TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ De ondergetekenden: 1. a. Jeroen van der Veer; b. Malcolm Arthur Brinded; c. Robert John Routs; d. Linda Zarda Cook; en e. Peter Robert Voser, tezamen vormend de voltallige raad van beheer van Shell Petroleum N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag, handelsregisternummer: (de "Verkrijgende Vennootschap"); en 2. a. Jeroen van der Veer; b. Linda Zarda Cook; c. Jhr Aarnout Alexander Loudon; d. Adrianus Gerardus Jacobs; e. Lawrence Robert Ricciardi; en f. Christina Jacqueline Michelle Morin-Postel, tezamen vormend de voltallige raad van bestuur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag, handelsregisternummer: (de "Verdwijnende Vennootschap"),

2 2 overwegende: Dit is voor elk van de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap de toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW") op het voorstel tot fusie van dezelfde datum als de datum van deze toelichting. verklaren: Fusie 1. De Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap hebben het voornemen te fuseren in de zin van boek 2, titel 7, afdelingen 2 en 3 BW, waarbij de Verkrijgende Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verkrijgt en waarbij de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan. Redenen 2. Voor de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap gelden de volgende redenen om te fuseren: het bereiken van voordelen op het gebied van governance, management en fiscaliteit. De fusie zal de organisatorische structuur van de Shell Groep (zijnde Royal Dutch Shell plc ("Royal Dutch Shell") en haar dochtervennootschappen en dochterondernemingen) vereenvoudigen. De herstructurering geeft Royal Dutch Shell ook de mogelijkheid meer omvattende fiscale voordelen te behalen over 2005 en daarna, door het samenvoegen van de vennootschappen onderworpen aan Nederlandse belastingheffing in één Nederlandse fiscale eenheid en het samenvoegen van de vennootschappen onderworpen aan belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk in één Engelse fiscale eenheid. In het bijzonder zal in Nederland als gevolg van de fusie de fiscale consolidatie tussen de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap op 1 januari 2005 kunnen ingaan indien de fusie in 2005 van kracht wordt. De fusie zal voorts mogelijke verwarring bij investeerders door het bestaan van twee openbare vennootschappen binnen de Shell Groep wegnemen en de daaraan verbonden dubbele administratieve lasten wegnemen. Zoals reeds als mogelijkheid overwogen toen de unificatie tot stand kwam, biedt de fusie aan Royal Dutch Shell de mogelijkheid om een 100% belang in de Verdwijnende Vennootschap te verkrijgen op een wijze die naar verwachting minder tijd zal kosten en procedureel efficiënter zal zijn dan een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht. Een ander voordeel van de fusie ten opzichte van een uitkoopprocedure onder Nederlands recht is dat het alternatief van de loan notes onderdeel kan zijn van het voorstel tot fusie. Werkzaamheden 3. Wat de werkzaamheden van de te fuseren vennootschappen betreft, heeft de fusie tot gevolg dat de werkzaamheden van de Verdwijnende Vennootschap worden voortgezet door de Verkrijgende Vennootschap. Juridische gevolgen 4. Vanuit juridisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan en dat haar vermogen onder algemene titel wordt verkregen door de Ver-

3 3 krijgende Vennootschap. Door de totstandkoming van de fusie en de herstructurering zal Royal Dutch Shell een 100% belang in de Verkrijgende Vennootschap houden. Economische en sociale gevolgen 5. Vanuit economisch oogpunt wordt verwacht dat de fusie zal leiden tot belasting- en kostenbesparingen. Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie geen gevolgen, omdat de Verdwijnende Vennootschap geen werknemers heeft. Ruilverhouding van de aandelen 6. De ruilverhouding van de aandelen zoals uiteengezet in paragraaf 12 van het voorstel tot fusie is als volgt vastgesteld: Het voorstel te fuseren wordt gedaan om de redenen vermeld onder 2. Zoals uiteengezet biedt deze wijze van fusie voor Royal Dutch Shell de gelegenheid om een 100% belang in de Verdwijnende Vennootschap te verkrijgen op een wijze die naar verwachting minder tijd zal kosten en procedureel efficiënter zal zijn dan een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht en tegen betaling aan de minderheidsaandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap (dat wil zeggen: de andere aandeelhouders dan Royal Dutch Shell) van een vergoeding in geld die uit financieel oogpunt redelijk is voor de minderheidsaandeelhouders. Een bijkomend voordeel van de gekozen wijze van fusie is dat schuldvorderingen ("loan notes") kunnen worden aangeboden aan bepaalde aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap die ingezetene zijn in het Verenigd Koninkrijk, welk alternatief niet beschikbaar zou zijn in het geval van een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht. Tegen de achtergrond van deze doelstellingen zijn de ruilverhouding van de aandelen en de vergoeding in geld verschuldigd aan de minderheidsaandeelhouders die krachtens de ruilverhouding van de aandelen geen recht hebben op een aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, als volgt vastgesteld: De ruilverhouding van de aandelen is zodanig berekend dat aan geen enkele minderheidsaandeelhouder een aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap zal worden toegekend. Dientengevolge zullen de minderheidsaandeelhouders gerechtigd zijn tot een vergoeding in geld, of indien een minderheidsaandeelhouder een daarvoor in aanmerking komende ingezetene van het Verenigd Koninkrijk is, ter keuze van een dergelijke minderheidsaandeelhouder, loan notes in plaats van geld. Voorafgaand aan de fusie bedraagt het aantal uitstaande aandelen in de Verdwijnende Vennootschap In het kader van de fusie zal een deel van deze aandelen worden omgeruild in 105 A aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap met een nominale waarde van EUR elk en 1 B aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap met een nominale waarde van EUR Dit is het resultaat van een ruilverhouding van aandelen voor 1 A aandeel en

4 4 aandelen voor 1 B aandeel. Een aandeelhouder moet alle 105 A aandelen toegekend krijgen teneinde het B aandeel toegekend te krijgen. Een houder van aandelen in de Verdwijnende Vennootschap aan wie, op basis van het vorenstaande, het B aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap is toegekend, zal geen enkele vergoeding ontvangen voor verdere aandelen die hij in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap houdt. Alle A aandelen en het B aandeel zullen feitelijk worden toegekend aan Royal Dutch Shell. Tegen de achtergrond van de hiervoor uiteengezette doelstellingen heeft geen afzonderlijke waardering van de Verdwijnende Vennootschap plaatsgevonden om het aantal aandelen te bepalen dat aan Royal Dutch Shell zal worden toegekend, omdat een dergelijke waardering geen invloed heeft op de ruilverhouding van de aandelen. Elke waarderingsmethode die op consistente wijze zou worden toegepast op zowel de Verdwijnende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap zou in dit geval erin resulteren dat Royal Dutch Shell een 100% belang in de Verkrijgende Vennootschap verkrijgt in ruil voor haar belang van ongeveer 99,1% in de Verdwijnende Vennootschap, in aanmerking nemende dat een vergoeding in geld wordt betaald aan de minderheidsaandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap. De ruilverhouding van de aandelen vloeit te dien einde voort uit het aantal aandelen in de Verdwijnende Vennootschap dat wordt gehouden door de minderheidsaandeelhouders en niet uit de waarde van het onderliggende vermogen en voorts uit het aantal aandelen waarin het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap per het van kracht worden van de fusie is verdeeld, dat zodanig is samengesteld dat de Verkrijgende Vennootschap in staat is om aan de minderheidsaandeelhouders een vergoeding in geld - of loan notes, indien van toepassing - te betalen, welke uit financieel oogpunt redelijk en evenwichtig is voor deze minderheidsaandeelhouders. In dit verband wordt erop gewezen dat Nederlands recht bepaalt dat het totale bedrag van de vergoeding in geld tezamen met de totale waarde van de loan notes, dat wordt betaald aan de minderheidsaandeelhouders, niet meer mag bedragen dan 10% van de totale nominale waarde van de aandelen die in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend. Om deze reden is de nominale waarde van de aandelen die door de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend relatief hoog. De vergoeding in geld die krachtens de ruilverhouding van de aandelen wordt betaald voor de aandelen in de Verdwijnende Vennootschap gehouden door de minderheidsaandeelhouders, is per 31 oktober 2005 vastgesteld op EUR 52,21 per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,56 elk in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap. Houders van aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap op de daarvoor geldende registratiedatum zullen tevens van de Verdwijnende Vennootschap ontvangen het interim-dividend over het derde kwartaal 2005 groot EUR 0,46 per aandeel (of USD 0,5556 per aandeel voor houders van aandelen in het New York register) dat op 15 december 2005 betaalbaar wordt gesteld. Evenals het geval is bij een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht, is erin voorzien dat (a) rente wordt vergoed over de fusievergoeding op basis van de wettelijke rente van 4% per jaar vanaf 31 oktober 2005 tot de datum waarop de fusie van kracht wordt, welke rente onderdeel uitmaakt van de ver-

5 5 goeding in de fusie, doch (b) eventuele dividenden die in die periode betaalbaar worden gesteld (vóór de inhouding van dividendbelasting ten laste van dit dividend) komen in mindering op dat bedrag aan rente. Omdat het bedrag van het interim-dividend naar verwachting groter is dan het bedrag aan rente berekend op basis van 4% per jaar vanaf 31 oktober 2005 tot de datum waarop de fusie van kracht wordt, wordt verwacht dat geen rente zal worden vergoed. Voor aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap in het New York register, zal de fusievergoeding uitgedrukt in euro worden betaald in US Dollars, omgerekend op basis van de girale aankoopkoers in New York om (twaalf) uur in de middag zoals gewaarmerkt voor douanedoeleinden en zoals bekendgemaakt door de Federal Reserve Bank of New York op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de fusie tussen de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap van kracht wordt. De vergoeding in geld is bepaald op basis van de waarderingsmethode uiteengezet in het disclosure document bedoeld onder 9. Toepassing van dezelfde methode zou voor de waardering van alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap resulteren in een waarde van EUR Aldus zou de toegepaste methode resulteren in dezelfde totale waarde van het aandelenkapitaal dat door de Verkrijgende Vennootschap wordt toegekend vermeerderd met de vergoeding in geld en in loan notes. In verband met de beoordeling van de ruilverhouding van de aandelen en de vergoeding krachtens de ruilverhouding van de aandelen, wordt opgemerkt dat een omzetting van aandelen zal plaatsvinden in verband met de keuze om loan notes te ontvangen door daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders die ingezetene zijn van het Verenigd Koninkrijk. Mocht de fusie niet tot stand komen voor 1 januari 2006 en de Implementation Agreement tussen Royal Dutch Shell, de Verdwijnende Vennootschap, de Verkrijgende Vennootschap, The Shell Transport and Trading Company Limited en The Shell Petroleum Company Limited worden ontbonden, zijn partijen verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om alle feitelijk genomen stappen in het kader van de fusie en de herstructurering ongedaan te maken voorzover wettelijk toegestaan en voorzover door hen uitvoerbaar geacht onder de gegeven omstandigheden. In dat geval kunnen de statuten van de Verdwijnende Vennootschap worden gewijzigd teneinde terug te keren tot de oorspronkelijke statuten krachtens een besluit van de meerderheid van de aandeelhouders zodat Royal Dutch Shell met de stemmen die zij op de door haar gehouden aandelen kan uitbrengen, de uitkomst van de stemming bepaalt. Voor de toepassing van de waarderingsmethode heeft de raad van bestuur van de Verdwijnende Vennootschap als uitgangspunt genomen dat aan alle aandelen in haar kapitaal gelijke rechten zijn verbonden. De raad van bestuur van de Verdwijnende Vennootschap en de raad van beheer van de Verkrijgende Vennootschap hebben vastgesteld dat de waarde van een loan note niet ho-

6 6 ger is dan de vergoeding in geld. De methode gebruikt ter bepaling van de ruilverhouding van de aandelen en de vergoeding krachtens de ruilverhouding van de aandelen is hiervoor uiteengezet of aangeduid; deze methode is passend voor dit geval en toepassing van deze methode heeft geleid tot de uitkomsten zoals hierboven uiteengezet of aangeduid. Bij de waardering en de bepaling van de ruilverhouding van de aandelen en van de vergoeding krachtens de ruilverhouding van de aandelen hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan. Afwikkeling 7. Op grond van de ruilverhouding van de aandelen zoals uiteengezet in paragraaf 12 van het voorstel tot fusie, zal voorzover mogelijk de vergoeding in geld door de Verkrijgende Vennootschap worden betaald op de wijze waarop de Verdwijnende Vennootschap gebruikelijk dividend en interim-dividend aan haar aandeelhouders betaalt, met dien verstande dat houders van aandelen in het New York register worden betaald met inachtneming van de procedure zoals uiteengezet in het disclosure document bedoeld onder 9. De Verkrijgende Vennootschap is voornemens advertenties te plaatsen in de week waarin de fusieakte wordt gepasseerd in dezelfde dagbladen waarin de Verdwijnende Vennootschap gebruikelijk betalingen van dividend aankondigt en andere aankondigingen te doen, welke advertenties en aankondigingen de bijzonderheden van de betaling van de vergoeding in geld zullen inhouden zomede de daarmee verband houdende maatregelen met betrekking tot, onder andere, de inlevering van aandeelbewijzen. Vergoeding in de vorm van loan notes zal geschieden aan daarvoor in aanmerking komende minderheidsaandeelhouders die ingezetene zijn van het Verenigd Koninkrijk (en van wie een volledig ingevuld keuzeformulier ontvangen is voor het einde van de periode waarin de keuze moet worden gemaakt) op de volgende wijze: a. Toonderaandelen belichaamd in geïndividualiseerde K-stukken: Geïndividualiseerde K-stukken tezamen met alle nog niet vervallen dividendcoupons moeten worden ingeleverd bij ABN AMRO Bank N.V. voor het einde van de periode waarin de keuze moet worden gemaakt. Door ondertekening van het keuzeformulier, geeft de aandeelhouder te kennen dat hij verlangt dat zijn aandelen op zijn naam worden gesteld. De daarmee verband houdende redenominatie van in Nederlandse guldens luidende toonderaandelen in aandelen luidende in euro geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap. De aandeelhouder die deze keuze maakt verklaart tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen krachtens de tweede wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt.

7 7 b. Aandelen op naam in het Haags register: Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de aandeelhouder die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt. c. Aandelen op naam in het New York register (aandelen die rechtstreeks op naam staan van de aandeelhouder): Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de aandeelhouder die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt. d. Aandelen op naam in het New York register (aandelen gehouden via The Depositary Trust Company (DTC)): Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de economisch gerechtigde die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap. De economisch gerechtigde moet voorts bewerkstelligen dat de aandelen door DTC op zijn naam worden overgedragen. De aandelen waarvoor de keuze wordt uitgebracht worden dan omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend rechtstreeks op naam van de economisch gerechtigde die de keuze heeft gemaakt (die alsdan houder is van aandelen op naam in het New York register). e. Toonderaandelen die direct of indirect worden gehouden door een financiële instelling aangesloten bij Euroclear Nederland: De aandelen moeten worden overgeboekt naar een speciale rekening bij ABN AMRO Bank N.V. voor het einde van de periode waarin de keuze moet worden gemaakt. Door ondertekening van het keuzeformulier, geeft de aandeelhouder te kennen dat hij verlangt dat zijn aandelen op zijn naam worden gesteld. Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de aandeelhouder die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en

8 8 loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt. Taal 8. Een onofficiële Engelse vertaling van deze toelichting is beschikbaar. De Nederlandstalige versie is bindend. Deponeren documenten ten kantore van de vennootschappen 9. Deze toelichting wordt tezamen met de volgende documenten gedeponeerd ten kantore van de fuserende vennootschappen: - het fusievoorstel; - bijlagen A tot en met E zoals genoemd in het voorstel tot fusie; - de vastgestelde jaarrekeningen van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap over de boekjaren 2002, 2003 en 2004 tezamen met de daarbij behorende verklaringen van de accountants; - de jaarverslagen van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap over de boekjaren 2002, 2003 en 2004; - de tussentijdse vermogensopstelling van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap per 30 september 2005 als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW, opgemaakt met inachtneming van de indeling en de waarderingsmethoden die in de laatst vastgestelde jaarrekening zijn gehanteerd; - de verklaringen van de accountants ingevolge artikel 2:328 lid 1 BW; - het persbericht de dato 31 oktober 2005; - het verslag van de accountants ingevolge artikel 2:328 lid 2 BW; - de tekst van het disclosure document met betrekking tot de fusie van de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap; - de Implementation Agreement de dato 31 oktober 2005 tussen Royal Dutch Shell plc, de Verdwijnende Vennootschap, The Shell Transport and Trading Company Limited, de Verkrijgende Vennootschap en The Shell Petroleum Company Limited.

9 9 Ten bewijze waarvan: deze toelichting op het fusievoorstel is ondertekend als volgt. Verkrijgende Vennootschap Naam: J. van der Veer Naam: M.A. Brinded Titel: Bestuurder Titel: Bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: R.J. Routs Naam: L.Z. Cook Titel: Bestuurder Titel: Bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: P.R. Voser Titel: Bestuurder Op: 31 oktober 2005

10 10 Verdwijnende Vennootschap Naam: J. van der Veer Naam: L.Z. Cook Titel: Uitvoerend bestuurder Titel: Uitvoerend bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: Jhr A.A. Loudon Naam: A.G. Jacobs Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: L.R. Ricciardi Naam: Ch.J.M. Morin-Postel Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie