Functieboek v.v. Diepenveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieboek v.v. Diepenveen"

Transcriptie

1 Functieboek v.v. Diepenveen Opgesteld : Han Berends

2 Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis Jeu de Boules Nordic Sports Organigram v.v. Diepenveen Voetbalbestuur voorzitter : Rob Spliethof secretaris : Ineke Voortman penningmeester : Remco Metz 4 Kascommissie 5 Vrijwilligers commissie 6 Bestuurscommissie jeugdzaken 7 Bestuurscommissie technische zaken 8 Bestuurscommissie faciliteiten 9 Bestuurscommissie PR & communicatie voorzitter Marten van der Wijk voorzitter Edwin Rouwenhorst voorzitter Han Berends voorzitter Mark Spliethof 6.1 Wedstrijdzaken jeugd 7.1 Wedstrijdzaken senioren 8.1 Commissie terrein en materialen 9.1 Sponsor commissie 6.2 Activiteiten commissie 7.2 Technische commissie 9.2 Website / communicatie 6.3 Commissie Gerritstoernooi 7.3 Zaalvoetbal 6.4 Voetbalkamp commissie functieboek V.V. Diepenveen Pagina 1

3 1 Inhoudsopgave Organigram OMNI DSC Diepenveen... 1 Organigram v.v. Diepenveen Inhoudsopgave Inleiding Dagelijks voetbal bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Kascommissie Lid kascommissie Vrijwilligers commissie Lid vrijwilligers commissie Beheerder functieboek Bestuurscommissie jeugdzaken (jeugdcommissie) Voorzitter bestuurscommissie jeugdzaken Secretaris bestuurscommissie jeugdzaken Lid technische zaken Coördinator bezetting wedstrijdtafel Wedstrijdzaken jeugd Wedstrijdsecretaris jeugd (pupillen) Wedstrijdsecretaris jeugd (junioren) Scheidsrechterscommissie jeugd Leider jeugd Scheidsrechter jeugd Gastvrouw/-heer wedstrijdtafel Coördinator veld- en kleedkamer indeling Leden bestuurscommissie jeugdzaken Fair Play coördinator jeugd Activiteiten commissie jeugd Lid activiteiten commissie jeugd Commissie Gerritstoernooi Voorzitter commissie Gerritstoernooi Secretaris commissie Gerritstoernooi e Secretaris / penningmeester commissie Gerritstoernooi Lid commissie Gerritstoernooi Voetbalkamp commissie Lid voetbalkamp commissie functieboek V.V. Diepenveen Pagina 2

4 7 Bestuurscommissie technische zaken Voorzitter bestuurscommissie technische zaken Wedstrijdzaken senioren Wedstrijdsecretaris senioren Wedstrijdsecretaris zaalvoetbal Scheidsrechters coördinator senioren Leider senioren Scheidsrechter senioren Coördinator veld- en kleedkamer indeling Fair Play coördinator senioren Technische commissie Lid technische commissie Elftallen commissie senioren Trainer jeugd Trainer senioren Hoofd opleidingen Zaalvoetbal Commissielid zaalvoetbal Bestuurscommissie faciliteiten Voorzitter bestuurscommissie faciliteiten Commissie terrein en materialen Consul Coördinator / beheerder onderhoud velden Onderhoudsploeg terrein Onderhoudsman clubgebouw en materiaal Beheerder trainingsmateriaal Lid commissie terrein en materialen Bestuurcommissie PR & communicatie Voorzitter bestuurscommissie PR & communicatie Sponsorcommissie Voorzitter sponsorcommissie Secretaris sponsorcommissie Penningmeester sponsorcommissie Lid sponsorcommissie Website / communicatie Webmaster Lid website / communicatie Overige functies Sportfysiotherapeut Sportverzorger Contributie en boete inning Beheren incasso betalingen Wassen clubkleding jeugd Kaartjes verkoper Slot functieboek V.V. Diepenveen Pagina 3

5 2 Inleiding De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. Taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van vrijwilligers. Een taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. Een taakomschrijving geeft inzicht in wat iemand moet kunnen en willen om de betreffende functie uit te oefenen. Als je een functie als vrijwilliger uitoefent betekend het dat je dit vrijwillig doet maar het betekend niet dat het ook vrijblijvend is. Door middel van dit functieboek geven we aan wat voor de betreffende functie de taken maar ook de verantwoordelijkheden zijn functieboek V.V. Diepenveen Pagina 4

6 3 Dagelijks voetbal bestuur Leiding geven aan de afdeling voetbal. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het dagelijks voetbal bestuur laat zich adviseren door alle commissies. Vergaderschema: 1 maal per 2 maanden op de 1 e maandag van de maand. 3.1 Voorzitter Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven. Vertegenwoordigen vereniging bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten. Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen afdeling voetbal. Toezicht op taken bestuursleden. Afvaardigen afdeling voetbal in hoofdbestuur OMNI. Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties. De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden. Officieel woordvoerder van de vereniging namens de afdeling voetbal. Contactpersoon namens de afdeling voetbal naar gemeentelijke instanties. Bezoeken KNVB vergaderingen. Draagt zorg dat bij thuis(-en uit) wedstrijden het 1e elftal representatief wordt vertegenwoordigd namens het bestuur. Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week. 3.2 Secretaris (is mede vice-voorzitter) Deelnemen en notuleren bestuursvergadering. Beheren van de ledenadministratie. Plannen en organiseren vergaderingen. Fungeren als postadres van de afdeling voetbal en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Behandelen van ingekomen stukken. De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren. Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter bij diens afwezigheid. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 5

7 3.3 Penningmeester Het beheren van de geldmiddelen van de afdeling voetbal. Opstellen en bewaken van begrotingen. Opstellen exploitatierekening. Beheren rekeningen en financiële zaken. Verzorgen financiële verslaglegging. Financiële verantwoording aan Omni. Financiële controle diverse cie s. Periodieke verslaglegging aan bestuur. Contributiebewaking. Het beheren van de geldmiddelen van de afdeling voetbal. De administratie van alle inkomsten en uitgeven van de afdeling voetbal verzorgen. Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar. De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de afdeling voetbal, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 to 4 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 6

8 4 Kascommissie De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de penningmeester en doet daar verslag van aan de penningmeester en de Algemene Ledenvergadering. 4.1 Lid kascommissie De kascommissie bestaat uit minimaal 2 door de Algemene Ledenvergadering benoemde personen die om de continuïteit te waarborgen om en om, om het jaar, aftreden. Vereisten: Enige kennis van boekhouden. Controleren van de boeken 2 maal per jaar. Beoordelen van financieel verslag. Rapporteren aan ALV Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 maal 4 uur per jaar functieboek V.V. Diepenveen Pagina 7

9 5 Vrijwilligers commissie De vrijwilligers commissie ondersteunt bij de werving en plaatsing van vrijwilligers binnen de afdeling voetbal. De commissie leden inventariseren onder clubleden of onder ouders van jeugdleden de bereidheid voor vrijwilligers taken. Waar mogelijk worden personen persoonlijk benaderd; bij uitzondering via collectieve mailings of brieven. 5.1 Lid vrijwilligers commissie De vrijwilligers commissie bestaat uit 2 à 3 personen die op aanvraag bestuur en commissies ondersteunt bij het invullen van vrijwilligersbeleid en het organiseren van vrijwilligers. Bewaakt vrijwilligersbeleid en stelt deze bij indien nodig Adviseert op verzoek het bestuur en commissies aangaande organisatie en werving Werving en plaatsing: - In kaart brengen en actueel houden van het aanbod van vrijwilligers; - In kaart brengen en actueel houden van de vraag naar vrijwilligers; - Bewaakt vrijwilligersbeleid en stelt deze bij indien nodig Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week. 5.2 Beheerder functieboek Het bijhouden van wijzigingen van het functieboek. Verantwoordelijk voor het plaatsen van het (gewijzigde) functieboek op de website. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 8 tot 12 uur per jaar functieboek V.V. Diepenveen Pagina 8

10 6 Bestuurscommissie jeugdzaken (jeugdcommissie) Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. Zorgen voor informatie voorziening richting leden/ouders. Vergaderschema: 1 maal per maand en zo nodig vaker Voorzitter bestuurscommissie jeugdzaken Coördineert de diverse jeugdcommissie taken. Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie. Heeft zitting in het voetbalbestuur namens de jeugdcommissie Draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur van de afdeling voetbal door hem zelf of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht betreffende de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waarnodig. Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd. Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week Secretaris bestuurscommissie jeugdzaken Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de jeugdcommissie. Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de voetbalbond en houdt hiervan een kopie te beschikking over de alg. secretaris van het hoofdbestuur. Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in overleg met de jeugdcommissie af. Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast. Legt memo aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan (actiepuntenlijst). Zorgt voor een overzichtelijke opberging van inkomende en uitgaande stukken. Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd. Tijdsinvestering: gemiddeld ca.1 tot 3 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 9

11 6.0.3 Lid technische zaken Heeft namens bestuurscommissie jeugdzaken zitting in de Technische commissie. Behartigt belangen van jeugdelftallen m.b.t. elftalindeling, trainingen en leiders. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 3 uur per week Leden bestuurscommissie jeugdzaken Beheer van alle jeugdmaterialen. Het verzorgen van informatie naar jeugdleden en ouders. Communiceert met wedstrijdzaken. Contact onderhouden met sub commissies 6.1 t/m 6.4. Het werven van leiders voor de diverse teams. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 3 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 10

12 6.1 Wedstrijdzaken jeugd Het organiseren en plannen van alle wedstrijden, competitie en vriendschappelijk, voor de jeugd, als mede ook de externe toernooien. Organiseren van het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag Wedstrijdsecretaris jeugd (pupillen) Is belast met de organisatie met betrekking tot oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met de andere wedstrijdsecretaris en commissieleden binnen de jeugdafdeling. Draagt zorgt voor wedstrijdinformatie aan lid bestuurscommissie jeugd belast met infovoorziening. Onderhoudt de nodige contacten met: - Veldbeheer i.v.m. bezetting. - Elftalleiders & trainers - Ouders van jeugdleden - Leden activiteitencommissie - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen - KNVB Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week Wedstrijdsecretaris jeugd (junioren) Is belast met de organisatie met betrekking tot oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met de andere wedstrijdsecretaris en commissieleden binnen de jeugdafdeling. Draagt zorgt voor wedstrijdinformatie aan lid bestuurscommissie jeugd belast met infovoorziening. Onderhoudt de nodige contacten met: - Veldbeheer i.v.m. bezetting. - Elftalleiders & trainers - Ouders van jeugdleden - Leden activiteitencommissie - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen - KNVB Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 11

13 6.1.3 Scheidsrechterscommissie jeugd Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Overlegt met scheidrechters coördinator Senioren. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per week Leider jeugd Contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische aangelegenheden. Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden welke betrekken hebben op zijn team. Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken). Planning maken voor de corvee werkzaamheden. Het schoonmaken van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. Het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als grensrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren. Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen In overleg met de jeugdtrainer er op toezien dat de corvee werkzaamheden goed worden uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. Periodiek formeel overleg met: - (Jeugd)bestuur; - Trainer; - Leeftijdscoördinator; - Andere jeugdleiders. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 12

14 6.1.5 Scheidsrechter jeugd Past de spelregels toe. Geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters en waar van toepassing, met de vierde official. Ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in regel 2. Ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in regel 4. Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van belang zijn. Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort overtreding van de regels. Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van buitenaf. Onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag eerst in het speelveld terugkeren, nadat het spel is hervat. Laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel, slechts licht geblesseerd is. Ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt. Laat het spel doorgaan wanneer de partij waar tegen een overtreding werd begaan hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft. Bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding begaat. Neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een veldverwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen wanneer de bal vervolgens uit het spel is. Treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan, naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen. Handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die hij zelf niet heeft waargenomen. Ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen. Hervat de wedstrijd nadat deze is onderbroken. Voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 13

15 6.1.6 Coördinator bezetting wedstrijdtafel Coördineert bezetting van de wedstrijdtafel op zaterdag. Tijdsinvestering: max. 0,5 uur per week Gastvrouw/-heer wedstrijdtafel Ontvangt de leider van de tegenstanders en de scheidsrechters. Bezet de wedstrijdtafel tijdens wedstrijden op de zaterdag. Is aanspreekpunt namens de vereniging voor vragen o.d. van tegenstanders. Tijdsinvestering: 1 dagdeel van 3 uur per maand of vaker Coördinator veld- en kleedkamer indeling Het zorgdragen voor de indeling van velden en kleedkamers. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 uur per week Fair Play coördinator jeugd Opzetten en bewaken van gedragregels binnen de vereniging. Contact onderhouden met andere verenigingen omtrent de naleving van deze regels. Initiatieven ontwikkelen op gebied van sportiviteit en respect binnen v.v. Diepenveen. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per maand functieboek V.V. Diepenveen Pagina 14

16 6.2 Activiteiten commissie jeugd De activiteiten commissie organiseert activiteiten voor de jeugd buiten het reguliere voetbal om. Organisatie van financiële acties en interne nevenactiviteiten voor de leden met als bedoeling de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen Lid activiteiten commissie jeugd De activiteiten commissie jeugd bestaat uit ca. 9 leden. Organiseren van boerenkooltoernooi (begin januari) voor alle jeugdspelers. Organiseren van ouder en kind voetbalwedstrijd met brunch voor E- en F pupillen. Organiseren van zwarte pietentraining (begin december) voor F pupillen Het regelen van de Grote Clubactie (medio oktober). Het regelen van de ijstaartenactie (half december). Organiseren van de parkeergeldactie door A junioren voor de braderie op Koninginnedag. Het regelen van het bezoeken van een interlandwedstrijd van het Nederlands elftal door A, B en C junioren. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 8 uur per seizoen functieboek V.V. Diepenveen Pagina 15

17 6.3 Commissie Gerritstoernooi Het organiseren van een jaarlijks voetbal toernooi, vernoemd naar Henk Gerrits, voor alle jeugdelftallen. Vergaderschema: 1 maal per maand en zo nodig vaker. Het organiseren van een jeugdtoernooi voor alle pupillen en junioren elftallen. Ze zorgen voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen. Ze zorgen ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week Voorzitter commissie Gerritstoernooi Verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de commissie. Heeft regelmatig contact met de jeugdcommissie. Legt de vergaderingen vast en bespreekt de kantine. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 4 uur per maand Secretaris commissie Gerritstoernooi Aanspreekpunt Gerritstoernooi namens de vereniging. Verzorgt de uitnodigingen en inschrijvingen. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week e Secretaris / penningmeester commissie Gerritstoernooi Verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van het toernooi. Heeft regelmatig contact met de penningmeester van de afdeling. Zorgt voor het notuleren tijdens de vergaderingen. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 4 uur per maand Lid commissie Gerritstoernooi (ca. 4 personen) Ondersteunt de commissie in woord en daad. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 4 uur per maand functieboek V.V. Diepenveen Pagina 16

18 6.4 Voetbalkamp commissie (ca. 5 7 personen) Het organiseren van een volwaardige afsluiting, voetbalkamp, van het seizoen voor de D, E en F pupillen. Vergaderschema: 1 maal per maand en zo nodig vaker Lid voetbalkamp commissie Gezamenlijk organiseren van een voetbalweekend voor de D, E en F pupillen. Onderhoud regelmatig overleg met de jeugdcommissie. Leggen financiële verantwoording af aan de penningmeester van de club. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 17

19 7 Bestuurscommissie technische zaken De bestuurscommissie Technische Zaken is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de afdeling voetbal in de breedste zin, inclusief gedragscode. Zij is verantwoordelijk voor aanname en functioneren van de technische staf en rapporteert daarover aan het bestuur. Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. 7.0 Voorzitter bestuurscommissie technische zaken Heeft zitting in het voetbalbestuur namens de bestuurscommissie technische zaken. Draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur van de afdeling voetbal door hem zelf of door een ander daartoe aangewezen commissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht betreffende de gang van zaken binnen de bestuurscommissie technische zaken. Draagt zorg voor technisch beleid binnen afdeling voetbal. Rapporteert aan en overlegt met voetbalbestuur. Coördineert de diverse commissietaken. Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de bestuurscommissie technische zaken. Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft een coördinerende taak bij werving seniorencommissieleden en stimuleert deze waarnodig. Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers. Zorgt voor werving van seniorentrainers. Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd. Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Heeft regelmatig overleg met lid technische zaken jeugd (6.0.3). Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 18

20 7.1 Wedstrijdzaken senioren Het organiseren en plannen van alle wedstrijden, competitie en vriendschappelijk, voor de senioren, als mede ook de externe toernooien. Organiseren van het wedstrijdsecretariaat op de zondag. Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen: Contacten met en coördinatie seniorentrainers Contacten met en coördinatie seniorenleiders De opzet ven tijden van trainingen Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding Wedstrijdsecretaris senioren Draagt zorg voor scheidsrechters en wedstrijdprogramma s seniorenvoetbal Doet opgave van teams aan toernooien Is aanspreekpunt voor andere verenigingen voor o.a. oefenwedstrijden Wijst velden toe ten behoeve van senioren zondagprogramma Bepaalt mede het beleid van de seniorencommissie en de uitvoering daarvan. Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, commissieleden en andere kaderleden binnen de seniorenafdeling. Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijd programma s en uitslagen (evt. via website). Onderhoudt de nodige contacten met: - Elftalleiders & trainers - Spelers; - Leden evenementencommissie; - Plaatselijke en regionale commissies t.b.v. jeugdvoetbal; - Bondsbureau KNVB (Deventer); - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen; - Is beschikbaar als gastheer / vrouw; Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB. Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden. Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de leiders. Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen. Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Toezien op de verplichtingen van de vereniging betreffende strafzaken. Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 0 tot 2 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 19

21 7.1.2 Wedstrijdsecretaris zaalvoetbal Draagt zorg voor scheidsrechters en wedstrijdprogramma s zaalvoetbal Doet opgave van teams aan toernooien Is aanspreekpunt voor andere verenigingen voor o.a. oefenwedstrijden Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, commissieleden en andere kaderleden binnen de seniorenafdeling. Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijd programma s en uitslagen (evt. via website). Onderhoudt de nodige contacten met: - Elftalleiders & trainers - Spelers; - Bondsbureau KNVB (Deventer); - Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen; Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB. Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden. Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien. Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de leiders. Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Toezien op de verplichtingen van de vereniging betreffende strafzaken. Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen Scheidsrechters coördinator senioren Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door het bondsbureau geen scheidsrechters zijn aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. het stimuleren van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Overlegt met scheidrechters coördinator pupillen/junioren Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 3 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 20

22 7.1.4 Leider senioren Contactpersoon voor de spelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische aangelegenheden. Planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding. Planning maken voor de kantinediensten. Het schoonmaken van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander. Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. Het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als grensrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren. Het stimuleren en er op toezien dat spelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de leider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week functieboek V.V. Diepenveen Pagina 21

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 3-12-2012 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Clubgebouwcommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis Club

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

TAAK- EN FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

TAAK- EN FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN TAAK- EN FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN Functieboek Datum : Maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Dagelijks bestuur... 5 2.1. Voorzitter... 5 2.2. Secretaris... 5 2.3. Penningmeester... 6 2.4. Vice-voorzitter...

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Beleid en organisatie s.v.oostburg

Beleid en organisatie s.v.oostburg Beleid en organisatie s.v.oostburg 2017-2018 1 Inhoudsopgave: - Beleid s.v. Oostburg + Uitvoering blz. 3 - Organisatie + Vacatures blz. 4 - Taken en takenverdeling blz. 5 2 Beleid s.v.oostburg - zorgen

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Organisatiestructuur vv Baarlo

Organisatiestructuur vv Baarlo 6 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Organigram 2. Bestuur Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur 2.1 Taken voorzitter 2.2 Taken Penningmeester 2.3 Taken Secretaris 2.4 Taken Vertegenwoordiger Technische Commissie

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Organisatie- en Functieboek. rkvv DIA. versie 2014/04

Organisatie- en Functieboek. rkvv DIA. versie 2014/04 Organisatie- en Functieboek rkvv DIA versie 2014/04 INHOUDSOPGAVE 1. ORGANIGRAM... 3 2. BESTUUR... 4 3. ONDERSTEUNENDE COMMISSIES... 6 3.1 COMMERCIELE COMMISSIE... 6 3.2 VRIJWILLIGERSCOMMISSIE... 6 3.3

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen v.v. Zwaluwen

Taak- en functieomschrijvingen v.v. Zwaluwen Taak- en functieomschrijvingen v.v. Zwaluwen ------------- Organogram Algemene Leden Vergadering 1 Voorzitter (dagelijks bestuur) a Websitebeheerder 2 Secretaris (dagelijks bestuur) a Ledenadminstratie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Dagelijks bestuur: Functie. Voorzitter Plaats in de Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur) Tijd

Dagelijks bestuur: Functie. Voorzitter Plaats in de Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur) Tijd Dagelijks bestuur: Voorzitter Plaats in de Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden (lid dagelijks bestuur) 5 8 uur per week Taken Voorbereiden/leiden bestuursvergadering (1 keer per maand) Voorbereiden/leiden

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan. v.v. Nieuw Lekkerland

Jeugd Beleidsplan. v.v. Nieuw Lekkerland Jeugd Beleidsplan v.v. Nieuw Lekkerland 2011-2015 Ingangsdatum 1 augustus 2011 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding, voorwoord 3 2. Structuur jeugdcommissie 4 3. De jeugdcommissie 5 4. Technische commissie

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013)

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) 1 Vastgesteld in ALV Trekvogels op 25 juni 2013 2 Inhoudsopgave 1. Organogram... 4 2. Algemene Vergadering... 5 3. Vertrouwenscommissie... 5 4.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk voor de vereniging.

Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk voor de vereniging. - FUNCTIE- EN TAAKOMSCHRIJVINGEN BESTUUR, COMMISSIES EN OVERIGE FUNTIONARISSEN VVLK TAKENPAKKETTEN BESTUUR (SLEDEN) 1.0 Bestuur 1.1 Voorzitter 1.2 Secretaris 1.3 Penningmeester TAKENPAKKETTEN COMMISSIES

Nadere informatie

1 DAGELIJKS BESTUUR. Algemeen

1 DAGELIJKS BESTUUR. Algemeen 1 DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het totale gevoerde beleid voor de RKSV Groesbeekse Boys vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van het dagelijks

Nadere informatie

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Scheidsrechtersplan RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Versie sept. 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DOELSTELLINGEN... 4 UITGANGSPUNTEN... 5 Jeugdafdeling... 5 Seniorenafdeling... 5 ORGANISATIE... 6 WERVING...

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum:

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum: Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol Datum: Januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HANDBOEK EN S.V. GROL... 8 1.1 HANDBOEK... 8 1.2 SPORTVERENIGING GROL... 8 1.3 BELEID... 8 HOOFDSTUK 2 ORGANOGRAM, STATUTEN,

Nadere informatie

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Voorzitter: Leiden van bestuursvergaderingen Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Overzicht houden en (mede)ondertekenen van financiële transacties Onderhouden van de communicatielijnen

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

BIJLAGE 3.1 HOOFDBESTUUR 3.1.1 TAAKOMSCHRIJVING VOORZITTER HOOFDBESTUUR

BIJLAGE 3.1 HOOFDBESTUUR 3.1.1 TAAKOMSCHRIJVING VOORZITTER HOOFDBESTUUR BIJLAGE 3.1 HOOFDBESTUUR 3.1.1 TAAKOMSCHRIJVING VOORZITTER HOOFDBESTUUR 1. Is lid van het hoofdbestuur 2. Is lid van het dagelijks bestuur 3. Is verantwoordelijk voor de algemene leiding, vertegenwoordiging

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Organisatie Be Quick `28

Organisatie Be Quick `28 Organisatie Be Quick `28 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Algemene Ledenvergadering (ALV) Hoofdbestuur Benoemt de leden van het (hoofd)bestuur; Schorst en ontslaat de leden van het bestuur;

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen VV Farmsum

Taak- en functieomschrijvingen VV Farmsum Taak- en functieomschrijvingen VV Farmsum 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Dagelijks bestuur... 5 2.1 Voorzitter... 5 2.2 Secretaris... 5 2.3 Penningmeester... 6 3 Algemeen bestuur... 7 3.1 Functionaris

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS Naam en zetel Artikel 1 De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. Duur en doel Artikel 2 De duur

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Het beleidsplan is een vastlegging hoe de vereniging zou moeten functioneren en wat de doelstellingen zijn op korte en langere termijn. Het bestuur evalueert de vastleggingen

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe

Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Arbitrageplan Rkvvm-Sibbe Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscoördinatoren 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Ring Pass is een vereniging die bijna volledig draait op vrijwilligers. Het lukt elk jaar weer om 1300 leden 10 maanden lang elke week

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 INHOUDSOPGAVE 1. KC HARICH...3 2. ORGANISATIE KC HARICH...4 2.1. ORGANOGRAM...4 2.2. TAAKVERDELING BESTUUR...4 2.2.1. Voorzitter...4 2.2.2. Secretaris...5 2.2.3. Penningmeester...5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid... 3 3. Organisatie... 3 A. De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 4 B. Het bestuur...

Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid... 3 3. Organisatie... 3 A. De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 4 B. Het bestuur... René Tang & Patrick Folmer Status: concept 17-maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid... 3 3. Organisatie... 3 A. De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 4 B. Het bestuur...

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap

v.v. Wardy Ferwert Sponsormap v.v. Wardy Ferwert Sponsormap ~ 1 ~ Tijd en geld Toen op 2 november 1945 de v.v. Wardy werd opgericht in Ferwert, speelde de commercie in de sport nog praktisch geen rol. Dat het gehele andere tijden waren

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid of wijzigt zijn lidmaatschap bij SVV'04 te Schoonebeek. Datum:... Nieuw wijziging Naam:...

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.2 Kascommissie 3.0 Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Bestuurstaken 3.3 Commissies 4.0 Technische Commissie 4.1

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013

Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013 Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013 Samenvatting. Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SDZZ dat het in toenemende mate lastig

Nadere informatie

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch 1. Doel. Door middel van een jeugdbeleid zorg dragen dat er op organisatorisch en technisch gebied een gestructureerde lijn van werken bij de jeugdafdeling

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie