Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon"

Transcriptie

1 Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon

2

3 VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking van Graveon de ondernemersvereniging, de Denktank bestaande uit ondernemers, leden van Graveon en niet-leden van Graveon en de gemeente Grave. Ondersteuning is gegeven door de Kamer van Koophandel Noordoost-Brabant. Graveon heeft bureau BRO opdracht gegeven om deze visie uit te werken. Grave, 13 augustus X _3 Voorwoord 1

4 2 Voorwoord

5 AANLEIDING Ambities vragen om samenwerking Om de aantrekkingskracht van centrum van Grave te versterken is een goede samenwerking tussen de gemeente en private partijen in het centrum essentieel. Dit is de aanleiding geweest om in het najaar van 2011 een onderzoek te doen naar de kansen van centrummanagement en welke organisatiestructuur wenselijk is. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat het enthousiasme groot is. De volgende stap is om de structurele samenwerking tussen de partijen in het centrum concreet vorm te geven met behulp van een plan van aanpak dat door alle partners wordt gedragen. Het beoogde resultaat van het centrummanagement zal onder andere moeten zijn: Een gezamenlijke visie en ambitieniveau voor het centrum gericht op een goed vestigingsklimaat en het versterken van het economisch functioneren. Een verbeterde samenwerking als het gaat om bijvoorbeeld activiteiten, promotie en openingstijden. Een structureel samenwerkingsverband tussen ondernemers, horeca, vastgoedeigenaren, gemeente en de toeristisch-culturele sector. Versterken van het ondernemersklimaat in het centrum, te vertalen in een begeleiding van startende ondernemers, aandacht voor de branchering, aandacht voor openingstijden en de bestrijding van leegstand en gezamenlijke promotie van Grave als historisch koopcentrum. Samenvatting 3

6 Wat is centrummanagement? Centrummanagement is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen in een centrumgebied, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen, teneinde de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken. Centrummanagement doet duidelijk niet aan belangenbehartiging vanuit één individuele partij (zoals de winkeliers) en is derhalve ook geen politiek instrument. Belangenbehartiging blijft voorbehouden aan afzonderlijke belangenorganisaties, met name de ondernemersvereniging Graveon. Het centrummanagement is een onafhankelijke organisatie die tussen en boven de partners staat en werkt op basis van consensus. 4 Samenvatting

7 AMBITIES EN DOELSTELLINGEN Centrale ambitie centrummanagement Grave Op basis van de bestaande beleidsonderzoeken en de gesprekken met de potentiële partners is de volgende centrale doelstelling voor het centrummanagement geformuleerd: Het is samenwerking met de bij het centrum Grave betrokken partijen versterken van de lokale en regionale aantrekkingskracht, en daarmee het economisch functioneren, met het behoud van het authentieke karakter van het centrum van Grave. Beoogd resultaat centrummanagement Grave Het beoogd resultaat van het centrummanagement in Grave is: Meer (regionale) bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen. Blijvend investeren in de branchering en sfeer, passend bij de identiteit van het centrum. De weekmarkt en kleine zaterdag versmarkt zijn hiervan een onderdeel. Investeren in de ondernemersgeest, met speciale aandacht voor starters en openingstijden. Een gezamenlijk opgestelde strategie m.b.t. de positionering van Grave in de regio. Gezamenlijke promotie van het centrum. Hogere participatiegraad onder ondernemers voor collectieve doeleinden in het centrum. Korte lijnen creëren tussen de gemeente Grave en de private partners. Bundelen van kennis en budgetten binnen het centrummanagement. 5

8 Werkgebied centrummanagement De aantrekkingskracht van het centrum wordt niet alleen bepaald door de winkels en winkelondersteunende horeca, maar ook door publiekstrekkende culturele functies, de ambulante handel, dienstverlening en andere publieksgerichte functies. Op de onderstaande kaart is het werkgebied van het centrummanagement afgebeeld, waarbij de focus ligt op de belangrijkste winkelstraten. Gebiedsafbakening centrummanagement (bron: OpenStreetMap, bewerkt door BRO) 6

9 MEERJARENPROGRAMMA CENTRUMMANAGEMENT Activiteiten op 3 niveaus Een goed functionerend centrummanagement begeeft zich op drie taakvelden: het mede ontwikkelen van beleid; het uitvoeren van projecten; PR, Marketing en Communicatie en het organiseren van draagvlak. De samenhang en afstemming tussen deze drie velden zorgen voor de meerwaarde die een goed functionerende centrummanagementorganisatie kan opleveren. Een goede communicatie is van groot belang voor het verkrijgen van voldoende draagvlak bij de mogelijke partners. De activiteiten hebben eveneens betrekking op deze drie werkniveaus, echter de focus ligt op het uitvoeren van projecten. De thema s van centrummanagement Tijdens de gesprekken met de betrokkenen bij het centrum is uitgebreid gesproken over de mogelijke projecten van het centrummanagement. De ideeën zijn vervolgens gerubriceerd naar thema, waarbij voor de volgende indeling is gekozen: 1. Centrumstructuur en kwaliteit aanbod 2. Ambiance, inrichting en beheer 3. Ondernemerschap 4. Promotie, marketing en evenementen 5. Communicatie en draagvlak In het vervolg worden de mogelijke projecten van het centrummanagement ingedeeld op basis van deze thema s. Deze lijst is een integraal overzicht van aandachtspunten en thema s welke moeten worden opgepakt. In welke vorm, vaste werkgroep, tijdelijke werkgroep of anders, zal nog worden bepaald. Clustering van thema s is uiteraard mogelijk en gewenst. 7

10 Overzicht projecten centrummanagement Omschrijving project Trekker Fasering Centrumstructuur en kwaliteit aanbod 1 Tijdelijk invullen leegstand Graveon, vastgoedsector Per direct 2 Acquisitie winkels/horeca Graveon, vastgoedsector Per direct 3 Uitbreiden terrasaanbod centrum Gemeente, horeca Vanaf Versterken relatie met het water en opwaarderen Gemeente Vanaf 2013 haven 5 Structurele oplossing langparkeerders centrum Gemeente, Graveon Per direct 6 Bewegwijzering naar parkeerlocaties Gemeente Vanaf 2013 Ambiance, inrichting en beheer 7 Aanpakken inrichtingselementen (ruimte voor Gemeente Vanaf 2013 parkeerplaatsen creëren) 8 Onderhoud historische bestrating Gemeente Per direct 9 Gevelkwaliteit en uitstallingen Gemeente, Graveon, Vanaf 2013 vastgoedsector 10 Versterken locatie en aanbod weekmarkt, start Graveon, gemeente, ambulante Per direct kleine zaterdag versmarkt handel Ondernemerschap 11 Afstemming openingstijden en koopzondag Graveon Per direct 12 Begeleiden startende ondernemers Graveon Per direct 13 Voorbereiding op Het Nieuwe Winkelen : Graveon Vanaf 2013 combinatie van online en offline Promotie, marketing en evenementen 14 Integrale PR en marketing voor Grave als historisch Centrummanager Vanaf 2013 koopcentrum 15 Promotie en synergie evenementen Centrummanager Vanaf Promotie centrum Grave Centrummanager Vanaf najaar Uitvoeringsplan promotie en Centrummanager Vanaf 2013 evenementen 18 Verbinden Graafse Straatjes met het centrummanagement Centrummanager Vanaf najaar Ontwikkelen van arrangementen met de regio Centrummanager Vanaf 2013 (horeca, winkeliers, cultuur, verblijfsaccommodaties) Communicatie en draagvlak 20 Aanstellen centrummanager Alle partners Najaar Nieuwsbrief centrummanagement Centrummanager Najaar Website centrummanagement en Centrummanager Najaar 2012 Beeldmerk 23 Afstemming met toerisme en recreatie Centrummanager Najaar Draagvlak eigenaren Centrummanager Najaar

11 ORGANISATIEMODEL CENTRUMMANAGEMENT Het Graafse model Er is lang nagedacht welke vorm van centrummanagement voor Grave het meest geschikt zou zijn. Unaniem en bij herhaling is door de ondernemers uit het centrum, verenigd in de denktank, gekozen voor het model Ondernemers voor Ondernemers onder het motto Centrummanagement dat zijn wij zelf!. De ondernemers hebben bij herhaling aangegeven zelf en met elkaar het centrummanagement in Grave te willen vormgeven. Dat past bij de cultuur in Grave. Daarom is er gekozen voor een bescheiden structuur waar allen die hier aan mee doen, dit op vrijwillige basis doen. Alleen het secretariaat zal een redelijke vergoeding krijgen. In het najaar van 2013 zal de balans worden opgemaakt van de eerste periode centrummanagement. Publiek-private samenwerkingsvorm Essentieel is dat centrummanagement alleen tot stand kan worden gebracht vanuit een gezamenlijke inspanning van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen (instellingen op het gebied van horeca, food, cultuur, toerisme & verblijf en recreatie). Centrummanagement doet duidelijk niet aan belangenbehartiging vanuit één individuele partij en is derhalve ook geen politiek instrument. Partners In het centrummanagement participeren alle partijen die een belang en betrokkenheid hebben bij de realisatie van de omschreven doelstellingen. Het aantal partners kan geleidelijk aan uitgebouwd worden. De partners bij de start van het centrummanagement zijn tenminste de volgende groeperingen: Gemeente Grave. Ondernemersvereniging Graveon. Horeca afdeling centrum. Delegatie namens het vastgoed. Culturele, toeristische en recreatieve organisaties. De eigenaren hebben in het centrum een belangrijke positie. Op dit moment zijn zij onderling nog niet verenigd, maar hebben zij wel de wens uitgesproken om tot een formele samenwerking te komen. Vanaf de start zijn daarom enkele eigenaren betrokken bij de opstart van centrummanagement. Eén van de doelstellingen is om op korte termijn een Vereniging op te richten waaruit het de bedoeling is dat een vertegenwoordiger vervolgens formeel zal gaan deelnemen in het centrummanagement. 9

12 Samenwerkingsmodel centrummanagement Grave Het centrummanagement krijgt vorm in een uitvoeringsgerichte organisatie. Deze organisatie centrummanagement is zo klein mogelijk gehouden, met directe lijnen richting de publieke en private partners. Het centrummanagement Grave zal bij de start bestaan uit de volgende geledingen: Stichtingsbestuur. Centrummanager en secretariaat. Werkgroepen: permanent of tijdelijk. Tijdens de opstart van het centrummanagement is de rol van Ondernemersvereniging Graveon cruciaal. Na de opstart vormt een nader te selecteren centrummanager de spin in het web. De centrummanager zorgt voor de praktische aansturing van de werkorganisatie, waarbij projectoverleg plaatsvindt op werkgroepniveau. Het stichtingsbestuur stuurt formeel de werkorganisatie aan. Onderstaand is het organogram van het centrummanagement weergegeven. Samenwerkingsmodel Centrummanagement Grave Bestuur Stichting Centrummanagement Grave UITVOERINGSORGANISATIE CENTRUMMANAGER + SECRETARIAAT PERMANENTE WERKGROEPEN Taak: uitvoerig TIJDELIJKE WERKGROEPEN Taak: uitvoering Permanente werkgroep Activiteiten & Promotie centrum Tijdelijke werkgroep Openingstijden centrum Grave Permanente werkgroep Horeca, Food & Recreatie Tijdelijke werkgroep Communicatie Overig Markt van de toekomst Zaterdag versmarkt 10

13 FINANCIERING, ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE Gezamenlijke publiek-private financiering als uitgangspunt Bij centrummanagement gaat het primair om samenwerking tussen publieke (gemeente) en private partijen (zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en marktpartijen). Dit dient dan ook, bij voorkeur, in de financiering tot uiting te komen In de visie van BRO dient de financiering van het centrummanagement in Grave in het ideaalmodel uiteindelijk te bestaan uit de volgende onderdelen: Vaste bijdrage uit de in te stellen samenwerkingsheffing (ondernemersfonds). Dit kan worden gezien als de ondernemersbijdrage. Over de grondslag van de heffing dient de komende periode een besluit te worden genomen. Streefdatum van de formele draagvlakmeting onder ondernemers is het najaar van 2013 De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage op basis van meerjarenafspraken. De jaarlijkse bijdrage van de vastgoedeigenaren op basis van meerjarenafspraken. Eventuele subsidies. Bijdragen van derden, met name marktpartijen. Sponsoring en projectgerichte bijdragen. Indien een ondernemersfonds in Grave van de grond komt, dient te worden onderzocht op welke wijze de contributie van Graveon wordt geheven. Doelstelling is een collectief lidmaatschap. Creatief omgaan met budgetten in opstartfase Omdat een structurele financiering in de eerste periode nog ontbreekt, is er nog veel onzekerheid over de financiering van centrummanagement in de opstartfase. De gemeente Grave heeft voor drie jaar een bedrag van ,- gereserveerd dat als vliegwiel fungeert. Ook de Kamer van Koophandel en Graveon investeren financieel. Naar een structurele financiering Vanaf 31 december 2013 is het noodzakelijk om te werken met een structurele financiering voor het centrummanagement zodat er continuïteit ontstaat en er meer middelen beschikbaar zijn om activiteiten uit te voeren. In de visie van BRO is het alleen dan voor de Graafse situatie mogelijk om tot een structurele werking van het centrummanagement te komen. Een dergelijke financiering krijgt vorm in de vorm van een Ondernemersfonds waaraan alle ondernemers in het centrumgebied verplicht bijdragen. De ondernemers stemmen hier wel zelf over in de vorm van een draagvlakmeting. 11

14 BRO heeft vestigingen in Boxtel Amsterdam Tegelen Hasselt

Plan van aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Plan van aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Plan van aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon Plan van aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon Rapportnummer: 205X00479.069793_2 Datum: 19 juli 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken

Nadere informatie

10 praktische vragen over Centrummanagement

10 praktische vragen over Centrummanagement 10 praktische vragen over Centrummanagement Inleiding 10 praktische vragen over centrummanagement Deze brochure is bedoeld voor ondernemers*, gemeenteambtenaren en -bestuurders en vastgoedeigenaren die

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur 1 Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken

Nadere informatie

Praktijkinfo. Centrummanagement

Praktijkinfo. Centrummanagement Praktijkinfo Centrummanagement november 2014 Meer dan ooit staat centrum- of binnenstadmanagement in Nederland in de schijnwerpers. Winkelgebieden staan onder druk o.a door de toenemende invloed van internetverkopen.

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober

Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober Inhoud presentatie Centrummanagement 1.Wat houdt het in? 2.Ambities, doelstellingen en resultaat 3.Taakvelden 4.Organisatie

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev.

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Augustus 2013. 1 1. Ondernemersfonds. Na enkele jaren met eenmalige bijdragen gewerkt te hebben, is in 2012 door het algemeen bestuur

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop. Stuurgroep Centrummanagement Definitief

Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop. Stuurgroep Centrummanagement Definitief Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop Stuurgroep Centrummanagement Definitief Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop Stuurgroep Centrummanagement Definitief Rapportnummer:

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Businessplan Centrummanagement Heesch. Stichting Centrummanagement Heesch Definitief

Businessplan Centrummanagement Heesch. Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Businessplan Centrummanagement Heesch Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Projectenprogramma Centrummanagement Heesch Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Rapportnummer: 205X00476.069992_2

Nadere informatie

Kennismaking ondernemers Nuenen met Centrummanagement. Jef van Stratum. 14 juli 2016 Nuenen Centrum

Kennismaking ondernemers Nuenen met Centrummanagement. Jef van Stratum. 14 juli 2016 Nuenen Centrum Kennismaking ondernemers Nuenen met Centrummanagement Jef van Stratum 14 juli 2016 Nuenen Centrum Wat is het Retailplatform Brabant? Stichting voor alle Centrummanagers in Brabant advisering kennisbank

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

meerjarenbeleidplan Stichting Steenwijk Vestingstad

meerjarenbeleidplan Stichting Steenwijk Vestingstad meerjarenbeleidplan 2017-2022 Stichting Steenwijk Vestingstad 1. Achtergrond en doelstellingen De Stichting Steenwijk Vestingstad (hierna genoemd: de Stichting) wil namens de ondernemers het centrum van

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon. Vereniging Oisterwijkse Winkeliers Definitief

Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon. Vereniging Oisterwijkse Winkeliers Definitief Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon Vereniging Oisterwijkse Winkeliers Definitief Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon Vereniging Oisterwijkse

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Uitvoeringsprogramma Binnenstad Marcel Stiefelhagen, Senior Economische Zaken Gemeente Oosterhout m.stiefelhagen@oosterhout.nl Paul van der Westen, Stadsmanager paulvdwesten@hotmail.com Versie 0.5 22 juni 2015 1 Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016 Ondernemersfonds Laarbeek 2 juni 2016 Doel Directe belangenbehartiging voor en door ondernemers. De raad krijgt niet de schuld van belastingverhoging maar bemoeit zich ook niet met de bestedingen en inrichting

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Businessplan Centrummanagement Goirle Met nieuw elan naar een bruisend centrum

Businessplan Centrummanagement Goirle Met nieuw elan naar een bruisend centrum Businessplan Centrummanagement Goirle Met nieuw elan naar een bruisend centrum Winkeliersvereniging De Hovel, Winkeliersvereniging Tilburgseweg en gemeente Goirle Definitief Businessplan Centrummanagement

Nadere informatie

Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad

Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad 15 Juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Ambitie... 2 1.2 Opgave... 2 1.3 Ondernemersfonds... 2 1.4 Financiering... 3 2. Doelstelling en

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum A-cie Eindhoven 11 april 2016 Farzad Ghaus Stad & Co Inhoud: BIZ definitie en achtergrond BIZ voordelen BIZ procedure BIZ inkomsten

Nadere informatie

Waarom Beste Binnenstad?

Waarom Beste Binnenstad? Waarom Beste Binnenstad? 1 Waarom Beste Binnenstad? 0. Feiten over Gouda 1. Aansturing; structuur en beleid 2. Basis op orde 3. Flankerend beleid 4. Be good and tell it - stadsmarketing 5. DNA van Gouda

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN CENTRUMMANAGEMENT OIRSCHOT (CMO)

STRATEGISCH PLAN CENTRUMMANAGEMENT OIRSCHOT (CMO) STRATEGISCH PLAN CENTRUMMANAGEMENT OIRSCHOT (CMO) 2016-2018 SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN INHOUD 1. Inleiding 2. Terugblik op 2013-2015 3. Huidige stand van zaken en verworvenheden 4. Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Loon op Zand, Plan van aanpak parkmanagement en centrummanagement. Stichting Ondernemend Loon op Zand Definitief

Loon op Zand, Plan van aanpak parkmanagement en centrummanagement. Stichting Ondernemend Loon op Zand Definitief Loon op Zand, Plan van aanpak parkmanagement en centrummanagement Stichting Ondernemend Loon op Zand Definitief Loon op Zand, Plan van aanpak parkmanagement en centrummanagement Stichting Ondernemend

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrummanagement Best. Stichting Centrummanagement Best Definitief

Ondernemingsplan Centrummanagement Best. Stichting Centrummanagement Best Definitief Ondernemingsplan Centrummanagement Best Stichting Centrummanagement Best Definitief Ondernemingsplan Centrummanagement Best Stichting Centrummanagement Best Definitief Rapportnummer: 205X00403.061880_2

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Helmond. Versie

Stichting Ondernemersfonds Helmond. Versie Stichting Ondernemersfonds Helmond Versie 21-03-2017 Wat is het doel Doelstelling van de Stichting Ondernemersfonds Helmond is directe belangenbehartiging middels de kostendekking voor de drie koepelorganisaties:

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Centrummanagement. Boxtel. Plan van. Aanpak

Centrummanagement. Boxtel. Plan van. Aanpak Centrummanagement Boxtel Plan van Aanpak Inhoudsopgave Inleiding 2 1.0 Vertreksituatie 3 1.1 Waarom centrummanagement Boxtel? 3 1.2 Gebiedsafbakening 3 1.3 SWOT-analyse op basis van de afgenomen enquêtes

Nadere informatie

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK Waarom een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Nijkerk? Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen Het centrum van Nijkerk onderscheidt

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Uitganspuntennotitie voor Stadsmanagement in Enkhuizen

Uitganspuntennotitie voor Stadsmanagement in Enkhuizen Uitganspuntennotitie voor Stadsmanagement in Enkhuizen Centrummanagement is een structurele vorm van samenwerken tussen publieke en private partijen in een binnenstad/centrum. Doel is de aantrekkingskracht

Nadere informatie

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk 1 Inhoudsopgave 1. Waarom een BIZ?... 3 2. Visie en doelstellingen... 4 3. Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk... 5 4. Activiteiten BIZ... 6 5. Globale

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Gevonden maatregelen en acties Verhogen van het aanbod in kwantitatieve zin Aantrekken nieuwe winkels Gevonden instrumenten

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Samenwerking in de binnenstad van Tilburg. Bezoek gaststad Tilburg

Samenwerking in de binnenstad van Tilburg. Bezoek gaststad Tilburg Samenwerking in de binnenstad van Tilburg Bezoek gaststad Tilburg Achtergrond en huidige samenwerking Tilburg in cijfers 211.000 inwoners en het groeit door: 222.000 in 2040 Op termijn de vijfde stad van

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Dordrecht, 28 augustus 2012 Reineke de Vries, accountmanagement en acquisitie Niek de Wit, beleidsadviseur economie Inhoud Huidige positie binnenstad Ontwikkelingen

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

INFORMATIE BIJEENKOMST

INFORMATIE BIJEENKOMST INFORMATIE BIJEENKOMST OP WEG NAAR EEN ONDERNEMERSFONDS VOOR APELDOORN 9 SEPTEMBER 2013 Inhoud 1. Aanleiding; wat en waarom? 2. Uit de praktijk: Ondernemersfonds Utrecht 3. Stand van zaken Apeldoorn 1.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.1807 RIS 164932 PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de detailhandelsnota (rv 112) de ambitie is neergelegd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2012.9 RIS 250206 BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc Hoe krijg ik ruim 1 miljoen van ondernemers voor verbetering van de binnenstad? Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden 16 april 2015 Winschoten 1 Hoe krijg ik ruim 1 miljoen

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds Gorredijk

Businessplan Ondernemersfonds Gorredijk Businessplan Ondernemersfonds Gorredijk 2016-2018 September 2015 Onder de vlag van een ondernemersfonds Gorredijk willen de ondernemersorganisaties WHI, OKO, STIBEGO en de CCG werken aan het vergroten

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Derde ondernemersavond 21 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik proces en resultaat 19:40 Plenaire

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Ondernemersavond 11 maart 2013

Ondernemersavond 11 maart 2013 Ondernemersavond 11 maart 2013 19.45 uur Welkom 19.50 uur Ondernemersenquête 20.15 uur korte pauze 20.30 uur Kwaliteitscatalogus stadscentrum 21.15 uur Afsluiting/hapje/drankje Ondernemersenquête - ca.

Nadere informatie

Ondernemersfonds & Samenwerking HIS VSZ

Ondernemersfonds & Samenwerking HIS VSZ Ondernemersfonds & Samenwerking HIS VSZ Voorstel en besluitvormingsproces Jan van der Linden & Harry de Wit Inhoud Deel 1: Ondernemersfonds Werking BIZ Proces tot nu toe en vervolgproces Werking Ondernemersfonds

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Binnenstadsagenda Terneuzen. DNWS-in-actie-traject

Binnenstadsagenda Terneuzen. DNWS-in-actie-traject Binnenstadsagenda Terneuzen DNWS-in-actie-traject DNWS alle acties op een rij 1 focus ruimtelijke uitvoeringsstrategie 2 aanpak leegstand 3 overkoepelende centrummanagement organisatie en een professionele

Nadere informatie

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit STAPPEN 2008 Kwaliteitsimpuls economie CAL Ondernemend Vitaal Uitnodigend 2010 City marketing strategie CAL Recreatie & toerisme Beleving Identiteit 2012 Heerlijkheid CAL Zichtbaar Herkenbaar + Managerial

Nadere informatie

BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020

BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020 BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020 Auteur : Opdrachtgever: Datum : Versie : De Rode Draad Organisatie Marketing Communicatie www.derodedraad.nu Vereniging Koopcentrum Hillegom Oktober 2014 0.4 definitief

Nadere informatie

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>:

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>: TOELICHTING Dit format BIZ plan is opgesteld door gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Economie en bedoeld als ondersteuning voor ondernemers die een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen opstarten. Het

Nadere informatie

Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers

Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers Datum: 21 juni 2011 Versie: 1 Secretariaat Stichting Erkenningsregeling centrum- en winkelgebiedmanagers Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn Tel: 0172

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Bruisende Binnenstad Oosterhout De smaak te pakken BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Het gezamenlijke financieringsmiddel om de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad te versterken.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden: M O N T F O O R T D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr 2015-29 Datum: 17-11-2015 Naam vragensteller: H.P.M. Bezuijen/A.M. van de Poll Vraag gericht aan: College/Portefeuillehouder Onderwerp: Ondernemersfonds

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie