Kosmos Mini-woordenboek Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosmos Mini-woordenboek Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans"

Transcriptie

1

2 Kosos Mini-woordenboek Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans

3 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

4 Italiaans I Nederlands Nederlands I Italiaans

5 Kosos reisgidsen: de wereld aan je voeten Alle rehten voorbehouden. Niets uit deze uitgave ag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoatiseerd gegevensbestand o openbaar geaakt, in enige vor o op enige wijze, hetzij elektronish, ehanish, door otokopieën, opnaen o op enige andere anier, zonder vooragaande shritelijke toesteing van de uitgever. Deze uitgave is et de grootste zorgvuldigheid saengesteld. Noh de aker noh de uitgever stelt zih aansprakelijk voor eventuele shade als gevolg van eventuele onjuistheden en/o onvolledigheden in deze uitgave. 13e druk, 2004 Eerder vershenen als Wolters Mini-woordenboek Kosos-Z&K Uitgevers B.V., Utreht ISBN D/2004/0108/032 NUR 507

6 Inhoud Indie Voorwoord 7 Italiaans/Nederlands Italiano/Olandese Inleiding 11 Uitspraak 12 Woordenboek 15 Culinaire woordenlijst 148 Italiaanse werkwoorden 167 Italiaanse akortingen 185 Telwoorden 187 Tijd 188 Enkele nuttige zinnen 189 Nederlands/Italiaans Olandese/Italiano Introduzione 197 Guida alla pronunia 198 Dizionario 203 Lessio gastronoio 362 Verbi olandesi 372 Abbreviazioni olandesi 377 Nueri 380 L'ora 381

7 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

8 7 Voorwoord Kosos Mini-woordenboeken bevatten rui begrippen et hun uitspraak in twee talen. Zij zijn opat en bieden een uitstekende oderne basiswoordenshat. Kosos Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaa en kunnen geakkelijk ee op reis. Zowel na het gedeelte Italiaans/Nederlands als na het gedeelte Nederlands/Italiaans tret u in dit woordenboek praktishe aanvullingen aan zoals: een woordenlijst van ulinaire begrippen; vooral handig in een restaurant bij het lezen van de enukaart; inoratie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelatige werkwoorden, veelgebruikte akortingen en een lijst et nuttige uitdrukkingen en zinnen; aanwijzingen over de uitspraak. Redatie Kosos Mini-woordenboeken

9 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

10 Italiaans/Nederlands Italiano/Olandese

11 Akortingen adj bijvoeglijk naawoord pl annelijk eervoud adv bijwoord nt onzijdig art lidwoord nu telwoord 'de'-woord pl eervoud onj voegwoord pre voorvoegsel vrouwelijk prep voorzetsel pl vrouwelijk eervoud pron voornaawoord annelijk v werkwoord

12 11 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel ogelijk beantwoordt aan de eisen van de praktijk. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn ahterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alabetish, ook als het saengestelde woorden betret. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idioatishe uitdrukkingen opgenoen als een azonderlijk artikel, waarbij het eest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de alabetishe rangshikking. Wanneer bij een grondwoord nog daarvan ageleide saenstellingen en uitdrukkingen zijn gegeven, staan ook deze in alabetishe volgorde. Ahter elk grondwoord vindt u, wanneer van toepassing, de woordsoort. Wanneer bij hetzelde grondwoord eerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. Onregelatige eervoudsvoren van zelstandige naawoorden staan tussen haakjes vereld na de woordsoort. Wanneer in onregelatige eervoudsvoren o in ageleide saenstellingen en uitdrukkingen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. Een sterretje (*) voor een werkwoord geet aan dat dit werkwoord onregelatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelatige werkwoorden raadplegen.

13 12 Uitspraak Hieronder vindt u een overziht van de uitspraak van Italiaanse letters en klanken. Uiteraard zijn de klanken zoals die in twee vershillende talen voorkoen nooit heleaal dezelde, aar als u onze aanwijzingen volgt zult u zih zonder veel oeite verstaanbaar kunnen aken. Letters die hieronder niet beshreven zijn, worden in o eer op gelijke wijze uitgesproken als in het Nederlands. Medeklinkers b altijd zaht, als in nabij / voor e o i als tsj in tsjirpen; anders als k in kat h als k in kaas g/gg voor e o i als de g in het Engelse gentlean, anders als de g in goal gh als de g in goal gl als lj in iljoen gn als nj in oranje h wordt niet uitgesproken qu als k in kat gevolgd door een korte zahte oe-klank r wordt vóór in de ond uitgesproken, et het puntje van de tong s tussen twee klinkers als z in zee; anders sherp als in saen s voor e en i als sj in sjoel; anders als s in sooter v als de w in waar z/zz na een bekletoonde edeklinker vaak als dz; anders als ts Klinkers e vaak als e in best; aan het eind van een woord als ee in zee, aar korter i als ie, aar korter u als oe in goed, aar korter

14 13 Tweeklanken Een tweeklank bestaat uit twee klinkers, waarvan er één sterk is (bekletoond) en de andere zwak (niet bekletoond) en die saen als één klinker worden uitgesproken, zoals ei in het Nederlands. In het Italiaans worden de klinkers a, e, o als sterk en de klinkers i en u als zwak beshouwd. Twee opeenvolgende sterke klinkers worden ieder azonderlijk uitgesproken. Als een sterke en zwakke klinker naast elkaar staan, wordt in de hierdoor verkregen tweeklank de sterke klinker et eer nadruk uitgesproken. Kletoon Woorden die eindigen op een klinker, krijgen eestal de kletoon op de voorlaatste lettergreep. Als er een aent op de slotklinker staat, krijgt deze de kletoon, bijvoorbeeld ittà o aè. In uitzonderlijke gevallen kan de kletoon ook liggen op de derde o de vierde lettergreep vana het einde van het woord gerekend.

15 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

16 A a prep op; aan abbagliante adj verblindend abbagliare v verblinden abbaiare v blaen abbandonare v *verlaten abbassare v *neerlaten abbastanza adv genoeg; taelijk, vrij, nogal abbattere v *neerslaan, vellen; ontoedigen abbattuto adj neerslahtig abbigliaento sportivo sportkleding abbigliare v aankleden abbonaento abonneent nt; abonneentskaart abbonato abonnee abbondante adj overvloedig abbondanza heleboel, overvloed abbottonare v knopen abbozzare v shetsen abbraiare v ohelzen abbraio ohelzing abbreviazione akorting abbronzato adj gebruind abbronzatura gebruinde huid aberrazione awijking abete dennenboo, den abile adj bekwaa; vaardig, vakkundig abilità bekwaaheid ; verogen nt; vaardigheid 15 aensione abilitare v in staat stellen abisso agrond abitabile adj bewoonbaar abitante inwoner ; bewoner abitare v wonen; bewonen abitazione woning ; huis nt abito japon ; kostuu nt; abiti kleding ; ~ da sera avondkleding ; ~ einile jurk, japon abituale adj gebruikelijk, gewoonlijk abitualente adv gewoonlijk abituare v wennen; abituato gewoon, gewend abitudine gewoonte ; gebruik nt; routine abolire v ashaen aborto iskraa ; abortus abuso isbruik nt aadeia aadeie ; ~ di belle arti kunstaadeie *aadere v zih *voordoen, *voorkoen aapare v kaperen aanto adv naast aappatoio badjas aelerare v versnellen aelerato stoptrein aeleratore gaspedaal nt *aendere v *aansteken; aanzetten, inshakelen aendino aansteker aennare v wenken; ~ a een toespeling aken op aensione ontsteking ; ontat nt

17 aento aento aent nt; nadruk aerhiare v oringen, *insluiten aertare v zih vergewissen van aessibile adj toegankelijk aesso toegang aessori pl toebehoren pl, aessoires pl aessorio adj bijkostig aettare v aanvaarden, *aanneen ahiappare v *vangen aiaio staal nt; ~ inossidabile roestvrij staal aidentato adj hobbelig aiuga ansjovis alaare v juihen *aludere v *bijsluiten aoglienza onthaal nt, welko nt *aogliere v verwelkoen; aepteren aoodaento regeling aopagnare v begeleiden, vergezellen; *brengen aoniatura kapsel aonsentire v insteen aontentato adj voldaan aonto aanbetaling aordare v verlenen; gunnen; aordarsi v het eens *zijn aordo akkoord nt, overeenkost ; insteing ; transatie ; d'aordo! in orde! *aorgersi di v erken *aorrere v *toelopen areditare v rediteren 16 addirsi *aresersi v *toeneen audire a v passen op auulatore au aurato adj nauwkeurig; degelijk ausa aanklaht ausare v beshuldigen; aanklagen ausato verdahte aero esdoorn aeto azijn aido zuur nt ane ane aqua water nt; ~ orrente stroend water; ~ dentiriia ondspoeling ; ~ di are zeewater nt; ~ di seltz spuitwater nt, sodawater nt; ~ dole zoet water; ~ ghiaiata ijswater nt; ~ inerale ineraalwater nt; ~ ossigenata waterstoperoxide nt; ~ potabile drinkwater nt aquaorte ets aquazzone bui, stortbui aquerello waterver ; aquarel aquisizione aquisitie aquistare v aanshaen aquisto koop auto adj auut, sherp adattare v aanpassen adatto adj geshikt; juist addestraento training addestrare v trainen addio asheid nt *addirsi v goed *staan; geshikt *zijn

18 additare additare v *wijzen addizionare v optellen addizionatrie rekenahine addizione optelling addolitore wasverzahter addoestiare v teen; addoestiato ta addorentato adj in slaap adequato adj adequaat, toereikend; gepast adepiere v bereiken adepiento prestatie adesso adv nu adiaente adj naburig adolesente tiener adoperare v gebruiken adorabile adj lie adottare v adopteren, *aanneen; ontlenen adulto adj volwassen; volwassene aerare v luhten aerazione luhtverversing aereo vliegtuig nt; toestel nt; ~ a reazione straalvliegtuig nt aerodroo vliegveld nt aeroplano vliegtuig nt aeroporto luhthaven aabile adj vriendelijk aaiarsi v zih vertonen aaato adj hongerig aare aangelegenheid ; koopje nt; aaire ; aari zaken pl; *are aari on zaken *doen et; per aari voor zaken aasinante adj betoverend, 17 arettarsi asinerend, prahtig, harant aasinare v boeien aastellare v bundelen aatiato adj oe, veroeid aatto adv heleaal aerare v verklaren aerativo adj bevestigend aerrare v *grijpen; snappen aettato adj geaeteerd aetto genegenheid aettuoso adj lie, aanhankelijk aezionato a geheht aan aezione aandoening, kwaal aidare v toevertrouwen ailare v *slijpen ailato adj sherp ainhé onj opdat aisso aanplakbiljet nt aittaaere hospes ; hospita aittare v verhuren; huren aitto huur ; *dare in ~ verhuren; *prendere in ~ huren *aliggersi v treuren alitto adj droevig alizione leed nt; bedroedheid aogare v *verdrinken; aogarsi v *verdrinken aollato adj druk, overvol aondare v *zinken aranare v rankeren aranatura rankering arettarsi v zih haasten

19 arontare arontare v aanpakken,trotseren Aria Arika; Aria del Sud Zuid-Arika ariano adj Arikaans; Arikaan agenda agenda agente agent ; vertegenwoordiger ; ~ di viaggio reisagent ; ~ iobiliare akelaar agenzia agentshap nt, vertegenwoordiging ; ~ viaggi reisbureau nt agevolazione ailiteit aggeggio tehnish snuje aggettivo bijvoeglijk naawoord aggiudiare v toekennen *aggiungere v toevoegen; bijvullen aggiunta toevoeging ; in ~ a behalve aggiustaento shikking aggredire v aanranden aggressivo adj agressie agiato adj beiddeld agibile adj begaanbaar agile adj lenig agio geak nt agire v *optreden, handelen; opereren agitare v shudden agitazione drukte, onrust aglio knolook nt/ agnello la nt; lasvlees nt ago naald agosto augustus 18 aliento agriolo adj agrarish, landbouw agrioltura landbouw agro adj zuur aguzzo adj sherp aids aids aiola bloeperk nt airone reiger aiutante helper aiutare v *helpen aiuto hulp ; steun ala vleugel alba ohtendsheering albergatore herbergier albergo hotel nt albero boo ; ast ; ~ a ae nokkenas ; ~ a goiti krukas albioa abrikoos albu albu nt; ~ da disegno shetsboek nt; ~ per ritagli plakboek nt ale / eland alool alohol ; ~ etilio brandspiritus alolio adj aloholish aluno adj enig; aluni adj enige; pron soige alabeto alabet nt algebra algebra Algeria Algerije algerino adj Algerijns; Algerijn aliante zweevliegtuig nt alientari pl kruidenierswaren pl, levensiddelen pl aliento voedsel nt; alienti alientatie

20 allaiare allaiare v vastaken, bevestigen allargare v verwijden; uitbreiden; ontplooien allarante adj griezelig allarare v alareren allare alar nt; ~ d'inendio brandalar nt allattare v zogen alleanza bondgenootshap nt alleato bondgenoot ; Alleati Geallieerden pl allegare v *insluiten allegato bijlage allegria pret allegro adj vrolijk, blij; leuk allenatore trainer allergia allergie allevare v *grootbrengen; okken allibrare v boeken allievo leerling allodola leeuwerik alloggiare v *onderbrengen, herbergen alloggio logies nt, onderdak nt; lat ; ~ e olazione logies en ontbijt allontanare v verwijderen; allontanarsi zih verwijderen; *awijken allora adv toen; da ~ sindsdien allungare v verlengen; aanlengen alanao alanak aleno adv teninste, instens alpiniso bergsport 19 abiguo alquanto adv vrij, taelijk; enigszins alt! halt! altalena shoel ; wip altare altaar nt alternativa alternatie nt alternato adj awisselend altezza hoogte altezzoso adj hooghartig altitudine hoogte alto adj hoog; groot; luid altoparlante luidspreker altopiano (pl altipiani) hoogvlakte altrettanto adv evenveel altrienti adv anders altro adj ander; l'un l'altro elkaar; l'uno o l'altro een van beide; tra l' altro onder andere; un ~ een ander; nog een d'altronde trouwens altrove adv elders altura verhoging alveare bijenkor alzare v optillen; alzarsi *opstaan aabile adj zaht aaa hangat aante innaar ; aîtresse aare v *houden van, *liehebben aaro adj bitter aato adj beind abasiata abassade abasiatore abassadeur abiente ilieu nt abiguo adj dubbelzinnig

21 abizioso abizioso adj abitieus, eerzuhtig abra barnsteen nt abulante adj rondreizend abulanza ziekenauto, abulane Aeria Aerika; ~ Latina Latijns-Aerika Aeriano adj Aerikaans; Aerikaan aetista aethist aianto asbest nt aia vriendin aihevole adj aiaal, vriendshappelijk aiizia vriendshap aio vriend aido stijsel nt aaare v kneuzen aaatura deuk aaestrare v dresseren aainare v *strijken (van vlag, zeil) aalato adj ziek aazzare v *obrengen *aettere v *toelaten; *toegeven ainistrare v leiden ainistrativo adj bestuurlijk, adinistratie ainistrazione beheer nt, adinistratie ; bestuur nt airaglio adiraal airare v bewonderen airazione bewondering aissione toegang, toelating aobiliare v eubileren; non 20 andare aobiliato ongeeubileerd aollare v weken aoniaa aonia aonire v waarshuwen aontare so aontare a *bedragen aorbidente wasverzahter aorbidire v verzahten aortizzatore shokbreker auhiare v opstapelen auito adj beshield autinaento uiterij anistia anestie ao vishaak ; pesare on l'ao hengelen aore liede ; shat, lieje nt, lieveling aoretto aaire apio adj ovangrijk, rui apliaento uitbreiding apliare v uitbreiden auleto aulet analabeta analabeet analisi analyse analista analist analizzare v ontleden, analyseren analogo adj dergelijk ananas ananas anarhia anarhie anatoia anatoie anhe adv ook, eveneens; zels anora 1 adv nog; weer; nog wat; ~ una volta nog eens anora 2 anker nt *andare v *gaan; ~ a prendere

22 andata halen, ahalen; ~ a arponi *kruipen; ~ in ahina *rijden; *andarsene *weggaan, *heengaan andata gang, het gaan andatura loop ; gang andirivieni drukte anello ring ; ~ di idanzaento verlovingsring ; ~ per stantuo zuigerring aneia bloedaroede anestesia verdoving anestetio pijnstillend iddel angelo engel angolo hoek angora ohair nt anguilla aal, paling anguria watereloen angusto adj sal; eng ania ziel ; wezen nt aniale dier nt; beest nt; ~ da preda roodier nt; ~ doestio huisdier nt aniato adj druk anio geoed nt; bedoeling ; dapperheid anitra eend *annettere v annexeren; bijvoegen anniversario verjaardag ; jubileu nt anno jaar nt; all'anno jaarlijks; ~ bisestile shrikkeljaar nt; ~ nuovo nieuwjaar annodare v knopen annoiare v ergeren; vervelen annotare v *opshrijven, note- 21 antipasto ren annuale adj jaarlijks annuario jaarboek nt annuire v knikken annullaento annulering annullare v annuleren annunziare v bekend aken, aankondigen annunzio aankondiging ; ~ pubbliitario relaespot anonio adj anonie anorale adj abnoraal ansia zorg ansietà bezorgdheid, zorg ansiare v hijgen ansioso adj verlangend, ongeduldig d'anteguerra vooroorlogs antenato voorvader antenna antenne anteriore adj vroeger anteriorente adv voorheen antibiotio antibiotiu nt antiaglia antiquiteit antihità pl oudheden pl; Antihità Oudheid antiipare v *voorzien antiipataente adv vooruit antiipo voorshot nt; in ~ van tevoren antio adj oud; antiek, ouderwets; oeroud; vooralig antionezionale voorbehoediddel nt antiongelante antivries antiurto auto autoalar nt antipasto hors d'oeuvre, voorgereht nt

23 antipatia antipatia akeer, antipathie antipatio adj vervelend, naar antiquario antiquair antiquato adj verouderd, ouderwets antisettio antiseptish iddel antologia bloelezing anzi adv veeleer, integendeel anziano adj oud, bejaard ape bij aperitivo aperitie nt/; borrel aperto adj open; all'aperto buiten apertura opening apie toppunt nt appagaento bevrediging apparato toestel nt; praal apparehio toestel nt, apparaat nt apparente adj shijnbaar apparenteente adv blijkbaar apparenze voorkoen nt; shijn *apparire v *vershijnen apparizione vershijning appartaento lat ; suite ; etage, apparteent nt bloo di appartaenti latgebouw nt *appartenere v toebehoren appassionato adj hartstohtelijk; enthousiast appello beroep nt; roep appena adv nauwelijks; pas; non ~ zodra *appendere v *ophangen 22 appunto appendie blindedar appendiite blindedarontsteking appetito trek, eetlust appetitoso adj sakelijk appezzaento pereel nt appiiare v kleven appiiatiio adj kleverig applaudire v klappen applauso applaus nt appliare v toepassen; gebruiken; appliarsi *gelden appliazione toepassing appoggiare v ondersteunen; appoggiarsi leunen apposta adv opzettelijk *apprendere v leren; *verneen apprezzaento waardering ; shatting apprezzare v waarderen, op prijs stellen approittare v proiteren appropriato adj geshikt, passend, gepast approssiativaente adv ongeveer approssiativo adj bij benadering approvare v goedkeuren; insteen et approvazione goedkeuring ; insteing appuntaento aspraak appuntare v vastspelden appuntito adj spits appunto aantekening ; bloo per appunti blonote

24 apribottiglie apribottiglie lesopener aprile april *aprire v openen; opendraaien aprisatole blikopener aquila arend Arabia Saudita Saoedi-Arabië arabo adj Arabish; Arabier arahide pinda aragosta kreet aragostina steurgarnaal arania sinaasappel aranione adj oranje arare v ploegen aratro ploeg arazzo wandkleed nt arbitrario adj willekeurig arbitro sheidsrehter arbusto struik arata gewel nt; galerij arato adj boogvorig arheologia oudheidkunde, arheologie arheologo arheoloog arhitetto arhitet arhitettura bouwkunde, arhitetuur arhivio arhie nt arivesovo aartsbisshop aro boog arobaleno regenboog *ardere v branden; gloeien ardesia lei nt ardore gloed area oppervlakte ; streek arena arena argenteria zilverwerk nt argentiere zilversid Argentina Argentinië 23 arresto argentino adj Argentijns; Argentijn argento zilver nt; d'argento zilveren argilla klei argine da ; oever, kade argoentare v arguenteren argoento arguent nt; onderwerp nt aria luht ; wijs ; ad ~ ondizionata aironditioning; a tenuta d'aria luhtdiht; *aver l'aria *eruitzien; ondizionaento dell'aria luhtverversing arido adj dor arieggiare v luhten aringa haring arioso adj luhtig aritetia rekenkunde ara (pl ari) wapen nt aradio kast ; kleerkast arare v bewapenen aratore reder aronia haronie arnese gereedshap nt; assetta degli arnesi gereedshapskist aroa aroa nt arpa harp arrabbiato adj kwaad arrapiare v *stijgen arrangiarsi on zih *behelpen et arredare v inrihten *arrendersi v zih *overgeven arrestare v arresteren arresto aanhouding, arres-

25 arretrato tatie arretrato adj ahterstallig arriiaapelli krultang arriiare v krullen arrishiare v wagen arrivare v *aankoen arrivederi! dag! arrivo aankost ; kost ; in ~ verwaht arrogante adj verwaand arrossire v blozen arrostire v roosteren arrotondato adj agerond arrugginito adj roestig arte kunst ; arte e estieri kunstnijverheid ; belle arti shone kunsten; opera d'arte kunstwerk nt arteria slagader ; hoodstraat artiolazione gewriht nt artiolo lidwoord nt; artikel nt; artioli da toeletta toiletbenodigdheden pl artiiiale adj kunstatig artiiio list artigianato handwerk nt artiglio klauw artista kunstenaar ; kunstenares artistio adj artistiek, kunstzinnig *asendere v *beklien asensione stijging asensore lit asesa opkost ; stijging ; bekliing asesso abes nt 24 assalire asia bijl asiugaapelli haardroger asiugaano handdoek, badhanddoek asiugare v drogen; avegen, adrogen asiugatore wasdroger asiutto adj droog asoltare v luisteren asoltatore luisteraar asalto asalt nt Asia Azië asiatio adj Aziatish; Aziaat asilo tehuis nt, asiel nt; ~ inantile kleutershool asino ezel asa asta nt asola knoopsgat nt asparago asperge aspettare v wahten, awahten; wahten op; verwahten aspettativa verwahting aspetto uiterlijk nt, voorkoen nt; aanblik ; aspet nt; di bell'aspetto knap aspirapolvere stozuiger ; pulire on l'aspirapolvere stozuigen aspirare v inadeen; streven; ~ a beogen aspirazione zuiging ; streven nt aspirina aspirine aspro adj ruw assaggiare v proeven assai adv erg, zeer *assalire v *aanvallen

26 assassinare assassinare v veroorden assassinio oord assassino oordenaar asse as ; plank assedio belegering assegnare v *toewijzen; ~ a *opdragen aan assegno toelage ; heque ; ~ postale girobetaalkaart ; ~ turistio reisheque ; libretto di assegni hequeboekje nt asseblea bijeenkost, vergadering assennato adj bezonnen assente adj awezig assenza awezigheid asserire v beweren assetato adj dorstig assiurare v verzekeren; assiurarsi v beahtigen assiurazione assurantie, verzekering ; ~ sulla vita levensverzekering ; ~ viaggi reisverzekering assiee adv saen assistente assistent assistenza bijstand *assistere v *bijstaan, *helpen; ~abijwonen assoiare v assoiëren; assoiarsi v zih *aansluiten bij assoiato adj aangesloten assoiazione vereniging ; genootshap nt assolutaente adv absoluut assoluto adj absoluut; volslagen assoluzione vrijspraak 25 attao assoigliare a *lijken op assonnato adj slaperig assortiento assortient nt, sortering assortire v sorteren; rangshikken assortito adj gevarieerd *assuere v *aanneen; in dienst *neen assurdo adj absurd, ongerijd asta veiling asteio geheelonthouder *astenersi da zih *onthouden van astore havik astratto adj abstrat astronoia sterrenkunde astuio etui nt; ~ di toeletta toilettas ; ~ per tabao tabakszak astuto adj listig astuzia list ateo atheïst Atlantio Atlantishe Oeaan atleta atleet atletia atletiek atosera atoseer ; seer, steing atoio adj atoo-, atoish atoizzatore sproeier atoo atoo nt atrio hal atroe adj gruwelijk attaapanni kapstok ; kleerhanger attaare v aanhehten, hehten, vastaken; *aanvallen attao aanval ; ~ ardiao

27 atteggiaento attrie atrie, toneelspeelster attrito wrijving attuale adj tegenwoordig; atueel attualente adv thans attuare v verwezenlijken audae adj oedig audaia dapperheid ; dur auditorio aula augurare v wensen aula aula auentare v vereerderen; verhogen auento verhoging, toenae ; opslag ; loonsverhoging aureo adj gouden aurora dageraad ; zonsopgang Australia Australië australiano adj Australish; Australiër Austria Oostenrijk austriao adj Oostenrijks; Oostenrijker autentio adj oorspronkelijk, authentiek, eht autista haueur autobus (pl ~) bus autoarro vrahtwagen autogoverno zelbestuur nt autoatio adj autoatish autoazione autoatisering autoobile auto ; ~ lub autoobiellub autoobiliso autoobilishartaanval atteggiaento houding attepato adj oud *attendere v awahten, wahten, ~ azorgen voor attento adj oplettend; voorzihtig; *stare ~ *uitkijken attenzione aandaht ; notitie ; *are ~ letten op, opletten, oppassen; prestare ~ a letten op, aandaht besteden aan atterrare v *neerslaan; landen attestato ertiiaat nt attillato adj nauw attio oent nt attinenza verband nt attitudine talent nt, aanleg ; houding attività ativiteit ; arbeid attivo adj atie atto daad ; bedrij nt, akte attore ateur, toneelspeler attorno adv oheen; ~ a rondo attraare v aanleggen attraente adj aantrekkelijk *attrarre v *aantrekken attrattiva attratie attraversare v *oversteken; *gaan door attraverso prep over; door attrazione aantrekking ; bekoring attrezzatura uitrusting attrezzo werktuig nt; attrezzi da pesa vistuig nt attribuire a v *toeshrijven aan 26 autoobiliso

28 autoobilista e nt autoobilista autoobilist autonoleggio autoverhuur autonoo adj autonoo, zelstandig autore auteur, shrijver autorità gezag nt; pl autoriteiten pl, overheid autoritario adj autoritair autorizzare v een vergunning verlenen autorizzazione ahtiging, perissie autostello otel nt autostoppista liter ; *are l'autostop liten autostrada snelweg ; autoweg autunno najaar nt, herst avanti adv voorwaarts; vooruit; ~ dritto rehtdoor avantieri adv eergisteren avanzaento vooruitgang avanzare v *voorshieten; vorderen, *vooruitgaan avanzo restant nt avaria otorpeh avaro adj gierig avena haver *avere v *hebben avido adj hebzuhtig aviogetto straalvliegtuig nt avorio ivoor nt avvelenare v vergitigen avvenente adj knap avveniento gebeurtenis avvenire toekost *avvenire v gebeuren 27 azzurro avventato adj overhaast avventore liënt avventura avontuur nt avverbio bijwoord nt avversario tegenstander avversione tegenzin, hekel avversità ongeluk nt avverso adj akerig avvertiento waarshuwing avvertire v waarshuwen; *gewaarworden avviatore startotor avviinare v naderen avvisare v waarshuwen avviso aankondiging, bekendaking ; annone, advertentie avvitare v shroeven avvoato advoaat *avvolgere v *winden; inpakken avvolgibile rolgordijn nt avvoltoio gier azienda bedrij nt azione handeling ; atie ; aandeel nt azoto stiksto azzardo gok azzurro adj heelsblauw

29 B babbo pappa babordo bakboord nt baby-pullan reiswieg baa bes baano herrie bahea vitrine baiare v kussen baino ko ; dok nt; bekken nt baio zoen, kus badare a verzorgen, zorgen voor; letten op; *geven o badia abdij bai pl snor bagagliaio bagagewagen ; bagageruite ; koerruite bagaglio bagage ; ~ a ano handbagage bagliore sherp liht bagnarsi v baden bagnato adj nat bagno bad nt; ~ turo Turks bad; ostue da ~ badpak nt; uia da ~ baduts ;, *are il ~ een bad *neen baia baai balbettare v staelen balonata balkon nt balone balkon nt balena walvis baleno lits ballare v dansen balletto ballet nt 28 bariletto ballo dans ; bal nt balzare v *springen babina eisje nt babinaia kinderjurouw ; babysitter babino kind nt babola pop babù baboe nt banana banaan bana bank banarella kraa banhetto banket nt banhina perron nt bano bank ; toonbank ; balie ; kraa ; ri nt; ~ di suola shoolbank banoat geldautoaat banonota bankbiljet nt banda bende ; orkest nt bandiera vlag bandito bandiet bar bar ; aé nt, kroeg baraa shuur ; kraa baratro kloo barattare v ruilen barattolo bus, troel barba baard barbabietola beetwortel, biet barbiere kapper barbone vagebond bara boot ; ~ a rei roeiboot ; ~ a vela zeilboot barhetta bootje nt barollante adj wankel bar-eporio drogisterij barile ton, vat nt bariletto vaatje nt

30 barista barista baran ; barjurouw baritono bariton baroo adj barok baroetro baroeter barra stang barriera slagboo ; barrière ; ~ di siurezza vangrail basaento arter nt basare v baseren base basis baseball honkbal nt basette pl bakkebaarden pl basilia basiliek basso adj laag; diep; klein; bas bassopiano laagland nt bastante adj voldoende bastardo bastaard bastare v voldoende *zijn bastone stok ; ~ da passeggio wandelstok ; bastoni da si skistokken pl battaglia slag battello ship nt battere v *verslaan; ~ le ani applaudisseren batteria batterij batterio baterie battesio doop, doopsel nt battezzare v dopen baule kist ; koer beo bek, snavel ; tuit ; bok beare v oppen beige adj beige belga adj (pl belgi) Belgish; Belg 29 biasiare Belgio België bellezza shoonheid bellino adj ooi bello adj ooi benhé onj oshoon, alhoewel benda band bendare v *verbinden bene adv goed; va bene! in orde!, goed! *benedire v zegenen benedizione zegen beneiiario begunstigde beneiio baat benessere welzijn nt benevolenza welwillendheid benevolo adj vriendelijk benvenuto adj welko benzina benzine *bere v *drinken berretto pet, uts ; baret bersaglio shietshij ; ikpunt nt; doel nt besteia vloek besteiare v vloeken bestia beest nt bestiae vee nt betulla berk bevanda drank ; bevanda alolia sterkedrank bianheria linnengoed nt; lingerie ; ~ da letto beddengoed nt; ~ personale ondergoed nt biano adj wit; blank biasiare v de shuld *geven aan

31 biasio biasio verwijt nt bibbia bijbel bibita drank ; ~ analolia risdrank ; ~ energetia sartdrink bibliotea bibliotheek bihiere glas nt; beker biiletta rijwiel nt, iets biorarsi v zih splitsen biglietteria kassa ; ~ autoatia kaartenautoaat biglietto notitie ; kaartje nt; ~ da visita visitekaartje nt; ~ gratuito vrijkaart bigodino krulspeld bilania weegshaal bilanio budget nt; balans bile gal biliardo biljart nt bilingue adj tweetalig bibetto kleuter bibo peuter binario spoor nt binoolo verrekijker ; veldkijker ; toneelkijker biologia biologie bionda blondine biondo adj blond birbante shel birihinata kattenkwaad nt birra pils nt, bier nt birreria brouwerij bisaia broodzak bisottino koekje nt bisotto bisuit nt bisognare v nodig *hebben bisogno behoete ; nood ; *aver ~ di behoeven 30 borsa bistea biestuk bivio tweesprong bizzarro adj raar, vreed bloare v blokkeren blu adj blauw blusa blouse boa boei boa ond ; bek boale beker boaporto patrijspoort bohino sigarettenpijpje nt boiare v zakken boiolo knop boone hap body warer bodywarer boia (pl ~) beul Bolivia Bolivië boliviano adj Boliviaans; Boliviaan bolla bel ; blaar, blaas bollettino eteorologio weerberiht nt bollire v koken bollitore ketel boba bo bobardare v bobarderen bordello bordeel nt bordo kant ; rand ; a ~aan boord borghese adj burgerlijk; burger borsa 1 handtas ; ~ da ghiaio koeltas ; ~ dell'aqua alda warwaterkruik ; ~ per la spesa boodshappentas borsa 2 beurs ; ~ di studio studiebeurs

32 borsa borsa 3 beurs ; eetenbeurs ; ~ valori eetenbeurs borsellino beurs, porteonnee borsetta handtas, tas boshetto bosje nt boso bos nt bososo adj bebost botania plantkunde botola luik nt botte vat nt, ton bottega winkel botteghino plaatskaartenbureau nt bottiglia les bottone knoop boutique boetiek boy-sout padvinder a braetto geard braialetto arband braio 1 (pl le braia) ar braio 2 (pl brai) leuning, zijrivier brahetta gulp braiola karbonade braare v verlangen naar braosia verlangen nt branhia kieuw branda veldbed nt brano passage branzino baars Brasile Brazilië brasiliano adj Braziliaans; Braziliaan bravo adj bekwaa; goed breia bres bretelle pl bretels pl breve adj kort; suier, 31 budella beknopt; tra ~ binnenkort brevetto patent nt, otrooi nt brezza bries briiola kruiel bridge bridge nt brillante adj briljant, shitterend, helder brillantina haarrèe brillare v *shijnen brindisi toast britannio adj Brits britanno Brit brivido rilling broa kruik, kan bronhite bronhitis brontolare v groen; opperen bronzeo adj bronzen bronzo brons nt bruiare v verbranden; aanbranden bruiatura brandwond brughiera heide bruna brunette bruno adj bruin brutale adj beestahtig, ruw brutto adj lelijk; ernstig, erg bua kuil ; ~ delle lettere brievenbus buato adj lek; wasgoed nt, was buatura lekke band, bandenpeh buia shil buo gat nt; ~ della serratura sleutelgat nt budella pl ingewanden pl

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Woordenlijst groep 4 Week 1

Woordenlijst groep 4 Week 1 Woordenlijst groep 4 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 woorden. Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 woorden Bij deze woorden kun je de ee, oo en eu niet zo goed horen. Je schrijft ze wel. as bak bal bel bil boom hol

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1,

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï, \1, vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1, ^C1 r) CAM VREEMDE WOORDENTOLK SAMENGESTELD DOOR J. C. v. DONGEN UITGEVERSMII. VELOX" AMSTERDAM. Lijst van Afkortingen, In. = mannelijk. yr. -7=-' vrouwelijk. o. = onzijdig.

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Basisboek Integrale Veiligheid

Basisboek Integrale Veiligheid Basisboek Integrale Veiligheid s t u d i e h u l p onder redatie van Wouter Stol, Noordelijke Hogeshool Leeuwarden Jos Rijpma, Noordelijke Hogeshool Leeuwarden Carel Tielenburg, Haagse Hogeshool Gertjan

Nadere informatie

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen DENK CREATIEF! creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen Colofon uitgever auteurs VORMGEVING Onderwijs Maak Je Samen David van der Kooij & Mignon

Nadere informatie

Spelling groep 5. Inhoud. Jaarplanning spellingblokken Oefensites en oefentips Oefenwoorden gerangschikt per spellingblok

Spelling groep 5. Inhoud. Jaarplanning spellingblokken Oefensites en oefentips Oefenwoorden gerangschikt per spellingblok Spelling groep 5 Inhoud Jaarplanning spellingblokken Oefensites en oefentips Oefenwoorden gerangschikt per spellingblok Jaarplanning spelling Blok 1 Categorie Voorbeeldwoord ng/nk tong/bank eer/oor/eur

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

Xantion Het is een kwestie van mentaliteit. Binnenstadmanager Ede: Ik geloof echt in samen sterk. MKL Management Support signaleert kansen

Xantion Het is een kwestie van mentaliteit. Binnenstadmanager Ede: Ik geloof echt in samen sterk. MKL Management Support signaleert kansen Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in jaargang 5 2011 02 Xantion Het is een kwestie van mentaliteit Binnenstadmanager Ede: Ik geloof eht in samen sterk MKL Management Support signaleert kansen

Nadere informatie

Bezoek aan Nigeria. Nguru. door. Dieuke Bouma & Jan Portengen. augustus 1988

Bezoek aan Nigeria. Nguru. door. Dieuke Bouma & Jan Portengen. augustus 1988 Bezoek aan Nigeria Nguru door Dieuke Bouma & Jan Portengen augustus 1988 Vrijdag 5 augustus 1988.(Jan) Je komt niet zomaar Nigeria binnen. Daartoe moet je uitgenodigd worden. Aangezien onze schoonzoon

Nadere informatie

Volledig werkplekbeheer voor slechts 25 euro per maand. Equint BV: Making IT Work

Volledig werkplekbeheer voor slechts 25 euro per maand. Equint BV: Making IT Work Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. jaargang 4 sept./okt. 2011 04 Volledig werkplekbeheer voor slehts 25 euro per maand Equint BV: Making IT Work Presikhaaf

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie

LIJN. De dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten. Wisseling Hoofdredactie v R IJ D UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN ADRES REDACTIE EN ADMINISTRATIE: HEKELVELD is - AMSTERDAM-C. TELEFOON assii^ POSTBUS 100 ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN VAN HET N.V.V.

Nadere informatie

Lagerwey bestrijding & bescherming: Gezond werken zonder ongedierte. Premedite: Nederlandse no-nonsense in op maat gemaakte interieurs

Lagerwey bestrijding & bescherming: Gezond werken zonder ongedierte. Premedite: Nederlandse no-nonsense in op maat gemaakte interieurs Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in jaargang 5 2011 03 Lagerwey bestrijding & besherming: Gezond werken zonder ongedierte Premedite: Nederlandse no-nonsense in op maat gemaakte interieurs

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Dit boek gaat over. door

Dit boek gaat over. door Dit boek gaat over door 1 2 Inhoud 04) Voorwoord 05) Onvrede 12) Spanje 2012 17) Wonen 23) Registro de la Propiedad & Catastro 24) Scholen 30) Gezondheidszorg 33) Biertje? 35) Shoppen 39) Werken 41) Beleggen

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij!

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij! Verkopen? (n)iets voor mij! Jaargang 6 voorjaar 2010 Verkopen? (n)iets voor mij! voorwoord Ik wil een nieuwe auto! Op een zaterdagmiddag loop ik de showroom in van de zoveelste autodealer voor mijn zoektocht

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

de vrijwillige slavernij

de vrijwillige slavernij de vrijwillige slavernij Étienne de La Boétie Ve r t o o g o v e r d e Vr i j w i l l i g e Sl av e r n i j vertaald door Charlotte Bauwens met een inleiding van dr. Jos Verhulst en een nawoord door dr.

Nadere informatie

Hoe Hoort Het Eigenlijk?

Hoe Hoort Het Eigenlijk? Hoe Hoort Het Eigenlijk? Dit is een samenvatting van het boek: Hoe Hoort Het Eigenlijk? Auteur: Reinildis van Ditzhuizen Copyright: Horecalife/ www.horecalife.nl Etiquette Het woord etiquette is afgeleid

Nadere informatie