Inleiding tot het privaatrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding tot het privaatrecht"

Transcriptie

1 1ste bach Rechten Inleiding tot het privaatrecht Carette Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2

3 INLEIDING TOT HET PRIVAATRECHT 1

4 Deel I: Situering van het Privaatrecht... 6 Hoofdstuk 1: Publiekrecht vs Privaatrecht Inleiding... 6 Hoofdstuk 2: Gemeen privaatrecht vs bijzonder privaatrecht Bijzonder privaatrecht... 7 Hoofdstuk 3: Rechtsbronnen burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Gewoonte en algemene rechtsbeginselen Rechtspraak en rechtsleer Buitenlands recht/internationale verdragen... 9 Hoofdstuk 4: Indeling van Burgerlijk Recht Personen en familierecht Vermogensrecht Familiaal vermogensrecht Hoofdstuk 5: Kenmerken burgerlijk recht Aanvullend recht Opkomst dwingend recht Kernbepalingen BW DEEL II: Basisconcepten en -beginselen Hoofdstuk 1: Het rechtssubject/de persoon en de vermogensleer Afdeling 1: Begrip rechtssubject en de vermogensleer Afdeling 2: Begin en einde van een rechtssubject Afdeling 3: Staat en bekwaamheid van rechtssubject Hoofdstuk 2: subjectieve rechten Afdeling 1: Begrip Afdeling 2: Indeling van subjectieve rechten op basis van rechtsobject

5 Afdeling 3: Burgerlijke vs. politieke rechten Afdeling 4: Burgerlijke rechten Hoofdstuk 3: De Rechtshandeling Afdeling 1: Rechtsfeiten en rechtshandeling Afdeling 2: Soorten rechtshandelingen Afdeling 3: Geldigheidsvereisten Afdeling 5: derdenwerking van RH: relativiteit en tegenwerpbaarheid Afdeling 6: Vorm van de rechtshandeling Afdeling 7: Modaliteiten van een RH: termijn en voorwaarde Afdeling 8: Bewijs Slide 8: samenvatting Deel III: De vermogensrechtelijke verbintenis Hoofdstuk 1: Begrip en soorten Afdeling 1: Begrip Afdeling 2: Soorten Hoofdstuk 2: Bronnen van verbintenissen Hoofdstuk 3: Onrechtmatige daad AFDELING 1: Algemeen Afdeling 2: Aansprakelijkheid voor eigen daad Afdeling 3: Kwalitatieve aansprakelijkheid Afdeling 4: schadeloosstelling Hoofdstuk 4: Contract Afdeling 1: Begrip Afdeling 2: soorten Afdeling 3: Beginselen Hoofdstuk 5: Bijzondere overeenkomsten

6 AFDELING 1: Benoemde en onbenoemde overeenkomsten Afdeling 2: koop en ruil Afdeling 3: Huur (van goederen) Afdeling 4: Aanneming (huur van werk) Afdeling 5: Lening Afdeling 6: Bewaargeving Afdeling 7: Kanscontracten Afdeling 8: Lastgeving Afdeling 9: Dading Afdeling 10: Inpandgeving Afdeling 11: Borgtocht Hoofdstuk 6: Bijzondere gevolgen van bepaalde verbintenissen Afdeling 1: Pluraliteit van subjecten (schuldeiser en/of schuldenaar) In solidum verbintenissen Deel IV: Zakelijke rechten en onderscheid der goederen Hoofdstuk 1: onderscheid der goederen Afdeling 1: Zaak vs goed Afdeling 2: Lichamelijke vs onlichamelijke goederen Afdeling 3-5: Niet behandeld in de les Afdeling 6: Domeingoederen Afdeling 7: Roerende vs onroerende goederen Hoofdstuk 2: Begrip en kenmerken zakelijke rechten Afdeling 1: Begrip en onderscheid met vorderingsrechten Afdeling 2: kenmerken van zakelijke rechten Hoofdstuk 3: Overzicht van de zakelijke rechten Afdeling 1: Eigendom

7 Afdeling 2: Vruchtgebruik Afdeling 3-5: niet behandeld Hoofdstuk 4: Verkrijging van zakelijke rechten Afdeling 1: Natrekking (art. 564 e.v. BW) Afdeling 2: Verjaring op basis van bezit Deel V: Uitoefening en sanctionering van subjectieve rechten: rechtsmisbruik en sancties in het privaatrecht Hoofdstuk 1: Rechtsmisbruik Afdeling 1: begrip en criteria Afdeling 2: Grondslag Afdeling 3: Sanctie Hoofdstuk 2: Sancties in het privaatrecht Afdeling 1: Problemen met de totstandkoming van de RH Afdeling 2: Problemen met uitvoering van subjectieve rechten Deel VI: Tenietgaan en overdracht van subjectieve rechten Hoofdstuk 1: Tenietgaan van subjectieve rechten (ter herinnering) Hoofdstuk 2: Overgang van subjectieve rechten

8 DEEL I: SITUERING VAN HET PRIVAATRECHT HOOFDSTUK 1: PUBLIEKRECHT VS PRIVAATRECHT 1.1 INLEIDING Summa Divisio: onderscheid -> Publiek recht = regelt staatsgezag: 1. Handelen van de overheid; 2. Verhoudingen overheidsorganen en burgers Beoogt algemeen belang. vb. 1. Bevoegdheidsverdeling tussen gemschappen, gew, fed staat. vb. 2. Contracten tussen overheid en particulier (cf. Wet Overheidsopdrachten) -> Privaat recht = regelt 1. verhoudingen tussen burgers onderling; 2. contracten; 3. uitzonderlijk: tussen burger en overheid, als deze optreedt als privépartij Beoogt (verzoening) private belangen. vb. 1. regels i.v.m. huwelijk, erfrecht, afstamming, aansprakelijkheidsrecht vb. 2. contracten tussen particulieren: koopovereenkomst: huis, brood, aannemingsovereenkomst: aannemer, dokter vb. 3. verzekeringsovereenkomts afgesloten door overheid HOOFDSTUK 2: GEMEEN PRIVAATRECHT VS BIJZONDER PRIVAATRECHT DEF. PRIVAAT RECHT: Geheel van rechtsregels dat onderlinge verhoudingen regelt tussen private personen. DEF. BURGERLIJK RECHT: Geheel van rechtsregels dat onderlinge verhoudingen regelt tussen private personen in het algemeen. 6

9 Privaatrecht > burgerlijk recht/gemene recht : is van toepassing voor zover er geen specifieke regels zijn. Burgerlijk recht vormt de gemeenschappelijke basis of onderbouw van het privaatrecht Burgerlijk recht is een onderverdeling van privaatrecht. 2.1 BIJZONDER PRIVAATRECHT Waarom bijzonder privaatrecht? Deze vormen regelen de verhoudingen tussen private personen, maar de overheid legt bepaalde regels op. De private personen handelen, maar doen dit binnen een kader dat door de overheid begrensd is Handelsrecht Regelt daden van koophandel. Van toepassing op handelaars en daden van koophandel Bevat: verzekeringsrecht, vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrecht, transportrecht Sociaal recht Arbeidsrecht DEF. ARBEIDSRECHT: Regelt de verhoudingen tussen (privé)werkgevers en werknemers Vb. Ontslag, loon,... Sociale zekerheidsrecht Ook publiekrechtelijke component (= gemengde rechtstak) Vb. Uitkering (pensioen, invaliditeit, werkloos) economisch recht Ook publiekrechtelijke component (= gemengde rechtstak) Regelt economische verhoudingen op de markt Vb. Consumentrecht, mededingingsrecht (Zie ook bronnen en beginselen) Gerechtelijk privaatrecht Bij een conflict ivm privaatrecht: hoe naar de rechter stappen, bij welke rechter,... =procesrecht (= publiekrecht) in burgerlijke zaken + publiekrechtelijke component (inrichting rechterlijke macht: openbare dienst) Belangrijk verschil: Gelijk hebben: materieel burgerlijk recht 7

10 Gelijk krijgen: formeel recht, procesrecht, gerechtelijk recht. HOOFDSTUK 3: RECHTSBRONNEN BURGERLIJK RECHT 3.1 BURGERLIJK WETBOEK Belangrijkste rechtsbron: Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op de Code Napoléon/Code Civil uit 1804 na Franse Revolutie -> Napoléon wilde uniforme codificatie Voor de Franse Revolutie a. Noorden: Gewoonterecht b. Zuiden: Romeins recht Versnipperd, diffuus, willekeurig c. grote macht van de koning rechtsysteem Na de Franse Revolutie Nieuwe idealen: Vrijheid, Broederlijkheid en Gelijkheid = Idealen van Napoléon Het BW bestaat uit: 1. Oud-Frans recht-> gewoonterecht 2. Belangrijke elementen uit het Romeins Recht en het canoniek recht 3. Principes van de Franse Revolutie => vrijheid, gelijkheid en individueel eigendom <-> leenheer en eed van broederschap Doorheen de tijd : (a)wijzigingen en (b)aanvullingen a. Wijzigingen: vb. in familierecht en familiaal vermogensrecht Onder invloed van de gelijkheid: man-vrouw, tussen alle kinderen (binnen of buiten het huwelijk, geadopteerde), homohuwelijk (1976) vb. in huurwetgeving, in mede-eigendom, versoepeling echtscheidingsrecht b. Aanvullingen: vb. bijzondere wetgeving Het BW is aangevuld met bijzondere wetgevingen (gewoontes en algemene rechtsbeginselen): naam, nationaliteit, Wet 25/2/1991 aansprakelijkheid voor producten met gebreken. 3.2 GEWOONTE EN ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN DEF. RECHTSBEGINSEL Een fundamentele beginselen die ongeacht of ze uitdrukkelijk in de wet zijn opgenomen, kracht van wet hebben. Vb. Verbod op rechtsmisbruik, verrijking zonder oorzaak, uitvoering overeenkomsten te goeder trouw 8

11 3.3 Rechtspraak en rechtsleer Invloed van de rechtspraak, rechtsleer (noten, artikelen van juristen) en uitspraken van de rechter 3.4. BUITENLANDS RECHT/INTERNATIONALE VERDRAGEN Buitenlands recht : Europees recht+ internationale verdragen (vb. EVRM (Europees Verdrag van de rechten van de mens) opgesteld/opgevolgd door het EHRM (Europees Hof van de rechten van de mens) vb. Onechte kinderen zijn evenwaardig : bepaald door EVRM HOOFDSTUK 4: INDELING VAN BURGERLIJK RECHT 4.1 PERSONEN EN FAMILIERECHT =niet patrimoniaal (= niet in geld waardeerbaar), de verhouding tussen burgers, de familiale verhoudingen Personenrecht Geheel van niet-patrimoniale regels inherent aan een persoon. Vb. Naam, bekwaamheid, nationaliteit Familierecht Geheel van niet-patriomoniale private verhoudingen tussen personen/familiale verhoudingen Verticaal Ascendente en descendente verhoudingen: vb. vader-zoon, grootmoeder-kleindochter, moederzoon Vb. afstamming, adoptie, ouderlijk gezag Horizontaal Tussen partners Vb. huwelijk of andere vormen van samenwonen (wettelijk, feitelijk, getrouwd) 4.2 VERMOGENSRECHT Patrimoniale verhoudingen en gevolgen 9

12 4.2.1 Zakenrecht De verhouding tussen persoon en goed: de zakelijke rechten van een persoon op een goed Vb. eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid Verbintenissenrecht Voor verbintenissen en vorderingen. Regels i.v.m. ontstaan, inhoud, uitvoering van verbintenissen/vorderingsrechten DEF. VERBINTENISRECHT: Patrimoniale rechtsband tussen personen op grond waarvan de ene (schuldenaar) iets verschuldigd is aan de andere (schuldeiser) Vb. Overeenkomst: verhuur woning -> gecreeërde band: de schuldenaar moet betalen en de schuldeiser zorgt voor een deugddoend huis/huurgenot Vb. Op grond van aansprakelijkheidsrecht (1382/1385 BW): als een hond mij bijt, kan ik schadevergoeding krijgen van de bewaarder van de hond: ik verkrijg vorderingsrecht op de bewaarder tot vergoeding van de geleden schade Bijzonder contractrecht Bijzondere regels voor specifieke contracten, naast algemeen verbintenisrecht. Eerst volgt men de regels van verbintenisrecht en deze vult men aan met bijzonder contractrecht (cf. burgerlijk recht en privaatrecht) Vb. Specifieke vereisten voor specifieke contracten: huur, koop, leasing, lening Vb. Specifieke vereisten voor die overeenkomsten: duurtijd van woninghuur 4.3 FAMILIAAL VERMOGENSRECHT DEF. FAMILIAAL VERMOGENSRECHT : Vermogensrechtelijke/patrimoniale gevolgen van familiale verhoudingen Vb. Huwelijk: wie is eigenaar tijdens huwelijk, wat bij echtscheiding = huwelijksvermogensrecht/samenwoningsrecht (i.g.v. wettelijk of feitelijk samenwonen) Overlijden: geregeld door het erfrecht Schenkingen: geregeld door het schenkingsrecht Dus: Scheiden: Eerst familiaal recht en dan voor de verdeling familiaal vermogensrecht. HOOFDSTUK 5: KENMERKEN BURGERLIJK RECHT 10

13 5.1 AANVULLEND RECHT DEF. AUTONOMIEBEGINSEL: Gelijke, autonome, vrije burger die vrij kan handelen naar eigen zichten op basis van een principieel zelfbeschikkingsrecht. = Privaatrechtelijke rechtssubjecten zouden in staat moeten zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. = De burger mag alles wat niet bij wet verboden is. = Dit is een element van de gelijkheid tussen burgers <-> publiekrecht: veronderstelt een fundamentele ongelijkheid. Er zijn 3 grote invloeden in het BW, waaronder de F.R. (vrijheid, broederlijkheid, gelijkheid) Een kenmerk van het privaatrecht: verzoent de privaatrechtelijke belangen <-> publiekrecht: dient publiek belang. Privaatrecht is daarom grotendeels aanvullend recht (zie Bronnen en Beginselen): doen wat ze menen te moeten doen en wordt aangevuld in de mate dat burgers hun rechtsverhouding niet (volledig) hebben geregeld Vb e.v. BW Huwelijksvermogenstelsel: regelt gevolgen met betrekking tot huwen. Het wetttelijk systeem = default systeem. (verworven voor huwelijk = apart, nieuwe goederen = samen) Afwijkingen via huwelijkscontract: scheiding van goederen <-> gemeenschap van goederen De gelijkheid van burgers is relatief: men laat hen het onderling uitvechten. 5.2 OPKOMST DWINGEND RECHT Sinds invoering BW vindt de overheid dat ze moeten ingrijpen, vaak ad hoc, ter bescherming van (bep. cat. van) personen met dwingendrechtelijke bepalingen. Dit recht geldt zonder meer en is meestal ter bescherming van een zwakkere. Niet vrijblijvend en afwijkingen kunnen worden gesanctioneerd door nietigheid. Vb. Bescherming van de boer: pachtwet Vb. Bescherming handelaar: handelswet Dwingend recht heeft 1. politieke oorsprong: regels worden aangepast aan de hand van welke pol. partij er aan de macht is. 2. Lobbygroep: toont de relativiteit van de wetten 11

14 3. Invloed van Europa: rechtsnormen worden opgelegd vanuit Europa Vb. Consumentenbeschermingswet/ Wet Consumentenkoop: Europa wil interne markt met maximale concurrentie en overal ongeveer gelijke bescherming. Vb. Wet op marktspraktijken: WMPC: Wet betreffende MarktPraktijken en Consumentenbescherming = Van dwingend recht mag u soms afwijken, maar u wordt vaak genegeerd 5.3 KERNBEPALINGEN BW 1. Art. 544 BW: Kernbepaling over individuele eigendom 2. Art BW: Principe van vergoeding van schade 3. Art BW: Principe van contractvrijheid en testeervrijheid DEEL II: BASISCONCEPTEN EN -BEGINSELEN HOOFDSTUK 1: HET RECHTSSUBJECT/DE PERSOON EN DE VERMOGENSLEER AFDELING 1: BEGRIP RECHTSSUBJECT EN DE VERMOGENSLEER DEF. Rechtssubject: Een persoon/rechtssubject is een mogelijke drager/titularis van rechten en plichten. Een wezen waaraan objectieve rechten worden toegekend en rechten en plichten worden opgelegd Natuurlijke persoon 1. Natuurlijke persoon: alle mensen, maar ook enkel mensen (geen dieren of planten) 2. Rechtspersoon: zie verder Alle mensen zijn in principe in gelijke mate persoon, tenzij (gedeeltelijk) rechtsonbekwaam Vermogensleer Ieder mens is een persoon. Dus iedere mens heeft rechten en plichten. 12

15 DEF. VERMOGEN: Een juridische algemeenheid/juridisch geheel van alle in geld waardeerbare/patrimoniale rechten en plichten van een persoon. Visualisering: Alle activa, maar ook alle passiva Rechten: activa Plichten: passiva Vb. Vermogen van Johnny de garagist: - woning, garage, auto Afstammingsrecht = logisch Principes van vermogensleer 1. Elke persoon heeft vermogen 2. Alleen persoon heeft vermogen 3. Vermogen zolang persoon 4. Een persoon heeft slechts 1 vermogen - Vorderingen op klanten: Activa - Verbintenissen t.o.v. leveranciers, hypotheek, consumentenkrediet : Passiva 1+2 = Volgt uit het begrip persoon, ongeacht of hij juridisch gezien goederen heeft. Persoon is mogelijke drager van rechten en plichten => heeft een vermogen. 2 = Enkel persoon kan rechtssubject zijn of rechten en plichten hebben. 3 = Vermogen is niet overdraagbaar, het kader volgt de persoon (elementen uit vermogen wel: auto, huis, ) Het vermogen is in zijn geheel onoverdraagbaar tijdens het leven van de persoon. => Enkel bij overlijden (overgang mortis causa): wordt aangenomen dat erfgenamen de persoon overledene verderzetten Rechtspersoon: algemene overgang is mogelijk bij fusie of splitsing (682, 3 W.Venn.), inbreng algemeenheid of bedrijfstak (763 W.Venn.) 4 = Principe van ondeelbaarheid: vermogen is niet deelbaar, want de persoon is niet deelbaar. : Een schuldenaar staat met heel zijn vermogen in voor zijn schulden => Je staat met al je activa in voor je passiva. Indien hij zijn verbintennissen niet betaalt, kan de schuldeiser uitvoeren op het gehele vermogen. Art. 7 en 8 Hyp.W. 13

16 Heel vermogen = gemeenschappelijk onderpand van alle schuldeisers Er zijn wettelijke uitzonderingen op deze principes (vnl. nr 4): Vb. Art Ger.W. en volgende: - Opsomming van onbeslagbare goederen (kledij, koe, ) - Zelfstandige kan gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren. Vb. Art. 802 BW: Aanvaarden van nalatenschap onder voorwaarde van boedelbeschrijving: Na een overlijden kunt u de boedel erven, maar misschien erft u enkel schulden. : opteren voor een boedelbeschrijving en dan kunt u slechts een deel aanvaarden. : boedelbeschrijving maakt +- stippellijn: 1. Tot de passiva weg zijn en dan sijpelt de rest door naar uw vermogen. 2. Tot een nuloperatie: u erft net zoveel passiva als u kunt aflossen met de acitva. Want : 1 vermogen: dus schulden van de overledene kunnen verhaald worden op uw goederen. Vb. Derdenrekening van een advocaat: doorsluisrekening: men betaalt aan de advocaat en deze zorgt voor de verdeling. Dus: De tegenpartij stort een schadevergoeding aan de advocaat van Hanne. Deze advocaat heeft schulden: Op moment van de aankomst van het geld, leggen de schuldeisers beslag op dat bedrag, ook al is het niet van de advocaat. niet rechtvaardig, maar een gevolg van de ondeelbaarheid van een vermogen (geoordeeld door het Hof van Cassatie) Een sluipweg ter omzeiling van de ondeelbaarheid van het vermogen: oprichting rechtspersoon. Heeft ook eigen vermogen, onderscheiden van dat van de oprichters/leden. Er wordt geen vermogen afgesplitst, er wordt een persoon met eigen vermogen gecreëerd. Vermogen is juridische algemeenheid Vermogen is een juridische algemeenheid/geheel, maar is daarom niet feitelijk. Het vermogen wordt erkend als zodanig, als optelsom van de individuele delen (vb. volgens recht: geen stapel stenen, maar 1000 stenen.) ongeacht de individuele samenstelling. Ook al is het vermogen leeg, blijft vermogen Vermogen fluctueert en is dynamisch= Chaos, zaken verlaten het vermogen en komen erbij. Principe van zakelijke subrogatie/zaakvervanging: Goederen met een bepaalde bestemming of juridische functie, worden, onder voorwaarden, vervangen door goederen met die bestemming of juridische functie. 14

17 = Men vervangt een rechtsobject, met de bedoeling dat het betreffende recht verder kan worden uitgevoerd op het nieuwe rechtsobject. Vb. Hypothecaire lening: waarborg voor de schuldeisers: zekerheid op onroerend goed. Woning heeft bestemming als zekerheid voor de schuldeisers. De vergoeding voor tenietgaan neemt de functie van het huis over. Art. 10 Hyp.W. : Bij beschadiging door brand van een met voorrecht of hyp. bezwaard huis, gaan de bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers over op de vergoeding verschuldigd door de brandverzekeraar Rechtspersoon Mens leeft niet enkel voor zichzelf. Wil samenwerken wegens belangen. Wenselijk dat deze entiteit erkend wordt in rechte. Dit kan onder bep. voorwaarden. DEF. RECHTSPERSOON: 1. Groepering van Rsubjecten of voor bep doel afgesch vermogen 2. Tav R behandeld als zelfst. eenheid, als zodanig subject van rechten & plichten, met eigen vermogen 3. Eigen vermogen uitsluitend of preferentieel executieobject 4. In een gegeven Rsysteem Een groep of entiteit wordt in rechte erkend. Een rechtspersoon heeft zijn eigen vermogen, uitsluitend of preferentieel voor zijn schuldeisers. Vb. Voetbalploeg kan niet functioneren zonder structuur: wie betaalt de voetballen, wie tekent een contract voor een wedstrijd, wie leidt de organisatie: er moet bestuur worden aangeduid. a. Groepering van de rechtspersoon of voor bepaald doel afgescheiden vermogen Groepering van de rechtssubjecten A. Publiekrechtelijk-> door de overheid opgerichte rechtspersoon met oog op de publieke dienstverlening Vb. Staat, gemeente, gewest, gemeenschap, B. Privaatrechtelijk -> door privaat initiatief opgericht - Vereniging: (zie vzw-wet) Zonder winstoogmerk - vzw - sommige stichtingen 15

18 - Vennootschap: (zie W.Venn.) Wil winst maken - NV, BVBA, VOF Voor bepaald doel afgescheiden vermogen, zonder echt samenwerkingsverband - Stichting van openbaar nut: niet publiekrechtelijk: op privaat initiatief opgericht door particulieren, maar doel is algemeen belang = Bij wet erkend publiek nut (cultureel, humaan, artistiek) Vb. Rode Kruis, Koning Boudewijnstichting - Private stichting: Niet bij wet erkend publiek nut, maar wel belangeloos. Elke persoon kan afgescheiden vermogen met rechtspersonlijkheid voor bepaald doel belangeloos creëren. Vb. Studiebeurzen - EBVBA: Vennootschap bevat minstens 2 personen. (Art. 211 vennootschapswet) Maar bij EBVBA is er geen samenwerkingsverband: je bent alleen, je scheidt enkel vermogen af, zonder samenwerking, waarmee een rechtspersoon wordt gecreërd. b. T.a.v. recht behandeld als zelfstandige eenheid, als zodanig subject van rechten en plichten, met eigen vermogen Rechtspersoon = copy paste natuurlijke persoon, maar heeft geen fysiek bestaan. = juridische fictie: geschapen naar beeld van de mens -> is dus in principe gelijk: is een rechtsubject met rechten en plichten en heeft een vermogen Onderscheid: al dan niet rechtspersoonlijkheid: Vb. Voetbalclub = VZW (rechtssubject) : rechtspersoon en de vereniging is contractpersoon Stel: club = feitelijke vereniging (= niet gekend voor het recht, geen rechtssubject) : mensen die tekenen zijn contractpersoon, staan met hun eigen vermogen in voor de ev. verbintenissen. = kan geen partij zijn bij RH. c. Eigen vermogen als uitsluitend of preferentieel executieobject voor zijn schuldeisers Rechtspersoon heeft 1 vermogen -> Vermogen is ondeelbaar -> schuldeisers van de rechtspersoon kunnen zich verhalen op alle goederen van de rechtspersoon : staat met al zijn activa in voor zijn passiva 16

19 Het vermogen is het executieobject : er kan op uitgevoerd worden Vb. Johnny heeft EBVBA en schulden: mogen schuldeisers executeren Jurist altijd, nooit, geen => zo goed als altijd uitzonderingen, nuances => in de regel, meestal, In welke mate de schuldeisers mogen uitvoeren op het persoonlijk vermogen van de leden = afh. van rechtsvorm rechtspersoon. 1. Rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid (BVBA en NV)? Vermogen rechtspersoon is i.p. uitsluitend executieobject. Schuldeisers kunnen enkel executeren op vermogen van de vennootschap. 2. Rechtspersoon niet met beperkte aansprakelijkheid (vof)? Vermogen rechtspersoon is preferentieel executieobject. Er is nog een ander vermogen, men mag gaan vissen in het vermogen van de individuele leden, maar het executieobject van de rechtspersoon is preferentieel. Schuldeisers van de rechtspersoon kunnen ook verhalen op de individuele vermogens van de leden, maar niet omgekeerd. (schulden van de leden kunnen niet verhaald worden op de rechtspersoon) Vb. VOF: onbeperkte aansprakelijkheid. d. In gegeven rechtsysteem : men moet de voorwaarden van de wet volgen. I.p. behoeft rechtspersoonlijkheid inderdaad wettelijke grondslag = legaliteitsbeginsel van de rechtspersoon: hij is een creatie, dus er is een goede reden voor nodig om te mogen bestaan. - Rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid moet aan meer vw voldoen als zonder. - Rechtspersoon is gevolg van de ondeelbaarheid van vermogen: als oplossing creeërt men een nieuwe persoon. Nuttig: - Economisch: bescherming - Efficiënt (zie vb. voetbalclub) AFDELING 2: BEGIN EN EINDE VAN EEN RECHTSSUBJECT Natuurlijke persoon Menselijk leven bepaalt de duur van de juridische persoonlijkheid van een natuurlijke/fysieke persoon. 17

20 a. Begin Regel: rechtspersoonlijkheid van de mens ontstaat met zijn geboorte. Nuancering: 1. Men wordt geboren. Men is een persoon als: - Levend: kind heeft minstens eenmaal geademd - Levensvatbaar : levensorganen moeten voldoende zijn om onafhankelijk te bestaan 2. Een verwekt kind kan als rechtssubject beschouwd worden met betrekking tot rechten (een ongeboren kind heeft geen plichten!), als het levend en levensvatbaar wordt geboren. Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodo ejus agitur telkens als belang -> enkel in zijn voordeel, geen plichten - Art. 725 BW: kind kan erven als het verwekt is tijdens openvallen nalatenschap. De rechten worden pas geëffectueerd na het geboren is. - Art. 906 BW: Schenkingen aan ongeboren kind of begunstiging bij testament als het kind verwekt is bij overlijden van de testator. - Ook in de rechtspraak zijn hiervan toepassingen, vb. schadevergoeding mogelijk voor een verwekt kind (vb. bij medische AH) - Art. 326 BW: Een kind is verwekt vanaf de 300ste tot de 180ste dag voor de geboorte Dit is een weerlegbaar vermoeden (= kan vrij worden bewezen): vb. 315 dagen geboren na openvallen nalatenschap -> kan erven. b. Einde Regel: De juridische persoonlijkheid van een natuurlijke persoon eindigt bij zijn overlijden. (Op eender welke manier je dood gaat: einde rechtssubject.) Uitzonderingen: Art Ger.W: Als de adoptant sterft tijdens de adoptieprocedure, kan de adoptie toch doorgaan. Dit is niet het geval als de geadopteerde sterft. Art. 2 Faill.W. handelaar kan tot 6 maanden na zijn overlijden failliet worden verklaard Wat met spoorloze burger? Afwezige personen: Spoorloos verdwenen, dood of levend weet men niet. Vermiste personen: Juridisch gezien is persoon dood, maar heeft men zijn lichaam nog niet gevonden. 18

21 Art. 112 en Vlg. BW: vaststellen van een vermoeden van afwezigheid. Vermogensrechtelijke gevolgen van de beëindiging van de juridische persoonlijkheid van een fysieke persoon: erfrecht -> (bestanddelen van) het vermogen zullen overgaan op personen/erfgenamen aangewezen door de wet/door de overledene zelf Rechtspersoon a. Begin Een rechtspersoon bestaat niet fysiek, kan enkel bestaan binnen de grenzen van de wet. - Grondvoorwaarden: materiële voorwaarden: minimum kapitaal, hoeveel personen = inhoudelijk - Vormvoorwaarden = vormelijk 1. Regel: Een rechtspersoon ontstaat als er een uittreksel van de oprichtingsakte is neergelegd bij de griffie op de rechtbank van koophandel. : De rechtspersoon ontstaat tussen de betrokkenen. 2. In welke mate moeten derden daarmee rekening houden? = Mate van tegenwerpbaarheid ten aanzien van derden 3. Derden moeten op de hoogte kunnen zijn. (beperkte aansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid, ) = legaliteitsbeginsel (er moet aan wetten zijn voldaan) en het publiciteitsbeginsel (uittreksel van de oprichtingsakte moet gepubliceerd zijn in Belgisch Staatsblad) => Men kent de rechtspersoon Zie Art. 76 W.Venn. en 26novies vzw-wet b. Einde Een rechtspersoon sterft niet. Kan vrijwillig of gerechtelijk ontbonden worden: men stopt en verdeelt de boel. Het vermogen van de rechtspersoon wordt dan i.p. vereffend AFDELING 3: STAAT EN BEKWAAMHEID VAN RECHTSSUBJECT Staat a. Algemeen 19

22 DEF STAAT: geheel van hoedanigheden of kenmerken die het mogelijk maken een persoon in een staat/maatschappij, familie en gezin en als individu te situeren en van ieder ander individu te onderscheiden. = rechtstoestand van een persoon = bezit en uitoefening van bepaalde rechten => bepalen van rechtsbekwaamheid en handelingsbekaamheid. 1. Staat van persoon: rechtstoestand: hebben van rechten en plichten. Deze bepaalt de handelingsen rechtsbekwaamheid. Vb. Nationaliteit (Belg, vreemdeling, staatloze) = status civitatis 2. Familie/gezin: staat in familie (vb. ouder/kind/kleinkind) Vb. Gehuwd, gescheiden, wettelijk samenwonend; afstammings- en verwantschapsband (kind of ouder) = status familiae 3. Individu: a. Leeftijd: meerderjarig of niet? b. Geestestoestand c. Geslacht d. Woonplaats: regels kunnen verschillen van plaats tot plaats (Brussel <-> A pen) e. Naam c. b. e. : is dit een staat? Ze bepalen het individu niet, ze dienen eerder ter identificatie, bepalen niet de rechtstoestand van een persoon: discussie - De staat van een persoon begint bij de geboorte en kan veranderen (vb. Meerderjarig worden) - De staat bepaalt de rechts- en handelingsbekwaamheid en dit beïnvloedt derden - De staat neemt een hoge plaats is in de hiërarchie: het is dwingend recht van openbare orde. - Info over de staat van (natuurlijke) personen zijn grosso modo opgenomen in registers van de burgerlijke stand. b. Kenmerken 1. Over elementen van de staat kan men niet beschikken: onbeschikbaar, niet te koop, buiten de handel, wijzigbaar volgens bepaalde wettelijke regels, er kan geen beslag op gelegd worden. 20

23 Vb. Men kan de Belgische nationaliteit niet (ver)kopen, en zijn meederjarigheid niet verkopen 2. Bij wet bepaald 3. De staat is onverjaarbaar. DEF. VERJARING: tijdsverloop waaraan rechtsgevolg wordt toegekend. Rechtsgevolg na verloop van tijd. Soorten verjaring: 1. Bevrijdende/uitdovende verjaring: Ik moest/had iets, en nu niet meer. D.i. vorderingsrecht (schuldvordering of een zakelijk recht behoudens eigendom: vruchtgebruik (617 BW)) 2. Verkrijgende verjaring: Ik had/mocht iets niet, en na verloop van tijd verkrijg ik het. D.i. zakenrecht. (zakelijke rechten, bv. verkrijgende verjaring van eigendom of vruchtgebruik) Vb. Eigendom verwerven De staat is onverjaarbaar: louter tijdsverloop verandert niets aan de staat. Zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring zijn uitgesloten. Vb. Lang samenwonen gehuwd Vb. Lang moeder spelen moeder zijn Wat dan met meerderjarigheid? Zie kenmerk 2: bij wet bepaald. Niet verjaring, maar wet c. Staat van een rechtspersoon 1. Rechtspersoon heeft nationaliteit/nationaal statuut: Opgestart volgens Belgisch recht: Belgische rechtspersoon 2. Rechtspersoon heeft woonplaats: maatschappelijke zetel 3. Rechtspersoon heeft naam Bekwaamheid 1. Rechtsbekwaamheid/Genotsbekwaamheid: bevoegdheid om rechten en plichten te hebben. 2. Handelingsbekwaamheid: bevoegdheid om rechten en plichten zelf uit te voeren. In regel hebt u deze bekwaamheden. De wet stelt wanneer u deze niet heeft. Uitgangspunt voor maximale bekwaamheid: - autonomiebeginsel (stelt mensen in staat naar eigen voorkeur en goeddunken te handelen): principiële bekwaamheid, zie Art. 8 BW 21

24 - gelijkheidsbeginsel (iedereen in gelijke situatie moet gelijk behandeld worden): discriminatieverbod, zie Art. 10 en 11 GW. Het is een wezenlijke bepaling, de wet mag niet zomaar beslissen wie bekwaam is Persoon: mogelijke drager van rechten en plichten a. Natuurlijke persoon i. Rechtsbekwaamheid Principe Alle fysieke personen hebben een gelijke, volledige rechtsbekwaamheid: art 8 BW = Gelijkheidsbeginsel Persoon = bevoegdheid om rechten en plichten te hebben. = als men rechtsonbekwaam is, is men geen persoon. Uitzonderingen Vroeger waren sommige mensen volledig rechtsonbekwaam en dus geen persoon: - slaven - burgerlijk dood: gevangenisstraf+burgerlijk dood: volgens het recht ben je geen persoon meer. (afgeschaft in art. 18 Gw.) Nu enkel beperkt rechtsonbekwaam, je hebt enkele rechten niet - vreemdelingen: i.p. geen politieke rechten (geen stemrecht, geen beroepen van openbare orde) zie Art 8 GW i.p. wel burgerlijke rechten Tenzij de wet anders bepaalt (uitz. op uitz. 1) Tenzij je een verblijfsvergunning hebt en bent ingeschreven in het volksregister! onderscheid tussen Belgen en niet-belgen wordt beperkter door Europese integratie. - Als bijkomende straf voor bepaalde strafrechtelijke veroordeelden: ontneming van bepaalde rechten Vb. 10 jaar gevangenisstraf (art Sw.) + geen eretekens meer + niet meer getuigen voor de rechtbank - Specifieke rechtsonbekwaamheden m.b.t. bepaalde rechten/definitief of tijdelijk. Parcieel in de wet: Art BW: Niet huwen met bloedverwanten (wettig samenwonen mag wel en kan fiscaal interessant zijn) Art BW: Gehuwden kunnen geen koopovereenkomst sluiten, wegens Beïnvloeding Bescherming voor de schuldeisers Schenkingen tussen gehuwden zijn ten allen tijde herroepbaar 22

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1966-1971) door Yvette SCHOENTJES-MERCHIERS Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent HooFDSTUK I EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK VRIJHEID

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

HET RECHT OP NIET WETEN

HET RECHT OP NIET WETEN HET RECHT OP NIET WETEN I I I I I I I I HET RECHT OP NIET WETEN meer dan een quidproquo Tiffi RIGHT NOT TO KNOW more than a quidproquo PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen recht op recht Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen Kinderrechtencommissariaat dossier Wat zijn de knelpunten in de rechtsbescherming van minderjarigen? Kunnen minderjarigen

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie