Bodembeleid in Beweging!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodembeleid in Beweging!"

Transcriptie

1 Welkom bij de bijeenkomst Bodembeleid in Beweging! Van samen denken naar samen doen

2

3 Programma Ochtend Tijdstip Onderwerp Plaats uur Welkom door dagvoorzitter Statenzaal uur Plenaire sessie o.l.v. Hoofdspreker uur Vragen / discussie :30 uur Markt MSA-hal

4 Bodembeleid in beweging Van samen denken naar samen doen Den Haag 7 maart 2006 Zwolle 14 maart 2006

5 Sjoerd Andela, Gemeente Haarlem VNG-vertegenwoordiger StuBo Den Haag 7 maart 2006 Jos Mol, Gemeente Enschede Projectleider Routeplanner BodemAmbities Zwolle 14 maart 2006

6 Inhoud presentatie De weg naar verbreding: UP bodembeleidsbrief Intermezzo: Landelijk gebied De verbanden: samenhang UP-beleidsprojecten Intermezzo: Watersystemen Waar draait het om: verbrede bodemthema s en RO Intermezzo: Ruimtelijke planvorming De uitvoering: decentralisatie bodembeheer Intermezzo: Informatievoorziening Afsluiting

7 Doelen Bodembeleidsbrief: duurzaam bodembeheer systeembenadering (bodem en water) doelmatige besluitvormingsniveaus samenhang en uitlegbaarheid

8 Bodembeleidsbrief (2003): maatwerk op lokaal / regionaal niveau integraal afwegingskader, RO focus gebruik / maatschappelijke processen centraal ontwikkeling decentraal beleid bodembeheer instrumenten voor (lokaal) duurzaam bodembeheer gebiedsgerichte benadering bodemkwaliteit

9 UP Bodembeleidsbrief: Prioritaire projecten (VROM) Herziening Bouwstoffenbesluit Grond & Bagger Saneringscriterium Overige projecten (selectie) Waterbodems / KRW (WIK), Europa, Kennis & Communicatie Landbouw (biol. referenties, duurzaam bodemgebruik, agrodiversiteit) Routeplanner lokale bodem ambities Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling (NoBo) BIELLS (bodeminformatie) Ruimtelijke ordening (plannen met ondergrond, RO-ondergrond)

10 Bodemsaneringsoperatie of maatschappelijke dynamiek? (monitoringrapportage RIVM, april 2005)

11 integraliteit: bodemkwaliteit meer dan chemisch spoor gebiedsgericht: decentrale uitdaging

12 Bodembeheer landelijk gebied Intermezzo Marian Hopman LNV

13 EEN GEZONDE BODEM DE BASIS VOOR EEN VITAAL PLATTELAND Marian Hopman 7 maart 2006

14 WE WILLEN...

15 EN GEEN MODERNE TOEMAAKDEKKEN!

16 WE WERKEN AAN 1. DUURZAAM BODEMGEBRUIK o.a. - in de landbouw - plannen met de ondergrond 2. ACTIEF BODEMBEHEER o.a. - beleidsgronden (SBB, DLG) - Kempen, Krimpenerwaard - verantwoord omgaan met grond en bagger

17 ROL GEMEENTE/PROVINCIE in landelijk gebied 1. duurzaam bodemgebruik bv. : - aanlegvergunningen bodemtechnische ingrepen - afspraken over ontwatering in veengebieden - stimuleren huur en ruil van land (bouwplanverruiming) - bestemmingsplan; landbouw op vruchtbare gronden - pilots bodemdiensten 2. actief bodembeheer - prioriteit voor en besluitvorming over bodemsanering/beheer beleidsgronden en NAVOS (mn SBB) En vooral integraal gebiedsgericht beleid door.

18 VOORBEELD GEMEENTEN Genneperhuis te Gennep AANSLUITEN BIJ ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN SAMEN MET RELEVANTE PARTNERS MAATWERK LEVEREN Oer-ij te Castricum

19 SCHOON HOUDEN WAT SCHOON IS ZEKER IN HET LANDELIJK GEBIED!

20 Bodemkwaliteit Chemisch Fysisch Ecologisch Cultureel lokale verontreiniging diffuse bodemkwaliteit waterbodemkwaliteit grondwaterkwaliteit draagkracht waterdoorlatendheid biodiversiteit vruchtbaarheid archeologie aardkundige waarden bodemsanering preventiebeleid grondverzet baggeropgave RO waterbeheer landbouw natuur Valleta Bodemkwaliteit

21 UP Bodembeleidsbrief: Prioritaire projecten (VROM) Herziening Bouwstoffenbesluit Grond & Bagger Saneringscriterium Overige projecten (selectie) Waterbodems / KRW (WIK), Europa, Kennis & Communicatie Landbouw (biol. referenties, duurzaam bodemgebruik, agrodiversiteit) Routeplanner lokale bodem ambities Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling (NoBo) BIELLS (bodeminformatie) Ruimtelijke ordening (plannen met ondergrond, RO-ondergrond)

22 Beoogd normenstelsel chemische bodemkwaliteit Totaalgehalte (mg/kg DW ) Saneringscriterium Interventiewaarde Randvoorw. gev.functies Ambitieniveau / loc. ref waarden Land. refwaarden KINDER- SPEELPL./ MOESTUIN LANDBOUW WONEN + TUIN INDUSTRIE

23 Watersystemen & bagger Intermezzo Arno van Breemen Unie van Waterschappen

24 De waterbodemopgave Arno van Breemen beleidsmedewerker Unie van Waterschappen

25 Nederland 70 miljoen jaar geleden Een puinwaaier van de Alpen en zeebodem

26 jaar geleden: einde ijstijd Nederland slibt aan

27 800 AD: we bouwen dijken en werken samen: waterschappen ontstaan Natuurlijke aangroei slib wordt beteugeld

28 1600 AD: we zijn aan het polderen Verdere beteugeling van het watersysteem

29 1950: industriële en agrarische revolutie Milieuverontreiniging en klimaatverandering

30 1990: natuur rukt aan de grenzen van het systeem dreigende overstromingen (93 en 95) wateroverlast (98) extreme droogte (03)

31 Juli 2003: NBW Nederland brengt het watersysteem op orde

32 April 2005: Startovereenkomst waterbodems We werken nog steeds samen, aan: Vernieuwing van het beleid Meer baggeren IPO, VNG, Unie en Rijk Provincies, Gemeenten en Waterschappen Regionale akkoorden Bestemmingen voor bagger

33 2005: Waterbodemenquête 2004 Regionale bagger, waar gaat het over? 9 miljoen m 3 in miljoen m in miljoenen situ-m k la s s e 0 / 1 / 2 k la s s e 3 / 4

34 2005: Waterbodemenquête 2004 Regionale bagger, hoe is het verdeeld? 2004 Zoete Baggerspecie Som van Klasse 0-2 Som van Klasse 3-4

35 2005: Waterbodemenquête 2004 Regionale bagger, waar gaat het naartoe? 12% 10% 29% Verspreiden op land Verspreiden in w ater Direct toepassen Verw erken 20% 4% 12% 13% Tijdelijke opslag Storten in definitief depot Zandmarkt

36 Nu: ontwikkeling van bodem- en waterbodembeleid Bagger meer toepassen en verspreiden Wet bodembescherming Besluit bodemkwaliteit Ministeriële regeling Project Grond+Bagger Project Routeplanner bodemambities bodemkwaliteitskaarten

37 Locatiespecifiek beleid gemeenten en gesloten (grond en) baggerbalans per gebied!? Gemeenten formuleren locatiespecifiek beleid voor ruimere toepassing en verspreiding van bagger -Depots -Terpen -Verspreiden -Werken Hoogste terp van Nederland -Overige In samenspraak met waterschap en provincie

38 Wat krijgen gemeenten terug? Een betere leefomgeving Eigen gemeentelijke baggeropgave opgelost Minder extra grote (slimmere) ruimteclaim voor bagger Slimmere oplossingen Betere functiecombinatie Minder wateroverlast Meer veiligheid Mooier water Lagere totale lasten voor de burger

39 Appèl De waterschappen roepen gemeenten op De lokale baggerproblemen ook lokaal op te lossen In overleg met de waterschappen Gebiedsgewijs bodemambities vast te stellen Vanuit een gesloten baggerbalans

40 Bodemkwaliteit Chemisch Fysisch Ecologisch Cultureel lokale verontreiniging diffuse bodemkwaliteit waterbodemkwaliteit grondwaterkwaliteit draagkracht waterdoorlatendheid biodiversiteit vruchtbaarheid archeologie aardkundige waarden bodemsanering preventiebeleid grondverzet baggeropgave RO waterbeheer landbouw natuur Valleta Bodemkwaliteit

41 Wat is (duurzaam) bodembeheer: geen product procesmatig niet sectoraal integrale afwegingen gebiedsgericht actoren mogelijk maken functiegericht keuzes maken en ambities stellen beleidskader

42 Voorbeelden invulling breed bodembeheer BodemVisie (Zuid-Holland) Van Onderop (Gelderland) Handreiking Plannen met de Ondergrond (VROM) Diverse waterplannen (zie markt)

43 RO / integraal ondergrondbeleid Intermezzo Gerard Lommers VROM

44 Ruimte en bodem Inhoud: Voorkomen is beter dan genezen Ruimte x Milieu: wat biedt dit

45 Plannen met de ondergrond Centraal: betrek de ondergrond vroeg in de planvorming Denk in lagen: - de ondergrond: bodem, water en biotisch systeem - fysieke infrastructuur: verbindingen in de bodem t.b.v. vervoer en communicatie - de functies op de bodem

46 Lagenbenadering in beeld

47 Elkaars taal leren spreken Wat heb ik als milieukundige te bieden aan planologen en civieltechnici Wat kunnen die anderen mij bieden Veel projecten die deze relatie proberen vorm te geven: - IPO: bijv. duurzaambodembeheer in roplannen - MIRUP: handreiking milieu in ruimtelijke plannen - Bodemvisie ZH - Etc.

48 Handreiking Digitaal= website: Ruimte x milieu Toegankelijk op VROM-site Doelgroep: overheden, adviesbureau s en belangenorganisaties Richt zich op chemisch, biologisch en fysisch Vraaggestuurd en interactief, site is dynamisch Eerste opzet deel stedelijk gebied bijna klaar Onderdeel landelijk gebied is opgestart Praktisch, bevat methoden en voorbeelden

49 Vijf luiken ruimte x milieu 1. Planproces: stapsgewijze beschrijving 2. Lagenbenadering 3. Kwaliteit: bodemkwaliteit beschreven ahv productiefunctie, regulatiefunctie, informatiefunctie en draagfunctie 4. Gebiedstypen: geven richting aan duurzaamheidsambities 5. Maatregelen: duurzaam beheren en ontwikkelen

50 Omgevingen nieuwe WRO Structuurvisie: nu nog niveau R X M Bestemmingsplan Projectplan

51 Zetting en verdichting van bodem Lood vervuiling Verzilting van bodem Archeologisch erfgoed Landschap Bodem Kwaliteit Biodiversiteit Diffuse bodemverontreiniging Grondwater kwaliteit Bron: Bodemvisie Zuid-Holland (aangepast) Grondverzet Baggeren Ondergronds bodemgebruik Grondwaterwinning

52 Duurzaam bodembeheer, decentrale invulling: lokale problemen, behoeften & mogelijkheden zien die leiden tot integrale ideeën & oplossingen waarbij maatschappelijke processen leidraad zijn en dus ruimtelijke ordening brandpunt is

53 Wat zijn uw kansen en mogelijkheden: decentraal kan veel; vraag is: wat wilt u welke bodemthema s spelen in uw gebied? welke actoren? wie profiteert? wie initieert? keuze gebiedsgericht of generiek beleid Analyse, visie, strategie Onderzoeken Netwerken Implementeren Monitoren, evalueren communiceren

54 Waarom decentraal beleid, per saldo: Grondverzet en baggeropgave optimaliseren chemisch spoor Grond & Bagger regelen, afstemming saneringsspoor Gebiedsgericht werken vanuit ondergrond integraal ambitieus (milieu) beleid vormgeven, zonodig excl. chemisch Interactie met actoren ondergrond kansen identificeren, gesprekspartner RO en ketenpartners Creëren maatschappelijke meerwaarde financieel, perceptie (communicatief) of beleidsmatig

55 Informatievoorziening Intermezzo Ruben Busink, BIELLS / Royal Haskoning Mart Lucassen, BIELLS / provincie Zuid- Holland

56 Het belang van informatie Belang van ondergrondinformatie neemt toe: NMP3: spoor 1 & spoor 2 Beleidsbrieven: Veranderende beleidsomgeving vraagt om geïntegreerde en verbrede informatie Verdrag van Aarhus: openbaarheid Geo-Informatisering Kennisintegratie

57 Informatietoepassing Toenemend belang vraagt ook om: - Verbeterde ontsluiting - Verbeterde integratie - Hergebruik waar mogelijk - 1 (?) loket gedachte - Begrip van toepassing

58 Het data-doolhof BLGG BIS WIS ALTERRA GEOTECH DINO

59 En de route erdoorheen LIB BLGG BIELLS DINO + BIS GEOTECH BIS WIS ALTERRA RUIMTE X MILIEU DINO BODEM / RO ETC.

60 Infobehoefte en -benutting

61 Startprojecten BIELLS Brede definitie infobehoefte i.s.m. andere werkvelden Data-acquisitie langs gebaande en nietgebaande paden Data-combinatie en data-integratie Eindverwerking & presentatie Leerpunten en voorbeelden

62 Integratie PZH TNO Alterra NMI DLG

63 Benutting & toepassing van bodem(brede) informatie & data, een kwestie van: DELVEN, DELEN & DURVEN!!

64 Tot slot: de vraag! Hoe ziet UW ondergrondagenda eruit? Wat zijn uw (verbrede) bodemthema s? Wie zijn uw beleids- en uitvoeringspartners? Is de echte bodemdeskundige RO-er?

65 Verdere informatie: of: vanmiddag op de bodemmarkt

66 Programma Middag Tijdstip Onderwerp Plaats uur Lunch MSA-hal uur Workshopronde 1 Workshop A: Gebiedsspecifiek Workshop B: Locatiespecifiek Statenzaal + markt Landschapszaal en koffiekamer uur Pauze MSA-hal uur Workshopronde 2 Workshop A: Gebiedsspecifiek Workshop B: Locatiespecifiek Statenzaal + markt Landschapszaal en koffiekamer uur Plenaire afsluiting Statenzaal Borrel MSA-hal

67 Conclusies RO is moeilijk voor bodemmensen Communicatie centraal en zeer belangrijk Locatie: Veel zaken zijn nog onduidelijk. Dit is logisch, want projecten zijn nog niet afgerond. Behoefte is groot aan informatie en communicatie, m.n. over het saneringscriterium en besluit bodemkwaliteit

68 Conclusies Gebiedsgericht: Wacht niet af, maar ga aan de slag Leg ambities vast, denk na over samenwerkingspartners De concrete invulling volgt, maar deze heb je hier nog niet voor nodig

69 Bedankt en tot op de volgende bijeenkomst van het platform bodembeheer: Nazorg 16 mei 2006 Provincie Utrecht

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Op-stap nei duorsumens

Op-stap nei duorsumens CONCEPTVERSIE Op-stap nei duorsumens Titel beleidsnota Titel Titel beleidsnota onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) Bijlagenboek Bijlagenboek: Op-stap nei

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Aan het water. Zo divers is waterpubliek

Aan het water. Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Inzichten in meningen en wensen van gebruikers van het watersysteem 2009 Rijkswaterstaat, Publieksgericht Netwerkmanagement

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T

R A N D S TA D U R G E N T R A N D S TA D U R G E N T Hoe versterken we de internationale concurrentiepositie en verbeteren we de bereikbaarheid? urgentieprogramma randstad urgentieprogramma randstad Mensen willen prettig wonen

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie