Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database"

Transcriptie

1 Marktconsultatiedocument Ter voorbereiding op de ICT-Operations herdefiniëring scope Configuratie Management Database

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Inleiding Organisatie De afdeling ICT-Operations Achtergrond Scope CMDB 6 2 Doelstellingen en uitgangspunten Doelstelling van marktconsultatie Sourcing drivers en bedrijfsdoelstellingen ICT-O Doelstelling opdracht van ICT-O Uitgangspunten en eisen van de opdracht Doelstelling oplevering opdracht 8 3 Marktconsultatie Marktconsultatie procedure Planning Registratie en indienen reactie Vertrouwelijkheid en terugkoppeling van de resultaten Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie 10 4 Vragen 11 Bijlage A - Lijst van Stakeholders 12 Afdelingen 12 Processen 13 Externe partijen 13 ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 2 van 13

3 Documentgegevens Versie Datum Status Auteur Concept P. Stuivenberg Na eerste overleg P. Stuivenberg Aanvulling stakeholders & P. Stuivenberg contactgegevens Revisie R. Kundersma P. Stuivenberg Revisie Miranda Tjiang M. Tjiang Check vragen P. Stuivenberg Laatste aanpassingen voor P. Stuivenberg plaatsing markt Laatste aanpassingen voor plaatsing markt M. Tjiang Distributie Versie Datum Naam Niels Woudboer Niels Woudboer Niels Woudboer & Remko Kundersma Niels Woudboer / MT Miranda Tjiang Miranda Tjiang Miranda Tjiang Leeswijzer Dit document is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 1 geeft op globaal niveau een beschrijving van ProRail van de organisatie van ICT-Services en ICT-Operations; Hoofdstuk 2 beschrijft de achtergrond van de aanbesteding, de sourcing drivers, uitgangspunten en randvoorwaarden, gewenste dienstverlening en beheerobjecten; Hoofdstuk 3 beschrijft op welke wijze de ProRail/ ICT-Operations invulling geeft aan de marktconsultatie; Hoofdstuk 4 bevat de vragen die ProRail/ ICT-Operations graag beantwoord ziet door de marktpartijen ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 3 van 13

4 1 Inleiding Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen scope herdefiniëring ICT- Operations Configuratie Management Database. ICT-Operations (ICT-O) hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen actief betrekken voordat de implementatie van Configuratie Management Database (CMDB)van start gaat. 1.1 Organisatie ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, reizigers en ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. We onderhouden bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen. Het organigram van ProRail ziet er als volgt uit: 1.2 De afdeling ICT-Operations De afdeling ICT Services ProRail heeft in 2006 de afdeling ICT Services (ICT-S) ingericht om alle ICT-activiteiten van ProRail te verzorgen. Deze afdeling is onderdeel van de afdeling Operatie binnen ProRail en is gericht op beschikbaarheid en ontwikkeling van effectieve systemen. ICT-S heeft binnen ProRail in dat kader drie verschillende rollen: ICT-S heeft een lijnverantwoordelijkheid voor de continuïteit en beschikbaarheid van de treindienst en communicatiesystemen in het spoor. ICT-S wordt hiervoor gefinancierd door en legt verantwoording af aan de Directeur Operatie. Verkeersleiding is verantwoordelijk voor de functionele eisen aan en informatiestromen door deze systemen; ICT-S verzorgt de Generieke IT infrastructuur voor heel ProRail in opdracht van de Directie, vertegenwoordigd door de afdeling Concern Informatie Beleid (CIB). De verschillende ProRail eenheden financieren deze dienst, onder andere door een bijdrage per werkplek; ICT-S ondersteunt de bedrijfsprocessen van de bedrijfseenheden met uiteenlopende ICToplossingen. De klant stelt budget beschikbaar voor deze dienst en ICT Services legt verantwoording af aan de klant. ICT-O is een van de afdelingen binnen ICT-S. ICT-O is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ICT systemen inclusief de ProRail infrastructuur (instandhouding, kleinere wijzigingen, uitrolfase en implementatie vrijgegeven producten). Om de beschikbaarheid en continuïteit van de systemen te realiseren, monitort ICT-O de prestaties van de systemen, ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 4 van 13

5 pleegt onderhoud en voert indien nodig zelfstandig functieherstel uit ( ICT-baas in crisistijd ). Ook verzorgt ICT-O installaties van nieuwe werkplekken en vormt de helpdeskfunctie voor gebruikers; de eerste en meestal ook de tweedelijns verzorgt ICT-O zelf, de derdelijn is doorgaans uitbesteed. Daarnaast is ICT-O verantwoordelijk voor het op verantwoorde manier in beheer nemen van nieuwe en aangepaste systemen. De ontwikkeling en het strategisch en tactisch productbeheer wordt gedaan door de afdeling AI&B binnen ICT-S. ICT-O participeert hiertoe in projectstuurgroepen als user en geeft aan wat implementatie-eisen en capaciteitsbeperkingen zijn. ICT-O stelt Productontwikkeling op de hoogte van de prestaties en issues (incident en probleem management) van de systemen en geeft wensen door aan ten aanzien van aanpassingen in systemen voor beter operationeel beheer en/of gebruik. Directeur ICT Services TRIS BIS ICT Projecten AI&B ICT Operations Service Delivery Teams Service Management Expertise Groepen SDT 1 Planning en Reis Informatie CSD OS & Platform SDT 2 Treinbe-/bijsturing OSS Middleware & Tooling SDT 3 Generieke ICT Procesmanagement Connectivity Operation Control 1.3 Achtergrond De huidige CMDB, inclusief het bijhorende Datamodel en het Hoofd Post Dossier (tekeningen) is eind 2008 opgesteld. Deze CMDB is in samenwerking met de teamleiders en toegewezen medewerkers ontworpen. De functionele eisen (must haves) zijn voor een deel geïmplementeerd in de bestaande service management tool. ICT-O zit momenteel midden in een transitie van een technisch georganiseerde- naar een functioneel georganiseerde organisatie. Deze transitie vereist een nieuw inzicht in welke informatie nu beschikbaar moet zijn voor het leveren van de diensten en het uitvoeren van (en rapporteren over) werkzaamheden. Met het oog op de nieuwe ontwikkelingen in de techniek en de volwassenheidsgroei van ICT-O en de afdeling Procesmanagement als een geheel is de transitie is een mooi moment om Configuratiebeheer onder de loep te nemen. Binnen ICT-O zijn er verschillende uiteenlopende meningen over het nut en noodzaak van Configuratiebeheer, de toegevoegde waarde voor de organisatie, hoe Configuratiebeheer geïmplementeerd dient te worden en de diepte en bereik van het Configuratiebeleid. Om aansluiting te krijgen bij de eisen en wensen van de verschillende Stakeholders en wet & regelgevingen zijn de volgende doelstellingen voor Configuratiebeheer gedefinieerd: verschaffen en bewaken van de juiste, volledige en actuele informatie over de huidige configuraties; beter ondersteunen beheer organisatie en de overige geïmplementeerde processen; stuurinformatie kunnen leveren aan het Management Team en de lijnorganisatie. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 5 van 13

6 1.4 Scope CMDB De scope van Configuratiebeheer is alle door ICT-Operations beheerde Configuratie Items (+/ CI s in productie). Momenteel beheren we de volgende componenten summier omschreven bestaande uit: 1380 Beheerde locaties; 875 Werkplekken; Hardware: 2550 systemen, 5910 schermen en informatie borden, netwerk- en 8600 randapparatuur; Software: 293 applicaties en 2170 instanties; 5120 Tekeningen: o.a.114 indeling technische ruimtes, 32 bezetting en kabeloverzichten, 768 systeem- en kastoverzichten en 94 netwerktekeningen. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 6 van 13

7 2 Doelstellingen en uitgangspunten 2.1 Doelstelling van marktconsultatie Doelen van deze marktconsultatie zijn: o Het peilen van interesse van de markt in de opdracht tot de herdefiniëring van de huidige CMDB van ICT-O; o Het toetsen van de haalbaarheid van de uitvraag tot de herdefiniëring van de huidige CMDB van ICT-O; o In januari 2013 een meervoudige onderhandse aanbesteding te doen met betrekking tot de herdefiniëring van de ICT-O CMDB. 2.2 Sourcing drivers en bedrijfsdoelstellingen ICT-O In de visie van ICT-O moet Configuratiebeheer en de CMDB bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De geselecteerde leverancier dient de volgende drie relevante sourcing drivers, die zijn afgeleid van de ICT-Services bedrijfsdoelstellingen, zoveel mogelijk in het onderzoek/advies mee te nemen als ook aan te geven hoe deze doelstellingen binnen de opdracht gerealiseerd kunnen worden: Operational excellence, met focus op: o Continuïteit; o hoge beschikbaarheid. Simplify, met focus op: o beheersbaarheid leveren tegen transparante kostprijs met focus op kwaliteit; o standaardisatie van technologie, systemen en processen. Agility, met focus op: o Flexibiliteit; o Behendigheid; o schaalbaarheid. 2.3 Doelstelling opdracht van ICT-O ICT-O voert deze marktconsultatie uit om haar plannen met betrekking tot de herdefiniëring van de huidige CMDB via een heldere uitvraag en advies uit te zetten in de markt. De herdefiniëringopdracht van ICT-O is: o Het inzichtelijk krijgen (inventariseren) van het functionele eisenpakket van ICT-Operations; o Gesprekverslag van het eisenpakket per respondent te ontvangen; o Adviesrapport over de inrichting van de CMDB ontvangen. 2.4 Uitgangspunten en eisen van de opdracht De opdracht is: het functionele eisenpakket van ICT-O te inventariseren en inzichtelijk te krijgen. Opdrachtnemer dient dit te doen aan de hand van interviews met verschillende stakeholders in management, ketenbeheer en lijn (Stakeholders). ICT-O heeft een aantal eisen uitgangspunten opgesteld die als volgt luiden (een en ander onder voorbehoud van volledigheid): 1. Flexibiliteit en toekomstig bestendigheid in de opzet van de CMDB ICT-O eist een toekomstbestendig en flexibel CMDB, dit dient zich o.a. te uiten in: Flexibiliteit a. De mogelijkheid om eenvoudig en snel het aantal beheerobjecten te kunnen verlagen en/of te kunnen verhogen; b. De mogelijkheid om eenvoudig en snel nieuwe diensten te kunnen toevoegen. Bestendig c. Verbeteringen door technologische innovaties en ontwikkelingen makkelijk en eenvoudig te kunnen implementeren; d. De koppeling met de overige ITIL processen kunnen blijven borgen en eenvoudig en makkelijk op reguliere basis kunnen updaten. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 7 van 13

8 2. Aansluiting met de organisatie van ICT-O De regie over de ITIL bedrijfsprocessen wordt door ICT-O gevoerd. De ICT-O ketenbeheerders zijn onderdeel van deze processen. Een goede samenwerking tussen de ketenbeheerder en de lijn is hierin cruciaal. 2.5 Doelstelling oplevering opdracht Na het inventariseren van de eisen en wensen van de genoemde verschillende Stakeholders, dient de volgende informatie opgeleverd te worden: 1. Gesprekverslag per respondent: o Detailuitwerking van inventarisatiegesprek per respondent, waarbij o.a. is de vragen zijn geïnventariseerd betreffende: Wat geregistreerd moet worden in de CMDB?; Hoe gedetailleerd de registratie dient te zijn?; Wat de consequenties zijn als er niet wordt geregistreerd? Let wel: Hierbij dient de detailuitwerking goedgekeurd te zijn door de respondent 2. Adviesrapport inrichting CMDB: o De inventarisatie is conform een Green Field benadering; o De inventarisatie van de eisen en wensen dient conform het MoSCoW principe te verlopen; o De CMDB dient toekomst vast te zijn en een visie te hebben voor de komende 5 jaar; o Het inschatten van risico s, impact en consequenties zoals geïnventariseerd per respondent; o Het inschatten van de benodigde transitieperiode voor de realisatie; o Advies en aanbevelingen voor het reduceren van risico s. 3. Planning van de opdracht 1. Inventarisatie Maximaal maand 4 weken 2. Detailplanning inventarisatie opleveren met gewenste opleverdatum eind Februari Evaluatie rapportage Maximaal maand 4 weken ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 8 van 13

9 3 Marktconsultatie 3.1 Marktconsultatie procedure De procedure van deze marktconsultatie is als volgt: 1. De marktconsultatie zal starten door het publiceren van dit document op ORS met daarin de vragen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van dit document. 2. Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen in het marktconsultatie document met als doel transparante en eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben, moeten deze per worden gesteld vóór de in paragraaf 4.2 genoemde "Sluitingsdatum indienen vragen over de marktconsultatie". Antwoorden hierop worden binnen 5 werkdagen geanonimiseerd gepubliceerd op 3. Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze marktconsultatie in te dienen vóór de in paragraaf 4.2 genoemde Sluitingsdatum indienen reactie. 4. ProRail houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. ProRail zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de periode zoals genoemd in paragraaf 4.2 Data voor eventueel aanvullend gesprek. 5. De antwoorden op de vragen van de marktconsultatie en de notulen van de aanvullende gesprekken worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktconsultatieverslag. Het projectteam zal het verslag met grootste zorgvuldigheid opstellen en hierbij iedere mogelijke herleiding van de inhoud van het verslag naar enige marktpartij vermijden. 6. De resultaten worden opgenomen en vastgelegd in een marktconsultatieverslag, die vervolgens zal worden gepubliceerd op 7. Partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zullen het marktconsultatieverslag ook ontvangen op het door hun opgegeven adres. 3.2 Planning Marktconsultatie activiteiten Datum 4. Start marktconsultatie DO Sluitingsdatum indienen vragen leveranciers over de informatie en MA voor uur vragen in de ze marktconsultatie 6. Sluitingsdatum indienen antwoorden ProRail DI Sluitingsdatum indienen reactie leveranciers MA voor uur 8. Data voor eventueel aanvullend gesprek WO DO Publicatie resultaten DO Registratie en indienen reactie Belangstellende partijen worden bij het downloaden van dit document geregistreerd en ontvangen dit document. Gebruik voor het indienen van reacties dient conform bijgeleverde spreadsheet plaats te vinden. Door het spreadsheet in te vullen kan ProRail de antwoorden efficiënt verwerken. In de spreadsheet kunt u ook per antwoord aangeven of uw reactie desgewenst niet vrijgegeven mag worden i.v.m. gevoelige informatie. Reacties kunnen gestuurd worden naar onder vermelding van Antwoorden Marktconsultatie PvE ICT-O Configuratiebeheer. 3.4 Vertrouwelijkheid en terugkoppeling van de resultaten Alle reacties zullen binnen ProRail vertrouwelijk behandeld worden en uitsluitend beschikbaar zijn voor direct betrokkenen bij de opdracht Herdefiniëren scope CMDB. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 9 van 13

10 3.5 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de Europese aanbestedingsprocedure. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de Europese aanbesteding die eventueel daarna volgt. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie. Dit document is geschreven in het kader van de marktconsultatie voor deze aanbesteding. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op de Europese Aanbesteding, waarvoor deze marktconsultatie als voorbereiding dient. ProRail behoudt zich het recht voor om: De planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan te passen; De marktconsultatie en daarop volgende aanbesteding op een andere wijze uit te voeren dan in dit document beschreven is; Het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te staken. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten behoeve van de voorgenomen aanbestedingsprocedure. Evenals tijdens de uitvoering van aanbesteding zullen de grondbeginselen van het aanbesteden, te weten objectiviteit, transparantie en nondiscriminatie ook bij deze marktconsultatie gerespecteerd worden. Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij ondubbelzinnig akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 10 van 13

11 4 Vragen In dit hoofdstuk staan de vragen die ProRail/ICT-O aan de markt wilt stellen. Aan u het verzoek de vragen in het antwoordformulier (Bijlage C) te beantwoorden en te motiveren. A01 A02 B03 B04 B05 C06 F10 Vragen over interesse in de opdracht Heeft u interesse deel te nemen aan deze eventuele opdracht? Wat zouden voor u redenen zijn om niet deel te nemen aan deze opdracht? Redenen kunnen o.a. zijn: o Is de opdracht nog te vaag? o Is de opdracht te complex? o Enz. Graag u motivering nader uiteenzetten. Vragen over proces en de inhoud van de opdracht Proces Zijn de gevraagde deliverables: o Verslag interviews en o Adviesrapport voldoende voor inrichting CMDB? Proces Wat vindt u van de opdracht van ProRail van de afdeling ICT-O, gelet op haalbaarheid, uitvoerbaarheid met betrekking tot planning? Inhoud Welke informatie ontbreekt naar uw mening om een goede aanbieding te doen? Inhoud Wat is naar uw mening de beste manier om een flexibel en toekomstbestendig CMDB te realiseren? En zodanig dat dit ProRail breed in goede samenwerking t.z.t. in de organisatie gerealiseerd kan worden? Inhoud Wat is naar uw mening de beste methode om bruggen te slaan en aansluiting te realiseren binnen de organisatie ICT-O tussen de verschillende niveaus (managers, ketenbeheerders en lijn). Inhoud Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico s of uitdagingen voor ICT-O met betrekking tot de voorgenomen CMDB scope herdefiniëring? Vragen over Best Practices Heeft u soortgelijke opdrachten uitgevoerd? Zo ja, kunt u de best practices en lessons learned benoemen en uiteenzetten? Tot slot Graag ontvangen wij uw reactie over punten die nog niet aan de orde zijn gekomen in andere vragen. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 11 van 13

12 Bijlage A - Lijst van Stakeholders De ICT-Operations CMDB wordt door (en voor) verschillende doeleinden geraadpleegd. De volgende lijst geeft een beknopt gebruiksoverzicht per afdeling, middel en proces weer. Afdelingen Finance en Control ICT-Operations heeft een budgetverantwoording gebaseerd op objectniveau. Service Delivery Team: Reisinformatie & Planning (SDT1) De Diensten en Ketens van de SDT1 zijn geregistreerd in de CMDB en gekoppeld aan CI s. Service Delivery Team: Trein be- & bijsturing (SDT2) De Diensten en Ketens van de SDT2 zijn geregistreerd in de CMDB en gekoppeld aan CI s. Service Delivery Team: Generieke Diensten (STD3) De Diensten en Ketens van de SDT3 zijn geregistreerd in de CMDB en gekoppeld aan CI s. Expertise Groep: Hardware & OS (EG1) EG1 gebruikt de CMDB voor de registratie, mutatie, life-cycle management en ontsluiting van hardware en operating software. Expertise Groep: Middleware & Tooling (EG2) EG2 gebruikt de CMDB voor de registratie, mutatie, life-cycle management en ontsluiting van applicaties. Expertise Groep: Connectivity (EG3) EG3 gebruikt de CMDB en het HP Dossier voor de registratie en mutatie van netwerk en connectiviteitgegevens en tekeningen. Centrale Service Desk (CSD) De CSD is eindverantwoordelijk voor het registreren en muteren in de CMDB. Operation Support (OS) Deze afdeling is verantwoordelijk voor het bewaken van de operationele procesafspraken en het Configuratiebeheer Datamodel. Onsite Support (OSS) De support engineers gebruiken de CMDB voor de registratie, afwerking en rapportage m.b.t. preventief onderhoud. ICT Operations Calamiteitmanagement Gebruikt de CMDB en het HP Dossier tijdens calamiteiten voor b.v. uitwijk en het definiëren van bedrijf kritische apparatuur. ICT-Services Projecten Projecten gebruiken de CMDB en het HP Dossier om de IST/SOLL situatie inzichtelijk te krijgen om projecten op te starten en in beheer te geven bij ICT-Operations. ICT-O Architectuur, Infrastrucuur & Bedrijfsadvies (AIB) Architecten gebruiken de CMDB en het HP Dossier om inzicht te krijgen en hebben over de bestaande infrastructuur. ICT-O Benutting Beveiliging Tractie (BBT) Deze project afdeling gebruikt de CMDB en het HP Dossier om de IST/SOLL situatie inzichtelijk te krijgen om projecten op te starten en in beheer te geven bij ICT-Operations. ICT-O Infra Configuratie Beheer Loket voor uitgifte van spoor gerelateerde documentatie. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 12 van 13

13 Transitie Management Deze project afdeling gebruikt de CMDB en het HP Dossier om de IST/SOLL situatie inzichtelijk te krijgen om projecten op te starten en in beheer te geven bij ICT-Operations. Processen Capaciteit beheer Capaciteit dient op tekening aangevraagd en gereserveerd te worden. Architecten en Projecten maken voornamelijk gebruik van deze tekeningen om de capaciteit op locatie, kamer en kast niveau te berekenen. Klant en Keten informatie t.b.v. rapportage wordt deels uit de CMDB gegenereerd. Incidentmanagement De CSD gebruikt de CMDB en de tekeningen tijdens functieherstel. Probleembeheer De EG s gebruiken de CMDB en de tekeningen bij het oplossen van problemen. Service Level Management De contracten en de koppelingen aan de Diensten en CI s wordt in de CMDB geregistreerd en bijgehouden. Technisch Beheer Tijdens dit proces worden de tekeningen, op locatie, gecontroleerd door OSS. Toegangsbeheer De toegangsregelingen en middelen zijn geregistreerd en gekoppeld in de CMDB. Voorraadbeheer De CI s die op voorraad staan t.b.v. functieherstel en overdracht van projecten worden in de CMDB geregistreerd. Wijziging beheer Gebruikt de CMDB voor het registreren en koppelen van incidenten, wijzigingen, requests en problemen. Externe partijen Railcom Railcom is een extern bedrijf die in opdracht van ICT-O projecten uitvoert (opvragen en aanleveren van CI s en tekeningen) en ze zijn verantwoordelijk voor het muteren van een deel de tekeningen in scope van ICT-Operations. RIGID Loxia RIGID-Loxia is een extern bedrijf die in opdracht van ICT-O projecten uit voert (opvragen en aanleveren van CI s en tekeningen) en ze zijn verantwoordelijk voor het muteren van de tekeningen buiten scope van ICT-Operations. Er zijn nu acties gaande om de ontsluiting, beheer en mutatie van tekeningen van ICT-Operations bij RIGID-Loxia onder te brengen. ICT-Operations Procesmanagement Versie 0.7 Pagina 13 van 13

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief 14-8-2014 Pagina 1 van 19 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

ICT~Marktspiegel doelarchitectuur Toegang

ICT~Marktspiegel doelarchitectuur Toegang ICT~Marktspiegel doelarchitectuur Toegang Versie 1.0 Datum 9 december 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel van de ICT~Marktspiegel 5 1.3 Aanpak 5 1.4 Indeling rapport

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie