ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013"

Transcriptie

1 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden") waaronder de cumulatief financieringspreferente aandelen ("Financieringspreferente Aandelen") in het kapitaal van Royal Imtech N.V. (de "Vennootschap") geconverteerd kunnen worden in gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ("Gewone Aandelen"). Deze Conversievoorwaarden betreffen de voorwaarden als waarnaar wordt verwezen in artikel 4a.1 van de voorgestelde statuten van de Vennootschap. 1 Conversieformule Het aantal Gewone Aandelen waarin een Financieringspreferent Aandeel kan worden geconverteerd, zal aan de hand van de volgende formule worden berekend: Waarbij: P X P = de gezamenlijke nominale waarde van de Financieringspreferente Aandelen die worden geconverteerd vermeerderd met het totaal als agio op deze Financieringspreferente Aandelen gestorte bedrag, en vermeerderd met aangegroeid maar niet betaald en niet betaalbaar gesteld dividend op de te converteren Financieringspreferente Aandelen X = de Conversieprijs zijnde de Uitgifteprijs (als hieronder onder 2 gedefinieerd), met inachtneming van aanpassingen als hieronder uiteengezet onder 4 (de "Conversieprijs") van kracht op de dag waarop de houder van de Financieringspreferente Aandelen per schriftelijk bericht aan de Vennootschap, de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") verzoekt de conversie te laten plaatsvinden. 2 Uitgifteprijs De uitgifteprijs is gelijk aan het bij uitgifte op de Financieringspreferente Aandelen gestorte bedrag, welk bedrag bestaat uit de nominale waarde van de aandelen en het op de aandelen gestorte agio (de "Uitgifteprijs"). 3 Afronding bij fracties van aandelen De resultante van een formule zal naar beneden worden afgerond tot het eerste ronde getal. Er zal geen aanspraak op fracties van Gewone Aandelen ontstaan. 4 Aanpassing van de Conversieprijs De Conversieprijs zal worden aangepast onder de omstandigheden als uiteengezet in en in overeenstemming met de bepalingen van de Bijlage bij deze Annex II. Een Engelse versie van deze Annex II bij de agenda is tevens beschikbaar en kan worden geraadpleegd en gedownload via In geval van verschillen, al dan niet in interpretatie, tussen deze Nederlandse tekst en de Engelse tekst, zal de Engelse taal prevaleren. 1 / 9

2 BIJLAGE BIJ ANNEX II AANPASSING VAN DE CONVERSIEPRIJS 1 Definities 1.1 Definities die gebruikt worden in deze bijlage hebben de betekenis als daaraan toegekend in Annex II tenzij anders aangegeven. 1.2 In deze bijlage zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben: "Cash of Aandelen Dividend" betekent ieder dividend of andere uitkering in contanten betaald of betaalbaar gesteld op Gewone Aandelen, zonder inachtneming van eventuele dividendbelasting, (a) (i) (ii) indien een dividend of andere uitkering in contanten is aangekondigd, welke uitkering, al dan niet op verzoek van de houder van Gewone Aandelen, wordt voldaan door de uitgifte of levering van Gewone Aandelen of andere activa; of een kapitalisatie van winst of reserves is aangekondigd welke, al dan niet op verzoek van de houder van Gewone Aandelen, wordt voldaan door een betaling in contanten, het dividend of de andere uitkering gezien zal worden als een dividend of andere uitkering in contanten gelijk aan het bedrag gelijk aan het hoogste van: (x) (y) een dergelijke betaling in contanten; en de naar volume gewogen gemiddelde prijs ("VWAP") van Gewone Aandelen op het moment van de eerste publieke aankondiging van een dergelijk dividend, een dergelijke uitkering of een dergelijke kapitalisatie, of, indien later, de datum waarop het aantal Gewone Aandelen (of de omvang van een dergelijke andere activa, indien van toepassing) dat uitgegeven of geleverd zal worden, wordt bepaald; of (b) indien Gewone Aandelen zullen worden uitgegeven bij wijze van kapitalisatie van winst of reserves, waarbij een dergelijke uitgifte wordt aangeduid als, of plaatsvindt in de plaats van, een uitkering in contanten (al dan niet in het geval dat een uitkering in contanten is aangekondigd of anders aan houders van Gewone Aandelen betaalbaar zou zijn gesteld, al dan niet na een daartoe strekkende keuze van deze aandeelhouders), zal deze uitgifte worden aangemerkt als een dividend of uitkering in contanten van een bedrag gelijk aan de VWAP van de betreffende Gewone Aandelen op de dag van de eerste publieke aankondiging van een dergelijke uitgifte, of, indien later, de dag waarop het aantal Gewone Aandelen dat zal worden uitgegeven wordt bepaald. "Fusie" betekent iedere (i) consolidatie, samenvoeging of fusie van de Vennootschap met of in een andere entiteit (anders dan een consolidatie, samenvoeging of fusie waarbij de Vennootschap de voortbestaande entiteit is) of (ii) een juridische splitsing van de Vennootschap (niet zijnde een Afsplitsing als hieronder gedefinieerd). 2 / 9

3 "Rendementsgrondslag" betekent voor ieder Financieringspreferent Aandeel het gezamenlijke bedrag van (i) het nominaal op de Financieringspreferente Aandelen gestorte bedrag en (ii) de agio betaald op het eerste Financieringspreferente Aandeel van de betreffende serie, het voorgaande in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap. 2 Niet- Fusie gebeurtenissen 2.1 Splitsing of samenvoeging van Gewone Aandelen Als Gewone Aandelen worden gesplitst in een groter aantal of samengevoegd tot een kleiner aantal Gewone Aandelen (anders dan in het kader van een Fusie), dan zal de Conversieprijs aangepast worden vanaf de datum waarop die betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden door de dan geldende Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 1 hieronder opgenomen in Sectie Het met een korting toekennen van rechten tot het verkrijgen van Gewone Aandelen Als de Vennootschap aan bestaande houders van Gewone Aandelen een recht tot het verkrijgen of nemen van extra Gewone Aandelen toekent of doet toekennen, dan zal de Conversieprijs aangepast worden vanaf de ex-dividend datum van een dergelijke toekenning door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 2 hieronder opgenomen in Sectie Verkoop van Gewone Aandelen met een aanzienlijke korting Als de Vennootschap Gewone Aandelen verkoopt of Gewone Aandelen doet verkopen voor een prijs die lager ligt dan 95 procent van de marktprijs van de Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de dag waarop de eerste openbare aankondiging van een dergelijke verkoop plaatsvindt, dan zal de Conversieprijs direct volgend op de prijsbepaling van de te verkopen Gewone Aandelen worden aangepast door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 3 hieronder opgenomen in Sectie Uitkering van Gewone Aandelen Als de Vennootschap Gewone Aandelen uitkeert of doet uitkeren aan bestaande houders van Gewone aandelen (anders dan als Cash of Aandelen Dividend) door middel van kapitalisatie van winst of reserves, dan zal de Conversieprijs aangepast worden vanaf de exdividend datum van een dergelijke uitkering door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 1 hieronder opgenomen in Sectie Uitkering van een aan aandelen verbonden effect Als de Vennootschap effecten die converteerbaar zijn in of inwisselbaar voor of anderszins recht geven op Gewone Aandelen, uitkeert of doet uitkeren aan houders van Gewone Aandelen, dan zal de Conversieprijs vanaf de ex-dividend datum van een dergelijke uitkering aangepast worden door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 2 hieronder opgenomen in Sectie Toekenning van rechten tot het verkrijgen van een aan aandelen verbonden effect Als de Vennootschap een recht of ander effect toekent of doet toekennen aan bestaande houders van Gewone Aandelen, dat ziet op het kopen of anderszins verkrijgen van effecten die converteerbaar zijn in of inwisselbaar voor of op een andere wijze recht geven op Gewone Aandelen, dan zal de Conversieprijs aangepast worden vanaf de ex-dividend datum van een dergelijke toekenning door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 2 hieronder opgenomen in Sectie 3. 3 / 9

4 2.7 Uitgifte van aan Gewone Aandelen verbonden effecten met een aanzienlijke korting Als de Vennootschap effecten die converteerbaar zijn in of inwisselbaar voor of op een andere wijze recht geven op Gewone Aandelen, of rechten of opties tot het verkrijgen of nemen van Gewone Aandelen, uitgeeft, verkoopt of doet uitgeven of verkopen en de prijs per toegekend effect (vast te stellen per Gewoon Aandeel op basis van de initiële conversie- of inwisselprijs of verhouding) samen met enige andere van de Vennootschap ontvangen of te ontvangen tegenprestatie met betrekking tot dergelijke effecten (vast te stellen per Gewoon Aandeel als hiervoor uiteengezet) minder is dan 95 procent van de marktprijs van de Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de dag van de eerste openbare aankondiging van een dergelijke uitgifte van deze effecten, dan zal de Conversieprijs aangepast worden per het moment direct volgend op het moment waarop de prijs van het betreffende effect wordt vastgesteld door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 3 hieronder opgenomen in Sectie Het toekennen van rechten op andere activa Als de Vennootschap een recht of ander effect tot het verkrijgen van activa voor een prijs lager dan de reële marktprijs ("Fair Market Value") toekent aan bestaande houders van Gewone Aandelen (welk toekenning niet reeds wordt bestreken door een andere Sectie van deze Sectie 2), dan zal de Conversieprijs aangepast worden vanaf de ex-dividend datum van een dergelijke toekenning door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 2 hieronder opgenomen in Sectie Buitengewoon dividend Als een buitengewoon dividend wordt uitgekeerd op de Gewone Aandelen, dan zal de Conversieprijs aangepast worden vanaf de ex-dividend datum van een dergelijk Cash of Aandelen Dividend door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met Formule 5 hieronder opgenomen in Sectie 3, tenzij anders overeengekomen door de Vennootschap en de betreffende houder van Financieringspreferente Aandelen Afsplitsing of splitsing van Gewone Aandelen in verschillende soorten van aandelen Als de Vennootschap aan houders van Gewone Aandelen aandelen in het kapitaal van een andere entiteit dan de Vennootschap ("Afsplitsingsaandelen") uitkeert of doet uitkeren (een "Afsplitsing") of de Gewone Aandelen splitst in twee of meer afzonderlijke genoteerde soorten aandelen (een "Herclassificatie") (dergelijke nieuwe soorten aandelen de "Geherclassificeerde Effecten"), dan zal ter keuze van de Vennootschap (en in overleg met een financieel adviseur) één van de volgende aanpassingen gemaakt worden (als toepasselijk en met inachtneming van het onderstaande), welke aanpassing effect zal hebben vanaf de ex-dividend datum van de Afsplitsing of vanaf de dag van de Herclassificatie: (i) in het geval van een Afsplitsing of een Herclassificatie waarbij de Afsplitsingsaandelen of Geherclassificeerde Effecten, als toepasselijk, verhandeld worden op een erkende effectenbeurs, omvatten de Gewone Aandelen dan wel (a) de Gewone Aandelen direct voorafgaand aan een dergelijke aanpassing samen met de Afsplitsingsaandelen (in het geval van een Afsplitsing) of (b) de Gewone Aandelen direct voorafgaand aan een dergelijke aanpassing samen met de Geherclassificeerde Effecten (in het geval van een Herclassificatie), in beide gevallen voor gelijke aantallen als een houder van Financieringspreferente Aandelen had ontvangen als hij de Financieringspreferente Aandelen had geconverteerd in Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de registratiedatum van een dergelijke Afsplitsing of de dag waartegen een dergelijke Herclassificatie effect krijgt; 4 / 9

5 (ii) (iii) (iv) in het geval van een Afsplitsing, zal de Conversieprijs aangepast worden door de Conversieprijs te vermenigvuldigen met de breuk zoals uitgedrukt in Formule 2 hieronder opgenomen in Sectie 3; in het geval van een Afsplitsing, waarbij de Afsplitsingsaandelen verhandeld worden op een erkende effectenbeurs, zal de Vennootschap een gelijk aantal Afsplitsingsaandelen leveren aan alle houders van Financieringspreferente Aandelen binnen vijf werkdagen na de ex-dividend datum van de Afsplitsing als een houder van Financieringspreferente Aandelen had ontvangen als hij deze Financieringspreferente Aandelen had geconverteerd in Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de registratiedatum van een dergelijke Afsplitsing of de dag waartegen een dergelijke Herclassificatie plaatsvindt; in het geval van een Afsplitsing, waarbij de Afsplitsingsaandelen verhandeld worden op een erkende effectenbeurs zal de Vennootschap binnen vijf werkdagen na de exdividend datum van de Afsplitsing, aan iedere houder van Financieringspreferente Aandelen een bedrag in euro's betalen gelijk aan het aantal Afsplitsingsaandelen dat een houder van Financieringspreferente Aandelen bij een dergelijke Afsplitsing had mogen ontvangen als hij de Financieringspreferente Aandelen had geconverteerd in Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de registratiedatum van een dergelijke Afsplitsing vermenigvuldigd met de Fair Market Value van een Afsplitsingsaandeel. Indien de Vennootschap Optie (i) kiest: (y) (z) In het geval van een Afsplitsing, zal ieder Financieringspreferent Aandeel daarna converteerbaar zijn in Gewone Aandelen en in Afsplitsingsaandelen (een aantal als vastgesteld in overeenstemming met Optie (i) met in inachtneming van, mutatis mutandis, de aanpassingen overeenkomstig deze Conversievoorwaarden) waarbij voor dergelijke doeleinden de initiële Conversieprijs van dergelijke Afsplitsingaandelen per de Afsplitsing berekend zal worden door de Rendementsbasis van de Financieringspreferente Aandelen gehouden door de betreffende houder van Financieringspreferente Aandelen te delen door het aantal Afsplitsingsaandelen dat de houder van zulke Financieringspreferente Aandelen had mogen ontvangen als hij de Financieringspreferente Aandelen had geconverteerd in Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de registratiedatum van een dergelijke Afsplitsing. Er zullen geen aanpassingen gedaan worden met betrekking tot de Conversieprijs van de Gewone Aandelen als een gevolg van een dergelijke Afsplitsing. In het geval van een Herclassificatie, zullen de Financieringspreferente Aandelen daarna converteerbaar zijn in iedere soort van de Geherclassificeerde Effecten (waarbij het aantal overeenkomstig Optie (i) wordt vastgesteld, met inachtneming van de aanpassing van dit aantal overeenkomstig, mutatis mutandis, deze Conversievoorwaarden) en voor deze doeleinden zal de initiële Conversieprijs met betrekking tot alle soorten van Herclassificatie Effecten per de Herclassificatie berekend worden door het delen van de Rendementsbasis van de Financieringspreferente Aandelen gehouden door de betreffende houder van Financieringspreferente Aandelen door het aantal Herclassificatie Effecten dat de houder van een dergelijk Financieringspreferent Aandeel zou hebben ontvangen als hij de Financieringspreferente Aandelen had geconverteerd in Gewone Aandelen direct voorafgaand aan de dag waarop een dergelijke Herclassificatie plaatsvindt. Indien de Vennootschap Optie (iii) of (iv) kiest zullen de Financieringspreferente Aandelen converteerbaar blij- 5 / 9

6 ven in Gewone Aandelen overeenkomstig deze Conversievoorwaarden en zal geen aanpassing gemaakt worden met betrekking tot de Conversieprijs in verband met de Afsplitsing Inkoop van Gewone Aandelen boven de marktwaarde Indien de Vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen een tender bod of ruil bod doet op de Gewone Aandelen en de Fair Market Value van de contanten en andere tegenprestatie aangeboden per Gewoon Aandeel de waarde "P" in Formule 4 in Sectie 3 hieronder overschrijdt, dan zal de Conversieprijs aangepast worden met terugwerkende kracht vanaf het begin van de werkdag direct na het aflopen van het tenderbod of ruil bod door het vermenigvuldigen van de Conversieprijs met de breuk (welke niet groter zal zijn dan 1) zoals uitgedrukt in Formule 4 in Sectie 3 hieronder. 3 Aanpassingsformules De formules die toegepast dienen te worden in Sectie 2 om de Conversieprijs aan te passen zijn als volgt: Formule 1: X Y X = het aantal uitstaande Gewone Aandelen direct voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis; Y = het aantal uitstaande Gewone Aandelen direct na een dergelijke gebeurtenis; Formule 2: P d P P = het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse VWAPs van de Gewone Aandelen gedurende drie werkdagen direct voorafgaand aan de eerste dag waarop de Gewone Aandelen, ex de betreffende uitkering, dividendrechten of andere rechten verhandeld worden op Euronext Amsterdam; d = de Fair Market Value van de uitkering, dividendrechten of andere rechten of activa die de betreffende toekenning betreffen, als toepasselijk. Formule 3: X + (Z x c / P) X + Z X = het aantal uitstaande Gewone Aandelen direct voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis; P = het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse VWAPs van de Gewone Aandelen gedurende drie werkdagen direct voorafgaand aan de dag van de eerste publieke aankondiging van de relevante uitgifte of verkoop; Z = het aantal (i) te verkopen Gewone Aandelen of (ii) Gewone Aandelen waarin dergelijke andere effecten geconverteerd of omgewisseld kunnen worden of anderszins recht op geven; 6 / 9

7 c = (i) de prijs per te verkopen Gewoon Aandeel of (ii) de prijs van de te verkopen of uit te geven effecten die converteerbaar zijn in of inwisselbaar voor Gewone Aandelen of op een andere wijze recht geven op Gewone Aandelen, vermeerderd met enige andere tegenprestatie ontvangen of te ontvangen met betrekking tot dergelijke effecten, vastgesteld per Gewoon Aandeel op basis van de initiële uitgifte, verkoop, conversie of inwisselprijs of ratio, als toepasselijk. Formule 4: N 1 x P A + (N 2 x P) N1 = het aantal uitstaande Gewone Aandelen per het laatste moment (het "Afloopmoment") dat aandelen onder het tender bod of ruil bod aangeboden kunnen worden (met inachtneming van eventuele wijzigingen van de voorwaarden van het bod), inclusief alle Gewone Aandelen die rechtsgeldig aangeboden zijn en niet vervolgens teruggetrokken zijn vanaf het Afloopmoment (de "Verkregen Aandelen"); N2 = het aantal uitstaande Gewone Aandelen op het Afloopmoment, exclusief de Verkregen Aandelen; P = het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse VWAPs van de Gewone Aandelen gedurende de drie werkdagen direct voorafgaand aan de dag van de aankondiging van het tender bod of ruil bod; A = de Fair Market Value van de totale tegenprestatie te betalen aan de houders van Gewone Aandelen op basis van de aanvaarding (tot het maximum zoals vermeld in de voorwaarden van het tender bod of ruil bod) van de Verkregen Aandelen. Formula 5: (P E) P P = het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse VWAPs van de Gewone Aandelen gedurende de acht werkdagen direct voorafgaand aan de eerste dag waarop de Gewone Aandelen verhandeld worden op Euronext Amsterdam ex het betreffende Cash of Aandelen Dividend; E = ieder Cash of Aandelen Dividend (het "Relevante Dividend") betaald of uitgekeerd in een Relevant Jaar waarbij de som van (i) het Relevante Dividend per Gewoon Aandeel en (ii) het gezamenlijke andere Cash of Aandelen Dividend of de betaalde cash met betrekking tot een dergelijk Relevant Jaar, het Drempelbedrag overschrijdt. "Relevant Jaar" betekent de periode van 12 maanden startend op en inclusief de dag van uitgifte van de betreffende Financieringspreferente Aandelen en eindigend op, maar exclusief de datum die 12 maanden na deze datum valt en iedere volgende periode startend op, en inclusief, de laatste dag van het voorgaande Relevante Jaar en eindigend op, maar exclusief, de datum die 12 maanden daarna valt. "Drempelbedrag" betekent met betrekking tot ieder Relevant jaar een bedrag gelijk aan 40% van het netto resultaat van de Vennootschap na aftrek van eenmalige posten waaronder resultaten behaald door het verkopen of afstoten van onderdelen van de Vennoot- 7 / 9

8 schap en het vrijvallen van reserveringen, gedeeld door het aantal Gewone Aandelen dat gerechtigd is tot een pro rata deel van het Relevante Dividend indien gedurende het Relevante Jaar betaald. Het netto resultaat van de Vennootschap zal worden bepaald op basis van de meest recent vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap beschikbaar per het begin van het Relevante Jaar. 4 Fusies Indien, met betrekking tot een Fusie, de vergoeding voor de Gewone Aandelen bestaat uit (of naar keuze van de aandeelhouder kan bestaan uit) aandelen (in het kapitaal van de Vennootschap of in het kapitaal van een andere entiteit) die op een erkende effecten beurs worden verhandeld ("Nieuwe Effecten"), contanten, aandelen (anders dan Nieuwe Effecten) of andere activa (dan wel van de Vennootschap dan wel van een andere entiteit) ("Andere Vergoeding") of een combinatie van Nieuwe Effecten en Andere Vergoeding ("Gecombineerde Vergoeding"), dan zal op de dag van de Fusie of daarna, ieder Financieringspreferent Aandeel converteerbaar zijn in het aantal Nieuwe Effecten, de Andere Tegenwaarde of de Gecombineerde Tegenwaarde, waartoe een houder van Financieringspreferente Aandelen gerechtigd was geweest indien deze zijn Financieringspreferente Aandelen direct voorafgaand aan de Fusie had geconverteerd in Gewone Aandelen. Indien ingevolge het voorgaande de Financieringspreferente Aandelen converteerbaar zullen zijn in activa (deels) bestaande uit Nieuwe Effecten, zal de initiële Conversieprijs met betrekking tot dergelijke Nieuwe Effecten berekend worden door de Rendementsgrondslag van ieder Financieringspreferent Aandeel te delen door het aantal Nieuwe Effecten (welk aantal overeenkomstig het bovenstaande zal worden bepaald). 5 Andere aanpassingen Geen aanpassingen met betrekking tot de Conversieprijs zijn vereist dan degene die hierboven zijn vermeld. Echter, indien de Vennootschap in overleg met de houders van Financieringspreferente Aandelen te goeder trouw bepaalt dat een aanpassing gemaakt zou moeten worden met betrekking tot de Conversieprijs als gevolg van een of meer gebeurtenissen of situaties die niet genoemd worden in deze Conversievoorwaarden (zelfs als deze gebeurtenis of situatie specifiek wordt uitgesloten van de reikwijdte van een van de secties 2 en 4 hierboven), dan zal de Vennootschap een financieel adviseur vragen om zo snel als mogelijk te bepalen of en zo ja, wat voor aanpassing met betrekking tot de Conversieprijs eerlijk en redelijk is in reactie op de betreffende gebeurtenis of situatie. Nadat de financieel adviseur dit bepaald heeft, zal een dergelijke aanpassing (indien van toepassing) gemaakt worden en zal deze van kracht worden overeenkomstig het hieromtrent door de financieel adviseur bepaalde. Anders dan door een samenvoeging van Gewone Aandelen of op grond van paragraaf 2.10 of deze paragraaf 5, zal geen aanpassing worden gemaakt die leidt tot een verhoging van de Conversieprijs. 6 Procedures De Vennootschap zal de aanpassingen maken met betrekking tot de Conversieprijs ingevolge Sectie 2 en 4. Indien de Vennootshap een schriftelijk bezwaar ontvangt van een van de houders van Financieringspreferente Aandelen met betrekking tot de voorgestelde aanpassingen, zullen de Vennootschap en de houders van Financieringspreferente Aandelen te goeder trouw overleggen met het doel overeenstemming te bereiken over de betreffende aanpassing. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, zal een financieel adviseur alle aanpassingen maken met betrekking tot de Conversieprijs ingevolge Secties 2 of 4 en het geschil met een bindend advies beslechten. De Conversieprijs die resulteert als gevolg 8 / 9

9 van enige aanpassing als voorzien in 2 en 4 zal afgerond worden op de dichtstbijzijnde 0.001, waarbij naar boven zal worden afgerond. Iedere verwijzing in deze Conversievoorwaarden naar het aantal uitstaande Gewone Aandelen, betreft een verwijzing naar het aantal uitstaande Gewone Aandelen met uitzondering van de Gewone Aandelen die gehouden worden door de Vennootschap voor haar eigen rekening of door een dochtermaatschappij voor rekening van de Vennootschap. 7 Diversen 7.1 Werknemersparticipatieplannen Geen van de voorgaande bepalingen ten aanzien van de aanpassing van de Conversieprijs zal toepassing vinden als gevolg van bona fide plannen met betrekking tot de remuneratie van werknemers, bestuurders of consultants van de Vennootschap of van een van haar dochterondernemingen. 7.2 De minimis uitzondering De Conversieprijs zal niet worden aangepast in overeenstemming met Secties 2 of 4 indien de aanpassing zou resulteren in een verandering van de Conversieprijs van minder dan één procent, met dien verstande dat iedere aanpassing die anders wel vereist was en ieder bedrag waarmee de Conversieprijs naar beneden is afgerond ingevolge Sectie 6 in acht genomen zal worden bij een volgende aanpassing. Een Engelse versie van deze bijlage bij Annex II bij de agenda is tevens beschikbaar en kan worden geraadpleegd en gedownload via In geval van verschillen, al dan niet in interpretatie, tussen deze Nederlandse tekst en de Engelse tekst, zal de Engelse taal prevaleren. 9 / 9

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V.

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. Royal Imtech N.V. (''Imtech'') stelt voor haar vermogenspositie te versterken door tot een bedrag van EUR

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. (te noemen: Koninklijke Ahold Delhaize N.V.) Nieuw artikel 4 lid 6 Dit document geeft een toelichting op een voorgestelde

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.,

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., Alsmede voor agendapunt 2 (a, b en c) een vergadering van houders van gewone aandelen. Dinsdag, 21 januari 2014 vanaf 10:00 Ten kantore

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 25 april 2012 (15:00 uur) Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11 Bedrijfscombinaties en administratie Opgave 11.3* BV A neemt op 1 mei BV B over. De balans per 30 april van BV A is als volgt: Balans BV A per 30 april Activa 1.730.000 Geplaatst kapitaal 350.000 Reserve

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE EN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

12 Het eigen vermogen

12 Het eigen vermogen 12 Het eigen vermogen hoofdstuk 12.1 C 12.2 C 12.3 C 12.4 A 12.5 B 12.6 D 12.7 B 12.8 A 12.9 D 12.10 A 12.11 C 12.12 B 12.13 B 12.14 D 12% van 30.000.000 = 3.600.000 12.15 C 1.000.000 / 20.000.000 = 0,05

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV

Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV Dit document bevat een toelichting op de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergaderingen

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore.

Agenda. 3 Goedkeuring van het voorstel tot het beëindigen van de notering van de gewone aandelen ABN AMRO Holding N.V. aan de beurs van Singapore. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. ( ABN AMRO ), te houden op woensdag 25 augustus 2004, aanvang 14.00 uur, Hoofdkantoor ABN AMRO Bank N.V., Gustav

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 25 MAART 2009 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2008 De Raad van Bestuur zal een

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 20 augustus

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

DEFINITIES. De volgende met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben de volgende betekenis:

DEFINITIES. De volgende met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben de volgende betekenis: BIJLAGE 1.1 BIJ DE INVESTERINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN, DE GEMEENTE ROTTERDAM EN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. DEFINITIES De volgende met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen

Nadere informatie

Condor International NV Louizalaan 487 B-1050 Elsene

Condor International NV Louizalaan 487 B-1050 Elsene Condor International NV Louizalaan 487 B-1050 Elsene Ondememingsnummer 0477 301 069 RPR Brussel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING M.B.T. DE UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie