KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding"

Transcriptie

1 Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie

2 KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) in werking getreden. Deze Wet verplicht zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van of namens somatische cliënten. Per 14 augustus 1996 is de WKCZ ook van kracht verklaard voor instellingen die vallen onder de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Op 7 april 2006 zijn de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht gewijzigd in verband met de meldingsplicht van de klachtencommissie, ingeval van een ernstige situatie met een structureel karakter. Zowel de WKCZ als de BOPZ stellen een aantal eisen aan de klachtenbehandeling in zorginstellingen. De Wet Klachtrecht stelt specifieke regels voor de behandeling van klachten van somatische patiënten; de BOPZ stelt specifieke regels ten aanzien van de behandeling van klachten van vrijwillig én onvrijwillig opgenomen psychogeriatrische patiënten. Er is uit doelmatigheidsoverwegingen gekozen voor één klachtenregeling en één klachtencommissie in plaats van twee afzonderlijke klachtenregelingen voor beide doelgroepen indieners van klachten. In deze klachtenregeling zijn de extra bepalingen van de Wet BOPZ voor de leesbaarheid apart vermeld onder het hoofdstuk Bijzondere bepalingen in het kader van de Wet BOPZ. In een klachtenregeling wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt in: opvang, advies en informatie aan de klager of zijn vertegenwoordiger; bemiddeling bij een klacht de behandeling van een klacht. De Wetten WKCZ en BOPZ handelen uitsluitend over het derde onderdeel: de behandeling van klachten. Echter, ook de beide voorafgaande fasen zijn van wezenlijk belang voor het omgaan met klachten. In deze eerste fasen kunnen uitingen van ongenoegen en signalen van onvrede in een vroeg stadium worden opgevangen, waardoor snel verbetering kan worden aangebracht. Hiermee wordt voor de klager een laagdrempelige klachtenbehandeling gerealiseerd. Een laagdrempelige klachtenbehandeling komt ten goede aan de cliënt én aan de Vitalis Zorg Groep en Vitalis Behandel Groep en haar instellingen. De opvang van klachten van, het geven van advies en informatie aan de klager of zijn vertegenwoordiger, en het bemiddelen bij een klacht, zijn activiteiten die in deze klachtenregeling niet tot de taak van de klachtencommissie worden gerekend. Deze eerste opvang van de klacht of uiting van onvrede en de ondersteuning van de klager bij het verduidelijken, verwoorden en indienen van klachten, en het bemiddelen bij klachten, zijn met name ook taken van de organisatie zelf. Aan deze klachtenregeling liggen de uitgangspunten ten grondslag dat de cliënt het recht heeft zijn ongenoegens en klachten te uiten, en dat de stichting de Vitalis Zorg Groep en Vitalis Behandel Groep belang heeft bij een goed functionerende klachtenregeling omdat het zorgvuldig omgaan en behandelen van klachten bijdraagt aan de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening in de stichting. De Raad van Toezicht van de stichtingen Vitalis Zorg Groep en Vitalis Behandel Groep heeft besloten deze klachtenregeling van toepassing te verklaren op de AWBZ-instellingen van Vitalis. De klachtencommissie, zoals bedoeld in deze regeling, is op 3 november 1999 geïnstalleerd. Dit reglement is in samenspraak met de klachtencommissie aangepast in het kader van de wijzigingen in de wet BOPZ.

3 Hoofdstuk 2 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. Klacht Het kenbaar maken van onvrede, door of namens de cliënt als gebruiker van de gezondheidszorgvoorziening omtrent de hem of haar verleende of onthouden zorg of verpleging, dan wel een klacht als bedoeld in artikel 41 eerste lid van de Wet BOPZ, afkomstig van of namens een onvrijwillig opgenomen psychogeriatrische patiënt, over een besluit of gedraging met betrekking tot: de beslissing dat de cliënt wilsonbekwaam is; dwangbehandeling; dwangtoepassing ter afwending van een tijdelijke noodsituatie; toepassen van vrijheidsbeperkingen of beperking van rechten, en het niet uitvoeren van een overeengekomen zorgplan. b. Klager Klager is de cliënt/gebruiker van de voorziening of degene die namens de cliënt optreedt of de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, de curator, de voogd, de mentor, een door de cliënt aangewezen natuurlijke persoon, zaakwaarnemer, familie of nabestaande, medecliënt, echtgeno(o)te, de ouders van klager, voor zover zij niet uit het gezag zijn ontheven of ontzet, elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en met de tweede graad. c. Secretaris klachtencommissie Functionaris waar de hulpvrager terecht kan voor informatie en opvang bij het indienen van een klacht. d. Klachtencommissie Een voor de klager beschikbare en bereikbare onafhankelijke klachtencommissie, die de door de klager ingediende klacht behandelt, onderzoekt en een beslissing geeft over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen in de vorm van een advies aan de Raad van Bestuur en de directeur van de instelling, of zonodig verwijst naar een andere instantie; alsmede de klachtencommissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid van de BOPZ. e. Instelling De instelling waarover de klacht is ingediend. f. Zorgaanbieder De AWBZ-instelling van stichting Vitalis Zorg Groep of stichting Vitalis Behandel Groep te Eindhoven. g. BOPZ-arts De arts die belast is met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied zoals bedoeld in de BOPZ. h. Verweerder Degenen op wiens besluit of handelen of nalaten de klacht betrekking heeft. i. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie de instelling als zorgaanbieder zorg, behandeling, begeleiding of advies verleent of heeft verleend. j. Gedraging. Enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een besluit of het nalaten een besluit te nemen, dat gevolgen heeft voor de cliënt. k. Inspecteur. De ingevolge artikel 3a van de Kwaliteitswet zorginstellingen met het toezicht op de naleving van deze wet belaste ambtenaar, zijnde de regionaal inspecteur voor de volksgezondheid. l. Dossier Het zorgdossier en het medisch dossier. m. Raad van bestuur De Raad van Bestuur van stichting Vitalis Zorg Groep en stichting Vitalis Behandel Groep te Eindhoven.

4 Hoofdstuk 3 Doelstelling van de klachtenregeling Artikel 2 De doelstelling van de klachtenregeling is a. Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde. b. Recht doen aan de individuele klager. c. Het systematisch verzamelen van klachten ten einde een beter inzicht te krijgen in tekortkomingen met het doel beter te kunnen inspelen op de behoefte van de hulpvrager in het algemeen. d. Controle op en evaluatie van de onder c. verkregen gegevens die worden aangewend voor de beleidsvorming ten aanzien van bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg in de instelling. Hoofdstuk 4 Uitgangspunten van de klachtenregeling Artikel 3 De uitgangspunten van de klachtenregeling zijn: a. Cliënten worden goed geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen en over de klachtenprocedure. b. De privacy van alle bij een klacht betrokken personen wordt gewaarborgd. c. De klager kan zich rechtstreeks tot de klachtencommissie wenden ofschoon het de voorkeur verdient de klacht eerst te bespreken met betrokkenen. d. Waarborging van de onafhankelijkheid van de klachtenbehandeling, onder meer tot uitdrukking komend in de samenstelling van de klachtencommissie. e. Een vlotte afhandeling van de klacht. f. Een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling en registratie van alle gegevens over de klager en verweerder. De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden. Deze plicht tot geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van het lidmaatschap van de klachtencommissie. g. Het toepassen van hoor en wederhoor van klager en verweerder. Hoofdstuk 5 Taken, bevoegdheden en samenstelling van de klachtencommissie Artikel 4 De klachtencommissie heeft de volgende taken: a. Het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dit oordeel wordt gericht tot de klager en de verweerder en wordt in afschrift gezonden aan de raad van bestuur. b. Het, voor zover nodig, doen van aanbevelingen aan de raad van bestuur of aan de medewerkers van de instelling over mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen, ontvangen uit door de klachtencommissie behandelde klachten. c. Het uitbrengen van een openbaar jaarverslag, waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten worden aangegeven. In het jaarverslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens opgenomen. d. Het ter uitvoering van haar taken, voor zover nodig, zorg dragen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met andere daarvoor in aanmerking komende personen en diensten die een taak hebben in de opvang van klachten van cliënten. e. In bijzondere gevallen kan de klachtencommissie desgevraagd door betrokken partijen, bemiddelen bij een klacht. Artikel 5 a. De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: b. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de klager of diens wettelijk vertegenwoordiger, een en ander met inachtneming van het beroepsgeheim van de hulpverlener. c. Het oproepen en horen van personen binnen de instelling die direct of indirect bij de ingediende klacht zijn betrokken. d. Het inschakelen van deskundigen.

5 Artikel 6 a. De klachtencommissie bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal zeven leden, onder wie een externe, onafhankelijke voorzitter, één lid op voordracht van de cliëntenraad en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad van de instelling. De voorzitter en de leden mogen niet werkzaam zijn voor, respectievelijk bewoner zijn van de zorgaanbieder. b. De raad van bestuur stelt de klachtencommissie in en benoemt de voorzitter en de leden. c. Gelet op taak die de commissie heeft ten aanzien van de klachtenbehandeling volgens de wet BOPZ, maken in ieder geval een jurist en een specialist ouderengeneeskunde deel uit van de klachtencommissie. Artikel 7 De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden voor vier jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De voorzitter en de leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggespraak deel aan de beraadslagingen en besluitvorming in de klachtencommissie. Artikel 8 Het voorzitterschap en het lidmaatschap van de klachtencommissie zijn onverenigbaar met enige functie bij de zorgaanbieder. Artikel 9 De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op van de voorzitter en de leden. Artikel 10 De voorzitter of een lid kunnen vrijwillig terugtreden. Daartoe wordt mededeling gedaan aan de raad van bestuur die zo spoedig mogelijk conform de in de artikelen 6 en 7 te volgen procedure in de opvolging voorziet. De raad van bestuur kan op verzoek van de klachtencommissie een lid van de klachtencommissie ontslaan uit zijn functie. Grond voor ontslag is het kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van de functie van het betreffende commissielid. Artikel 11 De raad van bestuur draagt zorg voor secretariële ondersteuning van en vergaderruimte voor de klachtencommissie. Voor de secretaris van de klachtencommissie en eventuele overige personen die met de secretariële ondersteuning zijn belast, geldt dezelfde onafhankelijkheid die voor de commissieleden geldt, zoals omschreven in artikel 6. sub a. Voor de persoon die de secretariële ondersteuning biedt geldt tevens een plicht tot geheimhouding als bedoeld in artikel 3 onder f. Hoofdstuk 6 Indienen en behandelen van klachten Artikel 12 Alvorens een klacht bij de klachtencommissie wordt ingediend, wendt de klager zich bij voorkeur eerst tot de persoon of personen tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. De klager kan, indien hij dat wenst, hierbij de hulp van een contactpersoon inroepen. De klachtencommissie stimuleert dat de klager de klacht voorlegt aan de direct betrokkene(n) en/of de direct leidinggevende van betrokkene(n). Hiermee wordt bevorderd dat de verantwoordelijkheid om klachten aan de bron op te sporen en op te lossen, bij de medewerkers en leidinggevenden blijft liggen c.q. komt te liggen en klachten in de toekomst worden voorkomen. Artikel 13 a. Het bovenstaande neemt niet weg dat de klager zich te allen tijde rechtstreeks tot de klachtencommissie kan wenden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het daartoe ontworpen formulier. b. De klager ontvangt van de klachtencommissie een exemplaar van deze klachtenregeling. c. Uitgezonderd de klachten ex BOPZ, waarvoor een aparte regeling geldt, draagt de klachtencommissie er zorg voor, dat binnen een week na ontvangst een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure. d. Aan de klager wordt schriftelijk toestemming gevraagd dat eventueel derden in kennis worden gesteld van de inhoud van de klacht, en bij derden inlichtingen worden gevraagd en de desbetreffende dossiers kunnen worden ingezien. Alleen de cliënt zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan toestemming geven tot inzage in de dossiers.

6 e. De klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling over zaken waarin de klachtencommissie bevoegd is. Is de klachtencommissie niet bevoegd, dan wijst de klachtencommissie de klager, zo mogelijk, op de wel bevoegde instantie. f. Bij klachten die gezien hun aard en ernst beter door de civiele rechter, de tuchtrechter of de strafrechter kunnen worden behandeld, adviseert de klachtencommissie de klager zich tot deze rechterlijke instanties te wenden. Dit advies wordt door de klachtencommissie met redenen omkleed. Een dergelijk advies wordt door de klachtencommissie tevens aan de verweerder en de raad van bestuur ter kennis gebracht. 1. Bij de behandeling van de klacht neemt de klachtencommissie de volgende procedure in acht: de klachtencommissie doet binnen een week na ontvangst van de klacht, hiervan mededeling aan de verweerder met het verzoek daarop binnen twee weken schriftelijk te reageren; 2. de klachtencommissie hoort de klager en betrokkene(n) en eventuele andere personen; 3. indien de klager medewerking aan het onderzoek weigert, kan dit voor de klachtencommissie aanleiding zijn de behandeling van de klacht te staken of op te schorten; 4. medewerkenden en leidinggevenden van de instelling worden geacht medewerking aan het onderzoek te verlenen. Artikel 14 Indien een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, stelt de klachtencommissie de zorgaanbieder daarvan in kennis. Indien de klachtencommissie niet is gebleken, na de raad van bestuur te hebben gehoord, dat de klacht verholpen is dan meldt de klachtencommissie deze klacht aan de Inspecteur voor de Gezondheidszorg. Onder een klacht over een ernstige situatie wordt verstaan een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde zorg. Artikel 15 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog binnen een week duidelijkheid te verschaffen. Zo nodig verleent de klachtencommissie de klager de nodige hulp bij het formuleren van zijn klacht. Artikel 16 De klachtencommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt. De vergadering vindt plaats in aanwezigheid van bij voorkeur alle commissieleden. De voorzitter kan een commissielid dat verhinderd is toestemming verlenen zijn oordeel schriftelijk in te dienen. De vergadering heeft een besloten karakter. De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering vast en brengt alle ontvangen klachten ter kennis van de leden. De voorzitter van de klachtencommissie bepaalt de gang van zaken tijdens de vergadering, voor zover niet schriftelijk geregeld.. Artikel 17 De klachtencommissie kan klager, verweerder alsmede bij de procedure betrokkenen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, waaronder mede wordt verstaan een uitzendkracht of stagiaire dan wel degene die voor de instelling op verrichtingenbasis werkzaamheden verricht, mondeling of schriftelijk horen. Artikel 18 Zowel klager als verweerder kunnen zich, indien zij dat wensen, voor eigen rekening laten bijstaan door een raadsman. Tevens kan de klachtencommissie deskundigen raadplegen. De kosten van de deskundige(n) komen voor rekening van de instelling. Artikel 19 De secretaris maakt een verslag van de gevolgde procedure en de verklaringen van de betrokkenen en deskundigen. Artikel Klachten op grond van de BOPZ De behandeling van klachten op grond van de Wet BOPZ worden beschreven in hoofdstuk 7: Bijzondere bepalingen in het kader van de wet BOPZ Overige klachten. Bij alle overige klachten wordt uitspraak van de klachtencommissie schriftelijk zo mogelijk binnen een maand, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de klacht- gezonden aan klager,

7 verweerder, de raad van bestuur en eventueel aan andere bij de procedure rechtstreeks betrokkenen. Artikel 21 De raad van bestuur deelt de klager en de klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie schriftelijk mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal (laten) nemen en zo ja welke. Bij afwijking van deze termijn, doet de raad van bestuur daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt aan hen kenbaar zal maken. Deze laatste termijn kan maximaal drie maanden bedragen. Artikel 22 De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie die de klacht in behandeling neemt, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Medisch Tuchtcollege, de civiele rechter of de strafrechter. Artikel 23 De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. Artikel 24 De klachtenprocedure is voor de klager(s) en aangeklaagde(n) kosteloos. Dit geldt niet voor eventuele kosten van het inroepen van een adviseur of raadsman ingevolge artikel 18. Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen in het kader van de Wet BOPZ 25 Toepassingsgebied Deze bepalingen zijn van toepassing op de in artikel 41 van de wet BOPZ genoemde klachten met betrekking tot niet-vrijwillig opgenomen patiënten op de psychogeriatrische afdelingen van de zorgaanbieder. 26 Verhouding tot de algemene regeling Voor zover daarvan in deze bepalingen niet wordt afgeweken gelden de bepalingen uit de algemene klachtenregeling tevens voor de klachten in het kader van de wet BOPZ. 27 Klachtomschrijving Een klacht is een bij de klachtencommissie schriftelijk ingediend bezwaar tegen een beslissing als omschreven in artikel 41 van de Wet BOPZ. Deze beslissingen betreffen: - Een beslissing van de behandelaar dat de cliënt niet in staat is zijn wil te bepalen met betrekking tot de voorgestelde behandeling (wilsonbekwaam is); - Een beslissing om over te gaan tot behandeling zonder toestemming van de cliënt, om ernstig gevaar voor de cliënt of voor anderen af te wenden (dwangbehandeling); - Toepassing van middelen en maatregelen in noodsituaties (afzondering, separatie, fixatie, gedwongen toediening van medicatie, vocht of voedsel); - Beperking van bepaalde rechten, te weten het ontvangen en verzenden van post, het ontvangen van bezoek, bewegingsvrijheid in en rond de instelling, vrij telefoonverkeer; - Het niet toepassen van het overeengekomen behandelplan. 28 Klachtgerechtigden Tegen beslissingen, genoemd in artikel 41 van de Wet BOPZ, kan een klacht worden ingediend door: - De cliënt op wie de beslissing betrekking heeft; - Elke andere in de instelling verblijvende cliënt - De in artikel 4 van de Wet BOPZ bedoelde personen: a. de echtgenoot; b. de ouders dan wel een van hen, voor zover zij niet van het gezag zijn ontheven of ontzet, en elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn, niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en met de tweede graad; c. de voogd, de curator of de mentor van de betrokkene. 29 Samenstelling BOPZ klachtencommissie De BOPZ klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder in ieder geval een jurist en een specialist ouderengeneeskunde.

8 30 Schorsingsbevoegdheid De klachtencommissie kan het besluit waartegen de klacht zich richt, schorsen. 31 Termijn De behandeling van de klacht wordt door de klachtencommissie binnen twee weken afgerond. Voor klachten aangaande beslissingen die geen gevolg meer hebben of waarvan het gevolg is komen te vervallen in de tijd dat de klacht bij de klachtencommissie aanhangig is, geldt een beslistermijn van vier weken. De klachtencommissie stelt de zorgaanbieder in kennis van haar beslissing op de klacht. Dit oordeel is voor de zorgaanbieder bindend. 32 Kennisgeving De zorgaanbieder stelt de klager, de betrokken cliënt, de behandelaar en de inspecteur onverwijld in kennis van de beslissing op de klacht. Hoofdstuk 8 Beroep Artikel 33 Van de uitspraak van de klachtencommissie kunnen zowel klager als beklaagde binnen de door de Geschillencommissie gestelde termijn beroep instellen bij de Geschillencommissie, Postbus te 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl) Hoofdstuk 9 Algemene bepalingen Artikel 34 De raad van bestuur van de zorgaanbieder draagt er zorg voor dat het klachtenreglement bekend wordt aan de bewoners/cliënten. Daarbij wordt het adres van de klachtencommissie vermeld. Artikel 35 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur, na overleg met de klachtencommissie.

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

OFZ Klachtenreglement

OFZ Klachtenreglement OFZ Klachtenreglement Inhoud 1. DEFINITIES... 3 Artikel 1... 3 2. KLACHTENCOMMISSIE... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3... 4 3. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 4 Artikel 4... 4 4. BEMIDDELING... 6 Artikel 5...

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ. Raadpleeg altijd Doculink voor de actuele versie 1

Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ. Raadpleeg altijd Doculink voor de actuele versie 1 Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 21 maart 2011 De OR heeft instemming verleend op 28 april 2011 De CCR heeft een positief advies uitgebracht op 28 november 2011

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

De klachtenregeling in Nebo. Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo

De klachtenregeling in Nebo. Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo De klachtenregeling in Nebo Informatie over de behandeling van klachten in het verpleeghuis en de Schakelafdeling van Verpleeghuis Nebo Inhoud Vooraf 1 De klachtenregeling.. 2 Bespreken van de klacht met

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

interprovinciaal overleg mee noord-brabant en limburg klachtencommissie

interprovinciaal overleg mee noord-brabant en limburg klachtencommissie interprovinciaal overleg mee noord-brabant en limburg klachtencommissie KLACHTENREGLEMENT MEE-ORGANISATIES IN NOORD-BRABANT EN LIMBURG Artikel 1: Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

: Klachtenregeling Cliënten

: Klachtenregeling Cliënten Titel Proceseigenaar Referentie kwaliteitshandboek : Klachtenregeling Cliënten : Raad van Bestuur : 1.3.1 d / 1.4.2 a Verantwoording Dit reglement geeft uitvoering aan de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling en bemiddeling

Reglement Klachtenbehandeling en bemiddeling Reglement Klachtenbehandeling en bemiddeling Steunpunt Klachten Complementaire Geneeswijzen December 2015 Inhoud Inleiding... - 2 - Reglement klachtenbehandeling en bemiddeling SKCG... - 3 - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Klachtenreglement Bauland Kliniek

Klachtenreglement Bauland Kliniek Klachtenreglement Bauland Kliniek 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder: a. Kliniek: Bauland Kliniek b. Klacht: Een door een cliënt naar voren gebracht bezwaar

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

(een lid van) het personeel, een directielid of een persoon anderszins verbonden aan Jobstap, tegen wie een klacht is ingediend; klachtbehandeling:

(een lid van) het personeel, een directielid of een persoon anderszins verbonden aan Jobstap, tegen wie een klacht is ingediend; klachtbehandeling: KLACHTENREGLEMENT ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In deze regeling wordt verstaan onder: klacht: Een mondelinge of schriftelijk uiting van onvrede over de organisatie van de begeleidingsorganisatie en de bejegening

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie. familie en naastbetrokkenen. van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie. familie en naastbetrokkenen. van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Inleiding 5 Toepassingsgebied 7 Begripsbepaling 7 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg.

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg. KLACHTENREGELING JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Considerans De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), welke werd ingevoerd in 1995 en herzien in 2005, verplicht elke zorginstelling een regeling te treffen

Nadere informatie

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Overwegende dat: - de Equine Osteopath EDO met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is

Nadere informatie

Bestandsnaam : Klachtenregeling SSJ. Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Modelklachtenregeling Wkkgz ActiZ / LOC oktober 2016

Bestandsnaam : Klachtenregeling SSJ. Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Modelklachtenregeling Wkkgz ActiZ / LOC oktober 2016 Bestandsnaam : Klachtenregeling SSJ Auteur : Actiz Evaluatiedatum : 1-6-2020 Status : definitief Versiedatum : 17-5-2017 PREZO : 2.5 Pagina 1 Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Modelklachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING Begripsomschrijving Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. Klacht: iedere uiting van

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT SLOTERVAARTZIEKENHUIS. Artikel 1 Begripsomschrijving

KLACHTENREGLEMENT SLOTERVAARTZIEKENHUIS. Artikel 1 Begripsomschrijving KLACHTENREGLEMENT SLOTERVAARTZIEKENHUIS Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Ziekenhuizen : Slotervaartziekenhuis Klacht : iedere uiting van ongenoegen, ontevredenheid of

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie