Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak"

Transcriptie

1 Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding Achtergrond Project Lintenmanagement Afbakening projectgebied Uitgangspunten Doelstelling Functie Plan van Aanpak Leeswijzer 8 2 Uitgangssituatie in Besterdring en Korvelseweg Inleiding Analyse ruimtelijk economische structuur De ondernemers en stakeholders aan het woord De bewoners en consumenten aan het woord Consumentenenquête Burgerpanel Bewonersavonden De gemeente aan het woord Samenvatting kansen en potenties 21 3 Visie en ambitie 22 4 Projecten programma Inleiding Gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen De projectactiviteiten per thema Functioneel en economisch Ruimtelijk en fysiek Sociaal Veiligheid Communicatie Quick Wins 34 5 Organisatie en financiën Organisatie Financiën 38 Bijlage 1 Output- en impactindicatoren lintenmanagement 39 Bijlage 2 Omschrijving werkzaamheden van de lintenmanager 41 Bijlage 3 Projectbegroting 42 2

3 Managementsamenvatting Kansen en bedreigingen linten De Besterdring en de Korvelseweg zijn van oudsher belangrijke verbindingsstraten waaraan ondernemers zich met winkels of andere bedrijven vestigden omdat er veel verkeer was. Door schaalvergroting in de detailhandel, de opkomst van internetwinkelen, de toegenomen mobiliteit van de consument en de gewijzigde bevolkingsamenstelling in de wijken staat de winkelfunctie van de linten echter onder druk. Als gevolg daarvan worden de beide winkelstraten, evenals vele oudere winkelstraten in Nederlandse steden, geconfronteerd met een aantal bedreigingen, zoals leegstand, verloedering, verminderde uitstraling, versnipperd vastgoedeigendom en ongewenste bouwactiviteiten. De afstemming tussen verschillende betrokken partijen en initiatieven is een kritische factor. De Besterdring en de Korvelseweg hebben met een verrassend winkelaanbod het saaie beeld kunnen doorbreken van het uniforme winkelaanbod dat in iedere binnenstad aanwezig is. In beide straten domineren de speciaalzaken het beeld, gerund door zelfstandige ondernemers, die bovendien vaak zelf eigenaar zijn van hun pand. Lintenmanagement Het lintenmanagement heeft tot doel om in gezamenlijkheid met partijen als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente een structurele verbetering te realiseren van het economisch functioneren, de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van de Besterdring en de Korvelseweg. De lintenmanager loopt op straat rond, houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de beide linten en heeft contact met de ondernemers, eigenaren en gemeente en wanneer nodig met andere partijen. De lintenmanager draagt zorg voor het aanzwengelen van projecten en activiteiten om de linten als totaalproduct te versterken en aantrekkelijker te maken voor de consument. Context en partners lintenmanagement De lintenmanager vervult vooral een rol in de coördinatie van de dagelijkse activiteiten om zo het totaalproces in gang te brengen en te houden. De andere spelers in het lintenmanagement zijn vooral de ondernemers(verenigingen), de vastgoedeigenaren, de Kamer van Koophandel, de Ondernemers Federatie Tilburg en diverse diensten en afdelingen van de gemeente. Om tot een krachtige en samenhangende aanpak te komen hebben deze partijen zich verenigd in de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg. Het lintenmanagement bestaat daarom niet alleen uit activiteiten die door de lintenmanager worden uitgevoerd, maar deels ook uit activiteiten waarbij de verantwoordelijkheid bij andere betrokken partijen ligt, maar waarbij de lintenmanager een belangrijke stimulerende en bemiddelende rol zal spelen. Doel Plan van Aanpak Centraal in dit Plan van Aanpak staan de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de problemen in de beide winkelstraten op te lossen. Ofschoon het lintenmanagement in beginsel voor een periode van minimaal 3 jaar wordt opgestart, ligt het accent vooralsnog op het eerste uitvoeringsjaar. Dit onderdeel van het Plan van Aanpak, het zogenaamde projectenprogramma, is leidraad voor het handelen van de lintenmanager. Vertreksituatie en ambitie Het Plan van Aanpak start met een onderzoek van de huidige stand van zaken in de Besterdring en de Korvelseweg. Achtereenvolgens komen aan de orde de resultaten van een analyse van de ruimtelijk economische structuur van de beide linten en de resultaten van een ondernemersenquête in de linten. Ook komen de bewoners, de consumenten en de gemeente aan het woord. Op basis van de analyses, enquêtes en gesprekken wordt vervolgens het ambitieniveau voor de linten vastgesteld en doorvertaald in projectactiviteiten (projectenprogramma). 3

4 Projectactiviteiten In het Plan van Aanpak zijn 21 verbetermaatregelen opgenomen. Centraal in de aanpak staat dat de kwaliteit van de winkelstraten vooral wordt bepaald door de wisselwerking tussen de panden, de functies die daar in gehuisvest zijn en de mate waarin het openbare gebied het functioneren ondersteunt. De benoemde projectactiviteiten zijn: Vastleggen ontwikkelingsrichting linten Opstellen brancheprofielen voor de beide linten Ontwikkelen acquisitiebrochure Actief werven kandidaten Sluiten afspraken met eigenaren van leegstaande panden Aankoop strategisch vastgoed linten Vernieuwing weekmarkt Besterdplein Marketing/communicatieplan cultureel erfgoed Korvelseweg Verbeteren kwaliteit startende en gevestigde ondernemers Verbeteren uitstraling openbaar gebied en panden op korte termijn Parkeren Ondersteunen ondernemersverenigingen Versterken betrokkenheid vastgoedeigenaren Veilig ondernemen Opstelling en uitvoering communicatie/promotieplan Tijdelijke invulling etalages van leegstaande panden Atelierwinkels in de linten Gezamenlijke koopzondagen in de linten Vormgeven nieuw uitstallingenbeleid Verbetering inrichting etalages/winkels Quick Wins in openbaar gebied. De met het Plan van Aanpak te bereiken resultaten zijn zo SMART mogelijk gedefinieerd en opgenomen in bijlage 1. Uitgangspunten Het voorliggend Plan van Aanpak kan gelezen worden als een dringend appèl op alle organisaties en actoren in de stad om gezamenlijk aan behoud en stimulering van de dynamiek van de twee linten te werken. Het plan gaat iedereen aan, in het bijzonder iedereen die in de linten woont, werkt of er vastgoed bezit. Het plan van aanpak kan gezien worden als een belangrijk instrument voor het creëren van verantwoordelijk gedrag in het ontwikkelingsbeleid voor de twee linten. Het doorbreekt de cultuur van vrijblijvend met elkaar praten en creëert een sfeer waarin actoren serieus nadenken over de mate waarin zij zich aan elkaar willen verplichten. Het plan van aanpak is opgesteld in overleg met alle belanghebbende partijen (ondernemers, eigenaren, makelaars, consumenten, bewoners). Het traject van het tot stand komen van het plan van aanpak is aldus tevens benut om een breed draagvlak te creëren. Organisatie en financiën Het project lintenmanagement is gestart in juni 2010 en loopt tot eind De begrote kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak bedragen voor de periode in totaal (voor een specificatie van de projectbegroting zie bijlage 3). Het project ressorteert onder de portefeuillehouder Economie en Ondernemerszaken. De gemeentelijk gebiedsmanager fungeert op ambtelijk niveau als aanspreekpunt voor de lintenmanager. De lintenmanager wordt aangestuurd door de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg. 4

5 1 Inleiding Meer winkelend publiek, jonge ondernemers en mooi opgeknapte panden. Dat is waar Saskia Nieuwesteeg zich het komend half jaar voor gaat inzetten. Zij is namelijk aangetreden als de lintenmanager van de Besterdring en de Korvelseweg. Nieuwesteeg richt haar aandacht met name op de winkellinten (linten zijn wegen die van oudsher de stadsdelen van Tilburg met elkaar verbinden) en de versterking van de economische bedrijvigheid in die straten. Tilburg heeft een lintenmanager aangesteld omdat de Korvelseweg en de Besterdring onder druk staan. De manager zet zich samen met betrokken ondernemers, de Kamer van Koophandel en de gemeente in voor promotie van de verbetering van het vestigingsklimaat van die linten. De gemeente Tilburg heeft de linten in beeld gebracht in een prentbriefkaartenserie en is o.a verkrijgbaar in winkels op de Besterdring en Korvelseweg zelf. Bron: Brabantsdagblad, 22 juli Achtergrond Met deze passages uit een recent artikel uit het Brabantsdagblad kan de stemming in de Besterdring en de Korvelseweg treffend worden weergegeven. De ondernemers willen zo snel mogelijk aan de slag met de verbetering van hun winkelstraten. In de vele gesprekken die de lintenmanager in de afgelopen periode heeft gevoerd met de ondernemers in de beide linten is dit nog eens bevestigd. Het is duidelijk, dat de straten niet meer functioneren zoals in het verre verleden het geval was. De Oude Stad van Tilburg kent een uitgebreid netwerk van historische verbindingen die organisch zijn gegroeid en de basis vormen van waaruit dit stadsdeel zich verder heeft ontwikkeld. Deze straten, die bekend staan als de linten, vormen een web dat vanuit de binnenstad uitwaaiert naar de randen van de (oude) stad. In de huidige situatie kan een tweetal type linten onderscheiden worden: de bedrijvige linten en de rustige linten. Bedrijvige linten kenmerken zich door een sterke menging van functies (wonen, winkels, horeca en bedrijven), een hoog voorzieningenniveau en een dynamisch karakter. De rustige linten zijn veel meer verworden tot normale woonstraten zoals we die ook in latere uitbreidingen in de Oude Stad kennen. De Besterdring en de Korvelseweg zijn duidelijke voorbeelden van bedrijvige linten. De bedrijvige linten zijn van oudsher belangrijke verbindingstraten waaraan ondernemers winkels of andere bedrijven begonnen omdat er veel verkeer was. Ondanks de aanwezigheid van andere bedrijven bepalen winkels veelal het beeld dat mensen van de linten hebben. Maar juist de winkelfunctie is kwetsbaar voor landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. Door onder andere schaalvergroting in de detailhandel, de opkomst van internetwinkelen, de toegenomen mobiliteit van de consument en de gewijzigde bevolkingsamenstelling in de wijken staan de linten in hun huidige vorm onder druk. Er zijn winkels verdwenen en er is leegstand ontstaan. Deze ontwikkelingen maken een heroriëntatie op de positie van de linten noodzakelijk. Om grip te krijgen op de ontwikkelingen hebben de gemeente Tilburg en de Kamer van Koophandel in samenwerking met de Ondernemers Federatie Tilburg in 2008 door het adviesbureau BRO onderzoek laten doen naar het economisch functioneren van de linten. 5

6 Opvallende constatering uit dat onderzoek is dat de linten voor de Tilburgse economie nog steeds erg belangrijk zijn. Circa 10% van de werkgelegenheid in Tilburg concentreert zich aan de bedrijvige linten. Van het aantal winkels is ongeveer 21% gevestigd aan een van de bedrijvige linten. Dit betreft 17% van het winkelvloeroppervlak van Tilburg. In het onderzoeksrapport stelt BRO voor om de bedrijvige linten Besterdring, Korvelseweg, Piusstraat en het noordelijk deel van de Goirkestraat aan te wijzen als de detailhandelslinten en daarvoor een gericht stimuleringsbeleid te voeren. BRO doet de aanbeveling om als onderdeel van het stimuleringsbeleid onder andere straatmanagement in te voeren. Ook worden diverse maatregelen voorgesteld die met name door een straatmanager zouden moeten worden opgepakt. Gedacht kan worden aan het verenigen van makelaars en eigenaren, het opknappen van panden, de invulling van vrijkomende en leegstaande panden, behouden bestaande bedrijvigheid en het ondersteunen en adviseren van de ondernemersorganisaties in de linten. In september 2009 heeft de gemeente de handschoen opgepakt. In de nota Promotie Linten Oude Stad geeft de gemeente concrete handreikingen voor de toekomst van de linten. Het uitvoeren van een experiment met straatmanagement vormt één van de acties voor Het gaat om een experiment van voorlopig een half jaar dat zich richt op de Besterdring en de Korvelseweg. De Kamer van Koophandel, de Ondernemers Federatie Tilburg, de gemeente Tilburg, de Ondernemersvereniging Korvel Vooruit en de Winkeliersvereniging Den Besterd hebben zich verenigd in de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg en zijn gezamenlijk aan de slag gegaan om aan het experiment invulling te geven. De lintenmanager is op 15 juni 2010 met haar werkzaamheden gestart. 1.2 Project Lintenmanagement De Besterdring en de Korvelseweg worden geconfronteerd met een aantal problemen, die typerend zijn voor oudere winkelstraten in de grote steden in Nederland. Aan de orde zijn overwoekering van de winkelfunctie door andere functies, negatieve uitstraling horeca-aanbod, matige branchering, verdeeld eigendom en concurrerende winkelontwikkelingen. Juist dit soort straten heeft met een verrassend winkelaanbod het saaie beeld kunnen doorbreken van het uniforme winkelaanbod dat in iedere binnenstad aanwezig is. Het rapport van BRO geeft aan, dat in de verouderde winkelgebieden een structuur ontbreekt om op een effectieve wijze de problemen aan te pakken. De vele partijen in dit soort winkelgebieden zijn afzonderlijk niet staat om een proces van achteruitgang te stuiten c.q. een verbetering van een winkelgebied in gang te zetten. Het ontbreken van financiële middelen, marktkennis, slagvaardigheid, kennis en expertise en afstemming met andere activiteiten ligt hier veelal aan ten grondslag. Het opzetten van een publiek privaat samenwerkingsverband in de vorm van lintenmanagement is een middel om doelstellingen en strategieën (= verbetering winkelgebied) gemeenschappelijk te maken en krachten te bundelen. Lintenmanagement is geen wondermiddel. Om veranderingen in het voorzieningenaanbod te realiseren is een termijn van meerdere jaren nodig. De intentie is daarom om van het lintenmanagement een continue aanpak te maken. In dit projectvoorstel wordt in eerste instantie uitgegaan van een projectperiode van 3½ jaar. Na afloop van deze periode worden de behaalde resultaten geëvalueerd en vindt besluitvorming over het vervolg van het lintenmanagement plaats. 6

7 1.3 Afbakening projectgebied Met het oog op de beperkte beschikbaarheid van middelen heeft het gemeentebestuur bij wijze van experiment gekozen voor een geconcentreerde inzet van deze middelen voor de bedrijvige linten Besterdring en Korvelseweg. Vooralsnog vormen deze twee winkelgebieden het werkgebied van het lintenmanagement. Tot het winkelgebied Besterdring worden behalve de Besterdring ook het Besterdplein en het NSplein gerekend. Onder het winkelgebied Korvelseweg vallen naast de Korvelseweg tevens de Laarstraat, het Korvelplein, het Sint Annaplein en de Zomerstraat. Indien in het vervolg wordt gesproken over de Besterdring resp. de Korvelseweg worden deze winkelgebieden bedoeld. 1.4 Uitgangspunten De belangrijkste uitgangspunten voor het project zijn: Het project heeft een looptijd van juni 2010 tot eind In een op te stellen plan van aanpak worden de door het lintenmanagement uit te voeren meerjarenactiviteiten nader omschreven. Het plan van aanpak wordt opgesteld in overleg met de belanghebbende partijen (ondernemers, eigenaren, makelaars, consumenten etc.). Het plan van aanpak is eind december 2010 gereed. Het plan van aanpak houdt rekening met de eigenheid van de beide linten; daar waar deze eigenheid om een aparte benadering vraagt komt dit in het plan van aanpak tot uitdrukking. Het traject van het tot stand komen van het plan van aanpak wordt tevens benut om daarvoor draagvlak te creëren bij de aan de linten gevestigde ondernemers. In het plan van aanpak worden de meerjarenactiviteiten gekoppeld aan: o de te bereiken resultaten, die uiteraard SMART zijn o een trekker van de activiteit o de betrokken partijen o instrumenten o planning en looptijd Een nulmeting moet de beginsituatie van het project duidelijk in beeld brengen. De lintenmanager stelt ieder jaar een activiteitenplan op. In dit Plan van Aanpak ligt het accent op de activiteiten voor het eerste jaar. Het project valt onder de portefeuillehouder Economie en Ondernemerszaken. Gebiedsmanager P. van Esch is ambtelijk opdrachtgever. De lintenmanager wordt aangestuurd door de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg. 1.5 Doelstelling lintenmanagement Het lintenmanagement heeft tot doel om in gezamenlijkheid met partijen als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente een structurele verbetering te realiseren van het economisch functioneren, de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van de Besterdring en de Korvelseweg. De focus van het samenwerkingsverband ligt op de versterking van de economische positie van de linten. Bij het lintenmanagement gaat het primair om de partijen die investeren in de linten. Dat zijn de gemeente (in de openbare ruimte), de vastgoedeigenaren (in de panden) en de ondernemers (als gebruikers van de panden). Ook de bewoners van de linten hebben belang bij goed functionerende linten. Goed 7

8 lintenmanagement houdt rekening met deze belangen. De bewoners worden daar waar mogelijk betrokken via vooroverleg. 1.6 Functie Plan van Aanpak In het Plan van Aanpak staan de projectactiviteiten in hun onderlinge samenhang en de te behalen (meetbare) resultaten centraal. Ofschoon het lintenmanagement in beginsel voor een periode van minimaal 3 à 5 jaar wordt opgestart, ligt het accent vooralsnog op het eerste uitvoeringsjaar. Dit onderdeel van het Plan van Aanpak, het zogenaamde projectenprogramma, is leidraad voor het handelen van de lintenmanager. Zij is verantwoordelijk voor de voortgang en eventuele aanpassing van dit programma. 1.7 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken in de Besterdring en de Korvelseweg beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde de resultaten van een analyse van de ruimtelijk economische structuur van de beide linten en de resultaten van de ondernemersenquête in de linten. Ook komen de bewoners, de consumenten en de gemeente aan het woord. Op basis van de analyses en enquêtes wordt in hoofdstuk 3 vervolgens een ontwikkelingvisie voor de linten geformuleerd. In hoofdstuk 4 worden de visie en ambities vertaald en uitgewerkt in projectactiviteiten (projectenprogramma). Hoofdstuk 5 tenslotte is gewijd aan de organisatorische en financiële aspecten van de voorgestelde aanpak. Historische opname van de Besterdring Historische opname van de Korvelseweg 8

9 2 Uitgangssituatie in de Besterdring en de Korvelseweg 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie in de Besterdring en de Korvelseweg met als doel de sterke en zwakke kanten van de beide linten helder in beeld te brengen. Op basis van de uit de inventarisatie naar voren komende kansen en dilemma s kan vervolgens een visie en ambitie voor de linten worden vastgesteld. Duidelijk wordt dan waaraan gewerkt moet worden en welke acties ondernomen moeten worden. De inventarisatie van de bestaande situatie biedt tevens het referentiekader om tussentijds de voortgang van het project en na afloop de resultaten van het lintenmanagement te kunnen meten. Daartoe wordt een monitor ontwikkeld die eenvoudig herhaald kan worden. De benodigde informatie om de vertreksituatie in de linten vast te leggen is verkregen door het uitvoeren van verschillende onderzoeken: 1. een analyse van de ruimtelijk economische structuur van de twee linten op basis van onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan. 2. een ondernemersenquête welke in september 2010 is uitgezet. In de enquête staat de waardering van het vestigingsklimaat in de linten centraal. 3. een consumentenonderzoek dat in mei 2006 heeft plaatsgevonden 4. een onderzoek naar de linten dat de gemeente in 2007 onder het Burgerpanel heeft uitgevoerd 5. een interactieve informatiebijeenkomst met de stakeholders in november Analyse ruimtelijk economische structuur Hierna wordt door middel van profielschetsen de situatie voor ieder lint afzonderlijk in beeld gebracht. De analyses zijn gebaseerd op rapporten en nota s welke de laatste jaren over de linten in de Oude Stad zijn verschenen. De belangrijkste informatiebronnen in dit kader zijn: Onderzoek naar het economisch perspectief van de linten (BRO, oktober 2008) HBD-kansenkaart Besterdring (HBD, mei 2009) HBD-kansenkaart Korvelseweg (HBD, april 2010) Nota Linten in de Oude Stad, een leidraad Nota Promotie Linten Oude Stad Notitie Dynamiek van de bedrijvige linten 9

10 Factsheet Besterdring (Besterdring, Besterdplein en NS-plein) Voorzieningenaanbod Aantal Voorzieningen % Aantal Voorzieningen Winkels 61 43% Overige functies 77 55% Leegstand 2 2% Totaal % Winkelaanbod Aantal winkels Winkelvloeroppervlak Boodschappen doen Winkelen Laagfrequent kopen Totaal Overige functies Aantal overige functies % Aantal overige functies Horeca 17 22% Productiebedrijven en groothandel 21 27% Zakelijke dienstverlening en verhuur 29 38% onderwijs, maatsch., soc-cul. en overheidsdiensten 10 13% Totaal % Bron: BRO Onderzoek naar het economisch perspectief van de linten,

11 Besterdring Besterdring, Besterdplein en NS-plein Voorzieningenaanbod Het voorzieningenaanbod toont een sterke mix van vooral publieksgerichte bedrijven: winkels, (dag)horeca, dienstverlening en publiekverzorgend ambacht wisselen elkaar af. Het aantal allochtone ondernemers in de Besterd is geringer dan in de Korvelseweg. In de afgelopen 15 jaar is het aantal winkels nauwelijks gewijzigd en schommelt rond de 60. Het aantal horecazaken stabiliseert zich rond de 15 à 20 vestigingen. Het aantal productiebedrijven/groothandel nam in de laatste 15 jaar toe van 13 naar 21. Het aantal bedrijven in de commerciële diensverlening steeg van 16 naar 29 en het aantal voorzieningen in de sector overheid, onderwijs, maatschappelijke, sociale en culturele diensten nam toe van 6 naar 10. Winkelaanbod De Besterd functioneert als een sterk wijkwinkelcentrum. Het winkelaanbod is zeer divers met enkele belangrijke trekkers, zoals twee supermarkten en een aantal landelijk bekende filiaalbedrijven. Van het aantal aanwezige winkels richt 25% zich op boodschappen doen (dagelijkse artikelen), 15% op laagfrequente aankopen (met accent op wonen) en 60% op vergelijkend winkelen. In de laatste sector telt de Besterd veel kleinschalige speciaalzaken (mode, luxe artikelen en vrije tijd). Autobereikbaarheid en parkeren Met name voor de detailhandel is de bereikbaarheid van groot belang. Over het algemeen wordt deze door zowel de bezoekers als door de ondernemers als goed ervaren. De invoering van betaald parkeren heeft er toe geleid dat langparkeerders geweerd worden en er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor winkelbezoek. De Besterdring telt circa auto s per dag. Hoge snelheid van autoverkeer leidt tot gevoelens van onveiligheid. Routing en openbaar gebied De Besterd vormt een lang lint met verspreide winkelvestigingen en andere vormen van bedrijvigheid. Het voorzieningenfront vertoont op veel plaatsen grote gaten. Dit maakt, naast de functionele diversiteit, dat de Besterd niet meer aandoet als één geheel. De supermarkten liggen ver uit het hart van het winkelgebied. De weg is te breed voor winkelgebied en de oversteekbaarheid is slecht De aankleding van de openbare ruimte is niet bij de tijd. De straatverlichting is sfeerloos, de trottoirs zijn verouderd en aan de westzijde te smal. De lege vlakte tussen de Besterd en de Cityring zet de relatie met de binnenstad onder druk. Knelpunten Functioneel o Verpaupering van panden o Verhuisplannen reeds lang gevestigde winkeliers o Afnemende bevolking in de wijk, kleinere huishoudens o Afnemende belangstelling zelfstandig ondernemersschap o Versnipperd eigendom, geen gezamenlijke visie o Organisatiegraad ondernemers is laag Ruimtelijk o Te lang lint, geen aaneengesloten voorzieningenfront meer o Parkeermogelijkheden aan de krappe kant o Inrichting openbare ruimte (wegprofiel, bestrating, verlichting) o Amorfe aansluiting van de Besterdring op de Cityring Perspectief en Potenties Diversiteit en sterke menging van functies Concentratie van winkels tussen Lange Nieuwstraat en Schaepmanstraat Supermarkten naar de koppen van dit nieuwe winkelgebied Verbetering samenwerking met ambulante handel (regionale weekmarkt) 11

12 Factsheet Korvelseweg (Laarstraat, Korvelplein, Korvelseweg, Sint Annaplein en Zomerstraat) Voorzieningenaanbod Aantal Voorzieningen % Aantal Voorzieningen Winkels 62 39% Overige functies 85 53% Leegstand 14 8% Totaal % Winkelaanbod Aantal winkels Winkelvloeroppervlak Boodschappen doen Winkelen Laagfrequent kopen Totaal Overige functies Aantal overige functies % Aantal overige functies Horeca 10 12% Productiebedrijven en groothandel 22 25% Zakelijke dienstverlening en verhuur 33 39% onderwijs, maatsch., soc-cul. en overheidsdiensten 20 24% Totaal % Bron: BRO Onderzoek naar het economisch perspectief van de linten,

13 Korvelseweg Laarstraat, Korvelplein, Korvelseweg, Sint Annaplein en Zomerstraat Voorzieningenaanbod Het voorzieningenaanbod is heel divers. Winkels, horeca en overige activiteiten zijn door elkaar gevestigd. In het gebied staan tamelijk veel panden leeg. Aan de Korvelseweg hebben zich in vergelijking met de Besterd veel allochtone ondernemers gevestigd. Het aantal horecazaken liep in de afgelopen 15 jaar enigszins terug (van 14 naar 10). Het aantal productiebedrijven/groothandel stabiliseert zich rond de 20 à 25, het aantal bedrijven in de commerciële diensverlening nam de afgelopen 15 jaar toe van ruim 20 naar 33 en het aantal voorzieningen in de sector overheid, onderwijs, maatschappelijke, sociale en culturele diensten nam enigszins af. Winkelaanbod De Korvelseweg heeft een bijzondere positie in de Tilburgse winkelstructuur. Het is het sterkste winkellint in Oud Zuid. In het winkelcentrum wisselen gerenommeerde winkelbedrijven en starters elkaar af. Het is als wijkwinkelcentrum gericht op een breed publiek; het winkelaanbod heeft een zeer gemengd karakter. Op de Korvelseweg kan men terecht voor de boodschappen (dagelijkse artikelen, 30% van het aantal winkels), voor laagfrequente aankopen (vooral artikelen voor in en om het huis, 20% van het aantal winkels) en om te winkelen (mode in ruime zin, 50% van het aantal winkels). In de Korvelseweg is een aantal belangrijke trekkers gevestigd, nl. een viertal supermarkten en een aantal andere, landelijk bekende filiaalbedrijven. Autobereikbaarheid en parkeren Met name voor de detailhandel is de bereikbaarheid van groot belang. Over het algemeen wordt deze door zowel de bezoekers als door de ondernemers als goed ervaren. De invoering van betaald parkeren heeft er toe geleid dat langparkeerders geweerd worden en er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor winkelbezoek. Dagelijks passeren hier à motorvoertuigen. Routing De Korvelseweg vormt een lang lint met verspreid daaraan diverse winkelvestigingen en andere vormen van bedrijvigheid. Delen met een sterke bedrijfsactiviteit wisselen met delen met een minder sterke bedrijfsactiviteit. Door de langgerekte structuur functioneert de Korvelseweg niet als een samenhangend gebied. Ruim 40% van de bezoekers brengt tegelijkertijd met de Korvelseweg een bezoek aan de binnenstad. De Korvelseweg heeft daarmee een duidelijke functie als aanrijroute/aanloopstraat richting binnenstad. Knelpunten Functioneel o Leegstand en verpaupering o Verhuisplannen reeds lang gevestigde winkeliers o Afnemende bevolking in de wijk, kleinere huishoudens o Afnemende belangstelling zelfstandig ondernemersschap o Versnipperd eigendom, geen gezamenlijke visie Ruimtelijk o Langgerekt o Geen aaneengesloten voorzieningenfront (meer) o Nauwelijks mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen o Weinig groen Perspectief en Potenties Diversiteit en sterke menging van functies Concentratie van winkels in dagelijkse artikelen rondom de supermarkten Non-foodwinkels, ook starters, kunnen in de hele straat terecht Creëren van startermilieus 13

14 2.3 De ondernemers en stakeholders aan het woord Om een beeld te krijgen van wat er bij de ondernemers zelf leeft is in september 2010 persoonlijk bij alle ondernemers van de beide linten een enquête afgeleverd en ook weer opgehaald. Ook de pandeigenaren en de betrokken makelaars hebben de enquête toegestuurd gekregen en zijn zoveel mogelijk nagebeld met hetzelfde doel, namelijk betrokkenheid en samenwerking in de linten te vergroten. De resultaten van de enquête zijn op 2 november 2010 uitgebreid bediscussieerd tijdens een bijeenkomst met alle stakeholders. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het profiel van de ondernemers en op de mening die zij hebben over de linten. Het gaat er daarbij met name om wat de ondernemers goed en minder goed vinden aan de linten, wat de kernkwaliteiten zijn en hoe die in de markt kunnen worden gezet. Response enquête Van de 144 ondernemers hebben 137 ondernemers (circa 95%) de enquête ingevuld. Bedrijfspand Ongeveer 42% van de ondernemers is zelf eigenaar van het pand. Dat is erg hoog vergeleken bijvoorbeeld met de binnenstad. Het merendeel van de bedrijfspanden is in handen van particuliere verhuurders. Vestigingsjaren Circa 10% van de ondernemers is korter dan 1 jaar gevestigd in de straat. Ruim 25% is tussen de 1 en 5 jaar ondernemer in de straat, terwijl 65 % al langer dan 5 jaar aan de Korvelseweg of Besterdring zit. Omzetontwikkeling Aan de ondernemers is gevraagd hoe de omzetontwikkeling in de afgelopen 2 jaar was. Een derde van de ondernemers beoordeelde de omzetontwikkeling als negatief, 42% had een neutraal oordeel. Een kwart van de ondernemers was positief gestemd over de omzetontwikkeling. Voor de komende 2 jaren verwacht bijna de helft van de ondernemers een positieve ontwikkeling van de omzet en slechts 10 % een negatieve ontwikkeling; 40% heeft een neutrale verwachting omtrent de omzetontwikkeling. Geconcludeerd kan worden, dat bij de ondernemers de overtuiging leeft, dat de slechte tijden voorbij zijn en in de toekomst op de linten een goede boterham te verdienen valt. Kwaliteitsbeeld linten Aan de ondernemers is de vraag voorgelegd welke beschrijvingen men passend vindt voor hun lint. De volgende aspecten van de linten scoren bij de ondernemers hoog: o straat voor dagelijkse boodschappen o levendige straat o straat met aparte winkels o straat met speciaalzaken. De ondernemers aan de Korvelseweg noemen ook historische straat en historische verbindingsweg als belangrijk kenmerk. Volgend op de beschrijving van de linten is gevraagd met welke zaken men de linten positief zou kunnen promoten. Opvallend in de antwoorden is, dat de ondernemers aan de Besterdring het met name in promotie, reclame en evenementen zoeken en de ondernemers aan de Korvelseweg het meer zoeken in de eigen kwaliteiten van de straat zoals de sfeer, meer groen of het historisch karakter. Uiteraard speelt daarbij een rol, dat de ondernemers op de Korvelseweg reeds enkele jaren geleden gestart zijn met gezamenlijke promotieactiviteiten. 14

15 Promotieactiviteiten Met een open vraag is aan partijen gevraagd wat zij zelf zouden kunnen doen om het lint te promoten. Opvallend vaak zoekt men de verantwoording bij zichzelf. Vakkennis, service, individuele reclame, het schoonhouden van het eigen pand en de omgeving scoren hoog. Conclusie kan zijn, dat het op ondernemersniveau wel goed zit op de linten en dat verbetering in het economisch functioneren dus niet zozeer bij de individuele ondernemers moet worden gezocht, maar in samenwerking tussen de ondernemers onderling en met andere belanghebbenden op de linten. Unique selling points Met een volgende open vraag is aan partijen gevraagd om zelf unieke kwaliteiten te benoemen waarmee de linten positief op de kaart kunnen worden gezet. Op beide linten scoren hier zeer hoog: o de diversiteit van het winkelaanbod o de aanwezigheid van speciaalzaken met deskundige en betrokken ondernemers. Daarnaast worden per lint enkele thema s genoemd waarmee de straat zich verder kan profileren. Voor de Besterdring zijn dat: o de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid o de verbinding met het centrum o de weekmarkt. Voor de Korvelseweg worden als onderscheidende thema s genoemd: o de multiculturele samenstelling van het winkelaanbod o de historische uitstraling van de straat o het verblijf van Vincent van Gogh. Samenwerking Hoe belangrijk is het dat de diverse partijen samenwerken voor een goede toekomst van de linten? De samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en makelaars scoort in beide linten hoog: 7,8 Randvoorwaarden voor economisch functioneren Aan de ondernemers is gevraagd welke aspecten voor henzelf als ondernemer in de straat belangrijk zijn (keuze uit 14 items). De volgende aspecten scoren bij de ondernemers het hoogst: o bereikbaarheid van de straat: 9,2 o parkeergelegenheid in de straat: 9,0 o sociale veiligheid in de straat: 8,9 o verkeersveiligheid in de straat: 8,8 o diversiteit van het winkelaanbod: 8,4 o imago van de straat: 8,4 Verhuurbaarheid panden Aan de makelaars is gevraagd hoe zij de verhuurbaarheid van de panden inschatten. Zij zijn positiever over de verhuurbaarheid van kleine panden(< 70 m²) dan die van grotere panden. Volgens sommigen verdient het daarom aanbeveling, dat ontwikkelaars alleen nog bouwplannen aan de linten realiseren waarin kleine commerciële ruimten zijn opgenomen. Er zijn echter ook partijen die juist grote panden zien als kans voor de toekomst. Hierin kunnen immers grootschalige (filiaal)bedrijven hun plek vinden die consumenten trekken en die daardoor meer kansen bieden voor kleinere omliggende speciaalzaken. De meerderheid van de stakeholders is van mening, dat ook hier diversiteit voorop moet staan en dat de ontwikkelingen aan de markt moeten worden overgelaten. De markt vraagt om flexibiliteit met maatwerk. 15

16 Tijdens de bijeenkomst met de stakeholders werd specifiek aandacht gevraagd voor de volgende punten die niet als zodanig in de enquête aan de orde kwamen: de noodzaak van een consequent en eenduidig aanschrijvingstraject van de gemeente jegens panden met achterstallig onderhoud; het sneller afhandelen van vergunningaanvragen voor nieuwbouw en verbouwingen; de bescherming van het historisch karakter van de Korvelseweg door middel van regelgeving (bijvoorbeeld d.m.v. het instrument beschermd stadgezicht) dan wel door stimulering d.m.v. verleidende maatwerkovereenkomsten bij bouwplannen waardoor de dynamiek in het ontwikkelingsproces niet wordt geblokkeerd; de onduidelijkheden in het bestaande parkeerregime aan de Besterdring en Besterdplein (in het noordelijk deel van de ring is het parkeren gratis, aan de rest van de ring geldt betaald parkeren van uur, op het Besterdplein van uur, terwijl bij het NS-plein plaatsen zijn gereserveerd voor vergunninghouders); voor de weekmarkt op het Besterdplein is een sterke kwaliteitsimpuls noodzakelijk, mogelijk te realiseren via de opzet van een markt nieuwe-stijl die op een commerciële manier wordt gerund; in verband met het concept Stop en Shop van de Korvelseweg is het gewenst om het parkeren aan deze straat het eerste kwartier gratis te maken; bij wegwerkzaamheden aan de linten of in de aanvoerstraten daar naartoe dient bestemmingsverkeer tijdig door informatieborden geïnformeerd te worden; brede instemming van de aanwezigen met de mededeling van de gemeente, dat in de nieuwe Structuurvisie Linten de regelgeving met betrekking tot de verplichte invulling van de plinten van nieuwbouwpanden met commerciële ruimten komt te vervallen. 2.4 De bewoners en consumenten aan het woord Consumentenenquête In mei 2006 heeft het adviesbureau BRO een telefonisch consumentenonderzoek gehouden, waarmee inzicht in het koopgedrag van de inwoners van de gemeente Tilburg is verkregen. In totaal zijn 717 huishoudens geïnterviewd. Het onderzoek geeft op het niveau van de gemeente resultaten met een betrouwbaarheid van 95% bij een afwijking van maximaal 5%. Op het niveau van de stadsdelen en individuele winkelgebieden ligt de betrouwbaarheid enigszins lager. Dagelijkse boodschappen De wijkwinkelcentra Heijhoef en het Wagnerplein zijn de centra waar door de Tilburgse consument het meeste wordt besteed aan dagelijkse artikelen. In de top tien winkelgebieden (zie hieronder) nemen de Korvelseweg en de Besterdring een achtste resp. tiende plaats in. Tilburgers doen hun dagelijkse boodschappen graag dicht bij huis. Nabijheid is veruit de voornaamste reden om voor een winkelcentrum te kiezen. Daarnaast spelen kwaliteit, gemak en prijs een belangrijke rol. Niet-dagelijkse artikelen Voor de niet-dagelijkse artikelen gaat 63% van de Tilburgers naar het centrum. Verder zijn ook de grotere wijkwinkelcentra belangrijke aankoopplaatsen. Westermarkt scoort erg goed. De Korvelseweg is minder in trek voor de niet-dagelijkse aankopen, de Besterdring nog minder. Voor de niet-dagelijkse aankopen zijn de argumenten voor de keuze van een winkelgebied meer divers dan voor de dagelijkse sector. Nabijheid is nog steeds de belangrijkste reden, maar ook aspecten als keuzemogelijkheden, gemak, sfeer, bereikbaarheid en kwaliteit van de winkels spelen een rol. 16

17 Top 10 winkelgebieden (bestedingen consumenten) Dagelijkse artikelen Niet-dagelijkse artikelen 1 Heijhoef 1 Tilburg-centrum 2 Wagnerplein 2 Westermarkt 3 Tilburg-centrum 3 Heijhoef 4 Bart van Peltplein 4 Wagnerplein 5 Jan Heijnsstraat 5 Waalwijk-centrum 6 Westermarkt 6 Berkel-Enschot Centrum 7 Broekhovenseweg 7 Woonboulevard Leyparc 8 Korvelseweg 8 Elders in Nederland 9 Berkel-Enschot Centrum 9 Udenhout-centrum 10 Besterdring/Veldhovenring 10 Korvelseweg Bron: BRO Detailhandelsstructuurvisie, 2006 De wijkwinkelcentra worden over het algemeen goed beoordeeld, met een rapportcijfer 7 of 8. In de volgende tabel zijn niet alleen de beoordelingen voor de Besterdring en de Korvelseweg weergegeven, maar ter vergelijking ook die van de andere wijkwinkelcentra in Tilburg. Enkele uitschietende waarden zijn: De Besterdring en het Wagnerplein krijgen gemiddeld de hoogste waardering van de Tilburgse consumenten. De Korvelseweg krijgt een matige beoordeling van de autoparkeergelegenheid en het aantal en de kwaliteit van horecagelegenheden. Alle andere aspecten worden goed beoordeeld. Beoordeling wijkwinkelcentra Korvelseweg Besterdring Wagnerplein Heijhoef Westermarkt BartPeltplein Paletplein De kwaliteit van de 7,1 8,0 7,7 7,5 7,4 7,1 7,0 winkels Het prijsniveau van de winkels 7,1 7,0 7,4 7,1 7,0 7,3 6,8 De variëteit in het aangeboden assortiment 6,6 7,5 7,5 7,1 7,1 6,8 6,8 De totale sfeer/gezelligheid van het centrum 7,0 7,0 7,4 7,1 7,1 6,4 6,6 De inrichting van het centrum 6,7 7,0 7,3 6,9 7,0 6,4 6,9 De autobereikbaarheid van het centrum 6,6 7,0 8,0 7,1 7,3 7,2 7,5 De autoparkeergelegenheid van het centrum 6,4 7,0 7,9 6,7 7,2 6,8 6,8 De kwaliteit van de horeca in het centrum 5,2 7,0 7,2 7,2 6,5 5,8 6,6 Het aantal horecazaken 5,6 7,0 7,1 6,0 6,2 5,4 6,2 Algemeen oordeel over het centrum 6,9 7,5 7,6 7,2 7,2 6,9 7,1 Bron: BRO Detailhandelsstructuurvisie,

18 2.4.2 Burgerpanel In oktober 2007 is door de gemeente Tilburg onder het Burgerpanel een onderzoek naar de linten in Tilburg uitgevoerd. In totaal werd aan panelleden een aantal vragen voorgelegd. De response bedroeg circa 55%. Hoewel de uitkomsten niet specifiek over de Korvelseweg en de Besterdring gaan, geeft het onderzoek wel een duidelijk beeld van hoe de Tilburgers over de linten denken en wat er veranderd zou moeten worden. Aan de leden van het panel werd onder meer de vraag gesteld welke de belangrijkste aandachtspunten waren. Als belangrijkste punt van aandacht voor de straat (keuze uit 20 items) wordt veruit het vaakst het behoud van het historisch karakter van de straat genoemd (29%), gevolgd door verkeersveiligheid (11%). De andere items scoren onder 10%. Bij 9 van de 12 straten vindt men behoud van het historisch karakter van de straat het belangrijkste punt. In de St. Josephstraat scoort dit zeer hoog. In de Koestraat is het belangrijkste punt de leefbaarheid. Bij de Korvelseweg en de Oerlesestraat is het de verkeersveiligheid. Als belangrijkste punt van aandacht in de straat genoemd (5% of meer) behoud historisch karakter van de straat 29 verkeersveiligheid 11 verkeersdrukte in de straat 8 leefbaarheid 7 sociale veiligheid 's avonds en s nachts 7 het aantal bomen in de straat 6 doorstroming van het verkeer 6 staat van onderhoud van de panden 5 Bron: Burgerpanel, oktober Bewonersavonden Begin 2010 is tijdens een tweetal door de gemeente georganiseerde bewonersavonden voor de Besterdring resp. de Korvelseweg uitvoerig gebrainstormd over wensen, suggesties en tips vanuit de bewoners voor de aanpak van de linten. Van elk onderwerp is samen met de aanwezigen bepaald op welke agenda (3 stuks) het thuishoort: a. korte termijn (redelijk direct beïnvloedbaar) b. langere termijn (structuurvisie, wet en regelgeving, etc.) c. overige (zaken die niet direct te classificeren zijn onder a of b). De onderwerpen waar de bewoners tijdens deze avonden specifieke wensen en suggesties voor aandroegen zijn als volgt samen te vatten: 18

19 Besterdring Korte termijn 1. Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid Leegstand, verloedering, verpaupering Diversiteit aanbod, eenzijdig winkelaanbod (kappers en snackbars) Parkeerbeleid, laden lossen Openbare ruimte Kermis Uitstraling (winkels, verlichting en reclameuitingen) Veiligheid (uitgaanspubliek, sociale veiligheid en verkeerssnelheid) 2. Promotie van de linten Promotie van highlights en bijzondere ondernemingen Karakteristieke panden/plekken Suggestie "lintencafé" (communicatie). 3. Rollen Verbinden, communiceren Aanpakken, activeren, aanjagen en stimuleren Signaleren en onderzoeken Langere termijn 1. Openbare ruimte Verlichting Materiaal Profiel Veiligheid Vergroening Bereikbaarheid Laden en lossen 2. Historische panden Aandacht voor historische en karakteristieke panden Korvelseweg Korte termijn 1. Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid Sociale controle, graffiti, vernielingen,leegstand en verloedering Het aanspreken van elkaar op genoemde punten. Begeleiden van mensen die bij verbouwing rekening willen houden met het karakter van panden door hen te verwijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn (beter) Benutten van hetgeen er is Aanlichten monumentale panden en wijzen op subsidiemogelijkheid. 2. Promotie van de linten Zichtbaarheid vergroten, toegankelijk maken van bijzondere plekken aan de linten "juweeltjes". Linten actief uitdragen (extern en binnen organisaties) Structureel overleg en communicatie met bewoners en ondernemers organiseren Promotie gericht op nieuwe bewoners en ondernemers. Actief ondersteunen van nieuwe bewoners en ondernemers. Suggestie: virtuele informatie op mobiele telefoon (Culturele) activiteiten organiseren; suggestie lintencafé Burgerinitiatieven stimuleren en honoreren zoals een kiosk op het Korvelplein 3. Rollen: Communiceren, verbinden, enthousiasmeren Initiëren, regisseren, aansturen, aanjagen Doorverwijzen, begeleiden Langere termijn 1. Openbare ruimte Inrichting openbare ruimte ontrommelen. Fietssuggestiestroken en fluisterasfalt. Groen waar mogelijk en bestaand groen waar mogelijk meer betrekken. Kunst en kiosk; 2. Historische panden. Kijken wat er gedaan kan worden met beeldbepalende historische panden; zo mogelijk een beschermde status geven ingeval van dreigende afbraak 19

20 3. Stedenbouw en wonen Diversiteit: wonen aan de straat, functies aan de straat, wonen boven winkels Hoogbouw/bouwregime (hoe hoog/breed/diep mag je bouwen?) Concentreren winkelgebied: winkel- en woongebied aan het lint Detailhandelsbeleid Stimuleren bijzondere (winkel-)aanbod: ateliers/broedplaatsen Niet te nauw denken maar verbinden met ontwikkelingen van de Spoorzone en centrum Overige Handhaving: verkeerssnelheid en overlast stappubliek Vandalisme en verpaupering Graffitibeleid Parkeerbeleid aanscherpen Winkeltijden Foute/onduidelijke horeca en winkels Beleid beperking kamerbewoning Detailhandelsbeleid Horecabeleid Veiligheidurgentiegebied: leefbaarheid, handhaving en sociale veiligheid Suggestie subsidiemogelijkheden Mooi Nederland 3. Stedenbouw en wonen. Variatie straatbeeld. Gevels en wanden, maar ook maximale bouwhoogten; behoud en nieuwbouw in een stijl die erbij past Suggestie: prijsvraag uitschrijven of beloning uitloven voor een mooi ontwerp of geslaagde renovatie. Variatie wonen (centrum stedelijk woonmilieu) starters, jonge gezinnen, ouderen, enz grootschalig en kleinschalig (passend op specifieke locatie) Aandacht voor combinatie wonen / winkels Vernieuwen welstandsnota. 4. Parkeren Een duidelijke koppeling leggen tussen appartementen en parkeerplaats onder het appartement Beleid, regulering en aandacht voor Buurtparkeren Overige Beleid studenten / kamerbewoning (i.v.m. uitstraling) Beheer: o.a. lichtmasten sneller repareren (duurt nu 2,5 maand i.v.m. leveringsproblemen van een bepaald onderdeel) Handhaving : monumenten, aanschrijven verloedering, parkeren Verkeersveiligheid (snelheid) vooral s nachts, en m.n. het gedrag van taxichauffeurs. 2.5 De gemeente aan het woord De laatste drie jaren heeft de gemeente meerdere publieke debatten over de linten gevoerd en met vele belanghebbenden aan tafel gezeten. De roep alom om nieuw beleid voor de linten heeft geleid tot diepgaande onderzoeken op het gebied van economie, monumenten, stedenbouw, verkeer en volkshuisvesting. Zoals al eerder aan bod gekomen worden de linten onderscheiden in bedrijvige linten en rustige linten, waarbij met name voor de bedrijvige linten integraal beleid gevoerd gaat worden. De bedrijvige linten zijn multifunctionele gebieden waar commercie, cultuur, sociaal en wonen elkaar ontmoeten. Tegenstrijdige belangen en gebrek aan samenwerking kunnen volgens de gemeente gemakkelijk leiden tot conflicten. Het project lintenmanagement staat voor een integrale benadering van de bedrijvige linten Besterdring en Korvelseweg vanuit één gezamenlijke visie. Bij de uitvoering van het project lintenmanagement spreekt de gemeente het maatschappelijk veld nadrukkelijk aan. Het voorliggend Plan van Aanpak kan gelezen worden als een dringend appèl op 20

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren Westwijk - Amstelveen Winkelen, Wonen & Parkeren Westijk Amstelveen WINKELS 2 Inhoudsopgave 3 Amstelveen... 4 De Wijk... 7 Het Winkelcentrum... 8 Het Plan... 11 Winkelinformatie... 12 Impressies... 14

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.1807 RIS 164932 PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de detailhandelsnota (rv 112) de ambitie is neergelegd

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2012.9 RIS 250206 BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : S. Meinsma Voorstel aan de raad Onderwerp : Detailhandel Structuurvisie

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025 4 juli 2015 ? Zes betrokken inwoners van Heeze te weten: Annemiek Ciska Lieke Kees Peter Ron Wat is WAAROM? mogelijke negatieve veranderingen in ons dorp positief uitgewerkt kunnen worden door onderling

Nadere informatie

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Presentatie bijeenkomst met Stichting Vrienden van de stad Groningen 13 oktober 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Presentatie Bijeenkomst met Vrienden van de stad Presentatie

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Toekomst detailhandel Deventer

Toekomst detailhandel Deventer Toekomst detailhandel Deventer Binnenstadsavond 10 december Theo van Raaij, adviseur economie Gemeente Deventer Winnaars en verliezers Wanneer is de detailhandel kwetsbaar? Wanneer heeft de detailhandel

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Bewoners Enquête Apeldoorn Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Response overzicht NoordWest heeft 33020 inwoners Schatting aantal voordeuren: 10.000 Totaal ingeleverd 1293 enquêtes = +/- 13%

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

openbare ruimte centrum kerkrade

openbare ruimte centrum kerkrade openbare ruimte centrum kerkrade Nieuwe inrichting geeft centrum weer een herkenbare en aantrekkelijke uitstraling Markt 1927 situatie na herinrichting Openbare ruimte centrum Kerkrade Nieuwe inrichting

Nadere informatie

Reactie concept detailhandelsbeleid Amsterdam

Reactie concept detailhandelsbeleid Amsterdam Vereniging Amsterdam City p/a De Beurs van Berlage Damrak 355 1012 ZJ Amsterdam 18 augustus 2017 Reactie concept detailhandelsbeleid Amsterdam 2018-2022 Vereniging Amsterdam City reageert op het concept

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Detailhandel in Nederland

Detailhandel in Nederland Planbureau voor de Leefomgeving De wetenschap van het winkelen Randstad Koopstromonderzoek Haarlem, 8 februari 2017 www.pbl.nl Onderzoeksinstituut voor de Rijksoverheid Kennis voor beleid Milieu Natuur

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Informatieavond reclamebelasting

Informatieavond reclamebelasting Informatieavond reclamebelasting 9 april 2015 2-7-2015 1 Indeling van de avond Openingswoord door wethouder Ricky van den Aker Update over vrij parkeren Toelichting nieuwe reclamebelasting Enkele vragen

Nadere informatie

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 » Woningbouwlocaties Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 Inleiding Ruud de Graaf, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet alle makelaars

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen. Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen.  Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur De afdeling DAD/HBD Even voorstellen 1 www.hbd.nl Werkveld Adviseren en begeleiden van ondernemers- verenigingen bij ruimtelijke processen 9 adviseurs met eigen adviesrayon 2 www.hbd.nl Werkveld Herinrichting

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie