CURRICULUM VITAE - Biografie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE - Biografie"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE - Biografie Thinka Bor-Reijinga (1957) Thinka Bor-Reijinga is sinds 1996 een seniore interim-, verandermanager en (risico)procesmanager. Zij is in diverse (management)functies en rollen betrokken bij complexe bestuurlijke ontwikkel- en besluitvormingsprocessen. Zo is zij onder meer verantwoordelijk geweest voor het scheppen van de strategische randvoowaarden om tot de aanleg van Maasvlakte2 te komen, een megainfraproject van 2,7 miljard en een risicobudget van 250 miljoen. Zij krijgt energie van het creëren van nieuwe vitaliteit in organisaties en teams, onder meer waar crisissituaties een onmiddellijke aanpak vereisen. Zij maakt in dit soort situaties belemmeringen en belangentegenstellingen bespreekbaar, overziet de benodigde organisatorische interventies en vergroot het organisatorisch vermogen. Zij is een geëngageerde vrouw, die doorzettingskracht en durf paart aan betrokkenheid. Haar specialisatie is het verankeren van risicobewustzijn en risicobewust handelen in board rooms, teams en organisaties. Zij is oprichter van de Risk Expert Factory, een risk management development netwerk. De ontwikkeling en verankering van de kernkwaliteit Risk Readiness op strategisch, taktisch en operationeel niveau staat hierin centraal. Aan dit netwerk verbonden ontwikkelaars passen een geïnstrumenteerde aanpak toe met behulp van een toolkit (OrganisatieALERT, SPIRIT en de survey Risk Readiness en RiskID).

2 Personalia Naam en titel Naam: drs. C. Bor-Reijinga MRM CMC MEM Adres Guirlande 31 Woonplaats NL-2496 VW s-gravenhage Geboortedatum 5 maart GSM +31(0) Website Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten: analytisch, resultaatsgericht, gevoel voor bestuurlijke (dis)functionaliteiten Heldere analytica, die met effectieve trouble shooting de kern van het (organisatie) probleem blootlegt Trefzekere denker en doener, die met een stevige sense of urgency naar tastbare resultaten toewerkt; Krachtige sparringpartner, die met diagnostische kracht de vitaliteit van teams en organisaties versterkt. Loopbaan The Risk Expert Factory; Organisatieontwikkelaar, trainer Risk Management Development (Gast)trainer risicomanagement/procesmangement Facilitator Risico-inventarisaties met RiskID Practice Leader Expert Community "Riskmanagement and awareness" Chiptin heden Diverse interim- en procesmanagementfuncties Diverse projectmanagement(advies)functies Interdigma BV; zelfstandig management consultant Projectmanagement DHV Ruimte en Infrastructuur BV Werkervaring (selectie) Adviseur/sparring partner van de kwartiermaker Vervoersautoriteit Rotterdam-Den Haag bij de Metropoolregio i.o. voorbereiding van de aftrap van het kwartiermaken van de nieuwe (fusie)organisatie i.v.m. de organisatorische en personele invulling van Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio R'dam tot een nieuwe Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag adviseren en faciliteren van de werkgroep Cultuur Risico-inventarisatie, -actualisatie Spoorzone Delft, gemeente Delft Inventariseren van informatietechnische, organisatorische, financiële, politiekbestuurlijke onzekerheden en risico's van het programma Advisering i.v.m. herinrichting projectorganisatie binnen gemeente Delft 2

3 Risico-inventarisatie, analyse en beheersvoorbereiding Uitvoeringsprogramma Parkeren gemeente Delft Inventariseren van alle voorkomende informatietechnische, organisatorische, financiële, politiek-bestuurlijke onzekerheden en risico's van het programma inzet van en monitoring met de toolkit Risk Readiness Artikelen Tijdschrift Controlling september en oktober (onder redactie) Kwartiermaker Uitvoeringsprogramma Parkeren , gemeente Delft, Cluster Ruimte/Programmering (uitvoeringsbudget 1,5 miljoen) creëren van de randvoorwaarden om met een proportioneel budget van 1,5 miljoen tot implementatie van digitaal parkeren te komen voorbereiding programma-opdrachten Intergraal Exploitatiebedrijf, Digitalisering en Implementatie inventarisatie randvoorwaarden en (deel)projecten met de sleutelafdelingen; organisatie/facilitatie werksessies KPI's, PvE e.a. sleutelsessies risico-inventarisatiecyclus m.b.v. RiskID i.v.m. halen planning en budgetbeheersing Onderzoek naar de Kritieke Succes Factoren van Maasvlakte2 i.o.v. PMV2 / Havenbedrijf Rotterdam (risicobudget van 400 mio); nulmeting competentie Risk Readiness als benchmark Fase 1 Maasvlakte 2 identificeren en expliciteren van de KSF's en KPI's van PMV2 ontwikkeling formats voor overdracht van kennis- en vaardigheden Artikelen gepubliceerd in Tijdschrift Controlling nr 1/2, jan/feb 2013 en nr. 5, mei Procesmanager Kadernota Parkeren Delft , cluster Ruimte / Programmering, gemeente Delft (beheer exploitatiebudget van 6 mio; bezuinigingsopgave van 1,6 mio) creëren van politiek-bestuurlijk draagvlak om tot een structurele bezuiniging van de parkeerexploitatie te komen vertaling businesscase in politiek-bestuurlijke besluitvorming sturing op de onderlinge afhankelijkheden tussen gemeentelijke en externe stakeholders van het besluitvormingsproces Opdrachtmanager Mobiliteit / Bereikbaarheid, Cluster Ruimte, gemeente Delft; verantwoordelijk voor Mobiliteitsbudget van 10 miljoen Sturing als ambt. opdrachtgever op prestatieafspraken (tijd, geld, voortgang en resultaat) Verantwoordelijk voor de facilitatie van de beoogde gedrags- en cultuurverandering uit veranderplan KOERS Intermediair tussen portefeuillehouder, directie en Ontwikkelbedrijfs Spoorzone i.v.m. LVVP-projecten 'troubleshooting' uitvoering bereikbaarheidsprojecten en -processen Project- en risk management consultant i.o.v. projectdirectie Maasvlakte 2 / Havenbedrijf Rotterdam: Doorlichting project- en risicobeheerspraktijk van Projectorganisatie Maasvlakte 2 Verkenning Kritieke Succesfactoren project- en risicomanagement PMV Procesmanager transport en logistiek i.o.v. Connekt, uitgevoerd namens Boer & Croon, stimuleringsimpuls gemeentelijke participatie duurzame stedelijke logistiek 3

4 Faciliteren samenwerking gemeente Amsterdam, bedrijfsleven en winkeliers op het gebied van duurzame stedelijke distributie Voorbereiding Letter of Intent en PvA Lean & Green-opgave Construerend onderhandelen met stakeholders (Amsterdam, TLN/EVO, e.d Procesleider risicomanagementplan Tender N33 uitgevoerd i.o.v. Boer & Croon Begeleiding proces van totstandkoming van het risicomanagementplan N33 Opstellen initiële risicoinventarisatie volgens RISMAN-methodiek Projectmanager A4 Delft-Schiedam i.o.v. gemeente Schiedam, afdeling Programma s & Projecten: Bestuurlijke voorbereiding zienswijzenprocedure Ontwerp-Tracébesluit Processturing in- en externe stakeholders, waaronder B&W, RWS en IODSpartners Opstellen bestuursovereenkomst / Convenant Integrale (gebieds)ontwikkeling Delft-Schiedam i.v.m. (landelijke) inrichtingsmaatregelen a.g.v. de aanleg van de A4-Delft Schiedam Interim-manager afdeling Ruimtelijke Inrichting en Mobiliteit i.o.v. gemeente Leidschendam-Voorburg Opdrachtgeversschap Haalbaarheidsstudie Ondertunneling Utrechtsebaanzone Implementatie projectmatig werken d.m.v. training en competentieontwikkeling medewerkers afdeling Ruimte en Projectbureau Professionalisering Opdrachtgevers-Opdrachtnemersschap Initiëren en afwikkelen problematisch P-dossier incl. mediation en beroep Kwartiermaker i.o.v. de samenwerkingspartners Maasvlakte2 / DCMR (totale uitvoeringsbudget 1,5 mio): Kwartiermaken Eénloket Convenant Visie en Vertrouwen; procesorganisatie Monitoringsrapportage; procesontwerp bundeling/bewerking monitoringsinformatie Bemiddelen bij en ontwikkelen van functionele, inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden Alliantiemanagement MV2-partners (LNV, V&W, VROM, Provincie Z-Holland, gemeente R dam, Havenbedrijf R dam NV, Stadsregio Rotterdam) Plv. projectdirecteur/directiesecretaris Maasvlakte2 i.o.v. gemeente Rotterdam, Projectmanagementbureau ds+v/obr: Agendaprogrammering in- en externe opdrachtgevers en stakeholders (bestuurders, directieteam PMR, provincie Z-Holland, NGO s, e.d.) Beleidsinitiatie Euro6-milieuzonering, Overeenkomst Luchtkwaliteit, Gevoeligheidsanalyse modal split Voorbereiding institutionalisering Tafel van Borging (follow-up convenant Visie en Vertrouwen met natuur- en milieuorganisaties, VNO-NCW, Deltalinq en provincie Zuid-Holland) in samenwerking met de projectdirectie van PMV Interim-hoofd bureau Strategie en Kenniseconomie, i.o.v. de directie Beleid van de provincie Zuid-Holland Opdrachtgevers- en opdrachtnemersschap diverse beleidsstrategische opgaven Algemeen bureaumanagement Succesvol initiëren en afwikkelen outplacement-procedure medewerker 4

5 Interim-hoofd afdeling Ruimte Wonen en Bereikbaarheid (100 fte) i.o.v. de directie Beleid van de provincie Noord-Holland Algemeen management en voorbereiding en begeleiding reorganisatie (Doen) ontwikkelen project- en procesmatige competenties (toolkit Projectmatig werken) inclusief professionalisering OG-ON Hoofd bureau Strategische Beleidsontwikkeling en Hoofd Bureau Backoffice (38 fte) in opdracht van de provincie Noord-Holland Opdrachtgevers- en opdrachtnemersschap diverse beleidsstrategische opgaven Professionalisering Projectmatig werken en OG-ON Aansturing pool van management-assistentes Januari 2002 september 2002: Crisismanager Dossier Stichting Kinderopvang (SKOV) i.o.v. het college van B&W portefeuillehouder Welzijn, gemeente Velsen Contractuele en bestuurlijke besluitvorming saneringsplan SKOV Onderhandelen Raad van Toezicht en directie Stichting over leningsovereenkomst en saneringsplan; opstellen overeenkomst Draagvlak creëren gemeenteraad Verkenning regionale schaalvergroting kinderopvang Januari 2002 juni 2002: Interim-manager Onderwijs, Sport en Welzijn i.o.v. gemeente Leiderdorp Operationeel leidinggeven Verkenning schaalvergroting lokale zorg- en welzijnsinstellingen Implementatie afdelingsplan 2002; opstellen AP 2003 Coaching individuele medewerkers; begeleiding outplacement Mei 2001 december 2001, Interim-manager Welzijn, Onderwijs en Sport i.o.v. de gemeente Velsen Crisismanagement dreigend faillissement SKOVelsen Verzelfstandigingstraject: outsourcing business unit Openbaar Onderwijs; HR-aspecten en sociaal plan Sturing op output uitvoering Wet inburgering allochtonen Individuele coaching en professionalisering medewerkers : Managementadviseur Project Mainportontwikkeling Rotterdam : Managementadviseur Bouwconsortium Ministerie V&W, NS en DHV : Bestuursadviseur Regeringsstandpunt 2e ECW-advies / Projectmanager Uitvoeringsprogramma M.e.r : Projectleiding/projectmanagement DHV Milieu en Infrastructuur waaronder de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming HSL : Projectleiding diverse m.e.r.-procedures (SCMO-TNO) OPLEIDING, VORMING, TRAINING (Post)doctorale opleidingen Master Strategic Risk Management, The Hague University, Academy for Masters and Professional Courses; thesis: De risicobeheerssystematiek van best practice Maasvlakte Master Management Consultancy (MMC/CMC), VU, Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde; Mediation in een politiek-bestuurlijke omgeving 5

6 EPCEM (UvA, VU, RUL, UvW), Master Environmental Policy and Management (MEM); thesis integraal waterbeheer Juridische Bestuurswetenschappen (drs), UvA; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; thesis Intergemeentelijke samenwerking Vorming en training (onder meer): dgs Practicum Reflectie, 6-dgs training Essentials Psychosynthese 2008 Risicomanagement in projecten, Twynstra Gudde Management Ontwikkeling en Persoonlijk Leiderschap Interventietechnieken voor Organisatieadviseurs (RINO), Persoonlijk leiderschap, Train-de-trainermodules (Bureau Zuidema); Groepsdynamica / Groepsontwikkeling, De persoon van de trainer Div. trainingen/opleidingen DHV-trainingsprogramma, waaronder projectmanagement (Twynstra Gudde); LIDMAATSCHAPPEN: Orde van Organisatieadviseurs (gecertificeerd CMC), Genootschap voor risicomanagement PUBLICATIES: 1. T. Bor-Reijinga en D. Korf, De risicobeheerssystematiek van Projectorganisatie Maasvlakte 2, in: Tijdschrift Controlling nr. 1/2, jan-feb T. Bor-Reijinga en G. v.d. Kolk, De ontwikkeling van risicobewust handelen, in Tijdschrift Controlling, nr 5, mei T. Bor-Reijinga en G. v.d. Kolk, Risicobewust handelen en de persoon van de professional, in Tijdschrift Controlling nr. 9, september 2013 (publicatie a.s.) 4. T. Bor-Reijinga en G. v.d. Kolk, Risicobewust handelen met SPIRIT, de operationalisatie van Risk Readiness als competentieset, in Tijdschrift Controlling nr. 10, oktober 2013 (onder redactie) 5. Handboek Risk Readiness, ofwel hoe effectief kunnen soft controls zijn, managementpublicatie onder redactie, verwachte publicatiedatum begin 2014 VRIJETIJDSBESTEDING: wandelen, lezen, duiken 6

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Profiel. Ontwikkeling. Werkgevers & rollen. Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Suzanne van Hulten Woonplaats: Amsterdam Geboortejaar: 1973 Profiel Profiel adviseur: positief en energiek, mens- en resultaatgericht, analytisch en integraal

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten.

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Profiel Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de organisatie tot stand komt door een aanpak

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam : Werf, van der Voornamen : Haye Frans Geboortedatum en plaats : 14 februari 1957, Grouw Adres : Marco Pololaan 19 Woonplaats : 3603 GA Maarssen Telefoon : 0346

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: drs. Lieke A.M. Thijssen MMC Geboortedatum: 6 mei 1967 Adres: Julianalaan 133, 3722 GH Bilthoven Telefoon: +31 6 24553799 Email: lieke@leiderschapshuis.nl Website:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

curriculum vitae Petrus Postma

curriculum vitae Petrus Postma curriculum vitae Petrus Postma Bouwen aan vertrouwen, daar draait het bij Petrus om. Zo legt hij het fundament voor projecten en business cases. Naam (ir.) Petrus Postma Geboortedatum 21 september 1978

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie.

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie. CURRICULUM VITAE van Rob Kool (1956), PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS. :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 :hansvanhees@klinc.me

Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS. :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 :hansvanhees@klinc.me Curriculum vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS naam :Hans van Hees Geboortedatum :17 juli 1969 Telefoon :0162-522877 E-mail :hansvanhees@klinc.me Nationaliteit :Nederlandse PROFIEL Ervaren interim-manager en adviseur

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020 6647227 / 0653830319

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen Harm Hermant Verbindende Manager met 25 jaar ervaring in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en in het professionaliseren van lijn- en projectorganisaties. Heb sterke affiniteit met het publiek/private

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM Curriculum vitae Willem van Dalen MFM naam Willem van Dalen nationaliteit Nederlandse woonplaats Rotterdam geboorteplaats Rotterdam telefoon 06-29 59 80 34 geboren 1 april 1965 e-mail welkom@willemvandalen.com

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Werkervaring. Curriculum Vitae. Roeleven. Duko. ir. 06-17236225. Nederlandse

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Werkervaring. Curriculum Vitae. Roeleven. Duko. ir. 06-17236225. Nederlandse Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam Roeleven Voornamen Titel Telefoonnummer Nationaliteit Duko ir. 06-17236225 Nederlandse Geboortedatum 24 februari 1966 Opleiding Algemeen: 1978-1984 V.W.O.

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987)

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987) Personalia Naam Jaap W. Kooij Geboortedatum 28 februari 1963 Adres Meindert Hobbemastraat 17, 2102 BH Heemstede Telefoon +31 (0)6 51 522 588 E-mail jaap@kooij.org Website www.kooij.org Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie