawoorden staan tussen haakjes vereld na de woordsoort. Wanneer in onregelatige eervoudsvoren o in ageleide saenstellingen en uitdrukkingen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. Een sterretje (*) voor een werkwoord geet aan dat dit werkwoord onregelatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelatige werkwoorden raadplegen.

13 12 Uitspraak Hieronder vindt u een overziht van de uitspraak van Italiaanse letters en klanken. Uiteraard zijn de klanken zoals die in twee vershillende talen voorkoen nooit heleaal dezelde, aar als u onze aanwijzingen volgt zult u zih zonder veel oeite verstaanbaar kunnen aken. Letters die hieronder niet beshreven zijn, worden in o eer op gelijke wijze uitgesproken als in het Nederlands. Medeklinkers b altijd zaht, als in nabij / voor e o i als tsj in tsjirpen; anders als k in kat h als k in kaas g/gg voor e o i als de g in het Engelse gentlean, anders als de g in goal gh als de g in goal gl als lj in iljoen gn als nj in oranje h wordt niet uitgesproken qu als k in kat gevolgd door een korte zahte oe-klank r wordt vóór in de ond uitgesproken, et het puntje van de tong s tussen twee klinkers als z in zee; anders sherp als in saen s voor e en i als sj in sjoel; anders als s in sooter v als de w in waar z/zz na een bekletoonde edeklinker vaak als dz; anders als ts Klinkers e vaak als e in best; aan het eind van een woord als ee in zee, aar korter i als ie, aar korter u als oe in goed, aar korter

14 13 Tweeklanken Een tweeklank bestaat uit twee klinkers, waarvan er één sterk is (bekletoond) en de andere zwak (niet bekletoond) en die saen als één klinker worden uitgesproken, zoals ei in het Nederlands. In het Italiaans worden de klinkers a, e, o als sterk en de klinkers i en u als zwak beshouwd. Twee opeenvolgende sterke klinkers worden ieder azonderlijk uitgesproken. Als een sterke en zwakke klinker naast elkaar staan, wordt in de hierdoor verkregen tweeklank de sterke klinker et eer nadruk uitgesproken. Kletoon Woorden die eindigen op een klinker, krijgen eestal de kletoon op de voorlaatste lettergreep. Als er een aent op de slotklinker staat, krijgt deze de kletoon, bijvoorbeeld ittà o aè. In uitzonderlijke gevallen kan de kletoon ook liggen op de derde o de vierde lettergreep vana het einde van het woord gerekend.

15 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

16 A a prep op; aan abbagliante adj verblindend abbagliare v verblinden abbaiare v blaen abbandonare v *verlaten abbassare v *neerlaten abbastanza adv genoeg; taelijk, vrij, nogal abbattere v *neerslaan, vellen; ontoedigen abbattuto adj neerslahtig abbigliaento sportivo sportkleding abbigliare v aankleden abbonaento abonneent nt; abonneentskaart abbonato abonnee abbondante adj overvloedig abbondanza heleboel, overvloed abbottonare v knopen abbozzare v shetsen abbraiare v ohelzen abbraio ohelzing abbreviazione akorting abbronzato adj gebruind abbronzatura gebruinde huid aberrazione awijking abete dennenboo, den abile adj bekwaa; vaardig, vakkundig abilità bekwaaheid ; verogen nt; vaardigheid 15 aensione abilitare v in staat stellen abisso agrond abitabile adj bewoonbaar abitante inwoner ; bewoner abitare v wonen; bewonen abitazione woning ; huis nt abito japon ; kostuu nt; abiti kleding ; ~ da sera avondkleding ; ~ einile jurk, japon abituale adj gebruikelijk, gewoonlijk abitualente adv gewoonlijk abituare v wennen; abituato gewoon, gewend abitudine gewoonte ; gebruik nt; routine abolire v ashaen aborto iskraa ; abortus abuso isbruik nt aadeia aadeie ; ~ di belle arti kunstaadeie *aadere v zih *voordoen, *voorkoen aapare v kaperen aanto adv naast aappatoio badjas aelerare v versnellen aelerato stoptrein aeleratore gaspedaal nt *aendere v *aansteken; aanzetten, inshakelen aendino aansteker aennare v wenken; ~ a een toespeling aken op aensione ontsteking ; ontat nt

17 aento aento aent nt; nadruk aerhiare v oringen, *insluiten aertare v zih vergewissen van aessibile adj toegankelijk aesso toegang aessori pl toebehoren pl, aessoires pl aessorio adj bijkostig aettare v aanvaarden, *aanneen ahiappare v *vangen aiaio staal nt; ~ inossidabile roestvrij staal aidentato adj hobbelig aiuga ansjovis alaare v juihen *aludere v *bijsluiten aoglienza onthaal nt, welko nt *aogliere v verwelkoen; aepteren aoodaento regeling aopagnare v begeleiden, vergezellen; *brengen aoniatura kapsel aonsentire v insteen aontentato adj voldaan aonto aanbetaling aordare v verlenen; gunnen; aordarsi v het eens *zijn aordo akkoord nt, overeenkost ; insteing ; transatie ; d'aordo! in orde! *aorgersi di v erken *aorrere v *toelopen areditare v rediteren 16 addirsi *aresersi v *toeneen audire a v passen op auulatore au aurato adj nauwkeurig; degelijk ausa aanklaht ausare v beshuldigen; aanklagen ausato verdahte aero esdoorn aeto azijn aido zuur nt ane ane aqua water nt; ~ orrente stroend water; ~ dentiriia ondspoeling ; ~ di are zeewater nt; ~ di seltz spuitwater nt, sodawater nt; ~ dole zoet water; ~ ghiaiata ijswater nt; ~ inerale ineraalwater nt; ~ ossigenata waterstoperoxide nt; ~ potabile drinkwater nt aquaorte ets aquazzone bui, stortbui aquerello waterver ; aquarel aquisizione aquisitie aquistare v aanshaen aquisto koop auto adj auut, sherp adattare v aanpassen adatto adj geshikt; juist addestraento training addestrare v trainen addio asheid nt *addirsi v goed *staan; geshikt *zijn

18 additare additare v *wijzen addizionare v optellen addizionatrie rekenahine addizione optelling addolitore wasverzahter addoestiare v teen; addoestiato ta addorentato adj in slaap adequato adj adequaat, toereikend; gepast adepiere v bereiken adepiento prestatie adesso adv nu adiaente adj naburig adolesente tiener adoperare v gebruiken adorabile adj lie adottare v adopteren, *aanneen; ontlenen adulto adj volwassen; volwassene aerare v luhten aerazione luhtverversing aereo vliegtuig nt; toestel nt; ~ a reazione straalvliegtuig nt aerodroo vliegveld nt aeroplano vliegtuig nt aeroporto luhthaven aabile adj vriendelijk aaiarsi v zih vertonen aaato adj hongerig aare aangelegenheid ; koopje nt; aaire ; aari zaken pl; *are aari on zaken *doen et; per aari voor zaken aasinante adj betoverend, 17 arettarsi asinerend, prahtig, harant aasinare v boeien aastellare v bundelen aatiato adj oe, veroeid aatto adv heleaal aerare v verklaren aerativo adj bevestigend aerrare v *grijpen; snappen aettato adj geaeteerd aetto genegenheid aettuoso adj lie, aanhankelijk aezionato a geheht aan aezione aandoening, kwaal aidare v toevertrouwen ailare v *slijpen ailato adj sherp ainhé onj opdat aisso aanplakbiljet nt aittaaere hospes ; hospita aittare v verhuren; huren aitto huur ; *dare in ~ verhuren; *prendere in ~ huren *aliggersi v treuren alitto adj droevig alizione leed nt; bedroedheid aogare v *verdrinken; aogarsi v *verdrinken aollato adj druk, overvol aondare v *zinken aranare v rankeren aranatura rankering arettarsi v zih haasten

19 arontare arontare v aanpakken,trotseren Aria Arika; Aria del Sud Zuid-Arika ariano adj Arikaans; Arikaan agenda agenda agente agent ; vertegenwoordiger ; ~ di viaggio reisagent ; ~ iobiliare akelaar agenzia agentshap nt, vertegenwoordiging ; ~ viaggi reisbureau nt agevolazione ailiteit aggeggio tehnish snuje aggettivo bijvoeglijk naawoord aggiudiare v toekennen *aggiungere v toevoegen; bijvullen aggiunta toevoeging ; in ~ a behalve aggiustaento shikking aggredire v aanranden aggressivo adj agressie agiato adj beiddeld agibile adj begaanbaar agile adj lenig agio geak nt agire v *optreden, handelen; opereren agitare v shudden agitazione drukte, onrust aglio knolook nt/ agnello la nt; lasvlees nt ago naald agosto augustus 18 aliento agriolo adj agrarish, landbouw agrioltura landbouw agro adj zuur aguzzo adj sherp aids aids aiola bloeperk nt airone reiger aiutante helper aiutare v *helpen aiuto hulp ; steun ala vleugel alba ohtendsheering albergatore herbergier albergo hotel nt albero boo ; ast ; ~ a ae nokkenas ; ~ a goiti krukas albioa abrikoos albu albu nt; ~ da disegno shetsboek nt; ~ per ritagli plakboek nt ale / eland alool alohol ; ~ etilio brandspiritus alolio adj aloholish aluno adj enig; aluni adj enige; pron soige alabeto alabet nt algebra algebra Algeria Algerije algerino adj Algerijns; Algerijn aliante zweevliegtuig nt alientari pl kruidenierswaren pl, levensiddelen pl aliento voedsel nt; alienti alientatie

20 allaiare allaiare v vastaken, bevestigen allargare v verwijden; uitbreiden; ontplooien allarante adj griezelig allarare v alareren allare alar nt; ~ d'inendio brandalar nt allattare v zogen alleanza bondgenootshap nt alleato bondgenoot ; Alleati Geallieerden pl allegare v *insluiten allegato bijlage allegria pret allegro adj vrolijk, blij; leuk allenatore trainer allergia allergie allevare v *grootbrengen; okken allibrare v boeken allievo leerling allodola leeuwerik alloggiare v *onderbrengen, herbergen alloggio logies nt, onderdak nt; lat ; ~ e olazione logies en ontbijt allontanare v verwijderen; allontanarsi zih verwijderen; *awijken allora adv toen; da ~ sindsdien allungare v verlengen; aanlengen alanao alanak aleno adv teninste, instens alpiniso bergsport 19 abiguo alquanto adv vrij, taelijk; enigszins alt! halt! altalena shoel ; wip altare altaar nt alternativa alternatie nt alternato adj awisselend altezza hoogte altezzoso adj hooghartig altitudine hoogte alto adj hoog; groot; luid altoparlante luidspreker altopiano (pl altipiani) hoogvlakte altrettanto adv evenveel altrienti adv anders altro adj ander; l'un l'altro elkaar; l'uno o l'altro een van beide; tra l' altro onder andere; un ~ een ander; nog een d'altronde trouwens altrove adv elders altura verhoging alveare bijenkor alzare v optillen; alzarsi *opstaan aabile adj zaht aaa hangat aante innaar ; aîtresse aare v *houden van, *liehebben aaro adj bitter aato adj beind abasiata abassade abasiatore abassadeur abiente ilieu nt abiguo adj dubbelzinnig

21 abizioso abizioso adj abitieus, eerzuhtig abra barnsteen nt abulante adj rondreizend abulanza ziekenauto, abulane Aeria Aerika; ~ Latina Latijns-Aerika Aeriano adj Aerikaans; Aerikaan aetista aethist aianto asbest nt aia vriendin aihevole adj aiaal, vriendshappelijk aiizia vriendshap aio vriend aido stijsel nt aaare v kneuzen aaatura deuk aaestrare v dresseren aainare v *strijken (van vlag, zeil) aalato adj ziek aazzare v *obrengen *aettere v *toelaten; *toegeven ainistrare v leiden ainistrativo adj bestuurlijk, adinistratie ainistrazione beheer nt, adinistratie ; bestuur nt airaglio adiraal airare v bewonderen airazione bewondering aissione toegang, toelating aobiliare v eubileren; non 20 andare aobiliato ongeeubileerd aollare v weken aoniaa aonia aonire v waarshuwen aontare so aontare a *bedragen aorbidente wasverzahter aorbidire v verzahten aortizzatore shokbreker auhiare v opstapelen auito adj beshield autinaento uiterij anistia anestie ao vishaak ; pesare on l'ao hengelen aore liede ; shat, lieje nt, lieveling aoretto aaire apio adj ovangrijk, rui apliaento uitbreiding apliare v uitbreiden auleto aulet analabeta analabeet analisi analyse analista analist analizzare v ontleden, analyseren analogo adj dergelijk ananas ananas anarhia anarhie anatoia anatoie anhe adv ook, eveneens; zels anora 1 adv nog; weer; nog wat; ~ una volta nog eens anora 2 anker nt *andare v *gaan; ~ a prendere

22 andata halen, ahalen; ~ a arponi *kruipen; ~ in ahina *rijden; *andarsene *weggaan, *heengaan andata gang, het gaan andatura loop ; gang andirivieni drukte anello ring ; ~ di idanzaento verlovingsring ; ~ per stantuo zuigerring aneia bloedaroede anestesia verdoving anestetio pijnstillend iddel angelo engel angolo hoek angora ohair nt anguilla aal, paling anguria watereloen angusto adj sal; eng ania ziel ; wezen nt aniale dier nt; beest nt; ~ da preda roodier nt; ~ doestio huisdier nt aniato adj druk anio geoed nt; bedoeling ; dapperheid anitra eend *annettere v annexeren; bijvoegen anniversario verjaardag ; jubileu nt anno jaar nt; all'anno jaarlijks; ~ bisestile shrikkeljaar nt; ~ nuovo nieuwjaar annodare v knopen annoiare v ergeren; vervelen annotare v *opshrijven, note- 21 antipasto ren annuale adj jaarlijks annuario jaarboek nt annuire v knikken annullaento annulering annullare v annuleren annunziare v bekend aken, aankondigen annunzio aankondiging ; ~ pubbliitario relaespot anonio adj anonie anorale adj abnoraal ansia zorg ansietà bezorgdheid, zorg ansiare v hijgen ansioso adj verlangend, ongeduldig d'anteguerra vooroorlogs antenato voorvader antenna antenne anteriore adj vroeger anteriorente adv voorheen antibiotio antibiotiu nt antiaglia antiquiteit antihità pl oudheden pl; Antihità Oudheid antiipare v *voorzien antiipataente adv vooruit antiipo voorshot nt; in ~ van tevoren antio adj oud; antiek, ouderwets; oeroud; vooralig antionezionale voorbehoediddel nt antiongelante antivries antiurto auto autoalar nt antipasto hors d'oeuvre, voorgereht nt

23 antipatia antipatia akeer, antipathie antipatio adj vervelend, naar antiquario antiquair antiquato adj verouderd, ouderwets antisettio antiseptish iddel antologia bloelezing anzi adv veeleer, integendeel anziano adj oud, bejaard ape bij aperitivo aperitie nt/; borrel aperto adj open; all'aperto buiten apertura opening apie toppunt nt appagaento bevrediging apparato toestel nt; praal apparehio toestel nt, apparaat nt apparente adj shijnbaar apparenteente adv blijkbaar apparenze voorkoen nt; shijn *apparire v *vershijnen apparizione vershijning appartaento lat ; suite ; etage, apparteent nt bloo di appartaenti latgebouw nt *appartenere v toebehoren appassionato adj hartstohtelijk; enthousiast appello beroep nt; roep appena adv nauwelijks; pas; non ~ zodra *appendere v *ophangen 22 appunto appendie blindedar appendiite blindedarontsteking appetito trek, eetlust appetitoso adj sakelijk appezzaento pereel nt appiiare v kleven appiiatiio adj kleverig applaudire v klappen applauso applaus nt appliare v toepassen; gebruiken; appliarsi *gelden appliazione toepassing appoggiare v ondersteunen; appoggiarsi leunen apposta adv opzettelijk *apprendere v leren; *verneen apprezzaento waardering ; shatting apprezzare v waarderen, op prijs stellen approittare v proiteren appropriato adj geshikt, passend, gepast approssiativaente adv ongeveer approssiativo adj bij benadering approvare v goedkeuren; insteen et approvazione goedkeuring ; insteing appuntaento aspraak appuntare v vastspelden appuntito adj spits appunto aantekening ; bloo per appunti blonote

24 apribottiglie apribottiglie lesopener aprile april *aprire v openen; opendraaien aprisatole blikopener aquila arend Arabia Saudita Saoedi-Arabië arabo adj Arabish; Arabier arahide pinda aragosta kreet aragostina steurgarnaal arania sinaasappel aranione adj oranje arare v ploegen aratro ploeg arazzo wandkleed nt arbitrario adj willekeurig arbitro sheidsrehter arbusto struik arata gewel nt; galerij arato adj boogvorig arheologia oudheidkunde, arheologie arheologo arheoloog arhitetto arhitet arhitettura bouwkunde, arhitetuur arhivio arhie nt arivesovo aartsbisshop aro boog arobaleno regenboog *ardere v branden; gloeien ardesia lei nt ardore gloed area oppervlakte ; streek arena arena argenteria zilverwerk nt argentiere zilversid Argentina Argentinië 23 arresto argentino adj Argentijns; Argentijn argento zilver nt; d'argento zilveren argilla klei argine da ; oever, kade argoentare v arguenteren argoento arguent nt; onderwerp nt aria luht ; wijs ; ad ~ ondizionata aironditioning; a tenuta d'aria luhtdiht; *aver l'aria *eruitzien; ondizionaento dell'aria luhtverversing arido adj dor arieggiare v luhten aringa haring arioso adj luhtig aritetia rekenkunde ara (pl ari) wapen nt aradio kast ; kleerkast arare v bewapenen aratore reder aronia haronie arnese gereedshap nt; assetta degli arnesi gereedshapskist aroa aroa nt arpa harp arrabbiato adj kwaad arrapiare v *stijgen arrangiarsi on zih *behelpen et arredare v inrihten *arrendersi v zih *overgeven arrestare v arresteren arresto aanhouding, arres-

25 arretrato tatie arretrato adj ahterstallig arriiaapelli krultang arriiare v krullen arrishiare v wagen arrivare v *aankoen arrivederi! dag! arrivo aankost ; kost ; in ~ verwaht arrogante adj verwaand arrossire v blozen arrostire v roosteren arrotondato adj agerond arrugginito adj roestig arte kunst ; arte e estieri kunstnijverheid ; belle arti shone kunsten; opera d'arte kunstwerk nt arteria slagader ; hoodstraat artiolazione gewriht nt artiolo lidwoord nt; artikel nt; artioli da toeletta toiletbenodigdheden pl artiiiale adj kunstatig artiiio list artigianato handwerk nt artiglio klauw artista kunstenaar ; kunstenares artistio adj artistiek, kunstzinnig *asendere v *beklien asensione stijging asensore lit asesa opkost ; stijging ; bekliing asesso abes nt 24 assalire asia bijl asiugaapelli haardroger asiugaano handdoek, badhanddoek asiugare v drogen; avegen, adrogen asiugatore wasdroger asiutto adj droog asoltare v luisteren asoltatore luisteraar asalto asalt nt Asia Azië asiatio adj Aziatish; Aziaat asilo tehuis nt, asiel nt; ~ inantile kleutershool asino ezel asa asta nt asola knoopsgat nt asparago asperge aspettare v wahten, awahten; wahten op; verwahten aspettativa verwahting aspetto uiterlijk nt, voorkoen nt; aanblik ; aspet nt; di bell'aspetto knap aspirapolvere stozuiger ; pulire on l'aspirapolvere stozuigen aspirare v inadeen; streven; ~ a beogen aspirazione zuiging ; streven nt aspirina aspirine aspro adj ruw assaggiare v proeven assai adv erg, zeer *assalire v *aanvallen

26 assassinare assassinare v veroorden assassinio oord assassino oordenaar asse as ; plank assedio belegering assegnare v *toewijzen; ~ a *opdragen aan assegno toelage ; heque ; ~ postale girobetaalkaart ; ~ turistio reisheque ; libretto di assegni hequeboekje nt asseblea bijeenkost, vergadering assennato adj bezonnen assente adj awezig assenza awezigheid asserire v beweren assetato adj dorstig assiurare v verzekeren; assiurarsi v beahtigen assiurazione assurantie, verzekering ; ~ sulla vita levensverzekering ; ~ viaggi reisverzekering assiee adv saen assistente assistent assistenza bijstand *assistere v *bijstaan, *helpen; ~abijwonen assoiare v assoiëren; assoiarsi v zih *aansluiten bij assoiato adj aangesloten assoiazione vereniging ; genootshap nt assolutaente adv absoluut assoluto adj absoluut; volslagen assoluzione vrijspraak 25 attao assoigliare a *lijken op assonnato adj slaperig assortiento assortient nt, sortering assortire v sorteren; rangshikken assortito adj gevarieerd *assuere v *aanneen; in dienst *neen assurdo adj absurd, ongerijd asta veiling asteio geheelonthouder *astenersi da zih *onthouden van astore havik astratto adj abstrat astronoia sterrenkunde astuio etui nt; ~ di toeletta toilettas ; ~ per tabao tabakszak astuto adj listig astuzia list ateo atheïst Atlantio Atlantishe Oeaan atleta atleet atletia atletiek atosera atoseer ; seer, steing atoio adj atoo-, atoish atoizzatore sproeier atoo atoo nt atrio hal atroe adj gruwelijk attaapanni kapstok ; kleerhanger attaare v aanhehten, hehten, vastaken; *aanvallen attao aanval ; ~ ardiao

27 atteggiaento attrie atrie, toneelspeelster attrito wrijving attuale adj tegenwoordig; atueel attualente adv thans attuare v verwezenlijken audae adj oedig audaia dapperheid ; dur auditorio aula augurare v wensen aula aula auentare v vereerderen; verhogen auento verhoging, toenae ; opslag ; loonsverhoging aureo adj gouden aurora dageraad ; zonsopgang Australia Australië australiano adj Australish; Australiër Austria Oostenrijk austriao adj Oostenrijks; Oostenrijker autentio adj oorspronkelijk, authentiek, eht autista haueur autobus (pl ~) bus autoarro vrahtwagen autogoverno zelbestuur nt autoatio adj autoatish autoazione autoatisering autoobile auto ; ~ lub autoobiellub autoobiliso autoobilishartaanval atteggiaento houding attepato adj oud *attendere v awahten, wahten, ~ azorgen voor attento adj oplettend; voorzihtig; *stare ~ *uitkijken attenzione aandaht ; notitie ; *are ~ letten op, opletten, oppassen; prestare ~ a letten op, aandaht besteden aan atterrare v *neerslaan; landen attestato ertiiaat nt attillato adj nauw attio oent nt attinenza verband nt attitudine talent nt, aanleg ; houding attività ativiteit ; arbeid attivo adj atie atto daad ; bedrij nt, akte attore ateur, toneelspeler attorno adv oheen; ~ a rondo attraare v aanleggen attraente adj aantrekkelijk *attrarre v *aantrekken attrattiva attratie attraversare v *oversteken; *gaan door attraverso prep over; door attrazione aantrekking ; bekoring attrezzatura uitrusting attrezzo werktuig nt; attrezzi da pesa vistuig nt attribuire a v *toeshrijven aan 26 autoobiliso

28 autoobilista e nt autoobilista autoobilist autonoleggio autoverhuur autonoo adj autonoo, zelstandig autore auteur, shrijver autorità gezag nt; pl autoriteiten pl, overheid autoritario adj autoritair autorizzare v een vergunning verlenen autorizzazione ahtiging, perissie autostello otel nt autostoppista liter ; *are l'autostop liten autostrada snelweg ; autoweg autunno najaar nt, herst avanti adv voorwaarts; vooruit; ~ dritto rehtdoor avantieri adv eergisteren avanzaento vooruitgang avanzare v *voorshieten; vorderen, *vooruitgaan avanzo restant nt avaria otorpeh avaro adj gierig avena haver *avere v *hebben avido adj hebzuhtig aviogetto straalvliegtuig nt avorio ivoor nt avvelenare v vergitigen avvenente adj knap avveniento gebeurtenis avvenire toekost *avvenire v gebeuren 27 azzurro avventato adj overhaast avventore liënt avventura avontuur nt avverbio bijwoord nt avversario tegenstander avversione tegenzin, hekel avversità ongeluk nt avverso adj akerig avvertiento waarshuwing avvertire v waarshuwen; *gewaarworden avviatore startotor avviinare v naderen avvisare v waarshuwen avviso aankondiging, bekendaking ; annone, advertentie avvitare v shroeven avvoato advoaat *avvolgere v *winden; inpakken avvolgibile rolgordijn nt avvoltoio gier azienda bedrij nt azione handeling ; atie ; aandeel nt azoto stiksto azzardo gok azzurro adj heelsblauw

29 B babbo pappa babordo bakboord nt baby-pullan reiswieg baa bes baano herrie bahea vitrine baiare v kussen baino ko ; dok nt; bekken nt baio zoen, kus badare a verzorgen, zorgen voor; letten op; *geven o badia abdij bai pl snor bagagliaio bagagewagen ; bagageruite ; koerruite bagaglio bagage ; ~ a ano handbagage bagliore sherp liht bagnarsi v baden bagnato adj nat bagno bad nt; ~ turo Turks bad; ostue da ~ badpak nt; uia da ~ baduts ;, *are il ~ een bad *neen baia baai balbettare v staelen balonata balkon nt balone balkon nt balena walvis baleno lits ballare v dansen balletto ballet nt 28 bariletto ballo dans ; bal nt balzare v *springen babina eisje nt babinaia kinderjurouw ; babysitter babino kind nt babola pop babù baboe nt banana banaan bana bank banarella kraa banhetto banket nt banhina perron nt bano bank ; toonbank ; balie ; kraa ; ri nt; ~ di suola shoolbank banoat geldautoaat banonota bankbiljet nt banda bende ; orkest nt bandiera vlag bandito bandiet bar bar ; aé nt, kroeg baraa shuur ; kraa baratro kloo barattare v ruilen barattolo bus, troel barba baard barbabietola beetwortel, biet barbiere kapper barbone vagebond bara boot ; ~ a rei roeiboot ; ~ a vela zeilboot barhetta bootje nt barollante adj wankel bar-eporio drogisterij barile ton, vat nt bariletto vaatje nt

30 barista barista baran ; barjurouw baritono bariton baroo adj barok baroetro baroeter barra stang barriera slagboo ; barrière ; ~ di siurezza vangrail basaento arter nt basare v baseren base basis baseball honkbal nt basette pl bakkebaarden pl basilia basiliek basso adj laag; diep; klein; bas bassopiano laagland nt bastante adj voldoende bastardo bastaard bastare v voldoende *zijn bastone stok ; ~ da passeggio wandelstok ; bastoni da si skistokken pl battaglia slag battello ship nt battere v *verslaan; ~ le ani applaudisseren batteria batterij batterio baterie battesio doop, doopsel nt battezzare v dopen baule kist ; koer beo bek, snavel ; tuit ; bok beare v oppen beige adj beige belga adj (pl belgi) Belgish; Belg 29 biasiare Belgio België bellezza shoonheid bellino adj ooi bello adj ooi benhé onj oshoon, alhoewel benda band bendare v *verbinden bene adv goed; va bene! in orde!, goed! *benedire v zegenen benedizione zegen beneiiario begunstigde beneiio baat benessere welzijn nt benevolenza welwillendheid benevolo adj vriendelijk benvenuto adj welko benzina benzine *bere v *drinken berretto pet, uts ; baret bersaglio shietshij ; ikpunt nt; doel nt besteia vloek besteiare v vloeken bestia beest nt bestiae vee nt betulla berk bevanda drank ; bevanda alolia sterkedrank bianheria linnengoed nt; lingerie ; ~ da letto beddengoed nt; ~ personale ondergoed nt biano adj wit; blank biasiare v de shuld *geven aan

31 biasio biasio verwijt nt bibbia bijbel bibita drank ; ~ analolia risdrank ; ~ energetia sartdrink bibliotea bibliotheek bihiere glas nt; beker biiletta rijwiel nt, iets biorarsi v zih splitsen biglietteria kassa ; ~ autoatia kaartenautoaat biglietto notitie ; kaartje nt; ~ da visita visitekaartje nt; ~ gratuito vrijkaart bigodino krulspeld bilania weegshaal bilanio budget nt; balans bile gal biliardo biljart nt bilingue adj tweetalig bibetto kleuter bibo peuter binario spoor nt binoolo verrekijker ; veldkijker ; toneelkijker biologia biologie bionda blondine biondo adj blond birbante shel birihinata kattenkwaad nt birra pils nt, bier nt birreria brouwerij bisaia broodzak bisottino koekje nt bisotto bisuit nt bisognare v nodig *hebben bisogno behoete ; nood ; *aver ~ di behoeven 30 borsa bistea biestuk bivio tweesprong bizzarro adj raar, vreed bloare v blokkeren blu adj blauw blusa blouse boa boei boa ond ; bek boale beker boaporto patrijspoort bohino sigarettenpijpje nt boiare v zakken boiolo knop boone hap body warer bodywarer boia (pl ~) beul Bolivia Bolivië boliviano adj Boliviaans; Boliviaan bolla bel ; blaar, blaas bollettino eteorologio weerberiht nt bollire v koken bollitore ketel boba bo bobardare v bobarderen bordello bordeel nt bordo kant ; rand ; a ~aan boord borghese adj burgerlijk; burger borsa 1 handtas ; ~ da ghiaio koeltas ; ~ dell'aqua alda warwaterkruik ; ~ per la spesa boodshappentas borsa 2 beurs ; ~ di studio studiebeurs

32 borsa borsa 3 beurs ; eetenbeurs ; ~ valori eetenbeurs borsellino beurs, porteonnee borsetta handtas, tas boshetto bosje nt boso bos nt bososo adj bebost botania plantkunde botola luik nt botte vat nt, ton bottega winkel botteghino plaatskaartenbureau nt bottiglia les bottone knoop boutique boetiek boy-sout padvinder a braetto geard braialetto arband braio 1 (pl le braia) ar braio 2 (pl brai) leuning, zijrivier brahetta gulp braiola karbonade braare v verlangen naar braosia verlangen nt branhia kieuw branda veldbed nt brano passage branzino baars Brasile Brazilië brasiliano adj Braziliaans; Braziliaan bravo adj bekwaa; goed breia bres bretelle pl bretels pl breve adj kort; suier, 31 budella beknopt; tra ~ binnenkort brevetto patent nt, otrooi nt brezza bries briiola kruiel bridge bridge nt brillante adj briljant, shitterend, helder brillantina haarrèe brillare v *shijnen brindisi toast britannio adj Brits britanno Brit brivido rilling broa kruik, kan bronhite bronhitis brontolare v groen; opperen bronzeo adj bronzen bronzo brons nt bruiare v verbranden; aanbranden bruiatura brandwond brughiera heide bruna brunette bruno adj bruin brutale adj beestahtig, ruw brutto adj lelijk; ernstig, erg bua kuil ; ~ delle lettere brievenbus buato adj lek; wasgoed nt, was buatura lekke band, bandenpeh buia shil buo gat nt; ~ della serratura sleutelgat nt budella pl ingewanden pl

1. Los de rebussen op!

1. Los de rebussen op! oo k Enkel of dubbel korte klinker één edeklinker 1. Los de rebussen op! dubbele edeklinker s + nen + nen b = o = i 2. Welk speelgoed hebben Sofi e en Bart? Schrijf de juiste naa bij de tekening. 3. Schrijf

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft).

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft). Beste ouders, Wij zijn begonnen aan thema 8 van taal. Dit is het laatste thema van dit schooljaar. Volgend schooljaar krijgt u geen uitleg meer over de spellingscategorieën omdat de categorieën in groep

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

De geschiedenis van een bakje troost

De geschiedenis van een bakje troost Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Koffie De geschiedenis van een bakje troost Koffie. Velen drinken het elke dag. 's Morgens staat al een kopje te dampen. En de rest van

Nadere informatie

Zoek de 10 woorden die beginnen met de letter: b

Zoek de 10 woorden die beginnen met de letter: b Zoek de 10 woorden die beginnen met de letter: b ballon, boek, baby, brood, bloem, bus, berg, bril, boom, bal, hobbelpaard, druppel, tafel, krant, korst Zoek de 10 woorden die beginnen met de letter: d

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: piraten

Auditieve oefeningen bij het thema: piraten Auditieve oefeningen bij het thema: piraten Boek van de week: 1; Woeste Willem 2; Bij de piraten 3; Piraten; informatieboek 4; Aadje Piraatje Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. In (de / van / zeg) ruimte zweven

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 5 Regelwoorden Woorden: droge gele grote de hamer kapot lege nare het probleem rare rode samen schone de tekening zaterdag zeker

Woordpakket 11 Groep 5 Regelwoorden Woorden: droge gele grote de hamer kapot lege nare het probleem rare rode samen schone de tekening zaterdag zeker Woordpakket 11 Groep 5 Categorie: Verenkelen van klinkers Lange klanken hebben pech, ik haal gewoon droge gele grote de hamer kapot lege nare het probleem rare rode samen schone de tekening zaterdag zeker

Nadere informatie

Niemand hoeft verlegen te zijn

Niemand hoeft verlegen te zijn Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Verlegen mensen Niemand hoeft verlegen te zijn Kleine kinderen zijn vaak verlegen. Dat vindt iedereen normaal. Maar ook 1 op 5 volwassenen

Nadere informatie

De ontdekking van Jan Lammers

De ontdekking van Jan Lammers Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Witloof De ontdekking van Jan Lammers Witloof is een echt Belgische groente. Ze werd in België ontdekt. Dat gebeurde tijdens de strijd

Nadere informatie

van carnaval tot kerst

van carnaval tot kerst vier kant reeks van carnaval tot kerst 20 feesten & dagen om te onthouden Driekoningen Driekoningen is elk jaar op 6 januari. Op deze dag wordt het bezoek van drie wijze mannen aan het pasgeboren kindje

Nadere informatie

Woordpakket 1 Groep 4. Woorden: Luisterwoorden

Woordpakket 1 Groep 4. Woorden: Luisterwoorden Woordpakket 1 Groep 4 de bloes de bril de broek groot de knie de krul maakt de muts past praat rits de snor de trui het vest wast Woordpakket 2 Groep 4 de bult druk de gesp gluur de groep groet haast jeukt

Nadere informatie

Deze weken leren wij:

Deze weken leren wij: Kern 1: ik - maan - roos - vis- sok Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok aan pen - en We leren ook in welke straat de letters horen; korte klankstraat, lange klankstraat,

Nadere informatie

Lestip 'Die hoed zit goed'

Lestip 'Die hoed zit goed' Lestip 'Die hoed zit goed' Over het boek Die hoed zit goed is een verzameling van raadsels, gedichten en stripverhalen. Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken volgens eenzelfde stramien en

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Ik voel me zo ziek als een hond, mompelt vader. Dan moet je naar de dierenarts gaan, zegt zijn zoontje. - 6 -

Ik voel me zo ziek als een hond, mompelt vader. Dan moet je naar de dierenarts gaan, zegt zijn zoontje. - 6 - dierenarts De spreekkamer Nee, ik blaf, miauw, piep of fluit niet tegen een ziek dier. Ik spreek in mensentaal, met het baasje van mijn patiënt. We bespreken de klachten en hoe we het dier kunnen helpen.

Nadere informatie

i g a h v s p e m l k b o z t r u n f de een het f f e f e l fik of af laf fel a a f v v a v a l t t e t e l ik zeg ik bof ik val ik ben ik tel

i g a h v s p e m l k b o z t r u n f de een het f f e f e l fik of af laf fel a a f v v a v a l t t e t e l ik zeg ik bof ik val ik ben ik tel f i k werkblad 11a f f i f i k i g a h v s p e m l k b o z t r u n f o o f de een het a a f l l a l a f f f e f e l fik of af laf fel z z e z e g b b o b o f v v a v a l b b e b e n t t e t e l ik zeg

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3 Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Het wiel doet raar! 1 Naar wie gaat Daan? a Naar school b Naar Loes c Naar Rik 2

Nadere informatie

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht.

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht. De taaltrap De taaltrap bestaat uit: een lesboek; veel foto s en tekeningen; 20 lessen met veelgebruikte schooltaalwoorden en zinnen; eenvoudige grammaticale oefeningen; een audio cd. Het boek is opgedeeld

Nadere informatie

De Weier Vissedijk 35c 7602 CP Almelo

De Weier Vissedijk 35c 7602 CP Almelo obs De Weier Vissedijk 35c 7602 CP Almelo tel. 0546-491218 fax. 0546-491245 Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: Klieder Klodder Klaar! 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen.

Nadere informatie

werkwoorden op frekwentie

werkwoorden op frekwentie werkwoorden op frekwentie beginnen 1 blijven 1 doen 1 gaan 1 geven 1 hebben 1 kijken 1 komen 1 krijgen 1 kunnen 1 laten 1 maken 1 moeten 1 pakken 1 staan 1 weten 1 willen 1 worden 1 zeggen 1 zien 1 zijn

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa

Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa Boek van de week: 1. Barbapapa boeken allerlei 2. Met Barbapapa de wereld rond Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op de voorkant

Nadere informatie

Huiswerkblaadje Maan Kern 5

Huiswerkblaadje Maan Kern 5 Leestoets Aan het einde van een kern leest ieder kind bij de juf apart een leestoets: veilig en vlot. Veilig en vlot zijn woordrijtjes die je van boven naar beneden leest. Deze woorden zijn gevormd met

Nadere informatie

1 De lange klinkers en klinkerreductie

1 De lange klinkers en klinkerreductie 1 De lange klinkers en klinkerreductie Schrijven A1 - richting werk de man is kaal het been het stuur de boot de ka-le man de be-nen de stu-ren de bo-ten de zee de gieter de liter de drie ik ski Schrijven

Nadere informatie

Alzheimer Oud worden zonder het te weten

Alzheimer Oud worden zonder het te weten Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Alzheimer Oud worden zonder het te weten Als je oud bent, weet je het soms allemaal niet meer zo goed. Je vergeet veel. Bij sommige oude

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. In (de / van / zeg) ruimte zweven

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen herkennen voorzetsels in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal. Lesduur 25 minuten

Lesdoelen De kinderen herkennen voorzetsels in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal. Lesduur 25 minuten groep 6 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen herkennen voorzetsels in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal Lesduur 25 minuten Aanwijzingen bij de les Algemene

Nadere informatie

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen -

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen - - je kan me wat - module 3 docere delectare movere tekeningen - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat ROCvA nt2taalmenu.nl - educatie - ROCvA module 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Nadere informatie

nooit Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Als een olifant door een porseleinkast gaan

nooit Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Als een olifant door een porseleinkast gaan Als een olifant door een porseleinkast gaan Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als één schaap over de dam is volgen er meer Als iemand het voorbeeld geeft, zijn er al snel meer mensen die dit voorbeeld volgen

Nadere informatie

de jas de trui de broek de sokken de jurk

de jas de trui de broek de sokken de jurk Werkbladen bij thema de kleding: dag 1 Naam:................. 1. Lezen en overschrijven: de jas de trui de broek de sokken. de jurk LOWAN-vo startpakket NT2 Werkbladen thema 5 Pagina 1 2. Invullen: Dit

Nadere informatie

Woordpakket 1 Groep 4. Woorden: Regel: de bloes de bril de broek groot de knie de krul maakt de muts past praat de rits de snor de trui het vest wast

Woordpakket 1 Groep 4. Woorden: Regel: de bloes de bril de broek groot de knie de krul maakt de muts past praat de rits de snor de trui het vest wast Woordpakket 1 Groep 4 de bloes de bril de broek groot de knie de krul maakt de muts past praat de rits de snor de trui het vest wast Woordpakket 2 Groep 4 de bult druk de gesp gluur de groep groet haast

Nadere informatie

Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut

Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut In deze kern leert uw kind: Letters: h - w - o - a - u Woorden: huis, weg, bos, tak, hut De letters i - m - r - v - s aa - p e - t ee - n b oo zijn bekende letters geworden.

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Hond. in s he van t Wolf. hui. Sylvia Vanden Heede. Met illustraties van Marije Tolman

Hond. in s he van t Wolf. hui. Sylvia Vanden Heede. Met illustraties van Marije Tolman Hond Sylvia Vanden Heede Met illustraties van Marije Tolman hui in s he van t Wolf www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken

Nadere informatie

Auditieve oefeningen. Boek van de week: 1; De boerderij 2; De koe die in het water viel 3; 4;

Auditieve oefeningen. Boek van de week: 1; De boerderij 2; De koe die in het water viel 3; 4; Auditieve oefeningen Boek van de week: 1; De boerderij 2; De koe die in het water viel 3; 4; Auditieve synthese (Henk Hak en Piet Plak) Lettergrepen samenvoegen tot een woord Letters samenvoegen tot een

Nadere informatie

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. de man de kat de fiets lidwoord Het lidwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord. de het een samenstelling Een

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

fluit Ik hoor f aan het begin. Ik schrijf f. Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5

fluit Ik hoor f aan het begin. Ik schrijf f. Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5 Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5 Ik hoor f aan het begin. Ik schrijf f. fluit Categorie 6a Woorden die beginnen met f Thema 1 groep 5 flits fietser fabriek folder Categorie 6b Woorden

Nadere informatie

Leesboekje de kleding

Leesboekje de kleding Leesboekje de kleding Leesboekje De Kleding Pagina 1 Dit is de broek. Dit is de trui. Dit is de rok. Dit is de jurk. Dit is de bh. Dit is de onderbroek. Dit is het T-shirt. Dit is de panty. Dit is het

Nadere informatie

Eerste druk, maart Monique van Stenus

Eerste druk, maart Monique van Stenus De dienstmeisjes Eerste druk, maart 2012 2012 Monique van Stenus isbn: 978-90-484-2288-3 nur: 312 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2017

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2017 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2017 Nieuws uit de groep: Woensdag 4 oktober deden we met maar liefst 4 teams mee met het korfbaltoernooi voor groep 3 en 4. De kinderen hebben het ontzettend goed gedaan! Wat

Nadere informatie

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele De bekende kinderliedjescomponist en zanger Dirk Scheele heeft speciaal voor Peuterplein 8 themaliedjes geschreven. De liedjes staan op de Peuterplein liedjes-cd.

Nadere informatie

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt.

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Lettergrepen Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Om een woord in lettergrepen te verdelen, kijken we naar de klinkers. Als

Nadere informatie

Doelen van de lessen. Januari C.D. 4

Doelen van de lessen. Januari C.D. 4 Januari C.D. 4 Doelen van de lessen De kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken van illustraties. De kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: lang leve de koningin

Auditieve oefeningen bij het thema: lang leve de koningin Auditieve oefeningen bij het thema: lang leve de koningin Boek van de week: 1; Koningin Nijntje 2; Gewoon Fien 3; Koningin 4; Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op de

Nadere informatie

2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord.

2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: KIKI 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen. B: Drie of meer lettergrepen. 2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets.

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. Werkwoorden Hebben en zijn De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. persoon onderwerp hebben zijn 1 enk. ik heb ben 2 enk. jij/u hebt bent

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2016

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2016 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2016 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van oktober. Door middel van de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er in de groep gebeurd. Ook vertellen we wat

Nadere informatie

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Hieronder vindt u de leerplandoelen taalbeschouwing die we met onze evaluatie in kaart willen brengen. Ze staan in dezelfde volgorde

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Hartelijk welkom Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

Start: Welk dier hoort bij...?

Start: Welk dier hoort bij...? Start: Welk dier hoort bij...? Druk op de deksel van het muziekdoosje. Luister naar het geluid. Welk dier is dit? (Cavia) Zoek ze in de stal. Kijk eens goed, hebben alle cavia s dezelfde jas (vacht) aan?

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten

LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na basiswoorden lat en

Nadere informatie

Lezer Game. Gemaakt door Drika Pepping-Poot

Lezer Game. Gemaakt door Drika Pepping-Poot Lezer Game Gemaakt door Drika Pepping-Poot Lezer Game Lezer Game is een spel waarbij de spelers allerlei leesopdrachtjes uitvoeren. Met behulp van dit spel wordt er en geoefend en gespeeld. Materiaal:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

VEILIG LEREN LEZEN. Elke keer wanneer er met een nieuwe kern wordt begonnen kunt u hieronder lezen waar we die periode aan werken in de groep.

VEILIG LEREN LEZEN. Elke keer wanneer er met een nieuwe kern wordt begonnen kunt u hieronder lezen waar we die periode aan werken in de groep. VEILIG LEREN LEZEN. Elke keer wanneer er met een nieuwe kern wordt begonnen kunt u hieronder lezen waar we die periode aan werken in de groep. Dit leert uw kind in Kern 8 Woorden: bank en licht Woorden

Nadere informatie

Werkblad bij het gedicht Ik en jij

Werkblad bij het gedicht Ik en jij Werkblad bij het gedicht Ik en jij Ik en jij Ik en jij is veel: is glaasje voller, volst. is schuilen in t holst. is kleuren van de dag. is wimpel en is vlag. Jij en ik is heus geen twee. jij en ik is

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

Taal op niveau Spelling en grammatica Op weg naar niveau

Taal op niveau Spelling en grammatica Op weg naar niveau Taal op niveau Spelling en grammatica Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel

Nadere informatie

Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk.

Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk. Even uw aandacht Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk. Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid. Indien

Nadere informatie

2. Auditieve Sinthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord.

2. Auditieve Sinthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: Een winterdag. 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen. B: Drie of meer lettergrepen. 2. Auditieve Sinthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord.

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

TAALVERZORGING BK 2 SPORTIEF PERRON 2

TAALVERZORGING BK 2 SPORTIEF PERRON 2 Sportief! TAALVERZORGING BK 2 SPORTIEF PERRON 2 Je zit alweer in het tweede jaar van het vmbo. Vorig jaar heb je veel geleerd bij het onderdeel Taalverzorging, maar misschien ben je ook wel iets vergeten.

Nadere informatie

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1 veilig leren lezen Letterkennis Aanpak b/d-probleem Auteur: Susan van der Linden De letters b en d zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke vorm. Toch kunt u dit probleem

Nadere informatie

Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat.

Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat. Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat. De twee leesdelen bevatten respectievelijk 72 en 56 pagina

Nadere informatie

Circus Hagelslag. Geschreven door Jean Diederen

Circus Hagelslag. Geschreven door Jean Diederen Circus Hagelslag Geschreven door Jean Diederen 1 2011 Jean Diederen Oorspronkelijke titel: Circus Hagelslag Jean Diederen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

extra oefenen les 2 thema 2 1 = v Schrijf het woord op. 2 Welk dier is het? Een dier met v of w. Schrijf het woord op. spelling 3a v l a g

extra oefenen les 2 thema 2 1 = v Schrijf het woord op. 2 Welk dier is het? Een dier met v of w. Schrijf het woord op. spelling 3a v l a g les 2 spelling 3a 1 = v Schrijf het woord op. schrijft die beginnen met v. 1 ers lees!, roept de slager. V e r s v l ee s 2 Een lieg liegt om hem heen. v l ie g v l ie g t 3 Met een uist angt de slager

Nadere informatie

Welkom in het kartuizerklooster

Welkom in het kartuizerklooster Welkom in het kartuizerklooster Hallo, ik ben monnik Dionysius van Leeuwen. Mijn voornaam spreek je uit als di-o-ni-si-us. Ik ben geboren in 1402. Mijn bijnaam is Dionysius de Kartuizer, omdat ik namelijk

Nadere informatie

Raar, maar waar! deel 1. groep 3 en 4

Raar, maar waar! deel 1. groep 3 en 4 Raar, maar waar! deel 1 Natuur groep 3 en 4 Inhoud 1 Raar, maar waar! 3 2 Een vreemd ei 4 3 Spring er maar uit 5 4 Verstopt 6 5 Slim 7 6 Vlieg er niet in 8 7 Een kever met een luchtje 9 8 Een zware hap

Nadere informatie

klasniveau Het verhaal Tekening 1 Tekening 4 Tekening 5 Tekening 2 Tekening 6 Tekening 3

klasniveau Het verhaal Tekening 1 Tekening 4 Tekening 5 Tekening 2 Tekening 6 Tekening 3 THEMA ENERGIE > Kleuter & Eerste graad > Lessuggesties en activiteiten 2. 1. Lessuggesties Leon en de ikkietikkietijd en activiteiten op klasniveau Het verhaal Tekening 1 Hallo iedereen ik ben Leon. Ik

Nadere informatie

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo In deze reeks verschenen bij Davidsfonds Infodok: Mijn eerste sprookjesgroeiboek (Hilde Vandermeeren,

Nadere informatie

Brieven van Ama welpen

Brieven van Ama welpen Introductie Shanti heeft heel veel vriendinnetjes in de jungle. Ze heeft ook een vriendinnetje in een land heel ver weg. Het meisje heet Ama. Ama woont in een land dat Ghana heet. Weten jullie waar dat

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: de kinderboerderij

Auditieve oefeningen bij het thema: de kinderboerderij Auditieve oefeningen bij het thema: de kinderboerderij Boek van de week: 1; Kinderboerderij; Betty Sluyzer 2; Kinderboerderij/kijkdoosserie 3; Het grote voorleesboek van de Kinderboerderij 4; Boeken over

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort Groep 4 Spelling Thema 1 Een nieuw huis aan het begin (klas) aan het eind (tent) met st aan het eind (kist) met ts aan het eind (muts) aan het begin en aan het eind (krant) Thema 2 Wat word jij later?

Nadere informatie

Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Grafementoets: instructie voor de leerkracht veilig leren lezen Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na kern 3. De toets bestaat uit een kaart, waarop de letters per kern gegroepeerd staan. De letterkennis

Nadere informatie

INHOUD. Het systeem. pag. 5. pag. 8. Hoe het werkt. pag. 9. Stel uw eigen Pod Bar samen. pag. 10. Referenties. pag. 11. Waarom een Pod Bar?

INHOUD. Het systeem. pag. 5. pag. 8. Hoe het werkt. pag. 9. Stel uw eigen Pod Bar samen. pag. 10. Referenties. pag. 11. Waarom een Pod Bar? pag. 3 INHOUD Het systee Hoe het werkt Stel uw eigen Pod Bar saen Referenties Waaro een Pod Bar? pag. 5 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 Horeca Supplies B.V. Textielweg 20 3812 RV Aersfoort www.horeca-supplies.nl

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

z w aai t n ooi t extra oefenen les 2 thema 4 1 Vul het woord in. 2 Schrijf het goede woord op. Een woord met aai of ooi.

z w aai t n ooi t extra oefenen les 2 thema 4 1 Vul het woord in. 2 Schrijf het goede woord op. Een woord met aai of ooi. les 2 spelling 7a, b 1 Vul het woord in. Kies uit: maait nooit mooi zwaait zaait kraai 1 Het is m5 weer. m oo i 2 Boer Siep m5 het gras. m aai t 3 Zijn buur z5 het graan. z aai t 4 Een k5 pikt het graan.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 januari 2016

Nieuwsbrief groep 3 januari 2016 Nieuwsbrief groep 3 januari 2016 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van januari. Nieuws uit de groep: Wat hebben de kinderen in deze eerste periode al veel geleerd! Het is erg leuk om deze vooruitgang

Nadere informatie

Tussendoortjes boerderijklas

Tussendoortjes boerderijklas Tussendoortjes boerderijklas Beginsituatie 65 leerlingen: mogelijkheid tot verdelen in 2 e (34 lln) en 3 e leerjaar (31 lln) Grasveld/pleintje ter beschikking 1) Muziek: zoek het dierengeluid (10min) Elke

Nadere informatie

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

Kern 6: geit-pauw-duif-ei Kern 6: geit-pauw-duif-ei In deze kern leert uw kind Letters: g - ui - au - f - ei Woorden: geit, pauw, duif, ei Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van

Nadere informatie