Jaarverslag. Over het jaar 2002 SYNTHESE. Triomflaan 174, 1160 Brussel (Metro DELTA) Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Over het jaar 2002 SYNTHESE. Triomflaan 174, 1160 Brussel (Metro DELTA) Tel.: 32 2 676 46 11 Fax: 32 2 676 46 12"

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE Jaarverslag Over het jaar 2002 SYNTHESE Ligging van de kantoren: Postadres: Triomflaan 174, 1160 Brussel (Metro DELTA) Tel.: Fax: Fritz Toussaintstraat 47, 1050 BRUSSEL

2 INHOUDSTAFEL 2 1 VOORWOORD ORGANIGRAM VAN DE ALGEMENE INSPECTIE DE DIENST INSPECTIE (IGIN) Inspectieopdrachten Auditopdrachten Opdracht Toelaatbare meerkosten voor de politiezones Het inzamelen van inlichtingen Opstellen van het algemene actieplan DE DIENST INDIVIDUELE ONDERZOEKEN (IGEO) Oprichting van de dienst Doelstelling Behandeling van de klachten en aangiften die in de loop van 2002 werden ingediend Bemiddeling Algemeen kader DE DIENST STATUTEN (IGST) Opdrachten Juridische basis Raad van beroep Paritaire commissie Expert voor de tuchtraad Evaluatie van de mandatarissen Nationale selectiecommissie voor hogere officieren Behandelde dossiers OVERIGE ACTIVITEITEN Betrekkingen met het Comité P Protocolakkoord Verdeling van de gerechtelijke taken Relaties met het Controleorgaan voor het informatiebeheer Externe relaties BEHEER PERSONEEL, LOGISTIEK EN FINANCIËN Personeel Logistiek en financiën TOEKOMSTPERSPECTIEVEN... 19

3 INDEX MET DE AFKORTINGEN AIG OFO VDNL SS.GPI ATS CGL DGP Mammoet IGIN IGEO IGST IGGA CD HTO SMD WGP EXODUSWET Algemene Inspectie Inspection générale Opleidingsinstituut voor de federale overheid Veiligheidsdetachement van de nationale luchthaven Sociaal secretariaat van de federale politie Administratief en Technisch Secretariaat van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Commissariaat-generaal - relaties met de lokale politie Algemene directie personeel Koninklijk besluit van over het statuut van het personeel Dienst Inspectie van de Algemene inspectie Dienst Individuele Onderzoeken van de Algemene inspectie Dienst Statuten van de Algemene inspectie Secretariaat van de Algemene inspectie Tuchtraad Hogere tuchtoverheid Medische dienst Wet van 7 december 1998 over de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden * * * De Algemene inspectie dankt de Vertaaldienst en de Directie interne relaties van de Federale Politie voor de hulp bij de uitgave van het onderhavige verslag. * * * Verantwoordelijke uitgever: Luc Closset, Fritz Toussaintstraat 47, 1050 Brussel.

4 1 VOORWOORD 4 De Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie heeft haar eerste verjaardagskaarsje mogen uitblazen. De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 hebben de oprichting van de Algemene Inspectie mogelijk gemaakt. De verjaardag is dus reeds voorbij, en het moment om een eerste balans op te maken, is aangebroken. De Algemene inspectie heeft haar eerste stappen gezet toen de grote hervorming structureel achter de rug was. De nieuwe bevoegdheden hebben de dienst een volslagen nieuw elan gegeven. Die bevoegdheden stellen de nieuwe identiteit van de dienst binnen de diverse controle-instellingen bij, door hem definitief te ontdoen van het beeld van de «opperpolitie», dat nog wel bij het brede publiek leeft, maar dat verouderd is en al te beperkt. Ons land moet in eerste instantie over politiediensten kunnen beschikken die goed functioneren, met respect voor de wetten en in dienst van de bevolking die door diverse spraakmakende affaires uit het min of meer recente verleden, wel degelijk oog heeft voor de realisatie van deze doelstelling. De audit, een van de specialiteiten van de inspectiedienst, is een methode bij uitstek, waarmee deze dienst de ambitieuze doelstelling, op basis van een handvest, kan helpen realiseren. Door de systemen aan een grondig onderzoek te onderwerpen, door na te gaan of zij in overeenstemming zijn met de wetten en de reglementen en met de principes van goed beheer, stelt de audit de nodige correcties voor om de doeltreffendheid en de efficiëntie te verbeteren. Het gaat om een echt partnerschap dat op die wijze wordt opgebouwd met de politiediensten, die tot nu met recht en reden mogen stellen dat zij het waren die zich tot de Algemene inspectie hebben gericht. Ook al ging het om een niet zo belangrijke vraag, hetzelfde geldt voor de bemiddeling die is toevertrouwd aan de dienst individuele onderzoeken. Ook daar bevindt de Algemene Inspectie zich mijlenver van het inquisitoriaal onderzoek, en wij mogen gerust stellen dat de audit en de bemiddeling de nieuwe hefbomen zijn waarmee de Algemene Inspectie zich in allereerste instantie als een helpende hand wil laten kennen. De Dienst statuten kreeg eveneens een aantal nieuwe taken toebedeeld, met betrekking tot selectie, evaluatie en tucht. Er moet nog een berg werk worden verzet. Een voorbeeld zijn de evaluatiecommissies waarvan sommige worden voorgezeten door de Inspecteur-Generaal: die commissies moeten beslissen over de dossiers van vrijwel alle mandatarissen, zowel van de federale politie als van de lokale politiediensten. Bij de vernieuwingen moeten we de oprichting van vier gedeconcentreerde posten in Antwerpen, Luik, Gent en Bergen noteren. Zij spelen in op de vraag naar betere contacten, zowel met de plaatselijke overheid als met de bevolking. Zij hebben hun invoering nu reeds kunnen rechtvaardigen. De Algemene Inspectie past perfect in de geest van de hervorming. Het is een jonge dienst die haar plaats nog moet waarmaken tussen de overige controlediensten,

5 5 controleorganen en -instellingen. Zoals het is geschreven 1, bestaat de eigenheid van de Algemene Inspectie erin «een interne inspectie te zijn met een uitvoerende macht, maar extern ten opzichte van de politiediensten». Dit statuut dat garant staat voor objectiviteit en onafhankelijkheid, maakt van de dienst een uniek instrument in dienst van de uitvoerende macht in de persoon van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Zoals overal elders komen de medewerkers van deze dienst uit verschillende omgevingen, maar de nieuwe uitdagingen van de politiehervormingen werken als een hecht cement. Daar is het onderhavige verslag een bewijs van, want het is het resultaat van de samenwerking tussen de verschillende diensten van de Algemene Inspectie. 2 ORGANIGRAM VAN DE ALGEMENE INSPECTIE Inspecteur-generaal Adj.-inspecteur-generaal Adj.-inspecteur-generaal Kabinet Dienst Inspectie (IGIN) Dienst Individuele onderzoeken (IGEO) Dienst Statuten (IGST) Secretariaat (IGGA) Gedeconcentreerde posten Het kader van de AIG beschikt in totaal over 86 leden, van wie er 16 voorzien zijn voor de vier gedeconcentreerde posten. Momenteel telt de AIG 74 effectieve leden, plus twee experts. De details over de activiteiten van iedere centrale dienst worden in het onderhavige verslag vermeld. De gedeconcentreerde diensten zijn opgericht bij toepassing van artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 met betrekking tot de werking en het personeel van de Algemene Inspectie van de Federale politie en de Lokale politie. Deze diensten zijn belast met de contacten met de lokale overheden, de lokale politiediensten en de gedeconcentreerde federale posten, maar ook met de burgers die bij hen klachten kunnen neerleggen en aangiften doen. Uiteraard staan zij de centrale diensten van de Algemene Inspectie bij op alle activiteitenvlakken en is hun werk in het onderhavige verslag opgenomen in de rubrieken van de diverse diensten. In 2002 zijn vier posten opgericht: Antwerpen, Gent, Luik en Bergen; een per ambtsgebied van het Hof van Beroep. In iedere post zijn drie ambtenaren van politie werkzaam. Men is momenteel bezig met de bijkomende aanwerving van één personeelslid per post. De posten van Antwerpen en Gent hebben nog altijd hun eigen kantoren binnen de gebouwen van de federale politie. 1 Cfr. "La réforme des services de police - Commentaires de la Loi du " (De hervorming van de politiediensten - Commentaren bij de Wet van ) p. 95 G. Bourdoux en C De Valkeneer

6 6 Luik beschikt over zijn eigen lokalen in een gewoon gebouw van de Regie der Gebouwen. Naast de hulp voor de diensten in Brussel, vooral op het gebied van audit, inspectie, gerechtelijke en administratieve onderzoeken, heeft iedere post zich er maximaal voor ingezet om contacten aan te knopen met de gerechtelijke overheden, de provinciegouverneurs, de administratieve overheden, de gedeconcentreerde overheden van de federale politie en van de zone. Voor het publiek is er een vaste permanentie, maar er kunnen ook afspraken worden gemaakt. Wij moeten echter onder ogen durven zien, dat het voor de burger altijd een psychologische rem betekent, als hij door de lokalen van de politie moet voor hij bij de dienst kan aankloppen. De gedeconcentreerde diensten van de Algemene Inspectie zijn een belangrijke structuur waarlangs het bestaan van deze controledienst onder ministerieel gezag aan het publiek kenbaar kan worden gemaakt. Wij willen hier vermelden dat de dienst van Bergen sedert 7 juli 2003 een eigen vestiging heeft. 3 DE DIENST INSPECTIE (IGIN) 3.1 Inspectieopdrachten Het Koninklijk Besluit met betrekking tot de Algemene Inspectie vertrouwt aan de inspectiedienst de controle- en inspectietaken toe die bedoeld zijn om te controleren of de wetten, de normen, de standaarden, de richtlijnen worden nageleefd, om de disfuncties en de eventuele verantwoordelijken daarvoor op te sporen, en om de vastgestelde inbreuken en tekortkomingen aan te geven om het dossier vervolgens aan de bevoegde overheid voor opvolging over te maken. Overeenkomstig artikel 144 van de Wet op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (LPI), treedt de inspectiedienst ook op hetzij op eigen initiatief, hetzij op bevel van de minister van Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken, hetzij op verzoek van de administratieve en gerechtelijke overheden, meer bepaald van de burgemeesters, de gouverneurs, de procureurs-generaal, de federale procureur, de procureurs des Konings en de Federale politieraad. De Commissarisgeneraal van de federale politie en de korpschef van een lokale politiezone kunnen ook een inspectie aanvragen die betrekking heeft op respectievelijk de federale politie of zijn plaatselijk politiekorps. Wat de inspectieopdrachten op bevel van de minister betreft, moet in eerste instantie de controle op de repatriëringsopdrachten bij het vertrek van de luchthaven van Zaventem worden vermeld. Via deze opdracht verzekert de Algemene Inspectie de continuïteit van een van de opdrachten waar de vroegere Algemene Inspectie van de rijkswacht, op bevel van de minister van Binnenlandse Zaken, reeds van 1996 mee was belast. Het gaat hier zowel om "discrete" controles als om preventief aangekondigde controles of om controles van "speciale vluchten". De controle heeft betrekking op de volledige procedure, d.w.z. vanaf het ophalen uit het gesloten centrum voor illegale vreemdelingen en/of uit de gevangenis, tot de aankomst in het land van bestemming.

7 7 Met de "speciale vluchten" worden de repatriëringsopdrachten bedoeld met een vliegtuig van de Belgische luchtmacht of met een speciaal daarvoor door de Dienst Vreemdelingenzaken gecharterd vliegtuig. In 2002 heeft de AIG tijdens deze controles moeten vaststellen, dat de acties van de leden van het Veiligheidsdetachement van de Nationale Luchthaven (VDNL), ondanks hun moeilijke arbeidsomstandigheden, precies en rationeel waren, en dat er geen onwettig gebruik werd gemaakt van geweld of dwang. Enkele cijfers ter informatie: Totaal aantal repatriëringen VDNL - in Totaal aantal repatriëringen VDNL - in Totaal aantal repatriëringen VDNL - in Wat de dossiers betreft die zijn uitgevoerd op verzoek van een bevoegde overheid, kan hier een dossier worden vermeld in verband met het beheer van informanten, dat is uitgevoerd op verzoek van de gerechtelijke overheden van het parket van Brussel. Er zijn daarentegen ook enkele specifieke dossiers opgestart na bepaalde klachten, die meer in de richting van structurele dan individuele disfuncties leken te wijzen. Dat was o.a. het geval met een dossier over de spoorwegpolitie, waar de analyse meer bepaald ging over de samenwerking tussen de diensten van de federale politie en die van de veiligheidsdiensten die afhangen van de Spoorwegmaatschappij. Er was ook een klacht van iemand die zich benadeeld voelde in zijn kandidaatstelling om lid te worden van het administratief en logistiek kader van de federale politie. 3.2 Auditopdrachten Het Koninklijk Besluit met betrekking tot de Algemene Inspectie vertrouwt aan de inspectiedienst de taak toe om audits uit te voeren bij de federale en de lokale politie. Om deze opdracht in de best mogelijke omstandigheden te kunnen vervullen, hebben alle leden van de inspectiedienst en van de gedeconcentreerde posten een opleiding "Interne audit" gevolgd in het Opleidingsinstituut voor de federale overheid (OFO). Twee leden van de inspectiedienst zijn in datzelfde domein opleidingen gaan volgen aan het "Institute of Internal Auditors". Er zijn drie audits voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de betrokken gedeconcentreerde posten. In dit geval betekende dat de posten van Gent en Luik, waarvan een lid telkens integraal deel uitmaakt van een auditteam: KOUTER, DENDERMONDE, SEMOIS-LESSE. 3.3 Opdracht Toelaatbare meerkosten voor de politiezones Van begin 2002 is een groot deel van de leden van de inspectiedienst (hetzij alle personeelsleden van het middenkader en de helft van de officieren) permanent bezig geweest in het kader van de opdracht "meerkosten", die bij uitvoering van een besluit van de Ministerraad van 21 november 2001, door de minister van Binnenlandse Zaken aan de Inspecteur-generaal was toevertrouwd. Hiervoor moesten in de verschillende politiezones de gegevens met betrekking tot de meerskosten

8 8 voortvloeiend uit de bezoldiging van het personeel van de politiediensten, worden ingezameld. Voor ieder lid van de lokale politie, dat op 1 april 2001 in de zone werkzaam was, moest een vergelijking worden gemaakt tussen het oorspronkelijke statuut en het nieuwe statuut. Omdat vele zones duidelijk nog niet klaar waren of niet over gegevens beschikten, die zich onder alle mogelijke vormen nog in de gemeentelijke administratie bevonden, hebben de "teams meerkosten" zelf omvangrijke codeer- en controlewerkzaamheden ter plaatse moeten uitvoeren. Dat heeft een zekere vertraging veroorzaakt en geleid tot de nood aan extra werkkrachten: tot 27 gedetacheerde leden afkomstig van de federale politie. Uiteindelijk kon de inzamelfase van de gegevens op 21 mei 2002 worden afgesloten en konden die gegevens aan de diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden overgemaakt. Die diensten schreven het volgende: Het is daarom ook nuttig dat wij hier de positieve neveneffecten van de opdracht toevertrouwd aan de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie vermelden. De gemeentelijke administraties van vele zones zijn immers pas begonnen met het doorspelen van de benodigde gegevens aan de verantwoordelijken van de politiezones, nadat de Algemene Inspectie tussenbeide is gekomen. Zonder deze tussenkomst leek het inzamelen van deze gegevens voor vele plaatselijke verantwoordelijken een onmogelijke taak. De Algemene Inspectie heeft bovendien rechtstreeks aan de SSGPI (Sociaal secretariaat) alle ingezamelde gegevens overgemaakt om op die wijze het hervatten van de berekening van de salarissen te vergemakkelijken. 3.4 Het inzamelen van inlichtingen Ondanks de hierboven beschreven opdracht was het hoe dan ook van essentieel belang dat de inspectiedienst vanaf zijn oprichting, ertoe zou kunnen bijdragen dat de Algemene Inspectie een eerste gesprek kon hebben met zoveel mogelijk korpschefs van de plaatselijke politiediensten en met bepaalde verantwoordelijken van de federale politie (bestuurlijke directeur-coördinator - gerechtelijke directeur). De bedoeling daarvan was elkaar te leren kennen en de doelstellingen duidelijk te omschrijven. Vanaf het tweede semester van 2002 hebben dus nagenoeg alle zonechefs, bestuurlijke directeurs-coördinators en gerechtelijke directeurs een lid van de AIG op bezoek gekregen. De gedeconcentreerde posten waren met deze opdracht belast in het gerechtsgebied van de provincie waarvoor zij bevoegd zijn, terwijl de centrale diensten van de inspectie die taak voor de provincies Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zich namen. Deze contacten gingen over het relationele probleem tussen de kaders, het personeel, de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, en ook over een al dan niet bestaande interne controle. En tenslotte over de zes basisfunctionaliteiten die in de ministeriële omzendbrief zijn voorzien en met als doel «de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, met name de wijkwerking, de interventie, slachtofferbejegening, opsporing en onderzoek, de handhaving en het herstellen van de openbare orde.

9 3.5 Opstellen van het algemene actieplan 9 Op basis van de aldus ingezamelde inlichtingen, maar ook op basis van een systematisch onderzoek van de klachten die sedert 2001 bij de Algemene Inspectie waren binnengekomen, werd het algemene actieplan opgesteld, waarin de inspectieen auditopdrachten op eigen initiatief zijn opgenomen. Dat plan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de voogdijministers. Wat de inspecties betreft, stelde dit plan de evaluatie voor: (1) van de maatregelen en de middelen van de lokale en de federale politie. (2) van de registratie- en controlesystemen voor de prestaties. (3) van de maatregelen om de veiligheid van de politiemensen en van de gedetineerden te kunnen garanderen bij het ophalen en het overbrengen van laatstgenoemden. (4) van het inzetten van de lokale politie in het kader van een supralokale versterking. (5) van het gedrag en de houding van de politiemensen: een buitensporig gedrag in het verkeer door de personeelsleden die belast zijn met het escorteren van geldtransporten; weigering om klachten te noteren of weigering om tussenbeide te komen, tekortkomingen in het kader van slachtofferhulp. Wat de audits betreft, stelde dit plan het volgende voor: (1) Een audit van de functionaliteit "interventie" met het oog op de evaluatie van de ingevoerde systemen om binnen de gepaste termijn iedere oproep te kunnen beantwoorden, waarvoor een tussenkomst van de politie ter plaatse vereist is. (2) Een audit van de functionaliteit «onthaal» met het oog op de evaluatie van de ingevoerde systemen om aan de burger, die een beroep doet op de politie, een antwoord te kunnen geven, dat een onmiddellijk antwoord kan zijn, of gewoon het aanduiden van de dienst tot welke die burger zich moet wenden. 4 DE DIENST INDIVIDUELE ONDERZOEKEN (IGEO) 4.1 Oprichting van de dienst Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 bepaalt de oprichting van een dienst individuele onderzoeken. Deze dienst werd belast met bepaalde duidelijk omschreven basisfuncties, die hieronder worden vermeld: De uitvoering van de onderzoeken ten gevolge van klachten en aangiften. De voeding en de exploitatie van de gegevensbank met betrekking tot klachten en aangiften, in coördinatie met het Comité P. De uitvoering van de gerechtelijke opdrachten die door de gerechtelijke overheden aan de Algemene Inspectie worden toevertrouwd. De uitvoering van bemiddelingsopdrachten

10 10 De uitvoering van voorafgaande onderzoeken waarvoor de tuchtoverheid of de tuchtraad een beroep doet op de Algemene Inspectie. De uitvoering van operationele steunopdrachten ten voordele van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt. De medewerking bij het opstellen van het jaarverslag van de Algemene Inspectie. 4.2 Doelstelling Hoewel de onderzoekers uit drie verschillende politiekorpsen afkomstig zijn, waren er geen problemen bij de integratie. Het feit dat velen van hen geroutineerde onderzoekers zijn die over een degelijke terreinkennis beschikken, en de maatregelen die door het diensthoofd werden genomen om de integratie te bevorderen, zitten hier zeker voor iets tussen. Wij hebben tevens opgemerkt dat de verschillen op het gebied van kennis, cultuur, ervaring geen hinderpaal, maar veeleer een meerwaarde zijn voor de dienst. Dit complementaire karakter heeft een duidelijke weerslag gehad op de wijze waarop de onderzoekers hun taken hebben vervuld, en ook op de eruit voortvloeiende resultaten. 4.3 Behandeling van de klachten en aangiften die in de loop van 2002 werden ingediend In de loop van 2002 werden 487 klachten en aangiften die rechtstreeks bij de Algemene Inspectie werden ingediend behandeld. De onderstaande tabel vermeldt waar de ontvangen klachten of aangiften vandaan kwamen: Klachten Aantal Aanklagers 201 Parket 134 Minister van Binnenlandse 99 Zaken Minister van Justitite 26 Overige 12 Federale politie 12 Lokale politie 2 Comité P 1 Totaal 487

11 Binnenlandse Zaken 20% Parket 28% Provenance des plaintes Justitie 5% Politie 3% Overige 3% Aanklager 41% 11 In 311 gevallen betrof het een in het Frans geformuleerde klacht of aangifte, terwijl er 168 in het Nederlands waren geformuleerd. Daarnaast waren er nog 5 klachten die in het Duits werden ingediend, en 3 in het Engels. Van deze 487 behandelde klachten kon er voor 43% geen beslissing worden genomen, omdat die door een andere overheid moesten worden behandeld, voor de meerderheid daarvan was dat het Parket. Andere disfunctie (ander element dan de klacht zelf): 3 %. 5% van de klachten was gegrond. 24 % van de klachten was niet gegrond. 25% van de klachten werden nog onderzocht op 31/12/2002.

12 12 Detail per provincie van de gegronde, niet gegronde of niet besliste klachten: Provincie Besluit Aantal Totaal provincie Antwerpen Gegrond 1 Niet gegrond 10 Andere disfunctie 1 Geen beslissing 13 Dossier nog in behandeling 5 30 Vlaams Brabant Niet gegrond 10 Andere disfunctie 2 Geen beslissing 5 Dossier nog in behandeling 9 26 Waals Brabant Gegrond 1 Niet gegrond 2 Geen beslissing 8 Dossier nog in behandeling 2 13 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gegrond 3 Niet gegrond 16 Andere disfunctie 3 Geen beslissing 53 Dossier nog in behandeling West-Vlaanderen Gegrond 1 Niet gegrond 9 Geen beslissing 5 Dossier nog in behandeling 1 16 Oost-Vlaanderen Gegrond 3 Niet gegrond 5 Geen beslissing 22 Dossier nog in behandeling 5 35 Henegouwen Gegrond 3 Niet gegrond 11 Andere disfunctie 5 Geen beslissing 12 Dossier nog in behandeling 9 40 Individu Gegrond 2 Niet gegrond 4 Geen beslissing 38 Dossier nog in behandeling Luik Gegrond 3 Niet gegrond 6 Andere disfunctie 1 Geen beslissing 20 Dossier nog in behandeling 8 38 Limburg Niet gegrond 3 Geen beslissing 4 7 Luxemburg Geen beslissing 1 Dossier nog in behandeling 1 2 Namen Gegrond 3 Niet gegrond 5 Geen beslissing 8 Dossier nog in behandeling 4 20 Federale politie Gegrond 2 Niet gegrond 24 Geen beslissing 51 Andere disfunctie 1 Dossier nog in behandeling Totaal 487

13 Bemiddeling Algemeen kader Juridische basis Met artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 heeft de Wetgever de Algemene Inspectie belast met de toepassing van de bemiddelingsprocedure onder bepaalde voorwaarden. Wanneer blijkt dat een geschil tussen een burger en een lid van de politiediensten dat bij de uitoefening van een van zijn opdrachten rees, gefundeerd is, zal de Algemene Inspectie al het mogelijke in het werk stellen om de standpunten van de klager en van de betrokken diensten te verzoenen. Hetzelfde geldt wanneer een zodanig geschil tussen de personeelsleden van de politiediensten rijst. De bemiddelingsprocedure vergt de instemming van alle partijen die persoonlijk bij het geschil zijn betrokken en sluit in geval van een gunstige afloop, iedere andere tuchtrechtelijke of bestuurlijke procedure op grond van dit geschil uit. De Wetgever heeft de Algemene Inspectie uitdrukkelijk belast met een bemiddelingsopdracht ten gunste van de burger en de politie. In dit opzicht stelt de Algemene Inspectie zich ten volle op als een extern controleorgaan, een element dat absoluut noodzakelijk is voor haar geloofwaardigheid in het raam van de bemiddeling. Het gaat dus om een procedure die gebaseerd is op het beginsel van vrijwilligheid. Elk der partijen kan indien zij dit wenst, een einde stellen aan de bemiddelingsprocedure. Daarnaast stelt de Algemene Inspectie ambtshalve een einde aan de procedure zodra er inbreuken op het gemeen recht worden vastgesteld. De bemiddeling van de Algemene Inspectie mag in geen geval worden verward met de strafrechtelijke bemiddeling, die niet tot haar bevoegdheid behoort. Gevolgen Wanneer de bemiddeling een gunstig verloop kent, kan noch door de Algemene Inspectie noch door de hiërarchische overheid van de politieambtenaar tegen hem/haar een andere (tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke) procedure op basis van dit geschil worden ingesteld.

14 14 5 DE DIENST STATUTEN (IGST) 5.1 Opdrachten Juridische basis Artikel 12 van het KB over de AIG bepaalt de opdrachten van de Dienst Statuten. Tijdens de eerste maanden van 2002 heeft de dienst zich er in eerste instantie toegelegd de inhoud en de grenzen van ieder van deze in het artikel vermelde opdrachten vast te leggen Raad van beroep De Raad van beroep, die op het gebied van evaluatie wordt voorgezeten door de Inspecteur-generaal, werd door de wetgever opgericht om de politiemensen in staat te stellen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de eindverantwoordelijke voor de evaluatie waarop als slotbeoordeling een «onvoldoende» werd gegeven. Er zijn 19 verzoeken van de Nederlandse taalrol (14 Lokale politie - 5 Federale politie) ingediend, waarvan 9 als gegrond werden beoordeeld en 6 van de Franse taalrol, waarvan 4 als gegrond werden beoordeeld. De andere zijn nog in behandeling Paritaire commissie Indien de toegang tot het beroep wordt geweigerd, of indien de toegang wel wordt toegestaan maar met een territoriale beperking, kan de kandidaat beroep aantekenen bij de minister van Binnenlandse Zaken, die een beslissing neemt nadat hij het oordeel van de paritaire commissie heeft ingewonnen, die wordt voorzien in artikel IV.I.2 van het RPPol en die wordt voorgezeten door de inspecteur-generaal. Er werd achtmaal beroep aangetekend (4 F, 4 N). Slechts twee beroepen (1 F, 1 N) werden onderzocht omwille van de zware procedure: een geval werd als niet ontvankelijk beoordeeld en werd teruggestuurd naar de directeur rekrutering. Voor een geval werd een overeenstemmend advies gegeven Expert voor de tuchtraad De tuchtraad werd op 11 juni 2002 geïnstalleerd en had reeds akkoorden gesloten met de Algemene Inspectie over het opstellen van het advies van de Inspecteur-generaal als expert. Ieder personeelslid aan wie de hogere tuchtoverheid een voorstel van zware straf heeft betekend, kan een verzoek tot heroverweging voor de tuchtraad indienen (artikel 51 bis van de wet van 13 mei 99). Tijdens iedere zitting van de tuchtraad wordt de Inspecteur-generaal of zijn afgevaardigde in zijn hoedanigheid van deskundige gehoord (artikel 49 paragraaf 2 van de wet van 13 mei 99). Ontvangen dossiers: 38 N waarvan 3 zonder gevolg. 25 F waarvan 7 ongegrond en 4 nog in behandeling. In de andere gevallen werd een advies ten gunste van de tuchtmaatregel gegeven Evaluatie van de mandatarissen

15 15 De inspecteur-generaal zit de evaluatiecommissies van de bestuurlijke directeurscoördinators en van de gerechtelijke directeurs voor. Als bjizitter maakt hij deel uit van de meerderheid van de overige evaluatiecommissies. Wanneer de inspecteur-generaal een evaluatiecommissie voorzit, staat de Algemene Inspectie in voor het secretariaat. Gezien de gedeeltelijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan, wordt het probleem van het secretariaat geregeld in onderlinge afspraak tussen de AIG en de DGP Nationale selectiecommissie voor hogere officieren. De inspecteur-generaal zit deze selectiecommissie voor, die volgens een duidelijk vastgestelde procedure de kandidaten selecteert, die in aanmerking komen voor een baremaverhoging naar trap 07 en Behandelde dossiers De Dienst Statuten is tevens belast met talrijke dossiers met juridische inslag, die in hoofdzaak betrekking hebben op de organisatie van de Algemene Inspectie, haar opdrachten en het «statuut» van het personeel. Overige 5% Dossiers 32% Tuchtraad 35% Evaluatie m andatarisse n 10% Paritaire Commissie 7% Raad van Beroep 11% 6 OVERIGE ACTIVITEITEN 6.1 Betrekkingen met het Comité P Protocolakkoord Op 8 juli 2002 hebben de Voorzitter van het Comité en de Inspecteur-generaal hun handtekening geplaatst onder het protocolakkoord over de samenwerking tussen de twee diensten op het gebied van de uitwisseling van informatie in het kader van onderzoeken, klachten of aangiften Verdeling van de gerechtelijke taken De Algemene Inspectie en het Comité P zijn twee controlediensten voor wie de uitvoering van gerechtelijke taken niet als hun belangrijkste opdracht geldt. De

16 16 organieke wet van het Comité P bepaalt in artikel 16 dat onze twee diensten de onderzoeken moeten verdelen al naargelang een onderzoek prioritair aan de ene of de andere dienst moet worden toebedeeld. 6.2 Relaties met het Controleorgaan voor het informatiebeheer Artikel 44/7 van de wet op de werking van de politie bepaalt dat de Algemene Inspectie een ondersteunende functie heeft voor het Controleorgaan. Er zijn verschillende contacten geweest om te bepalen welke de noden waren van deze dienst. Sommige van deze noden konden met de onze tot een pakket worden gebundeld op het gebied van begroting, voertuigen, informatica, gebouwen. Binnenkort zal een protocolakkoord worden gesloten tussen het Controleorgaan en de Algemene Inspectie. 6.3 Externe relaties Wij moeten hier eerst en vooral aan herinneren dat de Inspecteur-generaal gedurende heel 2001, en met de nauwgezette hulp van twee adjunct Inspecteurs-generaal gedurende een deel van 2002, heeft deelgenomen aan de selectiecommissies van de 196 zonechefs van de lokale politie. Zoals wij hiervoor reeds hebben vermeld, moeten de gedeconcentreerde diensten relaties aanknopen en onderhouden met de lokale overheden en diensten. Sedert hun installatie hebben deze diensten reeds 112 van dergelijke kennismakingsopdrachten volbracht. Wat het Hof van Beroep van Brabant betreft, hebben onze verschillende Brusselse diensten deze taken op zich genomen. De Algemene Inspectie was van 27 tot 29 november in Nederland vertegenwoordigd op een Europol-seminarie dat in Den Haag werd gehouden rond het thema «De burger en de werking van de politie binnen de Europese Unie». De Algemene Inspectie heeft ook talrijke bezoekers over de vloer gehad. Om er enkele van te noemen: Mevrouw Martine SCHMIT, directieattaché bij de Algemene Inspectie van de Luxemburgse politie, die op 6 en 7 juni bij ons heeft stage gelopen. Een delegatie van de interne controledienst van de politie van Gent op 14 augustus. Een Bulgaarse delegatie die bestond uit de vice-ministers van Binnenlandse Zaken JELEZCHEV en KOTZEV, bijgestaan door hun medewerkers van de internationale coördinatie, mevrouw PARANOVA en de heer ELENKOV op 30 oktober. Een Roemeense delegatie die bestond uit de heren FARCA, staatssecretaris, SANDRU, hoofd van de politie, en de kolonels ALEXANDRU en CORCIU op 16 december. Op 17 december werd de Algemene Inspectie ruim vertegenwoordigd in het Congrespaleis in Brussel, tijdens een colloquium over de hervorming van de politiediensten.

17 17 7 BEHEER PERSONEEL, LOGISTIEK EN FINANCIËN 7.1 Personeel Rekrutering en benoeming In 2002 werden de personeelsleden geïntegreerd die waren benoemd als gevolg van de twee sollicitatieoproepen die in 2001 werden gedaan. De personeelsleden die uit verschillende branches afkomstig zijn, om zowel op structureel als functioneel vlak, een zekere objectiviteit, een evenwicht en synergieën te kunnen garanderen in de vertegenwoordiging van de Algemene Inspectie, hebben elkaar leren kennen en hebben weten te profiteren van de voordelen die dit gemengde karakter te bieden heeft. En dat heeft zeker bijgedragen tot het succes op menselijk vlak dat deze eenheid te beurt valt. Opleidingen Er is bijzonder veel aandacht besteed aan de problematiek van de opleidingen. Alle leden van de Algemene Inspectie die hun kennis willen uitbreiden, hebben een aanvraag daarvoor ingediend. De agenda met de opleidingen zal in samenwerking met vooral het OFO (Opleidingsinstituut voor de federale overheid) worden opgesteld. Op taalcursussen na kon als gevolg van de Copernicushervorming geen enkele cursus vóór Pasen 2003 worden geprogrammeerd. Baremische opleidingen Sommige personeelsleden van de Algemene Inspectie zullen binnenkort aan de voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op een loonsverhoging, indien zij minimaal 60 uren baremische opleiding hebben gevolgd. Evaluaties Volgens de Mammoetwet zal het nieuwe evaluatiesysteem op 1 april 2003 van kracht worden. Omdat de inwerkingtreding mogelijk tot 1 april 2005 zal worden uitgesteld, werd de informatiecampagne naar het personeel opgeschort. Vakbonden, Tucht Deze twee thema's zullen in 2003 worden aangesneden, zoals is bepaald in het strategische plan dat voor het Personeel is opgesteld.

18 Logistiek en financiën Begrotingen Meteen na de publicatie van de wet over de geïntegreerde politie en op basis van de resultaten van diverse studies, die werden uitgevoerd om het personeelsbestand van de Algemene Inspectie te kunnen bepalen, werden daarover begrotingssimulaties uitgevoerd, waaronder simulaties voor het Controleorgaan. In de loop van 2002 hebben vertegenwoordigers van de Algemene Inspectie deelgenomen aan de voorbereidende en opvolgende begrotingsvergaderingen, die door de verschillende actoren (algemene directie materiële middelen, algemene directie personeel, enz.) voor de begrotingsjaren 2002 en Voertuigen In samenwerking met de inspecteur-generaal van financiën heeft de Algemene Inspectie haar dotatietabellen opgesteld op basis van de personeelsleden die aan de verschillende diensten zijn toegewezen, en op basis van de specifieke opdrachten van die diensten. Om de werkingskosten te beperken ging in vrijwel alle gevallen de keuze uit naar voertuigen met een dieselmotor. Een groot deel van het wagenpark werd in 2002 geleverd, de rest is voorzien in de loop van het eerste semester van Gebouwen Reeds in 2001 maar vooral in 2002 heeft de Algemene Inspectie op verzoek van de Algemene directie materiële middelen (DGM) en van de Regie der gebouwen, zowel in het Brussels gewest als in de provincies (Bergen, Luik, Antwerpen en Gent) enkele gebouwen bezocht die in aanmerking komen om haar diensten in onder te brengen. Als gevolg daarvan heeft de gedeconcentreerde post van Luik, na uitvoering van de nodige werken, in december zijn eigen lokalen in dienst kunnen nemen. Op 31 januari heeft het voorstel van Bergen groen licht gekregen van de ministerraad. De gedeconcentreerde post wacht nu op het einde van de werken, dat voorzien is in de loop van het tweede kwartaal 2003, om de nieuwe kantoren in gebruik te nemen. Hoewel de toezichthoudende overheden altijd voorop hebben gesteld dat de lokalen van de Algemene Inspectie buiten politiekantoren moeten liggen en dus zeker buiten gebouwen waarin eenheden met een operationeel karakter zijn ondergebracht, zijn de centrale diensten van de Algemene Inspectie en de gedeconcentreerde posten in het Vlaamse gewest nog altijd in de gebouwen van de Federale politie gevestigd. Wij willen hier wel aanstippen dat de centrale diensten bij beslissing van de ministerraad, in maart 2003 eigen gebouwen hebben toegewezen gekregen.

19 Informatica 19 Het materiaal (hard- en software) dat wij in de loop van 2002 mochten in ontvangst nemen, heeft ons in staat gesteld om de verschillende posten en diensten (met inbegrip van het controleorgaan) van het nodige materiaal te voorzien om hun taken te kunnen aanvoeren, naarmate het personeelsbestand van die diensten toeneemt. Diversen In de geest van de nieuwe politieorganisatie, hebben de Algemene Inspectie en de algemene directie materiële middelen een memorandum van overeenkomst getekend, waarin de verplichtingen van beide partijen op gebied van logistiek staan beschreven. In dezelfde lijn werd ook gestalte gegeven aan een memorandum van overeenkomst met de Directie telematica van de Federale politie. 8 TOEKOMSTPERSPECTIEVEN De Algemene Inspectie heeft haar lokalen op de Geruzet-site verlaten en is verhuisd naar de Triomflaan 174 in Oudergem. Structureel gezien is de hervorming van de politiediensten rond, ook al moet er voor bepaalde aspecten nog wel wat worden bijgeschaafd. Hetzelfde geldt voor de Algemene Inspectie. Ten aanzien van andere controle-instanties laat zij zich inspireren door een geest van samenwerking en goed nabuurschap. De Algemene Inspectie is van plan om de contacten met haar partners te onderhouden, om de werking en het beheer van de gemeenschappelijke materies, met respect voor ieders eigenheid, te kunnen verbeteren. Een eerste fase waar beslist werk van moet worden gemaakt is een gemeenschappelijke gegevensbank die wordt gevoed door de computergestuurde en regelmatige gegevensuitwisseling, vooral op het gebied van audit, gerechtelijke en tuchtonderzoeken. Het behoud van vele controlediensten betekent voor de politiediensten zoveel als nieuwe wettelijke dwangmiddelen. Die mogen in geen geval aanleiding geven tot een te grote extra werkbelasting, en zij mogen vooral niet het gevolg zijn van een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende controlediensten. Wij mogen hierbij niet vergeten dat de politie in eerste instantie ten dienste staat van de burger. Wij hebben ons vanaf het begin akkoord verklaard met deze doelstelling, die meer dan welke andere ons streefdoel blijft.

Jaarverslag. Jaar Federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

Jaarverslag. Jaar Federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Jaarverslag Jaar 2002 Ligging van de kantoren: Triomflaan, 174-1160 Brussel (Metro DELTA)

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( )

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( ) Doel Wanneer Wat/wie Nieuwe Gemeentewet Art. 134bis Herhuisvesting van daklozen ( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Federale Politie

Klachtenbehandeling Federale Politie Klachtenbehandeling Federale Politie 1. Historiek 1.1. Situatie vóór politiehervorming 1.2. Na de politiehervorming 2. Klachtenbeheer/- management 2.1. Ontvangst klacht 2.2. Analyse klacht 2.3. Verslag

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Dit nummer bevat geen overzichtslijst van raadsbesluiten Verordeningen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE JAARVERSLAG JAAR 2003 Inhoudstafel Lijst van de afkortingen.....................................................

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. Advies van 28 september 2012 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. GO / 2011 / 7 / / 25 mei 2011

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. GO / 2011 / 7 / / 25 mei 2011 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO / 2011 / 7 / / 25 mei 2011 Inzake :, wonende te,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen :,, te, waarvan de te, deel uitmaakt, vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR Introductie & Uitwisseling Anouk Pattyn 08.01.2014 AGENDA 1. Wat is sociale bemiddeling? 2. Oorsprong van de bemiddelingspraktijk 3. Sociale bemiddeling in de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED

SAT AIG VCLP DSI / Callcenter DailyDoc - PolDoc - DSED FEDERALE POLITIE Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/2009/27875/A Directie van de juridische dienst Uitgiftedatum 3 JULI 2009 het contentieux en de statuten Fritz

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen : het,,, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter.

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter. KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2016 / 5 / / 2016 Inzake :, wonende te, bijgestaan door mter., advocaat, Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Wie kan melden? - Elk statutair personeelslid, elke stagiair of

Nadere informatie

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel

Versie DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VIII Maaltijdcheques (oud statuut) Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Bedrag 5. Kenmerken van de maaltijdcheques 5.1

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen INHOUD Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 1. Inleiding 1 2. De openbare orde 1 3. Openbare overlast en administratieve sancties 5 4. Materiële

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2008 AUGUSTUS 2009 Goedgekeurd op 28 mei 2009

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2008 AUGUSTUS 2009 Goedgekeurd op 28 mei 2009 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2008 AUGUSTUS 2009 Goedgekeurd op 28 mei 2009 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE,

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verhuring

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR Gezien het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen met maatschappelijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 Toestand op 01-04-2001 1.1 Het personeelslid opteert voor het statuut

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 21/2008 van 11 juni 2008 Betreft: Advies betreffende de mogelijkheid voor een werkgever uit de overheidssector om in het raam van een tuchtprocedure gebruik te maken van documenten die door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 312 Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE JAARVERSLAG JAAR 2004 ligging van de kantoren: Triomflaan, 174 1160 Brussel. (Metro DELTA)

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Beheerder van het Korps landelijke Politiediensten i.a.a. de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en het

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

2. ANALYSE. 2.1. Algemeen

2. ANALYSE. 2.1. Algemeen De rol van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie bij de selectie en evaluatie van de mandaathouders bij de geïntegreerde politie 1. PROBLEEMSTELLING 1. Naar aanleiding

Nadere informatie