RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM"

Transcriptie

1 1 E BACHELOR INFORMATICA RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM SAMENVATTING DOOR PIETER DE BAETS (2009) Hoofdstuk 1: Inleiding Wat zijn intellectuele Eigendomsrechten (=IER)? kenmerken van de intellectuele eigendomsrechten Verschilpunten tussen het auteursrecht (S.L.) en de indstrustïele eigendomsrechten Het territorialiteitsbeginsel Belangrijke verdragen... 5 Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO/OMPI-verdrag)... 5 Hoofdstuk 2: Auteursrecht Het beschermde voorwerp en de beschermingsvoorwaarden De titularis van het auteursrecht De prerogatieven van een auteur... 7 Vermogensrechten Reproductierecht Publieke mededelingsrecht Eigenschappen van de vermogensrechten Uitzonderingen op de vermogensrechten... 8 Morele rechten van de auteur Inhoudelijke omschrijving Eigenschappen morele rechten Auteurscontracten Algemene regels Werken gemaakt in uitvoering arbeidersovereenkomst/statuut Werken gemaakt in opdracht Contracteren over morele rechten Addendum: Portretrecht Hoofdstuk 3: Bescherming van computerprogramma s Inleiding Inhoudelijke analyse /17

2 Beschermde voorwerp Beschermingsvoorwaarden In uitvoering van een arbeidsovereenkomst/statuut Toegekende exclusieve rechten Morele rechten Vermogensrechten Beperkingen op de vermogensrechten Hoofdstuk 4: Bescherming van databanken wat is een databank Het sui generis-recht voor databanken Toegekende rechten Rechten en plichten van rechtmatige gebruikers Auteursrechtelijke bescherming van databanken Hoofdstuk 5: Octrooirecht Inleiding Geldigheidsvereisten: materieel ) Uitvinding ) Nieuwheid ) Uitvinderswerkzaamheid ) Toepasbaar Geldigheidsvereisten: Formeel Rechten en plichten octrooihoider /17

3 HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1. WAT ZIJN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (=IER)? Private subjectieve rechten = recht waardoor men doelstellingen kan realiseren Private subjectieve rechten zorgt ervoor dat men doelstellingen kan realiseren Extra-patrimoniale rechten maken geen deel uit van vermogen, worden niet geërfd Persoonlijkheidsrechten verzekeren fysieke, psychische en morele integriteit Familierechten ivm gezin, trouwen, scheiden Patrimoniale of vermogensrechten deel van vermogen, worden geërfd Zakelijke rechten eigendomsrecht Vorderingsrechten bvb. vorderen van geld Intellectuele eigendomsrechten creaties van de geest Intellectuele eigendomsrec hten Industriële eigendomsrechten octrooirecht merkenrecht bescherming van de handelsnaam chipsrecht recht inzake ongeoorloofde mededinging... Auteursrecht (sensu lato) auteursrecht (sensu strictu) naburige rechten (bvb. uitvoerende kunstenaars) bescherming van computerprogramma's bescherming van databanken Onder de intellectuele eigendomsrechten is er geen bescherming voor know-how (geheime kennis) en domeinnamen (zie merkenrecht daarvoor) 3/17

4 2. KENMERKEN VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Intellectuele eigendomsrechten bestaan slechts via optreden van de wetgever > Domein kan en wordt steeds uitgebreid worden met nieuwe rechten. IER zijn monopolierechten (= exclusief, geven heerschappij) en tegelijkertijd verbodsrechten voor derden (en aan één ieder tegenstelbaar). IER zijn begrensde rechten, nl. door de beschermingsvoorwaarden, door tijd en in de ruimte (= territorialiteitsbeginsel) Het onderwerp van IER zijn immateriële zaken, creaties van de geest (die een zeer grote commerciële waarde kunnen hebben > belangrijk voor handel). 3. VERSCHILPUNTEN TUSSEN HET AUTEURSRECHT (S.L.) EN DE INDSTRUSTÏELE EIGENDOMSRECHTEN Deze verschilpunten gaan vandaag de dag nog slechts gedeeltelijk op. Industriële eigendomsrechten Auteursrecht (s.l.) Formaliteiten Deponeren/registreren van creatie Automatische rechten Duurtijd Minder lang, maar bvb. merken zijn hernieuwbaar. Lange periode, tot 70 jaar na dood Rechten Vermogens- of exploitatierechten Niet enkel vermogensrechten, ook morele rechten Voorwaarden Objectief (wettelijk) bepaald Subjectief, vrijelijk in te vullen door rechter Functie Zuiver economische rol Culturele en sociale rol Een creatie kan (meestal) door meerdere IER beschermd worden = cumulatie, de bescherming via zoveel mogelijk IER is commercieel echter niet interessant wegens te duur en de vele formaliteiten. 4. HET TERRITORIALITEITSBEGINSEL Bescherming in meerdere landen = in elk land nationale procedure doorlopen (veel geld en moeite) Via internationale overeenkomsten is centralisering van de aanvraag mogelijk. > Resultaat is een bundel nationale octrooien, die per natie beheerd worden. Iets verder gaan communautaire aanvragen, dit zijn communautaire IER, die door de communautaire wetgever beheerd worden, bvb. Gemeenschapsmerk. 4/17

5 5. BELANGRIJKE VERDRAGEN Er bestaan zeer veel internationale verdragen. Doelstellingen: - Harmonisatie en minimum niveau bescherming - Centralisatie aanvraag - Afbouw reciprociteit = buitenlanders zelfde bescherming geven als eigen onderdanen Bvb.: Conventie van Rome (1961), Berner Conventie (1971), TRIPS (1994) HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE WERELDORGANISATIE VOOR INTELLECTUELE EIGENDOM (WIPO/OMPI-VERDRAG) WIPO = World Intellectual Property Organisation (14 juli 1967) - Gespecialiseerde organisatie binnen VN - Functionele organisatie, slechts één domein, de IER - Doel: bevorderen bescherming IE en administratieve samenwerking tussen naties. 5/17

6 HOOFDSTUK 2: AUTEURSRECHT Bronnen 1. Nationaal: Auteurswet van 30 juni 1994 (wordt af en toe aangepast, bvb. digitale context) 2. Europees: - Richtlijnen: harmoniseren van 27 verschillende wetgevingen - Rechtspraak: uitlegging van richtlijnen door Europees Hof van Justitie - E.G.-verdrag: vrij verkeer, mededingingsrecht 3. Internationale conventies 6. HET BESCHERMDE VOORWERP EN DE BESCHERMINGSVOORWAARDEN Een werk van letterkunde of kunst, niet concreet > er wordt niets uitgesloten. Voor bepaalde categorieën van werken (bvb. letterkunde, beeldende kunst) bevat de wetgeving wel talrijke regels. Beschermingsvoorwaarden: Een idee/ gedachte / creatie met - een concrete vorm (die zintuiglijk waarneembaar is) - een originele vorm, nl. dat het 1) door een mens gemaakt werd en 2) de stempel van zijn maker draagt. Uiteindelijk wordt wel slechts de concrete vorm beschermd en niet het idee. Van geen belang bij bescherming zijn artistieke waarde, nieuwheid, omvang, genre, voltooid zijn, doel, geleverde inspanning etc. Enkele zaken worden expliciet niet beschermd door auteursrecht, nl. stijl, officiële aktes van de overheid (<> rapporten) of zaken waar geen ruimte is voor persoonlijke inbreng. Deze regels worden onverminderd toegepast in de digitale context. 7. DE TITULARIS VAN HET AUTEURSRECHT Basisregel: de auteur is de natuurlijke (fysieke) persoon die het werk heeft gecreëerd. Bij werken die in opdracht gemaakt worden moeten rechten dus eventueel expliciet contractueel worden overgedragen aan de opdrachtgever. Een auteur kan geïdentificeerd worden mbv naam of letterwoord op het werk of door publieke mededeling. In tweede instantie kan ook de uitgever als auteur aangeduid worden. Meerdere auteurs Medeauteur is een persoon die een bijdrage leverde aan het werk waarvan kan aangetoond worden dat zonder die bijdrage het werk niet had bestaan of een andere concrete vorm zou gekregen hebben. (Bijdrage moet dus ook creatief van aard zijn, geen instructies) Bij ondeelbare werken kan men niet onderscheiden wie welke bijdrage geleverd heeft. De rechten zijn bijgevolg onverdeeld en alle auteurs moeten instemmen over het gebruik van de rechten. 6/17

7 Bij een deelbaar werk kan iedere auteur zijn bijdrage op zichzelf exploiteren. Voor het werk in zijn geheel worden de rechten als bij een ondeelbaar werk verdeeld. Hoe verkrijgt men auteursrecht? Door niets te doen, creatie doet auteursrecht ontstaan. Men kan echter wel zijn creatie neerleggen bij het wettelijk depot of de Koninklijke Bibliotheek. Vermelding van en eerste jaar van publicatie hebben geen juridische betekenis. Ter beveiliging kan men wel steeds een akte van authentieke datum bij een notaris halen, zich registreren bij de overheid, het idepot of de auteursverenigingen. 8. DE PREROGATIEVEN VAN EEN AUTEUR De rechten van een auteur worden verdeeld in vermogensrechten (die hem toelaten zijn werk te exploiteren) en morele rechten (die de band tussen auteur en werk beschermen) VERMOGENSRECHTEN 1. REPRODUCTIERECHT Reproductierecht (s.s.) Een reproductie is verveelvoudiging die een nieuwe kopie tot stand brengt. (Ook tijdelijke technisch bepaalde reproducties door een computer vallen hier onder) Basisregel: reproductie is niet toegestaan zonder toestemming auteur, ongeacht doel, wijze reproductie, geheel/gedeeltelijk, permanent/tijdelijk, direct/indirect of getrouw. Distributierecht Recht om het werk of kopieën in de handel te brengen en te verspreiden. Uitzondering is wel de communautaire uitputting, d.w.z. dat men na één verkoop binnen de EG niet kan voorkomen dat parallelimport e.d. voorkomt. Bestemmingsrecht / Verhuur- en uitleenrecht (vastgelegd door Belgische rechtspraak) De verkoper van een werk kan voorwaarden en beperkingen opleggen aan een koper i.v.m. het gebruik en eventuele verdere verkoop er van. (Communautaire uitputting blijft echter wel geldig, segmentatie van markten binnen de EG is niet mogelijk.) Verhuren en uitlenen is het tijdelijk ter beschikking stellen (tegen vergoeding) van een werk. Adaptatierecht Recht om een creatie te bewerken en eigen concrete en originele elementen toe te voegen, binnen zelfde genre of naar een ander genre. Let op: men moet naast toestemming voor adaptatie ook toestemming tot exploitatie krijgen. Vertaalrecht Recht om een werk te laten vertalen (van één taal naar een andere), deze vertaling is ook auteursrechtelijk beschermd. 7/17

8 2. PUBLIEKE MEDEDELINGSRECHT Een mededeling is een reproductie in efemere/vluchtige vorm, ongeacht het procedé en omvat voornamelijk het ter beschikkingstelling voor het publiek. Een mededeling is publiek als ze openbaar (er is bvb. een toegangsprijs) en waarneembaar is (zichtbaar en/of hoorbaar). Een auteur heeft geen rechten m.b.t. een private mededeling die gebeurt in familiekring (besloten karakter) of intieme band van familiale/sociale aard (beperktheid). Van geen belang zijn aard lokaal, winstoogmerk, reclame, doel, middel, geheel/gedeeltelijk, op zelfde moment ontvangen, publiek of zelfde plaats. Een auteursvereniging beheert de rechten van anderen in zijn plaats en voert controles op de beheerde rechten (controleurs hebben bevoegdheid om misbruiken vast te stellen in pv) Duur 3. EIGENSCHAPPEN VAN DE VERMOGENSRECHTEN Rechten zijn in de tijd beperkt. In het geval van 1 auteur, tot 70 jaar na overlijden. Bij meerdere auteurs is dit tot 70 jaar na het overlijden van de laatst overlevende. Wanneer de auteur onbekend of anoniem is geldt het auteursrecht tot 70 jaar na openbaarmaking. Wordt er postuum nog iets publiek gemaakt, geldt het auteursrecht nog 25 jaar als > 70 jaar na overlijden is, anders tot de 70 jaar. Roerend karakter, vererfbaarheid en overdraagbaarheid Vermogensrechten zijn roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke overdracht. 4. UITZONDERINGEN OP DE VERMOGENSRECHTEN Sommige handelingen zijn toegestaan zonder voorgaande toestemming van de auteur. Deze rechten zijn enkel van toepassing op werken die op geoorloofde wijze openbaar zijn gemaakt (legale kopie van oorspronkelijk werk OF door openbaarmaking van oorspronkelijk werk door auteur). Deze uitzonderingen zijn van dwingend recht (en kunnen dus niet weggecontracteerd worden) Ze dienen ook als verweermiddel, men kan ze dus ook niet gaan opeisen. Citaatrecht (voor kritiek/polemiek/onderwijs/recensie/ ) met naamsvermelding Tijdelijke reproducties als gevolg van een technisch procedé (zonder eigen economische waarde) om bvb. data door te geven in een netwerk als tussenpersoon of voor rechtmatig gebruik (lezen, beluisteren, browsen) Informatief citaatrecht: reproductie/mededeling (fragmenten) met oog op informatie over actuele gebeurtenissen, zowel in het geval dat men verslag uitbrengt over een beschermd werk als in het geval dat een beschermd werk toevalligerwijs in een verslag voorkomt. 8/17

9 Beschermde werken op publiek toegankelijke plaatsen: reproductie/mededeling mag als het werk niet het doel/onderwerp is. Reprografie voor privégebruik naar papieren of soortgelijke drager. Actuele regeling: het is toegestaan om reproducties te maken van werken van beeldende kunst of werken die op dergelijke wijze zijn vastgelegd, zolang dit geen afbreuk doet aan de normale exploitatie. Uit andere werken zoals partituren mogen enkel korte fragmenten overgenomen worden. Toekomstige regeling: de aard van het te reproduceren onderwerp is niet meer van belang en kan bvb. ook digitaal zijn. Reprografie voor onderwijs/wetenschap naar papieren of soortgelijke drager. Actuele regeling: zelfde rechten als voor privégebruik, als dit verantwoord is door de nagestreefde niet winstgevende doelstelling. Ook reproducties van andere zaken via fotografische technieken zijn toegestaan. Bronvermelding is verplicht tenzij dit onmogelijk is. Toekomstige regeling: zie privégebruik. Reprografie voor onderwijs/wetenschap naar andere dan papieren drager. Toegestaan om reproducties te maken van beeldende kunst (gedeeltelijk of integraal) / andere werken (korte fragmenten) ter illustratie van onderwijs/wetenschappelijk onderzoek zonder afbreuk te doen aan normale exploitatie en met bronvermelding. Mededeling voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek via gesloten netwerk Mededeling van werken ter illustratie bij onderwijs/onderzoek binnen officieel erkende instelling verantwoord door niet-winstgevende doelstelling. (vb. Minerva) Privékopie (nog niet in werking) Reproductie van werken (eender wat) binnen familiekring voor gebruik binnen familiekring. (Geoorloofde openbaarmaking?) Taks op dragers en reproductiemateriaal. In de huidige regeling geldt dit enkel voor audiovisueel materiaal. Parodie / karikatuur Een werk dat op zichzelf ook een origineel werk is (dus iets toegevoegd); dat de draak steekt met het origineel; met een humoristisch karakter; geen verwarring met het origineel; niet kwetsend; niet commercieel. Reproductie / mededeling door bibliotheken / musea / archieven Doel: bewaren cultureel en wetenschappelijk patrimonium (problematiek beschadigdeof verouderde dragers) MORELE RECHTEN VAN DE AUTEUR Doel: integriteit van het werk en band auteur-werk beschermen. 1. INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING 9/17

10 Divulgatierecht Als auteur beslist men wanneer iets klaar is / het openbaar wordt, er kan dus bvb. geen beslag op gelegd worden door een deurwaarder. Pas na de divulgatie ontstaat het auteursrecht. Recht op erkenning van vaderschap Auteur kan eisen dat hij met naam (of anoniem/met pseudoniem) op de publicatie verschijnt. Dit recht kan ook uitgeoefend worden tegen valse naamtekening. Recht op integriteit Auteur kan zich verzetten tegen materiële wijzigingen of het verraden van de geest van het werk (waardoor eer en reputatie van de auteur worden aangetast) Vaak dient een belangenafweging te gebeuren, bvb. bij het wijzigen van een gebouw. 2. EIGENSCHAPPEN MORELE RECHTEN Onvervreemdbaar Niet voor afstand vatbaar Gelden tov éénieder Duur: even lang als eigendomsrechten, maar zijn niet overerfbaar (maar worden wel nog uitgeoefend na dood, zie bvb. Kuifje/Hergé: de wil wordt uitgevoerd) 9. AUTEURSCONTRACTEN = contracten over vermogensrechten, 2 mogelijkheden Overdracht: koop-verkoop overeenkomst, definitief. Licentie: Gebruiksrecht verlenen, veel voorwaarden mogelijk (exclusief / niet-exclusief, territorium, termijn, minder rechten dan koper overdracht) ALGEMENE REGELS Situatie: originele auteur wil de rechten van een werk overdragen / in licentie geven. Een geschrift vormt het schriftelijk bewijs van de overeenkomst. Volgens de specificiëringsplicht moet daar in voor elke exploitatiewijze de reikwijdte van de verleende rechten duidelijk bepaald worden (restrictieve interpretatie). Door het verkrijgen van de materiële drager van een werk bekomt men geen enkele auteursrechten die op dit werk rusten. In de overeenkomst dient per exploitatiewijze een vergoeding, een duur en een geografische ruimte bepaald te worden. Het is ook mogelijk om eventueel toekomstige werken (binnen een bepaald genre/beperkte tijd) te contracteren. Het overdragen van nu nog onbekende exploitatievormen is niet toegestaan. De verkrijger van het recht om een werk te exploiteren is volgens de exploitatieplicht verplicht om dit ook daadwerkelijk te doen (volgens de eerlijke beroepsgebruiken. WERKEN GEMAAKT IN UITVOERING ARBEIDERSOVEREENKOMST/STATUUT Zoals reeds vermeld is de werkgever de auteur en hij bezit dan ook de vermogensrechten. 10/17

11 De overdracht van de vermogensrechten die liggen op de werken die de werknemer heeft gecreëerd (binnen toepassingsgebied van zijn contract) liggen iets anders dan gewoon. De overdracht moet schriftelijk zijn maar algemene clausules zijn mogelijk (bvb. alle mogelijke exploitatiewijzen) Ook toekomstige exploitatievormen (met bvb. een aandeel in de winst) en toekomstige werken kunnen besproken worden. Noch de exploitatieplicht, noch de vergoedingsplicht zijn aanwezig. Er wordt ook aangenomen dat de rechten overgedragen worden zonder enige beperking in tijd. Deze afspraken kunnen ook vervat worden in een collectieve arbeidsovereenkomst. WERKEN GEMAAKT IN OPDRACHT Ook hier is het uitgangspunt dat de persoon die opdracht uitvoerde de auteur is. Als de activiteit van de opdrachtgever in de reclamewereld of de niet-culture sector is en het werk is bestemd voor die activiteit en de overdracht van de rechten is expliciet voorzien gelden de regels zoals die bij het uitvoeren van een arbeidersovereenkomst. Anders gelden de minder soepele regels van auteurscontracten in het algemeen. CONTRACTEREN OVER MORELE RECHTEN Morele rechten zijn onvervreemdbaar en zijn niet voor afstand vatbaar. Er kunnen wel afspraken in het contract gemaakt worden over onderdelen van bepaalde rechten. 10. ADDENDUM: PORTRETRECHT Portret = afbeelding van een mens, ongeacht de techniek (ruim). De auteur/eigenaar van een portret heeft geen recht op reproductie / publieke mededeling zonder de toestemming van de geportretteerde. 11/17

12 HOOFDSTUK 3: BESCHERMING VAN COMPUTERPROGRAMMA S 1. INLEIDING Onderdeel van auteursrecht want octrooien kunnen niet verleend worden voor computerprogramma s en een apart recht zou erg lang geduurd hebben (reprociteit en internationale verdragen) Bronnen: wet van 30 juni 1994 (omzetten Europese richtlijn) stelt computerprogramma s gelijk met rechten van letterkunde en voorziet bescherming binnen de auteurswet. 2. INHOUDELIJKE ANALYSE Computerprogramma s krijgen dezelfde bescherming als letterkundige werken. BESCHERMDE VOORWERP Computerprogramma s, ongeacht vorm/drager/taal inclusief voorbereidend materiaal (zoals ontwerpen) maar niet handleidingen enkel bescherming op de uitdrukkingswijze (niet het idee) bescherming in de verschillende stadia van ontwikkeling (auteursrecht => geen formaliteiten) BESCHERMINGSVOORWAARDEN Zoals auteursrecht maar oorspronkelijkheid (ipv originaliteit) wat betekent dat het programma een eigen intellectuele schepping van de auteur moet zijn. Van zodra men iets schrijft zonder te kopiëren (UK) Van zodra men iets van zichzelf in het werkt heeft gelegd (België) IN UITVOERING VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST/STATUUT Auteur is de daadwerkelijke maker van het programma. Bij het uitvoeren van een arbeidscontract gaan de vermogensrechten automatisch over naar de werkgever. TOEGEKENDE EXCLUSIEVE RECHTEN 1. MORELE RECHTEN Recht op vaderschap Recht op integriteit (beperkter dan in gewoon AR, enkel indien wijzigingen reputatie/eer schaden) 2. VERMOGENSRECHTEN Reproductierecht (s.s.) Exclusief recht op reproductie (permanent/tijdelijk, geheel/gedeeltelijk, ongeacht wijze, vorm of duur). Uitzondering hierop is reproductie door een rechtmatige gebruiker om het programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel. 12/17

13 Vertaal- en bewerkingsrecht Exclusief recht op het vertalen/bewerken/wijzigen en het reproduceren van het resultaat van deze handelingen. Zelfde uitzondering als hierboven. Distributierecht Exclusieve recht om het programma te distribueren onder het publiek, met inbegrip van verhuur en uitlening. (Pas op voor communautaire uitputting) Publiek mededelingsrecht (zoals in AR) 3. BEPERKINGEN OP DE VERMOGENSRECHTEN Contractuele afwijking van deze beperkingen is niet mogelijk maar gelden enkel voor rechtmatige gebruikers. Maken van een reservekopie Observatie/bestudering programma Decompilatie van programma / reverse engineering indien o doeleinde interoperabiliteit is o deze informatie onmisbaar is o men geen programma maken dat in wezen gelijk is 13/17

14 HOOFDSTUK 4: BESCHERMING VAN DATABANKEN Bron: Europese richtlijn van 11 maart 1996 Belgische wet van 31 augustus 1998 Wetten ter bescherming van vorm (via auteursrecht) maar ook van de inhoud/feitelijke informatie van databanken, via nieuw specifiek (=sui generis) recht. 1. WAT IS EEN DATABANK Een databank is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. Verzameling: niet noodzakelijk dat er een aanzienlijk aantal gegevens is. Elementen: aard van verzamelde elementen is onbelangrijk, evenals beschermd/onbeschermd Zelfstandig: elementen mogen niet in een geheel geïntegreerd zijn (bvb. hoofdstukken boek) Geordend: een doordacht ordeningssysteem (bvb. chronologisch) (Invidueel) toegankelijk: ieder element is apart consulteerbaar De drager speelt geen rol: papieren en elektronische databanken zijn equivalent. 2. HET SUI GENERIS-RECHT VOOR DATABANKEN Doel? Beschermen investering van de databankproducent door inhoud te beschermen, wat niet aan de beschermingsvoorwaarden van het auteursrecht voldoet. Wat? Databanken (zie def.) waarvan de verkrijging/controle/presentatie van de inhoud het resultaat is van een kwalitatief/kwantitatief substantiële investering. (NIET investering in het creëren van inhoud) Titularis/Rechthebbende? = producent van de databank = initiatiefnemer die het risico van de investeringen draagt. In opdracht? Rechthebbende is uitvoeder opdracht (want hij draagt risico) Duur? Tot 15 jaar na 1 januari van het jaar volgend op jaar voltooiing fabricage of tot 15 jaar na 1 januari van het jaar van eerste terbeschikkingstelling aan het publiek. Elke kwalitatief/kwantitatief substantiële wijziging die van een nieuwe substantiële investering getuigt zorgt voor een nieuwe (eigen) beschermingstermijn. TOEGEKENDE RECHTEN Recht van opvraging (=reproductierecht) Permanent of tijdelijke overbrenging van de inhoud van een databank of van een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht wijze/vorm. (uitgez. openbare uitlening) 14/17

15 Recht van hergebruik (=exploitatierecht) Elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van een databank of van een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopieën, verhuur, online transmissie of in een andere vorm. (uigez. openbare uitlening) Deze rechten gelden mbt. tot het geheel of een kwalitatief/kwantitatief substantieel deel van de inhoud, van geen belang daarbij is de intrinsieke waarde van de opgevraagde elementen. Het opvragen van individuele elementen valt niet onder deze rechten. Het herhaald/systematisch opvragen van niet-substantiële delen is niet toegestaan indien deze handelingen strijdig zijn met de normale exploitatie van de databank. Het raadplegen van een publiek toegankelijke databank valt niet onder het sui generis recht. Het sui generis-recht doet geen nieuw recht op de elementen van de databank ontstaan, bijgevolg kan een 2 e producent zonder toestemming een zelfde databank opbouwen gebruikmakend van andere bronnen zonder toestemming van de 1 e producent. Kenmerken: roerend/vererfbaar recht, gedeeltelijke of gehele overdracht/licentie mogelijk Beperkingen: Opvragen/hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud Communautaire uitputting ivm. verkoop van materiële exemplaren (geldt niet voor online transmissie) RECHTEN EN PLICHTEN VAN RECHTMATIGE GEBRUIKERS Rechtmatige gebruiker: hij die van de samensteller van de databank rechtstreeks/indirect de toestemming verkreeg voor raadpleging van de inhoud van een deel van/de gehele databank. Rechten: kwalitatief/kwantitatief niet-substantiële delen van de databank voor welk doel ook opvragen en/of hergebruiken. (dwingend recht) Plichten: (dwingend recht) Geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de normale exploitatie van die databank, of waardoor schade wordt berokkend aan de belangen van de producent. Rechten van de houder van de werken in de databank geen nadeel toebrengen. 3. AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DATABANKEN Een databank is meestal niet origineel in de keuze en rangschikking van zijn elementen. De uitdrukkingsvorm/originele structuur komt wel in aanmerkingen voor auteusrechtelijke beschermingen Rechthebbende: cf. AW maar uitz. voor databanken gemaakt in niet-culturele nijverheid door werknemers/ambtenaren (werkgever verkrijgt rechten) tenzij anders bepaald in contracten. Uitzonderingen (voor rechtmatige gebruiker) Alle handelingen voor toegang tot en normaal gebruik Reproductie voor privégebruik Reproductie voor illustratie bij onderwijs/wetenschappelijk onderzoek Mededeling voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek in gesloten netwerk 15/17

16 HOOFDSTUK 5: OCTROOIRECHT 1. INLEIDING Octrooirecht is een erg strategisch recht: in ruil voor openbaarmaking van de uitvinding verkrijgt men het exclusieve recht op deze uitvinding. Het is ook een recht dat niet door advocaten maar door mensen met een technische achtergrond wordt beoefend. Bronnen: Nationaal: Belgische Octrooiwet (28 maart 1984) Europees: weinig realisaties / octrooiwetgevind is reeds ééngemaakt Internationaal: o PCT-verdrag (1970): verdrag van Washington o Europees Octrooiverdrag (1973): verdrag van München (Laatste versie: 2000) 2. GELDIGHEIDSVEREISTEN: MATERIEEL 1) UITVINDING Geen vastgelegde definitie, enkel omschrijving (men wil niets uitsluiten), zie art. 3 Technische oplossing voor een technisch probleem Oplossing in de vorm van een product / procédé Zeker geen uitvinding: ontdekking (= iets wat reeds bestaat), wiskundige theorieën, computerprogramma s. Bescherming is wel mogelijk als het gekoppeld wordt aan een technisch probleem. 2) NIEUWHEID Geen onderdeel stand van de techniek / STVT o = alle kennis openbaar gemaakt voor de depotdatum o Onbelangrijk waar en hoe o Bevat ook niet-gepubliceerde octrooi-aanvragen Indien openbaar toch nog mogelijk in geval van o Misbruik (buiten eigen wil, gratie van 6 maanden) o Tentoonstellingen (nog 6 maanden om octrooi aan te vragen) Vergelijken met STVT gebeurt per element, niet combinaties 3) UITVINDERSWERKZAAMHEID Art. 6: Wanneer de uitvinding op een niet voor de hand liggende wijze voor een doorsnee vakman (vertrouwd met het vakgebied) voortvloeit uit de stand van de techniek. (= inventieve stap, men voegt iets toe aan STVT) 4) TOEPASBAAR Art. 7: Het product moet vervaardigbaar zijn, het procédé uitvoerbaar. Er kan geen octrooi verkregen worden voor niet commercieelbare zaken. 16/17

17 3. GELDIGHEIDSVEREISTEN: FORMEEL 1) Officieel verzoek bij minister van economische zaken Standaardformulier, duidelijke omschrijving Nauwkeurige conclusies, patent claims (erg belangrijk!): beschermingsomvang Evt. tekeningen Uittreksel met technische informatie Depotdatum: datum van indienen formaliteiten, niet beginpunt bescherming 2) Nieuwheidverslag? Nee? Klein BO (6 jaar) zonder dat voorwaarden getoetst worden, Heel veel ongeldige octrooien, aanvechten? Ja? Europees Octroobureau schrijft verslag ivm uitvinding en STVT + (niet bindende) schriftelijke opinie = beoordeling beschermingsvoorwaarden => Groot BO (20 jaar) maar bij negatief advies makkelijk aan te vechten Uiteindelijk beslist een rechter steeds over de waarde van een octrooi wanneer er bvb. gevraagd wordt om een octrooi nietig te verklaren. Wanneer een octrooi op een foute naam werd aangevraagd kan men dit aanvechten Binnen 2 jaar: rechthebbende kan juiste naam laten inschrijven > 2 jaar, rechthebbende kan proberen octrooi nietig te verklaren 4. RECHTEN EN PLICHTEN OCTROOIHOIDER Wie? - Zelfstandige uitvinder Octrooi aanvragen = financiële kost + jaarlijkse taks Verkopen (met geheimhoudingsovereenkomst), recht gaat naar 3 e - Werknemers Rechten Geen wettelijke regeling, geregeld via arbeidscontract. Anders: dienstuitvinding werkgever, vrije uitvinding werknemer, afhankelijke uitvinding werkgever (mits vergoeding) Plichten 17/17

RIE. Hoofdstuk 1 RIE?

RIE. Hoofdstuk 1 RIE? RIE Hoofdstuk 1 RIE? Subjectieve rechten -> private -> patrimoniale rechten (vermogen) -> zakelijke rechten -> vorderingsrechten -> intellectuele eigendomsrechten -> extra patrimoniale rechten -> persoonlijkheidsrechten

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

* onderscheid: Korte duur (< > merken) vermogen)

* onderscheid: Korte duur (< > merken) vermogen) * Kenmerken Intellectuele rechten 1) monopolierechten 2) aan iedereen tegenstelbaar (ongeacht goede trouw) 3) begrensde rechten (duur, territorialiteit, voorwaarden) 4) voorwerp: creatie van de geest 5)

Nadere informatie

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 4 handboek auteursrecht en pers inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 Inleiding 15 1. Situering van het auteursrecht 15 1.1. Een korte geschiedenis 15 1.2.

Nadere informatie

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1994 nummer : 1994009586 bladzijde : 19297 Dossiernummer : 1994-06-30/35 Inwerkingtreding

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Recht van de intellectuele eigendom

Recht van de intellectuele eigendom Recht van de intellectuele eigendom Daan Pape Universiteit Gent 25 mei 2012 1 1 Inleiding tot rechten 1.1 De verschillende soorten rechten Het objectief recht is een geheel van regels, voortvloeiende uit

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang Recht en Informatica HC4: Intellectuele eigendom (1): Octrooi, Auteursrecht Octrooi (patent) Op software? Auteursrecht Algemeen Internet Software Inhoud Henry Prakken 11 mei 2015 1 2 Waarom bescherming

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

Auteurs(contracten)recht

Auteurs(contracten)recht Auteurs(contracten)recht Een korte inleiding Vera van Buitenen Auteursrecht Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent 13/04/2016 Auteursrecht Auteursrecht (regelgevend kader)

Nadere informatie

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE

BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE BACK TO BASICS OCTROOIRECHT ERIC DE GRYSE eric.degryse@simontbraun.eu I. OCTROOIWETGEVING : België Wetboek van economisch recht, 19 April 2014, Boek XI, "Intellectuele eigendom, titel 1, Uitvindingsoctrooien

Nadere informatie

Handboek Auteursrecht

Handboek Auteursrecht Handboek Auteursrecht DIRK VOORHOOF KATRIEN VAN DER PERRE ACADEM1A PRESS Inhoudsopgave Inleiding 1 0.1. Situering 1 0.2. Relevantie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij 2 0.3. Central Station

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 1 april 2010

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 1 april 2010 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 1 april 2010 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Bijgewerkt

Nadere informatie

databankenrecht Mr. F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 6 juni 2006

databankenrecht Mr. F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 6 juni 2006 databankenrecht Mr. F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 6 juni 2006 Voorbeelden van db Telefoonboek Sportuitslagenoverzicht Encyclopedie Woordenboek Verzameling wetteksten Onroerend goed bestand gericht

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 30 januari 2012

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 30 januari 2012 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 30 januari 2012 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Bijgewerkt

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE WET betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1) (2) (3) (4) (5)

GECOÖRDINEERDE WET betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1) (2) (3) (4) (5) WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE N.94-1956 (S-C - 9586) GECOÖRDINEERDE WET betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1) (2) (3) (4) (5) ALBERT II, Koning

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

E-commerce verplichtingen en andere regels op internet. Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten.

E-commerce verplichtingen en andere regels op internet. Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten. E-commerce verplichtingen en andere regels op internet Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten.nl Inhoud Hd. I: Hd. II: Hd. III: Het internet op E-commerce verplichtingen

Nadere informatie

Inleiding. Auteurs- en naburige rechten. Inleiding. Inleiding. Een (gunstig) fiscaal regime: Enkele aandachtspunten. Sinds Wet 16 juli 2008

Inleiding. Auteurs- en naburige rechten. Inleiding. Inleiding. Een (gunstig) fiscaal regime: Enkele aandachtspunten. Sinds Wet 16 juli 2008 Inleiding Auteurs- en naburige rechten Artistieke Prestatie Een (gunstig) fiscaal regime: Enkele aandachtspunten Hoofd- beroep Zelfstandige Auteurs - en naburige rec hten Werknemer Occasionele prestatie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

WETBOEK ECONOMISCH RECHT. De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

WETBOEK ECONOMISCH RECHT. De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten WETBOEK ECONOMISCH RECHT De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Codificatie van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten oktober 2014 2 Codificatie van de wet

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

Juridische bescherming van broncode

Juridische bescherming van broncode Juridische bescherming van broncode Mr. Peter C. van Schelven ICT~Office, 15 februari 2012 Softwarebescherming Auteursrecht: software als werk van letterkunde (art. 1, art 10.1 sub 12 en art 45h-45n Auteurswet)

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

De partijen die dit modelcontract wensen te gebruiken dienen zelf na te gaan of dit aan hun behoeften beantwoordt.

De partijen die dit modelcontract wensen te gebruiken dienen zelf na te gaan of dit aan hun behoeften beantwoordt. EXPERTISECENTRUM DAVID VZW (EDAVID VZW) IS GEEN ADVOCATENKANTOOR EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DIT MODELCONTRACT VEROORZAAKT GEEN ENKELE JURIDISCHE OF CONTRACTUELE BAND TUSSEN DE CONTRACTSPARTIJEN

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Softwarelicentierecht nieuwe stijl. mr. dr. Lesley C.P. Broos Advocaat IE, ICT & Privacyrecht

Welkom bij de workshop Softwarelicentierecht nieuwe stijl. mr. dr. Lesley C.P. Broos Advocaat IE, ICT & Privacyrecht Welkom bij de workshop Softwarelicentierecht nieuwe stijl mr. dr. Lesley C.P. Broos Advocaat IE, ICT & Privacyrecht KH Sectie IE, ICT & privacyrecht Wat denkt u? 1. Het een op een namaken van de functionaliteit

Nadere informatie

WETBOEK ECONOMISCH RECHT

WETBOEK ECONOMISCH RECHT WETBOEK ECONOMISCH RECHT De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voor auteurs, door auteurs Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Inleiding De wetten van 10 en 19 april 2014

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

Auteursrechten en digitale muziek. NVMB-netwerkbijeenkomst 27.11.2014

Auteursrechten en digitale muziek. NVMB-netwerkbijeenkomst 27.11.2014 Advocaten en notarissen Auteursrechten en digitale muziek NVMB-netwerkbijeenkomst 27.11.2014 Programma Auteursrecht in een notendop Hoofdregels Enkele uitzonderingen Specifieke aandachtspunten bij digitaliseren

Nadere informatie

Auteursrecht op software

Auteursrecht op software Auteursrecht op software KNX bijeenkomst 2 oktober 2012 mr. Wouter Dammers E-Mail: W.Dammers@ictrecht.nl Twitter: @WouterDammers Linked-In: https://www.linkedin.com/in/wdammers Tel: 020 66 31 941 LinkedIn

Nadere informatie

Hoe onderhandel je een auteursrechtelijk contract?

Hoe onderhandel je een auteursrechtelijk contract? 5-11-2012 Hoe onderhandel je een auteursrechtelijk contract? 31 oktober 2012 I. Voorstelling Kunstenloket II. Inleiding tot het auteursrecht 2 I. Voorstelling Kunstenloket wie zijn ze, wat doen ze, wat

Nadere informatie

Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging

Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Didier Deneuter. Edmond Tollenaerestraat 56-76 1020 Brussel. Didier.deneuter@modo-law.be [T] 02/427.39.00 [F] 02/425.39.00

Didier Deneuter. Edmond Tollenaerestraat 56-76 1020 Brussel. Didier.deneuter@modo-law.be [T] 02/427.39.00 [F] 02/425.39.00 Didier Deneuter Edmond Tollenaerestraat 56-76 1020 Brussel Didier.deneuter@modo-law.be [T] 02/427.39.00 [F] 02/425.39.00 Digitale rechten? Evolutie modellen Theatermodel : uitvoering Betaling per eenmalig

Nadere informatie

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011 Inleiding tot het auteursrecht Lucie Guibault 30 september 2011 Inhoud Verkrijgen van rechten Auteursrechthebbende Het werk Omvang van rechten Morele rechten Beperkingen op het auteursrecht 2 Het Auteursrecht

Nadere informatie

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip APPS & R E C H T 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip Apps en recht Het tot stand komen van een app begint altijd met een idee. En tijdens de uitwerking van dit idee tot een concrete app komen veel onderwerpen

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c C hoofdlijnen van het auteursrecht C het creative commons licentie model C voorwaarde voor het gebruik van cc licenties binnen waag society

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit om geen toepassing te geven aan zijn bevoegdheid zoals beschreven in artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer:

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1998 Nr. 247

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1998 Nr. 247 95 (1996) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1998 Nr. 247 A. TITEL Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996); Genève,

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 22 MEI 2005. - Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht deel 6 - Wie wordt beschermd door het auteursrecht? Hebt u een vraag of wilt u zich graag

Nadere informatie

LICENTIECONTRACT (ALGEMEEN)

LICENTIECONTRACT (ALGEMEEN) LICENTIECONTRACT (ALGEMEEN) Voorafgaandelijk Een licentie is een overeenkomst waarbij het gebruik van rechten aan een bepaalde persoon wordt toevertrouwd. De verkrijger van de licentie (licentienemer)

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

Recht en innovatie - Video in het onderwijs -

Recht en innovatie - Video in het onderwijs - presentatie op de themamiddag Video in het onderwijs op 4 maart 2010 Hogeschool Windesheim te Zwolle Recht en innovatie - Video in het onderwijs - Jaap Dijkstra Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten gecoördineerde versie bijwerking oktober 2010 journalisten auteursmaatschappij société de droit d auteur des journalistes société

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994)

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994) Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994) Gewijzigd bij wet van 3 april 1995 houdende aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

AUTEURSRECHT IN DE BOUWKUNST

AUTEURSRECHT IN DE BOUWKUNST KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRÜSSEL CENTRUM VOOR 1NTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ZENTRUM FÜR IMMATERIALGÜTERRECHT

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom. 20 oktober 2016

Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom. 20 oktober 2016 Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom 20 oktober 2016 Inhoud 1. Inleiding IER 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? 3. IER Due diligence Courante problemen? 4. Hoe omgaan met deze problemen?

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

Niet-tastbare objecten die waardevol, absoluut en exclusief zijn

Niet-tastbare objecten die waardevol, absoluut en exclusief zijn ICT & Recht Samengesteld door Leon Wetzel Intellectueel eigendom Wat valt onder intellectueel eigendom? Programmatuur Databanken Merken Handelsnamen Domeinnamen Octrooien Mediarecht Kwekersrecht Chipsrecht

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Reader welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die zich

Nadere informatie

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres :

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : UITGAVECONTRACT Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : hierna genoemd de AUTEUR, enerzijds, en : Vennootschap : vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Samenvatting. Intellectueel eigendomsrecht

Samenvatting. Intellectueel eigendomsrecht Samenvatting Intellectueel eigendomsrecht Jonathan Van Dooren Gebruik met wetboek Indeling volgens inhoudstafel van cursus Prof. Vanhees 1 Info over cursus Boek à Cursus (enkel kennen wat tijdens de les

Nadere informatie

Digitale uitputting ook in het auteursrecht

Digitale uitputting ook in het auteursrecht Digitale uitputting ook in het auteursrecht Hendrik Struik Vereniging voor Auteursrecht Amsterdam 3 juni 2016 onderwerp: Gelijke behandeling offline en online gebruik? oftewel wat u in wezen wenst te vernemen

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

MODELLICENTIE OPEN DATA

MODELLICENTIE OPEN DATA / Licentie MODELLICENTIE OPEN DATA Versie 1.2 2.08.2016 Modellicentie open data 1/5 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Artikel 1. Interpretatie 3 3 Artikel 2. Definities 3 4 Artikel 3. Voorwerp van de licentie

Nadere informatie

Auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman

Auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Auteursrecht Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Wat mag wel en wat mag niet fotoschool noord holland cursussen en workshops fotografie, photoshop www.fotoschoolnh.nl Auteursrecht Een foto is een kunstwerk in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

Creative Commons Legal Code

Creative Commons Legal Code Creative Commons Legal Code Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE

Nadere informatie