Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Titel II Overheidsopdrachten 1 Hoofdstuk I Algemene beginselen 1 Art. 5. Gelijkheid, non-discriminatie, mededinging 1 Art. 6. Forfaitaire prijs 9 Art. 7. Verstrekte en aanvaarde prestaties 20 Art. 8. Belangenvermenging 23 Art. 9. Vertekening van de mededinging, afspraken 31 Art. 10. Communicatiemiddelen 37 Art. 11. Vertrouwelijkheid 40 Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43 Art. 12. Toepassingsveld van het klassieke stelsel (ratione personae) 43 Art. 13. Gesubsidieerde opdrachten van privaatrechtelijke personen 47 Art. 14. Bijzondere of uitsluitende rechten - leveringen 49 Art. 15. Beroep op opdrachten/aankoopcentrale 55 Hoofdstuk III Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft 62 Art. 16. Toepassingsveld van het klassieke stelsel (rationae materiae) 62 Art. 17. Uitsluitingsgevallen 93 Art. 18. Uitsluitingsgevallen diensten 97 AFL. 1 FEBRUARI 2012 Inhoudstafel / 1

2 Hoofdstuk IV Gunningsprocedure 105 Afdeling I Bekendmaking 105 Art. 19. Bekendmakingsregels 105 Afdeling II Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 117 Art. 20. Regels inzake toegangsrecht en kwalitatieve selectie 117 Art. 21. Toegang van ondernemingen uit derde landen 132 Art. 22. Voorbehouden opdrachten 136 Afdeling III Gunningswijzen 140 Onderafdeling I Aanbesteding en offerteaanvraag 140 Art. 23. Aanbesteding en offerteaanvraag 140 Art. 24. Gunning bij aanbesteding 147 Art. 25. Gunning bij offerteaanvraag 159 Onderafdeling II Onderhandelingsprocedure 179 Art. 26. Onderhandelingsprocedure 179 Onderafdeling III Concurrentiedialoog 210 Art. 27. Concurrentiedialoog 210 Onderafdeling IV Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures 222 Art. 28. Promotieopdrachten 222 Art. 29. Dynamisch aankoopsysteem 226 Art. 30. Elektronische veiling 232 Art. 31. Sociale woningen 238 Art. 32. Raamovereenkomsten 243 Art. 33. Ontwerpenwedstrijd 250 Onderafdeling V Concessies voor openbare werken 258 Art. 34. Concessies voor openbare werken 258 Onderafdeling VI Gemeenschappelijke bepalingen 261 Art. 35. Niet-verplichte gunning van de opdracht 261 Inhoudstafel / 2 AFL. 1 FEBRUARI 2012

3 Art. 36. Opdrachten in percelen 269 Art. 37. Opdrachten met gedeelten of met verlengingen 271 Art. 38. Samengevoegde opdrachten 276 Hoofdstuk V Uitvoeringsvoorwaarden 292 Afdeling I Algemene uitvoeringsregels 292 Art. 39. Algemene uitvoeringsregels 292 Art. 40. Uitvoeringsvoorwaarden op sociaal gebied 292 Afdeling II Technische specificaties 298 Art. 41. Technische specificaties 298 Art.41/ Afdeling III Sociale en fiscale verplichtingen 303 Art. 42. Sociale en fiscale verplichtingen 303 Afdeling IV Derdenrechten op schuldvorderingen 310 Art. 43. Derdenrechten op schuldvorderingen 310 Titel III Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten 1 Hoofdstuk I Toepassingsgebied en algemene beginselen 7 Afdeling I Toepassingsgebied wat de personen betreft 7 Art. 44. Toepassingsgebied ratione personae bijzondere sectoren (publiek) 7 Afdeling II Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft 14 Art. 45. Toepassingsgebied ratione materiae 14 Afdeling III Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft 17 Onderafdeling I Overheidsopdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen 17 Art. 46. Water, energie en uitsluitingen 17 AFL. 15 JUNI 2014 Inhoudstafel / 3

4 Art. 47. Vaste netten drinkwater en uitsluiting 21 Art. 48. Uitsluiting electriciteit 25 Art. 49. Uitsluiting energie 26 Onderafdeling 2 Overheidsopdrachten in de sector vervoer 27 Art. 50. Vervoer 27 Onderafdeling 3 Overheidsopdrachten in de sector postdiensten 29 Art. 51. Postdiensten 29 Onderafdeling IV Opdrachten betreffende meerdere activiteiten en algemene uitsluitingen 34 Art. 52. Meerdere activiteiten en uitsluitingen 34 Hoofdstuk II Gunningswijzen 49 Art. 53. Gunningswijzen 49 Art. 54. Producten uit derde landen 60 Art. 55. Bepaling van toepassing uit klassieke stelsel 64 Titel IV Mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten 1 Hoofdstuk I Algemene beginselen 4 Art. 56. Algemene beginselen 4 Art. 57. Regels inzake mededinging, toegangsrecht en kwalitatieve selectie 5 Art. 58. Communicatiemiddelen 8 Art. 59. Opdrachtencentrale/aankoopcentrale 10 Art. 59bis. Beroep op opdrachtencentrale/aankoopcentrale 11 Hoofdstuk II Opdrachten voor werken, leveringen en diensten geplaatst door privéondernemingen 12 Afdeling I Toepassingsgebied en algemene bepalingen 12 Onderafdeling I Aanbestedende entiteiten en opdrachten 12 Art. 60. Toepassingsveld van de speciale sectoren (prive) (ratione personae) 12 Inhoudstafel / 4 AFL. 15 JUNI 2014

5 Onderafdeling II Opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en specifieke uitsluitingen 17 Art. 61. Toepassingsveld 17 Art. 62. Algemene uitsluitingen 18 Afdeling II Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 22 Art. 63. Regels inzake toegangsrecht en kwalitatieve selectie 22 Art. 64. Toegang van ondernemingen uit derde landen 23 Art. 65. Voorbehouden opdrachten 24 Afdeling III Gunningswijzen en specifieke of aanvullende opdrachten en procedures 25 Art. 66. Gunningswijzen 25 Art. 67. Gunning 30 Art. 67bis. Dynamisch aankoopsysteem 32 Art. 67ter. Elektronische veiling 33 Art. 67quater. Raamovereenkomst 35 Art. 67quinquies. Ontwerpenwedstrijd 36 Art. 68. Uitzondering inzake de diensten B 37 Art. 69. Producten afkomstig uit derde landen 38 Afdeling IV Uitvoeringsvoorwaarden 39 Art. 70. Uitvoeringsvoorwaarden op sociaal gebied 39 Afdeling V Technische specificaties en normen 40 Art. 71. Technische specificaties 40 Hoofdstuk III Opdrachten geplaatst door overheidsbedrijven of inzake de productie van elektriciteit 41 Art. 72. Bepaalde opdrachten van overheidsbedrijven en opdrachten inzake productie van electriciteit 41 Titel V Diverse bepalingen en slotbepalingen 1 Art. 72bis. Berekening van de termijnen 1 Art. 73. Opdracht die betrekking heeft op meerdere activiteiten 3 Art. 74. Bevoegde overheid 15 Art. 75. Delegatie inzake omzetting 17 AFL. 1 FEBRUARI 2012 Inhoudstafel / 5

6 Art. 76. Delegatie inzake het in overeenstemming brengen van bepaalde organieke bepalingen en statuten 19 Art. 76bis. Wet 30 maart 1976 niet van toepassing 20 Art. 77. Wijzigingen van andere wetten 22 Art. 78. Opheffingen 25 Art. 79. In Ministerraad overlegde besluiten 27 Art. 79bis. Bevoegdheid tot coördinatie 28 Art. 80. Inwerkingtreding 30 Inhoudstafel / 6 AFL. 1 FEBRUARI 2012

7 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities en toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde 4 Afdeling III Toepassingsgebied Art. 3: ratione materiae 20 Art. 4: ratione personae 21 Afdeling IV Marktverkenning 27 Art. 5: marktverkenning 27 Afdeling V Communicatiemiddelen 33 Art. 6: uitwisseling en opslag van informatie 33 Afdeling VI Technische specificaties en normen 37 Art. 7: technische specificaties en normen 37 Art. 8: technische specificaties 44 Afdeling VII Varianten, opties en percelen 46 Art. 9: varianten 46 Art. 10: opties 58 Art. 11: percelen 63 AFL. 3 NOVEMBER 2012 Inhoudstafel / 1

8 Afdeling VIII Onderaanneming 65 Art. 12: onderaanneming 65 Afdeling IX Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening 69 Art. 13: prijsvaststelling 69 Art. 14: gegevens van instanties en verklaring in de offerte dat met bepaalde verplichtingen rekening werd gehouden 75 Art. 15: prijs, kosten en winstverdeling 77 Art. 16: heffingen inbegrepen 79 Art. 17: aankoopprijs, verschuldigde vergoedingen intellectuele eigendomsrechten inbegrepen 81 Art. 18: keurings- en opleveringskosten inbegrepen 84 Art. 19: kosten, maatregelen en lasten inbegrepen 86 Art. 20: prijsherziening 90 Afdeling X Prijsonderzoek 98 Art. 21: prijsonderzoek 98 Afdeling XI Belangenvermenging en afspraken 106 Art. 22: belangenvermenging 106 Art. 23: afspraken 108 Hoofdstuk II Raming opdrachtbedrag 1 Art. 24 tot 28: raming opdrachtbedrag 1 Hoofdstuk III Bekendmaking 1 Afdeling I Algemene bekendmakingsregels 3 Art. 29: algemene regel bekendmaking 3 Art. 30: rechtzettingsbericht 8 Art. 31: bewijs door de aanbestedende overheid van de verzendingsdatum van de aankondiging 10 Inhoudstafel / 2 AFL. 3 NOVEMBER 2012

9 Afdeling II Europese drempels 11 Art. 32: Europese drempels 11 Art. 33: opdrachten verdeeld in percelen afwijking aan de Europese bekendmaking voor bepaalde percelen 15 Afdeling III Europese bekendmaking 19 Art. 34: opdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking inleidende bepaling 19 Art. 35: Europese bekendmaking: aankondigingen 20 Art. 36: enuntatiatieve aankondiging Europese bekendmaking 21 Art. 37: aankondiging van opdracht Europese bekendmaking 26 Art. 38: aankondiging van gegunde opdracht Europese bekendmaking 29 Afdeling IV Belgische bekendmaking Art. 39: opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking inleidende bepaling 32 Art. 40: aankondiging van opdracht Belgische bekendmaking 33 Art. 41: Belgische bekendmaking 37 Hoofdstuk IV Indiening aanvragen tot deelneming en offertes Afdeling I Termijnen. Algemene bepalingen Art. 42: minimumtermijnen en verlenging 1 Art. 43: open procedure en vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking termijn voor het verstrekken van de documenten die niet via internet toegankelijk zijn 4 Art. 44: termijnen voor het verstrekken van de aanvullende inlichtingen 5 Art. 45: openingzitting: uiterste ogenblik voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes 6 Afdeling II Termijnen bij Europese bekendmaking Art. 46: termijnen bij Europese bekendmaking open procedure, minimumtermijnen 7 Art. 47: termijnen bij Europese bekendmaking beperkte procedure, onderhandelingsprocedure met bekendmaking en concurrentiedialoog, minimumtermijnen 9 AFL. 5 MEI 2013 Inhoudstafel / 3

10 Afdeling III Termijnen bij Belgische bekendmaking Art. 48: termijnen bij Belgische bekendmaking open procedure en vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 12 Art. 49: termijnen bij Belgische bekendmaking beperkte procedure, onderhandelingsprocedure met bekendmaking 14 Afdeling IV Uitnodiging geselecteerden tot indiening offerte Art. 50: uitnodiging tot indiening offerte bij beperkte procedure, onderhandelingsprocedure met bekendmaking 16 Afdeling V Indieningsrecht en -wijze aanvragen tot deelneming en offertes Art. 51: indieningswijze van de aanvragen tot deelneming en van de offertes 24 Art. 52: gebruik van elektronische middelen en registratie van gegevens 32 Art. 53: taalgebruik 35 Art. 54: indiening van één aanvraag tot deelneming of van één offerte en percelen 39 Art. 55: offerte ingediend door geselecteerden, combinatie en beperking of verbod van de indiening van één enkele offerte door meerdere geselecteerden 44 Art. 56: het onderbrengen van een beroepsactiviteit van een natuurlijk persoon naar en rechtspersoon hoofdelijke aansprakelijkheid 47 Afdeling VI Verbintenistermijn Art. 57: verbintenistermijn inschrijver 49 Hoofdstuk V Selectie kandidaten en inschrijvers Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Afdeling I Algemene bepalingen Art. 58: toegangsrecht en kwalitatieve selectie 1 Art. 59: inlichtingen situatie van de kandidaten of inschrijvers 21 Art. 60: mogelijkheid om bepaalde inlichting en documenten niet voor te leggen via elektronische middelen 30 Afdeling II Toegangsrecht Art. 61: toegangsrecht 36 Art. 62: sociale zekerheid 46 Inhoudstafel / 4 AFL. 5 MEI 2013

11 Art. 63: beroepsmatige fiscale verplichtingen 50 Art. 64: uitsluiting van de toegang 53 Art. 65: toegang natuurlijke personen en rechtspersonen, wetgeving lidstaat Europese Unie 74 Art. 66: toepasselijkheid van de artikelen 61 tot 65 op de deelgenoten van een combinatie 75 Afdeling III Kwalitatieve selectie Art. 67: financiële en economische draagkracht 76 Art. 68: werken, leveringen met plaatsing- of installatiewerkzaamheden of diensten supplementaire bewijzen voor de technische of beroepsbekwaamheid 79 Art. 69: werken technische of beroepsbekwaamheid 80 Art. 70: eisen inzake erkenning en officiële lijsten 82 Art. 71: leveringen technische of beroepsbekwaamheid 85 Art. 72: diensten technische of beroepsbekwaamheid 87 Art. 73: supplementaire referenties voor opdrachten die aan een voorafgaande Europese bekendmaking niet onderworpen zijn 89 Art. 74: draagkracht van derden 90 Art. 75: inschrijving in het beroeps- of handelsregister 93 Art. 76: dienstverleners die aan een bijzondere vergunning moeten beschikken of leden moeten zijn van een bepaalde organisatie 95 Art. 77: kwaliteitsnormen 96 Art. 78: normen inzake milieubeheer 97 Art. 79: inschrijving op een officiële lijst en vermoeden van geschiktheid 99 Hoofdstuk VI Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag Afdeling I Vorm, inhoud en ondertekening offerte Art. 80: formulier voor het opmaken van de offerte 1 Art. 81: inhoud van de offerte 4 Art. 82: ondertekening en paraaf, combinatie zonder rechtspersoonlijkheid en machtiging 7 Afdeling II Samenvattende opmeting en inventaris Art. 83: samenvattende opmeting 12 Art. 84: inventaris 15 AFL. 9 OKTOBER 2013 Inhoudstafel / 5

12 Afdeling 3. Interpretatie, fouten en leemten Art. 85: hiërarchie tussen de opdrachtdocumenten samenvattende opmeting en van de inventaris 17 Art. 86: fouten en leemten ontdekt door de inschrijver 19 Art. 87: fouten en leemten na de opening van de offertes 22 Afdeling 4. Prijsopgave en percelen Art. 88: prijsopgave 24 Art. 89: percelen, prijskortingen en verbeteringen 26 Afdeling V Indiening offertes Art. 90: indiening offertes 28 Art. 91: wijzigingen of intrekkingen van offertes 33 Afdeling VI Opening offertes Art. 92: opening offertes 36 Art. 93: procesverbaal openingszitting 40 Art. 94: extra openingszitting 41 Afdeling VII Onderzoek en regelmatigheid offertes Art. 95: regelmatigheid van de offerte bij open en beperkte procedure 43 Art. 96: aanvraag tot verduidelijking, verbetering van fouten door de aanbestedende overheid 45 Art. 97: aanbesteding nazien van verbetering van hoeveelheden, post waarvoor geen prijs wordt vermeld, nazien van de verbetering van een leemte, hoeveelheden aanvaard voor de rangschikking en in aanmerking nemen van de verbeteringen voorgesteld door een geselecteerde inschrijver 47 Art. 98: offerteaanvraag cfr art Art. 99: aanbesteding en offerteaanvraag nazicht van de vermoedelijk abnormale prijzen 53 Afdeling VIII. Gunning opdracht* Art. 100: aanbesteding gunning 55 Art. 101: offerteaanvraag gunning 61 Inhoudstafel / 6 AFL. 9 OKTOBER 2013

13 Afdeling IX Sluiting opdracht* Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten Art. 102: toewijzing van de opdracht 67 Art. 103: aanbesteding verstrijken van de verbintenistermijn 71 Art. 104: offerteaanvraag verstrijken van de verbintenistermijn 77 Hoofdstuk VII Gunning bij onderhandelingsprocedure* Afdeling I Specifieke drempels* Art. 105: bijzondere drempels 1 Afdeling II Verloop en sluiting* Art. 106: toepasselijk bepalingen van het besluit 9 Art. 107: onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking weging van gunningscriteria voor de opdrachten die de Europese drempel bereiken 15 Art. 108: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegevens uitnodiging tot indiening van een offerte wanneer de opdracht de Europese drempels bereikt 22 Art. 109: onderhandelingsprocedure waarvoor een voorafgaande Europese bekendmaking verplicht is verloop procedure 25 Art. 110: sluiting van de opdracht 29 Hoofdstuk VIII Gunning bij concurrentiedialoog Art. 111: aankondiging van opdracht en beschrijvende document 1 Art. 112: ontvangst van de aanvragen tot deelneming en selectie 7 Art. 113: opening en verloop van de dialoog 9 Art. 114: afsluiten van de dialoog, evaluatie van de eindoffertes, sluiting van de opdracht, eventuele prijzengeld of vergoedingen 13 Hoofdstuk IX Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures Afdeling I Promotieopdracht van werken Onderafdeling I Algemene bepalingen Art. 115: vormen 4 Art. 116: werken uitgevoerd door de verhuurder 6 Art. 117: toegangsrecht en selectie 10 AFL. 15 JUNI 2014 Inhoudstafel / 7

14 Onderafdeling II Opdrachtdocumenten Art. 118: gegevens die in de documenten van de opdracht bevat zijn 11 Art. 119: vermelding van de rechten van iedere partij op de gronden 13 Art. 120: overdracht van rechten op de gronden door de aanbestedende overheid 18 Art. 121: voorwaarden te bepalen indien de promotieopdracht van werken aan de behoeften van derde moet voldoen 18 2 Art. 122: voorwaarden van terbeschikkingstelling van de bouwgrond en de bouwwerken indien de promotor eigenaar of erfpachter is van de bouwgrond 18 4 Art. 123: bepalingen omtrent de rechten die het bouwwerk of de bouwgrond kunnen bezwaren 18 5 Art. 124: recht tot verbreking door de aanbestedende overheid in geval van vernieling van het bouwwerk 19 Afdeling II Dynamisch aankoopsysteem Art. 125: opzetten van een systeem 22 3 Art. 126: open systeem en informatie over de aanvaarding of afwijzing 23 Art. 127: vereenvoudigde aankondiging van opdracht in geval van verplichte voorafgaande Europese bekendmaking 25 Art. 128: uitnodiging van alle aanvaarde deelnemers 27 Art. 129: looptijd van een dynamisch aankoopsysteem en verbod van administratiekosten 29 Afdeling III Elektronische veiling Art. 130: elektronische veiling voor leveringen of diensten voor courant gebruik enig criterium van de prijs 32 2 Art. 131: melding in de aankondiging en gegevens te vermelden in de opdrachtdocumenten 33 Art. 132: uitnodiging veiling 35 Art. 133: wijze van indiening van de biedingen en verloop van de veiling 37 Art. 134: modaliteiten voor het sluiten van de veiling 39 Art. 135: gunning van de opdracht na het afsluiten van de veiling elektronische loting bij aanbesteding wanneer identieke prijzen worden geboden 41 Afdeling IV Raamovereenkomst Art. 136: raamovereenkomst gunningsprocedure 44 3 Art. 137: raamovereenkomst gesloten met één deelnemer 45 Inhoudstafel / 8 AFL. 15 JUNI 2014

15 Art. 138: raamovereenkomst gesloten met meerdere deelnemers 47 Afdeling V Werkenwedstrijd Art. 139: werkenwedstrijd 49 Afdeling VI Ontwerpenwedstrijd Onderafdeling I Toepassingsvoorwaarden en jury Art. 140: keuze met of zonder de gunning van een opdracht voor diensten 52 3 Art. 141: regels toepasselijk voor de ontwerpenwedstrijden, jury, prijzengeld en vergoedingen, eigendom en gebruik van de ontwerpen 53 Art. 142: optreden van de jury en anoniem voorstelling van bepaalde projecten 55 Onderafdeling II Raming en bekendmaking Art. 143: raming van het bedrag 57 Art. 144: bekendmakingsregels 59 Art. 145: aankondiging van het resultaat 61 Afdeling VII Gunning bepaalde juridische diensten Art. 146: juridische diensten 63 HOOFDSTUK X Concessie voor openbare werken Afdeling I Concessieverplichtingen Art. 147: gegevens in de concessiedocumenten 1 Art. 148: eisen inzake erkenning 7 Afdeling II Bekendmaking en selectie Art. 149: bekendmakingsregels 9 Art. 150: eisen inzake selectie 11 Afdeling III Indiening aanvragen tot deelneming en offertes Art. 151: toepasselijke indieningsvoorschriften en termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming 13 Art. 152: uitnodiging tot indiening van offertes en termijn voor ontvangst van de offertes 15 AFL. 14 MEI 2014 Inhoudstafel / 9

16 Art. 153: onderaanneming 17 Afdeling IV Gunningsregels Art. 154: mogelijkheid om te onderhandelen en gunning van de concessie 19 Art. 155: aanvullende werken gegund aan de concessiehouder 21 Afdeling V Opdrachten te plaatsen door de concessiehouder Art. 156: opdrachten te gunnen door een concessiehouder die een aanbestedende overheid is 23 Art. 157: opdrachten te gunnen door een concessiehouder die geen aanbestedende overheid is bekendmakingsregels en termijnen niet toepassing bepalingen 25 Hoofdstuk XI Wijzigende en slotbepalingen Art. 158: wijzigende berichten voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 1 Art. 159: wijzigende berichten voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 5 Art. 160: statistische verplichtingen 9 Art. 161: bewaringstermijn documenten 11 Art. 162: datum inwerkingtreding te bepalen 13 Art. 163: Ministers belast met de uitvoering van het besluit 15 De commentaar bij de artikels met een * zal worden toegevoegd in een volgende aflevering. Inhoudstafel / 10 AFL. 14 MEI 2014

17 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Artikel 4 Vaststelling van de termijnen 39 Artikel 5 Toepassingsgebied 43 Artikel 6 Toepassingsgebied 48 Artikel 7 Toepassingsgebied 55 Artikel 8 Toepassingsgebied 57 Artikel 9 Afwijkingen en onbillijke bedingen 58 Hoofdstuk 2. Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten 1 Afdeling 1 Algemeen kader 1 Artikel 10 Gebruik elektronische middelen 1 Artikel 11 Leidend ambtenaar 3 Artikel 12 Onderaannemers* 5 Artikel 13 Uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen* 7 Artikel 14 Prijsherziening van het onderaannemingscontract* 9 Artikel 15 Recht voor de onderaannemer op een herziening* 11 Artikel 16 Arbeidskrachten* 13 Artikel 17 Afzonderlijke opdrachten* 15 Artikel 18 Vertrouwelijkheid 17 AFL. 14 MEI 2014 Inhoudstafel / 1

18 Afdeling 2 Intellectuele rechten* 19 Artikel 19 Gebruik van de resultaten 19 Artikel 20 Methodes en knowhow 21 Artikel 21 Registraties 23 Artikel 22 Sublicentie 25 Artikel 23 Wederzijdse bijstand en waarborg 27 Afdeling 3 Financiële garanties 29 Artikel 24 Verzekeringen 29 Artikel 25 Draagwijdte en bedrag van de borgtocht 31 Artikel 26 Aard van de borgtocht 33 Artikel 27 Borgstelling en bewijs van deze borgstelling 35 Artikel 28 Aanpassing van de borgtocht 37 Artikel 29 Verzuim van borgstelling 39 Artikel 30 Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht 41 Artikel 31 Door derden gestelde borgtocht 43 Artikel 32 Overdracht van de borgtocht 45 Artikel 33 Vrijgave van de borgtocht 47 Afdeling 4 Opdrachtsdocumenten 49 Artikel 34 Conforme uitvoering 49 Artikel 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid 51 Artikel 36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer 53 Inhoudstafel / 2 AFL. 14 MEI 2014

19 Afdeling 5 Wijzigingen van de opdracht* 55 Artikel Artikel Afdeling 6 Controle en toezicht op de opdracht 59 Artikel 39 Draagwijdte van de controle en het toezicht 59 Artikel 40 Controle van de hoeveelheden* 61 Artikel 41 Soorten keuringen 63 Artikel 42 Voorafgaande keuring 65 Artikel 43 A posteriori uitgevoerde keuring 67 Afdeling 7 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid 69 Artikel 44 In gebreke blijven en sancties 69 Artikel 45 Straffen 76 Artikel 46 Vertragingsboetes 80 Artikel 47 Ambtshalve maatregelen 83 Artikel 48 Overige sancties 86 5 Artikel 49 Overige sancties 86 8 Artikel 50 Teruggave vertragingsboetes en straffen Artikel 51 Teruggave vertragingsboetes en straffen Afdeling 8 Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken Artikel Artikel Afdeling 9 Incidenten bij de uitvoering 89 Artikel 54 Tekortkomingen van de aanbestedende overheid 89 AFL. 19 FEBRUARI 2015 Inhoudstafel / 3

20 Artikel 55 Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid 92 6 Artikel 56 Onvoorzienbare omstandigheden 93 Artikel 56/1 Heffingen die een weerslag op het opdrachtbedrag 94 9 Artikel 57 Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de opdrachtnemer* 95 Artikel 58 Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken 97 Artikel 59 Gevolgen voor de opdracht 100 Artikel 60 Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare omstandigheden 101 Afdeling 10 Einde opdracht 103 Artikel 61 Verbreking 103 Artikel 62 Verbreking 106 Artikel 63 Verbreking 109 Artikel 64 Opleveringen en waarborgen 111 Artikel 65 Opleveringen en waarborgen 113 Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden* 113 Artikel 66 Algemene betalingsvoorwaarden Artikel 67 Voorschotten 115 Artikel 68 Betaling in geval van verzet tegen betaling of van derdenbeslag 117 Artikel 69 Intrest voor achterstallige betalingen 119 Artikel 70 Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de opdrachtnemer 121 Artikel 71 Korting wegens minderwaarde 123 Artikel 72 Compensatie 125 Inhoudstafel / 4 AFL. 19 FEBRUARI 2015

21 Afdeling 12 Rechtsvorderingen 127 Artikel 73 Rechtsvorderingen 127 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 1 Afdeling 1 Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 1 Artikel 74 Toelatingen 1 Artikel 75 Leiding en controle 3 Artikel 76 Uitvoeringstermijnen 6 Artikel 77 Ter beschikking stellen van gronden en lokalen* 7 Artikel 78 Voorwaarden betreffende het personeel 9 Artikel 79 Organisatie van de bouwplaats 11 Artikel 80 Wijzigingen aan de opdracht* 13 Artikel 81 Spel van de vermoedelijke hoeveelheden* 15 Artikel 82 Controlemiddelen 17 Artikel 83 Dagboek van de werken* 19 Artikel 84 Aansprakelijkheid van de aannemer* 21 Artikel 85 Middelen van optreden, vermoeden van bedrog of slecht werk* 23 Artikel 86 Vertragingsboetes 25 Artikel 87 Ambtshalve maatregelen 28 3 Artikel 88 Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten en belastingen die zijn verschuldigd 29 Artikel 89 Incidenten bij de uitvoering* 31 Artikel 90 Vondsten tijdens de werken 33 Artikel 91 Opleveringen en waarborg* 35 Artikel 92 Opleveringen en waarborg* 37 AFL. 19 FEBRUARI 2015 Inhoudstafel / 5

22 Artikel 93 Vrijgave van de borgtocht 39 Artikel 94 Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering 41 Artikel 95 Betalingen* 43 Afdeling 2 Aanvullende bepalingen promotieopdrachten van werken* 45 Artikel 96 Toepasselijke bepalingen 45 Artikel 97 Rechten van de partijen op de gronden 51 Artikel 98 Verplichtingen van de aanbestedende overheid 55 Artikel 99 Verplichtingen van de promotor 58 Artikel 100 Terbeschikkingstelling van het bouwwerk 64 Artikel 101 Looptijd en vrijgave van de borgtocht 66 Artikel 102 Actiemiddelen aanbestedende overheid 68 Artikel 103 Betalingen 70 Hoofdstuk 4 Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken1 Artikel 104 Toepasselijke bepalingen 1 Artikel 105 Rechten op de in concessie gegeven gronden 3 Artikel 106 Duur van de concessie 7 Artikel 107 Verzekeringen 9 Artikel 108 Borgtocht 11 Artikel 109 Continuïteit van de openbare dienst 13 Artikel 110 Tienjarige aansprakelijkheid 14 Artikel 111 Concessie met de te betalen prijs 16 Artikel 112 Concessie met te betalen retributie 18 Inhoudstafel / 6 AFL. 19 FEBRUARI 2015

23 Artikel 113 Einde concessie 20 Artikel 114 Einde concessie 21 Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen 1 Afdeling 1 Gemeenschappelijke bepalingen alle opdrachten voor leveringen 1 Artikel 115 Gedeeltelijke bestellingen 1 Artikel 116 Leveringstermijn* 3 Artikel 117 Te leveren hoeveelheden 5 Artikel 118 Leveringsmodaliteiten 7 Artikel 119 Verpakkingen 9 Artikel 120 Nazicht van de levering* 11 Artikel 121 Wijzigingen aan de opdracht 13 Artikel 122 Aansprakelijkheid van de leverancier* 15 Artikel 123 Vertragingsboetes 17 Artikel 124 Ambtshalve maatregelen 20 1 Artikel 125 Klachten inzake oplevering 21 Artikel 126 Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering* 23 Artikel 127 Betalingen 25 Afdeling 2 Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop* 27 Artikel 128 Voorlopige opleveringen 27 Artikel 129 Voorlopige opleveringen 29 Artikel 130 Dubbele voorlopige oplevering 31 Artikel 131 Volledige oplevering op de leveringsplaats zonder gedeeltelijke oplevering op de productieplaats 33 AFL. 19 FEBRUARI 2015 Inhoudstafel / 7

24 Artikel 132 Eigendomsoverdracht 35 Artikel 133 Vrijgave van de borgtocht 37 Artikel 134 Waarborgtermijn 39 Artikel 135 Definitieve oplevering 41 Afdeling 3 Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of leasing 43 Artikel 136 Verplichtingen van de aanbestedende overheid 43 Artikel 137 Verplichtingen van de leverancier 44 Artikel 138 Verplichtingen van de leverancier 45 Artikel 139 Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop 46 Artikel 140 Waarborgtermijn in geval van huurkoop 47 Artikel 141 Betaling van de prijs 48 Artikel 142 Oplevering van de opdracht in geval van huur of leasing 49 Artikel 143 Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop 51 Artikel 144 Vrijgave van de borgtocht 52 Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten 1 Artikel 145 Belangenvermenging* 1 Artikel 146 Uitvoeringsmodaliteiten 3 Artikel 147 Uitvoeringstermijnen* 5 Artikel 148 Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te verlenen diensten 7 Artikel 149 Modaliteiten inzake prestaties* 9 Artikel 150 Nazicht van de diensten 11 Artikel 151 Wijzigingen aan de opdracht 13 Artikel 152 Aansprakelijkheid van de dienstverlener* 15 Inhoudstafel / 8 AFL. 19 FEBRUARI 2015

25 Artikel 153 Aansprakelijkheid van de dienstverlener* 17 Artikel 154 Vertragingsboetes 19 Artikel 155 Ambtshalve maatregelen 22 1 Artikel 156 Oplevering opdracht* 23 Artikel 157 Oplevering opdracht* 25 Artikel 158 Vrijgave borgtocht* 27 Artikel 159 Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering* 29 Artikel 160 Betalingen* 31 Hoofdstuk 7 Slotbepalingen* 1 Artikel Artikel De commentaar bij de artikels met een * zal worden toegevoegd in een volgende aflevering. AFL. 11 DECEMBER 2013 Inhoudstafel / 9

26 INHOUDSTAFEL TITEL I. Algemene bepalingen en definities 1 Artikel 1 1 Artikel 2 5 TITEL II. De motivering, de informatie en de rechtsmiddelen voor de overheidsopdrachten ressorterende onder de wet van 15 juni HOOFDSTUK 1. Opdrachten die de Europese drempels bereiken 1 Afdeling 1. Toepassingsgebied 1 Artikel 3 1 Afdeling 2. Gemotiveerde beslissing 4 Artikel 4 4 Artikel 5 14 Artikel 6 18 Afdeling 3. Informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers 19 Artikel 7 19 Artikel 8 22 Artikel 9 25 Artikel Afdeling 4. Wachttermijn 30 Artikel Artikel Artikel AFL. 18 DECEMBER 2014 Inhoudstafel / 1

27 Afdeling 5. Verhaalprocedures 47 Onderafdeling 1. Vernietiging 47 Artikel Onderafdeling 2. Schorsing 49 Artikel Onderafdeling 3. Schadevergoeding 53 Artikel Onderafdeling 4. Onverbindendverklaring 54 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Onderafdeling 5. Alternatieve sancties 63 Artikel Onderafdeling 6. Verhaaltermijnen 65 Artikel Onderafdeling 7. Verhaalinstanties 68 Artikel Artikel Artikel Artikel Inhoudstafel / 2 AFL. 18 DECEMBER 2014

28 HOOFDSTUK 2. Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken 77 Afdeling 1. Toepassingsgebied 77 Artikel Afdeling 2. Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn 78 Artikel Artikel 29/1 84 Artikel Afdeling 3. Verhaalprocedures 87 Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 3. Correctiemechanisme 91 Artikel TITEL III. De motivering, de informatie en de rechtsmiddelen voor de overheidsopdrachten ressorterende onder de wet van 13 augustus HOOFDSTUK 1. Opdrachten die de Europese drempels bereiken 1 Afdeling 1. Toepassingsgebied 1 Artikel 35 1 Afdeling 2. Gemotiveerde beslissing 3 Artikel 36 3 Artikel 37 5 Artikel 38 7 AFL. 17 SEPTEMBER 2014 Inhoudstafel / 3

29 Afdeling 3. Informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers 9 Artikel 39 9 Artikel Artikel Artikel Afdeling 4. Wachttermijn 16 Artikel Artikel Artikel Afdeling 5. Verhaalprocedures 20 Onderafdeling 1. Vernietiging 20 Artikel Onderafdeling 2. Schorsing 21 Artikel Onderafdeling 3. Schadevergoeding 23 Artikel Onderafdeling 4. Onverbindendverklaring 24 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Onderafdeling 5. Alternatieve sancties 33 Artikel Inhoudstafel / 4 AFL. 17 SEPTEMBER 2014

30 Onderafdeling 6. Verhaaltermijnen 35 Artikel Onderafdeling 7. Verhaalinstanties 37 Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 2. Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken 41 Afdeling 1. Toepassingsgebied 41 Artikel Afdeling 2. Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn 42 Artikel Artikel Afdeling 3. Verhaalprocedures 44 Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 3. Correctiemechanisme 47 Artikel TITEL IV. 1 ENIG HOOFDSTUK. Slotbepalingen 1 Artikel 67 1 Artikel 68 2 Artikel 69 3 AFL. 17 SEPTEMBER 2014 Inhoudstafel / 5

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 14 januari

Koninklijk Besluit van 14 januari 14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten

Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten Contactdagen STEPP vzw 15 oktober 2013 Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten Erik Van Eecke eve@ebp.be 02-894 56 21 Brussel Paris Amsterdam www.ebp.be www.mpfrance.info www.ebpnl.com Expert in overheidsopdrachten

Nadere informatie

Wetten overheidsopdrachten

Wetten overheidsopdrachten Wetten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Johan Vanden Eynde Advocaat jv@vdelegal.be 18-10-2013 1 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES (Art. 1 4)... 3 TITEL

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG VVSG

STUDIEVOORMIDDAG VVSG STUDIEVOORMIDDAG VVSG Overheidsopdrachten: brandend actueel Het nieuwe KB gunning Krachtlijnen en stand van zaken S. Depré FOD Kanselarij van de Eerste Minister 18 en 25 maart 2010 VOORAFGAANDE OPMERKING

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259369-2013:text:nl:html Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 11/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Noorderzijlvest 202044728 Stedumermaar

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 03/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nationale Ombudsman p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Esther

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO Nationale identificatie: 252056395 Postadres:

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 05/02/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland 56387239 Markt 11, 6811 CG Arnhem

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 141696672 Albinusdreef 2, 2333ZA LEIDEN ( Nederland ) Ter attentie van: Claudia Schmitz

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: TenneT TSO BV Nationale identificatie: 531969787 Utrechtseweg 310 6812 AR Contactpunt(en): TenneT TSO Hoofdkantoor Ter

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Jan Rentmeester4535 HA +31 115641600 jrentmeester@scalda.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 30/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio Midden en WestBrabant 40480500 Fabriekstraat

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Postcode: 6828 HZ Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belvà dã re Wijkontwikkelingsmaatschappij BV 202214754 Boschstraat 24 Maastricht 6211 AX Hulya Yazar +31 627850828 Email: carla.louwerens@aon.nl

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Willibrord Stichting 51633259 Kaap Hoorndreef 66 Utrecht 3563 AW Marjoleine Koëter Telefoon: +31 302723123 Email: info@bcou.nl +31 302723469

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 ADD 1 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

NL-Heerenveen: Wegvervoersdiensten 2012/S Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Heerenveen: Wegvervoersdiensten 2012/S Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Heerenveen: Wegvervoersdiensten 2012/S 46-075795 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerenveen

Nadere informatie