Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group"

Transcriptie

1 Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Printing Holding B.V. (de Bieder ) en Roto Smeets Group N.V. ( RSG ) ingevolge artikel 5 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie houden geen openbaar bod in op de geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van RSG (de RSG Aandelen ) of enig ander juridisch aanbod, verbintenis of overeenkomst, en deze creëren geen enige andere juridisch geldige of bindende verplichting voor de Bieder of voor RSG met betrekking tot de RSG Aandelen. De distributie van deze mededeling kan in bepaalde jurisdicties wettelijk zijn beperkt. Personen in wiens bezit deze mededeling komt dienen zichzelf te laten informeren naar en rekening te houden met dergelijke beperkingen. Meer in het bijzonder is deze mededeling niet voor gehele of gedeeltelijke, directe of indirecte vrijgave, publicatie of distributie, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. Amsterdam, 8 september 2010 Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group Hoofdpunten De Bieder (Printing Holding B.V.), een Nederlandse vennootschap opgericht door Riva Investments B.V. ( Riva ) met als enig doel het verwerven van alle RSG Aandelen, is voornemens een openbaar bod uit te brengen op alle RSG Aandelen (het Bod ), waarbij alle houders van RSG Aandelen de keuze wordt geboden te kiezen tussen (i) een vergoeding in contanten van EUR 14, of (ii) als alternatief, ter vrije keuze van de betrokken (aanbiedende) houder van de RSG Aandelen, één (1) certificaat van een aandeel in het kapitaal van de Bieder, uitgegeven door een stichting administratiekantoor. De vergoeding in contanten vertegenwoordigt een premie van 39,2% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het RSG Aandeel van de dagen waarop het aandeel daadwerkelijk verhandeld is ("RSG Handelsdagen") over de laatste maand voorafgaand aan, en inclusief, 6 april 2010, de dag voor publicatie van het persbericht van Riva over haar voorbereidingen van een mogelijk openbaar bod op de RSG Aandelen. De Bieder steunt de bestaande strategie van RSG en het voorgenomen Bod zal bijdragen aan de realisatie van deze strategie in een private omgeving. Riva heeft zich verplicht haar RSG Aandelen (te weten ongeveer 15% van de RSG Aandelen) zo spoedig mogelijk na deze aankondiging aan de Bieder over te dragen als storting op aandelen in het kapitaal van de Bieder. Aandeelhouders die samen ongeveer 55% van de RSG Aandelen houden hebben zich gecommitteerd om hun RSG Aandelen aan te melden onder het Bod (wanneer dit wordt uitgebracht) waarbij zij kiezen voor de vergoeding in certificaten genoemd onder (ii) in de eerste bullet point hierboven. Riva en de gecommitteerde aandeelhouders vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer 70% van de geplaatste en uitstaande RSG Aandelen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van RSG zullen het Bod faciliteren, en meewerken in de uitvoering en afronding van het Bod terwijl zij ten aanzien van het Bod een neutraal standpunt innemen. De Bieder zal de bestaande rechten van de werknemers van RSG respecteren en het Bod op zich zal niet resulteren in ontslagen.

2 Het Bod De Bieder en RSG kondigen hierbij gezamenlijk aan dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot een voorgenomen Bod door de Bieder, waarbij alle houders van RSG Aandelen (de Aandeelhouders ) de keuze wordt geboden tussen (i) een vergoeding in contanten van EUR 14 (de Vergoeding in Contanten ), of (ii) als alternatief, ter vrije keuze van de betrokken (aanbiedende) Aandeelhouder, één (1) certificaat van een aandeel (een Certificaat ) in het kapitaal van de Bieder, uitgegeven door een stichting administratiekantoor (de Stichting ) (de Vergoeding in Aandelen en gezamenlijk met de Vergoeding in Contanten hierna te noemen de Vergoeding ), welke Vergoeding cum dividend is, hetgeen weergeeft dat RSG zich heeft verbonden geen dividenden meer vast te stellen voor het boekjaar 2010, en dat geen verdere aankondigingen over dividenduitkeringen worden verwacht voorafgaand aan de volledige afronding van het Bod. De Vergoeding in Contanten vertegenwoordigt een premie van 39,2% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het RSG Aandeel op RSG Handelsdagen over de laatste maand voorafgaand aan, en inclusief, 6 april 2010, de dag voor publicatie van het persbericht van Riva over haar voorbereidingen van een mogelijk openbaar bod op de RSG Aandelen. Voorwaardelijk aan het uitbrengen en de gestanddoening van het Bod zullen voor de Aandeelhouders die de Vergoeding in Aandelen hebben gekozen en Certificaten hebben ontvangen in ruil voor hun onder het Bod aangemelde RSG Aandelen (de Aangemelde Aandelen ) de administratievoorwaarden van de Stichting (de Administratievoorwaarden ) gelden. Na afronding van het Bod, zal de Raad van Bestuur van de Stichting aan de vergadering van certificaathouders een voorstel doen tot het nemen van een besluit tot wijziging van de Administratievoorwaarden, voor welk besluit een meerderheid vereist is van twee-derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van certificaathouders waarin ten minste 50% van de aandelen waarvoor Certificaten zijn uitgegeven is vertegenwoordigd. Voorwaardelijk aan het tot stand komen van voornoemde voorgestelde wijziging van de Administratievoorwaarden, zullen de Administratievoorwaarden na afloop van het Bod bepalen dat: (i) houders van Certificaten die ten minste 5% van het totale geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Bieder vertegenwoordigen hun Certificaten dienen om te wisselen (royeren) voor aandelen in het kapitaal van de Bieder; (ii) met het royeren van de Certificaten de (voormalige) houders van Certificaten automatisch zullen toetreden tot en gebonden worden door de afspraken tussen de aandeelhouders in de Bieder, welke afspraken in detail zullen worden uiteen gezet in het biedingsbericht dat wordt gepubliceerd met betrekking tot het Bod (het "Biedingsbericht"); (iii) aan houders van Certificaten die minder dan 5% van het totaal geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Bieder vertegenwoordigen een putoptie (de Putoptie ) wordt toegekend, op grond waarvan die houders van Certificaten, naar eigen inzicht, op 1 mei 2011 (de Eerste Put Datum ) of op 1 mei 2012 (de Tweede Put Datum en gezamenlijk met de Eerste Put Datum hierna te noemen de Put Data ) het recht hebben al hun Certificaten te

3 (iv) verkopen en over te dragen aan de Bieder voor een prijs die zal worden vastgesteld op de volgende wijze: De Stichting zal een onafhankelijke registeraccountant (de Onafhankelijke Deskundige ) benoemen, zijnde een internationaal erkend accountantskantoor dat niet optreedt als de accountant van RSG, waarbij de Stichting de Onafhankelijke Deskundige opdracht zal geven tot een finale en bindende vaststelling van de redelijke marktprijs (fair market value) van de Certificaten, daarbij rekening houdend met (i) de bedrijfsactiviteiten van RSG en de markt waarin zij opereert; en (ii) dat geen minderheidskorting van toepassing zal zijn en, waar nodig, advies zal worden ingewonnen bij marktdeskundigen (deze prijs, de FMV ); gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf de Tweede Put Datum (de Calloptie Periode ) de Bieder het recht zal hebben de Certificaten te kopen tegen een prijs die gelijk is aan de FMV, zoals vastgesteld door de Onafhankelijke Deskundige op de Tweede Put Datum (de Calloptie ). De Calloptie kan slechts in zijn geheel worden ingeroepen en niet gedeeltelijk. De Bieder heeft zich verplicht, voorwaardelijk aan het tot stand komen van voornoemde voorgestelde wijziging van de Administratievoorwaarden, de Putoptie aan de houders van Certificaten die minder dan 5% van het totaal geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Bieder vertegenwoordigen toe te kennen. Onderbouwing van het Bod De Vergoeding in Contanten is de beste prijs die de Bieder bereid is te overwegen, in acht nemend dat: RSG geen specifieke guidance geeft ten aanzien van de te verwachten prestaties voor het jaar 2010 en de jaren daarna; RSG niet wordt gevolgd door analisten, waardoor deze guidance ook niet beschikbaar is voor een wezenlijke financiële analyse; er binnen de grafische dienstverlening geen met RSG vergelijkbare onafhankelijke beursgenoteerde vennootschappen zijn met vergelijkbare (kapitaal)posities en, belangrijker nog, met een vergelijkbaar dienstenportfolio en cliëntenbestand; de huidige economische omstandigheden in het algemeen en de uitdagende markten van de grafische dienstverlening in het bijzonder hebben een historische trend veroorzaakt die een neerwaarts nettoresultaat van RSG laat zien; RSG Aandelen ver onder de Vergoeding in Contanten werden verhandeld in de periode na Riva s initiële aankondiging van een mogelijk bod op RSG op 6 april 2010; RSG Aandelen in het begin van 2010 door professionele investeerders in grote pakketten (block trades) zijn verkocht tegen een significante korting in vergelijking tot de Vergoeding in Contanten; RSG opereert in een markt die wordt gekarakteriseerd door overcapaciteit, hetgeen resulteert in een aanhoudende prijsdruk die een negatief effect heeft op resultaten van RSG;

4 de Bieder geen strategische koper is en het Bod derhalve RSG niet de mogelijkheid biedt synergievoordelen te realiseren; RSG opereert in een wereldwijd economisch klimaat dat zeer onzeker blijft en daarmee een materieel risico vormt voor haar bedrijfsactiviteiten en toekomstige winstgevendheid. De Vergoeding in Contanten per RSG Aandeel vertegenwoordigt een: premie van 21,7% ten opzichte van slotkoers van het RSG Aandeel van EUR 11,50 op 6 april 2010, de dag voor publicatie van het persbericht van Riva over haar voorbereidingen van een mogelijk openbaar bod op de RSG Aandelen; premie van 39,2% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het RSG Aandeel van EUR 10,05 op de RSG Handelsdagen in de laatste maand voorafgaand aan, en inclusief, 6 april 2010; premie van 38,9% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het RSG Aandeel van EUR 10,08 op de RSG Handelsdagen in de laatste 3 maanden voorafgaand aan, en inclusief, 6 april 2010; premie 27,7% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het RSG Aandeel van EUR 10,88 op de RSG Handelsdagen in de laatste 6 maanden voorafgaand aan, en inclusief, 6 april Strategische ratio De Bieder en RSG geloven dat de transactie zal resulteren in financiële en administratieve kostenbesparingen, een efficiënter administratief proces, betere communicatie tussen RSG en haar Aandeelhouders en verbeterde mogelijkheden om consolidatie in de Europese markt te onderzoeken in een private omgeving. De Bieder steunt de bestaande strategie van RSG, welke onderhevig is aan regelmatige evaluatie waarbij alle marktomstandigheden (inclusief veranderingen in de economische omstandigheden) alsmede alle relevante financiële en economische factoren in acht worden genomen. Governance Na afronding van het Bod zal de raad van bestuur van RSG (de Raad van Bestuur ) blijven bestaan uit de heren Caris als CEO en Van der Heijden als COO. In de raad van commissarissen van RSG (de RvC ) zal de heer Rijper, een vertegenwoordiger van Riva, worden voorgedragen voor benoeming als lid van de RvC, ter vervanging van de heer Lugt. Hierdoor zal de RvC op de dag van afronding van het Bod bestaan uit vijf leden, te weten de heren Huyzer, Noten, Blom, Groenen en Rijper. De heer Huyzer blijft voorzitter van de RvC.

5 Sociale aspecten Het Bod op zich zal niet leiden tot ontslagen. De Bieder zal de bestaande rechten van de werknemers van RSG respecteren, inclusief de bestaande rechten op grond van de toepasselijke sociale plannen en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO s). Onherroepelijke toezeggingen van de Gecommitteerde Aandeelhouders Shatho Beheer B.V., Marsala B.V., Stichting Familiefonds Nexgen en een aantal andere Aandeelhouders (de Gecommitteerde Aandeelhouders ) die gezamenlijk ongeveer 55% van de RSG Aandelen houden hebben zich ieder verbonden tot het aanmelden van hun RSG Aandelen onder het Bod (wanneer dit wordt uitgebracht) waarbij zij kiezen voor de Vergoeding in Aandelen. Riva heeft zich verplicht haar RSG Aandelen (te weten ongeveer 15% van de RSG Aandelen) zo spoedig mogelijk na deze aankondiging aan de Bieder over te dragen als storting op aandelen in het kapitaal van de Bieder. De RSG Aandelen gehouden door Riva en de Gecommitteerde Aandeelhouders gezamenlijk vertegenwoordigen ongeveer 70% van de geplaatste en uitstaande RSG Aandelen. Neutraal standpunt van de Raad van Bestuur en de RvC De RvC en de Raad van Bestuur zijn, na raadpleging van hun juridische en financiële adviseurs en na de strategische, financiële en sociale aspecten en gevolgen van de voorgestelde transactie zorgvuldig te hebben afgewogen, tot de conclusie gekomen dat zij het Bod faciliteren en zullen meewerken aan de uitvoering en de afronding van het Bod; waarbij zij met betrekking tot het Bod een neutraal standpunt innemen. De redenen waarom de RvC en de Raad van Bestuur hebben besloten het Bod te faciliteren en een neutrale positie met betrekking tot het Bod in te nemen zijn uiteengezet in de paragrafen A., B. en C. hieronder. A. Vergoeding in Aandelen onder het Bod De RvC en de Raad van Bestuur stemmen in met de structuur die wordt geboden aan de Aandeelhouders die in de nabije toekomst indirect in RSG willen blijven investeren, omdat deze structuur Aandeelhouders in staat stelt hun RSG Aandelen om te zetten in certificaten van aandelen in de Bieder. Daarmee wordt aan deze Aandeelhouders de mogelijkheid geboden de in RSG aanwezige waarde, die de RvC en de Raad van Bestuur in de komende jaren verwachten te verwezenlijken bij het uitvoeren van hun plannen, te realiseren. De keerzijde is dat de Aandeelhouders daarmee eveneens het risico moeten accepteren dat de ontwikkelingen die tot een hogere waarde zouden moeten leiden zich niet of pas op een later tijdstip voordoen. Aan de Aandeelhouders die kiezen voor de Vergoeding in Aandelen zal, voorwaardelijk aan het tot stand komen van voornoemde voorgestelde wijziging van de Administratievoorwaarden, een exit-

6 mogelijkheid worden geboden in de vorm van een Putoptie jegens de Bieder op twee vooraf vastgestelde data (1 mei 2011 en 1 mei 2012). Bij uitoefening van de Putoptie zullen deze Aandeelhouders de waarde van Certificaten ontvangen, zoals die op dat tijdstip wordt vastgesteld door een Onafhankelijke Deskundige zonder dat daarbij een korting zal worden toegepast voor het feit dat aan de Certificaten geen stemrecht is verbonden en dat de Certificaten een minderheidsbelang vertegenwoordigen. De RvC en Raad van Bestuur gaan er vanuit dat de voorgestelde wijziging van de Administratievoorwaarden tot stand zal komen, omdat de houders van Certificaten die 5% of meer van de aandelen in de Bieder vertegenwoordigen anders niet hun Certificaten kunnen omwisselen (royeren) voor aandelen in de Bieder en dus de Stichting feitelijk controlerende zeggenschap over de Bieder zou kunnen uitoefenen. Voor de volledigheid wijzen de RvC en de Raad van Bestuur erop dat, voorwaardelijk aan het tot stand komen van voornoemde voorgestelde wijziging van de Administratievoorwaarden, (a) de houders van Certificaten die 5% of meer van de aandelen in de Bieder vertegenwoordigen hun Certificaten zullen moeten omwisselen (royeren) voor aandelen in de Bieder en dus geen Putoptie zullen hebben, maar ook niet verplicht zullen zijn hun effecten aan de Bieder te verkopen, en (b) Aandeelhouders die Certificaten verwerven die minder dan 5% van de aandelen in de Bieder vertegenwoordigen niet de mogelijkheid zullen hebben om hun Certificaten om te wisselen in aandelen, dientengevolge geen stemrecht zullen hebben en onderworpen zullen zijn aan een Calloptie van de Bieder op grond waarvan de Bieder kan verlangen dat de Certificaten na 1 mei 2012 (de tweede datum waarop de houders van Certificaten het recht hebben hun eerdergenoemde Putoptie uit te oefenen) aan de Bieder moeten worden verkocht tegen dezelfde voorwaarden die van toepassing zouden zijn geweest indien zij op die datum de Putoptie hadden uitgeoefend jegens de Bieder. De RvC en de Raad van Bestuur merken in dit verband op dat de Bieder het recht zal hebben maar niet verplicht zal zijn deze Calloptie uit te oefenen. B. Vergoeding in Contanten onder het Bod Ten aanzien van de Vergoeding in Contanten die in het kader van het Bod wordt geboden hebben de RvC en de Raad van Bestuur de volgende aspecten in aanmerking genomen: (i) in de visie van de RvC en de Raad van Bestuur verschilt de waarde van de Vergoeding in Contanten van de aandeelhouderswaarde die RSG verwacht te kunnen realiseren indien de verwachtingen van de RvC en de Raad van Bestuur uitkomen. De RvC en de Raad van Bestuur zijn zich er echter van bewust dat in de huidige economische omstandigheden in het algemeen en in de uitdagende markten van grafische dienstverlening in het bijzonder aanzienlijke risico's bestaan die ertoe kunnen leiden dat RSG niet in staat zal zijn die waarde te creëren. De RvC en de Raad van Bestuur hebben geen overeenstemming kunnen bereiken met Riva over de impact van deze factoren, (ii) de Vergoeding in Contanten onder het Bod is 1,50 hoger dan oorspronkelijk aangegeven door Riva op 7 april 2010 en levert een premie van 21,7% op ten opzichte van de koers van het RSG Aandeel direct voorafgaand aan de eerste aankondiging van de intentie tot het doen van het Bod op 7 april In dit verband overwegen de RvC en de Raad van Bestuur dat ondanks dat de Vergoeding in Contanten een premie vertegenwoordigt, de liquiditeit van

7 de RSG Aandelen beperkt is en de koers daardoor, volgens de RvC en de Raad van Bestuur, niet noodzakelijkerwijs de waarde van RSG vertegenwoordigt. Het feit dat in de afgelopen maanden een aanzienlijk aantal RSG Aandelen is verhandeld voor prijzen die substantieel lager waren dan Vergoeding in Contanten, levert volgens de RvC en de Raad van Bestuur geen alomvattende maatstaf op voor het meten van de waarde van RSG. RSG verwacht in de komende jaren de vruchten te plukken van de reorganisaties die zij heeft doorgevoerd en die resulteren in kostenbesparingen, het terugbrengen van de schuld van RSG en maatregelen die tot een verdere structurele kostenverlaging kunnen leiden. De combinatie van deze elementen kan RSG volgens de RvC en de Raad van Bestuur op de middellange termijn in staat stellen genormaliseerde EBITDA marges te behalen van een niveau vergelijkbaar met de marges die vóór 2009 gerealiseerd werden. De RvC en de Raad van Bestuur erkennen dat de mogelijkheid tot realisatie van deze voordelen onderhevig is aan onzekerheden met betrekking tot (a) het aantal jaren waarin de erosie van marges in de grafische sector zal afnemen, omdat net als RSG, haar concurrenten tot de onvermijdelijke conclusie zullen moeten komen dat het verkopen van hun producten en diensten tegen lage of geen marges of zelfs onder de kostprijs op de lange termijn niet houdbaar is en zij ofwel hun productiecapaciteit zullen aanpassen en/of hun prijzen zullen verhogen teneinde de economische grondslag van hun onderneming te herstellen terwijl zwakkere marktpartijen hun bedrijfsactiviteiten wellicht zullen moeten staken waardoor aldus de in de markt voor grafische diensten aanwezige capaciteit zal afnemen, (b) het moment waarop de afname in de vraag naar grafische diensten en de huidige aanzienlijke overcapaciteit afneemt als gevolg van het ontstaan van een nieuw evenwicht in de markt, (c) de mate waarin de combinatie van grafische diensten die RSG aanbiedt en die RSG in staat stelt zich flexibel en competitief op te stellen in de diensten die zij aan de markten aanbiedt, aantrekkelijk blijkt te zijn voor klanten en RSG een voorsprong zal geven ten opzichte van haar concurrenten, en (d) de mate waarin RSG in staat zal blijven, zoals zij dat in de afgelopen jaren heeft laten zien, een verhoging van de efficiency te realiseren die tevens tot verdere structurele kostenbesparingen leidt. Gelet op de hiervoor beschreven onzekerheid met betrekking tot de toekomstige resultaten van RSG hebben de RvC en de Raad van Bestuur besloten dat zij hun financieel adviseur niet zullen vragen een fairness opinie af te geven over de Vergoeding in Contanten onder het Bod. Als gevolg van de afwezigheid van beursgenoteerde, zelfstandige grafische dienstverleners met vergelijkbare (kapitaal)posities en nog belangrijker, met vergelijkbare dienstenportfolio en klantenbestand, is het naar de mening van de RvC en de Raad van Bestuur niet mogelijk een vergelijkbare peer group analyse uit te voeren. C. Overige overwegingen van de RvC en de Raad van Bestuur bij het Bod Naast de verschillende aspecten van het Bod zoals hiervoor in de paragrafen A. en B. beschreven, hebben de RvC en de Raad van Bestuur de volgende overwegingen in aanmerking genomen bij de beslissing het Bod te faciliteren en een neutrale positie in te nemen ten opzichte van het Bod:

8 (i) (ii) (iii) (iv) Aandeelhouders die 55% van de RSG Aandelen houden hebben, onder de voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan, ermee ingestemd hun RSG Aandelen aan te melden in ruil voor de Vergoeding in Aandelen, als gevolg waarvan zij indirect zullen blijven deelnemen in RSG. Hetzelfde geldt voor Riva, dat zich heeft verplicht haar RSG Aandelen (te weten ongeveer 15% van de RSG Aandelen) zo spoedig mogelijk na deze aankondiging aan de Bieder over te dragen als inbreng op aandelen in het kapitaal van de Bieder; Riva steunt de strategie van RSG en de samenstelling van de Raad van Bestuur en de RvC zal niet significant gewijzigd worden; het Bod zal op zich geen directe gevolgen hebben voor de mogelijkheid van RSG om haar strategische doelen te realiseren en een combinatie met de Bieder zal geen substantiële kostenvoordelen meebrengen omdat de Bieder een nieuw opgerichte rechtspersoon zal zijn met geen andere bedrijfsactiviteiten dan het houden van de RSG Aandelen die zij verkrijgt in het kader van het Bod; vanuit een operationeel, zeggenschaps- en organisatorisch perspectief zal RSG niet wezenlijk veranderen indien het Bod slaagt, maar de RvC en de Raad van Bestuur realiseren zich dat de liquiditeit voor de Aandeelhouders die besluiten hun RSG Aandelen niet aan te melden zal afnemen, ongeacht of notering van RSG Aandelen zal eindigen, en dat ook de Aandeelhouders die voor een Vergoeding in Aandelen kiezen geconfronteerd zullen worden met een verminderde liquiditeit van hun effecten en dat, voorwaardelijk aan het tot stand komen van voornoemde voorgestelde wijziging van de Administratievoorwaarden, tenzij zij Certificaten houden die ten minste 5% van de aandelen in de Bieder vertegenwoordigen, het kan zijn dat hun Certificaten in 2012 aan de Bieder verkocht moeten worden zodat zij na die datum niet langer deelnemen in RSG. Vervolgstappen De documentatie betreffende het Bod zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond. Daarna zal het Bod worden uitgebracht en het Biedingsbericht worden gepubliceerd. Afhankelijk van de goedkeuring van de stichting Autoriteit Financiële Markten (de AFM ) worden publicatie van het Biedingsbericht en aanvang van het Bod verwacht in oktober Na publicatie van het Biedingsbericht, zal RSG een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om haar Aandeelhouders te informeren over het Bod en om bepaalde gebruikelijke besluiten in verband met het Bod te nemen, zoals de benoeming van de heer Rijper als lid van de RvC. Het uitbrengen van het Bod is afhankelijk van het in vervulling gaan van een aantal gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard, zoals (i) geen intrekking van de onherroepelijke toezeggingen van de Gecommitteerde Aandeelhouders, (ii) geen intrekking van de neutrale positie van de RvC en de Raad van Bestuur met betrekking tot het Bod, (iii) geen bevel, besluit of vonnis dat de transactie tegenhoudt, verbiedt of vertraagt, (iv) geen materiële schending van het fusieprotocol, (v) de bevestiging van de Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group N.V. dat zij haar calloptie recht om preferente aandelen in het kapitaal van RSG te kopen niet zal

9 uitoefenen, (vi) afronding van de consultatie- en informatieprocedure als neergelegd in het SERbesluit Fusiegedragsregels 2000 en het door de ondernemingsraad van RSG uitbrengen van advies aangaande het Bod, (vii) bevestiging van de banken van RSG dat zij de financieringsarrangementen met RSG niet zullen beëindigen vanwege het Bod, (viii) overeenstemming over en goedkeuring van de AFM van, het Biedingsbericht en (ix) afwezigheid van een materiële ongunstige wijziging. Het Bod is niet afhankelijk van mededingingsrechtelijke goedkeuringen. Nadat het Bod is uitgebracht, is gestanddoening van het Bod afhankelijk van het in vervulling gaan van een aantal gebruikelijke voorwaarden, waaronder begrepen een acceptatiedrempel van ten minste 95% van de geplaatste en uitstaande RSG Aandelen (de Acceptatiedrempel ), met dien verstande dat indien de Acceptatiedrempel op de einddag van de initiële aanmeldingstermijn van het Bod (de Einddatum ) niet is gehaald, de Bieder de Einddatum mag uitstellen (de Uitgestelde Einddatum ) en verder met dien verstande dat (a) de RSG Aandelen die zijn aangemeld in ruil voor een Vergoeding in Aandelen tezamen met (b) de RSG Aandelen die op de Einddatum direct of indirect voor eigen rekening worden gehouden door de Bieder, ten minste 80% vertegenwoordigen van de geplaatste en uitstaande RSG Aandelen per de Einddatum of, indien van toepassing, de Uitgestelde Einddatum. Andere voorwaarden van het Bod zullen onder meer zijn (i) geen intrekking van de onherroepelijke toezeggingen van de Gecommitteerde Aandeelhouders, (ii) geen intrekking van de neutrale positie van de RvC en de Raad van Bestuur met betrekking tot het Bod, (iii) geen bevel, besluit of vonnis dat de transactie tegenhoudt, verbiedt of vertraagt, (iv) geen materiële schending van het fusieprotocol en (v) afwezigheid van een materiële ongunstige wijziging. Wanneer het Bod gestand is gedaan, wordt beoogd de notering van de RSG Aandelen te beëindigen. Voorts verwacht Riva, afhankelijk van het bereiken van de noodzakelijke drempels, dat de Bieder een uitkoopprocedure zal starten teneinde alle door minderheidsaandeelhouders gehouden RSG Aandelen te verwerven, een juridische fusie tot stand zal brengen, of andere maatregelen zal treffen om een beëindiging van de notering van de RSG Aandelen te bewerkstelligen en/of de nog niet door haar gehouden RSG Aandelen te verwerven. De AFM, de Sociaal Economische Raad en NYSE Euronext Amsterdam N.V. zijn of zullen worden geïnformeerd. De relevante vakbonden zullen ook naar behoren worden ingelicht. De ondernemingsraad van RSG is naar behoren ingelicht en zal worden verzocht om advies. Meer informatie: Riva Investments B.V. Joost Rijper Roto Smeets Group N.V. John Caris, CEO

10 Tel.: +31 (0) Adviseurs in de transactie: ABN AMRO is de exclusieve financieel adviseur van de Bieder. Loyens & Loeff treedt op als juridisch adviseur van de Bieder. ING is de exclusieve financieel adviseur van RSG. Stibbe treedt op als juridisch adviseur van RSG. ABN AMRO Bank N.V. zal optreden als exchange agent met betrekking tot het Bod. Over Riva Riva Investments B.V. is een professioneel investeringsvehicel dat zich richt op investeringen voor de lange termijn. Riva is reeds ongeveer tien jaar aandeelhouder van RSG. Over RSG Roto Smeets Group NV is opgenomen in de notering van NYSE Euronext Amsterdam. Roto Smeets Group is een organisatie van dienstverlenende ondernemingen die de communicatieuitingen van haar opdrachtgevers - met toegevoegde waarde - omzet in gedrukte en multimediale producties. Deze ondernemingen zijn ondergebracht in twee business lines: Print Productions gericht op het efficiënt vervaardigen van full service rotatiedrukwerk en Marketing Communications gericht op het optimaal faciliteren van het eigen communicatiekanaal van opdrachtgevers door middel van effectieve, cross-media communicatieconcepten. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. De Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V.

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V. Persbericht Te verspreiden op vrijdag 14 oktober 2016 Continental Time 08.00h. U.K. 07.00h. / U.S. Eastern Standard Time 02.00h. THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel

Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel PERSBERICHT Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar 6,35 per TMG Aandeel Talpa verhoogt haar voorgenomen bod naar 6,35 per TMG Aandeel, een premie van 8% ten opzichte van het voorgenomen bod van 5,90

Nadere informatie

Persbericht 31 maart 2015

Persbericht 31 maart 2015 Dit is een gezamenlijk persbericht van Andlinger & Company CVBA ( Andlinger ), Valsen Invest B.V. (de "Bieder ) en Crown Van Gelder N.V. ( Crown Van Gelder of de Vennootschap ), ingevolge artikel 16 lid

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nummer 2995 / 11 Betreft

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Koninklijke Ten Cate NV CORPORATE footer 1 CORPORATE 1. Opening Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 presenter location &

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen?

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? onderneming (doelvennootschap) die wordt overgenomen, moeten zich aan deze regels houden. Hieronder wordt het biedingsproces eerst samengevat. Vervolgens

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande Mediq aandelen van Advent

Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande Mediq aandelen van Advent Dit is een gezamenlijk persbericht van AI Garden B.V. en Mediq N.V. ingevolge Artikel 10 lid 3 en Artikel 18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (het Bob) in verband met het aanbevolen openbare

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Persbericht 16 april 2015

Persbericht 16 april 2015 Dit is een gezamenlijk persbericht van Andlinger & Company CVBA ( Andlinger ), Valsen Invest B.V. (de "Bieder ) en Crown Van Gelder N.V. ( Crown Van Gelder of de Vennootschap ), ingevolge artikel 5:25i

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Dit bod eindigt op 3 mei 2004 15:00 uur Nederlandse tijd, behoudens verlenging. BIEDINGSBERICHT \ 30 maart 2004

Dit bod eindigt op 3 mei 2004 15:00 uur Nederlandse tijd, behoudens verlenging. BIEDINGSBERICHT \ 30 maart 2004 Dit bod eindigt op 3 mei 2004 15:00 uur Nederlandse tijd, behoudens verlenging BIEDINGSBERICHT \ 30 maart 2004 AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN DOOR NEW LAKE DIRECT INVESTMENTS B.V. (een besloten vennootschap

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

RENAISSANCE INFRASTRUCTURE B.V. DOET HAAR OPENBAAR BOD OP CERTIFICATEN BALLAST NEDAM N.V. GESTAND

RENAISSANCE INFRASTRUCTURE B.V. DOET HAAR OPENBAAR BOD OP CERTIFICATEN BALLAST NEDAM N.V. GESTAND Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam" of de "Vennootschap") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"), een dochtermaatschappij van RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT

Nadere informatie

RIVER ACQUISITION DOET AANBEVOLEN OPENBAAR BOD OP ROYAL REESINK GESTAND

RIVER ACQUISITION DOET AANBEVOLEN OPENBAAR BOD OP ROYAL REESINK GESTAND DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING VAN EEN OORSPRONKELIJK IN DE ENGELSE TAAL OPGESTELD BERICHT EN WORDT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN VERSTREKT. IN GEVAL VAN VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE VERSIES PREVALEERT

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

COCOONDD BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA

COCOONDD BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA Persbericht Te verspreiden op vrijdag 15 juli 2016 Continental Time 18.00h. U.K. 17.00h. / U.S. Eastern Standard Time 12.00h. Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. ( DOCDATA of Vennootschap

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Witte Molen N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Witte Molen N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 29 december 2011 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN TER WAARDE VAN EUR 5,00 PER AANDEEL

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1563/7 Betreft

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 15:00

Oproeping en agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 15:00 Oproeping en agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 15:00 uur ten kantoren van Roto Smeets Group, Hunneperkade 4,

Nadere informatie

SIMAL BEHEER BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT OP SIMAC TECHNIEK

SIMAL BEHEER BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT OP SIMAC TECHNIEK Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("Simac") en Simal Beheer B.V. ("Simal") ingevolge artikel 6 lid 1, artikel 10 lid 1, artikel 10 lid 3, artikel 12 lid 1 en artikel 18 lid 3 van

Nadere informatie

MEXICHEM EN WAVIN CREEREN WERELDWIJDE LEIDER IN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN

MEXICHEM EN WAVIN CREEREN WERELDWIJDE LEIDER IN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Mexichem S.A.B. de C.V. en Wavin N.V ingevolge artikel 6 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het voorgenomen openbare bod door Mexichem

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: 5 september 2016 Aanvang 11.00 uur Locatie: Hotel Van der Valk De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Ballast Nedam N.V., te houden op 30 oktober 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein 1.

Nadere informatie

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt) Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 8 september 2017 om 14:00 uur in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

BAM en MSREF willen AM overnemen

BAM en MSREF willen AM overnemen P E R S B E R I C H T Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Koninklijke BAM Groep N.V. ( BAM ), Terra Amstel B.V. ("Bieder"), MSREF V International-GP, L.L.C. als general partner van de verschillende

Nadere informatie

TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ

TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ De ondergetekenden: 1. a. Jeroen van der Veer; b. Malcolm Arthur Brinded; c. Robert John

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie