Factsheet wetgeving. Overzicht wetgeving. Kernbegrippen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet wetgeving. Overzicht wetgeving. Kernbegrippen"

Transcriptie

1 Factsheet wetgeving In deze factsheet vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste cliëntenwetgeving waarmee medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg tijdens de uitvoering van hun werk te maken hebben. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheden van medewerkers die betrokken zijn bij de directe zorg en ondersteuning van cliënten. Overzicht wetgeving In de jaren negentig van de vorige eeuw is de rechtspositie van cliënten wettelijk verankerd. Diverse wetten traden in werking met de focus op rechten van cliënten en plichten van medewerkers. De inhoud van deze wetten (zie tabel 1) is ook van toepassing op medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Cliëntenwetgeving Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) Wet omst (Wgbo) Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) Wet mentorschap meerderjarigen Tabel 1: overzicht cliëntenwetgeving Kernbegrippen De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) omschrijft de verantwoordelijkheden van een zorgaanbieder. Medewerkers die werkzaam zijn bij een zorgaanbieder kunnen zich echter niet achter de verantwoordelijkheden van een zorgaanbieder verschuilen. Zij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid die vastgelegd is in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Een kernbegrip dat zowel in de KWZ als de Wet BIG centraal staat is dat elke cliënt recht heeft op verantwoorde zorg. Hieronder verstaan we zorg die: van een goed niveau is; in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend; is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Verantwoorde zorg betekent dat elke cliënt recht heeft op een individuele benadering, waarbij medewerkers voortdurend bewaken of de zorg en ondersteuning bijdragen aan het (continueren en verbeteren van het) welzijn van een cliënt. Zowel de zorgaanbieder als elke individuele medewerker moet bewaken dat een cliënt verantwoorde zorg ontvangt. Deze boodschap is ook terug te vinden in de Wet op de omst. Weliswaar komt de term verantwoorde zorg hier niet in voor, maar wel het begrip goed hulpverlenerschap. 1 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

2 Elke medewerker die in een instelling voor ouderenzorg of gehandicaptenzorg werkt, moet zijn werkzaamheden zo invullen dat de zorg en ondersteuning op elke individuele situatie is aangepast. Daarbij moet het belang van de cliënt voorop staan. De medewerker baseert zijn handelen op zijn eigen professionaliteit die gevormd is door zijn achtergrond, opleiding, bijscholing, beleid van de inspectie en aanwezige richtlijnen en protocollen bij de zorgaanbieder. De mate van professionaliteit van een medewerker bepaalt of een medewerker bevoegd en bekwaam is om goede zorg te bieden en bijvoorbeeld de inhoud van een ondersteuningsplan vast te stellen. Beide begrippen zijn terug te vinden in de Wet BIG. Bevoegdheid hangt nauw samen met de opleiding van een medewerker maar zegt nog niets over hoe een medewerker ook werkelijk over de nodige vaardigheden beschikt en in staat is om een handeling uit te voeren (bekwaamheid). Bijvoorbeeld het afzonderen van een cliënt, communiceren met een cliënt met dementie of omgaan met agressie van cliënten. Het toepassen van vrijheidsbeperking wordt door de wetgever niet beschouwd als een voorbehouden handeling. Dit betekent dat vrijheidsbeperking in beginsel door iedereen mag worden toegepast zonder aanvullende voorwaarden. Vrijheidsbeperking wordt, aanvullend aan de Wet BIG, beschouwd als een risicovolle handeling waarvoor de zorgaanbieder aanvullende eisen kan opstellen (wie mag vrijheidsbeperking toepassen, welke deskundigheid is vereist en op welke manier wordt gewaarborgd dat vrijheidsbeperking veilig wordt toegepast). Professioneel handelen betekent dat een medewerker zijn eigen normen en waarden niet centraal stelt: het gaat om het belang en de wens van de cliënt. Indien een cliënt of vertegenwoordiger een afwijkende mening heeft die strijdig is met de professionaliteit van een medewerker heeft hij het recht om dergelijke verzoeken naast zich neer te leggen, mits hij op zoek gaat naar een alternatief. Een wens van een cliënt of vertegenwoordiger kan ook strijdig zijn met de uitgangspunten van een zorgaanbieder. Ook dan moet in gesprek met de cliënt naar een oplossing worden gezocht. Samenvattend: elke medewerker is verplicht om goede zorg te bieden. Verantwoorde zorg en goed hulpverlenerschap vallen hieronder. De term heeft een brede betekenis. Het vereist een actieve houding van elke medewerker die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van een cliënt. Een medewerker moet tijdig inspelen op een situatie en rekening houden met de individuele mogelijkheden van een cliënt, ongeacht de beperking(en). Goede zorg betekent echter ook dat de vrijheid van een cliënt beperkt kan worden. Een belangrijke voorwaarde is dat de vrijheidsbeperking moet bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van een cliënt. Rechten van een cliënt De wetgeving in tabel 1 benadrukt dat cliënten diverse rechten hebben en dat medewerkers deze rechten van cliënten in de vorm van verplichtingen moeten nakomen. In tabel 2 staan de belangrijkste rechten van cliënten genoemd die een uitwerking vormen van de verplichting om goede en verantwoorde zorg te bieden aan cliënten. Veel van de onderstaande rechten zijn terug te vinden in de Wgbo, waarin de belangrijkste rechten van cliënten zijn vastgelegd. In de Wet Bopz zijn aanvullende bepalingen opgenomen die specifiek gelden voor cliënten die onvrijwillig zijn opgenomen met een Rechterlijke machtiging (RM), een inbewaringstelling (IBS) dan wel een Bopz-indicatie. De Wgbo geldt echter ook voor cliënten die onvrijwillig zijn opgenomen. De inhoud van tabel 2 geeft het kader aan voor het handelen van alle medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 2 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

3 Rechten van cliënten Toelichting Vindplaats Recht op toestemming Een hulpverlener moet aan een cliënt die ouder is dan 16 jaar en wilsbekwaam ter zake is toestemming vragen voor de inhoud van het zorgplan. Elke wijziging die daarna plaatsvindt, moet ook worden voorgelegd aan de cliënt. Dit geldt ook voor cliënten die een mentor of curator hebben. Beide personen komen pas in beeld als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is. Uitzondering: cliënten onder 12 jaar (dan moeten ouders toestemming geven) en tussen jaar (zowel ouders als minderjarige moeten toestemming geven) Recht op informatie Recht op privacy Voordat een cliënt toestemming geeft voor het zorgplan of een wijziging ervan moet hij eerst door de hulpverlener worden geïnformeerd waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van de cliënt (er kan ook gebruik worden gemaakt van ondersteunende materialen). Onder recht op informatie valt ook het informeren van cliënten over fouten. In beginsel mag geen informatie worden achtergehouden. Uitzondering is wanneer de hulpverlener ervan overtuigd is dat de informatie extra nadeel oplevert voor de cliënt. Hij is verplicht om hierover met andere hulpverleners te overleggen. Zodra het nadeel weg is, moet de informatie zo snel mogelijk worden verteld. Privacy valt uiteen in twee dimensies. Het recht op ruimtelijke privacy heeft te maken met het verblijf van een cliënt in een instelling of locatie. Bijvoorbeeld heeft een cliënt een eigen kamer, kan hij in een aparte ruimte met zijn begeleider een gesprek voeren? Het recht op informationele privacy heeft te maken met het verzamelen, vastleggen en uitwisselen van informatie over een cliënt en er zorgvuldig mee omgaan. Elke cliënt heeft recht op een ondersteuningsplan/zorgplan dat niet ergens mag rondslingeren en waarvan de inhoud niet door iedereen mag worden ingezien. Daarnaast heeft elke hulpverlener een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de cliënt mogen er omst, zie artikel 7: 450 BW omst, zie artikel 7:448 BW omst, zie voor ruimtelijke privacy artikel 7:459 BW en voor informationele privacy 7:457 BW 3 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

4 Recht op inzage in ondersteuningsplan/zo rgplan Recht op vrijheid Recht op bescherming geen gegevens aan anderen worden verstrekt tenzij sprake is van een wettelijke verplichting of als het gaat om medewerkers die rechtstreeks bij de zorg zijn betrokken (arts die weekenddienst heeft of medewerkers uit de nachtdienst) Elke cliënt heeft het recht om zijn ondersteuningsplan/ zorgplan in te zien. Alleen in die situaties dat de cliënt wilsonbekwaam ter zake is en inzage niet in strijd is met goed hulpverlenerschap (bijvoorbeeld vertegenwoordiger had geen goede relatie met cliënt) heeft een vertegenwoordiger inzagerecht. Passages die informatie over anderen bevatten mogen uit het ondersteuningsplan/zorgplan worden gehaald. Een cliënt mag alleen in zijn vrijheid worden beperkt als dit nadrukkelijk in een wet is vastgelegd. In Nederland is dat de Wet op de bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Op twee manieren is in deze wet vrijheidsbeperking mogelijk. Allereerst gedwongen opname. De voorwaarden in de wet zijn: de aanwezigheid van een geestesstoornis (waaronder dementie en een verstandelijke beperking), er is sprake van gevaar voor de cliënt zelf en/of anderen buiten de instelling, er is een relatie tussen gevaar en de geestesstoornis, er is geen andere mogelijkheid om gevaar af te wenden en cliënt verzet zich zodat een vrijwillige opname niet mogelijk is. Een uitzondering wordt gemaakt voor cliënten die geen bereidheid vertonen maar ook geen bezwaar maken tegen opname (artikel 60 cliënten). Een gedwongen opname maakt dwang in de instelling nog niet mogelijk. Er moet opnieuw voldaan worden aan het gevaarscriterium. In dit geval gaat het om het afwenden van gevaar binnen de instelling. Het recht op bescherming wordt niet als zodanig in een wet genoemd. De regeling mentorschap en curatele maar ook de Wet Bopz en de Wgbo bevatten omst, zie artikel 7:456 BW Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Diverse bepalingen over gedwongen opname van cliënten (hoofdstuk 3 van de Wet Bopz en artikel 60 Wet Bopz) en de gedwongen behandeling in een instelling Wet Bopz: dwangbehandeling en dwang in het kader van nood is alleen 4 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

5 Recht om te klagen een aantal bepalingen waaruit het recht op bescherming nadrukkelijk naar voren komt. Elke cliënt heeft, ongeacht de vraag of hij wilsbekwaam ter zake is, het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Namens de cliënt mag een vertegenwoordiger ook een klacht indienen maar de klacht moet dan wel gaan over een gedraging van de hulpverlener/zorgaanbieder jegens de cliënt. In de Wet Bopz is een speciale mogelijk als aan een aantal strikte criteria is voldaan (artikel 38 en 39 Wet Bopz). Ook heeft een gedwongen opgenomen cliënt diverse rechten (zoals recht om te klagen, recht om toestemming te geven voor ondersteuningsplan). Wgbo: in artikel 7: 453 BW wordt aangegeven dat elke hulpverlener zich als een goed hulpverlener moet gedragen. Hij mag in dat kader ook afwijken van de mening van een (wettelijk) vertegenwoordiger, in het belang van de cliënt (zie artikel 7:465 BW) Wet mentorschap meerderjarigen benoemt in artikel 1:454 BW dat de mentor de plicht heeft om de cliënt zoveel mogelijk bij zijn taken te betrekken. Op die momenten dat de cliënt wilsonbekwaam ter zake is, behartigt de mentor de belangen van de cliënt vanuit het oogpunt van een goede mentor. Dezelfde bepalingen gelden ook voor een curator. De Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), zie artikel 2 WKCZ. In artikel 41 Wet Bopz is de Bopzklachtenprocedure vastgelegd. 5 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

6 Plichten van cliënten Medewerking verlenen aan de behandeling/ ondersteuning Hulpverlener/ zorgaanbieder betalen Goed cliëntschap klachtenprocedure vastgelegd waar cliënten die gedwongen zijn opgenomen een beroep op kunnen doen. Elke cliënt die zorg ontvangt van een zorgaanbieder/hulpverlener heeft de plicht om mee te werken aan de afspraken die zijn gemaakt en de informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het uitvoeren van het zorgplan. Hierbij is van belang dat de hulpverlener ervan overtuigd is dat de cliënt wilsbekwaam ter zake is (als het gaat om de inhoud van het zorgplan en de afspraken die worden gemaakt). Elke cliënt die is opgenomen in een instelling voor ouderenzorg dan wel zorg voor verstandelijk gehandicaptenzorg is verplicht om de gemaakte kosten te betalen. Indien een cliënt zich niet gedraagt als een goede cliënt (hij betaalt de onkosten niet, hij werkt niet mee aan de behandeling, is agressief naar het personeel toe) heeft een zorgaanbieder de mogelijkheid om een overeenkomst met een cliënt te beëindigen. De wet spreekt over gewichtige redenen. Belangrijk is dat een zorgaanbieder een waarschuwing geeft aan de cliënt voordat hij de overeenkomst opzegt en dat een inschatting wordt gemaakt van de mate van wilsbekwaamheid. omst, zie artikel 7:452 BW omst, zie artikel 7: 461 BW omst, zie artikel 7:460 BW. Tabel 2: rechten van cliënten/plichten van hulpverleners Nieuwe rechten van cliënten In 2009 en 2010 is een tweetal wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die een belangrijk deel van de huidige cliëntenwetgeving in de toekomst kunnen gaan vervangen. Op dit moment zijn beide wetsvoorstellen controversieel verklaard (in afwachting van het nieuwe kabinet worden beide wetsvoorstellen niet behandeld). Het wetsvoorstel Zorg en dwang gaat de huidige Wet Bopz vervangen en geldt specifiek voor de sectoren ouderenzorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Een belangrijk uitgangspunt in deze wet is verantwoorde zorg. Het wetsvoorstel kent een uitgebreid afwegingskader en benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Het accent ligt op nee, tenzij. Het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg komt ter vervanging van diverse cliëntenwetten die in tabel 1 worden genoemd. De wetgever beoogt om de huidige rechten van cliënten zoveel mogelijk in een uniforme wet vast te leggen. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op afdwingbare rechten waaronder het recht op goede zorg, recht op informatie, toestemming, dossier en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, recht op effectieve, 6 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

7 laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling en recht op medezeggenschap en goed bestuur. Inbreuk op een recht van een cliënt Medewerkers moeten in de praktijk handelen naar de rechten van cliënten, in de vorm van verplichtingen. Dit betekent echter niet dat een recht van een cliënt altijd opgevolgd moet worden (zie ook tabel 2). Een medewerker behoudt het recht om op grond van zijn goed hulpverlenerschap en/of op grond van specifieke redenen die in de wet worden genoemd af te wijken van een recht van een cliënt. De wetgever laat echter veel beoordelingsruimte over aan de medewerker zelf. Denk daarbij aan begrippen als verzet, ernstig nadeel, gevaar en inschatting van wils(on)bekwaamheid. Ook heeft de hulpverlener de mogelijkheid om een overeenkomst met een cliënt op te zeggen als sprake is van een gewichtige reden (bijvoorbeeld als een cliënt zijn rekeningen niet betaalt, de instructies van een medewerker niet opvolgt of agressief gedrag vertoont). Bij het maken van een afweging om nu wel of niet een recht van een cliënt te doorbreken kan gebruik worden gemaakt van drie belangrijke begrippen: subsidiariteit proportionaliteit doelmatigheid Deze drie begrippen vormen de kern van het handelen van medewerkers: bij het opstellen van een ondersteunings- en/of zorgplan en het evalueren en aanpassen van afspraken maken zij het handelen van medewerkers inzichtelijk voor derden (waaronder cliënten, vertegenwoordigers en de inspectie). Afwegingskader Subsidiariteit Proportionaliteit Doelmatigheid Toelichting Een medewerker moet de minst ingrijpende inbreuk op een recht van een cliënt kiezen. In plaats van een vertegenwoordiger inzage te geven in het gehele dossier kan ook inzage worden verleend in een beperkt gedeelte van het dossier. De medewerker moet deze keuze wel kunnen motiveren (zoals op verzoek van cliënt, in andere passages staan opmerkingen over de relatie tussen de cliënt en vertegenwoordiger). Een inbreuk op een recht van een cliënt moet in verhouding staan tot het doel dat een medewerker ermee wil bereiken. Een cliënt mag bijvoorbeeld niet worden afgezonderd omdat hij zijn boterhammen niet heeft opgegeten. Een inbreuk op een recht van een cliënt mag niet langer duren dan noodzakelijk is. Als de inbreuk geen effect meer heeft dan moet de inbreuk zo snel mogelijk worden gestaakt. Als een medewerker ervoor kiest om bepaalde belangrijke informatie niet te delen met een cliënt, bijvoorbeeld omdat hij suïcideneigingen heeft, moet hij de informatie geven zodra er aanwijzingen zijn dat de cliënt niet meer suïcidaal is. Tabel 3: afwegingskader Dilemma s in de praktijk Hoewel de rechtspositie van cliënten in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg wettelijk is vastgelegd geeft het recht lang niet altijd een antwoord op vragen die zich in de praktijk 7 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

8 voordoen. Het recht geeft op dat moment slechts een richting aan. In veel situaties moet een keuze worden gemaakt tussen het recht op vrijheid versus het recht op bescherming. Beroepsgeheim Een persoonlijk begeleider komt erachter dat een cliënt hiv-geïnfecteerd is. Hij wil deze informatie graag delen met zijn teamleden en de medewerkers van de dagbesteding. De cliënt wil dit echter niet. De informatie die de begeleider nu bij zich draagt valt onder zijn beroepsgeheim. De wet noemt slechts drie uitzonderingen om deze te doorbreken: als de cliënt toestemming geeft; als er een dwingend wettelijk voorschrift is; als sprake is van een conflict van plichten. De eerste twee uitzonderingen zijn niet van toepassing. De cliënt wil de informatie niet verder verspreiden en Nederland kent geen wettelijke verplichting om HIV te melden. De begeleiders die direct betrokken zijn bij de ondersteuning van deze cliënt hebben een recht op informatie. Het is echter de vraag of deze informatie noodzakelijk is voor het geven van goede ondersteuning. In deze specifieke casus hoeven geen handelingen verricht te worden, zoals prikken. Bovendien hebben medewerkers ook een eigen verantwoordelijkheid om een Hiv-besmetting te voorkomen. De vraag is nu is sprake van een conflict van plichten. 1 Om hierover een uitspraak te kunnen doen, moeten de criteria uit tabel 3 worden meegenomen. Als de begeleider overweegt om zijn beroepsgeheim te doorbreken moet hij goed voor ogen hebben wat hij hiermee wil bereiken en of de inbreuk in verhouding tot dit doel staat (proportionaliteit), hij zo min mogelijk informatie vertelt (subsidiariteit) en de inbreuk die hij maakt op het recht op privacy van de cliënt moet ook iets opleveren voor de cliënt en/of anderen (effectiviteit). Goed vertegenwoordiger Een cliënt met dementie is onrustig in de woning en blijft maar rondjes lopen. De familie heeft al een paar keer aangegeven dat hun moeder in een stoel moet worden gezet zodat ze meer rust krijgt. De verzorgenden en ook de specialist ouderengeneeskunde hebben echter een andere mening. Zodra de cliënt wordt vastgezet in een stoel gaat ze heel hard gillen, waardoor de andere cliënten ook onrustig worden. In deze casus doet zich het dilemma voor dat de vertegenwoordigers een andere mening hebben dan de medewerkers. De mening van de cliënt staat echter centraal, ook als vertegenwoordigers in beeld zijn. Het gegeven dat de cliënt dementie heeft en mogelijk op bepaalde gebieden niet meer wilsbekwaam ter zake is doet daar niets aan af. Ze verzet zich verbaal en laat duidelijk blijken dat ze het niet eens is met het vastzetten in een stoel. Een medewerker heeft op grond van zijn goed hulpverlenerschap de mogelijkheid om de mening van de vertegenwoordiger naast zich neer te leggen als hij vindt dat deze mening het belang van de cliënt niet centraal stelt. Met behulp van het afwegingskader uit tabel 3 kan de medewerker, in nauw overleg met andere disciplines en zijn team, motiveren dat vastzetten de allerlaatste optie is voor deze mevrouw en niet bijdraagt aan haar welzijn. De mening van de vertegenwoordigers (ongeacht of dit een mentor, curator, ouder of voogd is) wordt uiteraard wel meegenomen maar is dus niet doorslaggevend. 1 Conflict van plichten kent de volgende stappen die achtereenvolgens worden nagelopen: 1. Toestemming vragen aan cliënt 2. Handhaven van beroepsgeheim brengt de begeleider in gewetensnood 3. Het niet doorbreken van het geheim levert voor een ander ernstige schade op 4. Het moet vrijwel zeker zijn dat door het doorbreken van het geheim de schade aan de ander kan worden beperkt/voorkomen 5. Er is geen andere optie 6. Het geheim wordt zo min mogelijk doorbroken 8 Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

9 (Handhaven) Verantwoordelijkheden medewerkers De inspectie voor de gezondheidszorg (de inspectie) houdt toezicht op de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De bevoegdheden liggen vast in de Kwaliteitswet zorginstellingen. Als blijkt dat de zorg niet meer van een verantwoord niveau is, moet een zorgaanbieder kunnen aantonen dat hij maatregelen heeft genomen om de zorg weer op een verantwoord niveau terug te brengen. In die situaties waar een zorgaanbieder hiertoe niet in staat is, heeft de inspectie de bevoegdheid om tot maatregelen over te gaan (bestaande uit een schriftelijke aanwijzing, een schriftelijk bevel of een bestuurlijke boete). Een cliënt kan ook zelf actie ondernemen als hij ontevreden is over de geleverde zorg en ondersteuning. Hij kan daartoe een klacht indienen bij een klachtencommissie of zich wenden tot het tuchtcollege. Deze laatste optie staat alleen open als de betrokken medewerker onder de Wet BIG valt. Daarnaast kan hij een melding doen bij de inspectie. De inspectie onderzoekt een individuele melding alleen als: deze wijst op een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de gezondheidszorg een ernstige bedreiging kan betekenen; deze aanleiding geeft te veronderstellen dat het belang van een goede gezondheidszorg anderszins noodzaakt tot onderzoek; de zorgaanbieder geen adequate klachtenregeling heeft. De inspectie kent ook een Meldpunt Gehandicaptenzorg, bedoeld voor iedereen die een (positief of negatief) signaal wil afgeven over de zorgverlening in een instelling voor gehandicaptenzorg. Literatuurverwijzingen Sdu Wettenverzameling. Gezondheidsrecht (2010/2011). Den Haag: Sdu uitgevers Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking. Basisboek voor begeleiders in de zorg. Frederiks, B.J.M. en L. Den Dulk. Barneveld: Uitgeverij Nelissen Daarnaast is veel informatie te vinden op de site van KNMG (www.knmg.nl) waar diverse richtlijnen voor medewerkers terug te vinden zijn (omgang met justitie, omgaan met medische gegevens, meldcode kindermishandeling etc.). Meer informatie Als u na het lezen van deze factsheet vragen heeft over wetgeving kunt u contact opnemen met Brenda Frederiks, Oktober Factsheet Wetgeving Vilans/VUmc

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over: Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

Thema wilsbekwaamheid Doelgroep LVB

Thema wilsbekwaamheid Doelgroep LVB Thema wilsbekwaamheid Doelgroep LVB Mr.dr. Brenda Frederiks Universitair docent gezondheidsrecht/senior onderzoeker Regionaal Bopz-overleg Donderdag 17 april, Noordwijk Relevantie wilsbekwaamheid (1) Thematische

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling.

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave april 2014 Waarom

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen.

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen. Patiënten rechten De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vind u een overzicht van uw belangrijkste rechten in de zorg. (bron: www.zorgvelang-nederland.nl)

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Wils (on) bekwaamheid Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten Wat is dat? Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Welke bescherming is mogelijk? Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4

Zorg in vrijheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie. Versie 4 Zorg in vrijheid Vrijheidsbeperkende maatregelen Informatie over beleid Voor cliënten en familie Versie 4 Inleiding Vrijheid is voor de meeste mensen in Nederland een gegeven. Toch komt het in zorginstellingen

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen De Wet Bopz voor verzorgenden en verpleegkundigen Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Dagelijkse activiteiten zoals eten en drinken, aan- en uitkleden en persoonlijke hygiëne.

ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Dagelijkse activiteiten zoals eten en drinken, aan- en uitkleden en persoonlijke hygiëne. 4: Begrippenlijst ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen Dagelijkse activiteiten zoals eten en drinken, aan- en uitkleden en persoonlijke hygiëne. Artikel 60 opname procedure (Wet Bopz) Sommige cliënten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) in werking getreden. Deze Wet verplicht zorginstellingen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014. Amsterdam Januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014. Amsterdam Januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014 Amsterdam Januari 2014 Inleiding Op 22 januari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming Patiëntenrecht Geen enkele medische behandelaar mag anderen vertellen wat jouw ziekte is. Dat geldt ook voor artsen en verpleegsters. Geheimhouding. Patiëntenrecht Een arts moet de patiënt vertellen: *

Nadere informatie

rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap

rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap BJ.M. FREDERIKS rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap Van beperking naar ontplooiing Sdu Uitgevers 2004 Lijst van afkortingen 15 1. Inleiding 19 1.1 Aanleiding 20 1.2 Het juridische

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

2A: De toegang tot en de omvang van AWBZ-zorg

2A: De toegang tot en de omvang van AWBZ-zorg 2A: De toegang tot en de omvang van AWBZ-zorg De meeste mensen die in Nederland wonen of werken, kunnen bij ziekte, ouderdom of een beperking via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hulp of

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Wetgeving. Woord vooraf Redactie. Inhoud. Lijst van afkortingen

Inhoud. Algemeen. Wetgeving. Woord vooraf Redactie. Inhoud. Lijst van afkortingen òòâò^" òò"ò òòæò òòâò òòªò A A"òòò A""òò A"""ò A"Æòò A"Æäò A"Æåò AÆòòò AÆ"òò AÆ"äò AÆÆòò AÆâòò Aƪòò B B"òòò B""òò Woord vooraf Redactie Lijst van afkortingen Algemeen Basisinformatie De geschiedenis van

Nadere informatie

De klachtencommissie Informatie voor patiënten

De klachtencommissie Informatie voor patiënten De klachtencommissie Informatie voor patiënten Als u bij ons in behandeling bent, doen wij er alles aan om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen. Soms gaat daarbij helaas iets mis. Bent u het ergens

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Florence doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen.

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Terugdringen van vrijheidsbeperkingen (?)

Terugdringen van vrijheidsbeperkingen (?) Terugdringen van vrijheidsbeperkingen (?) - Zorgvuldigheidseisen en systematische aanpak - - De Acht van de IGZ : zo maak je jouw zorginstelling inspectieproof 29 mei 2015 Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Veldhoven Juni Klachtenregeling/reglement Cliënten Severinus

Veldhoven Juni Klachtenregeling/reglement Cliënten Severinus Veldhoven Juni 2015 Klachtenregeling/reglement Cliënten Severinus INHOUDSOPGAVE Pagina AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 4 INLEIDING 5 STROOMSCHEMA 7 KLACHTENREGLEMENT 8 1 ALGEMENE BEPALINGEN 8 Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Dit informatieblad is bestemd voor de betrokkene, dat is degene wie persoonsgegevens worden gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP DE VOLGENDE VRAGEN: Heb ik recht op inzage? Heb ik recht op inzage in

Nadere informatie

Rechten van uw patiënt

Rechten van uw patiënt Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP DE VOLGENDE VRAGEN: Heeft een recht op

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor cliënt en familie. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wet Bopz voor cliënt en familie Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? GGz Breburg biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, zo goed mogelijk afgestemd op uw

Nadere informatie

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Workshop Landelijk Congres Huiselijk Geweld 16 november 2009 Inhoud Waar hebben we het over Juridisch Kader Achtergrond Afweging: geheim doorbreken? Stappenplan Casusposities

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd.

Om uw belang te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichting is er een reglement opgesteld waarin het klachtrecht voor u is vastgelegd. KLACHTENBEHANDELING VOOR CLIËNTEN WOORD VOORAF Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten hebt over genomen beslissingen of de

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Amsterdam, Mei Rapport van het inspectiebezoek aan Souvel Thuiszorg te Zaandam op 13 februari 2014

Amsterdam, Mei Rapport van het inspectiebezoek aan Souvel Thuiszorg te Zaandam op 13 februari 2014 Amsterdam, Mei 2014 Inleiding Op 13 februari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Zelf een wilsverklaring opstellen voor een latere situatie van wilsonbekwaamheid: bijv. een nietbehandelverklaring (non-reanimatie) of een euthanasieverklaring of orgaandonatie;

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde 2010 De Lichtenvoorde afdeling Communicatie en Informatie [ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] Dit is een overeenkomst. Afspraken die we maken staan op papier. De rechten en plichten van de cliënt staan

Nadere informatie

Oud en Wils(on)bekwaam? mr. Siebrand Schreurs

Oud en Wils(on)bekwaam? mr. Siebrand Schreurs Oud en Wils(on)bekwaam? mr. Siebrand Schreurs 1 Programma Workshop Het begrip wilsonbekwaamheid in de dagelijkse praktijk Het berip wilsbekwaamheid in zijnjuridische context. Belangrijke wetgeving Wilsonbekwaamheid,

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking VBTGG VISIEDOCUMENT Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Handboek gezondheidsrecht

Handboek gezondheidsrecht Handboek gezondheidsrecht Deell Rechten van mensen in de gezondheidszorg Vijfde.geheel herziene druk Prof. dr. H.J.J. Leenen t Prof. mr.j.k.m.gevers Prof. mr. J. Legemaate Bohn Stafleu van Loghum Houten

Nadere informatie

De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Paula Holtzer Paper Westerse Medische Basiskennis Qing Bai Academie Juni 2015 Samenvatting De Wet Bijzondere Opnemingen

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Veiligheid begint bij je zelf! Belangrijk uitgangspunt Nederlands aansprakelijkheidsrecht Spreekwoordelijk: Wie

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

1.2 Patiënt: degene op wie de zorgverlening van Klimmendaal betrekking heeft. 1.3 Klimmendaal: Stichting Klimmendaal, statutair gevestigd te Arnhem.

1.2 Patiënt: degene op wie de zorgverlening van Klimmendaal betrekking heeft. 1.3 Klimmendaal: Stichting Klimmendaal, statutair gevestigd te Arnhem. ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KLIMMENDAAL 1 Begripsbepalingen 1.1 Onbenoemde vertegenwoordiger: de echtgenoot/partner, of als deze niet wenst of in staat is om op te treden, de ouder, het kind, de broer

Nadere informatie

juridisch toekomstbestendig?

juridisch toekomstbestendig? Mr.dr. Brenda Frederiks (VUmc) Vrijdag 4 november Vereniging voor Gezondheidsrecht, Utrecht Gedwongen zorg voor ouderen met dementie: juridisch toekomstbestendig? Inleiding Rechtspositie van ouderen met

Nadere informatie

Geheimhouding van medische gegevens

Geheimhouding van medische gegevens Geheimhouding van medische gegevens Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Publieksvoorlichting: Meer exemplaren

Nadere informatie

Bopz-aanmerking per instelling, afdeling of locatie: zorgvoorzieningen.

Bopz-aanmerking per instelling, afdeling of locatie: zorgvoorzieningen. Toetsingscriteria voor het aanmerken van locaties in de psychogeriatrische 1 en verstandelijk gehandicapten zorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz 1 Inleiding De Wet bijzondere opnemingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Klachtenregeling Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden klachtenregeling wzh Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WoonZorgcentra

Nadere informatie

Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning. Mei 2016

Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning. Mei 2016 Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning Mei 2016 Inhoud Vooraf 3 Overzicht wetgeving 4 Modelovereenkomst dienstverlening 7 Bijlagen: modules 1. het ondersteuningsplan 2. verplichtingen van de

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u?

Ethische kwesties. bij de Zorgboog. Behandeling en zelfbeschikking. Wat betekent dit voor u? Ethische kwesties bij de Zorgboog In deze folder leest u over een aantal levensaspecten die een rol kunnen spelen bij uw behandeling, verzorging en verpleging binnen de Zorgboog. Het gaat hierbij om vragen

Nadere informatie

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Curatele, beschermingsbewind en

Nadere informatie

PATIENTENRECHTEN. Bron: Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG. 1 Het recht op informatie. 2 Het toestemmingsvereiste

PATIENTENRECHTEN. Bron: Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG. 1 Het recht op informatie. 2 Het toestemmingsvereiste PATIENTENRECHTEN Bron: Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG De rechten van de patiënt zijn de afgelopen jaren in verschillende wetten vastgelegd. De bekendste wetten op dit terrein zijn de

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie