1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas, M. den Hartog-De Jong E. Kouwenhoven-Hebels, W.C. Schaap-De Jonge, N.M. Vergeer en M.I. Zaal-Kwaak en de heren drs. A. de Baat, A.B. Blase, G.J. Dubbeldam, R.V. van Engelen, L. Fijnekam, F. Hoek, J.H. Hoogeveen, J.M. Janssen, A. van Leeuwen, E.A.R. Meesters, V.H. Onvlee, W.C. Scheurwater, H.E. Spek, J. Tegelaar, G.J. Vogels en R.J.A. Wolters, leden; De heer J. Nieuwland, griffier, CTT - mevrouw R. Elzinga, notuliste Afwezig met kennisgeving: De heer W. Goudriaan. Volgnr. Onderwerp Agenda 1. Opening. Voorstel nummer 2. Vaststelling van de agenda. 3. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare (reguliere) vergadering van 7 november 2002 (wordt aangehouden). 4. Ingekomen stukken en mededelingen Behandeling van de meerjarenbegroting : 72 a. Algemene politieke en financiële beschouwingen b. 1. vaststelling van de begroting 2003 en de risicoparagraaf vaststelling van de meerjarenbegroting en de risicoparagraaf vaststelling van het investeringsprogramma Sluiting. 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 3. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare (reguliere) vergadering 7 november 2002, aanvang uur. Het verslag wordt aangehouden. 4. Ingekomen stukken en mededelingen (raadsvoorstel 2002, nummer 74) Voorgesteld wordt: a. De onder 1 genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen: 1. Van de heer W.A. Bode: Een brief van 20 september 2002 waarin wordt verzocht aandacht te schenken aan de financiële positie van de gemeente bij de behandeling van de begroting 2003 en de meerjarenbegroting

2 Aldus wordt besloten. 5. Behandeling van de meerjarenbegroting : (raadsvoorstel 2002, nummer 72) a. Algemene politieke en financiële beschouwingen Achtereenvolgens wordt het woord gevoerd door: De heer HOOGEVEEN namens de fractie vaan het PAB - zie bijlage 1 De heer DE BAAT namens de fractie van het CDA - zie bijlage 2 De heer WOLTERS namens de fractie van de VVD - zie bijlage 3 De heer TEGELAAR namens de fractie van de PvdA - zie bijlage 4 De heer SCHEURWATER - zie bijlage 5 De heer VAN ENGELEN namens de fractie van GroenLinks - zie bijlage 6 De heer VAN ENGELEN dient een amendement in. De VOORZITTER leest dit voor: Amendement op de begroting De gemeenteraad van Papendrecht, op donderdag 7 november 2002 in vergadering bijeen, Overwegende dat: Radio Salsa voldoet aan de in de mediaweg gestelde eisen; Een plaatselijke radiozender en kabelkrant bijdraagt aan de sociale identiteit van een plaatselijke gemeenschap; Radio Salsa programma s maakt voor diverse groepen uit de Papendrechtse samenleving (zoals voor en door de kerken) en geen op commerciële basis geëxploiteerde muziekzender meer is; Radio Salsa jongeren en volwassenen de kans geeft ervaring op te doen met het maken van radioprogramma s; Radio Salsa met zijn kabelkrant op televisie, radio-uitzendingen en website een communicatieve functie vervult voor de Papendrechtse gemeenschap inclusief het gemeentebestuur; Het huidige bestuur van Radio Salsa in een relatief korte periode de noodlijdende organisatie heeft omgevormd tot een gezonde organisatie; Er veel enthousiaste vrijwilligers actief zijn die vele uren in Salsa steken en Salsa op termijn onafhankelijk moet zijn van gemeentelijke subsidies; Besluit: Het college te verzoeken tot het verstrekken van een eenmalige subsidie ad Euro begin 2003; Dit op te nemen in de subsidiebundel 2003; Het college te verzoeken in contact te treden met het bestuur van Salsa radio en regionale samenwerking en alternatieve inkomstenbronnen te stimuleren bij radio Salsa; Het college te verzoeken nadere afspraken te maken met Salsa over de inzet van het bedrag en de toekomst en Het bedrag te financieren door Euro voor de structuurvisie te financieren uit de reserve voor de Raadvisie 2015 En gaat over tot de orde van de dag. Getekend door R.V. van Engelen en M. Zaal-Kwaak Hij verklaart dat het amendement als amendement A zal worden meegenomen in de beschouwingen, die worden vervolgd door de heer VOGELS, namens de fractie van D66 zie bijlage 7. De VOORZITTER schorst de vergadering om uur en heropent de vergadering om uur. De VOORZITTER merkt op verheugd te zijn over de genoemde voorbeelden van positieve communicatie. Het blijft een aandachtspunt van het college om de communicatie zo interactief mogelijk te maken en te houden. Inzake de Drechtsteden herinnert hij aan de afspraken in de laatstgehouden raadsvergadering om in de commissie ABZ hierover nader te spreken. Het zal de komende jaren een zoektocht blijven 2

3 naar de argumenten en de legitimatie waarom wij samenwerken en wat de meerwaarde van die samenwerking is voor Papendrecht en voor de regio. Voor wat de openbare orde en de veiligheid betreft zal er de komende jaren met elkaar flink geïnvesteerd moeten worden, maar de VOORZITTER spreekt de hoop uit dat dit ertoe mag leiden dat dit onderwerp weliswaar hoog op de agenda blijft staan, maar dat er toch een omslag is bereikt. In het verlengde van het gesprek dat is geweest met de politie zullen nadere gesprekken plaatsvinden over de te stellen lokale prioriteiten. De afgegeven signalen, hoe die prioriteiten zullen liggen, zijn in ieder geval duidelijk overgekomen. De heer VAN LEEUWEN vult aan dat het de bedoeling is om op 2 december in de commissie ABZ de plaatselijke prioriteiten aan de orde te stellen. De VOORZITTER vervolgt met het onderstrepen van het belang dat er niet alleen repressief, maar ook preventief en pro-actief gehandeld moet worden. In die gedachte past het zogenaamde veiligheidsloket, waarin niet alleen de politie een rol speelt, maar ook bijvoorbeeld de afdeling Beheer. Vooral positief bezig zijn, dus overlast van jongeren zoveel mogelijk voorkomen door ze iets te bieden. Op een breed front met elkaar optrekken. Dat betekent ook dat hierin geïnvesteerd moet worden. Het politiebureau aan de markt past ook in dit idee en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het subjectieve gevoel van veiligheid. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht in het kader van de centrumplannen. De aanpak van Rotterdam is voor Papendrecht een maatje te groot, maar dat wordt wel als voorbeeld gesteld in het grotestedenbeleid, waarin ook de Drechtsteden zijn opgenomen. Vanuit Drechtsteden zal derhalve in toenemende mate aandacht aan veiligheid besteed gaan worden, wellicht dat dit een stuk meerwaarde van die samenwerking in Drechtsteden zichtbaar zal maken. Er wordt hard aan gewerkt, maar er moet nog veel gebeuren. Voor de Stichting Veiligheid & Toezicht is hierin ook een belangrijke rol weggelegd. Het is overigens wel de bedoeling de parkeerwachter te vervangen, maar de gemeente wil het liefst iemand aantrekken met zo breed mogelijke opsporingsbevoegdheden. Het gaat de VOORZITTER een stap te ver om bij het overleg met de politie ook het Openbaar Ministerie te betrekken, omdat die vanuit een andere plek wordt aangestuurd. De VOORZITTER hecht veel waarde aan het bespreken van de ervaringen met het dualisme tot nu toe en herinnert in dit verband aan de bijeenkomst op 30 november aanstaande. Wethouder STREMLER dankt voor de waardering die de meerderheid van de raad heeft uitgesproken en het in het college gestelde vertrouwen. In het coalitieakkoord is de visie op Papendrecht uiteengezet. De visie en de ambities van het college zijn aan de hand hiervan concreet uitgewerkt in het collegeprogramma. Voor wat zijn eigen portefeuille betreft merkt wethouder STREMLER op dat vroeg of laat elk gesprek terug komt op het centrum. De wethouder toont zich onaangenaam getroffen door de kritiek hieromtrent. Omdat er de laatste anderhalf jaar geen financiële bijstelling meer had plaatsgevonden leek de centrumontwikkeling op een financiële blindganger. Dit college trof bij haar aantreden een aantal problemen aan, bijvoorbeeld deelplanovereenkomsten de Kijkstrip. De situatie was hier vastgelopen door weerstand van de bewoners. Bij het deelplan Boomgaardstraat/Weteringsingel/Badhuisstraat verkeerden bewoners en gemeente op voet van oorlog. Er was al een sloopcontract getekend, maar er had nog geen overleg met de bewoners plaatsgevonden. Ook de tijdelijke winkelhuisvesting was een probleem, gesproken werd over de zwembadlocatie of het Vondelpark, alsof iedereen de opschudding rond de bebouwing van het Vijverpark al weer zou zijn vergeten. De heer STREMLER geeft aan dat de trein bij zijn aantreden nog wel reed, maar waarschijnlijk een jaar later zou zijn ontspoord. Er is een enorme inhaalslag geleverd om ontsporing te voorkomen. De financiële actualisatie van de centrumontwikkeling is bijna gereed. Toegezegd is dat er elke drie maanden een bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen zal worden geleverd. Voor de Kijkstrip ligt er een, volgens de bewoners, zeer acceptabele variant, waarmee verder kan worden gewerkt. Het vertrouwen van de bewoners is terug. 3

4 Er is weer volop overleg over het deelplan Boomgaardstraat en omgeving. De bewoners zijn met o.a. technische ondersteuning bezig te onderzoeken of de woningen nog 10 tot 15 jaar in stand gehouden kunnen worden. De woningstichting is bereid hieraan mee te werken. De oostelijke ontsluiting was vastgelopen, maar ook hier is perspectief op overeenstemming. Voor de tijdelijke winkelhuisvesting is een oplossing gevonden in de Veerweg-plus(busstation)- variant. Er is dus, sinds het aantreden van dit college, zeer veel vooruitgang geboekt. De heer STREMLER stelt voor op de centrumontwikkeling nu niet verder in te gaan, maar te wachten op de rapportage hieromtrent op 9 december aanstaande en aan de hand daarvan verder inhoudelijke discussie te voeren. Voor wat de Gerbrandystraat betreft merkt de heer STREMLER op dat het proces daar voor de verkiezingen is stopgezet naar aanleiding van protesten van bewoners. Vorige week heeft de architect de planaanpassingen, ten gevolge van de gehouden inspraak, op het gemeentehuis ingeleverd. Ook heeft er gisteren, in relatie met Oostpolder, een gesprek plaatsgevonden met een supermarktondernemer. Het volkshuisvestingsbeleid wordt geactualiseerd. Voor een doelgroepenbeleid kan worden ontwikkeld, moet er eerst inzicht zijn in de vraag. De ambtelijke organisatie werkt hier aan. Er wordt ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor starters. Het college streeft er naar dat in januari 2004 een noodwinkel in Oostpolder geopend kan worden. Inzake afvalinzameling is een eerste onderzoeksrapport gemaakt. Dat wordt gebruikt als onderlegger om via een stappenplan te bezien wat de beste keus is. In de eerste helft van 2003 valt hierover meer te zeggen. Wethouder VOGEL onderstreept dat de gemeente de regie moet houden bij de revitalisering van bedrijventerrein Oosteind en dat ROM-D de uitvoering moet doen. Ook op het gebied van kantoorgebouwen kan het naar de mening van het college niet zo zijn dat de gemeente zelf niet meer kan bepalen of er ergens kantoren gebouwd mogen worden. Hij bevestigt dat er een onderzoek is geweest naar de vervoerstromen richting Oosteind en dat er kansen zijn de werknemers per fiets of openbaar vervoer naar hun werk te laten komen. Het bedrijfsleven staat hier positief tegenover, maar is vooralsnog niet bereid hierin te investeren en dat is ook het voornaamste punt bij het gehele proces van de revitalisering. De gemeente vindt dat er sprake moet zijn van een gezamenlijke investering. Dit is één van de oorzaken dat het proces een beetje stroperig verloopt. Wethouder VOGEL zegt toe de mogelijkheid van overname van de ponton van Hendrik Ido Ambacht voor de halte van de waterbus aan het Oosteind met deze gemeente te zullen bespreken. De heer VOGEL ontkent dat de uitvoering van de revitalisering tot 2006 alleen maar bestaat uit het opknappen van de Ketelweg. Het gaat ook over bedrijfsterreinmanagement, optimaal ruimtegebruik en andere onderwerpen, waaraan verder wordt gewerkt. ROM-D zal daarbij als uitvoeringsinstantie optreden. Naar de mening van de heer VOGEL is de opmerking dat de gemeente te weinig aandacht besteedt aan de belangrijke functie van de bouwnijverheid niet terecht. Hij verwijst hiervoor onder andere naar een zeer recent krantenartikel in het Papendrechts Nieuwsblad. Wethouder VOGEL meldt dat er geen sprake zal zijn van te kleine schoolpleinen als scholen worden uitgebreid; hier zijn normen voor. Aangaande de komst van traditioneel vernieuwingsonderwijs meldt hij dat er een onderzoek wordt gestart onder leerkrachten en ouders om te informeren wie er ervaring mee heeft en welke ouders belangstelling hebben om hun kind eventueel dit soort onderwijs te laten volgen en welke reisafstand voor hen acceptabel is. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt besloten of het haalbaar is dit idee verder te ontwikkelen. Volgens de heer VOGEL wordt momenteel binnen de Drechtsteden onderzocht of een regionaal leerplichtbureau effectiever werkt en meer kwaliteit kan bieden dan de huidige werkwijze met een leerplichtambtenaar (soms een ½ fte) per gemeente. Er zou dan één vast aanspreekpunt kunnen zijn in plaats van verschillende voor die gevallen waarin een Papendrechtse leerling een school in Dordrecht bezoekt. De discussie over de oprichting van een bestuurscommissie Openbaar Onderwijs is eveneens volop gaande. 4

5 Voor wat het armoedebeleid betreft merkt hij op dat bezuiniging hier geen doelstelling op zich is. Het college stelt zich ten doel armoedebeleid op maat te leveren voor mensen die het echt hard nodig hebben. Eerst: zo mogelijk leiden naar werk, ten tweede: sociale activering en als laatste ondersteuning op maat. Wethouder VOGEL merkt op dat, hoewel er weinig over gezegd is, de gemeente toch voorbeeldgemeente is voor de provincie op dit gebied. Ook wordt er gewerkt aan het lokaal gezondheidsbeleid. Hij bestrijdt dan ook de kritiek dat het college gebrek aan visie zou hebben en politiek onvoldoende zou functioneren. Inzake wijkgericht werken is de heer VOGEL blij met de ondersteuning. Het college is ook van mening dat dit heel belangrijk is. Er wordt gewerkt aan uitvoering van de wens van het PAB om de wijkplatforms te laten deelnemen in de stuurgroep. In de eerstkomende stuurgroepvergadering, begin december, zal hij een voorstel ter zake doen. Naar aanleiding van opmerkingen over het aantal nota s dat gaat verschijnen, merkt wethouder DE JONG op dat elk beleid een goed fundament moet hebben. Het is niet de bedoeling de raad te overstelpen met lijvige boekwerken. Het zijn kaderstellende nota s zijn, beperkt van omvang, die hangen onder de overkoepelende welzijnsvisie inzake de drie peilers: zorg en dienstverlening, scholing en educatie, vrije tijd. Plannen uitvoeren, maar wel met een goed fundament. Visie mag niet verworden tot bestuurlijke luchtfietserij, visie moet wel degelijk een voldoende solide financieel fundament hebben. Wanneer ruimtescheppende maatregelen nodig zijn, zijn er maatregelen in het vooruitzicht gesteld als: efficiencyverbetering, beleidsverbetering, beleidsversobering, beleidsbeëindiging, beleidsombuiging en pas in laatste instantie benutting van de belastingcapaciteit. De heer DE JONG memoreert dat hij al eerder heeft aangegeven dat het effect van het wegvallen van de OZB op dit moment niet te becijferen valt. Er zijn te veel onzekere factoren. Het standpunt van het ministerie moet worden afgewacht, omdat dat hetgeen is waar de gemeente zich aan dient te houden. Het aantal afwijkingen ten opzichte van de zomernota is inderdaad soms vrij groot. Dit kan verschillende oorzaken hebben: wijzigingen, door bijvoorbeeld de onlangs verschenen septembercirculaire etc. Het meerjarenperspectief eindigt negatief. Met de verevening is het sluitend, maar het is van groot belang ervoor te zorgen dat het meerjarenperspectief ook solide sluitend eindigt. De heer DE JONG vindt de stelling van de heer Tegelaar als zou het college alleen maar op de winkel passen, feitelijk onjuist is. Ook ontkent hij dat het theater een prestige zaak is. Het getuigt volgens hem juist van visie voor een belangrijke cultuurvoorziening als deze te investeren in vervangende nieuwbouw; dit is een enorme impuls voor het centrum. In het Papendrechts Nieuwsblad staat vandaag een paginagroot ingezonden mededeling van veel Papendrechters die daar veel belang aan hechten. Dat is een belangrijk signaal, maar ook dat moet voorzien zijn van een solide financieel fundament. Wethouder DE JONG is niet bereid garantie te geven op het niet verhogen van de OZB-tarieven. Er zijn andere maatregelen mogelijk om nieuw beleid te realiseren; op voorhand echter een verhoging uitsluiten acht hij niet verstandig, evenmin als het nu prematuur is te kiezen tussen belangrijke voorzieningen. Doorlopend zal het beleid erop gericht zijn ruimtescheppende maatregelen te creëren om tot een zo gezond mogelijk meerjarenperspectief te komen. Inzake de route gevaarlijke stoffen meldt de heer DE JONG dat er, ook vanuit de regio, besprekingen zullen worden gevoerd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij de argumenten voor wijziging van de route met kracht naar voren zullen worden gebracht. Het zullen ongetwijfeld taaie onderhandelingen worden. Voor wat de ontsluitingswegen betreft geldt een maximumsnelheid van 50 km, maar helaas houdt niet iedereen zich daar aan. Met de politie is afgesproken dat op dit soort wegen mobiele controles zullen worden uitgevoerd, met name op risicolocaties of plaatsen met een hoge meldingsgraad. Er worden voorstellen voorbereid om samen met andere partners het klad- en plakvandalisme aan te pakken. Hierop wordt teruggekomen. De handhaving van het groene karakter van de gemeente krijgt veel aandacht. De wethouder is erkentelijk voor de steun vanuit de raad. 5

6 2 e termijn Betaald parkeren is besproken in de commissie. Het is geen financiële melkkoe. Het is een middel om parkeren te reguleren. De financiën zijn niet de hoofddoelstelling en mogen dat, naar de mening van de heer DE JONG, ook nooit zijn. Voor wat betreft welzijn en jeugd moge het duidelijk zijn dat overlast veroorzakende jongeren zullen worden aangepakt. Bij echte hinderlijke overlast ligt er een taak voor de politie, maar ook de ambulant jongerenwerker kan hierin een grote rol spelen. Er moeten ook alternatieven geboden worden. In het collegeprogramma staat: maak beleid met de jongeren, maar niet over hun hoofden heen; neem hen serieus. Jongerenbeleid heeft te maken met allerlei andere beleidsterreinen, zoals cultuur, gezondheidsbeleid en sport. Gerichte activiteiten voor de jeugd om zich te ontplooien en bevordering van gezond gedrag, Hierop wordt teruggekomen als de kadernota Jeugd (voor alle doelgroepen, ook de 18-jarigen) wordt besproken. Het beleid is er niet alleen op gericht problemen aan te pakken, maar vooral om ze te voorkomen. Het project Homestart wordt in dit verband als heel belangrijk gezien, maar projecten die gefinancierd worden moeten passen binnen vastgesteld beleid. Bij behandeling van de kadernota Jeugd, zal het zeker aan de orde komen. De heer De JONG meldt dat de procedure voor het skatepark momenteel doorlopen wordt. Sport, recreatie en cultuur vormen een heel belangrijk beleidsterrein. Mensen ontmoeten elkaar in de openbare ruimte. De sportvoorzieningen, de culturele voorzieningen, de manier waarop je met die voorzieningen omgaat en de ontmoetingsplaatsen die je creëert, onderscheiden de lokale samenleving van de buren en maken een gemeente uniek. Zo is een theater niet alleen een theater, het is een ontmoetingsplaats die mensen naar het centrum trekt. En ook het nieuw geopende atletiekcentrum is voor meer dan sport alleen. Wethouder DE JONG onderstreept het grote belang van vrijwilligers voor de samenleving. Er komen dan ook concrete voorstellen met betrekking tot twee belangrijke vrijwilligersprojecten. Ook goede banden met de vrijwilligersorganisatie zijn van groot belang. Daarom wordt er gewerkt aan meer structurele contacten met de sport. Alhoewel Salsa een heel belangrijke functie heeft, waar een aantal zeer enthousiaste mensen veel tijd en energie in steekt, is de heer DE JONG toch van mening dat Euro eenmalige subsidie ten laste van een reserve tegenstrijdig is aan het raadsbesluit dat in september is genomen. Toen heeft het college de opdracht gekregen in 2002 geen nieuw beleid uit te voeren dat financiële gevolgen zou hebben en nieuw beleid terug te brengen tot 50%. Het college heeft getracht invulling aan deze opdracht te geven. Het voorstel om Salsa te steunen is destijds in het kader van deze opdracht verworpen. De wethouder toont er zich geen voorstander van om dit bedrag nu ten laste te brengen van een reserve. Hij had het beter gevonden als de financiële dekking was gevonden in de thans voorliggende begroting. De heer HOOGEVEEN onderschrijft dat voor wat Drechtsteden betreft gezocht moet worden naar de meerwaarde en dat de communicatie hieromtrent met de inwoners van groot belang is. Orde en veiligheid hoog op de agenda, maar met elkaar. De te stellen prioriteiten moeten raadsbreed worden gedragen. Het PAB is het van harte eens met de stelling dat de gemeente de jeugd iets te bieden moet hebben. De jeugd aan Papendrecht binden en voorkomen dat er overlast ontstaat. Voor wat het politiebureau in het centrum betreft wacht het PAB de voorstellen af. Veiligheid in Drechtstedenverband wordt door het PAB onderschreven. Er moet een goede balans zijn met de buurgemeenten om te voorkomen dat er over en weer toestroom van criminaliteit ontstaat. De evaluatiediscussie inzake dualisme op 30 november lijkt het PAB een goede zaak. Aangaande de centrumontwikkeling merkt de heer HOOGEVEEN op dat de fractie er begrip voor heeft dat bestudering van de dossiers van deze erfenis enorm veel tijd en energie vraagt. Ook is het goed te vernemen dat de communicatie met diverse betrokken inwonersgroepen weer op gang is gekomen of komt. Dat is één van de speerpunten van het PAB. Het college is in de ogen van het PAB zeer ambitieus: 26 nota s is misschien wat te veel om te kunnen verwerken. Het PAB is uitermate tevreden met de toezegging dat de wijkplatforms gaan participeren in de stuurgroep. 6

7 Uiteraard staat het PAB sympathiek tegenover Salsa. Toch is het een organisatie die zichzelf moet kunnen bedruipen. Inkomsten uit reclame moeten volgens PAB wel tot de uitgangspunten behoren. Omdat de tijd hiervoor op dit moment bij de organisatie ontbreekt, staat het PAB positief tegenover een eenmalige subsidie van maximaal Euro. Dit bedrag is gebaseerd op een eigen nota van Salsa inzake de noodsubsidie. Waar dit bedrag dan gevonden moet worden in de begroting staat, voor wat het PAB betreft, nog ter discussie. De heer DE BAAT heeft met genoegen geconstateerd dat het college zich getergd en uitgedaagd voelt en dat voorspelt naar zijn mening heel veel goeds. Hij voelt zich aangesproken door het betoog van wethouder De Jong inzake het samenbindend karakter van sport, recreatie en cultuur; ontmoetingsplaats voor een gemeenschap, ouderen en jongeren en zijn visie inzake vrijwilligers. Het grote aantal nota s kan worden gezien als teveel om aan kaderstelling toe te komen, maar ook als boeiend om op basis daarvan kaders te kunnen stellen. De vrees dat er zoveel nota s zijn dat er vervolgens niet meer tot uitvoering kan worden gekomen, is volgens de heer DE BAAT ongegrond. Het collegeprogramma is hierover vrij duidelijk. Zoveel nota s leveren ook veel discussie op en dat is een winstpunt voor een boeiende toekomst. De heer WOLTERS toont zich eveneens verheugd over de assertiviteit van het college. Hij onderschrijft de reactie van de VOORZITTER op het punt van veiligheid, maar zou toch graag wat meer concrete maatregelen willen zien. Hij pleit voor meten is weten en zou graag zien dat in de nota Integrale Veiligheid en Handhaving concreet cijfermateriaal wordt opgenomen. In de visie van de fractie van de VVD is het duidelijk dat het OM een grote rol speelt bij het veiligheidsbesef van burgers en de wijze waarop criminaliteit wordt tegemoet getreden. Hij pleit er nogmaals voor het OM te betrekken bij het overleg met de politie, om een complete discussie op gang te brengen over de uitvoering en de handhaving van de wetgeving. De heer WOLTERS vraagt zich af hoe hij de presentatie van het veiligheidsbeleid van Dordrecht moet zien in verband met de ontwikkeling van een regionaal veiligheidsbeleid. Loopt Papendrecht achter de feiten aan? Inzake het meerjarenperspectief merkt de heer WOLTERS op dat de trend wel degelijk richting rood gaat. De trend is wat hem dan ook de leidraad voor het beleid in de komende jaren. De heer TEGELAAR informeert of het college de uitspraak van wethouder Stremler onderschrijft dat de financiële situatie rond het centrum een financiële blindganger was. Wethouder DE JONG is verantwoordelijk voor financiën, verbindt hij hier consequenties aan? De heer SCHEURWATER onderstreept het belang van zichtbare tekenen voor orde en veiligheid; het politiebureau in het centrum is hier een goede uiting van. Hij toont zich verheugd over de toezegging dat er in de eerste helft van 2003 duidelijkheid komt over de gemeentewerf, maar verzoekt de wethouder wel de communicatie met de medewerkers goed in de gaten te houden. Hij is ook blij met de duidelijkheid over de ponton van Hendrik Ido Ambacht voor de waterbus en geeft complimenten voor het verhaal inzake de bouwnijverheid in de krant; dit was hem nog niet onder ogen gekomen. De heer SCHEURWATER licht toe dat zijn opmerkingen over de integrale handhaving van de leerplichtwet bedoeld was om te toetsen in hoeverre de regionale samenwerking geactualiseerd is. Hij verduidelijkt dat de effecten van de afschaffing van de OZB wederom aan de orde zijn gesteld om duidelijkheid te krijgen over het standpunt van het college. Bij de behandeling van de Zomernota 2002 werd gezegd dat dit nog bekeken zou worden. Nu is in eerste termijn naar voren gekomen dat het college hier niets mee doet, tot er landelijk beleid komt. Dat is duidelijk. De opmerking over dunne nota s stelt gerust en beantwoordt aan hetgeen gezegd is over effectief werken, tijd voor kwaliteit en uitvoering. De wijze van afschrijving is in de commissie besproken en toen is gezegd dat wordt afgeschreven op basis van de ooit betaalde kostprijs. Als er nu een investeringsprogramma aan de orde komt, waarin staat dat er een sporthal nieuw gebouwd gaat worden, dan is de prijs die bijvoorbeeld in 1972 is betaald niet voldoende om nieuwbouw te plegen. De heer SCHEURWATER licht toe dat hij in eerst termijn gevraagd heeft waar de wethouder denkt het gat in die afschrijving mee te dichten om de financiering mogelijk te maken. Dit voorbeeld is bedoeld om aan te geven dat er 7

8 gaten in de begroting zitten en de fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de invulling daarvan om te voorkomen dat de OZB de komende jaren weer verhoogd moet worden. De heer VAN ENGELEN toont zich erkentelijk voor de uitermate heldere antwoorden van het college. Hij begrijpt de vraag van de heer TEGELAAR niet; een wethouder spreekt toch namens het college? De antwoorden met betrekking tot de Boomgaardstraat, de Veerweg-plusvariant voor de noodwinkels, de Gerbrandystraat en het beleid op volkshuisvestingsgebied voor starters, stemmen tot tevredenheid. De fractie van GroenLinks is hierdoor overtuigd. De heer Stremler heeft, namens het college, gezegd dat er sprake was van financiële blindganger en dat er een contract zou zijn getekend voor de sloop. De heer VAN ENGELEN wil dit bewezen zien, omdat de fractie van GroenLinks zich dat dan zwaar aantrekt. In het monistische stelsel is de fractie daar immers medeverantwoordelijke voor. De heer VAN ENGELEN is blij met de reactie van de heer Hoogeveen en licht toe dat de intentie van het amendement is om voor Salsa een doorstart mogelijk te maken. Hij is bereid het bedrag van het amendement te wijzigen in een ander bedrag waar wel een meerderheid voor gevonden kan worden. De heer VOGELS is gevallen over de door de heer STREMLER gekozen woorden als financiële blindganger en inhaalslag. Hij wijst erop dat in de vorige raadsperiode door raad en college een aantal stappen zijn gezet richting een plan in ontwikkeling. Toen is o.a. door de heer De Baat aangegeven dat de maximale bijdrage HFL 15,5 miljoen mocht zijn. Het was een ontwikkelingstraject en het is dus niet vreemd dat er nog dingen moeten gebeuren, dus inhaalslag? Drie leden van het huidige college waren, op het moment dat het besluit werd genomen, mede verantwoordelijk. Volgens de heer VOGELS houdt dit in dat, als de analyse van wethouder Stremler klopt, hij hen schuldig acht aan onoplettendheid, domheid of naïviteit die deze financiële blindganger tot gevolg heeft gehad. Volgens hem worden door de gekozen bewoordingen ook de ambtenaren gediskwalificeerd. Mocht de gekozen bewoording gestand gedaan worden, dan is er volgens de heer VOGELS maar één oplossing en dat is dat het voltallige college aftreedt. De VOORZITTER schorst de vergadering om uur en heropent de vergadering op uur. De VOORZITTER geeft aan dat Dordrecht, als stad zelf, onder het grotestedenbeleid valt, en in die zin een aparte status heeft. Dat Dordrecht haar veiligheidsbeleid al heeft gepresenteerd, laat onverlet dat de regio zich zal buigen over een gezamenlijk beleid in deze. Wellicht dat de bespreking op 2 december leidt tot vaststelling van een aantal concrete prioriteiten. De wens om hierbij ook het OM te betrekken, lijkt de voorzitter erg ambitieus. Hij zegt toe te zullen overdenken of er wellicht mogelijkheden zijn hier invulling aan te geven, maar geeft wel aan dat de relatie tussen gemeente en politie toch van geheel andere aard is dan die tussen de gemeente en het OM. De heer STREMLER toont zich verheugd over de positieve reacties van PAB, CDA en VDD over het optreden van het college op deze avond. Het college wil duidelijk zijn, niet alleen naar de raad, maar ook naar de inwoners toe. Bij de beantwoording van de algemene beschouwingen van de ChristenUnie, zegt de heer STREMLER ervan te zijn uitgegaan dat de heer Scheurwater met gemeentewerf, specifiek de reinigingsdienst heeft bedoeld. De heer SCHEURWATER geeft aan dat hij dit inderdaad bedoeld heeft. Omtrent zijn woordkeuze inzake blindganger geeft hij aan dat de financiële onderbouwing van juni 2001, toen de contracten werden getekend, na die tijd niet meer is geactualiseerd, zodat er in principe naar de toekomst toe, geen helderheid was. Er bestond geen duidelijkheid over de financiële toekomst door het ontbreken van een geactualiseerde financiële rapportage. Wethouder DE JONG onderschrijft de woorden van de heer Wolters inzake de trend van het meerjarenperspectief. Op dit moment kan het negatief resultaat nog verevend worden, maar het college streeft ernaar een structureel sluitend meerjarenperspectief te krijgen. 8

9 Voor wat de vraag van de heer SCHEURWATER inzake afschrijving betreft, meldt de heer DE JONG dat de investeringskosten van nieuwe gebouwen in het investeringsprogramma worden opgenomen. Op basis daarvan worden de kapitaallasten berekend en worden, indien nodig, de financiële middelen vrijgemaakt. De heer TEGELAAR memoreert dat hij nog geen antwoord heeft gehad op zijn vraag aan de heer DE JONG. Wethouder DE JONG geeft dit toe, maar deelt de conclusie die de heer Tegelaar reeds eerder zelf heeft getrokken, namelijk dat de wethouder namens het college spreekt en dat heeft de heer STREMLER bij de beantwoording in tweede termijn ook gedaan. De heer VOGELS is van mening dat de heer Stremler zijn excuses moet aanbieden voor de door hem gekozen bewoordingen, omdat de opmerking inzake een financiële blindganger in zijn ogen een hele andere lading heeft dan er is geen geactualiseerd financieel overzicht. De VOORZITTER acht dit niet aan de orde. Er is heel nadrukkelijk van de zijde van het college aangegeven dat leden van het college namens het college spreken. Aan de woordkeuze kan een ieder een bepaalde lading geven, maar de wethouder heeft uitgelegd, welke lading het college daaraan geeft. De heer TEGELAAR geeft aan dat wat hem betreft kan worden volstaan met de mededeling dat dat woord niet zo gelukkig gekozen was. Iedereen heeft de verklaring begrepen. De heer DE BAAT herinnert eraan dat hij in eerste termijn heeft getracht aan te geven dat het taalgebruik wel eens te veel aan militaire termen wordt ontleend. Hij gaat ervan uit dat dat hier ook het geval is geweest. De VOORZITTER constateert dat de beraadslaging (agendapunt 5a) hiermee is afgerond en hij stelt het amendement op de besluitvorming (agendapunt 5b) aan de orde. De heer VAN ENGELEN merkt op het bedrag van Euro te willen financieren uit de gelden die gereserveerd zijn voor het vernieuwingstraject en dat de Euro die genoteerd staat voor de structuurvisie moet worden gefinancierd uit het gereserveerde bedrag voor de Raadsvisie 2015, omdat die reserve in de ogen van de fractie van GroenLinks daar voor bedoeld is. Op dit manier is het mogelijk Salsa een doorstart te bieden. De heer VAN ENGELEN geeft voorts aan de in het amendement vermelde bedragen van Euro te willen wijzigen in Euro. Wethouder DE JONG informeert of hier sprake is van een incidentele subsidie. De heer VAN ENGELEN bevestigt dit en constateert dat het in het amendement opgenomen tweede onderdeel van het besluit, namelijk: dit op te nemen in de subsidiebundel 2003, derhalve dient te vervallen. De heer HOOGEVEEN informeert of er financiële consequenties zijn verbonden aan de verschuiving binnen het budget. Levert dit naar de toekomst toe problemen op? Wethouder DE JONG onderstreept dat hij in eerste termijn heeft gezegd dat dit amendement niet past in het raadsbesluit dat in september is genomen. De financiële ruimte had in principe uit de begroting zelf moeten komen. De heer DE BAAT licht toe dat er een voorziening is getroffen voor de raadsvisie Er komt een structuurvisie en de gedachte is om Euro daarvan ten laste te brengen van die voorziening en het bedrag dat daardoor in de begroting wordt vrijgespeeld voor radio Salsa te gebruiken. Het college heeft bij monde van wethouder De Jong vastgesteld het niet helemaal netjes te vinden omdat niet op een daadwerkelijk punt van nieuw beleid een ombuiging wordt geleverd. Het zij dan zo. 9

10 De VOORZITTER brengt het amendement in stemming en constateert dat het amendement met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen. Tegen de motie stemden de dames Van der Beek en Schaap en de heren Jansen, Onvlee en Wolters. Vervolgens stelt de VOORZITTER besluitvorming rond punt 5b aan de orde. De heer VAN ENGELEN geeft aan dat zijn fractie eraan hecht duidelijk te maken dat de beantwoording van de zijde van het college ertoe heeft geleid dat de fractie zijn goedkeuring aan de voorgelegde stukken zal hechten en dus hiermee geheel akkoord gaat. De heer TEGELAAR memoreert in eerste termijn te hebben uitgesproken dat zijn fractie niet kan instemmen met de meerjarenbegroting (deelbesluit 2). Als de voorzitter de deelbesluiten als één besluit in stemming brengt, kan de fractie alleen maar tegenstemmen. Na raadpleging van het reglement en de vraag of hiertegen van de zijde van de raad bezwaar bestaat, stelt de VOORZITTER de deelbesluiten afzonderlijk aan de orde. Dit leidt ertoe dat de raad met algemene stem instemt met deelbesluit 1 (vaststelling van de begroting 2003 en de risicoparagraaf 2003) en deelbesluit 3 (vaststelling van het investeringsprogramma 2003) en met uitzondering van de fractie van de PvdA instemt met deelbesluit 2 (vaststelling van de meerjarenbegroting en de risicoparagraaf ). 14. Sluiting De VOORZITTER sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december De secretaris, De voorzitter, Ing J.H. van de Zedde. C.J.M. de Bruin 10

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur. Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 24 april 2008, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 9 maart 2004, aanvang tot uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 9 maart 2004, aanvang tot uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 9 maart 2004, aanvang 21.00 tot 22.35 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van tot uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van tot uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 31 oktober 2005 Van 20.00 tot 21.30 uur. 0. Aanwezig: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren R.V. van Engelen (GL), W. Goudriaan (SGP), F. Hoek

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 25 oktober 2004 van uur tot uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 25 oktober 2004 van uur tot uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 25 oktober van 20.00 uur tot 24.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren R.V. van, W. Goudriaan, F. Hoek, E.A.R.

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 18 juli 2002. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas,

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevrouw E. Kouwenhoven-Hebels en de heren L. Fijnekam, W. Goudriaan en J.M. Janssen, leden.

Afwezig met kennisgeving: mevrouw E. Kouwenhoven-Hebels en de heren L. Fijnekam, W. Goudriaan en J.M. Janssen, leden. Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 23 mei 2005, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames A.J. van der

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Carel van Gelder Jan Burger Robbert

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013

Gemeente Delfzijl. Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Gemeente Delfzijl Besluitenlijst raadsvergadering 3 december 2013 Aanwezig: Aanwezige publiek: ± 20 dhr. E.A. Groot, voorzitter dhr. O. Rijkens, griffier PvdA: dhr. drs. L.A. Sparreboom, dhr. F.R.A. Krause,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs gehouden op 16 september 2008 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Initiatief voorstel D66 en GL

Initiatief voorstel D66 en GL Initiatief voorstel D66 en GL Titel Nota dierenwelzijn Oostzaan Nummer 12/68 Datum 6 december 2012 Programma Leefomgeving Fase Onderwerp Dierenwelzijn Fractie D66 en GroenLinks Portefeuillehouder E.J.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Verslag van de op 19 november 2007 vanaf uur voortgezette openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht van 15 november 2007.

Verslag van de op 19 november 2007 vanaf uur voortgezette openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht van 15 november 2007. Verslag van de op 19 november 2007 vanaf 20.00 uur voortgezette openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht van 15 november 2007. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Mede aanwezig: de heren: J.C. de Looff, A. Stremler en A. Vogel, wethouders;

Mede aanwezig: de heren: J.C. de Looff, A. Stremler en A. Vogel, wethouders; Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 19 mei 2005, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames A.J. van der

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Mede aanwezig: de heren A. van Leeuwen, J.Tegelaar en A. Vogel, portefeuillehouders;

Mede aanwezig: de heren A. van Leeuwen, J.Tegelaar en A. Vogel, portefeuillehouders; Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer.

Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : Doc.nr : : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL. : subsidie leerlingenvervoer. Raad : 4 oktober 2005 Agendanr. : 200507942 Doc.nr : Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : subsidie leerlingenvervoer Inleiding In december 2004 zijn voorstellen aan de raad gedaan

Nadere informatie