Inleiding tot het privaatrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding tot het privaatrecht"

Transcriptie

1 1ste bach Rechten Inleiding tot het privaatrecht Carette Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2

3 INLEIDING TOT HET PRIVAATRECHT 1

4 Deel I: Situering van het Privaatrecht... 6 Hoofdstuk 1: Publiekrecht vs Privaatrecht Inleiding... 6 Hoofdstuk 2: Gemeen privaatrecht vs bijzonder privaatrecht Bijzonder privaatrecht... 7 Hoofdstuk 3: Rechtsbronnen burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Gewoonte en algemene rechtsbeginselen Rechtspraak en rechtsleer Buitenlands recht/internationale verdragen... 9 Hoofdstuk 4: Indeling van Burgerlijk Recht Personen en familierecht Vermogensrecht Familiaal vermogensrecht Hoofdstuk 5: Kenmerken burgerlijk recht Aanvullend recht Opkomst dwingend recht Kernbepalingen BW DEEL II: Basisconcepten en -beginselen Hoofdstuk 1: Het rechtssubject/de persoon en de vermogensleer Afdeling 1: Begrip rechtssubject en de vermogensleer Afdeling 2: Begin en einde van een rechtssubject Afdeling 3: Staat en bekwaamheid van rechtssubject Hoofdstuk 2: subjectieve rechten Afdeling 1: Begrip Afdeling 2: Indeling van subjectieve rechten op basis van rechtsobject

5 Afdeling 3: Burgerlijke vs. politieke rechten Afdeling 4: Burgerlijke rechten Hoofdstuk 3: De Rechtshandeling Afdeling 1: Rechtsfeiten en rechtshandeling Afdeling 2: Soorten rechtshandelingen Afdeling 3: Geldigheidsvereisten Afdeling 5: derdenwerking van RH: relativiteit en tegenwerpbaarheid Afdeling 6: Vorm van de rechtshandeling Afdeling 7: Modaliteiten van een RH: termijn en voorwaarde Afdeling 8: Bewijs Slide 8: samenvatting Deel III: De vermogensrechtelijke verbintenis Hoofdstuk 1: Begrip en soorten Afdeling 1: Begrip Afdeling 2: Soorten Hoofdstuk 2: Bronnen van verbintenissen Hoofdstuk 3: Onrechtmatige daad AFDELING 1: Algemeen Afdeling 2: Aansprakelijkheid voor eigen daad Afdeling 3: Kwalitatieve aansprakelijkheid Afdeling 4: schadeloosstelling Hoofdstuk 4: Contract Afdeling 1: Begrip Afdeling 2: soorten Afdeling 3: Beginselen Hoofdstuk 5: Bijzondere overeenkomsten

6 AFDELING 1: Benoemde en onbenoemde overeenkomsten Afdeling 2: koop en ruil Afdeling 3: Huur (van goederen) Afdeling 4: Aanneming (huur van werk) Afdeling 5: Lening Afdeling 6: Bewaargeving Afdeling 7: Kanscontracten Afdeling 8: Lastgeving Afdeling 9: Dading Afdeling 10: Inpandgeving Afdeling 11: Borgtocht Hoofdstuk 6: Bijzondere gevolgen van bepaalde verbintenissen Afdeling 1: Pluraliteit van subjecten (schuldeiser en/of schuldenaar) In solidum verbintenissen Deel IV: Zakelijke rechten en onderscheid der goederen Hoofdstuk 1: onderscheid der goederen Afdeling 1: Zaak vs goed Afdeling 2: Lichamelijke vs onlichamelijke goederen Afdeling 3-5: Niet behandeld in de les Afdeling 6: Domeingoederen Afdeling 7: Roerende vs onroerende goederen Hoofdstuk 2: Begrip en kenmerken zakelijke rechten Afdeling 1: Begrip en onderscheid met vorderingsrechten Afdeling 2: kenmerken van zakelijke rechten Hoofdstuk 3: Overzicht van de zakelijke rechten Afdeling 1: Eigendom

7 Afdeling 2: Vruchtgebruik Afdeling 3-5: niet behandeld Hoofdstuk 4: Verkrijging van zakelijke rechten Afdeling 1: Natrekking (art. 564 e.v. BW) Afdeling 2: Verjaring op basis van bezit Deel V: Uitoefening en sanctionering van subjectieve rechten: rechtsmisbruik en sancties in het privaatrecht Hoofdstuk 1: Rechtsmisbruik Afdeling 1: begrip en criteria Afdeling 2: Grondslag Afdeling 3: Sanctie Hoofdstuk 2: Sancties in het privaatrecht Afdeling 1: Problemen met de totstandkoming van de RH Afdeling 2: Problemen met uitvoering van subjectieve rechten Deel VI: Tenietgaan en overdracht van subjectieve rechten Hoofdstuk 1: Tenietgaan van subjectieve rechten (ter herinnering) Hoofdstuk 2: Overgang van subjectieve rechten

8 DEEL I: SITUERING VAN HET PRIVAATRECHT HOOFDSTUK 1: PUBLIEKRECHT VS PRIVAATRECHT 1.1 INLEIDING Summa Divisio: onderscheid -> Publiek recht = regelt staatsgezag: 1. Handelen van de overheid; 2. Verhoudingen overheidsorganen en burgers Beoogt algemeen belang. vb. 1. Bevoegdheidsverdeling tussen gemschappen, gew, fed staat. vb. 2. Contracten tussen overheid en particulier (cf. Wet Overheidsopdrachten) -> Privaat recht = regelt 1. verhoudingen tussen burgers onderling; 2. contracten; 3. uitzonderlijk: tussen burger en overheid, als deze optreedt als privépartij Beoogt (verzoening) private belangen. vb. 1. regels i.v.m. huwelijk, erfrecht, afstamming, aansprakelijkheidsrecht vb. 2. contracten tussen particulieren: koopovereenkomst: huis, brood, aannemingsovereenkomst: aannemer, dokter vb. 3. verzekeringsovereenkomts afgesloten door overheid HOOFDSTUK 2: GEMEEN PRIVAATRECHT VS BIJZONDER PRIVAATRECHT DEF. PRIVAAT RECHT: Geheel van rechtsregels dat onderlinge verhoudingen regelt tussen private personen. DEF. BURGERLIJK RECHT: Geheel van rechtsregels dat onderlinge verhoudingen regelt tussen private personen in het algemeen. 6

9 Privaatrecht > burgerlijk recht/gemene recht : is van toepassing voor zover er geen specifieke regels zijn. Burgerlijk recht vormt de gemeenschappelijke basis of onderbouw van het privaatrecht Burgerlijk recht is een onderverdeling van privaatrecht. 2.1 BIJZONDER PRIVAATRECHT Waarom bijzonder privaatrecht? Deze vormen regelen de verhoudingen tussen private personen, maar de overheid legt bepaalde regels op. De private personen handelen, maar doen dit binnen een kader dat door de overheid begrensd is Handelsrecht Regelt daden van koophandel. Van toepassing op handelaars en daden van koophandel Bevat: verzekeringsrecht, vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrecht, transportrecht Sociaal recht Arbeidsrecht DEF. ARBEIDSRECHT: Regelt de verhoudingen tussen (privé)werkgevers en werknemers Vb. Ontslag, loon,... Sociale zekerheidsrecht Ook publiekrechtelijke component (= gemengde rechtstak) Vb. Uitkering (pensioen, invaliditeit, werkloos) economisch recht Ook publiekrechtelijke component (= gemengde rechtstak) Regelt economische verhoudingen op de markt Vb. Consumentrecht, mededingingsrecht (Zie ook bronnen en beginselen) Gerechtelijk privaatrecht Bij een conflict ivm privaatrecht: hoe naar de rechter stappen, bij welke rechter,... =procesrecht (= publiekrecht) in burgerlijke zaken + publiekrechtelijke component (inrichting rechterlijke macht: openbare dienst) Belangrijk verschil: Gelijk hebben: materieel burgerlijk recht 7

10 Gelijk krijgen: formeel recht, procesrecht, gerechtelijk recht. HOOFDSTUK 3: RECHTSBRONNEN BURGERLIJK RECHT 3.1 BURGERLIJK WETBOEK Belangrijkste rechtsbron: Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op de Code Napoléon/Code Civil uit 1804 na Franse Revolutie -> Napoléon wilde uniforme codificatie Voor de Franse Revolutie a. Noorden: Gewoonterecht b. Zuiden: Romeins recht Versnipperd, diffuus, willekeurig c. grote macht van de koning rechtsysteem Na de Franse Revolutie Nieuwe idealen: Vrijheid, Broederlijkheid en Gelijkheid = Idealen van Napoléon Het BW bestaat uit: 1. Oud-Frans recht-> gewoonterecht 2. Belangrijke elementen uit het Romeins Recht en het canoniek recht 3. Principes van de Franse Revolutie => vrijheid, gelijkheid en individueel eigendom <-> leenheer en eed van broederschap Doorheen de tijd : (a)wijzigingen en (b)aanvullingen a. Wijzigingen: vb. in familierecht en familiaal vermogensrecht Onder invloed van de gelijkheid: man-vrouw, tussen alle kinderen (binnen of buiten het huwelijk, geadopteerde), homohuwelijk (1976) vb. in huurwetgeving, in mede-eigendom, versoepeling echtscheidingsrecht b. Aanvullingen: vb. bijzondere wetgeving Het BW is aangevuld met bijzondere wetgevingen (gewoontes en algemene rechtsbeginselen): naam, nationaliteit, Wet 25/2/1991 aansprakelijkheid voor producten met gebreken. 3.2 GEWOONTE EN ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN DEF. RECHTSBEGINSEL Een fundamentele beginselen die ongeacht of ze uitdrukkelijk in de wet zijn opgenomen, kracht van wet hebben. Vb. Verbod op rechtsmisbruik, verrijking zonder oorzaak, uitvoering overeenkomsten te goeder trouw 8

11 3.3 Rechtspraak en rechtsleer Invloed van de rechtspraak, rechtsleer (noten, artikelen van juristen) en uitspraken van de rechter 3.4. BUITENLANDS RECHT/INTERNATIONALE VERDRAGEN Buitenlands recht : Europees recht+ internationale verdragen (vb. EVRM (Europees Verdrag van de rechten van de mens) opgesteld/opgevolgd door het EHRM (Europees Hof van de rechten van de mens) vb. Onechte kinderen zijn evenwaardig : bepaald door EVRM HOOFDSTUK 4: INDELING VAN BURGERLIJK RECHT 4.1 PERSONEN EN FAMILIERECHT =niet patrimoniaal (= niet in geld waardeerbaar), de verhouding tussen burgers, de familiale verhoudingen Personenrecht Geheel van niet-patrimoniale regels inherent aan een persoon. Vb. Naam, bekwaamheid, nationaliteit Familierecht Geheel van niet-patriomoniale private verhoudingen tussen personen/familiale verhoudingen Verticaal Ascendente en descendente verhoudingen: vb. vader-zoon, grootmoeder-kleindochter, moederzoon Vb. afstamming, adoptie, ouderlijk gezag Horizontaal Tussen partners Vb. huwelijk of andere vormen van samenwonen (wettelijk, feitelijk, getrouwd) 4.2 VERMOGENSRECHT Patrimoniale verhoudingen en gevolgen 9

12 4.2.1 Zakenrecht De verhouding tussen persoon en goed: de zakelijke rechten van een persoon op een goed Vb. eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid Verbintenissenrecht Voor verbintenissen en vorderingen. Regels i.v.m. ontstaan, inhoud, uitvoering van verbintenissen/vorderingsrechten DEF. VERBINTENISRECHT: Patrimoniale rechtsband tussen personen op grond waarvan de ene (schuldenaar) iets verschuldigd is aan de andere (schuldeiser) Vb. Overeenkomst: verhuur woning -> gecreeërde band: de schuldenaar moet betalen en de schuldeiser zorgt voor een deugddoend huis/huurgenot Vb. Op grond van aansprakelijkheidsrecht (1382/1385 BW): als een hond mij bijt, kan ik schadevergoeding krijgen van de bewaarder van de hond: ik verkrijg vorderingsrecht op de bewaarder tot vergoeding van de geleden schade Bijzonder contractrecht Bijzondere regels voor specifieke contracten, naast algemeen verbintenisrecht. Eerst volgt men de regels van verbintenisrecht en deze vult men aan met bijzonder contractrecht (cf. burgerlijk recht en privaatrecht) Vb. Specifieke vereisten voor specifieke contracten: huur, koop, leasing, lening Vb. Specifieke vereisten voor die overeenkomsten: duurtijd van woninghuur 4.3 FAMILIAAL VERMOGENSRECHT DEF. FAMILIAAL VERMOGENSRECHT : Vermogensrechtelijke/patrimoniale gevolgen van familiale verhoudingen Vb. Huwelijk: wie is eigenaar tijdens huwelijk, wat bij echtscheiding = huwelijksvermogensrecht/samenwoningsrecht (i.g.v. wettelijk of feitelijk samenwonen) Overlijden: geregeld door het erfrecht Schenkingen: geregeld door het schenkingsrecht Dus: Scheiden: Eerst familiaal recht en dan voor de verdeling familiaal vermogensrecht. HOOFDSTUK 5: KENMERKEN BURGERLIJK RECHT 10

13 5.1 AANVULLEND RECHT DEF. AUTONOMIEBEGINSEL: Gelijke, autonome, vrije burger die vrij kan handelen naar eigen zichten op basis van een principieel zelfbeschikkingsrecht. = Privaatrechtelijke rechtssubjecten zouden in staat moeten zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. = De burger mag alles wat niet bij wet verboden is. = Dit is een element van de gelijkheid tussen burgers <-> publiekrecht: veronderstelt een fundamentele ongelijkheid. Er zijn 3 grote invloeden in het BW, waaronder de F.R. (vrijheid, broederlijkheid, gelijkheid) Een kenmerk van het privaatrecht: verzoent de privaatrechtelijke belangen <-> publiekrecht: dient publiek belang. Privaatrecht is daarom grotendeels aanvullend recht (zie Bronnen en Beginselen): doen wat ze menen te moeten doen en wordt aangevuld in de mate dat burgers hun rechtsverhouding niet (volledig) hebben geregeld Vb e.v. BW Huwelijksvermogenstelsel: regelt gevolgen met betrekking tot huwen. Het wetttelijk systeem = default systeem. (verworven voor huwelijk = apart, nieuwe goederen = samen) Afwijkingen via huwelijkscontract: scheiding van goederen <-> gemeenschap van goederen De gelijkheid van burgers is relatief: men laat hen het onderling uitvechten. 5.2 OPKOMST DWINGEND RECHT Sinds invoering BW vindt de overheid dat ze moeten ingrijpen, vaak ad hoc, ter bescherming van (bep. cat. van) personen met dwingendrechtelijke bepalingen. Dit recht geldt zonder meer en is meestal ter bescherming van een zwakkere. Niet vrijblijvend en afwijkingen kunnen worden gesanctioneerd door nietigheid. Vb. Bescherming van de boer: pachtwet Vb. Bescherming handelaar: handelswet Dwingend recht heeft 1. politieke oorsprong: regels worden aangepast aan de hand van welke pol. partij er aan de macht is. 2. Lobbygroep: toont de relativiteit van de wetten 11

14 3. Invloed van Europa: rechtsnormen worden opgelegd vanuit Europa Vb. Consumentenbeschermingswet/ Wet Consumentenkoop: Europa wil interne markt met maximale concurrentie en overal ongeveer gelijke bescherming. Vb. Wet op marktspraktijken: WMPC: Wet betreffende MarktPraktijken en Consumentenbescherming = Van dwingend recht mag u soms afwijken, maar u wordt vaak genegeerd 5.3 KERNBEPALINGEN BW 1. Art. 544 BW: Kernbepaling over individuele eigendom 2. Art BW: Principe van vergoeding van schade 3. Art BW: Principe van contractvrijheid en testeervrijheid DEEL II: BASISCONCEPTEN EN -BEGINSELEN HOOFDSTUK 1: HET RECHTSSUBJECT/DE PERSOON EN DE VERMOGENSLEER AFDELING 1: BEGRIP RECHTSSUBJECT EN DE VERMOGENSLEER DEF. Rechtssubject: Een persoon/rechtssubject is een mogelijke drager/titularis van rechten en plichten. Een wezen waaraan objectieve rechten worden toegekend en rechten en plichten worden opgelegd Natuurlijke persoon 1. Natuurlijke persoon: alle mensen, maar ook enkel mensen (geen dieren of planten) 2. Rechtspersoon: zie verder Alle mensen zijn in principe in gelijke mate persoon, tenzij (gedeeltelijk) rechtsonbekwaam Vermogensleer Ieder mens is een persoon. Dus iedere mens heeft rechten en plichten. 12

15 DEF. VERMOGEN: Een juridische algemeenheid/juridisch geheel van alle in geld waardeerbare/patrimoniale rechten en plichten van een persoon. Visualisering: Alle activa, maar ook alle passiva Rechten: activa Plichten: passiva Vb. Vermogen van Johnny de garagist: - woning, garage, auto Afstammingsrecht = logisch Principes van vermogensleer 1. Elke persoon heeft vermogen 2. Alleen persoon heeft vermogen 3. Vermogen zolang persoon 4. Een persoon heeft slechts 1 vermogen - Vorderingen op klanten: Activa - Verbintenissen t.o.v. leveranciers, hypotheek, consumentenkrediet : Passiva 1+2 = Volgt uit het begrip persoon, ongeacht of hij juridisch gezien goederen heeft. Persoon is mogelijke drager van rechten en plichten => heeft een vermogen. 2 = Enkel persoon kan rechtssubject zijn of rechten en plichten hebben. 3 = Vermogen is niet overdraagbaar, het kader volgt de persoon (elementen uit vermogen wel: auto, huis, ) Het vermogen is in zijn geheel onoverdraagbaar tijdens het leven van de persoon. => Enkel bij overlijden (overgang mortis causa): wordt aangenomen dat erfgenamen de persoon overledene verderzetten Rechtspersoon: algemene overgang is mogelijk bij fusie of splitsing (682, 3 W.Venn.), inbreng algemeenheid of bedrijfstak (763 W.Venn.) 4 = Principe van ondeelbaarheid: vermogen is niet deelbaar, want de persoon is niet deelbaar. : Een schuldenaar staat met heel zijn vermogen in voor zijn schulden => Je staat met al je activa in voor je passiva. Indien hij zijn verbintennissen niet betaalt, kan de schuldeiser uitvoeren op het gehele vermogen. Art. 7 en 8 Hyp.W. 13

16 Heel vermogen = gemeenschappelijk onderpand van alle schuldeisers Er zijn wettelijke uitzonderingen op deze principes (vnl. nr 4): Vb. Art Ger.W. en volgende: - Opsomming van onbeslagbare goederen (kledij, koe, ) - Zelfstandige kan gezinswoning onbeslagbaar laten verklaren. Vb. Art. 802 BW: Aanvaarden van nalatenschap onder voorwaarde van boedelbeschrijving: Na een overlijden kunt u de boedel erven, maar misschien erft u enkel schulden. : opteren voor een boedelbeschrijving en dan kunt u slechts een deel aanvaarden. : boedelbeschrijving maakt +- stippellijn: 1. Tot de passiva weg zijn en dan sijpelt de rest door naar uw vermogen. 2. Tot een nuloperatie: u erft net zoveel passiva als u kunt aflossen met de acitva. Want : 1 vermogen: dus schulden van de overledene kunnen verhaald worden op uw goederen. Vb. Derdenrekening van een advocaat: doorsluisrekening: men betaalt aan de advocaat en deze zorgt voor de verdeling. Dus: De tegenpartij stort een schadevergoeding aan de advocaat van Hanne. Deze advocaat heeft schulden: Op moment van de aankomst van het geld, leggen de schuldeisers beslag op dat bedrag, ook al is het niet van de advocaat. niet rechtvaardig, maar een gevolg van de ondeelbaarheid van een vermogen (geoordeeld door het Hof van Cassatie) Een sluipweg ter omzeiling van de ondeelbaarheid van het vermogen: oprichting rechtspersoon. Heeft ook eigen vermogen, onderscheiden van dat van de oprichters/leden. Er wordt geen vermogen afgesplitst, er wordt een persoon met eigen vermogen gecreëerd. Vermogen is juridische algemeenheid Vermogen is een juridische algemeenheid/geheel, maar is daarom niet feitelijk. Het vermogen wordt erkend als zodanig, als optelsom van de individuele delen (vb. volgens recht: geen stapel stenen, maar 1000 stenen.) ongeacht de individuele samenstelling. Ook al is het vermogen leeg, blijft vermogen Vermogen fluctueert en is dynamisch= Chaos, zaken verlaten het vermogen en komen erbij. Principe van zakelijke subrogatie/zaakvervanging: Goederen met een bepaalde bestemming of juridische functie, worden, onder voorwaarden, vervangen door goederen met die bestemming of juridische functie. 14

17 = Men vervangt een rechtsobject, met de bedoeling dat het betreffende recht verder kan worden uitgevoerd op het nieuwe rechtsobject. Vb. Hypothecaire lening: waarborg voor de schuldeisers: zekerheid op onroerend goed. Woning heeft bestemming als zekerheid voor de schuldeisers. De vergoeding voor tenietgaan neemt de functie van het huis over. Art. 10 Hyp.W. : Bij beschadiging door brand van een met voorrecht of hyp. bezwaard huis, gaan de bevoorrechte of hypothecaire schuldeisers over op de vergoeding verschuldigd door de brandverzekeraar Rechtspersoon Mens leeft niet enkel voor zichzelf. Wil samenwerken wegens belangen. Wenselijk dat deze entiteit erkend wordt in rechte. Dit kan onder bep. voorwaarden. DEF. RECHTSPERSOON: 1. Groepering van Rsubjecten of voor bep doel afgesch vermogen 2. Tav R behandeld als zelfst. eenheid, als zodanig subject van rechten & plichten, met eigen vermogen 3. Eigen vermogen uitsluitend of preferentieel executieobject 4. In een gegeven Rsysteem Een groep of entiteit wordt in rechte erkend. Een rechtspersoon heeft zijn eigen vermogen, uitsluitend of preferentieel voor zijn schuldeisers. Vb. Voetbalploeg kan niet functioneren zonder structuur: wie betaalt de voetballen, wie tekent een contract voor een wedstrijd, wie leidt de organisatie: er moet bestuur worden aangeduid. a. Groepering van de rechtspersoon of voor bepaald doel afgescheiden vermogen Groepering van de rechtssubjecten A. Publiekrechtelijk-> door de overheid opgerichte rechtspersoon met oog op de publieke dienstverlening Vb. Staat, gemeente, gewest, gemeenschap, B. Privaatrechtelijk -> door privaat initiatief opgericht - Vereniging: (zie vzw-wet) Zonder winstoogmerk - vzw - sommige stichtingen 15

18 - Vennootschap: (zie W.Venn.) Wil winst maken - NV, BVBA, VOF Voor bepaald doel afgescheiden vermogen, zonder echt samenwerkingsverband - Stichting van openbaar nut: niet publiekrechtelijk: op privaat initiatief opgericht door particulieren, maar doel is algemeen belang = Bij wet erkend publiek nut (cultureel, humaan, artistiek) Vb. Rode Kruis, Koning Boudewijnstichting - Private stichting: Niet bij wet erkend publiek nut, maar wel belangeloos. Elke persoon kan afgescheiden vermogen met rechtspersonlijkheid voor bepaald doel belangeloos creëren. Vb. Studiebeurzen - EBVBA: Vennootschap bevat minstens 2 personen. (Art. 211 vennootschapswet) Maar bij EBVBA is er geen samenwerkingsverband: je bent alleen, je scheidt enkel vermogen af, zonder samenwerking, waarmee een rechtspersoon wordt gecreërd. b. T.a.v. recht behandeld als zelfstandige eenheid, als zodanig subject van rechten en plichten, met eigen vermogen Rechtspersoon = copy paste natuurlijke persoon, maar heeft geen fysiek bestaan. = juridische fictie: geschapen naar beeld van de mens -> is dus in principe gelijk: is een rechtsubject met rechten en plichten en heeft een vermogen Onderscheid: al dan niet rechtspersoonlijkheid: Vb. Voetbalclub = VZW (rechtssubject) : rechtspersoon en de vereniging is contractpersoon Stel: club = feitelijke vereniging (= niet gekend voor het recht, geen rechtssubject) : mensen die tekenen zijn contractpersoon, staan met hun eigen vermogen in voor de ev. verbintenissen. = kan geen partij zijn bij RH. c. Eigen vermogen als uitsluitend of preferentieel executieobject voor zijn schuldeisers Rechtspersoon heeft 1 vermogen -> Vermogen is ondeelbaar -> schuldeisers van de rechtspersoon kunnen zich verhalen op alle goederen van de rechtspersoon : staat met al zijn activa in voor zijn passiva 16

19 Het vermogen is het executieobject : er kan op uitgevoerd worden Vb. Johnny heeft EBVBA en schulden: mogen schuldeisers executeren Jurist altijd, nooit, geen => zo goed als altijd uitzonderingen, nuances => in de regel, meestal, In welke mate de schuldeisers mogen uitvoeren op het persoonlijk vermogen van de leden = afh. van rechtsvorm rechtspersoon. 1. Rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid (BVBA en NV)? Vermogen rechtspersoon is i.p. uitsluitend executieobject. Schuldeisers kunnen enkel executeren op vermogen van de vennootschap. 2. Rechtspersoon niet met beperkte aansprakelijkheid (vof)? Vermogen rechtspersoon is preferentieel executieobject. Er is nog een ander vermogen, men mag gaan vissen in het vermogen van de individuele leden, maar het executieobject van de rechtspersoon is preferentieel. Schuldeisers van de rechtspersoon kunnen ook verhalen op de individuele vermogens van de leden, maar niet omgekeerd. (schulden van de leden kunnen niet verhaald worden op de rechtspersoon) Vb. VOF: onbeperkte aansprakelijkheid. d. In gegeven rechtsysteem : men moet de voorwaarden van de wet volgen. I.p. behoeft rechtspersoonlijkheid inderdaad wettelijke grondslag = legaliteitsbeginsel van de rechtspersoon: hij is een creatie, dus er is een goede reden voor nodig om te mogen bestaan. - Rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid moet aan meer vw voldoen als zonder. - Rechtspersoon is gevolg van de ondeelbaarheid van vermogen: als oplossing creeërt men een nieuwe persoon. Nuttig: - Economisch: bescherming - Efficiënt (zie vb. voetbalclub) AFDELING 2: BEGIN EN EINDE VAN EEN RECHTSSUBJECT Natuurlijke persoon Menselijk leven bepaalt de duur van de juridische persoonlijkheid van een natuurlijke/fysieke persoon. 17

20 a. Begin Regel: rechtspersoonlijkheid van de mens ontstaat met zijn geboorte. Nuancering: 1. Men wordt geboren. Men is een persoon als: - Levend: kind heeft minstens eenmaal geademd - Levensvatbaar : levensorganen moeten voldoende zijn om onafhankelijk te bestaan 2. Een verwekt kind kan als rechtssubject beschouwd worden met betrekking tot rechten (een ongeboren kind heeft geen plichten!), als het levend en levensvatbaar wordt geboren. Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodo ejus agitur telkens als belang -> enkel in zijn voordeel, geen plichten - Art. 725 BW: kind kan erven als het verwekt is tijdens openvallen nalatenschap. De rechten worden pas geëffectueerd na het geboren is. - Art. 906 BW: Schenkingen aan ongeboren kind of begunstiging bij testament als het kind verwekt is bij overlijden van de testator. - Ook in de rechtspraak zijn hiervan toepassingen, vb. schadevergoeding mogelijk voor een verwekt kind (vb. bij medische AH) - Art. 326 BW: Een kind is verwekt vanaf de 300ste tot de 180ste dag voor de geboorte Dit is een weerlegbaar vermoeden (= kan vrij worden bewezen): vb. 315 dagen geboren na openvallen nalatenschap -> kan erven. b. Einde Regel: De juridische persoonlijkheid van een natuurlijke persoon eindigt bij zijn overlijden. (Op eender welke manier je dood gaat: einde rechtssubject.) Uitzonderingen: Art Ger.W: Als de adoptant sterft tijdens de adoptieprocedure, kan de adoptie toch doorgaan. Dit is niet het geval als de geadopteerde sterft. Art. 2 Faill.W. handelaar kan tot 6 maanden na zijn overlijden failliet worden verklaard Wat met spoorloze burger? Afwezige personen: Spoorloos verdwenen, dood of levend weet men niet. Vermiste personen: Juridisch gezien is persoon dood, maar heeft men zijn lichaam nog niet gevonden. 18

21 Art. 112 en Vlg. BW: vaststellen van een vermoeden van afwezigheid. Vermogensrechtelijke gevolgen van de beëindiging van de juridische persoonlijkheid van een fysieke persoon: erfrecht -> (bestanddelen van) het vermogen zullen overgaan op personen/erfgenamen aangewezen door de wet/door de overledene zelf Rechtspersoon a. Begin Een rechtspersoon bestaat niet fysiek, kan enkel bestaan binnen de grenzen van de wet. - Grondvoorwaarden: materiële voorwaarden: minimum kapitaal, hoeveel personen = inhoudelijk - Vormvoorwaarden = vormelijk 1. Regel: Een rechtspersoon ontstaat als er een uittreksel van de oprichtingsakte is neergelegd bij de griffie op de rechtbank van koophandel. : De rechtspersoon ontstaat tussen de betrokkenen. 2. In welke mate moeten derden daarmee rekening houden? = Mate van tegenwerpbaarheid ten aanzien van derden 3. Derden moeten op de hoogte kunnen zijn. (beperkte aansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid, ) = legaliteitsbeginsel (er moet aan wetten zijn voldaan) en het publiciteitsbeginsel (uittreksel van de oprichtingsakte moet gepubliceerd zijn in Belgisch Staatsblad) => Men kent de rechtspersoon Zie Art. 76 W.Venn. en 26novies vzw-wet b. Einde Een rechtspersoon sterft niet. Kan vrijwillig of gerechtelijk ontbonden worden: men stopt en verdeelt de boel. Het vermogen van de rechtspersoon wordt dan i.p. vereffend AFDELING 3: STAAT EN BEKWAAMHEID VAN RECHTSSUBJECT Staat a. Algemeen 19

22 DEF STAAT: geheel van hoedanigheden of kenmerken die het mogelijk maken een persoon in een staat/maatschappij, familie en gezin en als individu te situeren en van ieder ander individu te onderscheiden. = rechtstoestand van een persoon = bezit en uitoefening van bepaalde rechten => bepalen van rechtsbekwaamheid en handelingsbekaamheid. 1. Staat van persoon: rechtstoestand: hebben van rechten en plichten. Deze bepaalt de handelingsen rechtsbekwaamheid. Vb. Nationaliteit (Belg, vreemdeling, staatloze) = status civitatis 2. Familie/gezin: staat in familie (vb. ouder/kind/kleinkind) Vb. Gehuwd, gescheiden, wettelijk samenwonend; afstammings- en verwantschapsband (kind of ouder) = status familiae 3. Individu: a. Leeftijd: meerderjarig of niet? b. Geestestoestand c. Geslacht d. Woonplaats: regels kunnen verschillen van plaats tot plaats (Brussel <-> A pen) e. Naam c. b. e. : is dit een staat? Ze bepalen het individu niet, ze dienen eerder ter identificatie, bepalen niet de rechtstoestand van een persoon: discussie - De staat van een persoon begint bij de geboorte en kan veranderen (vb. Meerderjarig worden) - De staat bepaalt de rechts- en handelingsbekwaamheid en dit beïnvloedt derden - De staat neemt een hoge plaats is in de hiërarchie: het is dwingend recht van openbare orde. - Info over de staat van (natuurlijke) personen zijn grosso modo opgenomen in registers van de burgerlijke stand. b. Kenmerken 1. Over elementen van de staat kan men niet beschikken: onbeschikbaar, niet te koop, buiten de handel, wijzigbaar volgens bepaalde wettelijke regels, er kan geen beslag op gelegd worden. 20

23 Vb. Men kan de Belgische nationaliteit niet (ver)kopen, en zijn meederjarigheid niet verkopen 2. Bij wet bepaald 3. De staat is onverjaarbaar. DEF. VERJARING: tijdsverloop waaraan rechtsgevolg wordt toegekend. Rechtsgevolg na verloop van tijd. Soorten verjaring: 1. Bevrijdende/uitdovende verjaring: Ik moest/had iets, en nu niet meer. D.i. vorderingsrecht (schuldvordering of een zakelijk recht behoudens eigendom: vruchtgebruik (617 BW)) 2. Verkrijgende verjaring: Ik had/mocht iets niet, en na verloop van tijd verkrijg ik het. D.i. zakenrecht. (zakelijke rechten, bv. verkrijgende verjaring van eigendom of vruchtgebruik) Vb. Eigendom verwerven De staat is onverjaarbaar: louter tijdsverloop verandert niets aan de staat. Zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring zijn uitgesloten. Vb. Lang samenwonen gehuwd Vb. Lang moeder spelen moeder zijn Wat dan met meerderjarigheid? Zie kenmerk 2: bij wet bepaald. Niet verjaring, maar wet c. Staat van een rechtspersoon 1. Rechtspersoon heeft nationaliteit/nationaal statuut: Opgestart volgens Belgisch recht: Belgische rechtspersoon 2. Rechtspersoon heeft woonplaats: maatschappelijke zetel 3. Rechtspersoon heeft naam Bekwaamheid 1. Rechtsbekwaamheid/Genotsbekwaamheid: bevoegdheid om rechten en plichten te hebben. 2. Handelingsbekwaamheid: bevoegdheid om rechten en plichten zelf uit te voeren. In regel hebt u deze bekwaamheden. De wet stelt wanneer u deze niet heeft. Uitgangspunt voor maximale bekwaamheid: - autonomiebeginsel (stelt mensen in staat naar eigen voorkeur en goeddunken te handelen): principiële bekwaamheid, zie Art. 8 BW 21

24 - gelijkheidsbeginsel (iedereen in gelijke situatie moet gelijk behandeld worden): discriminatieverbod, zie Art. 10 en 11 GW. Het is een wezenlijke bepaling, de wet mag niet zomaar beslissen wie bekwaam is Persoon: mogelijke drager van rechten en plichten a. Natuurlijke persoon i. Rechtsbekwaamheid Principe Alle fysieke personen hebben een gelijke, volledige rechtsbekwaamheid: art 8 BW = Gelijkheidsbeginsel Persoon = bevoegdheid om rechten en plichten te hebben. = als men rechtsonbekwaam is, is men geen persoon. Uitzonderingen Vroeger waren sommige mensen volledig rechtsonbekwaam en dus geen persoon: - slaven - burgerlijk dood: gevangenisstraf+burgerlijk dood: volgens het recht ben je geen persoon meer. (afgeschaft in art. 18 Gw.) Nu enkel beperkt rechtsonbekwaam, je hebt enkele rechten niet - vreemdelingen: i.p. geen politieke rechten (geen stemrecht, geen beroepen van openbare orde) zie Art 8 GW i.p. wel burgerlijke rechten Tenzij de wet anders bepaalt (uitz. op uitz. 1) Tenzij je een verblijfsvergunning hebt en bent ingeschreven in het volksregister! onderscheid tussen Belgen en niet-belgen wordt beperkter door Europese integratie. - Als bijkomende straf voor bepaalde strafrechtelijke veroordeelden: ontneming van bepaalde rechten Vb. 10 jaar gevangenisstraf (art Sw.) + geen eretekens meer + niet meer getuigen voor de rechtbank - Specifieke rechtsonbekwaamheden m.b.t. bepaalde rechten/definitief of tijdelijk. Parcieel in de wet: Art BW: Niet huwen met bloedverwanten (wettig samenwonen mag wel en kan fiscaal interessant zijn) Art BW: Gehuwden kunnen geen koopovereenkomst sluiten, wegens Beïnvloeding Bescherming voor de schuldeisers Schenkingen tussen gehuwden zijn ten allen tijde herroepbaar 22

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

Belang van het onderscheid

Belang van het onderscheid privaatrecht publiekrecht Horizontale relaties in het recht = relaties tussen particuliere personen Verticale relaties in het recht = relaties tussen overheid en privé-personen Belang van het onderscheid

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

INDELINGEN VAN HET RECHT

INDELINGEN VAN HET RECHT RECHTSMETHODIEK INDELINGEN VAN HET RECHT INHOUD I. Indelingen van het recht 2 II. Indelingen van het publiek - en het privaatrecht 3 III. Verdere onderdelen van het publiekrecht 5 IV. Verdere onderverdeling

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Inleiding tot het economische recht

Inleiding tot het economische recht Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 03/10/2012 Indelingen van het objectief recht: Afdeling 1: Publiek- en privaatrecht: Publiekrecht: regels rond

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz.

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz. Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 Art. 39 Boek blz. 419 Naam Art. 36 Art. 37 - vaststelling Art. 39 Boek blz. 426 Art. 38 - verandering Staat en bekwaamheid Art. 3, Art. 32 Art. 34 Art. 39 Boek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Compendium van het personen- en familierecht

Compendium van het personen- en familierecht Compendium van het personen- en familierecht DERTIENDE HERWERKTE UITGAVE Acco Leuven / Den Haag Inhoud Woord vooraf 23 Inleiding 27 1. Begripsbepaling 27 A. Formele begripsbepaling 27 B. Inhoudelijke begripsbepaling

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende:

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: A.3 ZAKENRECHT a. onroerende goederen b. roerende goederen c. burenhinder d. mede-eigendom e. erfdienstbaarheden f. andere

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Hypothecair Planner (LHP)

Hypothecair Planner (LHP) OPLEIDING Hypothecair Planner (LHP) LEERGANG HYPOTHECAIRE PLANNING - 1 - RECHT IFK, september 2011 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden Als u een fiscale schuld heeft, zal die fiscus die komen invorderen. Dat kan de fiscus niet alleen doen voor een persoonlijke schuld, maar ook voor de belastingschuld van uw echtgenoot. De fiscus hoeft

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515

INHOUD. Artikelen. INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 INHOUD Artikelen INLEIDENDE TITEL Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 BOEK I - PERSONEN 7-515 TITEL I Genot en verlies van de burgerlijke rechten 7-33 Hoofdstuk I Genot

Nadere informatie

Begripsbepaling H OOFDSTUK

Begripsbepaling H OOFDSTUK H OOFDSTUK Begripsbepaling I 1. WETTELIJKE DEFINITIE Artikel 1075 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (hierna BW) bepaalt: De vader, de moeder en andere bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen hun goederen

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6

Inhoud. InhoudArtikelen. Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 6 InhoudArtikelen Inleidende titel Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen 1-6 Boek I Personen Titel I Genot en verlies van de burgerlijke rechten Hoofdstuk I Genot van de burgerlijke

Nadere informatie

Wettelijk erfrecht Duitsland

Wettelijk erfrecht Duitsland De positie van de langstlevende echtgenoten in het Duitse, Franse, Luxemburgse, Belgische en Nederlandse erfrecht Dr. Rembert Süβ Deutsches Notarinstitut Wettelijk erfrecht Duitsland Beperkte vooruitneming

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie