Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 Contactdagen STEPP vzw 15 oktober 2013 Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten Erik Van Eecke Brussel Paris Amsterdam Expert in overheidsopdrachten

2 Het wettelijke kader Nieuwe Belgische reglementering Rechtsbescherming Wet van 17 juni

3 Basisprincipes overheidsopdrachten & behoorlijk bestuur Europese principes: o Non-discriminatie (andere EU-lidstaten) o Gelijkheid o Transparantie Mededinging Forfaitaire grondslag (vaste prijs) Proportionaliteit Betaling na uitvoering Belangenvermenging Belang van de administratie Patere legem quam ipse fecisti het bestuur dient zich te houden aan haar eigen spelregels 3

4 Welke stappen moet u ondernemen? 1. Behoeftebepaling 2. Eventuele prospectie met oog op budgettering 3. Opstellen begroting 4. Eventuele marktverkenning 5. Omschrijving van de opdracht 6. Kwalificatie van de opdracht als werk, levering of dienst 7. Waardebepaling 8. Keuze gunningswijze 9. Eventuele interne goedkeuring van de gunningswijze 10. Opstellen bestek Administratief gedeelte Contractueel gedeelte Technische bepalingen Offerteformulier Inventaris / Samenvattende opmeting 11. Eventuele goedkeuring bestek 12. Bekendmaking van de opdracht of raadpleging van ondernemingen 13. Ontvangst van de offerte 14. Onderzoek offertes 15. Ontwerp gunningsbeslissing 16. Eventuele goedkeuring gunningsbeslissing 17. Informatie 18. Motivatie 19. Eventuele vastlegging 20. Sluiting van de overeenkomst 21. Uitvoering 4

5 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Wettelijke basis Artikel 3 van de Wet van 15 juni 2006 Lijst van werken bedoeld in bijlage 1 van de Wet van 15 juni 2006 Lijst van diensten bedoeld in bijlage 2 van de Wet van 15 juni 2006 Diensten: omzendbrief 2 december 1997 Belang kwalificatie Verschillende plaatsingsregels Verschillende uitvoeringsregels 5

6 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Opdracht van werken: Resultaat van: o o o Een geheel van bouwwerkzaamheden Of wegenbouwkundige werken Met een economisch/technische functie tot doel Overeenkomst onder bezwarende titel (prestatie tegenprestatie) Tussen aannemer & aanbestedende overheid, met betrekking tot: o Hetzij uitvoering van werken o Hetzij zowel ontwerpen als het uitvoeren van werken opgenomen in bijlage 1 o Hetzij het laten uitvoeren met om het even welke middel, van werken om aan de behoefte van de overheid te voldoen 6

7 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Opdracht van leveringen: Een andere overheidsopdracht dan een overheidsopdracht van werken Overeenkomst onder bezwarende titel (prestatie tegenprestatie) Tussen aanbestedende overheid en een leverancier Die betrekking heeft op o o Aankoop van producten Leasing, huur of huurkoop van producten, met of zonder koopoptie Het leveren van producten met in bijkomende orde plaatsing- en installatiewerkzaamheden, blijft een opdracht van leveringen Iedere overeenkomst met als finaliteit te beschikken over roerend goed 7

8 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Opdrachten van diensten: Een andere overheidsopdracht dan een overheidsopdracht voor werken of leveringen Overeenkomst onder bezwarende titel Tussen dienstverlener & aanbestedende overheid Die betrekking heeft op het verlenen van de in bijlage II vermelde diensten Bijlage II A: prioritaire diensten Bijlage II B: niet-prioritaire diensten 8

9 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Lijst bijlage II A: 9

10 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Lijst bijlage II A: 10

11 Uw opdracht als werk, levering OF dienst Lijst bijlage II B : 11

12 De waardebepaling Belang van waardebepaling In functie van de begroting In functie van tekenbevoegdheden In functie van de drempelbedragen o Belgisch o euro vroeger euro o euro vroeger euro o euro vroeger euro o Europees o euro (leveringen & diensten) o euro (werken) 12

13 De waardebepaling Algemene principes Op basis van totale duur en waarde opdracht rekening houdende met Alle verplichte opties Alle percelen Alle herhalingen Alle gedeelten: vaste en voorwaardelijke Alle verlengingen Alle geplande opdrachten voor de duur van de raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem Al het prijzengeld (winnaar) en vergoedingen (niet-winnaars) Men moet dus rekening houden met alle elementen die de waarde kunnen beïnvloeden 13

14 De gunningswijzes De basisgunningswijzes: Aanbesteding Offerteaanvraag Onderhandelingsprocedure Concurrentiedialoog Met verschillende gevolgen Aanbesteding: Offerteaanvraag: Onderhandelingsprocedure: Concurrentiedialoog: één criterium (prijs) meerdere criteria minimum één criterium meerdere criteria 14

15 De gunningswijzes Eenstaps-, tweestaps- of driestapsprocedures Procedures in 1 stap: openbaar o o o Open aanbesteding Open offerteaanvraag Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Procedures in 2 stappen: beperkt o o o Beperkte aanbesteding Beperkte offerteaanvraag Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Procedures in 3 stappen o Concurrentiedialoog Zelf te bepalen: o Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 15

16 De onderhandelingsprocedures Artikel 26, 1: Onderhandeling ZONDER bekendmaking 1. Werken / Leveringen / Diensten: a) Goed te keuren uitgave niet hoger dan euro excl. BTW b) Voorwerp van markt geheim of uitvoering gaat gepaard met bijzondere veiligheidsvoorschriften of ter bescherming van de fundamentele belangen van de staat c) Dringendheid Strikt noodzakelijk Niet mogelijk voor open of beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking in dwingende spoed Onvoorzienbare gebeurtenissen Niet te wijten aan administratie d) Geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte Naar aanleiding van open op beperkte procedure Oorspronkelijke voorwaarden mogen niet wezenlijk gewijzigd worden 16

17 De onderhandelingsprocedures Artikel 26, 1: Onderhandeling ZONDER bekendmaking 1. Werken / Leveringen / Diensten: e) Onregelmatige offertes of onaanvaardbare offertes (vroeger prijzen ) Na open of beperkte procedure of concurrentiedialoog bij Europese bekendmaking : raadpleging van alle inschrijvers die voldoen aan kwalitatieve selectie formeel regelmatige offertes oorspronkelijke voorwaarden opdracht NIET wezenlijk wijzigen Op Belgisch niveau : bijkomende raadpleging andere bekwame inschrijvers Verruiming mededinging Oorspronkelijke voorwaarden mogen niet wezenlijk gewijzigd worden f) Gunning is slechts mogelijk aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener 17

18 De onderhandelingsprocedures Artikel 26, 1: Onderhandeling ZONDER bekendmaking 2. Werken / Diensten: a) Aanvullende werken of diensten Niet voorzien in oorspronkelijke opdracht Onvoorzienbare omstandigheden Noodzakelijk voor de uitvoering initiële opdracht Bedrag aanvullende werken mag niet hoger liggen dan 50% initiële waarde b) Herhaling soortgelijke werken of diensten Overeenstemmen met basisontwerp Herhaling dient voorzien te zijn in oorspronkelijke opdracht, geplaatst bij open of beperkte procedure Gunning herhalingsopdrachten moet gebeuren binnen de drie jaar na sluiting oorspronkelijke opdracht 18

19 De onderhandelingsprocedures Artikel 26, 1: Onderhandeling ZONDER bekendmaking 3. Leveringen: a) Onderzoek, studie, proefneming of ontwikkeling b) Aanvullende leveringen Bestemt door gedeeltelijke vernieuwing of uitbreiding van bestaande leveringen Verandering van leverancier doet onverenigbaarheden ontstaan Looptijd van deze opdrachten en nabestelling mogen de drie jaar niet overschrijden c) Aanvullende leveringen van dezelfde aard Onvoorziene omstandigheden Waarde aanvullende leveringen niet hoger dan 50% van de oorspronkelijke opdracht Samengevoegde bedrag alle opdrachten < Europese drempel d) Op de grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen e) Leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden Stopzetting of faillissement 19

20 De onderhandelingsprocedures Artikel 26, 1: Onderhandeling ZONDER bekendmaking 4. Diensten: Ontwerpenwedstrijd Betrokken opdracht volgt op een ontwerpenwedstrijd Moet worden gegund aan de winnaar of winnaars van de wedstrijd 20

21 De onderhandelingsprocedures Artikel 26, 2: Onderhandeling MET bekendmaking 1. Werken, leveringen of diensten a) Onregelmatige offertes of onaanvaardbare offertes (vroeger prijzen ) Na open of beperkte procedure of concurrentiedialoog Oorspronkelijke voorwaarden mogen niet wezenlijk gewijzigd worden b) Onmogelijk op voorhand een globale prijs vast te stellen (leveringen) c) Gereserveerde opdrachten conform artikel 22 d) Geraamde waarde < euro ebtw (Werken) of < euro ebtw (leveringen en diensten) 2. Werken Onderzoek, proefneming of ontwikkeling 3. Diensten Onvoldoende nauwkeurige specificatie van de opdracht 4. Diensten Bijlage II B van de Wet 21

22 De onderhandelingsprocedures Belangrijke innovatie: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking geen nieuwe procedure maar vorm van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking georganiseerd in één enkele fase (in plaats van 2), zoals de open procedure doel: inkorting van de na te leven termijnen die normaal gelden bij OHMB enkel mogelijk < drempels Europese bekendmaking (wanneer voor werken toepassing wordt gemaakt van artikel 26, 2, 1, d, van de wet: beneden euro) 22

23 Bijkomende mogelijkheden Aankoopcentrale/Opdrachtencentrale Raamovereenkomst Dynamisch aankoopsysteem Elektronische veiling Lijst van geselecteerden Kwalificatiesysteem 23

24 De publicatiedrempels De drempels Europees: o Leveringen en diensten bijlage 2A: o Diensten bijlage 2 B: alleen gunning o Werken euro Nationaal: o Werken, levering & diensten => in principe alles De vooraankondiging Europees: o Leveringen en diensten bijlage Europees en nationaal: o Leveringen (CPA) euro o Diensten (bijlage 2A) euro o Werken euro 24

25 De publicatietermijnen: Europees Open procedures Standaard 52 kalenderdagen Bij vooraankondiging 36 / 22 kalenderdagen (elektronisch) Beperkte procedures Aanvraag tot deelneming 37 kalenderdagen Indien versneld 15 kalenderdagen (maar minimum 10, elektronisch) Offerte 40 kalenderdagen Indien vooraankondiging 22 kalenderdagen (maar minimum 10, indien versneld) Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Aanvraag tot deelneming 37 kalenderdagen Indien versneld 15 kalenderdagen (maar minimum 10) Offerte Niet bepaald Concurrentiedialoog Aanvraag tot deelneming 37 kalenderdagen Rest: niets bepaald 25

26 De publicatietermijnen: Belgisch Open procedures Standaard 36 kalenderdagen Indien versneld en elektronisch 10 kalenderdagen Beperkte procedures Aanvraag tot deelneming 15 kalenderdagen Indien versneld en elektronisch 10 kalenderdagen Offerte 15 kalenderdagen Indien versneld en elektronisch 10 kalenderdagen Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Aanvraag tot deelneming 15 kalenderdagen Indien versneld en elektronisch 10 kalenderdagen Offerte niet bepaald Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Offerte 22 kalenderdagen Indien versneld en elektronisch 10 kalenderdagen 26

27 De kwalitatieve selectie: evaluatie onderneming Wettelijke basis Artikels 58 tot en met 79 van het KB van 15 juli 2011 Belangrijk onderscheid: Selectiecriteria meten de onderneming Gunningscriteria meten de waarde van de offerte Onderscheid tussen Toegangsrecht Uitsluitingscriteria Financieel & Economische draagkracht Technische bekwaamheid 27

28 De gunningscriteria: evaluatie offerte Opdrachten boven EU-drempel Principe: weging meedelen Uitzondering (dus motiveren): in dalende volgorde Passende vork... Opdrachten onder EU-drempel Ofwel, weging Ofwel, dalende volgorde Ofwel, gelijke waarde 28

29 Enkele belangrijke elementen in het bestek Inhoud Geen wettelijke basis op zich (slechts talrijke verwijzingen naar inhoud in verschillende artikels doorheen wetgeving) Geen wettelijke vormvereisten Zelfs gelijkaardige documenten (Cfr onderhandelingsprocedure) Omschrijving = Contractuele bepalingen van de opdracht = Bevat: Administratieve bepalingen Contractuele bepalingen Technisch bepalingen Offerteformulier Samenvattende opmeting (vroeger opmetingsstaat) / Inventaris 29

30 Enkele belangrijke elementen in het bestek Het begrip opdrachtdocumenten Betreft documenten op de opdracht toepasselijk (aankondiging, bestek, aanvullende documenten (type bestekken en elk ander document met specifieke voorwaarden) Betreft dus eerder documenten die uitgaan van de aanbestedende overheid Aanvraag tot deelneming en offerte maken hiervan geen deel uit (gaan uit van de inschrijver) 30

31 Enkele belangrijke elementen in het bestek Toepassingsgebied van de AUR (cfr huidige AAV) Opdrachtbedrag > euro: KB volledig van toepassing euro opdrachtbedrag < euro: basisartikelen van toepassing (1 tot 9, 13, 17 en 18, 37 en 38, 44 tot 63, 67 tot 73, 78, 1, 84, 95, 127 en 160) Opdrachtbedrag < euro: KB niet toepasselijk behalve andersluidende bepaling 31

32 Enkele belangrijke elementen in het bestek Basisartikelen: Artikels 1 9 Algemene bepalingen Artikel 13 Uitgesloten personen Artikels 17 en 18 Afzonderlijke opdrachten en vertrouwelijkheid Artikel 37 en 38 Wijziging van de opdracht en overdracht Artikels 44 tot 63 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid Artikels 67 tot 73 Voorschotten derdenbeslag intrest onderbreking of vertraging korting wegens minderwaarde compensatie rechtsvorderingen Artikels 78, 1 Algemene arbeidsvoorwaarden, veiligheid en hygiëne Artikel 84 Aansprakelijkheid aannemer Artikel 95 Betalingen voor werken Artikel 127 Betalingen voor leveringen Artikel 160 Betalingen voor diensten 32

33 Enkele belangrijke elementen in het bestek Het begrip opdrachtdocumenten Nog steeds afwijkingen? Ja, voor zover de bijzondere eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken Lijst moet worden opgenomen vooraan in bestek Motivering van afwijking van bepaalde artikels (zie volgende slide) Indien motivering ontbreekt in bestek, wordt afwijking voor nietgeschreven beschouwd Geen sanctionering indien er een door beide partijen ondertekende overeenkomst is 33

34 Enkele belangrijke elementen in het bestek o Art. 10: gebruik elektronische middelen o Art. 12: onderaannemers (kwalitatieve selectie) o Art. 13: onderaannemers (uitgesloten onderaannemers) o Art. 18: vertrouwelijkheid o Art : borgtocht o Art : actiemiddelen AO, klachten en verzoeken, incidenten, schorsing, verbreking o Art. 66: algemene betalingsvoorwaarden o Art : betaling derdenverzet, intrest laattijdige betaling, onderbreking/vertraging uitvoering o Art : voorwaarden personeel + organisatie bouwplaats, wijziging opdracht, spel VH (W) o Art. 84: aansprakelijkheid aannemer (W) o Art. 86: vertragingsboetes (W) o Art. 96: toepasselijke bepalingen promotieopdracht werken o Art. 123: vertragingsboetes (L) o Art. 154: vertragingsboetes (D) 34

35 Enkele belangrijke elementen in het bestek Prijsherzieningen Voortaan «verplicht» voor werken, leveringen en diensten Weerspiegelt de werkelijke kostprijsstructuur: objectieve en controleerbare parameters Indien niet mogelijk: gezondheidsindex, index van de consumptieprijzen of een andere passende indexformule De herzieningsformule moet geen vaste factor meer bevatten (artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen zal dus niet meer toepasselijk zijn op de overheidsopdrachten) Niet van toepassing in geval van: Behoorlijk gemotiveerde afwijking Opdrachten < euro of met uitvoeringstermijn <120 werkdagen of 180 kalenderdagen 35

36 Enkele belangrijke elementen in het bestek Financiële zekerheden Borgtocht artikel 25 Geen borgtocht vereist voor: Leveringen en diensten waarvan uitvoeringstermijn niet langer is dan 45 dagen (voorheen: 30) Opdrachten van diensten categorie 3 (luchtvervoer), 4 (postvervoer), 18 (vervoer per spoor), 21 (juridische diensten), 24 (onderwijs) Opdrachten < euro Bedrag borgtocht = 5% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag Voor leveringen en diensten zonder totale prijs: 6 x geraamd maandelijks bedrag (tenzij anders bepaald in opdrachtdocumenten) 36

37 Enkele belangrijke elementen in het bestek Verbintenistermijn 90 dagen in plaats van 60, behoudens andersluidende bepaling (schrapping van de mogelijkheid voor de inschrijvers om, in geval van opdrachten voor leveringen of diensten, in bepaalde gevallen zelf de verbintenistermijn van hun offerte te bepalen) Mogelijkheid om een verlenging te vragen vóór het verstrijken van de termijn Verlenging van rechtswege met de duur van de eventuele wachttermijn 37

38 Indiening en opening offertes Indieningswijze kandidatuurstelling Artikel 51, KB van 15 juli 2011 Elke indiening moet individueel en schriftelijk of telefonisch zijn Kan per fax of elektronisch (niet in overeenstemming met artikel 52, 1) maar moet achteraf elektronisch (wel in overeenstemming met artikel 52, 1) of per brief worden bevestigd. Verzoek en termijn moeten in dat geval vermeld worden in aankondiging. Wordt aanvraag per telefoon ingediend, dan moet bevestiging elektronisch (wel in overeenstemming met artikel 52, 1) of per brief geschieden voor verstrijken termijn bepaald voor ontvangst Ondertekening door bevoegd of gemachtigd(e) perso(o)n(en 38

39 Indiening en opening offertes Indieningswijze offerte Artikel 51, 2 KB van 15 juli 2011 Elke indiening moet schriftelijk zijn Voor de ondertekening van de offerte worden dezelfde principes toegepast als voor de aanvragen tot deelneming Gebruik van elektronische middelen (artikel 52) Keuze tussen (te vermelden in opdrachtdocumenten) Verplichten Toestaan Verbieden Stand van zaken? 39

40 Indiening en opening offertes Indiening van de offerte Artikels 90 en 91, KB van 15 juli 2011 Offerte op papier wordt in definitief gesloten omslag gestoken met vermelding van: datum openingszitting, besteknummer of opdrachtvoorwerp (nieuw!) en eventueel perceelnummer. Wordt via postdienst of drager overgemaakt (vroeger per brief of per bode) Bij verzending via postdienst (niet per drager, incluis koerierdienst) enveloppe in tweede gesloten omslag met vermelding offerte. Wordt geadresseerd aan adres in opdrachtendocumenten. Offertes per drager moeten worden overgemaakt aan de door de aanbestedende overheid aangewezen persoon of in de offertebus worden gedeponeerd indien voorhanden (nieuw!) 40

41 Indiening en opening offertes Indiening van de offerte Artikels 90 en 91, KB van 15 juli 2011 Elke offerte moet bij de voorzitter toekomen alvorens hij de zitting opent. Laattijdige offertes worden ongeopend of geweigerd, welke ook de oorzaak is (nieuw!). Uitzondering die toelaat de offertes aangetekend 4 kalender dagen voor datum van opening te versturen blijft en voor zover de opdracht nog niet is gesloten. Opsplitsing tussen indiening en opening offertes verboden (verslag aan de koning) Betreffende wijziging of intrekking offertes voor opening van de offertes moet het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen nauwkeurig worden vermeld. Niet meer op straffe van nietigheid (nieuw!). 41

42 Indiening en opening offertes Indiening van de offerte Artikels 92-94, KB van 15 juli 2011 De openingszitting vindt plaats in het lokaal en op datum en uur bepaald in opdrachtendocumenten en wordt geleid door een voorzitter bijgestaan door één of meerdere bijzitters (nieuw!) Chronologisch verloop 1. Voorafgaandelijk aan opening niet elektronische offertes plaatsen 2. Na toegang, overhandiging andere offertes. Bij beperkte procedures alleen betrokkenen firma s toegelaten (nieuw!) 3. Opening 4. Inzage offertes 5. Voorlezing : naam(handelsnaam), woonplaats (maatschappelijke zetel), intrekkingen. Bij aanbesteding wordt nu het totale offertebedrag (nieuw! : vroeger aangeboden prijzen), BTW inbegrepen (nieuw!), de varianten, de verplichte opties (nieuw!), kortingen (nieuw!) en toeslagen (nieuw!) voorgelezen (vroeger prijswijzigingen). 5. Parafering blad per blad van de offerte, belangrijk geachte bijlagen (voorzitter of bijzitter) en documenten tot wijziging en intrekking door voorzitter of bijzitter. Paraaf kan vervangen worden door ander authentificatiemiddel (stempel of naamstempel) (nieuw!). 6. Proces-verbaal openingszitting door de voorzitter 42

43 Uw beslissing: wat moet u doen? Gunning (standstill) Sluiting > EU-Drempel I + M + Standstill + V/S (60d) + SV (5jaar) + OVV (6mnd) + AS (6 mnd) <... < EU-Drempel I + M (+ standstill) + V/S (60d) + SV (5jaar) <... < I (+ M) + V/S (60d) + SV (5jaar) 43

44 Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Contacteer Erik Van Eecke op of via Brussel Paris Amsterdam Expert in overheidsopdrachten

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Opportuniteit 2 Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Niet alleen overheid (ministeries, federale staat, gewesten, etc.), maar ook vele lokale overheden zoals steden en gemeenten

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG VVSG

STUDIEVOORMIDDAG VVSG STUDIEVOORMIDDAG VVSG Overheidsopdrachten: brandend actueel Het nieuwe KB gunning Krachtlijnen en stand van zaken S. Depré FOD Kanselarij van de Eerste Minister 18 en 25 maart 2010 VOORAFGAANDE OPMERKING

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43 INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4.

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

377. Uitvoering van de opdracht.

377. Uitvoering van de opdracht. INLEIDING De toepasbare uitvoeringsregels 377. Uitvoering van de opdracht. De sluiting van de opdracht behelst het aangaan van de juridische verbintenis (contractsluiting), na de budgettaire vastlegging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

Specimen. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

Specimen. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Met deze aankondiging wordt beoogd vrijwillige transparantie vooraf te verschaffen als bedoeld

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster

Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober 2012 Eric De Brabanter Manu De Keuster AAA+ Partners in Zorg Waardecreatie zorgsector Betaalbare en vooruitstrevende zorg Aankoop: Organisatie &

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf partner in overheidsopdrachten De regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie Belgische regelgeving overheidsopdrachten Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2013 (rechtsbescherming)

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK negende versie januari 2016 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 24/1/2017 - BDA nummer: 2017-502209 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 4 oktober 2011 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Stappenplan

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 17/1/2017 - BDA nummer: 2017-501498 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN februari 2009 LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN 1/38 februari 2009 Inleiding... 4 1 Rechtsgrondslag... 5 1.1 Wet van 24 december 1993... 5 1.2 Koninklijk besluit van 8 januari 1996... 5 1.3 Koninklijk besluit

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten Vrijdag 8 maart 2013 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 Basiswet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Basiswet van 15 juni 2006; KB van 8 januari

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 25/2/2015 - BDA nummer: 2015-504748 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis. Een praktijk case

Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis. Een praktijk case UZA Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis Een praktijk case Inhoudstafel UZA algemeen Wet op de overheidsopdrachten Werking binnen het UZA Een duik in het verleden Opgericht

Nadere informatie

OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN

OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN DAG 2 14 november 2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 13.30u 14.50u VII. Gunningstraject (vervolg) - Gunningswijzen en modaliteiten 14.50u -15.00u PAUZE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Plaats: Deinze Postcode: 9800

Plaats: Deinze Postcode: 9800 1/ 13 BE001 30/05/2017 - BDA nummer: 2017-516745 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

eerste hulp bij overheidsopdrachten

eerste hulp bij overheidsopdrachten eerste hulp bij overheidsopdrachten Marc De Caster adviseur met de functie van gewestelijk ontvanger Gent, 18 en 23 april 2013 Marc (De Caster) gewestelijk ontvanger OCMW Aalter en OCMW Denderleeuw tot

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht Richtlijn 2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht Richtlijn 2014/24/EU 1 / 6 BE001 06/09/2017 - BDA nummer: 2017-527427 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren)

Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Nieuwe wet 15/06/2006 KB 15/07/2011 (plaatsing) KB 14/01/2013 (algemene uitvoeringsregels) Wet 17/06/2013 (motivering, informatie en rechtsmiddelen) Jeugdwerking

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zesde versie juni 2011 Gebruikstips De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=252490

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=252490 1/ 12 BE001 21/10/2016 - BDA nummer: 2016-532814 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Foubert Vincent Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Foubert Vincent Tel T.a.v.:   Fax 1/ 11 BE001 29/01/2016 - BDA nummer: 2016-502676 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES (Art. 1 4)... 3 TITEL

Nadere informatie

Contactpunt(en): Vanmol Adriaan Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Vanmol Adriaan Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 23/03/2017 - BDA nummer: 2017-508860 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=226098

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=226098 1/ 11 BE001 03/02/2016 - BDA nummer: 2016-503208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: GGD BrabantZuidoost

Nadere informatie

Contactpunt(en): Bollen Mathy Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Bollen Mathy Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 19/11/2015 - BDA nummer: 2015-532140 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Jacob Godfried Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 BE001 12/06/2017 - BDA nummer: 2017-518260 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Contactpunt(en): Dhuyvetter Katia Maria Firmin Tel. +32 92246131 T.a.v.: E-mail: katia.dhuyvetter@azstlucas.be Fax

Contactpunt(en): Dhuyvetter Katia Maria Firmin Tel. +32 92246131 T.a.v.: E-mail: katia.dhuyvetter@azstlucas.be Fax 1/ 11 BE001 07/05/2014 - BDA nummer: 2014-509958 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Beleidsregels aanbestedingen Valkenburg aan de Geul DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1 Definities

Beleidsregels aanbestedingen Valkenburg aan de Geul DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1 Definities Beleidsregels aanbestedingen Valkenburg aan de Geul 2014. 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. gemeente: de gemeente Valkenburg aan de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/18

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/18 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/18 Officiële naam regeling: Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg Citeertitel: Beleidsregels aanbestedingen provincie Limburg Naam ingetrokken regeling: - Besloten

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nationale identificatie:

Nadere informatie

Heirweg 158 B Plaats: Laarne Postcode: 9270

Heirweg 158 B Plaats: Laarne Postcode: 9270 1/ 17 BE001 01/06/2016 - BDA nummer: 2016-516834 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 9/1/2017 - BDA nummer: 2017-500556 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 9/5/2014 - BDA nummer: 2014-510300 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 3/11/2016 - BDA nummer: 2016-534446 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 22/9/2016 - BDA nummer: 2016-528901 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Christel Op de Beeck Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Christel Op de Beeck Tel T.a.v.:   Fax 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nationale identificatie:

Nadere informatie

1/ 13 BE001 27/02/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Organiseren van online biedingen bij verkoop van onroerende goederen

1/ 13 BE001 27/02/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Organiseren van online biedingen bij verkoop van onroerende goederen 1/ 13 BE001 27/02/2017 - BDA nummer: 2017-506011 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 17/02/2017 - BDA nummer: 2017-504936 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 27/06/2016 - BDA nummer: 2016-519664 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 27/6/2017 - BDA nummer: 2017-522549 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie