TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ De ondergetekenden: 1. a. Jeroen van der Veer; b. Malcolm Arthur Brinded; c. Robert John Routs; d. Linda Zarda Cook; en e. Peter Robert Voser, tezamen vormend de voltallige raad van beheer van Shell Petroleum N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag, handelsregisternummer: (de "Verkrijgende Vennootschap"); en 2. a. Jeroen van der Veer; b. Linda Zarda Cook; c. Jhr Aarnout Alexander Loudon; d. Adrianus Gerardus Jacobs; e. Lawrence Robert Ricciardi; en f. Christina Jacqueline Michelle Morin-Postel, tezamen vormend de voltallige raad van bestuur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag, handelsregisternummer: (de "Verdwijnende Vennootschap"),

2 2 overwegende: Dit is voor elk van de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap de toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek ("BW") op het voorstel tot fusie van dezelfde datum als de datum van deze toelichting. verklaren: Fusie 1. De Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap hebben het voornemen te fuseren in de zin van boek 2, titel 7, afdelingen 2 en 3 BW, waarbij de Verkrijgende Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verkrijgt en waarbij de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan. Redenen 2. Voor de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap gelden de volgende redenen om te fuseren: het bereiken van voordelen op het gebied van governance, management en fiscaliteit. De fusie zal de organisatorische structuur van de Shell Groep (zijnde Royal Dutch Shell plc ("Royal Dutch Shell") en haar dochtervennootschappen en dochterondernemingen) vereenvoudigen. De herstructurering geeft Royal Dutch Shell ook de mogelijkheid meer omvattende fiscale voordelen te behalen over 2005 en daarna, door het samenvoegen van de vennootschappen onderworpen aan Nederlandse belastingheffing in één Nederlandse fiscale eenheid en het samenvoegen van de vennootschappen onderworpen aan belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk in één Engelse fiscale eenheid. In het bijzonder zal in Nederland als gevolg van de fusie de fiscale consolidatie tussen de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap op 1 januari 2005 kunnen ingaan indien de fusie in 2005 van kracht wordt. De fusie zal voorts mogelijke verwarring bij investeerders door het bestaan van twee openbare vennootschappen binnen de Shell Groep wegnemen en de daaraan verbonden dubbele administratieve lasten wegnemen. Zoals reeds als mogelijkheid overwogen toen de unificatie tot stand kwam, biedt de fusie aan Royal Dutch Shell de mogelijkheid om een 100% belang in de Verdwijnende Vennootschap te verkrijgen op een wijze die naar verwachting minder tijd zal kosten en procedureel efficiënter zal zijn dan een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht. Een ander voordeel van de fusie ten opzichte van een uitkoopprocedure onder Nederlands recht is dat het alternatief van de loan notes onderdeel kan zijn van het voorstel tot fusie. Werkzaamheden 3. Wat de werkzaamheden van de te fuseren vennootschappen betreft, heeft de fusie tot gevolg dat de werkzaamheden van de Verdwijnende Vennootschap worden voortgezet door de Verkrijgende Vennootschap. Juridische gevolgen 4. Vanuit juridisch oogpunt heeft de fusie tot gevolg dat de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan en dat haar vermogen onder algemene titel wordt verkregen door de Ver-

3 3 krijgende Vennootschap. Door de totstandkoming van de fusie en de herstructurering zal Royal Dutch Shell een 100% belang in de Verkrijgende Vennootschap houden. Economische en sociale gevolgen 5. Vanuit economisch oogpunt wordt verwacht dat de fusie zal leiden tot belasting- en kostenbesparingen. Vanuit sociaal oogpunt heeft de fusie geen gevolgen, omdat de Verdwijnende Vennootschap geen werknemers heeft. Ruilverhouding van de aandelen 6. De ruilverhouding van de aandelen zoals uiteengezet in paragraaf 12 van het voorstel tot fusie is als volgt vastgesteld: Het voorstel te fuseren wordt gedaan om de redenen vermeld onder 2. Zoals uiteengezet biedt deze wijze van fusie voor Royal Dutch Shell de gelegenheid om een 100% belang in de Verdwijnende Vennootschap te verkrijgen op een wijze die naar verwachting minder tijd zal kosten en procedureel efficiënter zal zijn dan een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht en tegen betaling aan de minderheidsaandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap (dat wil zeggen: de andere aandeelhouders dan Royal Dutch Shell) van een vergoeding in geld die uit financieel oogpunt redelijk is voor de minderheidsaandeelhouders. Een bijkomend voordeel van de gekozen wijze van fusie is dat schuldvorderingen ("loan notes") kunnen worden aangeboden aan bepaalde aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap die ingezetene zijn in het Verenigd Koninkrijk, welk alternatief niet beschikbaar zou zijn in het geval van een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht. Tegen de achtergrond van deze doelstellingen zijn de ruilverhouding van de aandelen en de vergoeding in geld verschuldigd aan de minderheidsaandeelhouders die krachtens de ruilverhouding van de aandelen geen recht hebben op een aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, als volgt vastgesteld: De ruilverhouding van de aandelen is zodanig berekend dat aan geen enkele minderheidsaandeelhouder een aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap zal worden toegekend. Dientengevolge zullen de minderheidsaandeelhouders gerechtigd zijn tot een vergoeding in geld, of indien een minderheidsaandeelhouder een daarvoor in aanmerking komende ingezetene van het Verenigd Koninkrijk is, ter keuze van een dergelijke minderheidsaandeelhouder, loan notes in plaats van geld. Voorafgaand aan de fusie bedraagt het aantal uitstaande aandelen in de Verdwijnende Vennootschap In het kader van de fusie zal een deel van deze aandelen worden omgeruild in 105 A aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap met een nominale waarde van EUR elk en 1 B aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap met een nominale waarde van EUR Dit is het resultaat van een ruilverhouding van aandelen voor 1 A aandeel en

4 4 aandelen voor 1 B aandeel. Een aandeelhouder moet alle 105 A aandelen toegekend krijgen teneinde het B aandeel toegekend te krijgen. Een houder van aandelen in de Verdwijnende Vennootschap aan wie, op basis van het vorenstaande, het B aandeel in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap is toegekend, zal geen enkele vergoeding ontvangen voor verdere aandelen die hij in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap houdt. Alle A aandelen en het B aandeel zullen feitelijk worden toegekend aan Royal Dutch Shell. Tegen de achtergrond van de hiervoor uiteengezette doelstellingen heeft geen afzonderlijke waardering van de Verdwijnende Vennootschap plaatsgevonden om het aantal aandelen te bepalen dat aan Royal Dutch Shell zal worden toegekend, omdat een dergelijke waardering geen invloed heeft op de ruilverhouding van de aandelen. Elke waarderingsmethode die op consistente wijze zou worden toegepast op zowel de Verdwijnende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap zou in dit geval erin resulteren dat Royal Dutch Shell een 100% belang in de Verkrijgende Vennootschap verkrijgt in ruil voor haar belang van ongeveer 99,1% in de Verdwijnende Vennootschap, in aanmerking nemende dat een vergoeding in geld wordt betaald aan de minderheidsaandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap. De ruilverhouding van de aandelen vloeit te dien einde voort uit het aantal aandelen in de Verdwijnende Vennootschap dat wordt gehouden door de minderheidsaandeelhouders en niet uit de waarde van het onderliggende vermogen en voorts uit het aantal aandelen waarin het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap per het van kracht worden van de fusie is verdeeld, dat zodanig is samengesteld dat de Verkrijgende Vennootschap in staat is om aan de minderheidsaandeelhouders een vergoeding in geld - of loan notes, indien van toepassing - te betalen, welke uit financieel oogpunt redelijk en evenwichtig is voor deze minderheidsaandeelhouders. In dit verband wordt erop gewezen dat Nederlands recht bepaalt dat het totale bedrag van de vergoeding in geld tezamen met de totale waarde van de loan notes, dat wordt betaald aan de minderheidsaandeelhouders, niet meer mag bedragen dan 10% van de totale nominale waarde van de aandelen die in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend. Om deze reden is de nominale waarde van de aandelen die door de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend relatief hoog. De vergoeding in geld die krachtens de ruilverhouding van de aandelen wordt betaald voor de aandelen in de Verdwijnende Vennootschap gehouden door de minderheidsaandeelhouders, is per 31 oktober 2005 vastgesteld op EUR 52,21 per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,56 elk in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap. Houders van aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap op de daarvoor geldende registratiedatum zullen tevens van de Verdwijnende Vennootschap ontvangen het interim-dividend over het derde kwartaal 2005 groot EUR 0,46 per aandeel (of USD 0,5556 per aandeel voor houders van aandelen in het New York register) dat op 15 december 2005 betaalbaar wordt gesteld. Evenals het geval is bij een wettelijke uitkoopprocedure onder Nederlands recht, is erin voorzien dat (a) rente wordt vergoed over de fusievergoeding op basis van de wettelijke rente van 4% per jaar vanaf 31 oktober 2005 tot de datum waarop de fusie van kracht wordt, welke rente onderdeel uitmaakt van de ver-

5 5 goeding in de fusie, doch (b) eventuele dividenden die in die periode betaalbaar worden gesteld (vóór de inhouding van dividendbelasting ten laste van dit dividend) komen in mindering op dat bedrag aan rente. Omdat het bedrag van het interim-dividend naar verwachting groter is dan het bedrag aan rente berekend op basis van 4% per jaar vanaf 31 oktober 2005 tot de datum waarop de fusie van kracht wordt, wordt verwacht dat geen rente zal worden vergoed. Voor aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap in het New York register, zal de fusievergoeding uitgedrukt in euro worden betaald in US Dollars, omgerekend op basis van de girale aankoopkoers in New York om (twaalf) uur in de middag zoals gewaarmerkt voor douanedoeleinden en zoals bekendgemaakt door de Federal Reserve Bank of New York op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de fusie tussen de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap van kracht wordt. De vergoeding in geld is bepaald op basis van de waarderingsmethode uiteengezet in het disclosure document bedoeld onder 9. Toepassing van dezelfde methode zou voor de waardering van alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap resulteren in een waarde van EUR Aldus zou de toegepaste methode resulteren in dezelfde totale waarde van het aandelenkapitaal dat door de Verkrijgende Vennootschap wordt toegekend vermeerderd met de vergoeding in geld en in loan notes. In verband met de beoordeling van de ruilverhouding van de aandelen en de vergoeding krachtens de ruilverhouding van de aandelen, wordt opgemerkt dat een omzetting van aandelen zal plaatsvinden in verband met de keuze om loan notes te ontvangen door daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders die ingezetene zijn van het Verenigd Koninkrijk. Mocht de fusie niet tot stand komen voor 1 januari 2006 en de Implementation Agreement tussen Royal Dutch Shell, de Verdwijnende Vennootschap, de Verkrijgende Vennootschap, The Shell Transport and Trading Company Limited en The Shell Petroleum Company Limited worden ontbonden, zijn partijen verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om alle feitelijk genomen stappen in het kader van de fusie en de herstructurering ongedaan te maken voorzover wettelijk toegestaan en voorzover door hen uitvoerbaar geacht onder de gegeven omstandigheden. In dat geval kunnen de statuten van de Verdwijnende Vennootschap worden gewijzigd teneinde terug te keren tot de oorspronkelijke statuten krachtens een besluit van de meerderheid van de aandeelhouders zodat Royal Dutch Shell met de stemmen die zij op de door haar gehouden aandelen kan uitbrengen, de uitkomst van de stemming bepaalt. Voor de toepassing van de waarderingsmethode heeft de raad van bestuur van de Verdwijnende Vennootschap als uitgangspunt genomen dat aan alle aandelen in haar kapitaal gelijke rechten zijn verbonden. De raad van bestuur van de Verdwijnende Vennootschap en de raad van beheer van de Verkrijgende Vennootschap hebben vastgesteld dat de waarde van een loan note niet ho-

6 6 ger is dan de vergoeding in geld. De methode gebruikt ter bepaling van de ruilverhouding van de aandelen en de vergoeding krachtens de ruilverhouding van de aandelen is hiervoor uiteengezet of aangeduid; deze methode is passend voor dit geval en toepassing van deze methode heeft geleid tot de uitkomsten zoals hierboven uiteengezet of aangeduid. Bij de waardering en de bepaling van de ruilverhouding van de aandelen en van de vergoeding krachtens de ruilverhouding van de aandelen hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan. Afwikkeling 7. Op grond van de ruilverhouding van de aandelen zoals uiteengezet in paragraaf 12 van het voorstel tot fusie, zal voorzover mogelijk de vergoeding in geld door de Verkrijgende Vennootschap worden betaald op de wijze waarop de Verdwijnende Vennootschap gebruikelijk dividend en interim-dividend aan haar aandeelhouders betaalt, met dien verstande dat houders van aandelen in het New York register worden betaald met inachtneming van de procedure zoals uiteengezet in het disclosure document bedoeld onder 9. De Verkrijgende Vennootschap is voornemens advertenties te plaatsen in de week waarin de fusieakte wordt gepasseerd in dezelfde dagbladen waarin de Verdwijnende Vennootschap gebruikelijk betalingen van dividend aankondigt en andere aankondigingen te doen, welke advertenties en aankondigingen de bijzonderheden van de betaling van de vergoeding in geld zullen inhouden zomede de daarmee verband houdende maatregelen met betrekking tot, onder andere, de inlevering van aandeelbewijzen. Vergoeding in de vorm van loan notes zal geschieden aan daarvoor in aanmerking komende minderheidsaandeelhouders die ingezetene zijn van het Verenigd Koninkrijk (en van wie een volledig ingevuld keuzeformulier ontvangen is voor het einde van de periode waarin de keuze moet worden gemaakt) op de volgende wijze: a. Toonderaandelen belichaamd in geïndividualiseerde K-stukken: Geïndividualiseerde K-stukken tezamen met alle nog niet vervallen dividendcoupons moeten worden ingeleverd bij ABN AMRO Bank N.V. voor het einde van de periode waarin de keuze moet worden gemaakt. Door ondertekening van het keuzeformulier, geeft de aandeelhouder te kennen dat hij verlangt dat zijn aandelen op zijn naam worden gesteld. De daarmee verband houdende redenominatie van in Nederlandse guldens luidende toonderaandelen in aandelen luidende in euro geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap. De aandeelhouder die deze keuze maakt verklaart tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen krachtens de tweede wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt.

7 7 b. Aandelen op naam in het Haags register: Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de aandeelhouder die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt. c. Aandelen op naam in het New York register (aandelen die rechtstreeks op naam staan van de aandeelhouder): Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de aandeelhouder die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt. d. Aandelen op naam in het New York register (aandelen gehouden via The Depositary Trust Company (DTC)): Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de economisch gerechtigde die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap. De economisch gerechtigde moet voorts bewerkstelligen dat de aandelen door DTC op zijn naam worden overgedragen. De aandelen waarvoor de keuze wordt uitgebracht worden dan omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en loan notes zullen worden toegekend rechtstreeks op naam van de economisch gerechtigde die de keuze heeft gemaakt (die alsdan houder is van aandelen op naam in het New York register). e. Toonderaandelen die direct of indirect worden gehouden door een financiële instelling aangesloten bij Euroclear Nederland: De aandelen moeten worden overgeboekt naar een speciale rekening bij ABN AMRO Bank N.V. voor het einde van de periode waarin de keuze moet worden gemaakt. Door ondertekening van het keuzeformulier, geeft de aandeelhouder te kennen dat hij verlangt dat zijn aandelen op zijn naam worden gesteld. Door ondertekening van het keuzeformulier, verklaart de aandeelhouder die de hiervoor bedoelde keuze maakt tevens in te stemmen met de voorgenomen fusie en de daaraan voorafgaande wijziging van de statuten van de Verdwijnende Vennootschap tengevolge waarvan zijn aandelen worden omgezet in Y aandelen. Met het van kracht worden van de fusie zullen alle aandelen in de Verdwijnende Vennootschap verdwijnen en

8 8 loan notes zullen worden toegekend op naam van de aandeelhouder die de keuze maakt. Taal 8. Een onofficiële Engelse vertaling van deze toelichting is beschikbaar. De Nederlandstalige versie is bindend. Deponeren documenten ten kantore van de vennootschappen 9. Deze toelichting wordt tezamen met de volgende documenten gedeponeerd ten kantore van de fuserende vennootschappen: - het fusievoorstel; - bijlagen A tot en met E zoals genoemd in het voorstel tot fusie; - de vastgestelde jaarrekeningen van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap over de boekjaren 2002, 2003 en 2004 tezamen met de daarbij behorende verklaringen van de accountants; - de jaarverslagen van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap over de boekjaren 2002, 2003 en 2004; - de tussentijdse vermogensopstelling van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap per 30 september 2005 als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW, opgemaakt met inachtneming van de indeling en de waarderingsmethoden die in de laatst vastgestelde jaarrekening zijn gehanteerd; - de verklaringen van de accountants ingevolge artikel 2:328 lid 1 BW; - het persbericht de dato 31 oktober 2005; - het verslag van de accountants ingevolge artikel 2:328 lid 2 BW; - de tekst van het disclosure document met betrekking tot de fusie van de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap; - de Implementation Agreement de dato 31 oktober 2005 tussen Royal Dutch Shell plc, de Verdwijnende Vennootschap, The Shell Transport and Trading Company Limited, de Verkrijgende Vennootschap en The Shell Petroleum Company Limited.

9 9 Ten bewijze waarvan: deze toelichting op het fusievoorstel is ondertekend als volgt. Verkrijgende Vennootschap Naam: J. van der Veer Naam: M.A. Brinded Titel: Bestuurder Titel: Bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: R.J. Routs Naam: L.Z. Cook Titel: Bestuurder Titel: Bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: P.R. Voser Titel: Bestuurder Op: 31 oktober 2005

10 10 Verdwijnende Vennootschap Naam: J. van der Veer Naam: L.Z. Cook Titel: Uitvoerend bestuurder Titel: Uitvoerend bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: Jhr A.A. Loudon Naam: A.G. Jacobs Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005 Naam: L.R. Ricciardi Naam: Ch.J.M. Morin-Postel Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Titel: Niet-uitvoerend bestuurder Op: 31 oktober 2005 Op: 31 oktober 2005

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij Royal Dutch Petroleum Company s-gravenhage, 15 november 2005 Postbus 162 2501 AN s-gravenhage Tel: 070-377 4540 Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ

VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ VOORSTEL TOT FUSIE SHELL PETROLEUM N.V. EN N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ De ondergetekenden: 1. a. Jeroen van der Veer; b. Malcolm Arthur Brinded; c. Robert John Routs; d. Linda

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen. Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl pagina - 1 - VOORSTEL TOT FUSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 312 BOEK 2 BW, VAN B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2016 OM UUR

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2016 OM UUR EXMAR Naamloze vennootschap 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 17 MEI 2016 OM 14.30 UUR Vandaag 17 mei 2016 om 14.30 uur

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om 11.00 uur Belgische tijd) Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Boek 2 BW, titel 7 / versie 23 augustus 2011 Vergelijking versie 1 mei 2011 met versie 23 augustus 2011

Boek 2 BW, titel 7 / versie 23 augustus 2011 Vergelijking versie 1 mei 2011 met versie 23 augustus 2011 Titel 7. Fusie en splitsing Afdeling 1. Algemene bepaling Artikel 308 1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting,

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

- 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d

- 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d - 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d. 30-6-2016 Op drie december tweeduizend zestien verschenen voor mij, Mr Joannes Smal, notaris in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den Ussel, Kerkepad

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV

Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV Toelichting op de Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV Dit document bevat een toelichting op de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergaderingen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie