Rekenkamerbrief gemeentelijk rioleringsplan rekenkamercommissie De Bilt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenkamerbrief gemeentelijk rioleringsplan rekenkamercommissie De Bilt"

Transcriptie

1 Aanleiding Het rioleringsbeleid- en beheer is vanuit financieel en inhoudelijk oogpunt als een belangrijk beleidsterrein van de gemeente aan te merken. Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel een belangrijke schakel is in de waterketen. Problemen met de riolering treffen burgers rechtstreeks in haar doen en laten en kunnen gevolgen hebben op de terreinen als volksgezondheid, milieubeheer en wegenonderhoud. Zowel de technische als functionele eisen die de gemeente stelt aan het rioleringsbeleid zijn daarom zeer van belang (Onderzoeksrapport riolering in Zaanstad). In 2012 heeft het college onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het rioolbeheer binnen de gemeente. Begin 2013 is een rapport uitgebracht waarin de vraag is beantwoord in hoeverre de gemeente haar voorgenomen prestaties in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) realiseert met de ter beschikking gestelde middelen. In het rapport worden vier aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op financiële verantwoordingen en drie aanbevelingen van inhoudelijk aard. Voor dit onderzoek beperken wij ons tot de inhoudelijk aanbevelingen. Deze luidden: Neem in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan doelstellingen op die meetbaar zijn; Voer na realisatie van de grotere rioleringswerken en herinrichtingen van de openbare ruimte evaluaties uit waarbij aandacht is voor zowel aanpak, fasering en kwaliteit als de financiële aspecten. Deze conclusies kunnen via het mededelingenblad worden gedeeld met de raad; Stel per project een duidelijke realistische planning op met specifieke tijdgebonden mijlpalen. Deel deze vooraf met het bestuur en rapporteer periodiek over de voortgang van de afwijkingen binnen het project. De rekenkamercommissie heeft het doeltreffendheidonderzoek besproken en zichzelf de vraag gesteld of de gemeenteraad sturing zou kunnen geven aan het opstellen van een nieuw VGPR. Deze vraag viel in de volgende deelvragen uiteen: Gaat het bij de water- en rioleringstaken om zaken die alleen gedomineerd worden door technische aspecten en om regels op het gebied van water en milieu? Zijn er voor inwoners merkbare zaken aan verbonden, waarover de gemeenteraad beleidskeuzes kunnen inbrengen? Hoe moeten raadsleden geïnformeerd en betrokken worden bij beleidsontwikkeling op dit terrein? Wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad in staat te stellen om beleidsmatige en financiële afwegingen te maken die verder reiken dan het vaststellen van de rioolheffing voor de komende vier jaar? De rekenkamercommissie heeft zich bij andere gemeenten georiënteerd en vastgesteld dat er meer beleidskeuzen expliciet kunnen worden gemaakt bij een gemeentelijk rioleringsplan dan in voorgaande perioden aan de orde waren. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie in kaart gebracht welke mogelijkheden er voor de gemeenteraad zijn om kaders te stellen. Dit is gedaan aan de hand van onderzoeksrapporten en contacten met andere gemeenten en gesprekken met betrokken 1

2 medewerkers van de gemeente De Bilt. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, waaruit blijkt dat er inderdaad wat te kiezen valt bij het rioleringsbeleid en sturing mogelijk is. Bij een VGPR spelen naast technische en financieel-technische aspecten tal van keuzes een rol. Keuzes zijn bijvoorbeeld mogelijk over de speerpunten voor de komende jaren, de mate waarin rioleringsbeleid bijdraagt aan integraal milieu- en waterbeheer, keuzes voor samenwerking, keuzes over de heffingsgrondslag, keuzes over de hoogte van tarieven in relatie tot toekomstige vervangingsinvesteringen, keuzes voor afschrijven of sparen en welke kosten worden doorberekend aan de riolering. In het volgende hoofdstuk leest u onze aanbevelingen. 2

3 Rioleringsbeleid, er valt wat te kiezen Zoals bij het wettelijk kader is aangegeven, dienen alle Nederlandse gemeenten een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Om te voldoen aan de verbrede zorgplicht, worden gemeenten geacht vanaf 2013 een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsbeleid (VGRP) op te stellen waarbij invulling wordt gegeven aan de verbrede zorgplicht. In het VGRP ligt meer nadruk op de gehele waterketen, inclusief hemelwater en grondwater. Het product riolering: vormt een gesloten systeem van kosten en baten, waarbij maximaal 100% kostendekking wettelijk is toegestaan; kenmerkt zich veelal door jaarlijkse toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves en/of voorzieningen; heeft te maken met omvangrijke investeringen met lange afschrijvingstermijnen; is door de rioolheffing een product dat extra in de belangstelling staat van burgers en politiek. Zicht houden op (de ontwikkeling van) de kosten en baten van het product riolering en de rioolheffing is complex. Aan de andere kant is de complexiteit voor een raadslid een extra reden om het product riolering met belangstelling te volgen en betrokken te zijn bij keuzes die te maken zijn. Thema 1: Voorproces ten behoeve van kaderstelling Zorg als raad dat u mee kunt denken over speerpunten en inhoudelijke afwegingen. 1. Verzoek om een voorproces voor de voorbereiding en vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin voldoende tijd is om tot een goede kaderstelling te komen. Verzoek het college voor het opstellen van nieuw beleid een startnotitie voor te leggen aan en te bespreken met de raad. Hierdoor is daarna het VGRP ook toegankelijker voor de raad. 2. Zorg als raad dat u betrokken bent bij inhoudelijke afwegingen en het vaststellen van de ambities voor De Bilt. Zoek en vraag daarbij als gemeenteraad nadrukkelijker de keuzeruimte in het rioolbeheer. Hoewel veel afwegingen technisch van aard zijn, en lastig voor het bestuur te doorgronden, kunnen bestuurders en raadsleden wel overweg met vragen als Hoe erg is het dat er af en toe water op straat staat?, Hoe vaak en waar mag dit af en toe voorkomen? en Hoeveel heeft de gemeente ervoor over om te voorkomen dat er blauwalgen in een waterpartij voorkomen?. Met meer interactie tussen organisatie, college en gemeenteraad ontstaat er een dynamiek waarin alle partijen elk vanuit hun eigen rol en expertisegebied het belang van de burger het beste kunnen dienen. 3. Verzoek het college het VGRP op te bouwen rond de thema s uit de startnotitie, waarin de ambitieniveaus per thema uitgewerkt worden, zoals rioolvervangingen, duurzaam waterbeleid, beheer en onderhoud op onderdelen, serviceniveau bij meldingen etc. Voor een goede uitvoering van de kaderstellende en 3

4 controlerende rol van de raad is het belangrijk dat bij het vaststellen van het gemeentelijke rioleringsbeleid, de beleidsruimte en de beleidskeuzes duidelijk zijn. Als beleidskeuzes en de consequenties daarvan inzichtelijk worden gemaakt, kunnen er daadwerkelijk keuzes worden gemaakt. Dit kan alleen wanneer het college en de ambtelijke organisatie de raad hierin faciliteren. Het verdient daarom aanbeveling dat in het VGRP de mogelijke alternatieven weergegeven worden met een motivering van de voor- en nadelen van elk van de alternatieven. Daarbij is het gewenst dat ook de gevolgen voor de uitvoering en de financiën helder zijn. 4. Verzoek het college de doelen van de rioleringszorg toetsbaar te maken, door het expliciet benoemen van specifieke eisen en maatstaven. Hierdoor wordt een technisch inhoudelijke evaluatie van de effectiviteit van het beleid mogelijk. Stuur als raad op realisatie van (concrete) doelen. 5. Evalueer het huidige VGRP en leg daarbij de relatie met de thema s die ook in de startnotitie komen. Verzoek het college de evaluatie rond de thema s in te richten. Gebruik de evaluatie om enkele speerpunten voor de komende periode te kiezen. De gekozen speerpunten zijn minder abstract dan de algemene doelen van het rioleringsbeleid, maar ook minder technisch-operationeel dan de functionele eisen en maatstaven. Om de controlerende rol van de raad goed te vervullen, is een evaluatie per beleidsperiode nodig en kan de tussentijdse rapportage op de vastgestelde speerpunten benut worden. Thema 2: Duurzaamheid en doelmatigheid van beleid Maak als raad keuzes over de mate waarin rioleringsbeleid bijdraagt aan duurzaam milieu- en waterbeheer en verzoek om helder inzicht in knelpunten en oplossingsalternatieven. 6. Maak een keuze over de mate waarin rioleringsbeleid bijdraagt aan bredere doelen op het terrein van water en milieu. Realiseer ambities op het gebied van duurzaamheid op het terrein van riolering, water en milieu in eerste instantie via het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) en het milieubeleidsplan. 7. Verzoek het college in het VGRP een overzicht op te nemen van knelpunten die zijn gerelateerd aan de gemeentelijke zorgplichten en de urgentie ervan. Hierdoor is er een basis om de doelmatigheid van het riolerings- en stedelijk waterbeleid aan te toetsen. 8. Verzoek het college om mogelijke alternatieve maatregelenpakketten (bestaande uit rioolvervanging, reparaties, milieumaatregelen, onderzoeksinspanningen), behorende bij verschillende ambities, aan de raad voor te leggen. 4

5 Thema 3: Samenwerking Samenwerking is nodig (en deels een gegeven) in de afvalwaterketen. Bepaal als raad welke concrete afspraken nodig zijn voor een samenwerkingsverband in het kader van Volksgezondheid, efficiency en kennisdeling. Zorg dat de organisatie concrete afspraken maakt en deze evalueert. 9. Gemeente De Bilt heeft samen met 14 andere Utrechtse gemeenten en het Waterschap een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van waterketenbeleid, WINNET. Dit samenwerkingsverband levert deskundigheid op het gebied van de afvalwaterketen. Verzoek het college om dit samenwerkingsverband op geplande en geleverde capaciteit en op de borging van kennis te evalueren. Neem de resultaten van deze evaluatie ook mee bij de opzet van vergelijkbare samenwerkingsverbanden op andere werkterreinen. Verzoek het college de raad hierin te faciliteren. 10. Zie erop toe dat afspraken over de samenwerking binnen Winnet zo concreet mogelijk zijn. Het doel van Winnet is om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor goed beheer van riolering en zuivering, tegen aanvaardbare kosten en kwaliteit. 11. Maak een keuze voor de mate waarin De Bilt afhankelijk wil zijn van externe deskundigheid bij dit beleidsthema. Maak bij inhuur van externe deskundigheid afspraken over voortgang van de uitvoering na de inhuurperiode en het borgen van opgedane kennis. 12. Zie erop toe dat de afspraken over samenwerking met het Waterschap zo concreet mogelijk zijn en monitor deze afspraken. Verzoek het college expliciet te maken waar mogelijke winst behaald kan worden. Het uitgangspunt dient te zijn dat de beste oplossing voor de burger wordt nagestreefd. Pas daarna moet worden vastgesteld wie wat betaalt, gelet op de eigen taken en verantwoordelijkheden. Thema 4: Financiën riolering Maak duidelijke keuzes over de financiële aspecten van het rioleringsbeleid, zoals bekostiging en tarievenberekening, en de rapportages door het college. Gebruik hierbij het VNG-model in bijlage Maak heldere keuzes over welke reserves en/of voorzieningen voor riolering worden gehanteerd en met welk doel. De raad heeft een kaderstellende rol bij de vertaling van het gemeentelijke financiële beleid naar het taakveld rioleringen. Het verdient aanbeveling om de verschillende werkwijzen voor de bekostiging van de riolering expliciet als een strategische keuze te benoemen bij het opstellen van het VGRP. 14. Baseer keuzes over de uit te voeren rioleringsprojecten en de ontwikkeling van de tarieven mede op een financiële meerjarendoorkijk over een periode die groter is dan de afschrijvingstermijn voor de riolering. Neem in het volgende uitvoeringsprogramma een kosten-baten analyse op en beschouw in het volgende VGRP de effecten van keuzes op de lokale lasten. 5

6 15. Houdt de kostendekking als raad in het oog. Zorg dat in het volgende beleidsplan een expliciete relatie wordt gelegd tussen de ambities van de gemeente, de knelpunten die moeten worden opgelost, de hiervoor benodigde maatregelen en de hiermee gepaard gaande kosten. Vaak wordt 100% kostendekking als uitgangspunt gehanteerd. Verzoek het college achteraf te rapporteren wat de werkelijke kostendekkingsgraad was, bijvoorbeeld bij de evaluatie van het VGRP of bij de jaarrekening. De ervaringen in andere gemeenten kunnen gebruikt worden om een nieuwe keuze of wijziging van de heffingsgrondslag te overwegen. 16. Maak een transparante keuze over de kosten die worden doorberekend aan de riolering en dus aan de rioolheffing. Maak daarbij gebruik van de Model kostenonderbouwing van de VNG (zie bijlage 2) en maak dit gebruik expliciet in de startnotitie en het VGRP om zo de transparantie van de rioolheffing te vergroten. Thema 5: Planning en controlcylus en evaluatie Zie toe op goede informatieverstrekking, planning en evaluatie van belangrijke rioleringsprojecten. 17. Verzoek het college om de procedures, administraties, projectdossiers en informatiesystemen te bewaken. Deze dragen bij aan het doelmatig uitvoeren van de werkzaamheden en het borgen van kennis. 18. Planning van werkzaamheden is van groot belang vanuit oogpunt van overlastvermindering en kostenbesparing. In dat verband zal er een natuurlijke samenhang (moeten) zijn tussen het VGRP en andere uitvoeringsplannen in de gemeente. Een straat gaan liefst maar 1 keer in de zoveel tijd overhoop. Efficiency over beleidsgrenzen heen kan ook randvoorwaarde zijn bij te maken keuzes door de raad. 19. Leg in het VGRP vast op welke momenten het college de raad informeert en welke verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn belegd. Dit kan door afspraken te maken over budget- en tijdsoverschrijdingen die binnen en buiten de informatieplicht van het college vallen. Ook hierin zijn keuzes te maken. Verzoek het college om de planning en controlcyclus te gebruiken om de raad te faciliteren. Zorg dat de P&C-cyclus aansluit op de kaderstelling en jaarlijks de realisatie van doelstellingen wordt uitgewerkt. Benut als raad de P&C cyclus om met de organisatie te communiceren over de kaderstelling. 20. Verzoek het college in de jaarrekening te beschrijven welke maatregelen het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, inclusief de effecten van deze maatregelen. Op deze wijze kan in de volgende beleidscyclus een duidelijker antwoord worden gegeven op de vraag: Wordt de rioolheffing goed besteed? Betrek ook eventuele achterstanden bij de rapportage of evaluatie van het rioleringsbeleid. 21. Evalueer belangrijke rioleringsprojecten. Verzoek het college te rapporteren over de belangrijkste lessen en deze ook uit te wisselen met buurgemeenten. Daarbij kan ook worden stilgestaan bij de toepassing van nieuwe technieken. De belangrijkste lessen kunnen leiden tot aanpassingen in de werkwijze of in het beleid en dienen vervolgens aan de raad te worden gerapporteerd. Op deze wijze wordt een lerende organisatie gestimuleerd. 6

7 Hoe nu verder? De rekenkamercommissie heeft de aanbevelingen besproken met de ambtelijke organisatie. De aanbevelingen passen goed in de opzet van het nieuwe VGRP, waar de raad in 2015 een besluit over moet nemen. Het is steeds meer gebruik dat het college voorafgaande aan beleids- en uitvoeringsnota s aan de gemeenteraad een startnotitie voorlegt. Aan de hand van een startnotitie kan met de gemeenteraad worden overlegd over keuzen die gemaakt gaan worden. Het college kan een belangrijke rol als tussenpersoon en initiator spelen om de keuzeruimte te duiden en in te brengen in het politieke debat *. De rekenkamercommissie wil met deze rekenkamerbrief de gemeenteraad ondersteunen om een inbreng te leveren bij de discussie over een startnotitie VGRP en tevens bij het sturing geven aan het beleidsthema riolering. Denkbaar is dat de gemeenteraad zich uitspreekt over de aanbevelingen in deze rekenkamerbrief en deze mogelijk aanvult, accenten legt of wijzigt. Aan de hand van die uitspraken kan het college vervolgens een startnotitie VGRP opstellen en die aan de gemeenteraad voorleggen. * Onderzoeksrapport Rioleringszorg in de gemeente Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 7

8 BIJLAGE 1 Toetsing project [bron: Onderzoeksrapport riolering in Zaanstad, juli 2012] Toetspunt 1: Onderbouwing en voorbereiding investeringswerk is toereikend. Voor een rioleringswerk geldt dat de noodzaak van het werk moet zijn aangetoond op basis van inspecties en rioolberekeningen en dat de gekozen oplossingen passen binnen het vastgestelde beleid. Daarbij worden ook alternatieven onderzocht en vindt afstemming plaats met andere beleidsterreinen en de waterkwaliteitsbeheerder. Voor een goede onderbouwing en voorbereiding is tevens van belang dat vooraf goed is onderzocht of er eventuele bodemverontreinigingen aanwezig zijn en of de draagkracht van de bodem voldoende is om het rioleringswerk te realiseren. Toetspunt 2: Ramingen voor de bepaling van de omvang van het benodigde krediet zijn adequaat. Adequaat ramen betekent systematisch werken en rekening houden met alle te verwachten investeringskosten en een realistische post onvoorzien. Verder is een raming adequaat indien er intern een kwaliteitstoets heeft plaatsgevonden. Toetspunt 3: De kredietbewaking is transparant Een transparante kredietbewaking betekent dat budgetaanpassingen inzichtelijk worden onderbouwd. Op de budgetaanpassingen vindt interne controle plaatst. De budgetaanpassingen worden geautoriseerd door de budgethouder en gerapporteerd op het juiste niveau. De budgetaanpassingen worden in de financiële administratie vastgelegd, zodanig dat deze bewaakt kunnen worden. Toetspunt 4: Processen en procesmanagement zijn helder beschreven en actueel Belangrijke processen bij rioleringswerken zijn: Maken van beslisdocumenten voor de afsluiting van de verschillende fasen, aanbestedingsprocedure en de procedures voor meer- en minderwerk, kredietbewaking, budgetaanpassingen en het bijhouden van een deugdelijk en inzichtelijk projectdossier. Verder dienen de verantwoordelijkheden helder zijn vastgelegd. Toetspunt 5: Risicomanagement is helder vormgegeven. Aan het uitvoeren van taken zijn veelal risico s verbonden. Om hier bewust mee om te gaan is het belangrijk dat risico s tijdig worden onderkend. Zo nodig kunnen maatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd. Zo mogelijk dienen risico s te worden gekwantificeerd en te worden gerapporteerd aan het ambtelijk management/bestuur. Voor een project wordt bewust nagegaan welke risico s al dan niet worden verzekerd. Toetspunt 6: Inkoop is transparant en vindt rechtmatig plaats. In de inkoopnota is vastgelegd welke procedures gevolgd moeten of kunnen worden voor verschillende inkopen. Ook is aangegeven welke aanbestedingsdocumenten minimaal in het aanbestedingsdossier aanwezig moeten zijn. Toetspunt 7: Er is goed toezicht op goede uitvoering werk en meer- en minderwerk In een bestek is een gedetailleerde uitwerking van het technische ontwerp te vinden, wat de basis is voor de aanbesteding en de uitvoering van het investeringswerk door de aannemer. De gemeente houdt toezicht of de aannemer het werk uitvoert in overeenstemming met het bestek. Dit toezicht is nodig om zowel de kwaliteit als de voortgang van het werk te bewaken. Op basis hiervan kan worden gecontroleerd of de door de aannemer ingediende termijnnota s uitbetaald mogen worden. Toetspunt 8: De kosten van voorbereiding en toezicht worden goed vastgesteld en bewaakt Voor een rioleringsproject wordt bij de voorbereiding en het toezicht gebruik gemaakt van zowel eigen medewerkers als van ZZP-ers, advies- en ingenieursbureaus. 8

9 Deze zogenaamde V&T-kosten bedragen bij investeringswerken al gauw 15 tot 20%. Het is derhalve belangrijk dat ook die kosten goed worden bewaakt. Het vooraf en tussentijds specificeren van de benodigde V&T-activiteiten en deze vergelijken met interne normen biedt de mogelijkheid een goed onderbouwde budget vast te stellen en eventueel bij te stellen. Toetspunt 9: De interne beheersorganisatie, de administratie en de dossiervorming zijn op orde. Een goede interne beheersadministratie draagt bij aan een doelmatige, rechtmatige en controleerbare projectuitvoering. Belangrijke aandachtspunten in dat verband zijn: heldere controletechnische functiescheidingen, een deugdelijke (project-)administratie en een goede dossiervorming. Toetspunt 10: Er wordt voldoende aandacht besteed aan verantwoording en evaluatie. Het ambtelijk management moet zich tegenover het bestuur verantwoorden over de uitvoering en met name over belangrijke knelpunten in de uitvoering. Daarnaast biedt het geregeld uitvoeren van interne evaluaties aanknopingspunten om de organisatie verder te ontwikkelen en te verbeteren. 9

10 BIJLAGE 2 Stappenplan kostenonderbouwing rioolheffing (samenvatting gebaseerd op Model kostenonderbouwing rioolheffing, VNG, januari 2010) 1. Bepaal voor welke zorgplichten rioolheffing in rekening mag worden gebracht. Het gaat hierbij om de afvalwater, hemelwater en grondwaterzorgplicht. Maatregelen om de waterkwaliteit te bevorderen vallen niet onder de hemelwater- en grondwaterzorgplicht en de kosten mogen dus niet uit de rioolheffing worden gefinancierd. 2. Breng de activiteiten in kaart Welke activiteiten worden verricht ter nakoming van de zorgplichten voor afval-, hemelen grondwater? In het model zijn voorbeelden van deze activiteiten aangegeven. 3. Zoek de activiteiten in de productbegroting Per activiteit wordt hierbij nagegaan welk bedrag in de begroting is opgenomen en of het gaat om een activiteit die geheel of gedeeltelijk voor rekening van de zorgplichten komt. 4. Verdeling gezamenlijke en gemengde begrotingsposten Bij deze stap wordt bepaald welke deel van de kosten redelijkerwijs kan worden toegerekend aan de verhaalbare activiteit en wordt de verdeelsleutel gemotiveerd en controleerbaar vastgelegd. 5. Toevoegen overige kosten Hierbij speelt onder andere de vraag welke activiteiten de gemeente verricht als gevolg van de belastingheffing. In het model zijn hiervoor ook een groot aantal voorbeelden aangegeven. 6. Onderzoek bijzonderheden Hierbij wordt onder andere gedacht aan bijzondere beleidskeuzes, rechterlijke uitspraken, analyse van de eigen organisatie en analyse van de gemeentelijke belastingverordening. 7. De kostenopstelling in meerjarig perspectief Analyse en rapportage per stap vergroot de transparantie van de rioolheffing. 10

Onderzoeksopzet Grijs en groen is best te doen!

Onderzoeksopzet Grijs en groen is best te doen! Onderzoeksopzet Grijs en groen is best te doen! Onderzoek naar het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen in het Land van Cuijk 4 oktober 2016 Inleiding Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad

Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad Rekenkamerbrief 2016-01 15 juni 2016 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van ons opvolgingsonderzoek waarin

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

MEER RAAD VOOR HET RIOOL. Onderzoek Rioleringszorg gemeente Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

MEER RAAD VOOR HET RIOOL. Onderzoek Rioleringszorg gemeente Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest MEER RAAD VOOR HET RIOOL Onderzoek Rioleringszorg gemeente Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Meer raad voor het riool Aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Voorschoten, 24 maart

Nadere informatie

Themabijeenkomst Financiën

Themabijeenkomst Financiën actualiteit bekostiging waterketen Themabijeenkomst Financiën 28-2-2013 dr. ir. Aad J. Oomens Waar kijken we naar? Bestuursakkoord Water Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) Kostenonderbouwing 2 hoofdlijnen

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Colofon Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende

Nadere informatie

Onderzoekscommissie Steenwijkerland

Onderzoekscommissie Steenwijkerland Onderzoekscommissie Steenwijkerland Adviesrapportage onderzoek verbouwing De Meenthe (2) 1 oktober 2012 Colofon Een onderzoek door de raad is een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp

Raadsvoorstel 144. Gemeenteraad. Vergadering 4 december Onderwerp Vergadering 4 december 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststellen Waterplan 2006-2010 inclusief de nota van zienswijzen en reacties. B&W vergadering : 30 oktober 2007 Dienst / afdeling : SB.BOR.WA Aan de

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel (openbaar)

Raadsvoorstel (openbaar) Raadsvoorstel (openbaar) Algemene Zaken registratienummer nnb datum advies 17 januari 2011 opsteller advies mevrouw R.R. Westhoff doorkiesnummer 010-5931831 paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en)

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

De aftrap. Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009

De aftrap. Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009 De aftrap Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009 Programma 1) Opening: aanleiding en doel van de bijeenkomst 2) Toelichting op de rekenkamerbrief door de RKT 3) Planning & controlcyclus 4) Kaderstelling

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Commissie Bestuur.

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie Tellen of vertellen Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011

Jaarverslag Rekenkamercommissie Vlagtwedde 2011 Inhoudsopgave Blz 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 2 3. Samenstelling 2 4. Activiteiten 2 4.1 Vergaderingen 2 4.2 Onderzoek 3 4.2.1 Selectie van onderwerpen 3 4.2.2 Afgeronde onderzoeken 3 4.2.3 Gestarte

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/ *0010100120094142* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 2 februari 2010 KNDK/2009/4142 9.3 Datum: 15-12-2009 Verzonden: 21 januari 2010 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 345 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Zanddijk, Dingeman OG S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW121106 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008 Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008 -Doelmatigheid en doeltreffendheid- Boxmeer, 9 juli 2009 tbo . Inhoudsopgave Periodiek onderzoek 2008 1. Inleiding...3 2. Uitgangspunten...4 2.1. Inleiding...4

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie