Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen 12 prioriteiten van de SERV Brussel, 9 februari 2007 Vooraf De SERV is altijd voorstander geweest van een breed maatschappelijk gedragen lange termijnvisie op de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen, als uitgangspunt voor een gecoördineerde en geïntegreerde beleidsaanpak. Het Pact van Vilvoorde is hiervan een uitstekend voorbeeld. De uitvoering van het Pact van Vilvoorde blijft voor de SERV zeer primordiaal. Aangezien de tijdshorizon van het Pact van Vilvoorde in het verschiet ligt, vraagt de SERV dat de Vlaamse Regering tijdig en met alle relevante actoren het proces start om een lange termijnvisie te ontwikkelen voor de periode tot De sociaal-economische impuls die de Vlaamse regering met Vlaanderen in Actie beoogt, kan mits dergelijke breed maatschappelijk gedragen lange termijnvisie, verruimd en versterkt worden. Het leerproces dat gepaard ging met de opstelling en herijking van het huidige Pact van Vilvoorde moet het uitgangspunt vormen om een project Vlaanderen 2020 op de rails te zetten. Aandachtspunten hierbij zijn een betere inschakeling van de beleidsvoorbereidende capaciteiten van de administratie, een efficiënte operationele planning en coherentie in de horizontale beleidscoördinatie. Om de opvolging en bijsturing van de uitvoering te verzekeren is verfijnde monitoring en permanente evaluatie van cruciaal belang. De SERV is er tevens van overtuigd dat in het uitzetten van de bakens in een toekomstproject ook het Vlaams Parlement een volwaardige rol te vervullen heeft. 1

2 12 prioriteiten Mede op basis van het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2007 heeft de SERV klemtonen gelegd voor meer welvaart en welzijn in Vlaanderen. De klemtonen geven het voor de Vlaamse sociale partners noodzakelijke reliëf weer in het project Vlaanderen in actie van de Vlaamse Regering. Op basis van zijn aandachtspunten formuleert de SERV hierna 12 prioritaire beleidsacties. De SERV vraagt de Vlaamse Regering bij voorrang werk te maken van zijn prioriteiten. Dit betekent geenszins dat de SERV-partners langs de zijlijn gaan staan. Integendeel, de SERV dringt er zeer sterk op aan bij de uitwerking van onderstaande punten volwaardig betrokken te worden binnen het VESOC. De 12 prioritaire beleidsacties van de SERV zijn te groeperen binnen drie facetten: Meer en beter opgeleide werknemers aan de slag; Ondernemerschap en innovatie - motor van onze welvaart; Een leefbare omgeving. 1. Meer en beter opgeleide werknemers aan de slag Wat de arbeidsmarkt betreft, moet Vlaanderen zich wapenen voor de socio-demografische evoluties. Meer en beter opgeleide mensen aan de slag krijgen is hier de uitdaging. Dit kan volgens de SERV enkel gerealiseerd worden door enerzijds de werkzaamheidsgraad te verhogen van specifieke groepen en door anderzijds de werkbaarheid te vergroten. Bovendien kent Vlaanderen ondanks de huidige lage werkzaamheidsgraad en de relatieve hoge werkloosheid, nog steeds een groot aantal knelpuntvacatures. Deze paradox is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt en betekent een rem op de economische ontwikkeling. Voor de SERV zijn volgende drie beleidsinitiatieven prioritair: 1. In de aanpak van de lage werkzaamheidsgraad is het streven naar beter opgeleide werknemers en werkzoekenden een belangrijk speerpunt. Zowel werkgevers als werkenden en werkzoekenden hebben baat bij een doeltreffend competentiebeleid. Dit als facilitator voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen en als instrument om de kansen van de huidige en toekomstige werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verhogen. 2

3 Het aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs neemt in deze een belangrijke plaats in. Ondanks de vele geleverde inspanningen vermindert de ongekwalificeerde uitstroom nauwelijks. De Vlaamse arbeidsmarkt staat voor een proces van ontgroening en kan het zich dus niet veroorloven jaarlijks een potentieel verloren te laten gaan. Bovendien zijn we dat verplicht ten opzichte van onze jongeren. Vlaanderen moet blijven inzetten op een verlaging van de ongekwalificeerde uitstroom. Voor werkzoekenden moet de trajectbegeleiding binnen de VDAB erop gericht zijn de competenties van de persoon verder te ontwikkelen. Zo kan een traject resulteren in een duurzame job. Verder is voor zowel werknemers, werkzoekenden als voor het onderwijs werkplekleren een belangrijke vorm van competentieontwikkeling. Het is een laagdrempelige werkvorm en bovendien ook voor eerder kleine ondernemingen interessant. Het verdient dus meer ondersteuning. Dit alles zal, samen met andere aspecten zoals onder meer het verder ontwikkelen van een cultuur van levenslang en levensbreed leren, onderdeel uitmaken van de Competentieagenda Die wordt momenteel door de Vlaamse sociale partners en Vlaamse Regering uitgewerkt. 2. Om meer mensen aan de slag te krijgen moet voor de sociale partners optimaal gebruik worden gemaakt van het aanwezige arbeidspotentieel. Een actieplan werkloosheidsvallen is hierbij een eerste element. Een actieplan werkloosheidsvallen werd aangekondigd in het Samen voor meer banenplan. Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd. Aangezien dergelijk plan een belangrijke schakel vormt in het streven naar het verhogen van de werkzaamheidsgraad, vraagt de SERV er snel werk van te maken. Het actieplan dient een ruime scoop te hebben en in te gaan op meerdere thema s zoals daar zijn: de spanning tussen loon en uitkering, de mobiliteit van werkzoekenden, de kinderopvang, het selectie- en aanwervingsbeleid, Het bevorderen van transities van werk naar werk is een andere te bewandelen weg. Dit houdt onder meer de arbeidsmobiliteit tussen sectoren en tussen bedrijven in. Transities van werk naar werk zijn echter ook zeer betekenisvol bij herstructureringen. Via geslaagde transities van werk naar werk worden periodes van werkloosheid vermeden. Hierbij dient bijzondere aandacht te gaan naar ervaren werknemers. Voor die werknemers is het bij een herstructurering vaak moeilijk de aansluiting met de arbeidsmarkt te behouden. Bij de transities van werk naar werk is outplacement een belangrijk element. Het instrument moet nog meer worden aangewend. Verder leren recente ervaringen dat de 3

4 samenwerking tussen de gewesten belangrijk kan zijn bij herstructureringen. De afgesloten samenwerkingsakkoorden dienen dan ook maximaal te worden uitgevoerd. De SERV vraagt aandacht voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ook voor hen is een bemiddeling op maat noodzakelijk. Dit betekent inzicht en inzet voor de veelzijdige problematiek die deze personen treft. De diverse werkvormen binnen de sociale economie kunnen zorgen voor tewerkstelling op maat en waar mogelijk doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ook het verhogen van de werkbaarheid dient een onderdeel te zijn van het beleid van de Vlaamse Regering. Hierbij moet onder meer aandacht gaan naar de combinatie arbeid en gezin, de leermogelijkheden, de autonomie op de werkplek, innovatieve arbeidsorganisatie. Het optimaal benutten van het arbeidspotentieel betekent voor de SERV ook expliciet meer personen uit de kansengroepen aan de slag. Het bevorderen van de diversiteit is meer dan noodzakelijk. De SERV onderschrijft de recente beleidsinitiatieven op dit vlak. De Vlaamse sociale partners wensen eveneens hun rol en engagementen te bevestigen. Dit neemt niet weg dat de moeilijke arbeidsmarktparticipatie van allochtonen en personen met een handicap dringend bijkomende stappen vereist. Eén van die stappen betreft de diversiteitsplannen. De diversiteitsplannen vormen, samen met de projecten van de eigen organisaties en de sociale partners, één van de speerpunten van het Vlaamse beleid inzake evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. De SERV vraagt dat de Vlaamse Regering haar beleid op dit vlak evalueert en dan intensifieert, de werking van de diversiteitsplannen waar nodig bijstuurt en er zo voor zorgt dat het aantal substantieel kan toenemen. Verder moet de diversiteitstoets worden ontwikkeld tot een echt beleidsinstrument. In de beleidsnota gaf de Vlaamse Minister van Werk aan te vertrekken van de inclusieve aanpak. De diversiteitstoets past in dergelijke aanpak maar wordt momenteel nog maar sporadisch gebruikt. De SERV vraagt de diversiteitstoets snel uit te bouwen tot een performant beleidsinstrument. 3. Het is van wezenlijk belang dat de werkgelegenheid aangroeit, ook in de privésector. Loonkostsubsidies zijn een belangrijk instrument in deze. Alhoewel de loonkost hoofdzakelijk een federale bevoegdheid is, heeft Vlaanderen ook hier enkele sleutels in handen. De SERV dringt erop aan dat de Vlaamse Regering - op basis van een evaluatie van de huidige Vlaamse loonkostsubsidies - nagaat hoe de eigen bevoegdheden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet om bijkomende werkgelegenheid te creëren. 4

5 2. Ondernemerschap en innovatie als motor voor welvaart Wil Vlaanderen een topregio blijven en ook in de toekomst zijn welvaart verzekeren, dan moet het evolueren naar een ondernemende en innovatieve samenleving. Alle geledingen van de samenleving moeten hierbij hun verantwoordelijkheid opnemen: de burgers, de ondernemingen, het middenveld, de overheid. Om het ondernemerschap in Vlaanderen een boost te geven is het volgens de SERV noodzakelijk dat de Vlaamse overheid een versterkt flankerend beleid ontwikkelt en op gecoördineerde wijze inspeelt op alle dimensies van ondernemerschap, in alle sectoren - ook in de social profitsector. Voor de SERV zijn volgende vijf beleidsinitiatieven prioritair: 4. De Vlaamse overheid moet ervoor zorgen dat Vlaanderen een aantrekkelijke investeringsregio is om te ondernemen. Een efficiënt vergunningenbeleid en de instelling van een uniek aanspreekpunt en centraal doorverwijsloket met aandacht voor kwaliteitsvolle eerstelijnszorg moeten de administratieve doorlooptijden voor de onderneming reduceren. Tevens is er nood aan een economisch ruimtelijk beleid dat op continue wijze zowel voldoende als kwaliteitsvolle bedrijventerreinen voorziet als hefboom voor de ontwikkeling van economische activiteiten en het aantrekken van investeringen. Daarnaast is het noodzakelijk dat Vlaanderen zijn sterke troeven op het vlak van logistiek en infrastructuur verder kan ontwikkelen. Het speerpuntenprogramma inzake missing links moet toelaten de bereikbaarheid van de economische knooppunten te verzekeren en te vergroten. De SERV dringt erop aan dat de aan de missing links gekoppelde infrastructuurprojecten voor de verschillende modi gerealiseerd worden tegen Dit vereist de ontwikkeling van een geformaliseerd, planmatig en gestructureerd infrastructuurbeleid. Momenteel is van dergelijke aanpak nauwelijks sprake. Verder moeten de nabijheid van Brussel als Europees beslissingscentrum en het in Vlaanderen aanwezige onderwijs-, kennis- en onderzoekspotentieel ten volle uitgespeeld worden om van Vlaanderen een aantrekkelijke investeringsregio te maken. Ook is het vanuit concurrentie-oogpunt van belang dat de elektriciteitsprijzen in Vlaanderen minstens vergelijkbaar zijn met deze in de buurlanden. 5. Ondernemerschap is niet alleen een kwestie van een zaak te starten, even belangrijk is de continuïteit van de onderneming. Om tijdig continuïteitsproblemen bij ondernemingen te detecteren en te voorkomen is er nood aan een efficiënt preventief bedrijfsbeleid. 5

6 De SERV heeft het voortouw genomen in het uittekenen van een vernieuwd preventief bedrijfsbeleid in Vlaanderen. De SERV vraagt aan de Vlaamse Regering het nodige te doen om zijn voorstel op het terrein te concretiseren. Sleutelwoorden van het door de SERV voorgestelde preventiesysteem zijn in ieder geval laagdrempeligheid en confidentialiteit. 6. Ondernemerschap heeft voor de SERV niet alleen een zuiver economische dimensie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij ondernemingen in overleg met hun stakeholders sociale en ecologische overwegingen integreren in hun bedrijfsvoering, ligt de SERV nauw aan het hart. Sensibilisering en informatieverlening moeten geïntensiveerd worden enerzijds om het maatschappelijk draagvlak te vergroten, anderzijds om de ondernemingen ervan bewust te maken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een meerwaarde kan betekenen voor een succesvolle ontplooiing van de bedrijfsactiviteiten. Uiteraard is maatschappelijk verantwoord ondernemen maar zinvol, indien dit concept binnen een internationale context wordt geoperationaliseerd en toegepast. Het bewustwordingsproces inzake ethisch en duurzaam ondernemen is echter geen zaak van de onderneming alleen: alle stakeholders: de overheid, sociale partners en het brede middenveld hebben hierin een verantwoordelijkheid. Om het maatschappelijk draagvlak van ethisch en duurzaam ondernemen te vergroten, zal de SERV in het najaar en binnen het project Vlaanderen in Actie, een conferentie over het thema organiseren. 7. De regering heeft van het afsluiten van een fiscaal pact met de lokale overheden een belangrijk item gemaakt in haar Vlaams regeerakkoord en daarvoor in haar meerjarenbegroting middelen voorzien ( 50 mln in 2008 en 100 mln in 2009). De SERV dringt er bij de Vlaamse Regering op aan dat in de loop van 2007 dit pact effectief wordt afgerond en dat de beschikbare middelen in de loop van de legislatuur ook worden besteed. De aandacht dient, zowel op het vlak van de maatregelen als van de middelen, in eerste instantie uit te gaan naar de verlaging van de lokale bedrijfsbelastingen. Het stimuleren van investeringen en werkgelegenheid moet daarbij voorop staan. Tevens moet de uitwerking van de maatregelen en de besteding van de beschikbare middelen dienen om de versnippering van de lokale belastingen aan te pakken via een grotere stroomlijning wat leidt tot een vermindering van de administratieve en financiële lasten. De uitwerking van het fiscaal pact moet passen in een globale aanpak van de financiering van de lokale overheden. De afwenteling van de effecten van de maatregelen op het vlak van de lokale bedrijfsbelastingen naar belastingen op gezinnen moet worden vermeden. 8. Ondernemerschap is onlosmakelijk verbonden met innovatie. Bij voorrang moet Vlaanderen het aanwezige kennispotentieel meer en beter valoriseren, zowel 6

7 economisch als maatschappelijk. Voor de SERV is innovatiebeleid immers geen doel op zich, maar een middel en instrument om tegemoet te komen aan allerlei maatschappelijke uitdagingen die zich op een breed spectrum van domeinen (economisch, sociaal, ecologisch, ) stellen. Wat is in deze valoriseringscontext cruciaal voor de SERV? Vlaanderen moet minimaal de Barcelona norm halen qua uitgaven voor O&O. Er moet een betere afstemming en samenwerking komen tussen de wetenschappelijktechnologische actoren en de bedrijfswereld. Netwerking op meerdere niveaus is cruciaal voor het wegwerken van de Vlaamse innovatieparadox en belangrijk voor de kennisdiffusie. Daarom moeten de overheid en de Euro-informatiecentra ervoor zorgen dat de bedrijven, in het bijzonder de KMO s, voldoende bekend zijn met de kennis- en onderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen en Europa. Breed maatschappelijk gedragen verkenningsstudies kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van de valorisatieproblematiek omdat zij de strategische sectoren in Vlaanderen bloot leggen die aansluiten bij het wetenschappelijk-economisch potentieel van Vlaanderen en de internationale tendensen. De afbakening van de strategische clusters moet Vlaanderen toelaten hierin te excelleren en wereldwijd op kwaliteitsvlak de concurrentie aan te gaan. De SERV kan hiering een belangrijke rol opnemen. De samenwerking tussen de uitvoeringsagentschappen en beleidsinstrumenten gericht op enerzijds de stimulering van internationalisering (VLAIO, FIT en het Fonds Internationaal Ondernemen) en anderzijds innovatie (het IWT, het Innovatienetwerk Vlaanderen), moet worden geïntensifieerd. Niet-technologische innovaties moeten ook kunnen worden gevaloriseerd. Ook kennis over nieuwe distributieconcepten, inzichten in gebruikersbehoeften, inzicht in de ergonomische en arbeidsorganisatorische aspecten verbonden met de introductie van nieuwe producten en processen, marketinginzichten, goede vormgeving en design dragen bij tot valorisatie van innovatie. Voor de ondersteuning van de verruiming van het steunbaar innovatietraject werd door de Vlaamse Regering een beleidskader uitgetekend. De SERV dringt erop aan dat dit verruimend steunkader op termijn wordt geoperationaliseerd en pleit ervoor dat naast een marktgedreven focus ook de nodige aandacht wordt geschonken aan dienstenactiviteiten, aan social profitsectoren en aan arbeidsorganisatorische innovatie. 3. Een leefbare omgeving De prioriteiten van de SERV in de aanpak van de leefbaarheid in Vlaanderen liggen bij meer energie-efficiëntie, betere mobiliteit en het aanpakken van uitsluiting. 9. Om meerdere redenen dient de Vlaamse overheid de meer efficiënte aanwending van energie en het inzetten van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen. Om de energie-efficiëntie te verbeteren zijn bijkomende maatregelen nodig in de sectoren gebouwen en mobiliteit. De klimaatconferentie heeft terzake een groot aantal 7

8 rijpe maatregelen opgeleverd waarover een brede consensus bestaat en waarvan wij vragen dat ze op vrij korte termijn worden uitgevoerd. Ook de verbetering van de energie-efficiëntie in de industrie moet blijvend op de agenda staan. De SERV vraagt dat het masterplan van de Vlaamse Regering inzake hernieuwbare energie wordt uitgevoerd. Er moet ook meer aandacht gaan naar de voorbereiding van het klimaatbeleid na Meer visievorming, meer degelijke toekomstverkenningen, scenario-analyses en initiatieven inzake draagvlakontwikkeling zijn nodig. Het transitiebeleid naar duurzame energiesystemen moet op die manier spoedig vorm krijgen. 10. Vlaanderen leefbaar houden kan niet los gezien worden van de mobiliteitsproblematiek. De alsmaar toenemende verkeersdruk op onze wegen heeft verregaande gevolgen ondermeer op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. In dit kader vraagt de SERV bijzondere aandacht voor het woon-werkverkeer. De SERV doet een oproep aan de Vlaamse Regering om het Pendelplan uit te voeren. De beleidsintentie om een verschuiving van 10 % van het woon-werkverkeer van de weg naar de alternatieve modi te kanaliseren tegen 2015 is essentieel. Een efficiënte werking van het Pendelfonds en van de provinciale mobiliteitspunten dient hier een instrument voor te vormen. Waar verschillende infrastructuurwerken samenkomen (bijv. Masterplan Antwerpen en START-programma Brussel) moeten via deze instrumenten extra inspanningen worden geleverd om ook tijdens de werken de bereikbaarheid te garanderen. 11. De SERV wil duidelijk zijn bezorgdheid uiten over het blijven bestaan van alle vormen van uitsluiting. De SERV wil dit bij prioriteit toespitsen zowel op het specifieke vlak van de toegankelijkheid tot zorg- en hulpverlening, als op het meer algemene vlak van armoedebestrijding. De SERV vraagt dat de Vlaamse overheid blijvend voorziet in een hulp- en zorgaanbod dat toereikend en algemeen toegankelijk is. Een toereikend aanbod veronderstelt minimaal dat de Vlaamse overheid de vastgelegde programmering realiseert en tegelijk ruimte laat voor diversificatie van het aanbod om in te spelen op zich wijzigende maatschappelijke behoeften. De SERV vraagt hiervan werk te maken. Naast de ontoereikendheid van het aanbod kan de toegankelijkheid tot hulp en zorg evenzeer gehinderd worden door financiële drempels. De Vlaamse welzijnssector wordt in hoofdorde gefinancierd door de overheid, aanvullend met cliëntbijdragen. De SERV vraagt de Vlaamse overheid na te gaan of en zo ja in welke mate cliënten afzien van gebruik van hulp- en zorgverlening als gevolg van te hoge financiële drempels. De SERV vraagt de openheid te voorzien om zo nodig de cliëntbijdragen te hermoduleren, na 8

9 overleg met betrokken actoren. Bij een modulering dient erover gewaakt dat geen afhankelijkheidsvallen worden geopend. 12. Een leefbare omgeving vergt een ontwikkelde sociale cohesie. Dit betekent een samenleving waarbij de leden betrokken zijn en waarbij segregatie en uitsluiting in al hun vormen wordt teruggedrongen. Ook in Vlaanderen komt uitsluiting nog steeds voor in meerdere dimensies met verschillende gradaties. Achterstellingen binnen meerdere levenssferen versterken elkaar en cumuleren in vormen van armoede. Het ontwikkelen van een gedreven beleid gericht op het voorkomen en remediëren van armoede vormt een prioritaire uitdaging. De SERV vraagt bij prioriteit aandacht voor een preventief armoedebeleid waarbij een essentiële piste erin bestaat aangepaste trajectvormen van onderwijs naar inschakeling in de arbeidswereld te ontwikkelen. Inschakeling in het arbeidscircuit brengt structuur in het dagelijks leven en vormt de basis voor andere vormen van maatschappelijke participatie. Het is voor velen ook de belangrijkste bron van inkomen en sociale zekerheid. Een goede begeleiding en aansturing van de doelgroep vanuit het onderwijs verhoogt kansen op een kwaliteitsvolle job wat op zijn beurt ertoe kan bijdragen dat op termijn generatie armoede wordt teruggedrongen. Initiatieven uit de sociale economie kunnen een mogelijke opstap bieden. De activering van mensen in armoede moet blijvend worden ondersteund vanuit zorg en welzijn met een steeds aanwezig vangnet indien de stap naar de arbeidsmarkt geen succes blijkt. 9

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Vlaams-Nederlandse Delta

Vlaams-Nederlandse Delta ONTWERP Vlaams-Nederlandse Delta Speech SERV-voorzitter Caroline Copers Inhoud INTRODUCTIE... 2 Begroeting... 2 SERV en SER... 2 SERV... 2 Overzicht presentatie... 2 VLAAMSE ARBEIDSMARKT... 2 Toekomstverkenning

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING COMMENTAAR 10 Kleurrijk Vlaanderen - 21 doelstellingen voor de 21 ste eeuw DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 24 januari 2002 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 1/5 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 2/5

Nadere informatie

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit Advies fysieke interregionale mobiliteit Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Nota werkgroep mobiliteit... 3 3. Rol sociale partners... 5

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Beleidsfocussen voor sectoraal beleid,

Beleidsfocussen voor sectoraal beleid, Beleidsfocussen voor sectoraal beleid, een nieuw inhoudelijk kader voor de sectorconvenants 1 Onderbouwd inhoudelijk kader Door brede beleidskaders Pact 2020, Regeerakkoord, Beleidsnota s, Decreet sectorconvenants

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de Vlaamse werkgevers en werknemers over thema s die tot het Vlaamse bevoegdheidsniveau

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin

SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin 1. Inleiding Ten gevolge van de zesde staatshervorming wordt een aantal bevoegdheden van het federale beleidsniveau

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

In deze nieuwjaarstijden is het natuurlijk gepast wensen uit te wisselen, en goede voornemens te uiten.

In deze nieuwjaarstijden is het natuurlijk gepast wensen uit te wisselen, en goede voornemens te uiten. Beste collega, Beste aanwezigen, Dames en heren, In deze nieuwjaarstijden is het natuurlijk gepast wensen uit te wisselen, en goede voornemens te uiten. Wensen en voornemens voor een nieuw jaar. En dit

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Onze vraag: Waarom deze vraag?

Onze vraag: Waarom deze vraag? Onze vraag: Elke overheidsaanbesteding bevat een non-discriminatieclausule. Diversiteits- en opleidingsclausules worden verplicht bij overheidsopdrachten vanaf een zekere omvang. Tegen 2020 moet 100% van

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

VDAB Beleid t.a.v. werkzoekenden met een alcohol- en/of drugsprobleem

VDAB Beleid t.a.v. werkzoekenden met een alcohol- en/of drugsprobleem SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 69 van FREYA SAEYS datum: 21 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB Beleid t.a.v. werkzoekenden met een alcohol- en/of drugsprobleem

Nadere informatie

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Inhoud Inleiding... 3 Gewenste functies van openbaar vervoer... 4 Exit basismobiliteit?... 4 Definitie basisbereikbaarheid... 5 Uitgangspunten

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Innovatie in de Overheidsdienstverlening

Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatiemanagement in de VDAB F.Leroy Chief Executive Officer Overzicht van de presentatie Waarvoor staat de VDAB? Innovatieve arbeidsmarktconcepten: -Transitionele

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C74 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 8 januari 2015 10 Commissievergadering

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 8, 10 EN 18 VAN DE WET VAN 25 JUNI 1993 BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE EN KERMISACTIVITEITEN MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Samenvatting

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Financiële sector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Bouwsector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie