Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland

2 Voorwoord Voor u ligt het Jaarplan 2014 van het RIEC Oost-Nederland. Het RIEC Oost-Nederland heeft in relatief korte tijd een belangrijke rol gekregen in het ondersteunen van vooral gemeenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het RIEC werkt daarbij nadrukkelijk samen met de politie, het OM, de belastingdienst en andere relevante partners. Het RIEC Oost-Nederland helpt met het opstellen van integrale analyses en het afstemmen van de aanpak. De samenwerking is inmiddels zo belangrijk dat dit steeds meer het uitgangspunt wordt in het tegengaan van criminaliteit. Het Rijk stimuleert die ontwikkeling en ook in de regio zijn de voorbeelden van effectief gezamenlijk optreden te vinden. Duidelijk is dat van de partners in de veiligheidsketen de komende jaren de nodige investeringen gevraagd worden om het integraal werken verder uit te bouwen en tot een succes te maken. Het RIEC Oost-Nederland zal daarop moeten inspelen met haar dienstverlening. De functies Analyse, Informatiebeheer en Accountmanagement worden ten behoeve van de integrale aanpak bijeengebracht binnen een apart onderdeel van de RIEC organisatie; het Informatieplein. De bestuurlijke ondersteuning wordt binnen het RIEC Oost-Nederland als apart werkproces ingericht. Het is immers belangrijk dat het RIEC de 81 gemeenten en twee provincies in Oost-Nederland kan blijven ondersteunen om de instrumenten waarover zij beschikken goed toe te passen. Ook de aansturing van het RIEC Oost- Nederland is in de toekomst integraal vormgegeven. Vertegenwoordigers van de convenantpartners werken samen in het toewijzen van beschikbare capaciteit en kunnen zo met de lokale driehoeken gerichte acties ondernemen. Met deze integrale sturing zijn in Oost-Nederland al nuttige ervaringen opgedaan en mijn beeld is dat de investeringen die partners hierin doen, ook echt door de deelnemers als zinvol worden beschouwd. Dat biedt vertrouwen in een toekomst waarin samenwerking het sleutelwoord is in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Voorwoord 12 Inhoudsopgave 23 Inleiding 34 Hoofdstuk Deelnemende partners Aantal aangesloten gemeenten Samenstelling begeleidingsgroep Structuur en organisatie van de regionale samenwerking Vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van de georganiseerde criminaliteit Het verbeteren van de informatiepositie van het bestuur Het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak Specifieke regionale aangelegenheden Hoofdstuk 2 Streefcijfers Hoofdstuk 3 Beheer en Financiën P.E.J. den Oudsten Voorzitter Begeleidingsgroep RIEC Oost-Nederland 3.1 Personeel Inkoop Financiën Automatisering Communicatie Huisvesting Begroting Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 3

3 Inleiding In 2013 heeft de integrale aanpak op het gebied van ondermijnende criminaliteit steeds meer aandacht gekregen. Deze aanpak heeft uiteindelijk vorm gekregen in een leidraad van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de titel Integraal, tenzij. Naast de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de integrale aanpak, blijft het RIEC Oost-Nederland uiteraard ook nog steeds een belangrijke rol spelen op het gebied van de advisering en ondersteuning bij de bestuurlijke aanpak. Naar aanleiding van het jaarplan 2013 is vanuit partners de wens naar voren gekomen om meer betrokken te worden bij het opstellen van het jaarplan. Het RIEC is tenslotte een samenwerkingsverband van deelnemende partners. Voor het jaarplan 2014 is ervoor gekozen om input op te halen bij de verschillende ambtelijke overlegstructuren die in de regio georganiseerd worden. Aan de hand van het format van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat ten grondslag ligt aan dit jaarplan hebben de ambtenaren hun input kunnen leveren op een aantal onderwerpen. Hierbij is aan de ambtenaren verzocht de input af te stemmen met de betrokken bestuurder. De doelstellingen en taken van het RIEC Oost-Nederland voor 2014 zijn afgestemd op de nieuwe subsidiebrief van 23 juli Middels deze brief heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten de subsidie voor een periode van vier jaar te verlengen, ingaande per 1 januari Voor de nieuwe subsidieperiode gelden de taken uit het beleidskader van 2011 onverminderd. Binnen dit beleidskader zijn door de minister een aantal doelen gesteld voor de RIEC s, waaraan diverse taken zijn gekoppeld. In de subsidiebrief zijn voorwaarden opgenomen die betrekking hebben op de verantwoording in de vorm van een jaarverslag en een jaarplan met een financiële verantwoording. In de verantwoording moet door de RIEC s tevens de cofinanciering worden opgenomen. Hoofdstuk 1 gaat in op de verschillende taken en bijbehorende doelstellingen van het RIEC Oost- Nederland. Hoofdstuk 2 biedt een weergave van streefcijfers met betrekking tot de taken. Het beheer en de financiën komen aan bod in hoofdstuk 3. Hoofdstuk Deelnemende partners Binnen het RIEC Oost-Nederland (hierna: RIEC ON) vindt samenwerking plaats tussen: - Gemeenten (81 in totaal) - Politie Nederland, eenheid Oost - Provincies Gelderland en Overijssel - Openbaar Ministerie - Belastingdienst - Douane - Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) - Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) - Koninklijke Marechaussee - Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) Provincies De provincies hebben met de ondertekening van het landelijk Geactualiseerd Akkoord Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Bestrijding hun posities in het kader van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde misdaad bevestigd. In 2013 heeft de provincie Overijssel het convenant getekend en besloten een financiële bijdrage te gaan leveren. De provincie Gelderland zal begin 2014 gesprekken voeren over de ondertekening van het RIEC convenant en de financiële bijdrage. Met de ondertekening kan de samenwerking met de provincies nog meer vorm gaan krijgen. - De samenwerking met de verschillende partijen versterken, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de convenantpartners hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan het samenbrengen van informatie die mogelijk in eerste instantie door partners als restinformatie wordt beschouwd. - Inzetten op de samenwerking met de provincies op het gebied van Bibob, maar daarnaast waar mogelijk ook op het gebied van andere integrale casuïstiek. 1.2 Aantal aangesloten gemeenten In 2013 is het nieuwe landelijke RIEC convenant getekend door alle deelnemende partners van het RIEC. Binnen het RIEC ON is het convenant in 2013 door 76 van de 81 gemeenten ondertekend. Voor 2014 is de doelstelling om in te zetten op de aansluiting van de laatste gemeenten. Aan het einde van 2013 zijn hiervoor gesprekken gevoerd met de gemeenten die nog niet aangesloten zijn. Aan het einde van 2013 hebben 2 gemeenten daadwerkelijk het convenant ondertekend en zullen gaan aansluiten met ingang van 1 januari Per 1 januari 2014 zullen 78 gemeenten aangesloten zijn. In 2014 zal worden ingezet op de aansluiting van de laatste drie gemeenten. - Inzetten op de aansluiting van de laatste drie gemeenten bij het RIEC ON. - Zorgen dat de gemeenten die al aangesloten zijn bij het RIEC ON aangesloten blijven. 1.3 Samenstelling begeleidingsgroep Samenstelling begeleidingsgroep De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het RIEC ON berust bij de beleidsdriehoek Oost-Nederland, bestaande uit de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Oost-Nederland. De regioburgemeester is beheersmatig verantwoordelijk voor het RIEC. De regioburgemeester voor Oost-Nederland is de heer H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen. De beheersmatige verantwoordelijkheid is door de heer Bruls gemandateerd aan de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten. Deze laat zich bijstaan door de begeleidingsgroep, bestaande uit een representatie van de convenantpartners. Burgemeester den Oudsten is voorzitter van deze begeleidingsgroep. In 2013 is besloten dat het veiligheidsoverleg Oost-Nederland jaarlijks het jaarplan, de begroting en het jaarverslag formeel zal vaststellen Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 5

4 De begeleidingsgroep is als volgt samengesteld: De heer P.E.J. den Oudsten Mevrouw M.H.F. Schuurmans De heer J.A. de Boer De heer H.L.M. Bloemen De heer B. Koelewijn Mevrouw H.A.M. Nauta De heer L. Nieuwerth Mevrouw A.J. de Loor De heer N. Mol Namens de regionale beleidsdriehoek Oost, voorzitter begeleidingsgroep Portefeuillehouder namens DVO Gelderland-Midden Portefeuillehouder namens DVO Gelderland-Zuid Portefeuillehouder namens DVO Noord- en Oost Gelderland Portefeuillehouder namens DVO IJsselland Portefeuillehouder namens DVO Twente Namens politie eenheid Oost- Nederland Namens het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Oost- Nederland Namens Belastingdienst Oost, mede namens Belastingdienst Burgemeester Enschede Burgemeester Lingewaard Burgemeester Buren Burgemeester Berkelland Burgemeester Kampen Burgemeester Hof van Twente Districtschef Gelderland-Zuid Officier van Justitie Plv. Directeur Belastingdienst Oost Randmeren en de FIOD/ ECD De heer H. Tromp Namens Provincie Gelderland Kabinetschef van de Commissaris van de Koning nader in te vullen Namens Provincie Overijssel Kabinetschef van de Commissaris van de Koning Mevrouw M. Nekkers Namens RIEC Oost-Nederland Manager RIEC Oost- Nederland - De formele rol van het veiligheidsoverleg Oost- Nederland in 2014 vorm geven, door o.a. het jaarlijks laten vaststellen van het jaarplan, het jaarverslag en de begroting. - Het formeren van een klankbordgroep voor de leiding van het RIEC ON. 1.4 Structuur en organisatie van de regionale samenwerking Binnen het RIEC ON wordt op basis van het RIEC convenant samengewerkt en wordt informatie uitgewisseld. Dit convenant betreft sinds 2013 een landelijk convenant en is hierdoor gelijk voor alle deelnemende partners. In het convenant zijn de volgende thema s benoemd: Landelijke thema s 1 - Mensenhandel en -smokkel; - Georganiseerde hennepteelt; - Fraude in de vastgoedsector; - Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit; - Bestrijden van handhavingsknelpunten; - Bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob. Regionale thema s De landelijke thema s uit het RIEC convenant zijn door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld dat eenmaal per vier jaar wordt vastgesteld. Dit zijn thema s die uiteraard ook op lokaal niveau hun beslag krijgen. Naast de landelijke thema s, besteed het RIEC ON ook aandacht aan thema s waarvan op regionaal niveau de wens bestaat om deze bestuurlijk en/of integraal aan te pakken. Hieronder vallen de handhavingsknelpunten en andere verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit. Partners kunnen de begeleidingsgroep verzoeken om bepaalde onderwerpen op te nemen in de regionale bijlage bij het RIEC convenant. Deze thema s moeten door de begeleidingsgroep geaccordeerd worden. Op deze manier kan er door de convenantpartners vorm worden gegeven aan de samenwerking. Wanneer de thema s zijn benoemd, blijven deze geldig tot het moment dat de begeleidingsgroep (op verzoek van partners) besluit deze te verwijderen van de regionale bijlage. De regionale thema s die op 16 november 2012 zijn vastgesteld door de begeleidingsgroep, en ook voor 2014 onder de werking van het convenant vallen zijn: - Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) ; - Project Ongebruikelijk Bezit (POB). Stuur- en weegploegen In 2013 is er ingezet op de veranderende structuur van samenwerking binnen het RIEC ON. Dit heeft onder andere te maken met de ontwikkeling van de stuur- en weegploegen in de eenheid Oost. In juli 2013 is een start gemaakt met de eenheidsstuurploeg en daarmee ook een begin met de veranderende structuur van samenwerking met betrekking tot de integrale aanpak. Bij de eenheidsstuurploeg komen ondermijningszaken aan de orde en bij de districtelijke stuurploegen zaken op het gebied van high impact crime. De accountmanagers van het RIEC sluiten mogelijk aan bij de districtelijke stuurploegen in de rol van adviseur. De manager van het RIEC is inmiddels aangesloten bij de eenheidsstuurploeg. In 2014 zullen ook de vijf districtelijke stuur-en weegploegen in de nieuwe vorm worden ingericht. Informatieplein Met de inrichting van de stuur- en weegploegen zal het RIEC ON een informatieplein inrichten en zal er worden gekeken naar andere vormen van samenwerking. In het informatieplein kunnen signalen van alle partners ingebracht worden die periodiek besproken worden. De ingebrachte signalen worden bij de partners gecontroleerd aan de hand van het principe hit- no hit. Bij dit principe controleren de andere partners of de natuurlijke persoon of rechtspersoon bij hen bekend is. Wanneer deze toets inderdaad bij meerdere partners een hit heeft begint de informatieverzameling. De manier van informatie verzamelen zal op een getrapte wijze plaatsvinden. Waarbij eerst wordt gekeken naar de open bronnen, daarna naar de half open bronnen en indien nodig pas naar de gesloten bronnen. De informatie van de partners wordt aangeleverd bij het RIEC ON waarna het RIEC deze informatie vervolgens verder opwerkt. Binnen het informatieplein zal in gezamenlijkheid met de partners op basis 1 Deze thema s kunnen worden aangevuld met of vervangen door thema s die worden benoemd op basis van het vierjaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 7

5 van criteria een keuze worden gemaakt over het inbrengen van signalen in de stuurploeg. Alle partners blijven hierbij verantwoordelijk voor hun eigen informatie en uitvoering van de eigen taken. De signalen kunnen vanuit de partners rechtstreeks worden ingebracht bij het informatieplein, daarnaast kunnen er ook signalen komen vanuit de in 2014 op te richten lokale teams bij gemeenten. Lokale teams De lokale teams binnen gemeenten passen in de nieuwe structuur van samenwerking binnen het RIEC ON. Gemeenten gaan binnen een lokaal team actief aan de slag met de eigen gemeentelijke informatie. Binnen de gemeente wordt een coördinator bestuurlijke aanpak aangewezen, die in een periodiek overleg met andere gemeentelijke afdelingen signalen uit de eigen gemeente gaat beoordelen. Aan het einde van 2013 is het RIEC ON bij meerdere gemeenten gestart met het geven van voorlichting over de in te richten lokale teams. Deze bijeenkomsten zijn in de gemeenten goed ontvangen en de gemeenten zien de meerwaarde van een lokaal team. Signalen uit een lokaal team die door de gemeente niet monodisciplinair kunnen worden opgepakt, kunnen vervolgens worden ingebracht in het informatieplein. In vier gemeenten is naar aanleiding van de gegeven voorlichtingsbijeenkomsten gestart met concrete voorbereidingen voor een lokaal team. Daarnaast zal er in 2014 gekeken worden of bestaande overleggen mogelijk kunnen worden omgevormd naar een lokaal team. De opzet van een lokaal team kan ervoor zorgen dat de bekendheid met georganiseerde criminaliteit wordt vergroot, waarbij het belangrijkste doel is dat de informatiepositie van gemeenten wordt verbeterd. Ondermijnende criminaliteit Voor het thema ondermijnende criminaliteit is in het jaar 2011 een landelijke stuurgroep opgericht. Ook voor de ondermijnende criminaliteit is het van belang dat deze integraal wordt aangepakt. Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen waarbij de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld een belangrijk kenmerk is. Belangrijk is dat de overheid bij deze ondermijnende criminaliteit, net als bij de georganiseerde criminaliteit, gezamenlijk optreedt. Gezamenlijk kan de overheid zorgen voor een verslechtering van het criminele ondernemersklimaat. De ontwikkelingen op het gebied van de ondermijnende criminaliteit hebben in 2013 niet stil gestaan. In 2013 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de leidraad Integraal, tenzij uitgebracht. Om meer aandacht voor de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit op regionaal niveau te krijgen zal in elke regio een roadshow worden georganiseerd. Hierbij wordt in gesprek gegaan met het lokaal bestuur en de regionale top van de samenwerkende partijen. De roadshow heeft als doel de aanpak van georganiseerde criminaliteit gezamenlijk naar een hoger plan te tillen. - In de rol van adviseur aansluiten bij de eenheidsstuurploeg en de districtelijke stuur- en weegploegen. - Gezamenlijk met de partners inrichten van een informatieplein. - Voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen voor gemeenten met betrekking tot de inrichting van lokale teams. - De gemeenten die een lokaal team willen inrichten ondersteunen bij de inrichting daarvan. - Streven naar het inrichten van drie lokale teams per district. 1.5 Vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit Periodiek informeren van gemeenten Met het ophalen van de input bij gemeenten voor dit jaarplan is nadrukkelijk ook de informatievoorziening vanuit het RIEC ON naar de gemeenten besproken. Vanuit verschillende gemeenten is in de bijeenkomsten de wens uitgesproken om door het RIEC ON geïnformeerd te worden over de verschillende thema s in RIEC verband. Gemeenten geven aan niet altijd te weten wat er speelt ten aanzien van de verschillende thema s en zijn onvoldoende op de hoogte van ontwikkelingen. Hierdoor is het voor gemeenten lastig deze vormen van criminaliteit te signaleren. Tijdens de input rondes geven gemeenten aan behoefte te hebben aan inhoudelijke informatiebijeenkomsten over de verschillende RIEC thema s uit het convenant. Naast de wens om meer inhoudelijk geïnformeerd te worden over de RIEC thema s bestaat er ook behoefte aan een frequente terugkoppeling over de ontwikkelingen en activiteiten van het RIEC, in de vorm van bijvoorbeeld een bijeenkomst, waar ook bestuurders kunnen aansluiten. Gemeenten hebben voor het jaar 2014 aangegeven graag geïnformeerd te worden over de resultaten van het RIEC. Deze resultaten kunnen onder andere door de gemeenteraad gebruikt worden voor het nemen van een beslissing over de jaarlijkse financiële bijdrage. - Het jaarlijks, naar wens van gemeenten, organiseren van een bijeenkomst op het gebied van de diverse RIEC thema s. - Jaarlijks gesprek met de burgemeesters van de aangesloten gemeenten door de manager van het RIEC ON. - Desgewenst het verzorgen van presentaties in de gemeenteraad en andere overleggremia. - Terugkoppeling van resultaten door middel van het verstrekken van kwartaalverslagen. - Informeren van gemeenten middels o.a. de nieuwsbrief en de website over georganiseerde criminaliteit en fenomenen. Ontwikkeling Bestuurlijk Criminaliteitsbeeld Analyse (ondermijningsbeeld) of andere criminaliteitsbeelden Een taak uit het beleidskader voor de RIEC s is het eenmaal per twee jaar in gezamenlijkheid met de partners presenteren van een beeld over de, voor de regio relevante ontwikkelingen van georganiseerde criminaliteit. Het beeld moet niet alleen bestaan uit een weergave van de problematiek, maar moet ook mogelijkheden bieden voor de bestuurlijke aanpak. Het B-CBA genoemd in het beleidskader betreft een regionaal B-CBA, echter het B-CBA kan ook opgemaakt worden voor een kleiner gebied binnen de regio of kan betrekking hebben op een RIEC thema of een gelegenheidsstructuur. In 2013 heeft het RIEC ON de landelijke ontwikkeling op het gebied van de B-CBA nauwlettend gevolgd. Om in 2014 een start te kunnen maken met een B-CBA is aan het einde van 2013 een bijeenkomst georganiseerd voor alle partners over dit onderwerp. Hierin heeft een medewerker van het RIEC Zuid West Nederland, één van de pilotregio s, een presentatie gehouden over de verschillende vormen van een B-CBA. Om te voldoen aan de voorwaarden uit het beleidskader en de daarbij horende subsidievoorwaarden zal het RIEC ON in overleg met haar partners in 2014 een B- CBA moeten opleveren. Hiervoor zijn aan het einde van 2013 de eerste voorbereidingen getroffen, waaronder het voeren van gesprekken met vier gemeenten in het district Twente, te weten Borne, Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen. Deze vier gemeenten willen in gezamenlijkheid een bepaald gebied onder de loep nemen. De opzet voor het bekijken van het gebied voor deze vier gemeenten is een eerste aanleiding voor een groter B-CBA. In samenspraak met de partners zal het RIEC ON proberen een goede methode te ontwikkelen voor een B-CBA waaraan ook behoefte bestaat bij de gemeenten. Tijdens het ophalen van de input van het jaarplan is in ieder geval duidelijk geworden dat er binnen veel gemeenten wel behoefte bestaat aan de oplevering van een dergelijk beeld. Afstemming met de gemeenten is daarom voor wat betreft de B-CBA van essentieel belang. De verwachtingen en de mogelijkheden van een dergelijk criminaliteitsbeeld zullen nadrukkelijk op elkaar afgestemd moeten worden. Doelstelling Het opleveren van een B-CBA in overleg met het bestuur voor de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen. Bestuurlijke rapportages De bestuurlijke rapportages die worden opgesteld door de politie zijn van belang voor het bestuur om te weten wat er speelt in hun gemeente. Een bestuurlijke rapportage is vertrouwelijk en wordt door de politie aan de burgemeester van de betreffende gemeente verzonden. Eén van de taken uit het beleidskader voor de RIEC s is het vertalen van signalen uit bestuurlijke rapportages naar een concreet handelingsperspectief voor het bestuur. Op het moment dat het RIEC ON op de hoogte is van het verzenden van een bestuurlijke rapportage kan het RIEC ON het bestuur desgewenst ondersteunen bij de doorvertaling van de signalen uit de bestuurlijke rapportage. Het gaat daarbij uiteraard alleen om bestuurlijke rapportages die betrekking hebben op een thema uit het RIEC convenant, waarbij door het bestuur alleen de informatie met het RIEC ON wordt gedeeld, welke uitwisseling door wet en regelgeving wordt toegestaan Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 9

6 In 2013 is gebleken dat het RIEC ON nog niet altijd op de hoogte was van een verzonden bestuurlijke rapportage door de politie. Hierdoor kan het RIEC ON niet zorgen voor de juiste ondersteuning van het bestuur. Voor 2014 zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met politie en het bestuur over de rol van het RIEC ON bij bestuurlijke rapportages. Doelstelling Op verzoek van het bestuur, kan het RIEC ON bestuurlijke rapportages vertalen in een concreet handelingsperspectief voor het bestuur. 1.6 Het verbeteren van de informatiepositie van het bestuur Voor het RIEC ON ligt een taak weggelegd in het zijn van informatiemakelaar tussen het lokaal bestuur en opsporings- en handhavingsdiensten. Door middel van het RIEC convenant wordt het mogelijk gemaakt om voor bepaalde thema s informatie uit te wisselen tussen de convenantpartners, conform de bestaande wet- en regelgeving. Naast het ontsluiten van informatie wordt het in RIECverband ook mogelijk gemaakt om informatie van de verschillende partners bijeen te brengen, te veredelen en te analyseren opdat een integraal beeld van de lokale problematiek ontstaat. Dit beeld wordt vervolgens door vertaald naar specifieke aandachtspunten voor het bestuur en de andere partners. Doelstelling Het informeren van het bestuur aan de hand van analyses en interventieadviezen. 1.7 Het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak In paragraaf 1.6 is gesproken over het verbeteren van de informatiepositie van het bestuur. Dit betreft een van de kerntaken van het RIEC ON uit het beleidskader. Een andere taak uit het beleidskader betreft het ondersteunen van gemeenten en provincies bij de inrichting van de bestuurlijke aanpak. Een taak die samenhangt met bovengenoemde taken is het vergroten van de kennis en kunde over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Bestuurlijke bewustwording Het RIEC ON informeert gemeenten en de twee provincies over bestuurlijke mogelijkheden en biedt ondersteuning bij het in de praktijk brengen van het bestuurlijk instrumentarium. De veranderingen in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de focus steeds meer is komen te liggen op de geïntegreerde aanpak. Het bestuurlijke instrumentarium speelt echter ook een belangrijke rol in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke bewustwording blijft in het geheel van de aanpak dan ook belangrijk. Het RIEC ON wil er ook in 2014 voor zorgen dat het bestuur op een juiste wijze ondersteund wordt en blijft. Deze ondersteuning zal in 2014 o.a. geboden worden door twee accountmanagers die zich volledig zullen richten op de bestuurlijke aanpak. Wet Bibob De wet Bibob is een belangrijk bestuurlijk middel om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Met ingang van 1 juli 2013 is de wet Bibob op een aantal punten gewijzigd. De bestaande wetgeving is uitgebreid met een aantal nieuwe sectoren en een aantal oude toepassingsgebieden is uitgebreid. Met de gewijzigde wetgeving is ook de rol van de RIEC s in de ondersteuning van Bibob aangepast. De RIEC s hebben in de nieuwe wet toegang tot Bibob informatie, waardoor de RIEC s een actieve bijdrage kunnen leveren aan het bestuur. De ondersteuning kan vorm krijgen bij het toepassen van de wet Bibob, de aanvraag voor een advies van het landelijk bureau en bij het invoeren van Bibob beleid in de gemeentelijke organisatie. Bestuurlijk instrumentarium Naast het inzetten van de wet Bibob als bestuurlijke middel zijn er nog andere bestuurlijke maatregelen die het bestuur kan inzetten, bijvoorbeeld het toepassen van de Wet Damocles, welke wet de burgemeester mogelijkheden geeft om een pand van waaruit drugs verhandeld wordt te sluiten. Het RIEC ON biedt ondersteuning bij het toepassen van de verschillende wet- en regelgeving. De accountmanagers bestuurlijke aanpak zullen hierin in 2014 nadrukkelijk een rol gaan vervullen. In 2014 is de verwachting dat de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in werking treedt. Het RIEC ON biedt gemeenten ondersteuning bij de invoering van deze wet en de aanpassing van het plaatselijke vergunningenstelsel. - Implementeren van de werkwijze met twee accountmanagers voor de bestuurlijke aanpak. - Ondersteuning van gemeenten bij de toepassing van de nieuwe wet Bibob. - Ondersteuning bieden bij de implementatie van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. - Ondersteuning van gemeenten bij inzet bestuurlijke instrumenten. 1.8 Specifieke regionale aangelegenheden Aanpak Outlaw Motorcycle Gangs Het RIEC ON is door het ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd om landelijk een coördinerende rol te vervullen bij de geïntegreerde aanpak van outlawbikers. In verband met deze landelijke rol is door het RIEC ON in 2013 een plan van aanpak ingediend. Naar aanleiding van het ingediende plan van aanpak is door het ministerie een subsidie verleend aan het RIEC ON. De subsidie die door de goedkeuring van het plan van aanpak mag worden gebruikt voor het thema OMG s betreft een in het verleden reeds verleende subsidie aan het RIEC ON. De subsidie is verleend zodat het RIEC ON haar positie op dit thema kan versterken, welke versterking ook ten goede komt aan andere regio s. In het jaar 2014 zal er verantwoording plaats moeten vinden over deze verleende subsidie. Naast de versterking van de landelijke rol van het RIEC ON op dit thema, wordt er door het RIEC ON uiteraard ondersteuning geboden aan de gemeenten die te maken krijgen met een chapter van de outlawbikers. - Afronden van de taken uit het plan van aanpak m.b.t. de versterking van de landelijke rol. - Inzet van de subsidie in april 2014 verantwoorden bij het ministerie van veiligheid en Justitie. Project Ongebruikelijk Bezit Op 16 december 2012 is het thema Project Ongebruikelijk Bezit (hierna: POB) opgenomen in de regionale bijlage voor Oost-Nederland. Met de benoeming van dit thema is de mogelijkheid ontstaan met de partners samen te werken rondom deze problematiek. Binnen deze thematiek worden activiteiten ontwikkeld met als doel om personen met ongebruikelijk bezit waar geen, dan wel geringe bronnen van inkomsten tegenover staan, te ontdoen van hun status en onverklaarbaar vermogen en indien nodig, te komen tot opsporing en handhaving van regelgeving op het terrein van strafrecht, belastingheffing, gemeentelijke wetten en sociale zekerheidswetgeving. Na de benoeming van dit thema heeft de samenwerking met name plaatsgevonden in het district Twente. Binnen dit district worden in een bijeenkomst met alle partners, waarbij de sociale recherche deelneemt namens de gemeenten, de signalen besproken. Aan het einde van 2013 is een bijeenkomst georganiseerd om voor deze thematiek dezelfde structuur van samenwerken te organiseren in de andere districten. Met ingang van december 2013 is in het district IJsselland een begin gemaakt met de samenwerking. In de eerste maanden van 2014 zal voor de districten in de provincie Gelderland, op initiatief van de politie, een bijeenkomst georganiseerd worden om dezelfde structuur van samenwerken in te richten. In 2014 zullen er dus binnen vijf overlegstructuren signalen worden besproken en uitgewerkt. Doelstelling Ondersteunen bij het inrichten van de overlegstructuren in IJsselland, Gelderland- Midden, Gelderland- Zuid en Noord- en Oost Gelderland. Professionalisering RIEC ON Het RIEC ON heeft in 2013 een plan van aanpak ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie waarin ook aandacht wordt besteed aan het verder professionaliseren van het RIEC ON. In 2014 zal het RIEC ON verder inzetten op deze professionalisering. Deze professionalisering zal onder andere vorm moeten krijgen door de uitbreiding van het aantal Fte s. Met deze uitbreiding kan het RIEC ON een inhaalslag maken in verband met de latere aansluiting van de districten Gelderland- Midden en Gelderland- Zuid. Daarbij is het tevens van belang dat er meer aandacht komt voor de expertiserol van het RIEC ON. Ook een onderdeel van de professionalisering zal de teamontwikkeling zijn. Deze professionalisering zal de samenwerking binnen het RIEC verband ten goede komen Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 11

7 - Verdere professionalisering van het RIEC ON, o.a. door uitbreiding van het aantal Fte s. - Inzetten op het versterken van de expertise binnen het RIEC ON. Hoofdstuk 2 Streefcijfers Bestuurlijke aanpak Naast de ontwikkelingen van de geïntegreerde aanpak zal het RIEC ON ook in 2014 ondersteuning bieden op het gebied van de bestuurlijke aanpak. Het RIEC ON zal gemeenten informeren over de toepassing van de verschillende bestuurlijke instrumenten. Met de ontwikkeling van de lokale overleggen en de inzet van de accountmanagers Bestuurlijke Aanpak ontstaat de mogelijkheid om gemeenten adequater te informeren over de bestuurlijke aanpak. Geïntegreerde aanpak In 2014 zal het RIEC ON zich verder ontwikkelen als belangrijke schakel bij de geïntegreerde aanpak. De ontwikkelingen in de manier van samenwerking, zullen zoals hierboven omschreven in 2014 verder vorm gaan krijgen. Analyses In onderstaand overzicht zijn de streefcijfers opgenomen met betrekking tot de verschillende analyses die het RIEC ON kan uitvoeren voor partners. De thematische analyses hebben betrekking op één van de thema s uit het convenant. Voor de analyses op het thema Outlaw Motorcycle Gangs (hierna: OMG) is in onderstaande tabel een apart streefcijfer opgenomen. Met behulp van verkennende analyses kan een eerste indruk worden verkregen van een bepaald probleem. Verkennende analyses worden uitgevoerd naar aanleiding van wensen vanuit het bestuur of hebben betrekking op zaken die voortkomen uit het informatieplein. Een gebiedsscan biedt een helder inzicht in de specifieke problemen binnen een afgebakend gebied. Bij de gebiedsscan wordt gekeken naar verschillende elementen, zoals vastgoed, ondernemingen, gebruik en bewoning, vergunningen en bestemming. De B-CBA is nader toegelicht onder paragraaf 1.5. Streefcijfers 2014 Bestuurlijke aanpak Aantal bezochte gemeenten Aantal ondersteuningen vergunning aanvraag Iedere burgemeester wordt minimaal 1 keer per jaar bezocht door de manager van het RIEC ON. Daarnaast zal er door de accountfunctionarissen op ambtelijk niveau regelmatig contact zijn met de gemeenten naar aanleiding van concrete casuïstiek. Totaal aangesloten 78 gemeenten Gelderland Midden 51 Gelderland Zuid 58 NOG 64 IJsselland 32 Twente 45 Totaal Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 13

8 Streefcijfers 2014 Geïntegreerde aanpak Aantal casussen Mensenhandel 20 Hennep 25 Vastgoed 10 Witwassen 10 Handhavingsknelpunten 10 Totaal 75 Streefcijfers 2014 Aantal analyses Thematische analyses 2 Analyses OMG 2 Gebiedsscans 10 Verkennende analyses 15 B-CBA 1 Totaal 30 Hoofdstuk Personeel Het RIEC ON heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. De medewerkers zijn vanuit de eigen organisatie of via Randstad Payroll gedetacheerd bij het RIEC ON. De gemeente Enschede treedt op als penvoerder voor het RIEC ON. In het onderstaand overzicht is de voorlopige formatie voor 2014 terug te vinden. Functie Aantal FTE Bekostigd uit Manager 1 Begroting RIEC ON Projectcoördinator 1 Begroting RIEC ON Projectleider t.b.v. het project OMG 1 Detachering om niet politie eenheid Oost Accountmanager 5,75 Begroting RIEC ON Analist 5 Begroting RIEC ON 1 analist om niet gedetacheerd van de Belastingdienst tot 1 oktober 2014 Informatiecoördinator 1 Begroting RIEC ON Beleidsmedewerker/ jurist 1 Begroting RIEC ON Projectmedewerker 0,5 Inbreng Belastingdienst Belastingdienst Communicatiemedewerker 0,5 Begroting RIEC ON Managementassistente 0,75 Begroting RIEC ON Totaal 17,5 Voor het jaar 2014 is de doelstelling om verder te gaan met de professionalisering van het RIEC ON, hiervoor is een uitbreiding van het aantal Fte s noodzakelijk. In de hierboven opgenomen voorlopige formatie is ten opzichte van 2013 al een uitbreiding van 3,5 Fte gerealiseerd. Deze uitbreiding wordt voor een deel gefinancierd uit incidenteel geld en voor een deel uit het reguliere budget. 3.2 Inkoop Met de verhuizing van de hoofdvestiging naar de gemeente Hof van Twente is de inkoop van materialen voor een deel geregeld bij deze gemeente. De gemeente Enschede treedt op als penvoerder van het RIEC ON. Hier wordt tevens een deel van de inkoop geregeld. Ook koopt het RIEC zelfstandig een aantal artikelen in. 3.3 Financiën De begroting van het RIEC ON is aan het einde van dit jaarplan toegevoegd. 3.4 Automatisering De ICT omgeving waar de medewerkers van het RIEC ON in werken, wordt gerealiseerd door de gemeente Enschede. Binnen het RIEC ON wordt daarnaast gebruik gemaakt van enkele landelijk ontwikkelde applicaties voor de RIEC s en het LIEC. Het gaat daarbij om RIEC IS en Fileshare. Middels Fileshare kunnen documenten op een veilige manier worden uitgewisseld. Binnen RIEC IS kan het proces binnen een casus worden gewaarborgd, waarbij iedere partner op een bepaald moment in het proces zijn informatie kan uitwisselen. In 2013 is in gezamenlijkheid met alle RIEC s gekeken naar de werking van beide applicaties. Besloten is door te gaan met RIEC IS en Fileshare en de noodzakelijke aanpassingen daarvoor te doen. Doestellingen Het volgen van de landelijke ontwikkelingen voor wat betreft de applicaties voor de RIEC s. - Het aanbieden van de applicaties bij gemeenten en andere partners Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 15

9 3.5 Communicatie De partners worden via de website, nieuwsbrieven en themanummers op de hoogte gehouden van thematische en organisatorische ontwikkelingen. In 2014 zal bij het RIEC ON een communicatiemedewerker (0,5 fte) werkzaam zijn. Deze medewerker is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief en het bijhouden van het eigen gedeelte voor het RIEC ON op de landelijke website van de RIEC s en het LIEC. De medewerker zal zorgen voor een goed contact met andere RIEC s en het LIEC voor wat betreft landelijk ontwikkelingen. - Continueren van het uitbrengen van de nieuwsbrief en themanummers. - Invulling geven aan het onderdeel voor het RIEC ON op de landelijke websites voor de RIEC s en het LIEC. 3.6 Huisvesting De hoofdvestiging van het RIEC ON is met ingang van 16 juli 2013 gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente. Met deze verhuizing is een betere aansluiting bij het bestuur gerealiseerd en is tevens gezorgd voor een huisvesting waar meer werkplekken te realiseren zijn, zodat het aantal Fte s kan worden uitgebreid. Binnen de nieuwe huisvesting is het tevens mogelijk gasten te ontvangen en te vergaderen op locatie. Met de verhuizing van de hoofdvestiging is voor de nevenvestiging tevens aansluiting gezocht bij een gemeente. Met ingang van 1 oktober 2013 is de nevenvestiging gehuisvest in het gemeentehuis van Nijmegen. De huisvesting is op beide locaties gerealiseerd met een huurcontract voor de duur van 5 jaar met een optie tot het verlengen met eenzelfde periode. De aansluiting bij gemeenten is hierdoor voor langere tijd gewaarborgd. Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland Begroting 2014 Inkomsten RIEC Uitgaven RIEC Bijdragen ministerie V & J: Personele kosten: RIEC algemeen (cofinanciering) Functies: 100% subsidie Fte' s Management 1, Ondersteuning/secretariaat/ Beleid 2,50 Projectleiders/accountmanag 7, ers Analysefuncties 3, Subtotaal Uitbesteed werk Geldelijke bijdragen partners: Gekapitaliseerde uren partners Gemeenten Subtotaal Provincie Gelderland en Overijssel Subtotaal Overige inkomsten: Subtotaal Huisvestingskosten: Huur Service & faciliteiten Inrichtingskosten Subtotaal Automatiseringskosten: Service & faciliteiten Bijdragen in uren en/of loonkosten: Investeringskosten uren Loon kosten Gemeenten pm Subtotaal Belastingdien pm Overige kosten: st Politie pm Opleidingen OM pm Reis/verblijf/belkosten Overigen pm Abonnementen Totaal uren - - Diversen/ projectkosten en/of loonkosten Gekapitaliseerde uren (totaal x 78,-) Subtotaal Prognose Saldo Saldo per Totaal geldelijke inkomsten Totaal uitgaven Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 17

10 Oost-Gelre % Oude IJsselstreek % Putten % Bijdrage gemeenten Aantal inw. % Bedrag Voorst % Politiedistrict IJselland % Winterswijk % Dalfsen % Zutphen % Deventer % Politiedistrict Gelderland- Midden % Hardenberg % Arnhem % Kampen % Barneveld % Olst-Wijhe % Doesburg % Ommen % Duiven % Raalte % Ede % Staphorst % Lingewaard % Steenwijkerland % Nijkerk % Zwartewaterland % Overbetuwe % Zwolle % Renkum % Politiedistrict Twente % Rheden % Almelo % Rijnwaarden % Borne % Rozendaal % 225 Dinkelland % Scherpenzeel % Enschede % Wageningen % Haaksbergen % Westervoort % Hellendoorn % Zevenaar % Hengelo % Politiedistrict Gelderland- Zuid % Hof van Twente % Beuningen % Losser % Buren % Oldenzaal % Culemborg % Rijssen-Holten % Druten % Tubbergen % Geldermalsen % Twenterand % Groesbeek % Wierden % Heumen % Politiedistrict Noord en Oost Gelderland % Lingewaal % Aalten % Maasdriel % Apeldoorn % Millingen aan de Rijn % 889 Berkelland % Neder-Betuwe % Bronckhorst % Neerijnen % Brummen % Nijmegen % Doetinchem % Tiel % Elburg % Ubbergen % Epe % West Maas en Waal % Ermelo % Wijchen % Harderwijk % Zaltbommel % Hattem % Totaal Baten % Heerde % Lochem % Montferland % Nunspeet % Gemeenten die (nog) niet deelnemen in 2014 Oldebroek % Oost-Gelre % Oude IJsselstreek % Hardenberg % Putten % Bronckhorst % Voorst % Heerde % Winterswijk % Zutphen Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland % Jaarplan 2014 RIEC Oost-Nederland 19 Politiedistrict Gelderland- Midden %

11 RIEC Oost-Nederland Postbus AA Enschede (0547) April 2014

Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland

Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland Jaarplan 2015 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland 2 Jaarplan 2015 RIEC Oost-Nederland Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015 van het RIEC Oost-Nederland. Het RIEC Oost-Nederland

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

RIEC. Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland

RIEC. Jaarplan 2015. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland RIEC Jaarplan 2015 \ L V 'r ''if) " An m CHANFi CHANEL B ^^^HKw 'ffc JjMV> ÊÊÊ^k ^^^^^^^^^^^^ Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland 2 Jaarplan 2015 RIEC Oost-Nederland Voorwoord

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland

REGIONAAL CONVENANT Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland REGIONAAL CONVENANT Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland De burgemeester van de gemeente Aalten, mede namens het college van burgemeester en De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Integrale aanpak van hennepkwekerijen in Oost Nederland Definitieve versie 25 augustus 2014 1 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket Oost

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan 2015, RIEC Den Haag Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2015 Binnen het RIEC Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum

Ondermijnende Criminaliteit. Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Ondermijnende Criminaliteit Jan Hanssen Landelijk Expertise en Informatiecentrum Opbouw Waar doen we het voor? Hoe pakken we het aan? (rol riec s/liec daarbij ) Wat doen we concreet? Stap 1 Waar doen we

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Regionaal Hennepconvenant. Convenant. Integrale aanpak van ongewenste hennepkwekerijen in Oost Nederland

Regionaal Hennepconvenant. Convenant. Integrale aanpak van ongewenste hennepkwekerijen in Oost Nederland Regionaal Hennepconvenant Convenant Integrale aanpak van ongewenste hennepkwekerijen in Oost Nederland Concept versie 14 maart 2014 Convenantpartners: - Politie eenheid Oost Nederland - Arrondissementsparket

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

POLITIE OOST-NEDERLAND

POLITIE OOST-NEDERLAND POLITIE OOST-NEDERLAND Meer Veiligheid & Vertrouwen Veiligheidsstrategie 2013-2014 15 januari 2013 / Definitief 2.0 OOST Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Meer Veiligheid & Vertrouwen 4 2. Veiligheidsbeeld

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Toetsingskader. Toetsingskader. bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Toetsingskader bij het onderzoek: De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1 De Inspectie VenJ onderzoekt welke mogelijkheden de samenwerking tussen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Werkafspraken samenwerkende gemeenten in de politieregio Gelderland-Zuid en Bureau BIBOB inzake de uitvoering van de wet BIBOB.

Werkafspraken samenwerkende gemeenten in de politieregio Gelderland-Zuid en Bureau BIBOB inzake de uitvoering van de wet BIBOB. REGIONAAL OVEREENGEKOMEN WERKAFSPRAKEN BIBOB Regelende de werkafspraken inzake de uitvoering van de wet BIBOB tussen de gemeenten in de politieregio Gelderland Zuid en het landelijk bureau BIBOB Beuningen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord Nederland

Jaarverslag 2014. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord Nederland Jaarverslag 2014 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord Nederland Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag waarin over 2014 verslag wordt gedaan van de inspanningen en de resultaten van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit

Plan van Aanpak. De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit Plan van Aanpak De rol van RIEC s in de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit 1. Inleiding en aanleiding 1.1 Ondermijnende criminaliteit Nederland veiliger maken is een van

Nadere informatie

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Infographic. Jaarverslag Werkgroep Hennep Twente. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Infographic Jaarverslag 2015 Werkgroep Hennep Twente Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Werkgroep Hennep Twente 2015 Integrale afstemming met alle partners onder hennep- en RIEC convenant

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit aarplan 2016 georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit 1 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag Jaarplan 2016 Binnen het RIEC Den Haag trekken lokale, regionale en landelijke

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Samen sterk tegen georganiseerde criminaliteit

Samen sterk tegen georganiseerde criminaliteit Samen sterk tegen georganiseerde criminaliteit Jaarverslag 013, RIEC Rotterdam Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Jaarverslag 013 RIEC Rotterdam Jaarverslag 013 RIEC Rotterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit Jaarverslag 2014, RIEC Rotterdam Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 2. De cijfermatige

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei

Luchtkwaliteit in de Vallei. Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Luchtkwaliteit in de Vallei Gemeenten Barneveld, Ede en Scherpenzeel Omgevingsdienst de Vallei Drankkeet Presentatie Fijnstof is ongezond ( goed woon- en leefklimaat!) achtergrondconcentratie Milieuwetgeving:

Nadere informatie

RIEC Oost-Nederland Ondernemingsplan & operationeel plan

RIEC Oost-Nederland Ondernemingsplan & operationeel plan RIEC Oost-Nederland Ondernemingsplan & operationeel plan Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Voorwoord In de afgelopen jaren ontstond in de breedte van het publieke veiligheidsdomein het collectieve

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen Deze intentieverklaring is aangegaan op 1 september 2016 en heeft een looptijd van ruim 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2018. Bij deze intentieverklaring zijn de volgende partijen betrokken:

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT OverUIT 2015 Iedereen gaat op pad met OverUIT! RTV Oost en Wegener Media bundelen de krachten met het crossmediale platform OverUIT. OverUIT geeft

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013 Meting over het jaar 2013 September 2014 Inleiding en respons Inleiding Om informatie te verkrijgen over uitvoering en inbedding van gemeentelijk

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

RIEC Limburg jaarplan 2016. De paragraaf beheer en financiën

RIEC Limburg jaarplan 2016. De paragraaf beheer en financiën RIEC Limburg jaarplan 2016 De paragraaf beheer en financiën 2 Voorwoord In november 2015 heeft de stuurgroep RIEC Limburg besloten om een visie op te stellen over het eindbeeld waar het RIEC Limburg over

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 12 mei 2015 Veiligheid en Leefbaarheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-12789 Jaarverslag RIEC Limburg 2014/ Gecorrigeerd jaarverslag RIEC Limburg 2013 (incl. accountantsverklaringen)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar

Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar Elke dag staan de kranten er vol mee. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwassen, illegale belwinkels en ga zo maar door. Criminelen verplaatsen zich van de onderwereld naar

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie

Regeling spreiding zomervakantie OCenW-Regelingen verbindend voorschrift kantie in de regio Zuid moet samenvallen met de carnavalsweek. De reden hiervoor is, dat scholen in de Rooms Datum: 31 augustus 2004 Kenmerk: VO/S&O-2004/23532 Datum

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

Eenheid Oost Nederland

Eenheid Oost Nederland Eenheid Oost Nederland Piketkringen Steenwijkerland West 038-4963891 Oost 053-4555588 Zuid 024-3276005 Staphorst Zwartewaterland Kampen Plaatsen Zwolle A B C D E F G H I Hardenberg Oldebroek Elburg J K

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg

Jaarplan 2016. Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Jaarplan 2016 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg Voorwoord Het feit dat u nu al het jaarplan RIEC Limburg 2016 onder ogen krijgt heeft de volgende reden. De notie dat de gemeenteraden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR307722_1 3 januari 2017 Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering

Nadere informatie

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Jaarplan RIEC Den Haag Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit Jaarplan RIEC Den Haag 2014 Een georganiseerde overheid voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit 1 1. Algemeen 1.1. Inleiding Om georganiseerde criminaliteit effectief te kunnen opsporen en aanpakken

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 21 aan elkaar grenzende gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 21 aan elkaar grenzende gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie