Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak"

Transcriptie

1 Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding Achtergrond Project Lintenmanagement Afbakening projectgebied Uitgangspunten Doelstelling Functie Plan van Aanpak Leeswijzer 8 2 Uitgangssituatie in Besterdring en Korvelseweg Inleiding Analyse ruimtelijk economische structuur De ondernemers en stakeholders aan het woord De bewoners en consumenten aan het woord Consumentenenquête Burgerpanel Bewonersavonden De gemeente aan het woord Samenvatting kansen en potenties 21 3 Visie en ambitie 22 4 Projecten programma Inleiding Gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen De projectactiviteiten per thema Functioneel en economisch Ruimtelijk en fysiek Sociaal Veiligheid Communicatie Quick Wins 34 5 Organisatie en financiën Organisatie Financiën 38 Bijlage 1 Output- en impactindicatoren lintenmanagement 39 Bijlage 2 Omschrijving werkzaamheden van de lintenmanager 41 Bijlage 3 Projectbegroting 42 2

3 Managementsamenvatting Kansen en bedreigingen linten De Besterdring en de Korvelseweg zijn van oudsher belangrijke verbindingsstraten waaraan ondernemers zich met winkels of andere bedrijven vestigden omdat er veel verkeer was. Door schaalvergroting in de detailhandel, de opkomst van internetwinkelen, de toegenomen mobiliteit van de consument en de gewijzigde bevolkingsamenstelling in de wijken staat de winkelfunctie van de linten echter onder druk. Als gevolg daarvan worden de beide winkelstraten, evenals vele oudere winkelstraten in Nederlandse steden, geconfronteerd met een aantal bedreigingen, zoals leegstand, verloedering, verminderde uitstraling, versnipperd vastgoedeigendom en ongewenste bouwactiviteiten. De afstemming tussen verschillende betrokken partijen en initiatieven is een kritische factor. De Besterdring en de Korvelseweg hebben met een verrassend winkelaanbod het saaie beeld kunnen doorbreken van het uniforme winkelaanbod dat in iedere binnenstad aanwezig is. In beide straten domineren de speciaalzaken het beeld, gerund door zelfstandige ondernemers, die bovendien vaak zelf eigenaar zijn van hun pand. Lintenmanagement Het lintenmanagement heeft tot doel om in gezamenlijkheid met partijen als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente een structurele verbetering te realiseren van het economisch functioneren, de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van de Besterdring en de Korvelseweg. De lintenmanager loopt op straat rond, houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de beide linten en heeft contact met de ondernemers, eigenaren en gemeente en wanneer nodig met andere partijen. De lintenmanager draagt zorg voor het aanzwengelen van projecten en activiteiten om de linten als totaalproduct te versterken en aantrekkelijker te maken voor de consument. Context en partners lintenmanagement De lintenmanager vervult vooral een rol in de coördinatie van de dagelijkse activiteiten om zo het totaalproces in gang te brengen en te houden. De andere spelers in het lintenmanagement zijn vooral de ondernemers(verenigingen), de vastgoedeigenaren, de Kamer van Koophandel, de Ondernemers Federatie Tilburg en diverse diensten en afdelingen van de gemeente. Om tot een krachtige en samenhangende aanpak te komen hebben deze partijen zich verenigd in de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg. Het lintenmanagement bestaat daarom niet alleen uit activiteiten die door de lintenmanager worden uitgevoerd, maar deels ook uit activiteiten waarbij de verantwoordelijkheid bij andere betrokken partijen ligt, maar waarbij de lintenmanager een belangrijke stimulerende en bemiddelende rol zal spelen. Doel Plan van Aanpak Centraal in dit Plan van Aanpak staan de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de problemen in de beide winkelstraten op te lossen. Ofschoon het lintenmanagement in beginsel voor een periode van minimaal 3 jaar wordt opgestart, ligt het accent vooralsnog op het eerste uitvoeringsjaar. Dit onderdeel van het Plan van Aanpak, het zogenaamde projectenprogramma, is leidraad voor het handelen van de lintenmanager. Vertreksituatie en ambitie Het Plan van Aanpak start met een onderzoek van de huidige stand van zaken in de Besterdring en de Korvelseweg. Achtereenvolgens komen aan de orde de resultaten van een analyse van de ruimtelijk economische structuur van de beide linten en de resultaten van een ondernemersenquête in de linten. Ook komen de bewoners, de consumenten en de gemeente aan het woord. Op basis van de analyses, enquêtes en gesprekken wordt vervolgens het ambitieniveau voor de linten vastgesteld en doorvertaald in projectactiviteiten (projectenprogramma). 3

4 Projectactiviteiten In het Plan van Aanpak zijn 21 verbetermaatregelen opgenomen. Centraal in de aanpak staat dat de kwaliteit van de winkelstraten vooral wordt bepaald door de wisselwerking tussen de panden, de functies die daar in gehuisvest zijn en de mate waarin het openbare gebied het functioneren ondersteunt. De benoemde projectactiviteiten zijn: Vastleggen ontwikkelingsrichting linten Opstellen brancheprofielen voor de beide linten Ontwikkelen acquisitiebrochure Actief werven kandidaten Sluiten afspraken met eigenaren van leegstaande panden Aankoop strategisch vastgoed linten Vernieuwing weekmarkt Besterdplein Marketing/communicatieplan cultureel erfgoed Korvelseweg Verbeteren kwaliteit startende en gevestigde ondernemers Verbeteren uitstraling openbaar gebied en panden op korte termijn Parkeren Ondersteunen ondernemersverenigingen Versterken betrokkenheid vastgoedeigenaren Veilig ondernemen Opstelling en uitvoering communicatie/promotieplan Tijdelijke invulling etalages van leegstaande panden Atelierwinkels in de linten Gezamenlijke koopzondagen in de linten Vormgeven nieuw uitstallingenbeleid Verbetering inrichting etalages/winkels Quick Wins in openbaar gebied. De met het Plan van Aanpak te bereiken resultaten zijn zo SMART mogelijk gedefinieerd en opgenomen in bijlage 1. Uitgangspunten Het voorliggend Plan van Aanpak kan gelezen worden als een dringend appèl op alle organisaties en actoren in de stad om gezamenlijk aan behoud en stimulering van de dynamiek van de twee linten te werken. Het plan gaat iedereen aan, in het bijzonder iedereen die in de linten woont, werkt of er vastgoed bezit. Het plan van aanpak kan gezien worden als een belangrijk instrument voor het creëren van verantwoordelijk gedrag in het ontwikkelingsbeleid voor de twee linten. Het doorbreekt de cultuur van vrijblijvend met elkaar praten en creëert een sfeer waarin actoren serieus nadenken over de mate waarin zij zich aan elkaar willen verplichten. Het plan van aanpak is opgesteld in overleg met alle belanghebbende partijen (ondernemers, eigenaren, makelaars, consumenten, bewoners). Het traject van het tot stand komen van het plan van aanpak is aldus tevens benut om een breed draagvlak te creëren. Organisatie en financiën Het project lintenmanagement is gestart in juni 2010 en loopt tot eind De begrote kosten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak bedragen voor de periode in totaal (voor een specificatie van de projectbegroting zie bijlage 3). Het project ressorteert onder de portefeuillehouder Economie en Ondernemerszaken. De gemeentelijk gebiedsmanager fungeert op ambtelijk niveau als aanspreekpunt voor de lintenmanager. De lintenmanager wordt aangestuurd door de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg. 4

5 1 Inleiding Meer winkelend publiek, jonge ondernemers en mooi opgeknapte panden. Dat is waar Saskia Nieuwesteeg zich het komend half jaar voor gaat inzetten. Zij is namelijk aangetreden als de lintenmanager van de Besterdring en de Korvelseweg. Nieuwesteeg richt haar aandacht met name op de winkellinten (linten zijn wegen die van oudsher de stadsdelen van Tilburg met elkaar verbinden) en de versterking van de economische bedrijvigheid in die straten. Tilburg heeft een lintenmanager aangesteld omdat de Korvelseweg en de Besterdring onder druk staan. De manager zet zich samen met betrokken ondernemers, de Kamer van Koophandel en de gemeente in voor promotie van de verbetering van het vestigingsklimaat van die linten. De gemeente Tilburg heeft de linten in beeld gebracht in een prentbriefkaartenserie en is o.a verkrijgbaar in winkels op de Besterdring en Korvelseweg zelf. Bron: Brabantsdagblad, 22 juli Achtergrond Met deze passages uit een recent artikel uit het Brabantsdagblad kan de stemming in de Besterdring en de Korvelseweg treffend worden weergegeven. De ondernemers willen zo snel mogelijk aan de slag met de verbetering van hun winkelstraten. In de vele gesprekken die de lintenmanager in de afgelopen periode heeft gevoerd met de ondernemers in de beide linten is dit nog eens bevestigd. Het is duidelijk, dat de straten niet meer functioneren zoals in het verre verleden het geval was. De Oude Stad van Tilburg kent een uitgebreid netwerk van historische verbindingen die organisch zijn gegroeid en de basis vormen van waaruit dit stadsdeel zich verder heeft ontwikkeld. Deze straten, die bekend staan als de linten, vormen een web dat vanuit de binnenstad uitwaaiert naar de randen van de (oude) stad. In de huidige situatie kan een tweetal type linten onderscheiden worden: de bedrijvige linten en de rustige linten. Bedrijvige linten kenmerken zich door een sterke menging van functies (wonen, winkels, horeca en bedrijven), een hoog voorzieningenniveau en een dynamisch karakter. De rustige linten zijn veel meer verworden tot normale woonstraten zoals we die ook in latere uitbreidingen in de Oude Stad kennen. De Besterdring en de Korvelseweg zijn duidelijke voorbeelden van bedrijvige linten. De bedrijvige linten zijn van oudsher belangrijke verbindingstraten waaraan ondernemers winkels of andere bedrijven begonnen omdat er veel verkeer was. Ondanks de aanwezigheid van andere bedrijven bepalen winkels veelal het beeld dat mensen van de linten hebben. Maar juist de winkelfunctie is kwetsbaar voor landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. Door onder andere schaalvergroting in de detailhandel, de opkomst van internetwinkelen, de toegenomen mobiliteit van de consument en de gewijzigde bevolkingsamenstelling in de wijken staan de linten in hun huidige vorm onder druk. Er zijn winkels verdwenen en er is leegstand ontstaan. Deze ontwikkelingen maken een heroriëntatie op de positie van de linten noodzakelijk. Om grip te krijgen op de ontwikkelingen hebben de gemeente Tilburg en de Kamer van Koophandel in samenwerking met de Ondernemers Federatie Tilburg in 2008 door het adviesbureau BRO onderzoek laten doen naar het economisch functioneren van de linten. 5

6 Opvallende constatering uit dat onderzoek is dat de linten voor de Tilburgse economie nog steeds erg belangrijk zijn. Circa 10% van de werkgelegenheid in Tilburg concentreert zich aan de bedrijvige linten. Van het aantal winkels is ongeveer 21% gevestigd aan een van de bedrijvige linten. Dit betreft 17% van het winkelvloeroppervlak van Tilburg. In het onderzoeksrapport stelt BRO voor om de bedrijvige linten Besterdring, Korvelseweg, Piusstraat en het noordelijk deel van de Goirkestraat aan te wijzen als de detailhandelslinten en daarvoor een gericht stimuleringsbeleid te voeren. BRO doet de aanbeveling om als onderdeel van het stimuleringsbeleid onder andere straatmanagement in te voeren. Ook worden diverse maatregelen voorgesteld die met name door een straatmanager zouden moeten worden opgepakt. Gedacht kan worden aan het verenigen van makelaars en eigenaren, het opknappen van panden, de invulling van vrijkomende en leegstaande panden, behouden bestaande bedrijvigheid en het ondersteunen en adviseren van de ondernemersorganisaties in de linten. In september 2009 heeft de gemeente de handschoen opgepakt. In de nota Promotie Linten Oude Stad geeft de gemeente concrete handreikingen voor de toekomst van de linten. Het uitvoeren van een experiment met straatmanagement vormt één van de acties voor Het gaat om een experiment van voorlopig een half jaar dat zich richt op de Besterdring en de Korvelseweg. De Kamer van Koophandel, de Ondernemers Federatie Tilburg, de gemeente Tilburg, de Ondernemersvereniging Korvel Vooruit en de Winkeliersvereniging Den Besterd hebben zich verenigd in de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg en zijn gezamenlijk aan de slag gegaan om aan het experiment invulling te geven. De lintenmanager is op 15 juni 2010 met haar werkzaamheden gestart. 1.2 Project Lintenmanagement De Besterdring en de Korvelseweg worden geconfronteerd met een aantal problemen, die typerend zijn voor oudere winkelstraten in de grote steden in Nederland. Aan de orde zijn overwoekering van de winkelfunctie door andere functies, negatieve uitstraling horeca-aanbod, matige branchering, verdeeld eigendom en concurrerende winkelontwikkelingen. Juist dit soort straten heeft met een verrassend winkelaanbod het saaie beeld kunnen doorbreken van het uniforme winkelaanbod dat in iedere binnenstad aanwezig is. Het rapport van BRO geeft aan, dat in de verouderde winkelgebieden een structuur ontbreekt om op een effectieve wijze de problemen aan te pakken. De vele partijen in dit soort winkelgebieden zijn afzonderlijk niet staat om een proces van achteruitgang te stuiten c.q. een verbetering van een winkelgebied in gang te zetten. Het ontbreken van financiële middelen, marktkennis, slagvaardigheid, kennis en expertise en afstemming met andere activiteiten ligt hier veelal aan ten grondslag. Het opzetten van een publiek privaat samenwerkingsverband in de vorm van lintenmanagement is een middel om doelstellingen en strategieën (= verbetering winkelgebied) gemeenschappelijk te maken en krachten te bundelen. Lintenmanagement is geen wondermiddel. Om veranderingen in het voorzieningenaanbod te realiseren is een termijn van meerdere jaren nodig. De intentie is daarom om van het lintenmanagement een continue aanpak te maken. In dit projectvoorstel wordt in eerste instantie uitgegaan van een projectperiode van 3½ jaar. Na afloop van deze periode worden de behaalde resultaten geëvalueerd en vindt besluitvorming over het vervolg van het lintenmanagement plaats. 6

7 1.3 Afbakening projectgebied Met het oog op de beperkte beschikbaarheid van middelen heeft het gemeentebestuur bij wijze van experiment gekozen voor een geconcentreerde inzet van deze middelen voor de bedrijvige linten Besterdring en Korvelseweg. Vooralsnog vormen deze twee winkelgebieden het werkgebied van het lintenmanagement. Tot het winkelgebied Besterdring worden behalve de Besterdring ook het Besterdplein en het NSplein gerekend. Onder het winkelgebied Korvelseweg vallen naast de Korvelseweg tevens de Laarstraat, het Korvelplein, het Sint Annaplein en de Zomerstraat. Indien in het vervolg wordt gesproken over de Besterdring resp. de Korvelseweg worden deze winkelgebieden bedoeld. 1.4 Uitgangspunten De belangrijkste uitgangspunten voor het project zijn: Het project heeft een looptijd van juni 2010 tot eind In een op te stellen plan van aanpak worden de door het lintenmanagement uit te voeren meerjarenactiviteiten nader omschreven. Het plan van aanpak wordt opgesteld in overleg met de belanghebbende partijen (ondernemers, eigenaren, makelaars, consumenten etc.). Het plan van aanpak is eind december 2010 gereed. Het plan van aanpak houdt rekening met de eigenheid van de beide linten; daar waar deze eigenheid om een aparte benadering vraagt komt dit in het plan van aanpak tot uitdrukking. Het traject van het tot stand komen van het plan van aanpak wordt tevens benut om daarvoor draagvlak te creëren bij de aan de linten gevestigde ondernemers. In het plan van aanpak worden de meerjarenactiviteiten gekoppeld aan: o de te bereiken resultaten, die uiteraard SMART zijn o een trekker van de activiteit o de betrokken partijen o instrumenten o planning en looptijd Een nulmeting moet de beginsituatie van het project duidelijk in beeld brengen. De lintenmanager stelt ieder jaar een activiteitenplan op. In dit Plan van Aanpak ligt het accent op de activiteiten voor het eerste jaar. Het project valt onder de portefeuillehouder Economie en Ondernemerszaken. Gebiedsmanager P. van Esch is ambtelijk opdrachtgever. De lintenmanager wordt aangestuurd door de Stuurgroep Lintenmanagement Tilburg. 1.5 Doelstelling lintenmanagement Het lintenmanagement heeft tot doel om in gezamenlijkheid met partijen als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente een structurele verbetering te realiseren van het economisch functioneren, de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van de Besterdring en de Korvelseweg. De focus van het samenwerkingsverband ligt op de versterking van de economische positie van de linten. Bij het lintenmanagement gaat het primair om de partijen die investeren in de linten. Dat zijn de gemeente (in de openbare ruimte), de vastgoedeigenaren (in de panden) en de ondernemers (als gebruikers van de panden). Ook de bewoners van de linten hebben belang bij goed functionerende linten. Goed 7

8 lintenmanagement houdt rekening met deze belangen. De bewoners worden daar waar mogelijk betrokken via vooroverleg. 1.6 Functie Plan van Aanpak In het Plan van Aanpak staan de projectactiviteiten in hun onderlinge samenhang en de te behalen (meetbare) resultaten centraal. Ofschoon het lintenmanagement in beginsel voor een periode van minimaal 3 à 5 jaar wordt opgestart, ligt het accent vooralsnog op het eerste uitvoeringsjaar. Dit onderdeel van het Plan van Aanpak, het zogenaamde projectenprogramma, is leidraad voor het handelen van de lintenmanager. Zij is verantwoordelijk voor de voortgang en eventuele aanpassing van dit programma. 1.7 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken in de Besterdring en de Korvelseweg beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde de resultaten van een analyse van de ruimtelijk economische structuur van de beide linten en de resultaten van de ondernemersenquête in de linten. Ook komen de bewoners, de consumenten en de gemeente aan het woord. Op basis van de analyses en enquêtes wordt in hoofdstuk 3 vervolgens een ontwikkelingvisie voor de linten geformuleerd. In hoofdstuk 4 worden de visie en ambities vertaald en uitgewerkt in projectactiviteiten (projectenprogramma). Hoofdstuk 5 tenslotte is gewijd aan de organisatorische en financiële aspecten van de voorgestelde aanpak. Historische opname van de Besterdring Historische opname van de Korvelseweg 8

9 2 Uitgangssituatie in de Besterdring en de Korvelseweg 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie in de Besterdring en de Korvelseweg met als doel de sterke en zwakke kanten van de beide linten helder in beeld te brengen. Op basis van de uit de inventarisatie naar voren komende kansen en dilemma s kan vervolgens een visie en ambitie voor de linten worden vastgesteld. Duidelijk wordt dan waaraan gewerkt moet worden en welke acties ondernomen moeten worden. De inventarisatie van de bestaande situatie biedt tevens het referentiekader om tussentijds de voortgang van het project en na afloop de resultaten van het lintenmanagement te kunnen meten. Daartoe wordt een monitor ontwikkeld die eenvoudig herhaald kan worden. De benodigde informatie om de vertreksituatie in de linten vast te leggen is verkregen door het uitvoeren van verschillende onderzoeken: 1. een analyse van de ruimtelijk economische structuur van de twee linten op basis van onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan. 2. een ondernemersenquête welke in september 2010 is uitgezet. In de enquête staat de waardering van het vestigingsklimaat in de linten centraal. 3. een consumentenonderzoek dat in mei 2006 heeft plaatsgevonden 4. een onderzoek naar de linten dat de gemeente in 2007 onder het Burgerpanel heeft uitgevoerd 5. een interactieve informatiebijeenkomst met de stakeholders in november Analyse ruimtelijk economische structuur Hierna wordt door middel van profielschetsen de situatie voor ieder lint afzonderlijk in beeld gebracht. De analyses zijn gebaseerd op rapporten en nota s welke de laatste jaren over de linten in de Oude Stad zijn verschenen. De belangrijkste informatiebronnen in dit kader zijn: Onderzoek naar het economisch perspectief van de linten (BRO, oktober 2008) HBD-kansenkaart Besterdring (HBD, mei 2009) HBD-kansenkaart Korvelseweg (HBD, april 2010) Nota Linten in de Oude Stad, een leidraad Nota Promotie Linten Oude Stad Notitie Dynamiek van de bedrijvige linten 9

10 Factsheet Besterdring (Besterdring, Besterdplein en NS-plein) Voorzieningenaanbod Aantal Voorzieningen % Aantal Voorzieningen Winkels 61 43% Overige functies 77 55% Leegstand 2 2% Totaal % Winkelaanbod Aantal winkels Winkelvloeroppervlak Boodschappen doen Winkelen Laagfrequent kopen Totaal Overige functies Aantal overige functies % Aantal overige functies Horeca 17 22% Productiebedrijven en groothandel 21 27% Zakelijke dienstverlening en verhuur 29 38% onderwijs, maatsch., soc-cul. en overheidsdiensten 10 13% Totaal % Bron: BRO Onderzoek naar het economisch perspectief van de linten,

11 Besterdring Besterdring, Besterdplein en NS-plein Voorzieningenaanbod Het voorzieningenaanbod toont een sterke mix van vooral publieksgerichte bedrijven: winkels, (dag)horeca, dienstverlening en publiekverzorgend ambacht wisselen elkaar af. Het aantal allochtone ondernemers in de Besterd is geringer dan in de Korvelseweg. In de afgelopen 15 jaar is het aantal winkels nauwelijks gewijzigd en schommelt rond de 60. Het aantal horecazaken stabiliseert zich rond de 15 à 20 vestigingen. Het aantal productiebedrijven/groothandel nam in de laatste 15 jaar toe van 13 naar 21. Het aantal bedrijven in de commerciële diensverlening steeg van 16 naar 29 en het aantal voorzieningen in de sector overheid, onderwijs, maatschappelijke, sociale en culturele diensten nam toe van 6 naar 10. Winkelaanbod De Besterd functioneert als een sterk wijkwinkelcentrum. Het winkelaanbod is zeer divers met enkele belangrijke trekkers, zoals twee supermarkten en een aantal landelijk bekende filiaalbedrijven. Van het aantal aanwezige winkels richt 25% zich op boodschappen doen (dagelijkse artikelen), 15% op laagfrequente aankopen (met accent op wonen) en 60% op vergelijkend winkelen. In de laatste sector telt de Besterd veel kleinschalige speciaalzaken (mode, luxe artikelen en vrije tijd). Autobereikbaarheid en parkeren Met name voor de detailhandel is de bereikbaarheid van groot belang. Over het algemeen wordt deze door zowel de bezoekers als door de ondernemers als goed ervaren. De invoering van betaald parkeren heeft er toe geleid dat langparkeerders geweerd worden en er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor winkelbezoek. De Besterdring telt circa auto s per dag. Hoge snelheid van autoverkeer leidt tot gevoelens van onveiligheid. Routing en openbaar gebied De Besterd vormt een lang lint met verspreide winkelvestigingen en andere vormen van bedrijvigheid. Het voorzieningenfront vertoont op veel plaatsen grote gaten. Dit maakt, naast de functionele diversiteit, dat de Besterd niet meer aandoet als één geheel. De supermarkten liggen ver uit het hart van het winkelgebied. De weg is te breed voor winkelgebied en de oversteekbaarheid is slecht De aankleding van de openbare ruimte is niet bij de tijd. De straatverlichting is sfeerloos, de trottoirs zijn verouderd en aan de westzijde te smal. De lege vlakte tussen de Besterd en de Cityring zet de relatie met de binnenstad onder druk. Knelpunten Functioneel o Verpaupering van panden o Verhuisplannen reeds lang gevestigde winkeliers o Afnemende bevolking in de wijk, kleinere huishoudens o Afnemende belangstelling zelfstandig ondernemersschap o Versnipperd eigendom, geen gezamenlijke visie o Organisatiegraad ondernemers is laag Ruimtelijk o Te lang lint, geen aaneengesloten voorzieningenfront meer o Parkeermogelijkheden aan de krappe kant o Inrichting openbare ruimte (wegprofiel, bestrating, verlichting) o Amorfe aansluiting van de Besterdring op de Cityring Perspectief en Potenties Diversiteit en sterke menging van functies Concentratie van winkels tussen Lange Nieuwstraat en Schaepmanstraat Supermarkten naar de koppen van dit nieuwe winkelgebied Verbetering samenwerking met ambulante handel (regionale weekmarkt) 11

12 Factsheet Korvelseweg (Laarstraat, Korvelplein, Korvelseweg, Sint Annaplein en Zomerstraat) Voorzieningenaanbod Aantal Voorzieningen % Aantal Voorzieningen Winkels 62 39% Overige functies 85 53% Leegstand 14 8% Totaal % Winkelaanbod Aantal winkels Winkelvloeroppervlak Boodschappen doen Winkelen Laagfrequent kopen Totaal Overige functies Aantal overige functies % Aantal overige functies Horeca 10 12% Productiebedrijven en groothandel 22 25% Zakelijke dienstverlening en verhuur 33 39% onderwijs, maatsch., soc-cul. en overheidsdiensten 20 24% Totaal % Bron: BRO Onderzoek naar het economisch perspectief van de linten,

13 Korvelseweg Laarstraat, Korvelplein, Korvelseweg, Sint Annaplein en Zomerstraat Voorzieningenaanbod Het voorzieningenaanbod is heel divers. Winkels, horeca en overige activiteiten zijn door elkaar gevestigd. In het gebied staan tamelijk veel panden leeg. Aan de Korvelseweg hebben zich in vergelijking met de Besterd veel allochtone ondernemers gevestigd. Het aantal horecazaken liep in de afgelopen 15 jaar enigszins terug (van 14 naar 10). Het aantal productiebedrijven/groothandel stabiliseert zich rond de 20 à 25, het aantal bedrijven in de commerciële diensverlening nam de afgelopen 15 jaar toe van ruim 20 naar 33 en het aantal voorzieningen in de sector overheid, onderwijs, maatschappelijke, sociale en culturele diensten nam enigszins af. Winkelaanbod De Korvelseweg heeft een bijzondere positie in de Tilburgse winkelstructuur. Het is het sterkste winkellint in Oud Zuid. In het winkelcentrum wisselen gerenommeerde winkelbedrijven en starters elkaar af. Het is als wijkwinkelcentrum gericht op een breed publiek; het winkelaanbod heeft een zeer gemengd karakter. Op de Korvelseweg kan men terecht voor de boodschappen (dagelijkse artikelen, 30% van het aantal winkels), voor laagfrequente aankopen (vooral artikelen voor in en om het huis, 20% van het aantal winkels) en om te winkelen (mode in ruime zin, 50% van het aantal winkels). In de Korvelseweg is een aantal belangrijke trekkers gevestigd, nl. een viertal supermarkten en een aantal andere, landelijk bekende filiaalbedrijven. Autobereikbaarheid en parkeren Met name voor de detailhandel is de bereikbaarheid van groot belang. Over het algemeen wordt deze door zowel de bezoekers als door de ondernemers als goed ervaren. De invoering van betaald parkeren heeft er toe geleid dat langparkeerders geweerd worden en er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor winkelbezoek. Dagelijks passeren hier à motorvoertuigen. Routing De Korvelseweg vormt een lang lint met verspreid daaraan diverse winkelvestigingen en andere vormen van bedrijvigheid. Delen met een sterke bedrijfsactiviteit wisselen met delen met een minder sterke bedrijfsactiviteit. Door de langgerekte structuur functioneert de Korvelseweg niet als een samenhangend gebied. Ruim 40% van de bezoekers brengt tegelijkertijd met de Korvelseweg een bezoek aan de binnenstad. De Korvelseweg heeft daarmee een duidelijke functie als aanrijroute/aanloopstraat richting binnenstad. Knelpunten Functioneel o Leegstand en verpaupering o Verhuisplannen reeds lang gevestigde winkeliers o Afnemende bevolking in de wijk, kleinere huishoudens o Afnemende belangstelling zelfstandig ondernemersschap o Versnipperd eigendom, geen gezamenlijke visie Ruimtelijk o Langgerekt o Geen aaneengesloten voorzieningenfront (meer) o Nauwelijks mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen o Weinig groen Perspectief en Potenties Diversiteit en sterke menging van functies Concentratie van winkels in dagelijkse artikelen rondom de supermarkten Non-foodwinkels, ook starters, kunnen in de hele straat terecht Creëren van startermilieus 13

14 2.3 De ondernemers en stakeholders aan het woord Om een beeld te krijgen van wat er bij de ondernemers zelf leeft is in september 2010 persoonlijk bij alle ondernemers van de beide linten een enquête afgeleverd en ook weer opgehaald. Ook de pandeigenaren en de betrokken makelaars hebben de enquête toegestuurd gekregen en zijn zoveel mogelijk nagebeld met hetzelfde doel, namelijk betrokkenheid en samenwerking in de linten te vergroten. De resultaten van de enquête zijn op 2 november 2010 uitgebreid bediscussieerd tijdens een bijeenkomst met alle stakeholders. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het profiel van de ondernemers en op de mening die zij hebben over de linten. Het gaat er daarbij met name om wat de ondernemers goed en minder goed vinden aan de linten, wat de kernkwaliteiten zijn en hoe die in de markt kunnen worden gezet. Response enquête Van de 144 ondernemers hebben 137 ondernemers (circa 95%) de enquête ingevuld. Bedrijfspand Ongeveer 42% van de ondernemers is zelf eigenaar van het pand. Dat is erg hoog vergeleken bijvoorbeeld met de binnenstad. Het merendeel van de bedrijfspanden is in handen van particuliere verhuurders. Vestigingsjaren Circa 10% van de ondernemers is korter dan 1 jaar gevestigd in de straat. Ruim 25% is tussen de 1 en 5 jaar ondernemer in de straat, terwijl 65 % al langer dan 5 jaar aan de Korvelseweg of Besterdring zit. Omzetontwikkeling Aan de ondernemers is gevraagd hoe de omzetontwikkeling in de afgelopen 2 jaar was. Een derde van de ondernemers beoordeelde de omzetontwikkeling als negatief, 42% had een neutraal oordeel. Een kwart van de ondernemers was positief gestemd over de omzetontwikkeling. Voor de komende 2 jaren verwacht bijna de helft van de ondernemers een positieve ontwikkeling van de omzet en slechts 10 % een negatieve ontwikkeling; 40% heeft een neutrale verwachting omtrent de omzetontwikkeling. Geconcludeerd kan worden, dat bij de ondernemers de overtuiging leeft, dat de slechte tijden voorbij zijn en in de toekomst op de linten een goede boterham te verdienen valt. Kwaliteitsbeeld linten Aan de ondernemers is de vraag voorgelegd welke beschrijvingen men passend vindt voor hun lint. De volgende aspecten van de linten scoren bij de ondernemers hoog: o straat voor dagelijkse boodschappen o levendige straat o straat met aparte winkels o straat met speciaalzaken. De ondernemers aan de Korvelseweg noemen ook historische straat en historische verbindingsweg als belangrijk kenmerk. Volgend op de beschrijving van de linten is gevraagd met welke zaken men de linten positief zou kunnen promoten. Opvallend in de antwoorden is, dat de ondernemers aan de Besterdring het met name in promotie, reclame en evenementen zoeken en de ondernemers aan de Korvelseweg het meer zoeken in de eigen kwaliteiten van de straat zoals de sfeer, meer groen of het historisch karakter. Uiteraard speelt daarbij een rol, dat de ondernemers op de Korvelseweg reeds enkele jaren geleden gestart zijn met gezamenlijke promotieactiviteiten. 14

15 Promotieactiviteiten Met een open vraag is aan partijen gevraagd wat zij zelf zouden kunnen doen om het lint te promoten. Opvallend vaak zoekt men de verantwoording bij zichzelf. Vakkennis, service, individuele reclame, het schoonhouden van het eigen pand en de omgeving scoren hoog. Conclusie kan zijn, dat het op ondernemersniveau wel goed zit op de linten en dat verbetering in het economisch functioneren dus niet zozeer bij de individuele ondernemers moet worden gezocht, maar in samenwerking tussen de ondernemers onderling en met andere belanghebbenden op de linten. Unique selling points Met een volgende open vraag is aan partijen gevraagd om zelf unieke kwaliteiten te benoemen waarmee de linten positief op de kaart kunnen worden gezet. Op beide linten scoren hier zeer hoog: o de diversiteit van het winkelaanbod o de aanwezigheid van speciaalzaken met deskundige en betrokken ondernemers. Daarnaast worden per lint enkele thema s genoemd waarmee de straat zich verder kan profileren. Voor de Besterdring zijn dat: o de goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid o de verbinding met het centrum o de weekmarkt. Voor de Korvelseweg worden als onderscheidende thema s genoemd: o de multiculturele samenstelling van het winkelaanbod o de historische uitstraling van de straat o het verblijf van Vincent van Gogh. Samenwerking Hoe belangrijk is het dat de diverse partijen samenwerken voor een goede toekomst van de linten? De samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en makelaars scoort in beide linten hoog: 7,8 Randvoorwaarden voor economisch functioneren Aan de ondernemers is gevraagd welke aspecten voor henzelf als ondernemer in de straat belangrijk zijn (keuze uit 14 items). De volgende aspecten scoren bij de ondernemers het hoogst: o bereikbaarheid van de straat: 9,2 o parkeergelegenheid in de straat: 9,0 o sociale veiligheid in de straat: 8,9 o verkeersveiligheid in de straat: 8,8 o diversiteit van het winkelaanbod: 8,4 o imago van de straat: 8,4 Verhuurbaarheid panden Aan de makelaars is gevraagd hoe zij de verhuurbaarheid van de panden inschatten. Zij zijn positiever over de verhuurbaarheid van kleine panden(< 70 m²) dan die van grotere panden. Volgens sommigen verdient het daarom aanbeveling, dat ontwikkelaars alleen nog bouwplannen aan de linten realiseren waarin kleine commerciële ruimten zijn opgenomen. Er zijn echter ook partijen die juist grote panden zien als kans voor de toekomst. Hierin kunnen immers grootschalige (filiaal)bedrijven hun plek vinden die consumenten trekken en die daardoor meer kansen bieden voor kleinere omliggende speciaalzaken. De meerderheid van de stakeholders is van mening, dat ook hier diversiteit voorop moet staan en dat de ontwikkelingen aan de markt moeten worden overgelaten. De markt vraagt om flexibiliteit met maatwerk. 15

16 Tijdens de bijeenkomst met de stakeholders werd specifiek aandacht gevraagd voor de volgende punten die niet als zodanig in de enquête aan de orde kwamen: de noodzaak van een consequent en eenduidig aanschrijvingstraject van de gemeente jegens panden met achterstallig onderhoud; het sneller afhandelen van vergunningaanvragen voor nieuwbouw en verbouwingen; de bescherming van het historisch karakter van de Korvelseweg door middel van regelgeving (bijvoorbeeld d.m.v. het instrument beschermd stadgezicht) dan wel door stimulering d.m.v. verleidende maatwerkovereenkomsten bij bouwplannen waardoor de dynamiek in het ontwikkelingsproces niet wordt geblokkeerd; de onduidelijkheden in het bestaande parkeerregime aan de Besterdring en Besterdplein (in het noordelijk deel van de ring is het parkeren gratis, aan de rest van de ring geldt betaald parkeren van uur, op het Besterdplein van uur, terwijl bij het NS-plein plaatsen zijn gereserveerd voor vergunninghouders); voor de weekmarkt op het Besterdplein is een sterke kwaliteitsimpuls noodzakelijk, mogelijk te realiseren via de opzet van een markt nieuwe-stijl die op een commerciële manier wordt gerund; in verband met het concept Stop en Shop van de Korvelseweg is het gewenst om het parkeren aan deze straat het eerste kwartier gratis te maken; bij wegwerkzaamheden aan de linten of in de aanvoerstraten daar naartoe dient bestemmingsverkeer tijdig door informatieborden geïnformeerd te worden; brede instemming van de aanwezigen met de mededeling van de gemeente, dat in de nieuwe Structuurvisie Linten de regelgeving met betrekking tot de verplichte invulling van de plinten van nieuwbouwpanden met commerciële ruimten komt te vervallen. 2.4 De bewoners en consumenten aan het woord Consumentenenquête In mei 2006 heeft het adviesbureau BRO een telefonisch consumentenonderzoek gehouden, waarmee inzicht in het koopgedrag van de inwoners van de gemeente Tilburg is verkregen. In totaal zijn 717 huishoudens geïnterviewd. Het onderzoek geeft op het niveau van de gemeente resultaten met een betrouwbaarheid van 95% bij een afwijking van maximaal 5%. Op het niveau van de stadsdelen en individuele winkelgebieden ligt de betrouwbaarheid enigszins lager. Dagelijkse boodschappen De wijkwinkelcentra Heijhoef en het Wagnerplein zijn de centra waar door de Tilburgse consument het meeste wordt besteed aan dagelijkse artikelen. In de top tien winkelgebieden (zie hieronder) nemen de Korvelseweg en de Besterdring een achtste resp. tiende plaats in. Tilburgers doen hun dagelijkse boodschappen graag dicht bij huis. Nabijheid is veruit de voornaamste reden om voor een winkelcentrum te kiezen. Daarnaast spelen kwaliteit, gemak en prijs een belangrijke rol. Niet-dagelijkse artikelen Voor de niet-dagelijkse artikelen gaat 63% van de Tilburgers naar het centrum. Verder zijn ook de grotere wijkwinkelcentra belangrijke aankoopplaatsen. Westermarkt scoort erg goed. De Korvelseweg is minder in trek voor de niet-dagelijkse aankopen, de Besterdring nog minder. Voor de niet-dagelijkse aankopen zijn de argumenten voor de keuze van een winkelgebied meer divers dan voor de dagelijkse sector. Nabijheid is nog steeds de belangrijkste reden, maar ook aspecten als keuzemogelijkheden, gemak, sfeer, bereikbaarheid en kwaliteit van de winkels spelen een rol. 16

17 Top 10 winkelgebieden (bestedingen consumenten) Dagelijkse artikelen Niet-dagelijkse artikelen 1 Heijhoef 1 Tilburg-centrum 2 Wagnerplein 2 Westermarkt 3 Tilburg-centrum 3 Heijhoef 4 Bart van Peltplein 4 Wagnerplein 5 Jan Heijnsstraat 5 Waalwijk-centrum 6 Westermarkt 6 Berkel-Enschot Centrum 7 Broekhovenseweg 7 Woonboulevard Leyparc 8 Korvelseweg 8 Elders in Nederland 9 Berkel-Enschot Centrum 9 Udenhout-centrum 10 Besterdring/Veldhovenring 10 Korvelseweg Bron: BRO Detailhandelsstructuurvisie, 2006 De wijkwinkelcentra worden over het algemeen goed beoordeeld, met een rapportcijfer 7 of 8. In de volgende tabel zijn niet alleen de beoordelingen voor de Besterdring en de Korvelseweg weergegeven, maar ter vergelijking ook die van de andere wijkwinkelcentra in Tilburg. Enkele uitschietende waarden zijn: De Besterdring en het Wagnerplein krijgen gemiddeld de hoogste waardering van de Tilburgse consumenten. De Korvelseweg krijgt een matige beoordeling van de autoparkeergelegenheid en het aantal en de kwaliteit van horecagelegenheden. Alle andere aspecten worden goed beoordeeld. Beoordeling wijkwinkelcentra Korvelseweg Besterdring Wagnerplein Heijhoef Westermarkt BartPeltplein Paletplein De kwaliteit van de 7,1 8,0 7,7 7,5 7,4 7,1 7,0 winkels Het prijsniveau van de winkels 7,1 7,0 7,4 7,1 7,0 7,3 6,8 De variëteit in het aangeboden assortiment 6,6 7,5 7,5 7,1 7,1 6,8 6,8 De totale sfeer/gezelligheid van het centrum 7,0 7,0 7,4 7,1 7,1 6,4 6,6 De inrichting van het centrum 6,7 7,0 7,3 6,9 7,0 6,4 6,9 De autobereikbaarheid van het centrum 6,6 7,0 8,0 7,1 7,3 7,2 7,5 De autoparkeergelegenheid van het centrum 6,4 7,0 7,9 6,7 7,2 6,8 6,8 De kwaliteit van de horeca in het centrum 5,2 7,0 7,2 7,2 6,5 5,8 6,6 Het aantal horecazaken 5,6 7,0 7,1 6,0 6,2 5,4 6,2 Algemeen oordeel over het centrum 6,9 7,5 7,6 7,2 7,2 6,9 7,1 Bron: BRO Detailhandelsstructuurvisie,

18 2.4.2 Burgerpanel In oktober 2007 is door de gemeente Tilburg onder het Burgerpanel een onderzoek naar de linten in Tilburg uitgevoerd. In totaal werd aan panelleden een aantal vragen voorgelegd. De response bedroeg circa 55%. Hoewel de uitkomsten niet specifiek over de Korvelseweg en de Besterdring gaan, geeft het onderzoek wel een duidelijk beeld van hoe de Tilburgers over de linten denken en wat er veranderd zou moeten worden. Aan de leden van het panel werd onder meer de vraag gesteld welke de belangrijkste aandachtspunten waren. Als belangrijkste punt van aandacht voor de straat (keuze uit 20 items) wordt veruit het vaakst het behoud van het historisch karakter van de straat genoemd (29%), gevolgd door verkeersveiligheid (11%). De andere items scoren onder 10%. Bij 9 van de 12 straten vindt men behoud van het historisch karakter van de straat het belangrijkste punt. In de St. Josephstraat scoort dit zeer hoog. In de Koestraat is het belangrijkste punt de leefbaarheid. Bij de Korvelseweg en de Oerlesestraat is het de verkeersveiligheid. Als belangrijkste punt van aandacht in de straat genoemd (5% of meer) behoud historisch karakter van de straat 29 verkeersveiligheid 11 verkeersdrukte in de straat 8 leefbaarheid 7 sociale veiligheid 's avonds en s nachts 7 het aantal bomen in de straat 6 doorstroming van het verkeer 6 staat van onderhoud van de panden 5 Bron: Burgerpanel, oktober Bewonersavonden Begin 2010 is tijdens een tweetal door de gemeente georganiseerde bewonersavonden voor de Besterdring resp. de Korvelseweg uitvoerig gebrainstormd over wensen, suggesties en tips vanuit de bewoners voor de aanpak van de linten. Van elk onderwerp is samen met de aanwezigen bepaald op welke agenda (3 stuks) het thuishoort: a. korte termijn (redelijk direct beïnvloedbaar) b. langere termijn (structuurvisie, wet en regelgeving, etc.) c. overige (zaken die niet direct te classificeren zijn onder a of b). De onderwerpen waar de bewoners tijdens deze avonden specifieke wensen en suggesties voor aandroegen zijn als volgt samen te vatten: 18

19 Besterdring Korte termijn 1. Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid Leegstand, verloedering, verpaupering Diversiteit aanbod, eenzijdig winkelaanbod (kappers en snackbars) Parkeerbeleid, laden lossen Openbare ruimte Kermis Uitstraling (winkels, verlichting en reclameuitingen) Veiligheid (uitgaanspubliek, sociale veiligheid en verkeerssnelheid) 2. Promotie van de linten Promotie van highlights en bijzondere ondernemingen Karakteristieke panden/plekken Suggestie "lintencafé" (communicatie). 3. Rollen Verbinden, communiceren Aanpakken, activeren, aanjagen en stimuleren Signaleren en onderzoeken Langere termijn 1. Openbare ruimte Verlichting Materiaal Profiel Veiligheid Vergroening Bereikbaarheid Laden en lossen 2. Historische panden Aandacht voor historische en karakteristieke panden Korvelseweg Korte termijn 1. Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid Sociale controle, graffiti, vernielingen,leegstand en verloedering Het aanspreken van elkaar op genoemde punten. Begeleiden van mensen die bij verbouwing rekening willen houden met het karakter van panden door hen te verwijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn (beter) Benutten van hetgeen er is Aanlichten monumentale panden en wijzen op subsidiemogelijkheid. 2. Promotie van de linten Zichtbaarheid vergroten, toegankelijk maken van bijzondere plekken aan de linten "juweeltjes". Linten actief uitdragen (extern en binnen organisaties) Structureel overleg en communicatie met bewoners en ondernemers organiseren Promotie gericht op nieuwe bewoners en ondernemers. Actief ondersteunen van nieuwe bewoners en ondernemers. Suggestie: virtuele informatie op mobiele telefoon (Culturele) activiteiten organiseren; suggestie lintencafé Burgerinitiatieven stimuleren en honoreren zoals een kiosk op het Korvelplein 3. Rollen: Communiceren, verbinden, enthousiasmeren Initiëren, regisseren, aansturen, aanjagen Doorverwijzen, begeleiden Langere termijn 1. Openbare ruimte Inrichting openbare ruimte ontrommelen. Fietssuggestiestroken en fluisterasfalt. Groen waar mogelijk en bestaand groen waar mogelijk meer betrekken. Kunst en kiosk; 2. Historische panden. Kijken wat er gedaan kan worden met beeldbepalende historische panden; zo mogelijk een beschermde status geven ingeval van dreigende afbraak 19

20 3. Stedenbouw en wonen Diversiteit: wonen aan de straat, functies aan de straat, wonen boven winkels Hoogbouw/bouwregime (hoe hoog/breed/diep mag je bouwen?) Concentreren winkelgebied: winkel- en woongebied aan het lint Detailhandelsbeleid Stimuleren bijzondere (winkel-)aanbod: ateliers/broedplaatsen Niet te nauw denken maar verbinden met ontwikkelingen van de Spoorzone en centrum Overige Handhaving: verkeerssnelheid en overlast stappubliek Vandalisme en verpaupering Graffitibeleid Parkeerbeleid aanscherpen Winkeltijden Foute/onduidelijke horeca en winkels Beleid beperking kamerbewoning Detailhandelsbeleid Horecabeleid Veiligheidurgentiegebied: leefbaarheid, handhaving en sociale veiligheid Suggestie subsidiemogelijkheden Mooi Nederland 3. Stedenbouw en wonen. Variatie straatbeeld. Gevels en wanden, maar ook maximale bouwhoogten; behoud en nieuwbouw in een stijl die erbij past Suggestie: prijsvraag uitschrijven of beloning uitloven voor een mooi ontwerp of geslaagde renovatie. Variatie wonen (centrum stedelijk woonmilieu) starters, jonge gezinnen, ouderen, enz grootschalig en kleinschalig (passend op specifieke locatie) Aandacht voor combinatie wonen / winkels Vernieuwen welstandsnota. 4. Parkeren Een duidelijke koppeling leggen tussen appartementen en parkeerplaats onder het appartement Beleid, regulering en aandacht voor Buurtparkeren Overige Beleid studenten / kamerbewoning (i.v.m. uitstraling) Beheer: o.a. lichtmasten sneller repareren (duurt nu 2,5 maand i.v.m. leveringsproblemen van een bepaald onderdeel) Handhaving : monumenten, aanschrijven verloedering, parkeren Verkeersveiligheid (snelheid) vooral s nachts, en m.n. het gedrag van taxichauffeurs. 2.5 De gemeente aan het woord De laatste drie jaren heeft de gemeente meerdere publieke debatten over de linten gevoerd en met vele belanghebbenden aan tafel gezeten. De roep alom om nieuw beleid voor de linten heeft geleid tot diepgaande onderzoeken op het gebied van economie, monumenten, stedenbouw, verkeer en volkshuisvesting. Zoals al eerder aan bod gekomen worden de linten onderscheiden in bedrijvige linten en rustige linten, waarbij met name voor de bedrijvige linten integraal beleid gevoerd gaat worden. De bedrijvige linten zijn multifunctionele gebieden waar commercie, cultuur, sociaal en wonen elkaar ontmoeten. Tegenstrijdige belangen en gebrek aan samenwerking kunnen volgens de gemeente gemakkelijk leiden tot conflicten. Het project lintenmanagement staat voor een integrale benadering van de bedrijvige linten Besterdring en Korvelseweg vanuit één gezamenlijke visie. Bij de uitvoering van het project lintenmanagement spreekt de gemeente het maatschappelijk veld nadrukkelijk aan. Het voorliggend Plan van Aanpak kan gelezen worden als een dringend appèl op 20

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

De markt heeft toekomst

De markt heeft toekomst De markt heeft toekomst Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 De markt heeft toekomst! Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 Colofon Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inleding. Bewonersinitiatieven. Uw idee scoort in Noord. Kindvriendelijke wijk. Speelplekken en talentontwikkeling

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inleding. Bewonersinitiatieven. Uw idee scoort in Noord. Kindvriendelijke wijk. Speelplekken en talentontwikkeling Voorwoord Inhoudsopgave Inleding 3 Bewonersinitiatieven Uw idee scoort in Noord 4 Kindvriendelijke wijk Speelplekken en talentontwikkeling 6 Groeibriljant het Zwaanshals Een spannend winkelgebied in de

Nadere informatie