De wijk gaat voor duurzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wijk gaat voor duurzaam"

Transcriptie

1 De wijk gaat voor duurzaam wijkprojectplan duurzaamheid Camminghaburen Wijkpanel Camminghaburen Leeeuwarden, 17 februari 2012

2 Voorwoord Alles is tot nu toe zo vanzelfsprekend: een knopje om en we hebben licht, we kunnen wassen, koken, TV kijken en we hebben aangename warmte in huis. We weten niet beter of dat is normaal. Veel mensen denken dat dat altijd zo zal blijven. Maar dat is niet zo. Vlak bij huis, in Frankrijk, is het al zo dat mensen geregeld het bericht krijgen van de overheid, wilt u alstublieft in de komende dagen weinig energie verbruiken ; niet wassen, niet elektrisch drogen en u beperken in handelingen die veel stroom kosten. Reizen we iets verder de wereld in dan wordt er oorlog gevoerd. Spanningen die vaak mede veroorzaakt worden door de olievoorraden die daar liggen. Te komen aan voldoende (schone) energie is door de snelle toename in de wereldbevolking een enorm groot probleem. De verandering in de opwekking van energie, van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energieopwekking, geldt als één van de belangrijkste wereldthema s van dit moment omdat de olie- en gasvoorraden in deze eeuw opraken en omdat het milieu ernstig aangetast wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Omdat de begrippen duurzaam en duurzaamheid zo vaak genoemd worden, eerst een korte toelichting. Het begrip duurzaamheid is een begrip dat stamt uit de biologie; de ecologie om precieser te zijn. Het gaat er bij duurzaamheid om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet wezenlijk worden aangetast. Een voorbeeld: aan visgronden en bossen mag je, wanneer je als mens duurzaam wilt handelen, niet méér vis of hout onttrekken aan het milieu dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij komt. Deze respectvolle omgang betekent dat ook toekomstige generaties van deze gebruiksruimte gebruik kunnen blijven maken. Dat is duurzaam; bestendig, voortdurend, onveranderlijk, standvastig. Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde vitale aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. De oerstap (de overstap) naar duurzame energie biedt kansen. Kansen om mensen samen te brengen en samen te laten werken rondom een gezamenlijk doel, een doel wat ons en de generaties na ons allemaal betreft. Namelijk het terugdringen van de winning en gebruik van schadelijke fossiele brandstoffen en de transitie 1 naar duurzame, schone energie mogelijk te gaan maken. Op een duurzame manier omgaan met de aarde vergt een bijzonder inlevingsvermogen en soms nieuwe omgangsvormen van mensen en organisaties. Het is dan ook aan ons om onze maatschappij in te richten tot een duurzame, gezonde en vitale maatschappij; in evenwicht met de natuur, economisch in balans en sociaal betrokken. Actieve deelname van burgers en bedrijven is daarvoor cruciaal. 1 Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. In dit hoofdstuk de verandering in de opwekking van energie. Van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energieopwekking. Met behulp van zon, wind, aardwarmte, biomassa, zee etc / fkm mkm PAGINA 2

3 Bij de centrale overheid is een trend ingezet de verantwoordelijkheden meer en meer bij de burgers en het bedrijfsleven (terug) te leggen. Zo was het motto van het kabinet in 2003: Meedoen, meer werk, en minder regels In 2006 was het motto: Terughoudend en zorgvuldig En het motto van het kabinet Rutten van nu is: Vrijheid en verantwoordelijkheid Actief investeren in een duurzame transitie vindt door de centrale overheid nauwelijks plaats. De overheid nodigt wel private initiatieven uit om met plannen te komen, zij wil in enkele gevallen partijen bij elkaar brengen maar wil niet zelf financieel bijdragen. Subsidies op het gebied van duurzame ontwikkelingen zijn veelal ingetrokken en/of sterk gereduceerd. Ook wordt meer overgelaten aan provinciale en gemeentelijke initiatieven die ook maar mondjesmaat van de grond komen. De overgrote meerderheid aan subsidies (iets waaraan wij allen bijdragen) gaat naar initiatieven voor fossiele brandstoffen. Zij staat niet in verhouding tot de problemen die aangepakt moeten worden. Wil de transitie naar duurzame energie binnen de termijnen die de politiek van de daken roept überhaubt tot stand komen dan ligt de oplossing niet bij de politiek maar bij de burgers en bedrijven zelf. De plannen voor de wijk Camminghaburen die aan de gemeente Leeuwarden zijn voorgelegd om de wijk energieneutraal te gaan sluiten aan bij de beleidsvisie van de gemeente zelf op het gebied van duurzaamheid en bieden een nieuw interessant perspectief namelijk die van de actieve burger. De wethouder mevrouw Diks, en haar op dit beleid adviserende ambtenaren, spreken zich sinds eind 2010 sympathiek uit over de plannen, maar reageren terughoudend. De aanvankelijk toegezegde financiele ondersteuning blijft vooralsnog uit 2. Er heerst een afwachtende houding. Wat gaan de burgers doen? Wat is wijsheid? Moeten wij ons niet gaan aansluiten bij grote, landelijke opererende partijen? Organisaties in de wijk zelf zijn actiever. Het wijkpanel van Camminghaburen ziet duurzame energie als motor voor een veilige, schone en gezonde samenleving en verwacht dat het onderwerp ook een positieve impuls kan geven aan een grotere sociale, milieutechnische en economische verbondenheid in de wijk. Zij heeft het thema voor de komende vier jaar op haar agenda geplaatst. De werkgroep Kerkelijk Leeuwarden Duurzaam heeft in november 2010 een beleidsplan voor het thema duurzaamheid vastgesteld. Het beleidsplan is gebaseerd op het beleidsplan van kerk in actie Kerk in de wereld = werk aan de wereld. De werkgroep hierover: Vanuit het christelijk geloof is duurzaamheid verbonden met de Bijbelse visie op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Deze visie ontspringt in de Bijbel aan de verwondering over de schepping en de dankbaarheid voor de aarde, als een plek waar het goed kan zijn om te leven. We moeten ons realiseren dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen. De doelstelling van de werkgroep bestaat uit het bewust maken van de kerkelijke gemeenten en hun leden in Leeuwarden en Goutum, van het feit dat we als kerkmensen een Bijbelse opdracht hebben als het gaat om duurzaamheid en het vorm en inhoud geven aan en het verbinden van bestaande initiatieven voor het bevorderen van duurzaamheid van de eigen gemeente en wijk. 2 Er is een bijdrage van door de gemeente verstrekt aan het Wijkpanel om plannen vorm te geven aan de hand waarvan gekeken zal worden of er een grotere bijdrage zal volgen. Een aanvankelijke toezegging wordt betwist / fkm mkm PAGINA 3

4 Omdat de steun van de overheid in financiele zin vooralsnog uitblijft, zoeken wij steun bij mensen die dit idee mee willen vormgeven en willen investeren. Er ligt nu een plan om aandelen uit te geven om een organisatie op te richten die de transitie via duurzame energie mogelijk maakt. Wij hopen van harte dat er voldoende mensen bereid zullen zijn mee te bouwen aan een samenwerking voor de transitie naar een duurzame samenleving. Dit wijkplan om awareness van de bewoners in de wijk tot stand te brengen is in opdracht van het Wijkpanel Camminghaburen geschreven en bedoeld als mogelijke start van een transitie naar duurzame energie. Het Wijkpanel Camminghaburen Opstellers en bedenkers van dit plan, Marion en Frits Klein Meulekamp / fkm mkm PAGINA 4

5 1. Hoofdlijn 1.1 Plannen op een kruispunt We staan op een kruispunt. Het kruispunt van een enorm toenemende vraag naar energie en de uitputting van fossiele brandstoffen van met name olie en gas rond het jaar Dit brengt wereldwijd grote spanning met zich mee. Het is noodzakelijk om hierop nu te anticiperen door een doorbraak te realiseren in de transitie naar duurzame energie. Grote energiebedrijven staan niet te popelen bij een transitie naar duurzaamheid. Slechts enkele maatschappijen promoten duurzaamheid. Heel langzaam komt je meer aandacht voor duurzaamheid voornamelijk gestimuleerd doordat meer burgers zelf meer aandacht gaan geven aan duurzaamheid. Initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden genomen door kleine, lokale en regionale samenwerking van mensen met een ideaal. Bijvoorbeeld Texel en Ameland. Een ideaal van een schone omgeving met schone duurzame, zelfopgewekte energie en een samenleving met respect voor elkaar en de aarde waarop wij leven. Het inslaan van een nieuwe weg waarbij burgers, organisaties en bedrijven besluiten deze transitie mogelijk te gaan maken is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Er is een beetje moed, goede wil en organisatietalent voor nodig. Eigenlijk komt het neer op: de handen ineen slaan. Het idee maar ook de uitwerking om een goede start te maken met de omslag naar duurzame energie is vrij eenvoudig en staat in dit stappenplan beschreven. In het kort komt het op het volgende neer: Stappenplan 1. bewustwording (awareness) van de noodzaak van duurzame energie 2. kijken wat er leeft onder de bewoners en het enthousiasmeren van samenwerking 3. transitie; het duurzaam opwekken van energie in de wijk en haar directe omgeving 1. Bewustwording Bewustwording is de 1 e stap. Hiervoor is een wijkprojectplan duurzaamheid en een begroting opgesteld met een groot aantal actiepunten. Zie paragraaf 1.2. Het hier beschreven plan waarvoor financiële hulp gevraagd wordt aan de Gemeente Leeuwarden bestaat voornamelijk uit deze 1 e stap. Aangevuld met een enquête onder de wijkbewoners om te peilen wat er leeft op het gebied van duurzaamheid (een onderdeel van stap 2). 2. Wat leeft er onder de bewoners en op zoek naar vormen van samenwerking Kijken wat er leeft onder de bewoners en het enthousiasmeren van mensen om samen te werken is de tweede stap in het plan. Vooral veel aandacht voor het verzamelen van wensen en ideeen en mogelijkheden voor samenwerking en bundeling ervan zal in deze in deze fase plaaats moeten vinden. Eén idee is dat de samenwerking kan bestaan uit het gezamenlijk inkopen van energie. De meeste energiemaatschappijen zijn inkoopbedrijven die op de wereldhandelsmarkt hun energie inkopen. Sommige bedrijven staan ervoor open om bij hen, op grotere schaal, energie in te kopen waarop korting gegeven wordt. Om dit mogelijk te maken moet er een organisatie komen die de krachten bundelt en de inkoop regelt voor haar leden. Een organisatie voor duurzame energie. Dit plan is eenvoudig en effectief. Door in het groot in te kopen -voor een grote groep huishoudens en bedrijven- kan er geld bespaard worden. Deze besparing per huishouden cq bedrijf is niet bijzonder groot -de inkoopmarges zijn klein- maar groot genoeg om bij een bepaald aantal klanten een eigen organisatie te bekostigen en om na enkele jaren / fkm mkm PAGINA 5

6 sparen te kunnen investeren in duurzaamheid in de eigen regio. Bijvoorbeeld door de aanschaf van apparatuur zoals zonnepanelen om in de eigen regio duurzame energie op te wekken. Of bioraffinage voor methaan productie bij boeren in de directe omgeving. De nieuwe energie organisatie kan vormen van duurzaam opgewekte energie gaan leveren aan anderen. Dit is onder andere denkbaar bij verenigingsgebouwen die niet continue in gebruik zijn maar wel continue energie opwekken. 3. Transitie. Door op deze wijze te werken (via het bottom up proces) kan de transitie naar duurzame energie mogelijk gemaakt worden door burgers, organisatie en bedrijven zelf, die zich hiervoor verenigen. Op die manier wordt én het milieu gespaard én de kosten van energie teruggebracht maar ook wordt in de eigen regio tastbaar gemaakt hoe je er met elkaar voor zorgdraagt je eigen regio te verduurzamen. Een transitie bewerkstelligen door, voor en met elkaar. Analoog aan de samenwerking in de middeleeuwen voor de bouw van terpen en dijken. Toen voor een droge en veilige omgeving, nu voor een schone en sociale omgeving. Zo laat je zien wat je met elkaar kunt bereiken door de handen ineen te slaan. Integer en beschaafd. 1.2 De noodzaak van awareness Een deel van de mensen is zich inmiddels bewust hoe belangrijk het is om de samenleving te gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld door schone, duurzame energie te gebruiken. Een aantal mensen is om die reden bijvoorbeeld aangesloten bij de energieleverancier Greenchoice. Een enkeling (nog geen 1%) heeft meegedaan met de aanschaf van zonnepanelen via initiatieven als Urgenda. Maar dit deel is nog veruit in de minderheid. De noodzaak van transitie naar een duurzame samenleving is op (sociaal) wetenschapelijke grondslag aanwezig maar de awareness van deze noodzaak in de samenleving kennelijk nog niet. Gebruik van fossiele brandstoffen is een vanzelfsprekendheid geworden. Een vanzelfsprekendheid die niet één twee drie is weg te nemen. De belangrijkste redenen voor de noodzaak van energietransitie zijn: de fossiele brandstoffen raken uitgeput (de meeste schattingen liggen voor olie en gas rond het jaar 2050) er is steeds meer energie nodig zijn; de vraag naar energie neemt zeer snel toe 3 door krapte van fossiele brandstoffen in de markt zullen de prijzen verder zullen stijgen wanneer de energieprijzen stijgen, stijgen daarmee de vaste lasten. Vooral bij de kleinverdieners zal dat extra hard aankomen. De kans bestaat dat hierdoor mensen in de problemen kunnen raken gezondheidsaspecten; fijnstof bij verbranding van fossiele brandstoffen is schadelijk voor de volksgezondheid en de consequenties van de CO 2 uitstoot wordt door vele wetenschappers als rampzalig gezien door o.a. onbetrouwbare en instabiele regeringen in de productie en/of transportlanden zijn de prijzen slecht voorspelbaar en zal de prijsdruk op fossiele brandstoffen op onverwachte momenten hoog tot zeer hoog 4 zijn 3 met name door de groei in welvaart in India met 1,1 miljard inwoners en China met 1,3 miljard inwoners, is de vraag naar energie enorm 4 De onrust in Egypte in januari 2011 zorgde ervoor dat de olieprijs binnen 1 week ruim boven de $ 100,00 uitsteeg. De hoogste prijs sinds september Weliswaar produceert Egypte zelf bijna geen olie, maar het land beheert wel het Suezkanaal. Dat is de belangrijkste scheepsroute voor olietankers. Dagelijks worden bijna twee miljoen vaten olie door het kanaal vervoerd. Bron: NOS, Robeco / fkm mkm PAGINA 6

7 het is niet ondenkbaar dat indien we te lang wachten met de overstap naar duurzame energie er conflicten gaan ontstaan in de wereld. Dit moeten we te allen tijde zien te voorkomen iedereen gebruikt energie, het is van ons allemaal, daarom is het belangrijk een sociaal systeem te gaan hanteren, bij voorkeur te beginnen in de eigen regio waar mensen voor en met elkaar samenwerken Naast het milieuaspect zijn ook de sociale aspecten bijzonder belangrijke beweegredenen om een dergelijk plan te realiseren. Het is een vorm van samenwerking die de regio zowel sociaal als ook economisch versterkt. Dit kan als voorbeeld dienen voor anderen. Wanneer je in de eigen regio energie gaat opwekken hoeft er minder energie uit het buitenland aangekocht te worden. Dit versterkt de economie in de eigen regio. Er is dus ook een belangrijk regionaal economisch aspect aan deze vorm van duurzame ontwikkeling. In plaats van energie aan te schaffen bij grote meestal in buitenlandse handen zijnde bedrijven kan dat voortaan ook in de eigen regio. De energie komt dan bijvoorbeeld via de eigen energieorganisatie van de eigen vereniging (bijvoorbeeld via zonnepanelen op verenigingsgebouwen; scholen, kerken, voetbalverenigingen enz) of van agrarische bedrijven. Mestraffinage bijvoorbeeld (het maken van biogas uit koeienmest) is naast zonne-energie een andere, in ontwikkeling zijnde, mogelijkheid om duurzame kringlopen te maken dicht bij huis. Het gas kan dan betrokken worden bij veeboeren uit de omgeving. Eén kubieke meter mest kan circa 18 tot 20 kubieke meter biogas opleveren wat gebruikt kan worden om op te koken of om auto s op te laten rijden. Werken aan duurzaamheid werkt op drie belangrijke tereinen: milieu, economie en sociale gemeenschap. 1.3 Het idee: lokaal-sociale energie transitie naar een duurzame samenleving Wil deze transitie slagen dan zal er een tendens bij de bevolking moeten gaan ontstaan om de energieproblematiek die op ons afkomt ook zelf ter hand te gaan nemen en met elkaar op te lossen. Onafhankelijk van de bestaande grote bedrijven en de centrale overheid. Er moet een organisatie komen die dit vorm gaat geven. Met een transparente en gewetensvolle opzet. Een organisatie met de missie: de transitie (overgang) naar schone duurzame energie en daarmee een duurzame samenleving vorm te geven. Investeren in de eigen regio door de opbouw van een sociale verbondenheid rondom duurzame energie -in een periode van toenemende werkeloosheid-, is niet alleen een nobel streven maar ook hard nodig. Het is een unieke kans die zich nu voordoet. De start van een zorgzame organsatie die mensen verenigt en die gericht is op ontwikkelingen op de langere termijn is van groot belang. De oerstap 5, de transitie naar duurzame energie, kan en zou nu gestart moeten worden. Daar is niet veel voor nodig! Een beetje goede wil, ondersteuning, vertrouwen en samenwerking. Een netwerk van mensen die elkaar op dit terrein tegemoet willen treden en elkaar hierin willen ondersteunen. Een groep mensen die het voortouw willen nemen en laten zien dat het anders kan. Mensen die met elkaar dezelfde idealen nastreven. Samen ben je immers sterk, samen kan je heel veel. De kans voor burgers en bedrijven elkaar de hand te reiken is ook een kans te laten zien in welke samenleving je wilt wonen. Een groene evolutie met respect voor elkaar en de aarde waarop wij leven. Dicht bij huis beginnen met de mensen die je al kent is het plan. 5 Frylân stapt oer (Friesland stapt over) wordt genoemd in het programmaplan duurzame energie van PS van Friesland / fkm mkm PAGINA 7

8 2. Wijkproject duurzaamheid in Camminghaburen 2.1 Programma van bewustwording Er is eerst een analyse gemaakt van de mogelijke invalshoeken en aanknopingspunten die de gemeenschapszin voor duurzaamheid in Camminghaburen kunnen entameren. Met als start een programma van bewustwording. Een inventarisatie hiervan is in schema 1. weergegeven. Voor de 1 e stap van het plan (het onderdeel awarenesss) wordt hulp van de Gemeente Leeuwarden gevraagd. Camminghaburen is de grootse wijk van Leeuwarden zowel qua oppervlakte als qua inwonersaantal. Het is logisch daar te starten en indien dit succesvol blijkt om de ideeen over te dragen aan andere wijken en dorpen in de stad. De opgedane ervaringen kunnen gebruikt worden als voorbeeld van communityvorming voor andere gemeenschappen en regio s die dit ook willen. Het Wijkpanel Camminghaburen is hier op kleine schaal al mee gestart door andere wijken en dorpen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en met het geven van informatie op verzoek. Het einddoel is om een groot netwerk te realiseren van mensen met hetzelfde doel. Het met elkaar vormgeven van een schone, duurzame regio en elkaar te informeren hierover. 2.2 Samenvatiing demografie van de Wijk Camminghaburen In Camminghaburen wonen ruim mensen in ruim woningen. Er wonen relatief veel gezinnen in Camminghaburen en relatief weinig alleenstaanden. Het overgrote deel van de woningen bestaat uit koopwoningen. De wijk is ruim en groen opgezet, bezit een winkelcentrum, een park en heeft veel speelgelegenheden. In de wijk bevindt zich een gezondheidscentrum met verschillende huisartsenpraktijken, een apotheek en een consultatiebureau en een pedicure. Daarnaast zijn er verschillende fysiotherapie praktijken en is er een tandartsenpraktijk. Maatschappelijk werk is in de wijk aanwezig. Kinderopvang, Peuterspeelzalen en een gastouderbureau. Met ingang van februari 2012 kent de wijk ook een steunpunt voor dienstverlening, een werkervaringsproject opgezet door een middelbare school. Camminghaburen is een kinderrijke wijk. Er bevinden zich vier reguliere basisscholen. Via de scholen kunnen veel kinderen en daarmee gezinnen bereikt worden. In Camminghaburen wordt ook veel gesport en zijn sportverenigingen in en vlak bij de wijk. Er is een actieve kerkelijke gemeente die zich op veel terreinen inzet in de wijk. Ook op het gebied van duurzaamheid. De wijkfeesten in het winkelcentrum die meestal jaarlijks door de winkeliersvereniging worden georganiseerd, worden druk bezocht. Camminghaburen is ook een zeer kunstrijke wijk, er is een kunstroute voor de wijk gemaakt. Camminghaburen bezit een groot multifunctioneel centrum / fkm mkm PAGINA 8

9 Schema 1. Invalshoeken/aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een wijkgerichte aanpak van een milieuplan duurzame energie Onderstaande items vormen belangrijke aanknopingspunten voor het wijkproject duurzame energie. Van hieruit zijn ideeën ontwikkeld die, als de takken van een boom geleid hebben en nog steeds leiden tot andere aanknopingspunten en contacten voor het wijkproject. In dit kader voert het te ver deze allemaal te beschrijven. Een aantal deelaspecten komen terug in het antwoord op de vraag over de begroting. 1 Invalshoek / aanknopings punt Schoolgaande kinderen Omschrijving Camminghaburen is een kinderrijke wijk en er staan vier basisscholen en een school voor bijzonder onderwijs, drie kinderopvangcentra, een gastouderbureau en buitenschoolse opvang (potentiële) organisaties v samenwerking Obs de Wielen lokatie Kingmastate Obs de Wielen lokatie Galamastins RK basisschool de Sprong Prot chr. Basisschool Dr Algraschool Prof. Grewelschool 2 Sport Er wordt veel gesport in Camminghaburen BV Sport / Scholen 3 Kerk 4 Wijk- en straatfeesten 5 Kunst 6 Dans 7 Muziek 8 Winkelcentrum 9 Multicultureel centrum 10 Wijkpark 11 Woningbezit Koopwoningen Er is een zeer actieve protestants christelijke geloofsgemeenschap in Camminghaburen die vele sociale projecten in de wijk ondersteunt. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben mensen van de Schakel een aparte werkgroep in het leven geroepen die ook contacten met anders kerken in de gemeente en landelijk onderhoud De wijkfeesten in het winkelcentrum worden goed bezocht Geregeld worden er in de wijk, wijk- en straatfeesten georganiseerd. Camminghaburen is een van de meest kunstrijke wijken van Leeuwarden. Overal staat kunst in de wijk en dit wordt door de bewoners hoog gewaardeerd. Kunst zou een invalshoek kunnen worden. (Fotografie, schilderkunst, beeldende kunst) Dans is een kunstuiting waar veel belangstelling voor bestaat; veel kinderen volgen een danscursus of zitten op streetdance of andere vormen van dans Er wonen veel muziekliefhebbers in de wijk. Er zijn veel mensen die zelf een instrument bespelen, in een band zitten, lessen volgen of muziekles geven Er is een voor de wijk een relatief groot winkelcentrum aanwezig met 2 pleinen en een brede winkelpromenade. De wijk bezit over een goed geoutilleerd en groot multifunctioneel centrum Camminghastins Camminghaburen bezit een groot centraal wijkpark met veel speelgelegenheden en waterpartijen wat volop gebruikt wordt, ook voor diverse evenementen Het eigen woningbezit: Koopwoningen. het overgrote deel van de woningen in Camminghaburen bestaat uit koopwoningen. De eigen woningbezitter is met de prot. Chr. Kerk de Schakel Werkgroep duurzaamheid Winkeliersvereniging Wijkactiviteitenplatvorm Wijkpanel / MFC / Palet Wijkverenigingen Hulpverleningsorganisatie Jongerenwerk Welzijn en Welzijn Centraal Wijkpanel; Gemeente, Kunstroute; Kunstenaars Obs de Wielen lokatie Kingmastate Obs de Wielen lokatie Galamastins RK basisschool de Sprong Prot chr. Basisschool Dr Algraschool Brede Wijk Choreografen in de wijk Individuele muziekliefhebbers en bandleden Peter Keyproductions Winkeliersvereniging Eigenaar winkelcentrumgebouwen ZDT MFC/ Palet /Wijkvereniging/Gemeente Scholen/ Zeeverkenners/ Padvinders/ BV Sport/ e.a. Eigen woningbezitter.woningenergie analyse en label.info e / fkm mkm PAGINA 9

10 12 13 Huurwoningen Enkele wijkkenmerken (demogr.) Bedrijven in de wijk 14 Vrijwilligers name geïnteresseerd in de waardevastheid c.q. toename van de waarde van het eigen woningbezit. Huurwoningen. Huurders ervaren een steeds grotere toename in de vaste lasten. Wanneer deze teruggedrongen kunnen worden is dat uitermate belangrijk vooral voor degenen met een kleine portemonnee Een duurzame woning met laag energieverbruik levert een positieve bijdrage aan beide type woningen. In het noordoosten van de wijk zijn woningen aangesloten op een oud warmtenet. Er zijn plannen deze te vernieuwen met de warmte die vrij komt bij Friesland Campina. Er wonen relatief veel gezinnen in Camminghaburen en weinig alleenstaanden Het inkomensniveau ligt plaatselijk gemiddeld hoger. Wellicht mogelijkheden voor investeringen. Veel groen o.a huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, maatschappelijk werk Uit gesprekken in de wijk blijkt dat veel inwoners bereid zijn op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan een milieuvriendelijke groene duurzame wijk / Friesland besparingsmogelijkheden.info ontwikkelingen duurzame energie in Wijkinformatiewinkel Huurders terugdringen van woonlasten Woningbouwcorporaties Woonfriesland /Elkien/Friesland Campina Essent warmtenet Eigen woningbezitter en huurder Gezondheidscentrum Makelaardij Welzijn Centraal Focus Makerlaardij Drukker Middenstand Dienstverlening Vrijwilligers 2.3 Communicatieprogramma Awareness is niet in een dag te bereiken daarom is als opzet gedacht om in één a twee maanden een grote diversiteit van activiteiten rondom duurzaamheid te organiseren met een aantal schrijfrondes (artikelen in verschillende media) daaraan voorafgaand. Daar is een professioneel communicatieprogramma voor nodig. Om dit mogelijk te maken moet veel worden voorbereid en georganiseerd. Voor een groot deel is dit proces in gang gezet door gesprekken die vanaf januari 2011 gevoerd zijn met een groot aantal mensen van bedrijven, kenniscentra en instellingen en voorbereid. Veel organisaties willen meewerken. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld / fkm mkm PAGINA 10

11 2.4 Overzicht deelplannen Uit de inventarisatie zijn plannen gemaakt om de awareness voor duurzaamheid in de wijk op de volgende manieren te entameren: A. Speciaal op duurzaamheid gerichte lessen, op de lagere scholen in Camminghaburen voor de groepen 7 en 8. B. Energiescans voor de scholen C. Een tentoonstelling D. Een demonstratie van gemaakte producten in het wijkpark/op school/winkelcentrum of MFC E. Een muziekprogramma F. Een dansprogramma G. Een radioprogramma H. Een speurtocht in de wijk I. Een energy-day/energiemarkt in het winkelcentrum met bedrijfspresentaties J. Analoge media; uitingen via wijkmagazine en webkrant, flyers en folders K. Digitale media; via internet en mobile telefonie; tweets met name voor de jeugd L. Wijkinformatiecentrum in het MFC of winkelcentrum / fkm mkm PAGINA 11

12 2.4.1 Begroting wijkmilieuproject duurzame energie Camminghaburen Ad A. Lessen duurzaamheid op de lagere scholen in Camminghaburen voor de groepen 7 en 8. Lessenpakket 10,00 per leerling. 250 leerlingen Lesmiddelen en demonstratieapparatuur via bedrijven Bouwpakket/materiaal, optioneel, Blue energy/pv via bedrijven Bezoek aan een demonstratieproject ( 90,00 per excursie) 4 scholen 360 Studentenbegeleiding NHL/Stenden ( 50 pp) totaal 10 x 500 Ad B. Energiescans voor de scholen Energiescan op de scholen (de Grontmij N.V.) Vorig jaar is overlg geweest met de Grontmij over energiescans op de vier basisscholen. Onder bepaalde voorwaarden wil de Grontmij de energiescans gratis uitvoeren. Ad C./D. Een tentoonstelling voor ouders en wijkbezoekers van gemaakte producten / tijdelijk infopunt MFC Tentoonstellingsmateriaal en eventueel huur van ruimte 800 Presentatiemiddag/ochtend (in wijkpark of op scholen) huur tafels/standjes 1 dag 400 Presentjes/prijzen voor kinderen 200 Kinderkoor zingt op de E-dag Ad E. Muziekprogramma Kinderkoor; leiding maken van muziek, schrijven van liedjes, via Keyproduction Video opnames making off productie 950 Productiekosten voor de kinder CD bij Key-Productions via het Wijkpanel Cb Deze kosten ( 3.292) worden voledig gefinancierd uit de reserveringen Wijkpbudgetten Ad F. Een dansprogramma / flashmob Dansoptreden op de E-dag schoolkinderen in winkelcentrum, choreografie, kleding/ CD/USB / huur apparatuur Videoonames van de flashmob Ad G. Een radioprogramma Drie gezinnen drie dagen zonder energie (3 x 150) 450 Informatie met drie deskundigen (3 x 50) 150 Ad H. Een speurtocht in de wijk Speurtocht via GSM en het internet mbv vrijwilligers en studenten 500 Voor zowel basisschoolleerlingen als andere geinteresseerden (GSM app) 600 Ad I. Wijkcentrum energy day, met een energiemarkt Braderie met infostands over duurzaamheid en besparingtips te financieren via LOF met hulp van de Winkeliersvereniging Energieloop (prijzen) in opvallende hesjes ism BV Sport 250 Ad J. Communicatieplan en ondersteuning Analoge communicatie ism Liwwardders Digitale media (Blog, Twitter, LinkedIn, Facebook), inrichting van accounts en begeleiding ism Bonopoly Ad K. Projectorganisatie en begeleiding Gesprekken deelnemende instanties, aquisitie, coördinatie, begeleiding en projectmanagement (Klein Meulekamp) Coördinatie scholen en bedrijven Projectplanning E-day, energiemarkt en draaiboek door Tripple H Onderzoek, evaluatie Enquête onderdeel wat leeft er in de wijk Totale geraamde kosten / fkm mkm PAGINA 12

13 2.4.2 Toelichtig wijkproject duurzaamheid Ad A/B lessen op scholen en energiescans Lesmateriaal over duurzaamheid voor basisscholen is geschreven door de Vereniging van Natuur en Milieueducatie (IVN), Wetsus en Oikos. Zij stellen dit lesmateriaal om niet ter beschikking. Het IVN en Wetsus is ook bereid om begeleiders ter beschikking te stellen. Wetsus ziet dit graag in de vorm van train de trainer zodat zij haar kennis éénmalig overdraagt aan iemand die dat voortaan op de scholen kan overdragen. Indien de NHL en Stenden het lesprogramma begeleiden en overdragen (conform het train de trainer model) bedragen de kosten hiervan Dit bedrag kon vorig jaar aan de scholen ter beschikking worden gesteld via het Masterplan Ruimte voor Talent, ruimte voor Wetenschap en Techniek. Of dit nog zo is zal onderzocht moeten worden. Verder is er contact met verschillende bedrijven opgenomen om een bijdrage te leven aan het lesprogramma op de scholen. In ruil voor aandacht en artikelen en reclame zijn verschillende bedrijven van het bedrijvenpark de Hemrik bereid een bijdrage te leveren. Dat kan in de vorm van demonstraties zijn (Electrische auto van de Fiatgarage) tot aan apparatuur (Sensor intelligence en anderen) en het verrichten van energiescans (Grontmij, onder voorwaarden). Drie van de vier bassischolen hebben in de afgelopen periode een nieuwe directeur gekregen. Hierdoor is enige vertraging in de planvorming ontstaan. Er is opnieuw contact gelegd met de directeuren van de basisscholen en de plannen worden in de komende weken opnieuw voorgelegd. Zodra erduidelijk is of het school en wijkprogramma doorgang gaat vinden zal ook opnieuw contact gezocht moeten worden met de bedrijven die destijds hun medewerking hebben toegezegd. Medewerking van de basisscholen is een duidelijk go-no go moment. Ad C/D Tentoonstelling en presentatie van gemaakte producten Een tentoonstelling en presentatie (mogelijk in het wijkpark en/of op school/mfc) van de gemaakte producten van de kinderen speelt een belangrijke rol bij de bewustwording van de ouders en andere belangstellenden. Dat hun kind intensief bezig is geweest met duurzaamheid en dat de school dit programma heeft opgenomen geeft het belang van duurzaamheid aan. Tijdens de presentatie kan de school zich profileren en kunnen mogelijke demonstratiematerialen PV systemen ed. getoond worden. Door de scholen zelf voor de gelegenheid opgericht (assisitentie van bedrijven mogelijk). Ad E/F Muziek en dansprogramma Muziek speelt in onze samenleving een belangrijke rol. Muziek verbindt. Een kinderkoor met liedjes over duurzaamheid kan een extra dimensie geven aan het wijkproject duurzaamheid. Extra leuk voor de ouders en familieleden wanneer de making off op de CD erbij staat. Tegenwoordig worden veel liedjes via het internet bekeken en liedjes in combinatie met dans op YouTube geplaatst. 1 liedje is al geschreven, 2 e me moet nog worden geschreven. De studiokosten met muziekanten omvat het leeuwendeel van de kosten die gefinancierd worden door het wijkpanel. Ook via deze weg kunnen de wijkbewoners elkaar ontmoeten. Het ligt in de bedoeling om samen met schoolkinderen in het winkelcentrum een flashmob te organiseren. Waarbij de combinatie klassieke muziek en pop zowel ouderen als kinderen zal aanspreken. Een flashmob geeft een speciale dimensie aan de dans. Het verrassingseffect van zo n dans blijft de toeschouwers bij. Op video opgenomen kan de flashmob via het internet gaan rondzingen : voor de mensen die dit lijfelijk hebben meegemaakt een herbeleving en voor anderen biedt het de mogelijkheid van herkenning en inspiratie. De video van de flashmob te laten begeleiden door teksten van het doel geven een grotere impact hieraan. Een introductie van de belanrijke rol die duurzaamheid speelt in onze samenleving en de aandacht die daarvoor gevraagd wordt. Een duidelijke bijdrage aan de awareness van de wijkbewoners op een speelse manier. En iets om trots op te zijn. Ad G/H Radioprogramma en speurtocht Een radioprogramma drie gezinnen drie dagen zonder energie moet de vanzelfsprekendheid van het gebruik van energie voor een groot deel weg kunnen nemen. Wanneer je opeens niet meer de dingen kunt doen die je graag zou willen doen of zelfs moet doen dan ga je anders denken over energie. Stel je voor dat je niet meer kunt bellen? Je hebt geen warm water meer in de douche. Je moet je buurvrouw vragen of je een paar spullen in haar koelkast mag bewaren omdat die van jou uitgeschakeld is. De kinderen kunnen niet meer op de computer spelen en hun mobieltjes niet meer gebruiken wanneer de accu leeg is. Oei, drie dagen zonder energie. De gezinnen die zich hiervoor opgeven zijn erg moedig dat ze dit experiment aan durven gaan. De radio-makers zullen de gezinnen volgen en via de ervaringen in de gezinnen inzicht geven hoe belangrijk energie is in het dagelijkse leven en dat we niet meer zonder kunnen. Hoe moet dat wanneer de energie onbetaalbaar wordt? Het belang en de vanzelfsprekendheid van het gebruik van energie zal onder het gehoor van de luisteraars duidelijk worden evenals de consequenties wanneer energie onverwacht niet meer vanzelfsprekend is / fkm mkm PAGINA 13

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie