en kwaliteitsverbetering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en kwaliteitsverbetering"

Transcriptie

1 Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress

2 Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen voor de toekomst vragen van organisaties om structurele kostenbesparingen, met behoud en waar mogelijk verbetering van de dienstverlening. De uitvoering hiervan zal in een verhoogd tempo, vergelijkbaar met de huidige marktbewegingen, dienen plaats te vinden. Dit stelt hogere eisen aan het executievermogen van organisaties. Structureel besparen en tegelijkertijd prestaties verbeteren vraagt om het effectief combineren van organisatorische wendbaarheid, procesverbeteringen en IT innovatie. Als internationaal opererende organisatie van business technologists is Atos Consulting uitstekend in staat om voor haar opdrachtgevers, de best denkbare combinatie te maken en deze te vertalen naar effectief te implementeren oplossingen. Atos Consulting biedt hierbij een dienstverleningsmodel aan met gemeenschappelijke prestatie-afspraken en risicodeling. 2 Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering

3 Future Proof Efficiency (FPE) Structureel kosten besparen en tegelijkertijd de dienst-verlening verbeteren kan niet zonder het maken van fundamentele keuzes. Keuzes die toekomstbestendig zijn en dus op korte en langere termijn blijvend het gewenste resultaat opleveren. Het gaat met andere woorden om Future Proof Efficiency. Future Proof Efficiency betekent: Realiseren van een toekomstbestendige organisatie die in staat is mee te bewegen met de marktontwikkelingen. Radicaal en structureel kosten besparen door fundamentele keuzes te maken. Dienstverlening verbeteren door middel van de juiste sourcing-strategie, procesoptimalisatie en ICT ondersteuning. Vraagstukken die hierbij spelen zijn: Procesoptimalisatie: hoe kunnen processen beter op elkaar afgestemd worden om verspilling tegen te gaan? Outsourcing: wat zijn onze kerntaken en kerncompetenties en wat besteden we uit? Hoe betrekken we de klant in het dienstverleningsproces voor verdere verbeteringen en optimalisatie? Hoe verbeteren we de end to end samenwerking tussen de ketenpartners om in de gehele keten kosten te besparen en voor klanten een betere dienstverlening tot stand te brengen? Welke mogelijkheden biedt innovatieve ICT voor de verdere optimalisering van het bedrijfsproces en hoe kan deze worden ingebed voor optimaal gebruik in de organisatie? Uitdagingen Al deze vragen vallen steeds onder dezelfde noemer: kosten besparen, dingen slimmer doen en dit borgen voor de toekomst. Meer doen met minder. Dit stelt organisaties voor Future Proof Efficiency uitdagingen. Herbezinning op huidig bedrijfsmodel Structureel kostenvoordeel behalen en tegelijkertijd het verbeteren van de (groei-)mogelijkheden voor de toekomst vraagt om andere bedrijfsmodellen. In de uitwerking van nieuwe bedrijfsmodellen staat de vraag centraal wat de organisatie binnen de waardeketen als haar core business zelf wil en kan uitvoeren. Scenario s hiervan zijn bijvoorbeeld: Onderbrengen van ondersteunende (HR, Finance, support) diensten in een (extern) shared service center. Focus op regievoering van diensten waarbij uitvoering van non-core activiteiten wordt belegd bij gespecialiseerde externe (mantel-)partijen. Minimaliseren terugverdientijd Investeringen voor de toekomst dienen steeds vaker betaald te worden uit de besparingen in het heden. De gewenste terugverdientijd van investeringen (ROI) wordt steeds korter. De effectiviteit van het opbrengstenmanagement (business benefit management) zal hiervoor omhoog moeten. Figuur 1. Future Proof Efficiency verbeteringen in beeld gebracht Business Performance Versnelling terugverdientijd Hiernaast kan de terugverdientijd geoptimaliseerd worden door het zogenaamde pay per use model te hanteren. Dit houdt in dat alleen voor de diensten of middelen wordt betaald, die daadwerkelijk worden afgenomen. Bijkomend voordeel is dat de leverancier waarvan de dienst wordt afgenomen verantwoordelijk is voor het beheer van de dienst. Voor infrastructurele (cloud-)diensten is dit inmiddels een gangbaar model om investeringen terug te dringen naar alleen operationele kosten. De laatste tijd dienen ook steeds meer software as a service diensten zich aan voor ondersteunende bedrijfsapplicaties of zelfs voor volledige ERP-oplossingen. Daar waar alsnog investeringen (en/of desinvesteringen) noodzakelijk zijn om naar een toekomstvaste bedrijfsvoering te komen, is het inzichtelijk maken van terugverdienpotentieel in een gedegen business case onontbeerlijk. De investeringen die gepaard gaan met optimaliseren en harmoniseren van bedrijfsprocessen en/of rationalisatie van IT landschappen kunnen immers aanzienlijk zijn, afhankelijk van de omvang van het organisatielandschap. Future proof efficiency Structureel verbeteren Regulier verbeterproces Geen gestructureerd verbeteringsproces Tijd Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering 3

4 Verbeteren executievermogen Projectresultaten blijven nog te vaak achter bij de verwachtingen. Het samenspel tussen de organisatiebesturing en projectbesturing kan en moet beter. Sleutelwoorden zijn ownership voor beoogde veranderingen, draagvlak en effectiviteitverbetering van de besluitvorming. Figuur 3. Mogelijkheden en impact van Future Proof Efficiency Re-inventing the business Impact FPE opportunities Servitization 2 Added value Ownership en business benefits management gaan hierbij hand in hand. Eigenaarschap voor het daadwerkelijk realiseren van de beoogde benefits, is een besturingsvraagstuk. Enerzijds zullen de afgesproken KPI s evenredig rekening moeten houden met de beoogde benefits die projectmatig gerealiseerd moeten worden. Anderzijds zal het realiseren van de beoogde benefits niet ophouden bij de gangbare afdelingsgrenzen. Horizontale aansturing wordt in toenemende mate belangrijker, waardoor de machtsverdeling met de gangbare hiërarchische aansturing (tijdelijk) anders komt te liggen. Het fenomeen business proces owners zijn de eerste voortekenen van dit machtsverdeling - proces. Aanpak Binnen een beperkte en beheersbare doorlooptijd is het mogelijk om tot een gedegen aanpak te komen voor de eerder benoemde uitdagingen. Figuur 2. De Future Proof Efficiency aanpak Pay for performance Besparings- en verbeterpotentieel Verbeteren executie vermogen Minimaliseren terugverdientijd Herbezinning bedrijfsmodel Impact & scoping Transforming the business Optimizing the business IT rationalization Department Shared services De Future Proof Efficiency aanpak van Atos bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Analyse van besparing- & verbeterpotentieel. 2. Inzicht verschaffen in impact & scope van de organisatorische verandering. 3. Roadmap naar realisatie. 4. Pay for performance afspraken. Besparing & verbeterpotentieel Met behulp van lean managementtechnieken wordt allereerst bekeken in welke bedrijfsprocessen besparingen en verbeteringen mogelijk zijn. ICT kan daarbij een belangrijke enabler zijn om tot structurele besparingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering te komen. Daarom worden aan de hand van de state of the art ICT mogelijkheden bekeken welke verbeteringen relevant en uitvoerbaar zijn. Atos Consulting gebruikt hiervoor de inzichten en visie van haar eigen Trends Institute. Self service Cloud IT solutions Harmonization & Consolidation ERP Organization Consumerization 1 Time to market (PLM) Aan de hand van een business case worden de kosten & baten geëvalueerd om tot een concreet voorstel en scenario voor realisatie te komen. Impact & scope Integrated Manufacturing Lean management Value chain Scope Als er sprake is van een gezonde business case wordt de impact op de organisatie in kaart gebracht. Hoe groter de impact, hoe belangrijker het is om het verandervermogen van de organisatie in beeld te brengen. Mede op basis hiervan wordt de scope van het concrete project vastgesteld. Afhankelijk van de omvang van de verandering en het verandervermogen van de organisatie wordt de verandering geleidelijk ingevoerd langs een aantal faseringen (plateaus). Figuur 3 geeft een aantal mogelijkheden en gradaties van complexiteit aan voor de invoering van Future Proof Efficiency. Het biedt een leidraad om de impact hiervan op de organisatie in kaart te brengen. Road map Atos Consulting levert een dienstverleningsmodel met gemeenschappelijke prestatieafspraken en risicodeling. 1 Consumerization: vanuit het perspectief van de klant/eindgebruiker innoveren 2 Servitization: een transitieproces waarin de verkoop van producten verschuift naar de verkoop van diensten 4 Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering

5 Projectresultaten blijven nog te vaak achter bij de verwachtingen. Het samenspel tussen de organisatiebesturing en projectbesturing kan en moet beter. Road map Op basis van de business case en de scoping wordt een stappenplan voorgesteld voor implementatie. Dit stappenplan of plateauplanning is integraal van opzet om de succeskans te vergroten. Het succesvol doorvoeren van veranderingen en verbeteringen gaat uiteindelijk om balans en borging. Balans tussen processen, organisatie, mensen en IT (figuur 4). Pay for performance Future Proof Efficiency programma s zijn grensverleggend en vragen een maximaal commitment zowel van de opdrachtgever als leverancier om de beoogde voordelen ook daadwerkelijk te realiseren. Figuur 5. Via plateauplanning de visie realiseren Een partnershipbenadering, waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid en risico worden gedragen, is hiervoor de beste garantie. In dit pay for performance model zijn meerdere varianten mogelijk. Dit kan variëren van risicodeling, betaling afhankelijk van gerealiseerd resultaat en activiteiten tijdelijk overnemen. Daarnaast is het van belang borging van de verandering te vinden door deze in voor de organisatie behapbare stappen (plateaus) uit te voeren. Stappen die elk op zich een merkbare en blijvende verbetering tot stand brengen. Datum: Datum: Visie Figuur 4. Processen, organisatie, mensen en IT. Datum: Management & organisatie Datum: Management & organisatie Processen FPE IT infrastructuur Mensen & cultuur Processen FPE IT infrastructuur Huidige situatie Mensen & cultuur Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering 5

6 Voorbeelden van FPE oplossingen Future Proof Efficiency gaat om het verder optimaliseren van bedrijfsprocessen en het hierbij effectief inzetten van IT teneinde structureel beter te presteren tegen lagere kosten. Hiernavolgend worden een aantal oplossingen beschreven die ingezet kunnen worden. Lean management en Lean Six Sigma De kern van Lean management ligt in het onderscheiden van waarde versus verspilling en het hierdoor creëren van een betere flow van de processen. Om het proces van continu verbeteren te borgen, zullen prestaties zichtbaar en bespreekbaar gemaakt moeten worden. Dit vraagt aanpassingen in het (persoonlijk) leiderschap en de cultuur. Vele organisaties en vooral productieafdelingen maken al (lang) gebruik van Lean management technieken. Mogelijkheden voor verdere verbeteringen zijn: Het vergroten van de betrokkenheid op de werkvloer bij het bedenken en realiseren van verbeteringen. Een cultuuromslag van brandjes blussen naar het voorkomen van waste en hierdoor dagelijks met verbeteringen bezig zijn. Op ketenniveau (supply chain) Lean management in zetten waardoor ook leveranciers betrokken worden in het proces van continu verbeteren. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Het besturingsproces rond Lean te verbeteren door KPI s te vertalen naar het dagelijks handelen op de werkvloer. Het maximaal benutten van door IT gegenereerde informatie (business intelligence) om het proces van continu verbeteren beter te kunnen sturen. Organisaties die al ruime ervaringen opgedaan hebben met Lean, kunnen met Lean Six Sigma de stap maken naar het reduceren van variatie (afwijkingen) en het wegnemen van foutoorzaken.met Lean betalen de eenmalige investeringen zich ruimschoots en structureel terug. ERP (proces)harmonisatie en (IT-) consolidatie Globalisering en fusies leiden vaak tot een heterogeen landschap van processen en IT oplossingen. Dit heeft een negatieve impact op: de bestuurbaarheid van organisaties (snel kunnen reageren); het stuurvermogen van het management (snel kunnen beslissen); de Total Cost of Ownership (TCO) van het gehele IT landschap. In een snel veranderende internationale markt heeft dit onmiddellijk negatieve consequenties voor het concurrentievermogen. Figuur 6. Harmonisatie en optimalisatie van processen en IT Heterogeneous As-Is Heterogeneous Heterogeneous As-Is As-Is Heterogeneous Processes Processes As-Is Processes Applications Applications Applications Infrastructures Infrastructures Infrastructures Homogeneous To-Be Processes Applications ERP Other Ervaringen laten zien dat 20-40% ten opzichte van de overall ERP-beheerkosten bespaard kunnen worden. Infrastructures 6 Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering

7 Future proof efficiency is zowel grensverleggend als continu verbeteren. De kern van ERP consolidatie en harmonisatie bestaat uit het vinden van de juiste balansen tussen: Figuur 7. Balanceren tussen decentralisatie en harmonisatie maatwerk versus standaardiseren van bedrijfsprocessen en IT; decentralisatie versus centralisatie. Het zoeken is naar een optimum waarbij enerzijds drastisch kosten bespaard worden door integratie en standaardisatie, en anderzijds er snel en flexibel gehandeld kan worden binnen internationale wet- en regelgeving en (lokale) marktomstandigheden. Overall costs Savings through Harmonization of applications, assets, infrastructure and processes Costs of complexity, maintenance, upgrades, spares, downtime, SLA, documentation, training... Cost due to inappropriate individual functionality on local level Harmonization Fully decentralized Fully Harmonized Silo 1 Silo 6 Silo 2 Silo 5 Silo 3 Silo 4 Single silo solutions Product Model Product Model Product Model Degree of consolidation / harmonization Regional Model Regional Model Global Model One centralmodel Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering 7

8 Shared services Shared services gaan over het inrichten van ondersteunende processen zodanig dat deze geleverd kunnen worden met de gewenste kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Belangrijkste elementen hierbij zijn: integratie van processen, aansturing en IT. Van belang is zowel de verticale afstemming tussen Shared Service Center en de (interne) klant als de horizontale afstemming tussen de verschillende functionele domeinen. De volgende voordelen zijn hierbij te behalen: Kostenbesparing in mensen, werkplekken en ICT- ondersteuning als gevolg van standaardisatie, optimalisatie en rationalisatie. Kwaliteitsverbetering ( first time right, minder fouten) van de dienstverlening door het beter delen en benutten van kennis. Een betere waarborging van de continuïteit van dienstverlening door het creëren van grotere eenheden en back-up mogelijkheden. Als het Shared Service Center (SSC) er eenmaal staat, gaat het erom de service goed te managen, efficiency-winst te realiseren en de medewerkers die de producten en de diensten leveren te inspireren naar proactief denken en handelen. IT rationalisatie IT ontwikkelingen leiden tot goedkopere IT en effectievere toepassingen. Als voorbeelden hiervan zijn te noemen: Cloud business software Lean bedrijfsvoering vraagt om lean ICT. Software as a Service (SaaS) is een inmiddels volwassen model om bedrijfsapplicaties af te nemen, waarbij de Total Cost of Ownership (TCO) van bedrijfsapplicaties voor een organisatie afneemt. investeringen in applicatiebeheer, infrastructuur en licenties (CAPEX) behoren hiermee tot het verleden en afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gebruik (OPEX). Vanuit een joint venture met de #1 business software leverancier in Azië, biedt Atos met de Yunano SaaS suite de Europese markt een volwaardige, veilige en 100% cloud-oplossing voor CRM en ERP. Social en business collaboration Een (of de) nieuwe manier van werken vraagt om andere vormen van ICT ondersteuning. Samenwerkingsverbanden tussen klanten, leveranciers en medewerkers worden steeds virtueler. Bijdragen aan producten en diensten krijgen daarmee steeds meer de vorm van crowd sourcing. BlueKiwi (een Atos Company) is een goed voorbeeld van een social business collaboration platform. Allianties, partnerships, sourcing Samenwerking tussen partijen komt steeds vaker voor. Deze samenwerking levert kostenvoordeel op, versterkt de innovatiekracht en bevordert de commerciële slagkracht. Aan de kostenkant kunnen organisaties schaalvoordelen bereiken, risico s delen en standaarden ontwikkelen. Door kennisdeling kunnen klanten en leveranciers gezamenlijk hun innovatiekracht verhogen. Ook de commerciële slagkracht van organisaties kan worden vergroot door samen te werken op marketing en salesgebied. De effectiviteit van de samenwerking wordt bepaald door de volgende elementen: 1. De harde kant van de samenwerking. Het gaat hier om de structuur, doelstelling en business case achter de samenwerking. 2. De zachte kant van de samenwerking. Is er vertrouwen tussen de partijen? Kunnen cultuurverschillen worden overbrugd? Zijn de persoonlijke relaties goed? 3. Alliantievaardigheid: elke partner moet de juiste ondersteunende managementprocessen invoeren. Daarnaast is een helder beleid noodzakelijk ten aanzien van de vraag wat een organisatie zelf wil doen, wat zij wil inkopen en wat zij in partnerships wil onderbrengen. Integrated Manufacturing Business Value Domains Figuur 8. Business Value Domains en informatiestromen. Samenwerkingsverbanden waar deze elementen goed zijn ingevuld hebben een slaagkans van meer dan 80%. Zijn de elementen niet ingevuld dan daalt het slaagpercentage tot onder 40%. Marktspecifieke voorbeelden Integrated Manufacturing Toekomstige groei in de fabricagesector vereist het afbreken van functionele silo s en het integreren van processen en systemen tot een geïntegreerd business platform. De huidige IT architectuur is niet langer toereikend om de business in de toekomst effectief te ondersteunen. Toenemende eisen ten aanzien van informatieuitwisseling, productieflexibiliteit, afstemming in de supply chain, en aansturing van internationale productienetwerken laten steeds meer de beperkingen zien van de huidige praktijk van eilandautomatisering. Verdergaande integratie dwars door alle businessdomeinen is noodzaak. Verdergaande integratie stelt niet alleen nieuwe en hogere eisen aan de IT architectuur. Nauwere afstemming tussen huidige afdelingen vraagt een verder stroomlijnen van businessprocessen en besturing. Dit creëert nu al spanning in de besturing van organisaties en in de toekomst zal dit verder toenemen. Er zal een omslag gemaakt moeten worden van een traditionele hiërarchische 09-Oct-2012 aansturing naar een meer end-to-end Industry besturing. Webinar 8 Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering 1

9 Figuur 9. Van hiërarchische naar E2E besturing E2E aansturing Hiërarchische aansturing Cultuuromslag Vijf Future Proof Efficiency redenen voor PLM: 1. Verbetering innovatiefunnel. 2. Verbetering product portfolio management. 3. Time-to-market verminderen en productiviteit verhogen. 4. Verbetering supply chain samenwerking. 5. Naleving compliance en regelgeving. Naarmate de productportfolio van bedrijven groter en complexer wordt, krijgen bedrijven meer en meer te maken met diverse wet- en regelgevingen. Het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving heeft een enorme impact op de bedrijfsresultaten. Voor management en medewerkers betekent dit een cultuuromslag. De huidige scorecards binnen de bekende grenzen van een afdeling zullen vervangen moeten worden door scorecards binnen de nieuwe E2E proces afbakeningen dwars door de huidige afdelingen heen. Oude grenzen en gewoontes zullen vervangen moeten worden door nieuwe grenzen die beter passen bij de uitdagingen van de toekomst. Integrated manufacturing Integrated manufacturing is geen toekomstmuziek. Sommige organisaties hebben deze stappen reeds gezet met aansprekende resultaten: Toename productiviteit: 10 15% Betere benutting capaciteit: 10 20% Afname voorraden: 25 50% Verkorting doorlooptijd: 10 20% Vergroting leverbetrouwbaarheid 5 10% Nauwkeurigere planning: 25 80% PLM maakt het mogelijk dat afdelingen zoals moet worden: R&D, engineering, inkoop, productie, verkoop en service naadloos met elkaar kunnen samenwerken met dezelfde processen en data. Niet alleen binnen een organisatie maar ook tussen organisaties. Hoe groter de behoefte en noodzaak tot samenwerking en snellere responsetijden, des te groter is het voordeel van PLM. Met de PLM propositie Supplier Connect van Atos wordt het voor organisaties mogelijk hun leveranciers eerder te betrekken in het innovatieproces en sneller en beter data met elkaar uit te wisselen, wat uiteindelijk leidt tot o.a. lagere ontwikkelingskosten en een hoger kwaliteitsniveau. PLM heeft impact op de E2E bedrijfsvoering. (zie figuur 10). Figuur 10. Procuct Life Cycle en bedrijfsbrede (informatie)processen Ter indicatie: vanaf 1991 heeft de Food and Drug Administration voor 36 mrd US dollars aan boetes opgelegd voor het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Naast boetes worden er vervolgens heel veel kosten gemaakt voor rework. Hier bovenop komt nog het verlies aan business en mogelijk marktaandeel. Met andere woorden: niet future proof. Atos Consulting kan de volgende ondersteuning bieden: Maturity scan: wat zijn de huidige en toekomstige PLM-verbetermogelijkheden. Benefit analyse: welke investeringen zijn nodig van specifieke PLM-oplossingen en wat zijn hiervan de business benefits. Optimaliseren en implementeren van PLMprocessen (van Management en R&D processen tot aan Customer Service processen). Product Lifecycle Management (PLM) Research & Development Design Production, Distribution Maintenance Customer Service PLM gaat over het managen van producten en diensten van het eerste idee tot en met recycling. Met zijn oorsprong in de luchtvaart en auto-motive industrie is PLM uitgegroeid vanuit een R&D engineering tool naar de levensader voor elke organisatie binnen de Discrete en Proces industrie. Ook in de publieke sector (met name Defensie) en in Fashion neemt het belang van PLM toe. Importance / Value PLM SCM ERP CRM First Idea Production Launch End of Production End of Life Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering 9

10 Toekomstbestendige zorg De focus in de zorg ligt de komende jaren op: het sturen op resultaat, het leveren en borgen van de kwaliteit van zorg en het leveren van zorg dicht bij huis met regiemogelijkheden voor de patiënt. Deze focus is goed te verenigen met de doelstelling om de zorgkosten beter te beheersen en terug te brengen. Aan de hand van een drietal voorbeelden kan dit geïllustreerd worden. 1. Zorg op afstand: Zorgdomotica Zorg op afstand wordt onder meer mogelijk gemaakt door Zorgdomotica. Dit stelt de zorgprofessional in staat om via een computerbeeldscherm (of tablet) live-contact te onderhouden met de cliënt en op afstand zorg te verlenen. Met slimme sensoren in huis, personenalarmering, val- en dwaaldetectie hebben cliënten de zekerheid dat ze direct geholpen worden wanneer er iets gebeurt. Dankzij apps op de telefoon en zorg op afstand zijn cliënten minder afhankelijk van de periodieke bezoekafspraken met zorgverlener(s). Zorgdomotica maakt het voor cliënten mogelijk om langer zelfstandig te functioneren in hun vertrouwde huiselijke omgeving. De zorgprofessional wordt op zijn beurt in de gelegenheid gesteld, om in hetzelfde tijdsbestek meer cliënten te behandelen en te besparen op onder meer reistijd en wachttijd. 2. e-health Onder e-health vallen vele toepassingen waaronder patiëntportalen, e-diagnostiek, onlinebehandeling of toegang tot elektronische patiëntendossiers. Alle toepassingen hebben gemeen dat het zorgproces minder gebonden is aan het moment in de behandelkamer. Mede hierdoor kan zorg op een verantwoorde manier aangevuld worden met zelfzorg/regie op eigen zorg en het uitwisselen van ervaringskennis met lotgenoten. Het zorgproces wordt hierdoor flexibeler terwijl tijd en middelen efficiënter kunnen worden ingezet. De focus in de zorg ligt de komende jaren op: het sturen op resultaat, het leveren en borgen van de kwaliteit van zorg en het leveren van zorg dicht bij huis met regiemogelijkheden voor de patiënt. 3. Samenwerking tussen zorginstellingen In deze samenwerking gaat het om vragen als: wat kunnen we gezamenlijk doen, wie kan zich waarin het beste specialiseren en hoe delen we kennis om de cliënt zo goed en efficiënt mogelijk te helpen. Samenwerken kan dus vormkrijgen door een shared service centre waarin alle ondersteunende processen worden ondergebracht. Specialisatie is ook een vorm van samenwerking. Juist bij specialisatie is een goede afstemming nodig van onderliggende behandel- en zorgprocessen. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Het delen van kennis over het ziektebeeld van de cliënt teneinde hem adequater en zonder tijdverlies te behandelen vraagt eveneens om samenwerking. Een al dan niet elektronisch patiëntendossier wordt immers pas gevuld als alle relevante gegevens ook daadwerkelijk gedeeld worden. Samenwerken draagt dus bij aan het efficiënter inrichten en het verbeteren van de zorg. Business & IT alignment Informatietechnologie maakt nieuwe markt ontwikkelingen en dienstverlening mogelijk. Omgekeerd stelt de business nieuwe en andere eisen aan de inrichting van de IT organisatie. Onder meer in de Telecom-sector wordt er grote vooruitgang geboekt in het verbeteren van deze wederkerige afhankelijkheid. Met succes zijn programma s geïmplementeerd die het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) combineren met het verkorten van de doorlooptijd van IT projecten, het terugbrengen van het aantal uitstaande tickets en het versneld invoeren van IT innovatie. Als succesfactoren zijn hiervoor onder meer te noemen: gezamenlijke ambitieuze doelen, het continu op één lijn brengen van de verwachtingen van stakeholders, het identificeren en faciliteren van de change leaders, en het regisseren van een strakke besluitvorming. Het huishoudboekje van Nederland op orde De Rijksoverheid is momenteel volop in beweging. De koers van de regering, gericht op een sterker, veiliger en welvarender Nederland, heeft invloed op de gehele Rijksoverheid. Onder de ambitie Het huishoudboekje van Nederland op orde heeft het kabinet een aantal bezuinigingen doorgevoerd die Nederland sterker uit de economische crisis moeten doen komen. De vraag hoe meer gedaan kan worden met minder middelen staat hierbij centraal, waarbij tegelijkertijd het optimaliseren van de dienstverlening naar burgers toe volop aandacht krijgt. Dit uit zich in de volgende voorbeelden: 1. Effectieve bedrijfsvoering door procesoptimalisatie Er worden nieuwe prioriteiten gesteld die veelvuldig leiden tot wijzigingen in de besturingsfilosofie en tot wijzigingen in het aanbod van diensten aan burgers, instellingen en bedrijfsleven. Een vernieuwde bedrijfsvoeringsfunctie moet naadloos aansluiten op de nieuwe koers, waarbij effectiviteit, efficiëntie en kostenbesparing centraal staan. Dit zorgt voor een herijking van processen. Bij het optimaliseren van processen nemen de principes van Lean management een belangrijke rol in. 2. E-overheid: inzet van innovatieve ICT De wens om de burger op een slimmere en kostenefficiëntere manier steeds beter te kunnen bedienen vertaalt zich ook naar de inzet van ICT oplossingen. De vraag hoe daarbij de burger het best geholpen kan worden door primaire processen te optimaliseren en te automatiseren is een interessante uitdaging. Nieuwe oplossingen dienen zowel de Rijksoverheid als de burger te bedienen: een betere informatievoorziening en meer regie voor de burgers, terwijl de lange termijnkosten voor de Rijksoverheid minder worden. 10 Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering

11 Tot slot Er zijn vele mogelijkheden om toekomstbestendige efficiencyvoordelen te behalen in de bedrijfsvoering. Uiteraard zitten organisaties niet stil en zijn er wellicht al meerdere stappen gezet om efficiënter en toekomstbestendiger te worden. Atos Consulting beoogt middels dit document aanvullende perspectieven te bieden om uw organisatie verder op weg te helpen op zoek naar nieuwe vormen van besparing en prestatieverbetering. Realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering 11

12 Over Atos Consulting Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan gedreven professionals. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten. Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos, een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,5 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 48 landen. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline en Atos Worldgrid. For more information: atosconsulting.nl Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SE. July Atos.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress veilig werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress Efficiënt en compliant werken in de cloud Toenemende concurrentie, groeiende druk om

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

AgileBeheer. Optimale balans in continuïteit & verandering. @daveherpen

AgileBeheer. Optimale balans in continuïteit & verandering. @daveherpen AgileBeheer Optimale balans in continuïteit & verandering @daveherpen Agile 2 Agile: reality 3 Agile: goal 4 AgileBeheer: referentiekader Business TTM -- Qual Time To Market omlaag Quality lifecycle 6.

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress

doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress Gezonde maatschappij Niets is zo belangrijk in het leven als onze gezondheid. En natuurlijk

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie S@les in de Bouw en Installatiedag Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture Een groeipad voor het professionaliseren van werken met requirements Edwin Schumacher Managing partner Synergio B.V. e.schumacher@synergio.nl

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

optimale risicobeheersing

optimale risicobeheersing IT security voor de financiële sector grip op risico optimale risicobeheersing en beveiliging in een veranderende markt Your business technologists. Powering progress De meerwaarde van IT security Succes

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Even voorstellen Pim Berends, 1963 Business Consultant, ICT Automatisering. > 25 jaar ervaring in de industriële automatisering. MES scans

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Inzet van ERP maximaliseren

Inzet van ERP maximaliseren Inzet van ERP maximaliseren Ziekenhuis Gelderse Vallei 4 december 2014 Introductie Sprekers van Vandaag Jan de Boer Partner KPMG IT Advisory Global Lead Healthcare +31 (0)30 658 2156 deboer.janjc@kpmg.nl

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie