Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen"

Transcriptie

1 Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Zaltbommel, 31 juli Qurius N.V. (Qurius) en Prodware S.A. (Prodware) maken bekend dat zij een bindende overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden om de overdracht van alle werkmaatschappijen van Qurius aan Prodware te bewerkstelligen. Deze transactie, die uit twee stappen bestaat, is vereist om het onmiddellijke en substantiële liquiditeitsprobleem op te lossen dat het directe gevolg is van de ernstige tegenvaller in Duitsland en de terughoudende markt in Nederland die Qurius op 29 juni 2012 rapporteerde. Met het uiteindelijke samengaan van Qurius en Prodware ontstaat de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA. De integratie van de Qurius-activiteiten met Prodware, verzekert Qurius klanten van voortzetting van diensten, producten en de blijvende beschikbaarheid van opgebouwde klant-specifieke knowhow. Prodware neemt de Qurius werkmaatschappijen in hun geheel over, met inbegrip van alle medewerkers en contracten met klanten. De combinatie van de Qurius werkmaatschappijen met de Prodware groep creëert de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA. De combinatie telt meer dan medewerkers die werken voor klanten in een twintigtal landen in EMEA. In 2011 bedroeg de gecombineerde totale omzet circa EUR 180 miljoen. Voorgestelde transactie en timing De voorgestelde transactie bestaat uit twee stappen. De eerste stap voorziet in de overdracht van de werkmaatschappijen van Qurius in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan Prodware voor een bedrag van EUR 6 miljoen, te betalen in EUR 2,5 miljoen kasgeld en EUR 3,5 miljoen aan

2 beursgenoteerde aandelen van Prodware. Met de netto kasinstroom van deze eerste stap van de voorgestelde transactie, versterkt Qurius onmiddellijk haar werkkapitaal, hetgeen nu nodig is. De tweede stap voorziet in de overdracht van Qurius Nederland, Qurius Tsjechië en de werkmaatschappij QIPtree aan Prodware voor een totaal bedrag van EUR 12,5 miljoen, waarvan EUR 1 miljoen in kasgeld, EUR 2 miljoen in beursgenoteerde Prodware aandelen en het restant betaald wordt door overname door Prodware van EUR 9,5 miljoen uitstaande schulden van Qurius. Het streven is om de eerste stap zo spoedig mogelijk te zetten, terwijl de tweede stap gezet kan worden zo snel als praktisch mogelijk is na de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius, die gehouden wordt in verband met de voorgestelde transactie. Na de voltooiing van de overdracht van alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware, zal Qurius worden geliquideerd en zullen de resterende netto-activa, in de vorm van Prodware aandelen, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ofschoon de voorwaarden die Qurius en Prodware overeen zijn gekomen, bindend zijn, is de transactie afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder de voltooiing van het boekenonderzoek door Prodware, afronding van het uiteindelijke contract en toestemming van de financiers van Qurius alsmede die van mededingingsautoriteiten voor zover vereist. Waardering van Prodware aandelen De waardering van de Prodware aandelen die als betaling voor Qurius dienen en uiteindelijk uitgekeerd worden aan de aandeelhouders van Qurius, wordt als volgt vastgesteld: De beursgenoteerde aandelen die in de eerste stap van de voorgestelde transactie aan Qurius worden toegekend (voor een totaal van EUR 3,5 miljoen) worden gewaardeerd op basis van de naar verkoopvolume gewogen gemiddelde slotkoers van de beursgenoteerde Prodware aandelen in de periode van twintig handelsdagen voorafgaand aan deze aankondiging. De beursgenoteerde Prodware aandelen die in de tweede stap van de voorgestelde transactie aan Qurius worden toegekend (voor een totaalbedrag van EUR 2 miljoen), worden op dezelfde wijze gewaardeerd, behalve indien de naar verkoopvolume gewogen gemiddelde slotkoers van de beursgenoteerde Prodware aandelen in de periode van twintig handelsdagen voorafgaand aan de datum van ondertekening van stap 2, ten minste 20% hoger of lager is dan de koers die is gebruikt voor de waardering in stap 1. In dat geval zal de naar verkoopvolume gewogen gemiddelde slotkoers van de beursgenoteerde Prodware aandelen in de periode van twintig handelsdagen voorafgaand aan het tekenen van de overeenkomst met betrekking tot de tweede stap worden verlaagd resp. verhoogd met 15%. Elke Qurius aandeelhouder die op de Distributie Registratiedatum (vast te stellen in verband met de liquidatie van Qurius) aandelen Qurius bezit, ontvangt gewone aandelen Prodware. Aangezien fracties van Prodware aandelen niet uitgekeerd zullen worden, ontvangen aandeelhouders voor resterende fracties van een aandeel, betaling in contanten. Prodware heeft ermee ingestemd dat bij aanvang van de liquidatiefase, het zeker zal stellen dat Qurius een positief saldo heeft van tenminste EUR 7 miljoen in Prodware aandelen en/of contanten

3 en daarenboven EUR 1 miljoen in contanten. Dit na aftrek van verplichtingen van Qurius jegens Prodware, waarbij de garanties en vrijwaringen van Qurius jegens Prodware met betrekking tot de overeenkomst buiten beschouwing worden gelaten. De waardering van de Prodware aandelen, zal hierbij op dezelfde wijze gecorrigeerd worden als bij stap 2. Het exacte aantal Prodware aandelen dat uiteindelijk uitgekeerd zal worden aan Qurius-aandeelhouders bij liquidatie van Qurius, kan momenteel niet gegeven worden, aangezien dit onder meer zal afhangen van de afwikkeling van de verplichtingen van Qurius bij de volledige en finale voltooiing van deze transactie. Achtergrond en onderbouwing De recente ontwikkelingen in Duitsland zoals Qurius die op 29 juni rapporteerde, en het effect hiervan op het gehele bedrijf, gecombineerd met de kwetsbaarheid voor teleurstellende marktomstandigheden in Nederland, hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Qurius N.V. duidelijk gemaakt dat de intern gestelde doelen niet gehaald zouden worden en dat de verwachtingen van de resultaten van het herstructureringsproces bijgesteld moesten worden. Om deze nieuwe realiteit tegemoet te treden, is een herstructurering van de vennootschap noodzakelijk om in de toekomst dergelijk ernstige liquiditeitsproblemen te vermijden. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Qurius N.V. hebben nauwgezet de opties voor een dergelijke herstructurering onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat het bod van Prodware de beste optie is voor belanghebbenden bij Qurius, inbegrepen de aandeelhouders, klanten en medewerkers. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben bovendien het toonaangevende bureau op dit gebied, Duff & Phelps, gevraagd een fairness opinion te geven met betrekking tot deze transactie. Duff & Phelps is van mening dat de voorgestelde transactie financieel gezien billijk is voor de aandeelhouders van Qurius N.V. (andere dan Prodware). Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van Qurius N.V. ondersteunen de voorgestelde transactie en bevelen deze aan bij de aandeelhouders. Gunstiger biedingen Volgens de voorgestelde overeenkomst, kan Qurius de tweede stap ervan beëindigen, dat wil zeggen de verplichting om de activiteiten in Nederland en Tsjechië alsmede de werkmaatschappij QIPtree aan Prodware over te dragen, in het geval een concurrerend bod wordt gedaan (tot de zestiende dag voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders) op betreffende activiteiten dat ten minste EUR 1,5 miljoen hoger is dan Prodwares bod van EUR 12,5 miljoen, en dat de Raad van Commissarissen van Qurius als voordeliger beschouwt voor de belanghebbenden bij Qurius. Prodware heeft het recht om elk dergelijk concurrerend bod te evenaren. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) De overeenkomst vereist een aantal besluiten van de aandeelhouders van Qurius N.V. Daartoe zal Qurius een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeenroepen op 4

4 oktober. Met het oog op deze BAVA, zal Qurius te zijner tijd via haar website, een informatiememorandum en elk ander wettelijk vereist document voor de aandeelhouders beschikbaar stellen. In aanvulling op de bijeen te roepen BAVA, zal Qurius een informatiebijeenkomst voor haar aandeelhouders houden op 30 augustus uur in haar kantoor te Zaltbommel. In deze informatiebijeenkomst zal de Raad van Bestuur van Qurius N.V., in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen, de situatie toelichten die ontstond na de tegenslag in Duitsland en de stappen die zijn genomen als antwoord hierop. Deze omvatten het intensiveren van de gesprekken met Prodware en gesprekken die Qurius heeft gehad met andere partijen, in binnen- en buitenland, die een belang in de overname van Qurius of delen ervan toonden. Om in dialoog met een partij te treden, toetste Qurius de voorstellen van welke geïnteresseerde partij dan ook, aan vastgestelde criteria; het bestuur overwoog daarbij onder meer de intenties van de belangstellenden, de kwaliteit van de gepresenteerde business case alsmede de financiële draagkracht. Het scenario met Prodware paste bij het idee van aansluiting bij een grotere groep zodat continuïteit voor klanten en de bedrijfsvoering verzekerd worden in het belang van alle belanghebbenden. Prodware S.A. Prodware, opgericht in 1989, creëert, integreert en host IT-oplossingen voor bedrijven. Prodware werkt in een sector waar succes een combinatie van een grote IT-expertise en industriële knowhow vereist. Prodware bedient meer dan actieve klanten en is een belangrijke deelnemer en partner voor de installatie en beheer van mondiale IT-oplossingen en toepassingen. De Prodware Groep, aanwezig in 10 landen en met sterke internationale, strategische allianties, ondersteunt bedrijven bij hun internationale expansie. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming helpt Prodware haar klanten bij hun voortgang naar het bereiken van duurzame ontwikkeling met haar GreenITude aanbod van oplossingen en diensten. Qurius N.V. Qurius biedt strategische bedrijfsoplossingen met behulp van IT. De integrale, organisatie-brede benadering door Qurius resulteert in oplossingen op het gebied van ontwerp, architectuur, infrastructuur, implementatie en systeembeheer van op Microsoft gebaseerde systemen. Vanuit een tiental vestigingen en met het hoofdkantoor in Zaltbommel, bedient Qurius klanten door heel Europa. Daarbij zijn Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Tsjechië de kernlanden. Qurius richt zich op middelgrote en grotere bedrijven en organisaties. Centraal in de visie van Qurius staat innovatie, Het Nieuwe Zakendoen en duurzaamheid. De onderneming heeft als doel om in 2014 honderd procent duurzaam te opereren. Qurius is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam.

5 Contact Qurius N.V., Albert Holtzappel, Manager Corporate Communication & Investor Relations, +31 (0) , +31 (0)

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011.

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Aangezien de vergadering in de Engelse taal plaatsvond en is genotuleerd prevaleert

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Ahold en Delhaize kondigen fusievoornemen aan

Ahold en Delhaize kondigen fusievoornemen aan 24 juni 24, 2015 07:45 CET Gereguleerde Informatie Ahold en Delhaize kondigen fusievoornemen aan Ahold en Delhaize kondigen voornemen aan hun ondernemingen te combineren in een fusie van gelijken De fusie

Nadere informatie

Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group

Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Printing Holding B.V. (de Bieder ) en Roto Smeets Group N.V. ( RSG ) ingevolge artikel 5 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze mededeling en

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 4 mei 2012 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN Value8 N.V. (een naamloze vennootschap opgericht

Nadere informatie

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht OP ALLE NIET REEDS DOOR DE BIEDER GEHOUDEN

Nadere informatie

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Jaar Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 PROFIEL Heineken Holding N.V., houdster van 50,005 procent van

Nadere informatie

Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande Mediq aandelen van Advent

Aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande Mediq aandelen van Advent Dit is een gezamenlijk persbericht van AI Garden B.V. en Mediq N.V. ingevolge Artikel 10 lid 3 en Artikel 18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (het Bob) in verband met het aanbevolen openbare

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Persbericht. De Bilt, 15 juni 2010

Persbericht. De Bilt, 15 juni 2010 Grontmij N.V. De Bilt, 15 juni 2010 Persbericht Grontmij en Ginger vormen toonaangevend Europees ingenieursadviesbureau Toevoeging van Frankrijk als nieuwe thuismarkt voor Grontmij met kwalitatief hoge

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Merkvisie PostNL In een wereld waarin digitale toepassingen een steeds groter deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn er steeds

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie