Actieleren voor Aanjagers van maatschappelijke vernieuwing 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieleren voor Aanjagers van maatschappelijke vernieuwing 1"

Transcriptie

1 Actieleren voor Aanjagers van maatschappelijke vernieuwing 1 Versie 4 september 2014 Maatschappelijke initiatieven voor de transities in de samenleving We leven in een ongewone en boeiende tijd, waarin onze samenleving zich in een transitie bevindt. Op het vlak van welzijn, zorg, wonen, energie én economie en leefkwaliteit in het algemeen, pakken betrokken burgers en professionals de uitdaging op om de voorzieningen dichterbij, directer, goedkoper én effectiever te organiseren. Dit proces heeft als eigenschap dat de burgers (en niet organisaties) en gelijkwaardigheid leidend zijn en dat het zich organisch en niet vanuit een planmatige maakbaarheid ontwikkelt. Vandaar dat gesproken wordt van een paradigmashift, een omslag in denken en doen, waarin burgers het initiatief aangaande hun leefkwaliteit naar zich toetrekken en overheden en professionals hen daarbij faciliteren. De sociale infrastructuur in wijken en dorpen zal zo opnieuw worden ingericht. Kenmerkend voor deze initiatieven is dat ze uitgaan van de eigen kracht en eigen regie van burgers over hun leven. Daarnaast zijn ze doorgaans organisatieoverstijgend en onconventioneel in aanpak. Kernvragen zijn: Hoe ga je zoiets organiseren, hoe vind je financiering en genereer je draagvlak bij het gezag/bestuurders, welke wettelijke ruimte is er en hoe is die op te rekken, hoe ziet het nieuwe verdienmodel eruit, hoe borg je de nieuwe samenwerkingsafspraken juridisch en waar vind je gelijkgestemden en inspirerende voorbeelden? Uitgangspunten actieleertraject Speciaal voor deze maatschappelijke vernieuwers heeft de HAN een actieleertraject ontwikkeld, dat de kennis en ervaring die de HAN op dit onderzoeksterrein opdoet, voor hen ontsluit. Geheel in lijn met de noodzakelijke transitie zelf, is dit traject onorthodox: - het eigen maatschappelijk initiatief met zijn specifieke thematiek dient als uitgangspunt en is leidend voor het leerproces. Voor ieder maatschappelijk initiatief wordt een actiewerkgroep geformeerd die actief meewerkt en het werkveld representeert; - je neemt deel samen met een bondgenoot (iemand buiten jouw organisatie met wie je het maatschappelijk initiatief vorm geeft); - de ondersteuning is zowel inhoudelijk (zoals Wat houdt de participatiewet precies in? ) als procesmatig ( Hoe kom ik er achter wat de burgers echt belangrijk vinden?, Hoe organiseer ik de samenwerking rondom mijn initiatief? ), als persoonlijk ( Hoe treed ik mijn bestuurder tegemoet met deze nieuwe ideeën?); - in overleg met de facilitator bepaal je de leerroute. Het onderwijs past zich dus aan jou aan en niet andersom. De rol van de facilitator hierin is je steeds met andere perspectieven te laten kennismaken en je te coachen in jouw professionele ontwikkeling; - de toegang tot praktische instrumenten maakt de insteek pragmatisch en direct in de eigen praktijk toepasbaar; - je trekt samen op met collega maatschappelijke vernieuwers en inspireert elkaar; - naast gezamenlijke ontmoetingen wordt er een digitale leeromgeving rondom jouw initiatief gecreëerd (e-learning). Het studiemateriaal is open scource en wordt zoveel mogelijk digitaal en gratis beschikbaar gesteld. Bij coaching en kennisdeling wordt gebruik gemaakt van de nieuwe media (Skype, Facebook, Twitter, HAN-intranet Scholar e.d.); - gaandeweg trekken deelnemers het initiatief in het leertraject naar zich toe. Hiermee wordt de basis gelegd voor een community of practice die ook na de facilitering door de HAN doorgaat. Deelnemers Het traject is bedoeld voor HBO-opgeleide professionals/burgers met een ondernemende, innovatieve en creatieve mindset die een rol spelen in de maatschappelijke transitie en die aanjager zijn van een maatschappelijke initiatief. Het leertraject bestaat uit 12 deelnemers die tezamen verantwoordelijk zijn voor 6 maatschappelijke opgaven. Deze 12 aanjagers (2 per maatschappelijke opgave) vormen gedurende het leertraject de actieleergroep. 1 Dit traject maakt onderdeel uit van het Wmo Implementatieplan van de Wmo werkplaats Nijmegen en HAN-sociaal 1

2 Leerconcept Actieleren neemt de werkpraktijk van professionals als vertrekpunt om te leren en ontwikkelen. Het traject is opgebouwd uit 6 leercycli. Zo n leercyclus bestaat uit de volgende vijf stappen: Stap 1: Iedere cyclus begint met een oriëntatie op waar je staat met je maatschappelijke opgave en ga je op zoek naar de volgende te zetten stap. Dit doe je niet alleen maar in dialoog met jouw bondgenoot en de facilitator van de HAN. Gaandeweg raak je meer en meer geïnspireerd door ieders praktijkervaringen. In deze zoektocht kun je de instrumenten menukaart 2 raadplegen, Zo stel je in overleg vast welke kennis of oefening nodig is om de volgende ontwikkelingsstap te zetten. Stap 2: Op basis van de leervragen wordt het programma van de module kennisnemen samengesteld en worden zo nodig experts en gastdocenten uitgenodigd. Omdat deze leervragen kunnen verschillen, worden desgewenst diverse leermodules parallel aangeboden. De aanjagers krijgen (zoveel mogelijk) bijbehorend studiemateriaal en oefeningen digitaal aangeleverd. Actiewerkgroepleden kunnen (gratis) aan de module kennisnemen deelnemen. Stap 3: Met de verkregen kennis en het materiaal wordt het geleerde direct in het eigen werkveld toegepast. Dit doe je samen met jouw actiewerkgroep. Het kan zijn dat je deze actiewerkgroep direct inzet (zoals voor het organiseren van een bewonersbijeenkomst) of eerst met hen een tussenstap maakt. Bijvoorbeeld door een krachtenveldanalyse te maken en de beïnvloedingsstrategie op te stellen. Mocht je nog even willen klankborden met de facilitator, dan kan dat via de , of de skype hotline. 2 De instrumenten menukaart is een overzicht van door de HAN ontwikkelde instrumenten en werkvormen zoals vraagpatronenonderzoek, partnerschapkaart, Frame Creation Method, Living lab, Gamechanger etc. 2

3 Stap 4: In deze plenaire bijeenkomst reflecteer je met collega aanjagers op de bruikbaarheid van de aangeboden theorie en de eigen ervaringen: Wat heeft deze ervaring voor mij in deze context betekend? Ook van een eventuele mismatch tussen verwachtingen en uitkomsten kun je veel leren. De ervaringen van anderen helpen bij het plannen van de volgende stap, waarmee de volgende leercyclus ingaat. Stap 5: Met een manager uit de eigen organisatie (die jouw deelname in dit traject sponsort), organiseer je de borging van het geleerde en van het instrumentarium in jouw eigen organisatie (voor zover daar sprake van is). Immers omdat in het actieleertraject de vraag van bewoners leidend wordt gemaakt en doordat organisaties daarin een faciliterende (in plaats van initiërende) rol innemen, gaat van het co-creatieproces een transformerende werking uit. Organisaties die daar voor openstaan kunnen daar veel baat bij hebben. Deze stap vormt de linking-pin met de interne organisatie ontwikkeling. Wat actieleren als leermethode zo effectief maakt is, dat je al experimenterend leert te leren. Het stimuleert je steeds actief op zoek te gaan naar theoretische kennis en instrumenten om deze kennis toe te passen. Dit door goed om je heen te kijken en de kunst van anderen af te kijken. Met elkaar vorm je een lerend netwerk dat uiteindelijk zelfsturend wordt. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de sociale media bieden. Creatieproces De actualiteit van de maatschappelijke opgave (Wat is nu aan de orde?) vormt steeds het vertrekpunt van een actieleercyclus. Zoals gesteld formeren de aanjagers per maatschappelijk initiatief een actiewerkgroep bestaande uit burgers en collega professionals waarmee de aanjagers de maatschappelijke opgave in co-creatie vormgeven. De aanjagers vormen de linking-pin tussen actiewerkgroep enerzijds en bestuurders en managers van de betrokken organisaties en/of verenigingen anderzijds. Op deze manier ontstaat er een co-creërend netwerk waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Gedurende het totale traject worden in10 maanden zo n 4 actieleercycli doorlopen: 3

4 Leiderschapsontwikkeling In dit traject ontwikkelt de aanjager zijn/haar kennisvergaring, ondernemerschap, procesmanagement, zelfsturing, innovatie-, leer- en reflectievermogen. De nadruk op praktijktoepassing maakt dat deze leiderschapsontwikkeling direct ten goede komt aan de samenleving. Opbouw traject in seizoen Het actieleertraject dat komend seizoen van start gaat is als volgt opgebouwd: Ondersteunende structuur Gedurende het gehele leertraject ervaren de deelnemers dat zij gedragen worden door de expertise van de HAN. Enerzijds door het brede scala aan kennisbronnen, experts en de complete set aan instrumenten waarmee de deelnemers steeds hun individuele en collectieve leerarrangement samenstellen, en anderzijds door de life-line die de deelnemers onderhouden met de HAN facilitators via online coaching. Verder krijgen alle deelnemers toegang tot de HAN intranet site HAN-Scholar waarop informatie over en weer kan worden gedeeld. Evaluatie Behalve dat aan het slot van iedere actieleer bijeenkomst een evaluatie plaatsvindt, wordt halverwege het traject een actie leerbijeenkomst benut voor het evalueren van het eigen leerarrangement, de inbedding in eigen organisatie en de voorkomende thematieken. Dit laatste kan per initiatief verschillen. De aan de start ingevulde Partnerschapskaart maakt mede onderdeel uit van de tussenevaluatie, omdat daar zaken zijn beschreven die gerealiseerd zouden worden. We merken nog op dat actieleren als werkvorm al evaluerend werkt. De tussenevaluaties zijn dan ook meer een pas op de plaats en we kijken dan of we nog op koers liggen (individueel en als team). Effectmeting De huidige tijdcontext stelt aan nieuwe maatschappelijke initiatieven de eis dat effectieve dienstverlening wordt verleend tegen lagere kosten. Met de Effectencalculator brengen we in kaart 3 in hoeverre een maatschappelijk initiatief aan het eind van het actieleertraject hierin succesvol is gebleken. De 3 Maarten Kwakernaak MSc is onderzoeker bij de HAN en Programmaleider Effectencalculator voor VWS (Wmo wekplaats Nijmegen). 4

5 effectencalculator 4 toetst wat de onderhanden casuïstiek echt kost. Van één representatieve casus per initiatief bekijken we wat de interventies waren, wat de cliënt aan gewaardeerde kwaliteit van de dienstverlening heeft ervaren en of er sprake is van een kostenreductie dan wel kostenstijging. (Overigens kunnen er redenen zijn dat sommige gevallen juist dure dienstverlening moet worden ingezet.) Omdat we de resultaten van diverse initiatieven met elkaar kunnen vergelijken, kunnen we zodoende vaststellen welke aanpakken in de praktijk meer en minder goed blijken te werken. Dit is belangrijke informatie voor de budgetbewaking en financiers van het actieleertraject. Vandaar dat zij op de slotbijeenkomst worden uitgenodigd waarin deze uitkomsten worden gepresenteerd. Tijdsinvestering Voor het bijwonen van de plenaire sessies bedraagt het aantal contacturen 35 uur. De tijd benodigd voor het in praktijk brengen van het geleerde kan als reguliere werktijd worden beschouwd. Kosten en locatie De kosten voor deelname aan het traject bedragen per aanjager 3.250,- en dus per maatschappelijk initiatief (deelname van 2 aanjagers). Deze kosten zijn inclusief de deelname van de actiewerkgroepleden aan de plenaire kennisnemings sessies. Omdat het beroepsonderwijs betreft zijn de kosten vrijgesteld van BTW. Mocht de hoogte van de kosten een probleem zijn, dan zoeken we graag samen naar oplossingen om deelname toch mogelijk te maken. De plenaire sessies zullen op locatie van de diverse maatschappelijke initiatieven geschieden en op de HAN. Aanmelding Mocht je geïnteresseerd zijn of nadere informatie wensen, dan kun je je wenden tot HAN-facilitators Paul Zuiker of mobiel: ) en Viviane Knoops ) 4 Op de website van het Ministerie van VWS is de link opgenomen naar de Effectencalculator 5

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Regels opruimen, hoe doe je dat?

Regels opruimen, hoe doe je dat? Regels opruimen, hoe doe je dat? Friso Coumou, ministerie BZK (www.doedemocratie.net), 24 april 2015 1 Inleiding Wat maakt jullie aanpak bijzonder?, vroeg een collega van het ministerie van Economische

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies. Versie 2, september 2014 Meerwaarde van Eigen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Beleidsadvies Implementatiestrategie functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013-2015 en verder 15 april 2013 Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Nadere informatie