1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames A.J. van der Beek-Baas, M. den Hartog-De Jong E. Kouwenhoven-Hebels, W.C. Schaap-De Jonge, N.M. Vergeer en M.I. Zaal-Kwaak en de heren drs. A. de Baat, A.B. Blase, G.J. Dubbeldam, R.V. van Engelen, L. Fijnekam, F. Hoek, J.H. Hoogeveen, J.M. Janssen, A. van Leeuwen, E.A.R. Meesters, V.H. Onvlee, W.C. Scheurwater, H.E. Spek, J. Tegelaar, G.J. Vogels en R.J.A. Wolters, leden; De heer J. Nieuwland, griffier, CTT - mevrouw R. Elzinga, notuliste Afwezig met kennisgeving: De heer W. Goudriaan. Volgnr. Onderwerp Agenda 1. Opening. Voorstel nummer 2. Vaststelling van de agenda. 3. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare (reguliere) vergadering van 7 november 2002 (wordt aangehouden). 4. Ingekomen stukken en mededelingen Behandeling van de meerjarenbegroting : 72 a. Algemene politieke en financiële beschouwingen b. 1. vaststelling van de begroting 2003 en de risicoparagraaf vaststelling van de meerjarenbegroting en de risicoparagraaf vaststelling van het investeringsprogramma Sluiting. 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 3. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare (reguliere) vergadering 7 november 2002, aanvang uur. Het verslag wordt aangehouden. 4. Ingekomen stukken en mededelingen (raadsvoorstel 2002, nummer 74) Voorgesteld wordt: a. De onder 1 genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen: 1. Van de heer W.A. Bode: Een brief van 20 september 2002 waarin wordt verzocht aandacht te schenken aan de financiële positie van de gemeente bij de behandeling van de begroting 2003 en de meerjarenbegroting

2 Aldus wordt besloten. 5. Behandeling van de meerjarenbegroting : (raadsvoorstel 2002, nummer 72) a. Algemene politieke en financiële beschouwingen Achtereenvolgens wordt het woord gevoerd door: De heer HOOGEVEEN namens de fractie vaan het PAB - zie bijlage 1 De heer DE BAAT namens de fractie van het CDA - zie bijlage 2 De heer WOLTERS namens de fractie van de VVD - zie bijlage 3 De heer TEGELAAR namens de fractie van de PvdA - zie bijlage 4 De heer SCHEURWATER - zie bijlage 5 De heer VAN ENGELEN namens de fractie van GroenLinks - zie bijlage 6 De heer VAN ENGELEN dient een amendement in. De VOORZITTER leest dit voor: Amendement op de begroting De gemeenteraad van Papendrecht, op donderdag 7 november 2002 in vergadering bijeen, Overwegende dat: Radio Salsa voldoet aan de in de mediaweg gestelde eisen; Een plaatselijke radiozender en kabelkrant bijdraagt aan de sociale identiteit van een plaatselijke gemeenschap; Radio Salsa programma s maakt voor diverse groepen uit de Papendrechtse samenleving (zoals voor en door de kerken) en geen op commerciële basis geëxploiteerde muziekzender meer is; Radio Salsa jongeren en volwassenen de kans geeft ervaring op te doen met het maken van radioprogramma s; Radio Salsa met zijn kabelkrant op televisie, radio-uitzendingen en website een communicatieve functie vervult voor de Papendrechtse gemeenschap inclusief het gemeentebestuur; Het huidige bestuur van Radio Salsa in een relatief korte periode de noodlijdende organisatie heeft omgevormd tot een gezonde organisatie; Er veel enthousiaste vrijwilligers actief zijn die vele uren in Salsa steken en Salsa op termijn onafhankelijk moet zijn van gemeentelijke subsidies; Besluit: Het college te verzoeken tot het verstrekken van een eenmalige subsidie ad Euro begin 2003; Dit op te nemen in de subsidiebundel 2003; Het college te verzoeken in contact te treden met het bestuur van Salsa radio en regionale samenwerking en alternatieve inkomstenbronnen te stimuleren bij radio Salsa; Het college te verzoeken nadere afspraken te maken met Salsa over de inzet van het bedrag en de toekomst en Het bedrag te financieren door Euro voor de structuurvisie te financieren uit de reserve voor de Raadvisie 2015 En gaat over tot de orde van de dag. Getekend door R.V. van Engelen en M. Zaal-Kwaak Hij verklaart dat het amendement als amendement A zal worden meegenomen in de beschouwingen, die worden vervolgd door de heer VOGELS, namens de fractie van D66 zie bijlage 7. De VOORZITTER schorst de vergadering om uur en heropent de vergadering om uur. De VOORZITTER merkt op verheugd te zijn over de genoemde voorbeelden van positieve communicatie. Het blijft een aandachtspunt van het college om de communicatie zo interactief mogelijk te maken en te houden. Inzake de Drechtsteden herinnert hij aan de afspraken in de laatstgehouden raadsvergadering om in de commissie ABZ hierover nader te spreken. Het zal de komende jaren een zoektocht blijven 2

3 naar de argumenten en de legitimatie waarom wij samenwerken en wat de meerwaarde van die samenwerking is voor Papendrecht en voor de regio. Voor wat de openbare orde en de veiligheid betreft zal er de komende jaren met elkaar flink geïnvesteerd moeten worden, maar de VOORZITTER spreekt de hoop uit dat dit ertoe mag leiden dat dit onderwerp weliswaar hoog op de agenda blijft staan, maar dat er toch een omslag is bereikt. In het verlengde van het gesprek dat is geweest met de politie zullen nadere gesprekken plaatsvinden over de te stellen lokale prioriteiten. De afgegeven signalen, hoe die prioriteiten zullen liggen, zijn in ieder geval duidelijk overgekomen. De heer VAN LEEUWEN vult aan dat het de bedoeling is om op 2 december in de commissie ABZ de plaatselijke prioriteiten aan de orde te stellen. De VOORZITTER vervolgt met het onderstrepen van het belang dat er niet alleen repressief, maar ook preventief en pro-actief gehandeld moet worden. In die gedachte past het zogenaamde veiligheidsloket, waarin niet alleen de politie een rol speelt, maar ook bijvoorbeeld de afdeling Beheer. Vooral positief bezig zijn, dus overlast van jongeren zoveel mogelijk voorkomen door ze iets te bieden. Op een breed front met elkaar optrekken. Dat betekent ook dat hierin geïnvesteerd moet worden. Het politiebureau aan de markt past ook in dit idee en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het subjectieve gevoel van veiligheid. De mogelijkheid hiertoe wordt onderzocht in het kader van de centrumplannen. De aanpak van Rotterdam is voor Papendrecht een maatje te groot, maar dat wordt wel als voorbeeld gesteld in het grotestedenbeleid, waarin ook de Drechtsteden zijn opgenomen. Vanuit Drechtsteden zal derhalve in toenemende mate aandacht aan veiligheid besteed gaan worden, wellicht dat dit een stuk meerwaarde van die samenwerking in Drechtsteden zichtbaar zal maken. Er wordt hard aan gewerkt, maar er moet nog veel gebeuren. Voor de Stichting Veiligheid & Toezicht is hierin ook een belangrijke rol weggelegd. Het is overigens wel de bedoeling de parkeerwachter te vervangen, maar de gemeente wil het liefst iemand aantrekken met zo breed mogelijke opsporingsbevoegdheden. Het gaat de VOORZITTER een stap te ver om bij het overleg met de politie ook het Openbaar Ministerie te betrekken, omdat die vanuit een andere plek wordt aangestuurd. De VOORZITTER hecht veel waarde aan het bespreken van de ervaringen met het dualisme tot nu toe en herinnert in dit verband aan de bijeenkomst op 30 november aanstaande. Wethouder STREMLER dankt voor de waardering die de meerderheid van de raad heeft uitgesproken en het in het college gestelde vertrouwen. In het coalitieakkoord is de visie op Papendrecht uiteengezet. De visie en de ambities van het college zijn aan de hand hiervan concreet uitgewerkt in het collegeprogramma. Voor wat zijn eigen portefeuille betreft merkt wethouder STREMLER op dat vroeg of laat elk gesprek terug komt op het centrum. De wethouder toont zich onaangenaam getroffen door de kritiek hieromtrent. Omdat er de laatste anderhalf jaar geen financiële bijstelling meer had plaatsgevonden leek de centrumontwikkeling op een financiële blindganger. Dit college trof bij haar aantreden een aantal problemen aan, bijvoorbeeld deelplanovereenkomsten de Kijkstrip. De situatie was hier vastgelopen door weerstand van de bewoners. Bij het deelplan Boomgaardstraat/Weteringsingel/Badhuisstraat verkeerden bewoners en gemeente op voet van oorlog. Er was al een sloopcontract getekend, maar er had nog geen overleg met de bewoners plaatsgevonden. Ook de tijdelijke winkelhuisvesting was een probleem, gesproken werd over de zwembadlocatie of het Vondelpark, alsof iedereen de opschudding rond de bebouwing van het Vijverpark al weer zou zijn vergeten. De heer STREMLER geeft aan dat de trein bij zijn aantreden nog wel reed, maar waarschijnlijk een jaar later zou zijn ontspoord. Er is een enorme inhaalslag geleverd om ontsporing te voorkomen. De financiële actualisatie van de centrumontwikkeling is bijna gereed. Toegezegd is dat er elke drie maanden een bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen zal worden geleverd. Voor de Kijkstrip ligt er een, volgens de bewoners, zeer acceptabele variant, waarmee verder kan worden gewerkt. Het vertrouwen van de bewoners is terug. 3

4 Er is weer volop overleg over het deelplan Boomgaardstraat en omgeving. De bewoners zijn met o.a. technische ondersteuning bezig te onderzoeken of de woningen nog 10 tot 15 jaar in stand gehouden kunnen worden. De woningstichting is bereid hieraan mee te werken. De oostelijke ontsluiting was vastgelopen, maar ook hier is perspectief op overeenstemming. Voor de tijdelijke winkelhuisvesting is een oplossing gevonden in de Veerweg-plus(busstation)- variant. Er is dus, sinds het aantreden van dit college, zeer veel vooruitgang geboekt. De heer STREMLER stelt voor op de centrumontwikkeling nu niet verder in te gaan, maar te wachten op de rapportage hieromtrent op 9 december aanstaande en aan de hand daarvan verder inhoudelijke discussie te voeren. Voor wat de Gerbrandystraat betreft merkt de heer STREMLER op dat het proces daar voor de verkiezingen is stopgezet naar aanleiding van protesten van bewoners. Vorige week heeft de architect de planaanpassingen, ten gevolge van de gehouden inspraak, op het gemeentehuis ingeleverd. Ook heeft er gisteren, in relatie met Oostpolder, een gesprek plaatsgevonden met een supermarktondernemer. Het volkshuisvestingsbeleid wordt geactualiseerd. Voor een doelgroepenbeleid kan worden ontwikkeld, moet er eerst inzicht zijn in de vraag. De ambtelijke organisatie werkt hier aan. Er wordt ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor starters. Het college streeft er naar dat in januari 2004 een noodwinkel in Oostpolder geopend kan worden. Inzake afvalinzameling is een eerste onderzoeksrapport gemaakt. Dat wordt gebruikt als onderlegger om via een stappenplan te bezien wat de beste keus is. In de eerste helft van 2003 valt hierover meer te zeggen. Wethouder VOGEL onderstreept dat de gemeente de regie moet houden bij de revitalisering van bedrijventerrein Oosteind en dat ROM-D de uitvoering moet doen. Ook op het gebied van kantoorgebouwen kan het naar de mening van het college niet zo zijn dat de gemeente zelf niet meer kan bepalen of er ergens kantoren gebouwd mogen worden. Hij bevestigt dat er een onderzoek is geweest naar de vervoerstromen richting Oosteind en dat er kansen zijn de werknemers per fiets of openbaar vervoer naar hun werk te laten komen. Het bedrijfsleven staat hier positief tegenover, maar is vooralsnog niet bereid hierin te investeren en dat is ook het voornaamste punt bij het gehele proces van de revitalisering. De gemeente vindt dat er sprake moet zijn van een gezamenlijke investering. Dit is één van de oorzaken dat het proces een beetje stroperig verloopt. Wethouder VOGEL zegt toe de mogelijkheid van overname van de ponton van Hendrik Ido Ambacht voor de halte van de waterbus aan het Oosteind met deze gemeente te zullen bespreken. De heer VOGEL ontkent dat de uitvoering van de revitalisering tot 2006 alleen maar bestaat uit het opknappen van de Ketelweg. Het gaat ook over bedrijfsterreinmanagement, optimaal ruimtegebruik en andere onderwerpen, waaraan verder wordt gewerkt. ROM-D zal daarbij als uitvoeringsinstantie optreden. Naar de mening van de heer VOGEL is de opmerking dat de gemeente te weinig aandacht besteedt aan de belangrijke functie van de bouwnijverheid niet terecht. Hij verwijst hiervoor onder andere naar een zeer recent krantenartikel in het Papendrechts Nieuwsblad. Wethouder VOGEL meldt dat er geen sprake zal zijn van te kleine schoolpleinen als scholen worden uitgebreid; hier zijn normen voor. Aangaande de komst van traditioneel vernieuwingsonderwijs meldt hij dat er een onderzoek wordt gestart onder leerkrachten en ouders om te informeren wie er ervaring mee heeft en welke ouders belangstelling hebben om hun kind eventueel dit soort onderwijs te laten volgen en welke reisafstand voor hen acceptabel is. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt besloten of het haalbaar is dit idee verder te ontwikkelen. Volgens de heer VOGEL wordt momenteel binnen de Drechtsteden onderzocht of een regionaal leerplichtbureau effectiever werkt en meer kwaliteit kan bieden dan de huidige werkwijze met een leerplichtambtenaar (soms een ½ fte) per gemeente. Er zou dan één vast aanspreekpunt kunnen zijn in plaats van verschillende voor die gevallen waarin een Papendrechtse leerling een school in Dordrecht bezoekt. De discussie over de oprichting van een bestuurscommissie Openbaar Onderwijs is eveneens volop gaande. 4

5 Voor wat het armoedebeleid betreft merkt hij op dat bezuiniging hier geen doelstelling op zich is. Het college stelt zich ten doel armoedebeleid op maat te leveren voor mensen die het echt hard nodig hebben. Eerst: zo mogelijk leiden naar werk, ten tweede: sociale activering en als laatste ondersteuning op maat. Wethouder VOGEL merkt op dat, hoewel er weinig over gezegd is, de gemeente toch voorbeeldgemeente is voor de provincie op dit gebied. Ook wordt er gewerkt aan het lokaal gezondheidsbeleid. Hij bestrijdt dan ook de kritiek dat het college gebrek aan visie zou hebben en politiek onvoldoende zou functioneren. Inzake wijkgericht werken is de heer VOGEL blij met de ondersteuning. Het college is ook van mening dat dit heel belangrijk is. Er wordt gewerkt aan uitvoering van de wens van het PAB om de wijkplatforms te laten deelnemen in de stuurgroep. In de eerstkomende stuurgroepvergadering, begin december, zal hij een voorstel ter zake doen. Naar aanleiding van opmerkingen over het aantal nota s dat gaat verschijnen, merkt wethouder DE JONG op dat elk beleid een goed fundament moet hebben. Het is niet de bedoeling de raad te overstelpen met lijvige boekwerken. Het zijn kaderstellende nota s zijn, beperkt van omvang, die hangen onder de overkoepelende welzijnsvisie inzake de drie peilers: zorg en dienstverlening, scholing en educatie, vrije tijd. Plannen uitvoeren, maar wel met een goed fundament. Visie mag niet verworden tot bestuurlijke luchtfietserij, visie moet wel degelijk een voldoende solide financieel fundament hebben. Wanneer ruimtescheppende maatregelen nodig zijn, zijn er maatregelen in het vooruitzicht gesteld als: efficiencyverbetering, beleidsverbetering, beleidsversobering, beleidsbeëindiging, beleidsombuiging en pas in laatste instantie benutting van de belastingcapaciteit. De heer DE JONG memoreert dat hij al eerder heeft aangegeven dat het effect van het wegvallen van de OZB op dit moment niet te becijferen valt. Er zijn te veel onzekere factoren. Het standpunt van het ministerie moet worden afgewacht, omdat dat hetgeen is waar de gemeente zich aan dient te houden. Het aantal afwijkingen ten opzichte van de zomernota is inderdaad soms vrij groot. Dit kan verschillende oorzaken hebben: wijzigingen, door bijvoorbeeld de onlangs verschenen septembercirculaire etc. Het meerjarenperspectief eindigt negatief. Met de verevening is het sluitend, maar het is van groot belang ervoor te zorgen dat het meerjarenperspectief ook solide sluitend eindigt. De heer DE JONG vindt de stelling van de heer Tegelaar als zou het college alleen maar op de winkel passen, feitelijk onjuist is. Ook ontkent hij dat het theater een prestige zaak is. Het getuigt volgens hem juist van visie voor een belangrijke cultuurvoorziening als deze te investeren in vervangende nieuwbouw; dit is een enorme impuls voor het centrum. In het Papendrechts Nieuwsblad staat vandaag een paginagroot ingezonden mededeling van veel Papendrechters die daar veel belang aan hechten. Dat is een belangrijk signaal, maar ook dat moet voorzien zijn van een solide financieel fundament. Wethouder DE JONG is niet bereid garantie te geven op het niet verhogen van de OZB-tarieven. Er zijn andere maatregelen mogelijk om nieuw beleid te realiseren; op voorhand echter een verhoging uitsluiten acht hij niet verstandig, evenmin als het nu prematuur is te kiezen tussen belangrijke voorzieningen. Doorlopend zal het beleid erop gericht zijn ruimtescheppende maatregelen te creëren om tot een zo gezond mogelijk meerjarenperspectief te komen. Inzake de route gevaarlijke stoffen meldt de heer DE JONG dat er, ook vanuit de regio, besprekingen zullen worden gevoerd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij de argumenten voor wijziging van de route met kracht naar voren zullen worden gebracht. Het zullen ongetwijfeld taaie onderhandelingen worden. Voor wat de ontsluitingswegen betreft geldt een maximumsnelheid van 50 km, maar helaas houdt niet iedereen zich daar aan. Met de politie is afgesproken dat op dit soort wegen mobiele controles zullen worden uitgevoerd, met name op risicolocaties of plaatsen met een hoge meldingsgraad. Er worden voorstellen voorbereid om samen met andere partners het klad- en plakvandalisme aan te pakken. Hierop wordt teruggekomen. De handhaving van het groene karakter van de gemeente krijgt veel aandacht. De wethouder is erkentelijk voor de steun vanuit de raad. 5

6 2 e termijn Betaald parkeren is besproken in de commissie. Het is geen financiële melkkoe. Het is een middel om parkeren te reguleren. De financiën zijn niet de hoofddoelstelling en mogen dat, naar de mening van de heer DE JONG, ook nooit zijn. Voor wat betreft welzijn en jeugd moge het duidelijk zijn dat overlast veroorzakende jongeren zullen worden aangepakt. Bij echte hinderlijke overlast ligt er een taak voor de politie, maar ook de ambulant jongerenwerker kan hierin een grote rol spelen. Er moeten ook alternatieven geboden worden. In het collegeprogramma staat: maak beleid met de jongeren, maar niet over hun hoofden heen; neem hen serieus. Jongerenbeleid heeft te maken met allerlei andere beleidsterreinen, zoals cultuur, gezondheidsbeleid en sport. Gerichte activiteiten voor de jeugd om zich te ontplooien en bevordering van gezond gedrag, Hierop wordt teruggekomen als de kadernota Jeugd (voor alle doelgroepen, ook de 18-jarigen) wordt besproken. Het beleid is er niet alleen op gericht problemen aan te pakken, maar vooral om ze te voorkomen. Het project Homestart wordt in dit verband als heel belangrijk gezien, maar projecten die gefinancierd worden moeten passen binnen vastgesteld beleid. Bij behandeling van de kadernota Jeugd, zal het zeker aan de orde komen. De heer De JONG meldt dat de procedure voor het skatepark momenteel doorlopen wordt. Sport, recreatie en cultuur vormen een heel belangrijk beleidsterrein. Mensen ontmoeten elkaar in de openbare ruimte. De sportvoorzieningen, de culturele voorzieningen, de manier waarop je met die voorzieningen omgaat en de ontmoetingsplaatsen die je creëert, onderscheiden de lokale samenleving van de buren en maken een gemeente uniek. Zo is een theater niet alleen een theater, het is een ontmoetingsplaats die mensen naar het centrum trekt. En ook het nieuw geopende atletiekcentrum is voor meer dan sport alleen. Wethouder DE JONG onderstreept het grote belang van vrijwilligers voor de samenleving. Er komen dan ook concrete voorstellen met betrekking tot twee belangrijke vrijwilligersprojecten. Ook goede banden met de vrijwilligersorganisatie zijn van groot belang. Daarom wordt er gewerkt aan meer structurele contacten met de sport. Alhoewel Salsa een heel belangrijke functie heeft, waar een aantal zeer enthousiaste mensen veel tijd en energie in steekt, is de heer DE JONG toch van mening dat Euro eenmalige subsidie ten laste van een reserve tegenstrijdig is aan het raadsbesluit dat in september is genomen. Toen heeft het college de opdracht gekregen in 2002 geen nieuw beleid uit te voeren dat financiële gevolgen zou hebben en nieuw beleid terug te brengen tot 50%. Het college heeft getracht invulling aan deze opdracht te geven. Het voorstel om Salsa te steunen is destijds in het kader van deze opdracht verworpen. De wethouder toont er zich geen voorstander van om dit bedrag nu ten laste te brengen van een reserve. Hij had het beter gevonden als de financiële dekking was gevonden in de thans voorliggende begroting. De heer HOOGEVEEN onderschrijft dat voor wat Drechtsteden betreft gezocht moet worden naar de meerwaarde en dat de communicatie hieromtrent met de inwoners van groot belang is. Orde en veiligheid hoog op de agenda, maar met elkaar. De te stellen prioriteiten moeten raadsbreed worden gedragen. Het PAB is het van harte eens met de stelling dat de gemeente de jeugd iets te bieden moet hebben. De jeugd aan Papendrecht binden en voorkomen dat er overlast ontstaat. Voor wat het politiebureau in het centrum betreft wacht het PAB de voorstellen af. Veiligheid in Drechtstedenverband wordt door het PAB onderschreven. Er moet een goede balans zijn met de buurgemeenten om te voorkomen dat er over en weer toestroom van criminaliteit ontstaat. De evaluatiediscussie inzake dualisme op 30 november lijkt het PAB een goede zaak. Aangaande de centrumontwikkeling merkt de heer HOOGEVEEN op dat de fractie er begrip voor heeft dat bestudering van de dossiers van deze erfenis enorm veel tijd en energie vraagt. Ook is het goed te vernemen dat de communicatie met diverse betrokken inwonersgroepen weer op gang is gekomen of komt. Dat is één van de speerpunten van het PAB. Het college is in de ogen van het PAB zeer ambitieus: 26 nota s is misschien wat te veel om te kunnen verwerken. Het PAB is uitermate tevreden met de toezegging dat de wijkplatforms gaan participeren in de stuurgroep. 6

7 Uiteraard staat het PAB sympathiek tegenover Salsa. Toch is het een organisatie die zichzelf moet kunnen bedruipen. Inkomsten uit reclame moeten volgens PAB wel tot de uitgangspunten behoren. Omdat de tijd hiervoor op dit moment bij de organisatie ontbreekt, staat het PAB positief tegenover een eenmalige subsidie van maximaal Euro. Dit bedrag is gebaseerd op een eigen nota van Salsa inzake de noodsubsidie. Waar dit bedrag dan gevonden moet worden in de begroting staat, voor wat het PAB betreft, nog ter discussie. De heer DE BAAT heeft met genoegen geconstateerd dat het college zich getergd en uitgedaagd voelt en dat voorspelt naar zijn mening heel veel goeds. Hij voelt zich aangesproken door het betoog van wethouder De Jong inzake het samenbindend karakter van sport, recreatie en cultuur; ontmoetingsplaats voor een gemeenschap, ouderen en jongeren en zijn visie inzake vrijwilligers. Het grote aantal nota s kan worden gezien als teveel om aan kaderstelling toe te komen, maar ook als boeiend om op basis daarvan kaders te kunnen stellen. De vrees dat er zoveel nota s zijn dat er vervolgens niet meer tot uitvoering kan worden gekomen, is volgens de heer DE BAAT ongegrond. Het collegeprogramma is hierover vrij duidelijk. Zoveel nota s leveren ook veel discussie op en dat is een winstpunt voor een boeiende toekomst. De heer WOLTERS toont zich eveneens verheugd over de assertiviteit van het college. Hij onderschrijft de reactie van de VOORZITTER op het punt van veiligheid, maar zou toch graag wat meer concrete maatregelen willen zien. Hij pleit voor meten is weten en zou graag zien dat in de nota Integrale Veiligheid en Handhaving concreet cijfermateriaal wordt opgenomen. In de visie van de fractie van de VVD is het duidelijk dat het OM een grote rol speelt bij het veiligheidsbesef van burgers en de wijze waarop criminaliteit wordt tegemoet getreden. Hij pleit er nogmaals voor het OM te betrekken bij het overleg met de politie, om een complete discussie op gang te brengen over de uitvoering en de handhaving van de wetgeving. De heer WOLTERS vraagt zich af hoe hij de presentatie van het veiligheidsbeleid van Dordrecht moet zien in verband met de ontwikkeling van een regionaal veiligheidsbeleid. Loopt Papendrecht achter de feiten aan? Inzake het meerjarenperspectief merkt de heer WOLTERS op dat de trend wel degelijk richting rood gaat. De trend is wat hem dan ook de leidraad voor het beleid in de komende jaren. De heer TEGELAAR informeert of het college de uitspraak van wethouder Stremler onderschrijft dat de financiële situatie rond het centrum een financiële blindganger was. Wethouder DE JONG is verantwoordelijk voor financiën, verbindt hij hier consequenties aan? De heer SCHEURWATER onderstreept het belang van zichtbare tekenen voor orde en veiligheid; het politiebureau in het centrum is hier een goede uiting van. Hij toont zich verheugd over de toezegging dat er in de eerste helft van 2003 duidelijkheid komt over de gemeentewerf, maar verzoekt de wethouder wel de communicatie met de medewerkers goed in de gaten te houden. Hij is ook blij met de duidelijkheid over de ponton van Hendrik Ido Ambacht voor de waterbus en geeft complimenten voor het verhaal inzake de bouwnijverheid in de krant; dit was hem nog niet onder ogen gekomen. De heer SCHEURWATER licht toe dat zijn opmerkingen over de integrale handhaving van de leerplichtwet bedoeld was om te toetsen in hoeverre de regionale samenwerking geactualiseerd is. Hij verduidelijkt dat de effecten van de afschaffing van de OZB wederom aan de orde zijn gesteld om duidelijkheid te krijgen over het standpunt van het college. Bij de behandeling van de Zomernota 2002 werd gezegd dat dit nog bekeken zou worden. Nu is in eerste termijn naar voren gekomen dat het college hier niets mee doet, tot er landelijk beleid komt. Dat is duidelijk. De opmerking over dunne nota s stelt gerust en beantwoordt aan hetgeen gezegd is over effectief werken, tijd voor kwaliteit en uitvoering. De wijze van afschrijving is in de commissie besproken en toen is gezegd dat wordt afgeschreven op basis van de ooit betaalde kostprijs. Als er nu een investeringsprogramma aan de orde komt, waarin staat dat er een sporthal nieuw gebouwd gaat worden, dan is de prijs die bijvoorbeeld in 1972 is betaald niet voldoende om nieuwbouw te plegen. De heer SCHEURWATER licht toe dat hij in eerst termijn gevraagd heeft waar de wethouder denkt het gat in die afschrijving mee te dichten om de financiering mogelijk te maken. Dit voorbeeld is bedoeld om aan te geven dat er 7

8 gaten in de begroting zitten en de fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de invulling daarvan om te voorkomen dat de OZB de komende jaren weer verhoogd moet worden. De heer VAN ENGELEN toont zich erkentelijk voor de uitermate heldere antwoorden van het college. Hij begrijpt de vraag van de heer TEGELAAR niet; een wethouder spreekt toch namens het college? De antwoorden met betrekking tot de Boomgaardstraat, de Veerweg-plusvariant voor de noodwinkels, de Gerbrandystraat en het beleid op volkshuisvestingsgebied voor starters, stemmen tot tevredenheid. De fractie van GroenLinks is hierdoor overtuigd. De heer Stremler heeft, namens het college, gezegd dat er sprake was van financiële blindganger en dat er een contract zou zijn getekend voor de sloop. De heer VAN ENGELEN wil dit bewezen zien, omdat de fractie van GroenLinks zich dat dan zwaar aantrekt. In het monistische stelsel is de fractie daar immers medeverantwoordelijke voor. De heer VAN ENGELEN is blij met de reactie van de heer Hoogeveen en licht toe dat de intentie van het amendement is om voor Salsa een doorstart mogelijk te maken. Hij is bereid het bedrag van het amendement te wijzigen in een ander bedrag waar wel een meerderheid voor gevonden kan worden. De heer VOGELS is gevallen over de door de heer STREMLER gekozen woorden als financiële blindganger en inhaalslag. Hij wijst erop dat in de vorige raadsperiode door raad en college een aantal stappen zijn gezet richting een plan in ontwikkeling. Toen is o.a. door de heer De Baat aangegeven dat de maximale bijdrage HFL 15,5 miljoen mocht zijn. Het was een ontwikkelingstraject en het is dus niet vreemd dat er nog dingen moeten gebeuren, dus inhaalslag? Drie leden van het huidige college waren, op het moment dat het besluit werd genomen, mede verantwoordelijk. Volgens de heer VOGELS houdt dit in dat, als de analyse van wethouder Stremler klopt, hij hen schuldig acht aan onoplettendheid, domheid of naïviteit die deze financiële blindganger tot gevolg heeft gehad. Volgens hem worden door de gekozen bewoordingen ook de ambtenaren gediskwalificeerd. Mocht de gekozen bewoording gestand gedaan worden, dan is er volgens de heer VOGELS maar één oplossing en dat is dat het voltallige college aftreedt. De VOORZITTER schorst de vergadering om uur en heropent de vergadering op uur. De VOORZITTER geeft aan dat Dordrecht, als stad zelf, onder het grotestedenbeleid valt, en in die zin een aparte status heeft. Dat Dordrecht haar veiligheidsbeleid al heeft gepresenteerd, laat onverlet dat de regio zich zal buigen over een gezamenlijk beleid in deze. Wellicht dat de bespreking op 2 december leidt tot vaststelling van een aantal concrete prioriteiten. De wens om hierbij ook het OM te betrekken, lijkt de voorzitter erg ambitieus. Hij zegt toe te zullen overdenken of er wellicht mogelijkheden zijn hier invulling aan te geven, maar geeft wel aan dat de relatie tussen gemeente en politie toch van geheel andere aard is dan die tussen de gemeente en het OM. De heer STREMLER toont zich verheugd over de positieve reacties van PAB, CDA en VDD over het optreden van het college op deze avond. Het college wil duidelijk zijn, niet alleen naar de raad, maar ook naar de inwoners toe. Bij de beantwoording van de algemene beschouwingen van de ChristenUnie, zegt de heer STREMLER ervan te zijn uitgegaan dat de heer Scheurwater met gemeentewerf, specifiek de reinigingsdienst heeft bedoeld. De heer SCHEURWATER geeft aan dat hij dit inderdaad bedoeld heeft. Omtrent zijn woordkeuze inzake blindganger geeft hij aan dat de financiële onderbouwing van juni 2001, toen de contracten werden getekend, na die tijd niet meer is geactualiseerd, zodat er in principe naar de toekomst toe, geen helderheid was. Er bestond geen duidelijkheid over de financiële toekomst door het ontbreken van een geactualiseerde financiële rapportage. Wethouder DE JONG onderschrijft de woorden van de heer Wolters inzake de trend van het meerjarenperspectief. Op dit moment kan het negatief resultaat nog verevend worden, maar het college streeft ernaar een structureel sluitend meerjarenperspectief te krijgen. 8

9 Voor wat de vraag van de heer SCHEURWATER inzake afschrijving betreft, meldt de heer DE JONG dat de investeringskosten van nieuwe gebouwen in het investeringsprogramma worden opgenomen. Op basis daarvan worden de kapitaallasten berekend en worden, indien nodig, de financiële middelen vrijgemaakt. De heer TEGELAAR memoreert dat hij nog geen antwoord heeft gehad op zijn vraag aan de heer DE JONG. Wethouder DE JONG geeft dit toe, maar deelt de conclusie die de heer Tegelaar reeds eerder zelf heeft getrokken, namelijk dat de wethouder namens het college spreekt en dat heeft de heer STREMLER bij de beantwoording in tweede termijn ook gedaan. De heer VOGELS is van mening dat de heer Stremler zijn excuses moet aanbieden voor de door hem gekozen bewoordingen, omdat de opmerking inzake een financiële blindganger in zijn ogen een hele andere lading heeft dan er is geen geactualiseerd financieel overzicht. De VOORZITTER acht dit niet aan de orde. Er is heel nadrukkelijk van de zijde van het college aangegeven dat leden van het college namens het college spreken. Aan de woordkeuze kan een ieder een bepaalde lading geven, maar de wethouder heeft uitgelegd, welke lading het college daaraan geeft. De heer TEGELAAR geeft aan dat wat hem betreft kan worden volstaan met de mededeling dat dat woord niet zo gelukkig gekozen was. Iedereen heeft de verklaring begrepen. De heer DE BAAT herinnert eraan dat hij in eerste termijn heeft getracht aan te geven dat het taalgebruik wel eens te veel aan militaire termen wordt ontleend. Hij gaat ervan uit dat dat hier ook het geval is geweest. De VOORZITTER constateert dat de beraadslaging (agendapunt 5a) hiermee is afgerond en hij stelt het amendement op de besluitvorming (agendapunt 5b) aan de orde. De heer VAN ENGELEN merkt op het bedrag van Euro te willen financieren uit de gelden die gereserveerd zijn voor het vernieuwingstraject en dat de Euro die genoteerd staat voor de structuurvisie moet worden gefinancierd uit het gereserveerde bedrag voor de Raadsvisie 2015, omdat die reserve in de ogen van de fractie van GroenLinks daar voor bedoeld is. Op dit manier is het mogelijk Salsa een doorstart te bieden. De heer VAN ENGELEN geeft voorts aan de in het amendement vermelde bedragen van Euro te willen wijzigen in Euro. Wethouder DE JONG informeert of hier sprake is van een incidentele subsidie. De heer VAN ENGELEN bevestigt dit en constateert dat het in het amendement opgenomen tweede onderdeel van het besluit, namelijk: dit op te nemen in de subsidiebundel 2003, derhalve dient te vervallen. De heer HOOGEVEEN informeert of er financiële consequenties zijn verbonden aan de verschuiving binnen het budget. Levert dit naar de toekomst toe problemen op? Wethouder DE JONG onderstreept dat hij in eerste termijn heeft gezegd dat dit amendement niet past in het raadsbesluit dat in september is genomen. De financiële ruimte had in principe uit de begroting zelf moeten komen. De heer DE BAAT licht toe dat er een voorziening is getroffen voor de raadsvisie Er komt een structuurvisie en de gedachte is om Euro daarvan ten laste te brengen van die voorziening en het bedrag dat daardoor in de begroting wordt vrijgespeeld voor radio Salsa te gebruiken. Het college heeft bij monde van wethouder De Jong vastgesteld het niet helemaal netjes te vinden omdat niet op een daadwerkelijk punt van nieuw beleid een ombuiging wordt geleverd. Het zij dan zo. 9

10 De VOORZITTER brengt het amendement in stemming en constateert dat het amendement met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen. Tegen de motie stemden de dames Van der Beek en Schaap en de heren Jansen, Onvlee en Wolters. Vervolgens stelt de VOORZITTER besluitvorming rond punt 5b aan de orde. De heer VAN ENGELEN geeft aan dat zijn fractie eraan hecht duidelijk te maken dat de beantwoording van de zijde van het college ertoe heeft geleid dat de fractie zijn goedkeuring aan de voorgelegde stukken zal hechten en dus hiermee geheel akkoord gaat. De heer TEGELAAR memoreert in eerste termijn te hebben uitgesproken dat zijn fractie niet kan instemmen met de meerjarenbegroting (deelbesluit 2). Als de voorzitter de deelbesluiten als één besluit in stemming brengt, kan de fractie alleen maar tegenstemmen. Na raadpleging van het reglement en de vraag of hiertegen van de zijde van de raad bezwaar bestaat, stelt de VOORZITTER de deelbesluiten afzonderlijk aan de orde. Dit leidt ertoe dat de raad met algemene stem instemt met deelbesluit 1 (vaststelling van de begroting 2003 en de risicoparagraaf 2003) en deelbesluit 3 (vaststelling van het investeringsprogramma 2003) en met uitzondering van de fractie van de PvdA instemt met deelbesluit 2 (vaststelling van de meerjarenbegroting en de risicoparagraaf ). 14. Sluiting De VOORZITTER sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december De secretaris, De voorzitter, Ing J.H. van de Zedde. C.J.M. de Bruin 10

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henri√ętte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie