INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) (1992)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)"

Transcriptie

1 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992,

2 Winsum, mei De invulling van Obergum is in volle gang. De plannen voor een nieuw zwembad en sporttereinen in Winsum west, en het bestemmingsplan Ripperda staan alleen nog maar op papier. 2

3 Inhoudsopgave Blz. Gemeente Winsum 10 Geschiedenis van de gemeente 10 Geschiedenis van het archief 14 Verantwoording van de bewerking en handleiding voor gebruikers 15 Openbaarheid van de archieven 19 Technische Dienst EEWAA 20 Geschiedenis van de technische dienst 20 Dienstgebouwen 24 Geschiedenis van het archief 26 Verantwoording van de bewerking 27 Reinigingsdienst EEW 28 Geschiedenis van de reinigingsdienst 28 Geschiedenis van het archief 28 Verantwoording van de bewerking 28 INVENTARIS 1 Stukken van algemene aard Agenda's voor raadsvergaderingen Presentielijsten van de raad Notulen van raadsvergaderingen Agenda's en stukken voor raadsvergaderingen Notulen van besloten radsvergaderingen Agenda's en notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 33 2 Stukken van bijzondere aard Stukken betreffende de administratieve organisatie De organisatie Kenmerken en grondgebied Vervanging van het ene gezag door het andere Betrekking tot andere lichamen Samenwerking Ontwikkeling van de gemeente Financiën en Automatisering Personeel Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Gezondheid Veiligheid Economische aangelegenheden Arbeid en Welzijn Onderwijs, Cultuur en Recreatie 40 3

4 Financiële verhouding Rijk Gemeente (Administratief) beroep en (administratieve) rechtspraak Eigendom en bezit Aankopen Algemeen Grond Onroerend goed Verkopen Algemeen Grond Onroerend goed Groen Ruiling Schenking (Ver)huur en (ver)pachting Overige zakelijke rechten en verplichtingen Eigendommen t.b.v.de publieke dienst Beheer van eigendommen Verzekeringen Financiën Beheer en organisatie van de financiën Beleggingen Begrotingen Begrotingen met bijlagen Begrotingen, Memories van Toelichting Begrotingswijzigingen Behandeling van begrotingen Secretarieregisters en grootboeken Gemeenterekeningen en staten Benodigdheden en hulpmiddelen voor de uitoefening van de dienst Archief en registratuur Materieel Automatisering Publiciteit, Voorlichting en Representatie Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Functionarissen Burgemeester Secretaris Comptabele ambtenaar Tak van dienst Bevoegdheden Toezicht van hoger gezag Stukken betreffende het personeel Verhouding tussen het personeel en het orgaan Rechten van het personeel 64 4

5 2.2.3 Personele bezetting en structuur 66 3 Stukken betreffende de taakuitoefening Kadaster, Onteigening, Belastingen en rechten Kadaster Onteigening Belastingen en rechten Openbare orde Algemene Politie (plaatselijke) Verordening Maatregelen ten opzichte van bepaalde personen of groepen Aangelegenheden betreffende de openbare orde Openbare zedelijkheid Regeling van het alcoholgebruik Bevolkingsaangelegenheden Bevolking Verkiezing voor vertegenwoordigende licheman, niet zijnde van plaatselijk belang Naamgeving van straten en wegen en huisnummering Burgerlijke stand Openbare gezondheid Organisatie van de gezondheidszorg Toezicht op producten Bestrijding van besmettelijke ziekten Aangelegenheden betreffende lijken Algemeen Algemene begraafplaats Bijzondere begraafplaatsen Mortuarium Milieuhygiëne Algemeen Inzameling afvalstoffen Hinderwetvergunningen Geluidhinder Bodemonderzoek Riolering Drinkwatervoorziening Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Ripperda Uitbreidingsplan in hoofdzaak Bestemmingsplannen Buitengebied Lombok (terrein vm.steenfabriek Strating) Obergum Noord Obergum West Potmaar Ripperda Winsum Kom 88 5

6 Winsum Obergum Zufa terrein (Zuivelfabriek) Overige bestemmingsplannen Volkshuisvesting Bouwrijp maken en exploitatie van gronden Bouwrijp maken Borgweg (zuidoost) Hoofdstraat Wierdaweg Geert Reindersstraat Obergum Noord Potmaar Ripperda (bestekken Grontmij) Winsum Zuiderpark Exploitatie van gronden Obergum Noord Obergum West Potmaar Ripperda Schouwerzijlsterweg Winsum Zufa terrein Woningbeheer Bouweisen Bouw, verbouw en verbetering Onbewoonbaarverklaring, sloop e.d Dorpsvernieuwing Algemeen Kom Winsum Woonwagens en woonschepen Openbare veiligheid Bescherming bevolking tegen oorlogsgeweld Bescherming bevolking tegen ongevallen en rampen Brandbestrijding Organisatie Middelen Personeel Waterstaat Verkeer en vervoer Aanleg en zorg voor (water) wegen Algemeen Obergum Winsum en Bellingeweer Ripperda en Potmaar Buiten de bebouwde kom Aanleg en zorg voor bijkomende werken aan wegen Voet en fietspaden Bruggen Verkeersmaatregelen Openbaar vervoer 110 6

7 3.8.5 Verkeersveiligheid Posterijen en telecommunicatie Economische aangelegenheden Land en tuinbouw Ruilverkaveling Delt Oudeweer De Marne Sauwerd Industrie en handel Marktwezen Kredietwezen Energie aangelegenheden Electriciteit Gas Arbeid Werkgelegenheid en bestrijding werkloosheid Overige arbeidsaangelegenheden Maatschappelijke zorg Maatschappelijk werk Sociale aangelegenheden Welzijnsaangelegenheden Zorg voor groepen van de bevolking Algemeen Jeugd Ouderen Bejaardentehuis Winkheem Verpleeghuis De Twaalf Hoven Gehandicapten Armen Kunstenaars Evacués en Asielzoekers Uitvoering sociale verzekeringswetten Onderwijs Organisatie van het onderwijs Kleuteronderwijs Lager en basisonderwijs Organisatie Borgschool Negen Wieken Oude school Parkschool Tiggeldobbe Schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijzend personeel Leerlingen Cultuur, Sport, Recreatie, Toerisme en Natuurschoon 130 7

8 Kunst en cultuur Bibliotheek Sport Algemeen Sportpark Schilligeham aan de Wierdaweg Sportvelden Schouwerzijlsterweg Gymzalen Sporthal "Ripperdahal" IJsbaan Zwembad Recreatie en toerisme Algemeen Dwarshelling aan het Winsumerdiep Jachthaven en camping Wierdezoom Viering van bevrijding, verjaardag van de Koningin, herdenkingen e.d Onderscheidingen Monumenten Natuurschoon Militaire zaken Justitie en Politie Ontwikkelingssamenwerking Documentatie Gedeponeerde archieven Kommissie Verkoopregulerende bepalingen Distributiedienst, kring Winsum Plaatselijke kommissie van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag Winsumer burgerwacht Vleeskeuringsdienst Hunsingo Keuringsdienst voor vee en vlees voor de gemeenten Winsum, Adorp, Baflo, Eenrum en Ezinge Bouwvereniging Winsum Obergum Gemeentelijk woningbedrijf Woonruimtekommissie Kring Groningen 2 Bescherming Bevolking Stichting Dorpskern Winsum Obergum Burgerlijk armbestuur/ Sociale zorg Schoolartsendienst groep Winsum Gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding en de sport Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders te Winsum Obergum Vereniging Winsumer IJsbaan Vereniging Bad en Zweminrichting Winsum Obergum Muziekschool Noord Groningen Reüniekommissie 140 jaar openbaar onderwijs Winsum 151 8

9 5.20 Wederkerig Ondersteuningsfonds wijlen burgemeester E.Wierda, afdeling Gezondheidszorg 5.21 Maatschappij tot het exploiteren van onroerende goederen Winsum nv NV Maatschappij tot het exploiteren van onroerende goederen Stationsweg Personeelsvereniging Winsum Ambtenaar van de Burgerlijke stand Technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge en Winsum Bijlagen Personeelsdossiers Hinderwetverguningen Bouwvergunningen 182 Frankeerstempels 9

10 GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE WINSUM Winsum is een van de oudste dorpen van Noord Groningen. Reeds in het jaar 1057 verkreeg Winsum markt en muntrecht, bewijs dat het toen reeds een plaats van betekenis was. Oorspronkelijk lag ter weerszijden van het Winsumerdiep een terp, waarop een nederzetting was gevestigd. Aan de noordzijde was dit het dorp Obergum, terwijl Winsum op de zuidelijke oever was gesitueerd. Winsum bestaat dus uit de dubbeldorpen Winsum en Obergum, gescheiden door het Winsumerdiep, doch met elkaar verbonden door enkele bruggen,waarvan De Boog, in het centrum de bekendste is. Het buitengebied van de gemeente Winsum is een van de oudste en best bewaard gebleven cultuurlandschappen van ons land. Genoemd moet hier worden het natuurhistorische Reitdiepdal, in welk gebied talrijke wierden en meanders zorgvuldig worden geconserveerd. De gemeente Winsum kent de volgende wierden: Tijum, Bellingeweer, Winsum, Obergum, Ranum en Maarhuizen. In 1811 werd onder het Franse keizerrijk (Napoleon) een indeling gemaakt, waardoor Winsum een commune werd. Het huidige Winsum bestaat in feite uit de drie tot één dorp vergroeide wierdedorpen Winsum, Bellingeweer en Obergum. Deze drie dorpen hebben elk een historische kern, die een bijzondere charme en schoonheid bezit. Het verloop van de bevolking van de gemeente geeft het volgende beeld jaar inwonertal jaar inwonertal Ook de oorlogsjaren zijn uiteraard niet aan de gemeente Winsum voorbijgegaan. In Winsum waren 16 joden woonachtig. De joodse synagoge en de joodse begraafplaats herinneren nog aan deze gemeenschap. In 1942 is het gemeentehuis aan de Hoofdstraat W 70 aangekocht van notaris jhr. mr. C. de Ranitz. De verkoopovereenkomst is min of meer door de bezettingsautoriteiten opgedrongen. Dhr. de Ranitz was eerder geneigd tot verhuur van het pand gedurende 10 jaar dan tot verkoop over te gaan. Vanaf de dertiger jaren zijn de dorpen aan elkaar gebouwd, dat bijna explosief zijn vervolg vond na de Tweede Wereldoorlog, waarbij een aantal nieuwe bestemmingsplannen zijn ontstaan, deels gelegen aan de oostzijde van de spoorlijn Groningen Roodeschool, die door de kom van Winsum loopt. Het dorp wordt aan de westzijde begrensd door de provinciale weg Groningen Winsum Lauwersoog en het daarachter liggende Reitdiepdal. Winsum vervult door haar centrale ligging op het hogeland een centrumfunctie ten behoeve van het omliggende gebied, hetgeen tot uitdrukking komt in het voorzieningen en winkelapparaat, dat regionaal gericht is. De historische ontwikkeling van Winsum heeft een vrij dichte bebouwing veroorzaakt, die op vrij ongelukkige wijze doorsneden is door een aantal verkeerswegen, spoorlijn en een waterweg: 10

11 noord zuidverbinding ten behoeve van het provinciaal wegennet. oost westverbinding ten behoeve van het provinciaal wegennet. noord zuidverbinding ten behoeve van de Nederlandse Spoorwegen. oost westverbinding te weten het Winsumerdiep. In 1961 heeft de gemeente zich beraden over de vraag in welke richting de gemeente kon uitbreiden. Men zag hiervoor twee mogelijkheden: 1. uitbreiding ten westen van de provinciale weg 2. uitbreiding ten oosten van de spoorlijn. De voorkeur van de gemeente ging uit naar uitbreiding in westelijke richting, maar de provincie wilde hieraan niet meewerken vanwege de aanwezigheid van het natuurlandschap Reitdiepdal. Tevens stelde de provincie dat bij een uitbreiding in westelijke richting de provinciale weg de toekomstige kern Winsum zou doorsnijden en dat het tevens praktisch onaanvaardbaar was, mede vanwege de hoge kosten, te komen tot een omlegging van de provinciale weg in westelijke richting. Mogelijkheid 2 werd nader onderzocht en resulteerde later in het experimentele bestemmingsplan Ripperda. Het gemeentebestuur droeg in 1968 het Raadgevend Bureau Twijnstra uit Deventer op uitgangspunten en een programma van eisen te formuleren voor het inrichten van een woongebied. In het bestemmingsplan Ripperda is, waar het maar enigszins mogelijk was, de hoedanigheid van het terrein intact gelaten. In andere gevallen werd slechts in zoverre "omgebogen" dat het oorspronkelijke karakter herkenbaar bleef. Zo zijn sloten in het weiland hier en daar als sierwatertjes gehandhaafd, en elders zijn ze getransformeerd tot verdiepte voetpaden die de oude loop blijven volgen. Hetzelfde geldt voor het aanwezige groen en een oude hereboerderij, de borg Ripperda, met een fraaie boomgaard. 11

12 In de periode ontwikkelde zich in de gemeente een gedwongen autochtoon forensisme. Dit vond zijn oorzaak in de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstakken landbouw/visserij en industrie. In deze periode zijn ca.195 banen, exclusief de agrarische sector uit de gemeente verdwenen. Ondanks enige positieve ontwikkelingen, zoals de vestiging van een provinciaal verzorgingstehuis, zette dit proces van inkrimping zich in de jaren zeventig en tachtig verder door. Enige voorbeelden hiervan zijn: opheffing schoolartsendienst groep Winsum, verplaatst naar de gemeente Bedum per 1 januari sluiting zuivelfabriek DOMO per 1 januari sluiting van het ontvangstkantoor der Rijksbelastingen per 1 januari De uitbreidingsplannen Obergum Noord en Ripperda betekenden weliswaar een stimulans voor de bedrijfstak bouwnijverheid en installatiebedrijven, maar de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid was van tijdelijke aard. Het gemeentelijk beleid heeft zich in de zeventiger jaren door middel van woningbouwprogramma's voornamelijk gericht op de opvang van migranten uit de provincie Groningen en was niet in eerste instantie gericht op bevordering van de lokale werkgelegenheid. Afgezien van de grote woningnood werd deze prioriteitstelling mede ingegeven door de destijds zeer lage werkloosheidscijfers en het ontbreken van faciliteiten om aan eventuele wensen van het bedrijfsleven tegemoet te kunnen komen. Zo ging de vestiging van een regionaal steunpunt van de busonderneming GADO aan Winsum voorbij, doordat het gemeentebestuur hiervoor destijds geen ruimte beschikbaar kon stellen. De stagnerende afzet van bouwmaterialen in de jaren bracht de twee nog resterende steenfabrieken in moeilijkheden. Dit resulteerde kort daarop in sluiting van deze fabrieken. Dit alles is voor het bestuur aanleiding geweest zich intensief met de werkgelegenheid in te laten. Voorzover het in haar macht ligt wil zij dat de huidige werkgelegenheid wordt gewaarborgd en mogelijk op bescheiden schaal wordt uitgebreid. In de tachtiger jaren is het bedrijventerrein "Lombok" ontwikkeld. In 1987 is het rapport "Winsum in de markt" tot stand gekomen. Het betreft een onderzoek van de vakgroep Stedelijke en Regionale Planning van de Rijksuniversiteit Groningen naar het wonen en de winkelvoorzieningen in de gemeente Winsum. Winsum kan worden beschouwd als de belangrijkste stedelijke kern in de regio ten noorden van de stad Groningen. Er gaat dus toch iets boven Groningen! Naast uitbreidingen in ruimtelijke zin heeft dit geresulteerd in een verdere ontwikkeling van Winsum tot een plaats met een belangrijk regionaal verzorgende functie, waarvoor zowel het wonen als de aanwezige voorzieningen belangrijke elementen zijn. Belangrijkste motief om Winsum te bezoeken is de geringe afstand ten opzichte van de plaats van herkomst. Andere motieven zijn gezelligheid, grote keuzemogelijkheden en bekendheid. Winsum kent vooral een centrumfunctie als winkelplaats. Naast de charme van het verleden biedt Winsum ook het aantrekkelijke van het heden. Winsum kan zich gelukkig prijzen met een groot aantal voorzieningen: een sporthal verwarmd openlucht zwembad 2 openbare basisscholen en 3 bijzondere basisscholen Chr.school voor MAVO onderwijs en een Chr.school voor algemeen vormend en voorbereidend beroepsonderwijs sportveldencomplex trimbaan bibliotheek sociaal cultureel centrum "De Breede" 12

13 bejaardencentrum Winkheem geriatrisch verpleeghuis De Twaalf Hoven een gevarieerd sociaal cultureel leven voor jong en oud. een actieve middenstand goede trein en busverbindingen met de stad Groningen. Winsum kent een "normale" openbare bibliotheek, maar ook de zeer unieke kinderboekenbibliotheek, die in beheer is bij de Stichting Kinderboek Cultuurbezit te Winsum. De kinderboeken worden gratis uitgeleend aan belangstellenden. Op het grondgebied van de gemeente bevindt zich een twaalftal terreinen die als archeologisch kunnen worden aangemerkt. Het betreft in het Reitdiepdal een drietal karakteristiek langs de nog goed herkenbare meanderende stroombaan gelegen middeleeuwse verhoogde woonplaatsen. Winsum moet men bezoeken als wandelaar, waarbij men kan genieten van de oude, smalle straatjes met huizen van rode baksteen en de sfeer kan proeven van het grote oud Groningse dorp. De Hervormde kerk van Winsum (plm. 12e eeuw met 17e eeuwse toren) heeft een opvallend hoog kerkdak. De korenmolen "De Ster" en de korenmolen "De Vriendschap" behoren tot de oudste uit de provincie Groningen. Winsum en water zijn nauw met elkaar verbonden. Voor watersporters kent Winsum ongekende mogelijkheden. Het schilderachtige haventje bij het "Jeneverbruggetje" ligt op geringe loopafstand van het centrum. In 1983 verscheen de nota "Vaar Wel", waarin werd gepleit voor de ontwikkeling van waterrecreatie in het marenland van Noord Groningen. In 1986 was het plan grotendeels uitgevoerd en beschikt de gemeente behalve over een uniek en daarom beschermd dorpsgezicht, ook over een aantal voorzieningen voor vaarrecreatie. In hetzelfde jaar is de camping Wierdezoom geopend. De camping ligt pal aan het Winsumerdiep zodat jachten en kanovaarders hier op doorreis kunnen afmeren en overnachten. En kanovaarders zijn er 's zomers in groten getale. De Groninger maren zijn eigenlijk hele oude natuurlijk gevormde geulen waar je met kleine bootjes en kano's uitstekend kunt varen. Ze zijn erg bochtig en de oeverhoogte varieert enorm, zodat het peddelen erg afwisselend wordt. Het toerisme in en nabij Winsum is in de tachtiger jaren nogal toegenomen. Gelukkig is er geen sprake van "massatoerisme" en daar zitten de Winsumers eigenlijk ook niet op te wachten. Gedeputeerde staten van de provincie Groningen stuurden in 1972 een model voor indeling in gewesten naar de gemeentebesturen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft de raad d.d. 15 augustus 1972 o.a. voorgesteld alsvolgt te besluiten: er moet gestreefd worden naar herindeling van gemeenten te zijner tijd, na herindeling van gemeenten, gewestvorming nastreven. De gemeenteraad heeft conform besloten. Vanaf 1978 zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een herindeling van gemeenten in de provincie Groningen. In 1989 heeft dat zijn beslag gekregen. De gemeenten Adorp, Baflo, Ezinge en Winsum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Winsum. De inwoners van de heringedeelde gemeenten waren niet blij met de "liquidatie" van hun oude gemeente. Alhoewel de grenzen nu verlegd zijn, zijn de dorpen die de nieuwe gemeente Winsum nu rijk is een bezoek meer dan waard! 13

14 GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF De archieven van de gemeente vangen aan in het jaar 1808 en het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand in het jaar De archieven werden tot 1931 chronologisch geordend en zijn in de zeventiger jaren door dhr. O.A.M.W. Hartong enigszins ontsloten door middel van een magazijnlijst. Vanaf 1931 is de zaaksgewijze ordening ingevoerd. Archiefvorming De vorming van de dossiers vond grotendeels plaats door de ambtenaren zelf. Het archief was verspreid over het gemeentehuis en dit kwam de kwaliteit niet ten goede. Gelukkig is men gaan inzien, dat het ordenen, vormen, saneren c.a. van archieven een vakgebied is, waar vakkrachten voor nodig zijn. Archiefruimten en archiefbewaarplaats De gemeente heeft de archieven gedurende lange tijd slecht beheerd. Rapportages van inspectiebezoeken laten niets te wensen over. In 1949 werd gerapporteerd, dat de kelders, waar het archief geborgen was, veel te vochtig waren en dat ze daarom ontruimd hadden moeten worden. In 1972 werd aan dit rapport gerefereerd met de tekst "De situatie is thans na 23 jaar besprekingen over verbetering onveranderd slecht, ja zelfs verslechterd". Tevens werden de plaatsen aangegeven, waar archiefbescheiden werden aangetroffen: kamer afdeling Burgerlijke stand. voormalige badkamer op eerste verdieping. op zolder: statisch archief van voor 1920 (25 meter). Een gedeelte (181 dozen!) van het archief uit de periode moest de pijltjes opvangen, welke afweken bij het gooien naar een schietschijf. op een voormalige slaapkamer op zolder. in de aangewezen archiefbewaarplaats. (cap. 20 meter) In 1972 werd voorgesteld een " prefabricated" archiefbewaarplaats aan te schaffen. De "buitenkluis" is in 1973 achter het gemeentehuis geplaatst en had een capaciteit van 196 meter. Maar ook deze oplossing bleek niet bevredigend te zijn. De klimaatbeheersing was al 15 jaar een groot probleem. In het verslag van de inspectie van 1987 werd een vochtigheidspercentage van 80% genoemd. (normaal 50 55% bij een temperatuur van C). Met allerlei kunstgrepen is getracht de situatie zo goed mogelijk te beheersen maar een echte oplossing wordt gezien in nieuwbouw (incl. archiefbewaarplaats) na de gemeentelijke herindeling. (noot: aangezien deze inventaris in 2009 in (herziene) uitgave is uitgebracht is het goed te melden dat het archief nu in de goed geconditioneerde archiefbewaarplaats te Winsum is opgeborgen. Notulenboek Bouwvereniging Winsum Obergum Vermeldenswaard is dat we in februari 2008 een mail ontvingen van de commissie historisch bezit Fortis (dhr. G. Mastenbroek), dat in de archieven van spaarbanken, die zijn opgegaan in de Fortis Bank het Notulenboek van de Bouwvereniging Winsum Obergum over de periode 1909 tot en met 1964 was gevonden. Het tweedelige notulenboek is opgenomen in het gedeponeerd archief van de Bouwvereniging, die ook in deze inventaris is beschreven. Een mooie aanvulling die dit archief completeert. 14

15 VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING EN HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS De minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 28 december 1949 de "Algemene regels voor de verzorging van de gemeentearchieven na 1813".(de zgn. 10 regels) toegezonden. Een van de regels luidt: "Bij een goede verzorging van de archieven mag een volledige inventaris der archiefbescheiden niet ontbreken". De Archiefwet 1962 heeft dit formeel vastgelegd in artikel 2, lid 1. "De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede en geordende staat te bewaren. Hiermee is de formele basis voor het opstellen van een beschrijvende inventaris gegeven. Verantwoording cesuur inventaris Zaken welke (ver) voor 1932 aanvangen en in 1932 of later eindigen zijn volledig opgenomen in deze inventaris. Losse stukken van voor het jaar 1932 zijn door de inventarisator gevoegd bij het archief over de periode Zaken welke kort voor de herindeling van de gemeenten per 1 januari 1990 zijn opgestart en welke hun beslag krijgen in de nieuwe gemeente Winsum zijn opgenomen in het dynamisch archief van de nieuwe gemeente. Het oudste stuk, dat in deze inventaris is vermeld dateert uit Dit stuk en ook andere oude stukken, die op zich thuishoren in het statisch archief zijn in deze inventaris opgenomen omdat zij deel hebben uitgemaakt van dossierbestanden, welke volgens het stelsel van zaaksgewijze ordening zijn geordend. Algemeen In 1994 is de inventarisatie van het archief van de gemeente Winsum, (1708) (1949), afgerond. Met ingang van 1932 is begonnen met de zaaksgewijze ordening. Op grond van dit gegeven is 1932 gekozen als begindatum voor deze inventaris. Het archief van de gemeente over de periode bestond uit vier blokken, die niet afzonderlijk als afgesloten konden worden beschouwd. De tijdstippen overlappen elkaar dan ook. Globaal waren de volgende blokken te onderscheiden : blok 1: Periode 1932 ongeveer 1970/1973. Afgesloten dossiers gedurende die periode. Dit deel moest volledig worden bewerkt. (30 meter). blok 2: Periode De toenmalige archiefambtenaar heeft op advies van het bureau ODRP in verband met een herstructurering van het archief het toen "dynamisch archief" afgevoerd, zonder het voorgaande expliciet af te sluiten. (21 meter). blok 3: Periode Dit deel bevatte de afgevoerde dossiers uit het dynamisch archief dat na herstructurering is opgestart. In dit blok waren de dossiers gesaneerd afgevoerd op nummervolgorde. (8 meter). blok 4: Periode Dit deel betrof het "oud dynamisch" archief van de gemeente tot en met De dossiers stonden voorgeselecteerd in de kasten. (14 meter). Samen met de stukken van algemene aard en de serie bouwvergunningen bedroeg de omvang van het geïnventariseerde archief 100 meter. Tijdens de inventarisatie, tot 1992, is ongeveer 40 m archief vernietigd. 15

16 De gebruiker van deze inventaris kan aan de hand van de inhoudsopgave bepalen welk deel van het archief hij/zij wil bestuderen. Het inventarisschema, zoals opgenomen in de inhoudsopgave komt in grote lijnen overeen met de opbouw van de Basis Archief Code. Incompleetheid van dossiers Het kwam tijdens de inventarisatie tot 1992 regelmatig voor dat afgesloten dossiers incompleet waren. Bij het naspeuren is nog wel het een en ander boven water gekomen, maar niet alles. Het betrof vaak rapporten over een bepaald taakgebied van de gemeente. Hier wreekt zich dus de in Winsum (meest)gehanteerde decentrale opzet van het archief. Doordat de archiefblokken niet afzonderlijk als afgesloten konden worden beschouwd, stukken betreffende beleidsvoorbereiding bijvoorbeeld in blok 1 en betreffende de beleidsbepaling en uitvoering in blok 3, en het vanwege de overlapping van vele jaren ook niet mogelijk was de blokken afzonderlijk te beschrijven, heeft de inventarisator ervoor gekozen het archief na bewerking om te zetten in een blok. Dit komt de bruikbaarheid en raadpleegbaarheid van het archief ten goede. Selectie en vernietiging Periodieke selectie op vernietiging van archiefbescheiden, die daarvoor op grond van de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850" zoals vastgesteld door de minister van Cultuur, Volksgezondheid en Cultuur in 1983, in aanmerking kwamen, heeft daarna jaarlijks plaatsgevonden. Incidentele vernietiging van archiefbescheiden heeft in 1974 plaatsgevonden. Het betrof bijlagen van de gemeenterekening, waarvoor in de genoemde lijst een vernietigingstermijn van 40 jaren is vastgesteld en belastingkohieren uit de periode Krantenartikelen in mappen In sommige gevallen is ervoor gekozen om documentatie van beperkte omvang (kopie krantenknipsel(s)) bij de archiefbescheiden geordend te houden. Dit in verband met het feit, dat afzonderlijke ordening zal leiden tot verwijzingen. In het belang van de onderzoeker is het beter, dat documentatie van beperkte omvang bij de bescheiden is gevoegd. Gemeentewapen In het beschreven archief trof ik de aanvraag en toekenning van het gemeentewapen aan. (K.B.21 mei 1889). Dhr. O.A.M.W. Hartong heeft in 1976 een magazijnlijst/compacte beschrijvende inventaris ontworpen. In deze lijst is niets terug te vinden over het gemeentewapen. Als de stukken van 1889 overeenkomstig het herkomstbeginsel werden teruggeplaatst op de juiste plaats dan zou de (aangebrachte) orde in deze archiefbestanden worden verstoord. Daarom heb ik er voor gekozen deze stukken op te nemen in deze inventaris. Een oorzaak voor deze ordening heb ik niet kunnen vinden. 925 jaar Winsum De commissie "925 jaar Winsum" heeft in 1981 de rechtsvorm "Stichting Commissie 925 jaar Winsum" aangenomen. De inventarisator heeft ervoor gekozen de stukken van de commissie en die van de stichting bij elkaar geordend te houden. De correspondentie van de gemeente met de stichting is gevoegd bij de stukken van de stichting, omdat hier sprake is van een zeer beperkte bemoeienis van de gemeente met deze stichting. Straatnaamgeving De gemeenteraad besluit tot straatnaamgeving. In twee gevallen heeft het college van burgemeester en wethouders een straatnaamcommissie ingesteld en wel voor de straatnaamgeving van het bestemmingsplan Ripperda, fase 1 en 3. De commissie heeft vele straatnamen 16

17 voorgesteld, waaruit de gemeente bij fase 2 nog kon putten. De commissie is weer geactiveerd bij fase 3. Vandaar dat de inventarisator i.v.m. de beperkte advisering van de commissie, ervoor heb gekozen de stukken betreffende de commissie op te nemen bij de stukken inzake besluitvorming straatnaamgeving, teneinde de zaak bij elkaar geordend te houden. Bovenstaande geldt ook voor de straatnaamgeving voor de wijk Potmaar, waarvoor een werkgroep "straatnaamgeving Potmaar" werkzaamheden heeft verricht. In het belang van de gebruikers is gekozen voor ordening op een plaats. Gemeenschappelijke regelingen Stukken betreffende het aangaan van en deelname aan gemeenschappelijke regelingen heeft de inventarisator ondergebracht bij hoofdstuk ongeacht de taak, waarvoor de regeling is getroffen. Belastingen en rechten Eveneens voor de door de gemeente geheven belastingen en rechten zijn door de inventarisator bijenkap gebracht onder hoofdstuk Gemeentelijke eigendommen Dossiers inzake gemeentelijke eigendommen waren het meest perceelsgewijs geordend, waardoor aankoop/verhuur/verkoop in een map voorkwamen. Vaak stond de "reden" erbij vermeld, bv. ter uitvoering van een bestemmingsplan. De aan en verkopen zijn gesplitst in aparte mappen en chronologisch geordend. Ten aanzien van het verlenen van het zakelijk recht van opstal aan sportverenigingen kan worden opgemerkt, dat de betreffende stukken zijn ondergebracht bij stukken over de exploitatie van sportvelden. Commissie of instelling Een commissie of instelling is een orgaan dat een zelfstandige administratie heeft gevoerd en notulen heeft nagelaten. De inventarisator heeft stukken van commissies, die bij wet of bij notariële akte totstandgekomen zijn en gedurende langere tijd hebben gefunctioneerd, opgenomen als zelfstandig geïnventariseerde archiefbestanden. Technische dienst en Reinigingsdienst Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1990 stonden ook de archieven van de technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard (T.D. EEWAA) en de Reinigingsdienst Eenrum, Ezinge, Winsum (EEW) in de archiefbewaarplaats van de gemeente. Aangezien de technische dienst en de reinigingsdienst veelal de deelnemende gemeenten adviseerden over de meer technische zaken, heeft de inventarisator er voor gekozen de stukken van de technische dienst én de reinigingsdienst in het gemeentearchief onder te brengen. Tijdens de inventarisatie kwam het veelvuldig voor dat stukken van de technische dienst daardoor weer de zaak completeerden. De bestuursarchieven van de technische dienst en reinigingsdienst zijn als gedeponeerd archief in deze inventaris opgenomen. Voor beide diensten zijn afzonderlijke inleidingen geschreven. (Straf)Verordeningen In zijn algemeenheid zijn (straf)verordeningen afgesloten omdat op grond van de Wet Algemene Regelen Gemeentelijke Indeling (wet ARGI) verordeningen van de gemeente met het hoogste aantal inwoners op de plaats komen van de (straf)verordeningen van de overige binnen dezelfde cluster betrokken gemeenten. 17

18 Wierda Stichting Stukken met betrekking tot de "Wierda Stichting" kwamen zowel voor in het gemeentearchief als in dat van de stichting zelf. De inventarisator heeft ervoor gekozen alle stukken de stichting betreffende te voegen bij het archief van de stichting. De stichting is door dhr. E. Wierda, oud burgemeester, bij uiterste wil in het leven geroepen. De bemoeienis van de gemeente met de stichting is, dat de raad bestuursleden benoemt. Uitbreidings en bestemmingsplannen Bij het doornemen van de uitbreidings en bestemmingsplannen bleek, dat de plannen zelf als "werkexemplaar" op de betreffende afdeling lagen. In de dossiers was niet één bestemmingsplan opgenomen. Na actie op de afdeling beschikt het archief nu over een vrijwel compleet pakket bestemmingsplannen. Bouw en woonrijp maken bestemmingsplannen Mappen met stukken inzake het bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplannen bevatten ook stukken met betrekking tot de verdere inrichting van het gebied, zoals het in gebruik geven van gronden, nadat percelen zijn bebouwd c.a. (aanleg parkeerplaatsen, plaatsing afrasteringen). Stukken betreffende het Tijdelijk Politiekostenbesluit 1946 en de daarmee samenhangende opgaven terzake van de politie zijn gevoegd bij de stukken betreffende de financiële verhouding tussen rijk en gemeente, omdat in artikel 22 van het Financiële Verhoudingsbesluit over 1939 deze opgaven worden bedoeld. Hinderwet en Bouwvergunningen: De serie bouwvergunningen van de gemeente en die van de technische dienst EEWAA zijn geïntegreerd, zodat er één bestand is ontstaan. Alle bouwvergunningen zijn geïnventariseerd en de bouwvergunningenlijst is als bijlage toegevoegd aan deze inventaris. Hetzelfde geldt voor de (lijst met) Hinderwetvergunningen. Verklaring van de kolommen van de bouwvergunningenlijst nr. Huisnummer, zoals die nu bekend is. + Toevoegingen aan de huisnummering b.v. a,b, of I, II meer Als er een bouwplan voor meer huizen is. De stukken zijn vóór het eerste huisnummer geplaatst. Bv is vóór 13 geplaatst. Bij bouwplannen voor meer straten is niet op adres opgeborgen, maar op complexnummer dat in de kolom Opmerkingen is geschreven. S nr. Kadastrale gegevens: sectie en nummer. Datum jjmmdd, of jj00jj als het dossier over meerdere jaren gaat Bij opmerkingen zijn allerlei opmerkzame gegevens geplaatst. Bv. beroep, verwijzing, naam van de woning, complexnummer, e.d.. De bouwcomplexen K 1 5 zijn onduidelijke bouwbescheiden die voor verschillende straten in Obergum gelden. Deze stukken bevatten ondermeer de zogenaamde K woningen van het 1000 woningenplan. Helaas zijn er van die stukken geen vergunningen en duidelijke situatietekeningen, zodat er geen duidelijkheid is waar en wanneer welk type woning is gebouwd. Onbewoonbaarverklaringen De serie bouwvergunningen bevat soms ook, naast de correspondentiedossiers, onbewoonbaarverklaringen omdat het vaak voorkomt dat die panden later toch werden gerenoveerd. De correspondentiedossiers bevatten veel panden die later gesloopt zijn waardoor de huisnummering dermate veranderd is dat het vaak niet meer te herleiden is om de stukken op het huidige adres te ordenen. Voor de volledigheid is het raadzaam beide dossiers te raadplegen. 18

19 Kunst, Cultuur, Sport en Recreatie In Hoofdstuk 14 is een onderscheid gemaakt tussen "Kunst en Cultuur", "Sport" en "Toerisme en Recreatie". Hierbij moet worden opgemerkt dat de inventarisator het onderdeel "Sport" ziet als vrijetijdsbesteding voor inwoners van de gemeente. De andere genoemde onderdelen hebben zowel betrekking op de inwoners van de gemeente alsook op de toeristen, die de gemeente bezoeken. OPENBAARHEID VAN DE ARCHIEVEN De overbrenging van de registers van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand naar de archiefbewaarplaats geschiedt na respectievelijk 100 (geboorteakten), 75 (huwelijkse en echtscheidingsakten) en 50 (overlijdensakten) jaar. Dit op grond van artikel 17a, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek deel I, boek I. Stukken betreffende de bevolkingsregisters aangelegd vanaf eind jaren 30, de zogenaamde persoonskaarten, zijn volgens artikel 136 en 137 van de Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) niet openbaar. Verder zijn er enkele dossiers bij akte van overbrenging beperkingen van openbaarheid gesteld tot 75 jaar. Vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (ter bescherming van de privacy van nog levende personen). Voor de overige stukken geldt de Archiefwet 1995 en zijn derhalve openbaar na 20 jaar, mits ze zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Winsum TOT SLOT Deze inventaris is in eerste instantie in 1992 opgemaakt als werkstuk in het kader van de studie "Voortgezette Vorming Archiefbeheer". Dhr. drs. J. Dijkstra, provinciaal inspecteur der archieven in de provincie Groningen, heeft mij toen tijdens de studietijd als mentor begeleid. In de jaren na 1992 is de inventaris verder aangevuld, doordat er door interne verhuizingen etc. steeds meer documenten boven water kwamen, die in deze inventaris thuishoorden. Dat heeft de inventarisator doen besluiten de hele inventaris te herzien. Verder zijn ook de taakdossiers van de technische en reinigingsdienst bij het gemeentelijk archief gevoegd. Het product is nu de complete inventaris van het gemeentearchief van de gemeente Winsum. Mijn collega Peter Kalma die de lay out van deze inventaris heeft verzorgd en de hinderwet en bouwvergunningenserie heeft uitgediept dank ik voor het vele werk. Ik dank ook collega Laura da Rocha voor het verrichten van hand en spandiensten. 19

20 GESCHIEDENIS VAN DE TECHNISCHE DIENST Vanaf het ontstaan tot de opheffing van de technische dienst EEW(AA) hebben zes overeenkomsten c.q. gemeenschappelijke regelingen gegolden in dit gebied. De verschillende gemeenschappelijke regelingen voor technische diensten 1. Overeenkomst tusschen de gemeenten Eenrum, Ezinge en Winsum, tot gemeenschappelijke regeling van het technisch hygiënisch toezicht op de uitvoering van de Woningwet en de op grond van deze wet vastgestelde verordeningen, alsmede tot gemeenschappelijke regeling van het technisch beheer der gemeentewerken.(raadsbesluiten april/mei 1943, goedkeuringsbesluit C.d.K. d.d.17 mei 1943; inwerkingtreding 1 dag na bekendmaking in Nederlandse Staatscourant). 2. Idem als boven. (raadsbesluiten juni/september 1947, goedkeuringsbesluit C.d.K. d.d.19 maart 1948; inwerkingtreding 1 januari 1947). 3. Regeling tussen de gemeenten Adorp, Aduard en Hoogkerk inzake het technisch hygiënisch toezicht op de uitvoering van de Woningwet en de op grond van deze wet vastgestelde verordeningen en van het technisch beheer der gemeentewerken. (raadsbesluiten van mei/juni 1947, goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 22 augustus 1947).Opheffing: 1 januari 1970 i.v.m. annexatie van de gemeente Hoogkerk door gem. Groningen). 4. Gemeenschappelijke regeling voor de Technische Dienst van de gemeenten Eenrum, Ezinge en Winsum (EEW) (raadsbesluiten juni 1969, goedkeuringsbesluit G.S. d.d.29 september 1970; inwerkingtreding 1 januari 1969). 5. Gemeenschappelijke regeling inzake het bouw en woningtoezicht en het technisch beheer in de gemeenten Adorp en Aduard. (raadsbesluiten april/mei 1970; goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 30 juni 1970; inwerkingtreding regeling per 1 januari 1970; opheffing per 1 april 1978, goedkeuringsbesluit G.S. d.d.4 juli 1978). De gemeenteraden van de gemeenten van de gemeenten Adorp en Aduard hebben in december 1977 besloten de gemeenschappelijke regeling Adorp Aduard te verlengen tot 1 april 1978 of zoveel korter als mogelijk zal blijken om tot een andere samenwerking te komen. In januari 1978 schreven G.S. dat gebleken was dat de bestuurscommissie van de EEW van mening was dat de gemeente Adorp wél op 1 januari 1978 kon toetreden tot de gemeenschappelijke regeling EEW, doch de gemeente Aduard niet. G.S. konden hiermee niet instemmen. Aan de besluiten van de genoemde gemeenten werd goedkeuring onthouden. 6. Gemeenschappelijke regeling voor de Technische Dienst der gemeenten Eenrum, Ezinge, Winsum, Adorp en Aduard. (EEWAA) (raadsbesluiten april/mei/augustus 1978, goedkeuringsbesluit G.S. d.d. 19 december 1978; inwerkingtreding 1 april 1978), opgeheven per 1 januari 1991 als gevolg van gemeentelijke herindeling per 1 januari 1990). 20

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-)

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-) Toegangsnummer: 69 Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst (1904-) 1918-1978. J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Gemeentelijke Woningdienst

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006.

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. 2006. Nr. : 06.0072. Dnst. : ID Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. Sinds 1995 zijn er met de (voormalige) gemeenten Zoeterwoude, Rijnsburg, Warmond en Leiderdorp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC

gemeente?all Zoetermeer I I Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat Zaaknummer Documentnummer DOC gemeente?all Zoetermeer I I B&W-voorstel Onderwerp Instemming en publicatie ontwerpbestemmingsplan Wattstraat 64-68 Zaaknummer -2016-000644 Documentnummer DOC-2016-004837 AKKOORD Versie Auteur Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. regioraad: het algemeen bestuur van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 3 december 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: mr. F. Doting Onderwerp: gemeente eigendommen Hazenweg achter nummers 1 t/m 12 Afdeling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Doelstelling Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling benoeming burgemeester.

Doelstelling Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling benoeming burgemeester. gemeente Eindhoven Raadsnummer 16R6666 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt en benoeming van de leden in de

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling Geconsolideerde tekst van de regeling 1952. N. 30. GEMEENTEBLAD VAN ROTTERDAM De Raad der gemeente Rotterdam, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: A. Uit de gewone middelen der

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT)

BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT) BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT) 1906-1988 DOOR N. FRIEDEL EN W. van t HOF SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 INVENTARIS... 4 1. Bouwvergunningen VOT 1906-1954; geborgen

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden

Vestiging voorkeursrecht plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden Raad Onderwerp: V200801440 Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Voor het plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Geert Houtman, 0595-4477746 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Geert Houtman/Hans Komduur)

Behandelend ambtenaar Geert Houtman, 0595-4477746 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Geert Houtman/Hans Komduur) Vergadering: 16 oktober 2007 Agendanummer: 12 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar Geert Houtman, 0595-4477746 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Geert Houtman/Hans Komduur) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aan de Raad Made, 8 juni 2012 Agendapuntnummer: 12 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Onderwerp: Afstoten gemeentelijk vastgoed Registratienummer: 12int01894 Casenr: 12.00750 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Dit advies is overgenomen door de taakgroep Harmonisatie en bestuur.

Dit advies is overgenomen door de taakgroep Harmonisatie en bestuur. Onderwerp: (Straat)naamgeving en huisnummering Algemeen In het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar heeft de taakgroep Harmonisatie en bestuur aan de productgroep

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie