Functieboek v.v. Diepenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieboek v.v. Diepenveen"

Transcriptie

1 Functieboek v.v. Diepenveen Opgesteld : Han Berends

2 Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis Jeu de Boules Nordic Sports Organigram v.v. Diepenveen Voetbalbestuur voorzitter : Rob Spliethof secretaris : Ineke Voortman penningmeester : Remco Metz 4 Kascommissie 5 Vrijwilligers commissie 6 Bestuurscommissie jeugdzaken 7 Bestuurscommissie technische zaken 8 Bestuurscommissie faciliteiten 9 Bestuurscommissie PR & communicatie voorzitter Marten van der Wijk voorzitter Edwin Rouwenhorst voorzitter Han Berends voorzitter Mark Spliethof 6.1 Wedstrijdzaken jeugd 7.1 Wedstrijdzaken senioren 8.1 Commissie terrein en materialen 9.1 Sponsor commissie 6.2 Activiteiten commissie 7.2 Technische commissie 9.2 Website / communicatie 6.3 Commissie Gerritstoernooi 7.3 Zaalvoetbal 6.4 Voetbalkamp commissie functieboek V.V. Diepenveen Pagina 1

3 1 Inhoudsopgave Organigram OMNI DSC Diepenveen... 1 Organigram v.v. Diepenveen Inhoudsopgave Inleiding Dagelijks voetbal bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Kascommissie Lid kascommissie Vrijwilligers commissie Lid vrijwilligers commissie Beheerder functieboek Bestuurscommissie jeugdzaken (jeugdcommissie) Voorzitter bestuurscommissie jeugdzaken Secretaris bestuurscommissie jeugdzaken Lid technische zaken Coördinator bezetting wedstrijdtafel Wedstrijdzaken jeugd Wedstrijdsecretaris jeugd (pupillen) Wedstrijdsecretaris jeugd (junioren) Scheidsrechterscommissie jeugd Leider jeugd Scheidsrechter jeugd Gastvrouw/-heer wedstrijdtafel Coördinator veld- en kleedkamer indeling Leden bestuurscommissie jeugdzaken Fair Play coördinator jeugd Activiteiten commissie jeugd Lid activiteiten commissie jeugd Commissie Gerritstoernooi Voorzitter commissie Gerritstoernooi Secretaris commissie Gerritstoernooi e Secretaris / penningmeester commissie Gerritstoernooi Lid commissie Gerritstoernooi Voetbalkamp commissie Lid voetbalkamp commissie functieboek V.V. Diepenveen Pagina 2

4 7 Bestuurscommissie technische zaken Voorzitter bestuurscommissie technische zaken Wedstrijdzaken senioren Wedstrijdsecretaris senioren Wedstrijdsecretaris zaalvoetbal Scheidsrechters coördinator senioren Leider senioren Scheidsrechter senioren Coördinator veld- en kleedkamer indeling Fair Play coördinator senioren Technische commissie Lid technische commissie Elftallen commissie senioren Trainer jeugd Trainer senioren Hoofd opleidingen Zaalvoetbal Commissielid zaalvoetbal Bestuurscommissie faciliteiten Voorzitter bestuurscommissie faciliteiten Commissie terrein en materialen Consul Coördinator / beheerder onderhoud velden Onderhoudsploeg terrein Onderhoudsman clubgebouw en materiaal Beheerder trainingsmateriaal Lid commissie terrein en materialen Bestuurcommissie PR & communicatie Voorzitter bestuurscommissie PR & communicatie Sponsorcommissie Voorzitter sponsorcommissie Secretaris sponsorcommissie Penningmeester sponsorcommissie Lid sponsorcommissie Website / communicatie Webmaster Lid website / communicatie Overige functies Sportfysiotherapeut Sportverzorger Contributie en boete inning Beheren incasso betalingen Wassen clubkleding jeugd Kaartjes verkoper Slot functieboek V.V. Diepenveen Pagina 3

5 2 Inleiding De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. Taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van vrijwilligers. Een taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. Een taakomschrijving geeft inzicht in wat iemand moet kunnen en willen om de betreffende functie uit te oefenen. Als je een functie als vrijwilliger uitoefent betekend het dat je dit vrijwillig doet maar het betekend niet dat het ook vrijblijvend is. Door middel van dit functieboek geven we aan wat voor de betreffende functie de taken maar ook de verantwoordelijkheden zijn functieboek V.V. Diepenveen Pagina 4

6 3 Dagelijks voetbal bestuur Leiding geven aan de afdeling voetbal. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het dagelijks voetbal bestuur laat zich adviseren door alle commissies. Vergaderschema: 1 maal per 2 maanden op de 1 e maandag van de maand. 3.1 Voorzitter Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven. Vertegenwoordigen vereniging bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten. Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen afdeling voetbal. Toezicht op taken bestuursleden. Afvaardigen afdeling voetbal in hoofdbestuur OMNI. Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties. De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden. Officieel woordvoerder van de vereniging namens de afdeling voetbal. Contactpersoon namens de afdeling voetbal naar gemeentelijke instanties. Bezoeken KNVB vergaderingen. Draagt zorg dat bij thuis(-en uit) wedstrijden het 1e elftal representatief wordt vertegenwoordigd namens het bestuur. Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week. 3.2 Secretaris (is mede vice-voorzitter) Deelnemen en notuleren bestuursvergadering. Beheren van de ledenadministratie. Plannen en organiseren vergaderingen. Fungeren als postadres van de afdeling voetbal en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Behandelen van ingekomen stukken. De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren. Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter bij diens afwezigheid. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 5

7 3.3 Penningmeester Het beheren van de geldmiddelen van de afdeling voetbal. Opstellen en bewaken van begrotingen. Opstellen exploitatierekening. Beheren rekeningen en financiële zaken. Verzorgen financiële verslaglegging. Financiële verantwoording aan Omni. Financiële controle diverse cie s. Periodieke verslaglegging aan bestuur. Contributiebewaking. Het beheren van de geldmiddelen van de afdeling voetbal. De administratie van alle inkomsten en uitgeven van de afdeling voetbal verzorgen. Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar. De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de afdeling voetbal, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 to 4 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 6

8 4 Kascommissie De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de penningmeester en doet daar verslag van aan de penningmeester en de Algemene Ledenvergadering. 4.1 Lid kascommissie De kascommissie bestaat uit minimaal 2 door de Algemene Ledenvergadering benoemde personen die om de continuïteit te waarborgen om en om, om het jaar, aftreden. Vereisten: Enige kennis van boekhouden. Controleren van de boeken 2 maal per jaar. Beoordelen van financieel verslag. Rapporteren aan ALV Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 maal 4 uur per jaar functieboek V.V. Diepenveen Pagina 7

9 5 Vrijwilligers commissie De vrijwilligers commissie ondersteunt bij de werving en plaatsing van vrijwilligers binnen de afdeling voetbal. De commissie leden inventariseren onder clubleden of onder ouders van jeugdleden de bereidheid voor vrijwilligers taken. Waar mogelijk worden personen persoonlijk benaderd; bij uitzondering via collectieve mailings of brieven. 5.1 Lid vrijwilligers commissie De vrijwilligers commissie bestaat uit 2 à 3 personen die op aanvraag bestuur en commissies ondersteunt bij het invullen van vrijwilligersbeleid en het organiseren van vrijwilligers. Bewaakt vrijwilligersbeleid en stelt deze bij indien nodig Adviseert op verzoek het bestuur en commissies aangaande organisatie en werving Werving en plaatsing: - In kaart brengen en actueel houden van het aanbod van vrijwilligers; - In kaart brengen en actueel houden van de vraag naar vrijwilligers; - Bewaakt vrijwilligersbeleid en stelt deze bij indien nodig Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week. 5.2 Beheerder functieboek Het bijhouden van wijzigingen van het functieboek. Verantwoordelijk voor het plaatsen van het (gewijzigde) functieboek op de website. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 8 tot 12 uur per jaar functieboek V.V. Diepenveen Pagina 8

10 6 Bestuurscommissie jeugdzaken (jeugdcommissie) Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. Zorgen voor informatie voorziening richting leden/ouders. Vergaderschema: 1 maal per maand en zo nodig vaker Voorzitter bestuurscommissie jeugdzaken Coördineert de diverse jeugdcommissie taken. Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie. Heeft zitting in het voetbalbestuur namens de jeugdcommissie Draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur van de afdeling voetbal door hem zelf of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht betreffende de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waarnodig. Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd. Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week Secretaris bestuurscommissie jeugdzaken Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de jeugdcommissie. Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de voetbalbond en houdt hiervan een kopie te beschikking over de alg. secretaris van het hoofdbestuur. Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de jeugdcommissie af. Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast. Legt memo aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan (actiepuntenlijst). Zorgt voor een overzichtelijke opberging van inkomende en uitgaande stukken. Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd. Tijdsinvestering: gemiddeld ca.1 tot 3 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 9

11 6.0.3 Lid technische zaken Heeft namens bestuurscommissie jeugdzaken zitting in de Technische commissie. Behartigt belangen van jeugdelftallen m.b.t. elftalindeling, trainingen en leiders. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 3 uur per week Leden bestuurscommissie jeugdzaken Beheer van alle jeugdmaterialen. Het verzorgen van informatie naar jeugdleden en ouders. Communiceert met wedstrijdzaken. Contact onderhouden met sub commissies 6.1 t/m 6.4. Het werven van leiders voor de diverse teams. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 3 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 10

12 6.1 Wedstrijdzaken jeugd Het organiseren en plannen van alle wedstrijden, competitie en vriendschappelijk, voor de jeugd, als mede ook de externe toernooien. Organiseren van het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag Wedstrijdsecretaris jeugd (pupillen) Is belast met de organisatie met betrekking tot oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met de andere wedstrijdsecretaris en commissieleden binnen de jeugdafdeling. Draagt zorgt voor wedstrijdinformatie aan lid bestuurscommissie jeugd belast met infovoorziening. Onderhoudt de nodige contacten met: - Veldbeheer i.v.m. bezetting. - Elftalleiders & trainers - Ouders van jeugdleden - Leden activiteitencommissie - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen - KNVB Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week Wedstrijdsecretaris jeugd (junioren) Is belast met de organisatie met betrekking tot oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met de andere wedstrijdsecretaris en commissieleden binnen de jeugdafdeling. Draagt zorgt voor wedstrijdinformatie aan lid bestuurscommissie jeugd belast met infovoorziening. Onderhoudt de nodige contacten met: - Veldbeheer i.v.m. bezetting. - Elftalleiders & trainers - Ouders van jeugdleden - Leden activiteitencommissie - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen - KNVB Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 11

13 6.1.3 Scheidsrechterscommissie jeugd Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Overlegt met scheidrechters coördinator Senioren. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per week Leider jeugd Contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische aangelegenheden. Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden welke betrekken hebben op zijn team. Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken). Planning maken voor de corvee werkzaamheden. Het schoonmaken van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. Het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als grensrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren. Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen In overleg met de jeugdtrainer er op toezien dat de corvee werkzaamheden goed worden uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. Periodiek formeel overleg met: - (Jeugd)bestuur; - Trainer; - Leeftijdscoördinator; - Andere jeugdleiders. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 12

14 6.1.5 Scheidsrechter jeugd Past de spelregels toe. Geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters en waar van toepassing, met de vierde official. Ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in regel 2. Ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in regel 4. Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van belang zijn. Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort overtreding van de regels. Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van buitenaf. Onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag eerst in het speelveld terugkeren, nadat het spel is hervat. Laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel, slechts licht geblesseerd is. Ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt. Laat het spel doorgaan wanneer de partij waar tegen een overtreding werd begaan hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft. Bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding begaat. Neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een veldverwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen wanneer de bal vervolgens uit het spel is. Treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan, naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen. Handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die hij zelf niet heeft waargenomen. Ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen. Hervat de wedstrijd nadat deze is onderbroken. Voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 13

15 6.1.6 Coördinator bezetting wedstrijdtafel Coördineert bezetting van de wedstrijdtafel op zaterdag. Tijdsinvestering: max. 0,5 uur per week Gastvrouw/-heer wedstrijdtafel Ontvangt de leider van de tegenstanders en de scheidsrechters. Bezet de wedstrijdtafel tijdens wedstrijden op de zaterdag. Is aanspreekpunt namens de vereniging voor vragen o.d. van tegenstanders. Tijdsinvestering: 1 dagdeel van 3 uur per maand of vaker Coördinator veld- en kleedkamer indeling Het zorgdragen voor de indeling van velden en kleedkamers. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 uur per week Fair Play coördinator jeugd Opzetten en bewaken van gedragregels binnen de vereniging. Contact onderhouden met andere verenigingen omtrent de naleving van deze regels. Initiatieven ontwikkelen op gebied van sportiviteit en respect binnen v.v. Diepenveen. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per maand functieboek V.V. Diepenveen Pagina 14

16 6.2 Activiteiten commissie jeugd De activiteiten commissie organiseert activiteiten voor de jeugd buiten het reguliere voetbal om. Organisatie van financiële acties en interne nevenactiviteiten voor de leden met als bedoeling de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen Lid activiteiten commissie jeugd De activiteiten commissie jeugd bestaat uit ca. 9 leden. Organiseren van boerenkooltoernooi (begin januari) voor alle jeugdspelers. Organiseren van ouder en kind voetbalwedstrijd met brunch voor E- en F pupillen. Organiseren van zwarte pietentraining (begin december) voor F pupillen Het regelen van de Grote Clubactie (medio oktober). Het regelen van de ijstaartenactie (half december). Organiseren van de parkeergeldactie door A junioren voor de braderie op Koninginnedag. Het regelen van het bezoeken van een interlandwedstrijd van het Nederlands elftal door A, B en C junioren. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 8 uur per seizoen functieboek V.V. Diepenveen Pagina 15

17 6.3 Commissie Gerritstoernooi Het organiseren van een jaarlijks voetbal toernooi, vernoemd naar Henk Gerrits, voor alle jeugdelftallen. Vergaderschema: 1 maal per maand en zo nodig vaker. Het organiseren van een jeugdtoernooi voor alle pupillen en junioren elftallen. Ze zorgen voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen. Ze zorgen ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week Voorzitter commissie Gerritstoernooi Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de commissie. Heeft regelmatig contact met de jeugdcommissie. Legt de vergaderingen vast en bespreekt de kantine. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 4 uur per maand Secretaris commissie Gerritstoernooi Aanspreekpunt Gerritstoernooi namens de vereniging. Verzorgt de uitnodigingen en inschrijvingen. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week e Secretaris / penningmeester commissie Gerritstoernooi Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van het toernooi. Heeft regelmatig contact met de penningmeester van de afdeling. Zorgt voor het notuleren tijdens de vergaderingen. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 4 uur per maand Lid commissie Gerritstoernooi (ca. 4 personen) Ondersteunt de commissie in woord en daad. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 4 uur per maand functieboek V.V. Diepenveen Pagina 16

18 6.4 Voetbalkamp commissie (ca. 5 7 personen) Het organiseren van een volwaardige afsluiting, voetbalkamp, van het seizoen voor de D, E en F pupillen. Vergaderschema: 1 maal per maand en zo nodig vaker Lid voetbalkamp commissie Gezamenlijk organiseren van een voetbalweekend voor de D, E en F pupillen. Onderhoud regelmatig overleg met de jeugdcommissie. Leggen financiële verantwoording af aan de penningmeester van de club. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 17

19 7 Bestuurscommissie technische zaken De bestuurscommissie Technische Zaken is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de afdeling voetbal in de breedste zin, inclusief gedragscode. Zij is verantwoordelijk voor aanname en functioneren van de technische staf en rapporteert daarover aan het bestuur. Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. 7.0 Voorzitter bestuurscommissie technische zaken Heeft zitting in het voetbalbestuur namens de bestuurscommissie technische zaken. Draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur van de afdeling voetbal door hem zelf of door een ander daartoe aangewezen commissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht betreffende de gang van zaken binnen de bestuurscommissie technische zaken. Draagt zorg voor technisch beleid binnen afdeling voetbal. Rapporteert aan en overlegt met voetbalbestuur. Coördineert de diverse commissietaken. Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de bestuurscommissie technische zaken. Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft een coördinerende taak bij werving seniorencommissieleden en stimuleert deze waarnodig. Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers. Zorgt voor werving van seniorentrainers. Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd. Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Heeft regelmatig overleg met lid technische zaken jeugd (6.0.3). Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 18

20 7.1 Wedstrijdzaken senioren Het organiseren en plannen van alle wedstrijden, competitie en vriendschappelijk, voor de senioren, als mede ook de externe toernooien. Organiseren van het wedstrijdsecretariaat op de zondag. Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen: Contacten met en coördinatie seniorentrainers Contacten met en coördinatie seniorenleiders De opzet ven tijden van trainingen Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding Wedstrijdsecretaris senioren Draagt zorg voor scheidsrechters en wedstrijdprogramma s seniorenvoetbal Doet opgave van teams aan toernooien Is aanspreekpunt voor andere verenigingen voor o.a. oefenwedstrijden Wijst velden toe ten behoeve van senioren zondagprogramma Bepaalt mede het beleid van de seniorencommissie en de uitvoering daarvan. Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, commissieleden en andere kaderleden binnen de seniorenafdeling. Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijd programma s en uitslagen (evt. via website). Onderhoudt de nodige contacten met: - Elftalleiders & trainers - Spelers; - Leden evenementencommissie; - Plaatselijke en regionale commissies t.b.v. jeugdvoetbal; - Bondsbureau KNVB (Deventer); - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen; - Is beschikbaar als gastheer / vrouw; Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB. Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden. Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de leiders. Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen. Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Toezien op de verplichtingen van de vereniging betreffende strafzaken. Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 19

21 7.1.2 Wedstrijdsecretaris zaalvoetbal Draagt zorg voor scheidsrechters en wedstrijdprogramma s zaalvoetbal Doet opgave van teams aan toernooien Is aanspreekpunt voor andere verenigingen voor o.a. oefenwedstrijden Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, commissieleden en andere kaderleden binnen de seniorenafdeling. Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijd programma s en uitslagen (evt. via website). Onderhoudt de nodige contacten met: - Elftalleiders & trainers - Spelers; - Bondsbureau KNVB (Deventer); - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen; Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB. Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden. Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien. Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de leiders. Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Toezien op de verplichtingen van de vereniging betreffende strafzaken. Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen Scheidsrechters coördinator senioren Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Overlegt met scheidrechters coördinator pupillen/junioren Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 3 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 20

22 7.1.4 Leider senioren Contactpersoon voor de spelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische aangelegenheden. Planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding. Planning maken voor de kantinediensten. Het schoonmaken van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. Het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als grensrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren. Het stimuleren en er op toezien dat spelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de leider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 21

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie